i »>ertiuur DE PELIKAAN Nutsspaarbank KEUKEN Dure bezuiniging! Sambo de Olifant. 4 Werkpaarden C0RNELIS REINEVELD bedragen beschikbaar HAASTRECHT J. SCHEER S.A W.N.v.NOOTEN GEEN GRIJS HAAR Mehemed Ali Zuinigheid is geboden!! H.A. VAN BAAREN Dienst der Stoombooten' te Schoonhoven Heropend: De electr.schoenmakerij van F.D.Wismeijer K. KOVACSEVITS SCHOONHOVEN Wij dfdcH Garage A. Schakel Schoonhoven [~Gemeenteradën~j 6 WOENSDAG 3 JULI 1949 Parkeert n. Ammcrstol. De burgemeester heeft een verbod uitgevaardigd om te parkeeren gedurende de nacht, dat is tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang. Toen de heer C. B. een bezoek bracht aan het ziekenhuis te Gouda en daar tij- s het bezoek zijn rijwiel had neerge zet, kwam hij, toen hij weer naar huis wilde gaan, tot de ontdekking dat zijn rijwiel verdwenen was. 'Aangifte bij de Goudsche Politie volgde, doch het is nog niet gelukt den dader te vimlen. De woning aan de Grootekerkstraat van de erven G de Jong ia uit de hand verkocht aan Adr. de Jong. Ood« plaatjes. Ammerstoi. Evenals vorig Jaar hangt bij het Postkantoor een kist, waarin men zijn oude rijwielplaatje kan deponeeren, ten bate van de TB C. bestrijding. Berkenwoude. Dinsdagmorgen reed èen vrachtwagen van de Gebr. van Wijn gaarden uit Bergambacht in het West- gjnde, vermoedelijk door dat Iets aan de j&iurinrichtlng mankeerde, tegen de fflftgs de weg staande boom en en bleef boven het water hangen. Persoonlijke on gelukken kwamen niet voor. De wagen is later door een £raan wagen op de weg gebracht. Giessen-Nieuwkerk. De ln de Gerefor meerde Kerk van Giessen-Nieuwkerk en Peursum met Giessen-Oudekerk gehou den collecte voor de geteisterde Gerefor- lerde Kerken heeft ruim f 200 opge bracht. Baldadigheid. Hoornaar. Het is reeds eenige malen voorgekomen, dat uit baldadigheid op de polder Grootewaard landhekken worden opengezt, waardoor de koeien dê weg op gaan en soms in de nacht door de eige naars moeten worden opgevangen. Ea- terdagavond laat was wederom een hek opengezet, en de koeien waren een hooi veld ingegaan en hadden alle hoopen hooi omgeworpen, wat voor de betrokke nen veel nuttelooze arbeid beteekende. Hoornaar. Ten bate van de Stichting JMtoer en Bosch is f 27 gecollecteerd. Leerbroek. Ten bate van de Stichting Meer en Bosch is hier f 38 ingezameld. Koetelooce Rijwieimerken. Lekkerkerk. De ontvanger der accijn? «en zal voor ds behandeling van aanvra gen om kostelooze rijwieimerken zitting houden te tijnen kantore, Emmastraat no .26, op: 15, 17, 18 en 24 Juli 1940 en op 5 Augustus, telkens 's namiddags van tot 9 uur. Lezmond. in de Herv. Kerk werd ruim 90 gecollecteerd voor do Diacpple té Rotterdam. Na veel oorlogsgevaren getrotseerd le hebben en eindelijk als laapst vermis te Lexmonder thuis te zijn gekomen, deed A. L. eenige dagen later een ritje op een geleende militaire motor, waarbij hij blijkbaar in de Laak te veel vaart had in tegen een boom terecht kwam. Het motorrijwiel werd nor al beschadigd, terwijl L. met gebroken ribben ln het ziekenhuis te Utrecht moest worden op genomen. De acht-Jarlge Van M, ls bij het klimmen over een hek gevallen en brak daarbij een arm. Colleete wederopbouw. Lopik, Jsarreld en Willige-Laogemk. De collecte, gehouden ten bate van de Wederopbouw (Steuncomité 1940) in de provincie Utrecht, en komende ten gun ste van het Grebbe Comité heeft de na volgende opbrengst gegeven: In de gemeente Willlge-Langerak van af de Nassaukade tot Koekoeksveer f 397,18In de gemeente Lopik, hieron der begrêpen Cabauw (deel van Wflli- ge-Langerak en een gedeelte van Jaars veld f 204,55. In de gemeente Jaarveld t 4S 89H- Totaal f 807,63. Voor Iioplkerkapei, omvattende een gedeelte van Lopik en van Jaarsveld, zal de collecte op 7 Juli worden gehouden. Meerkerk. Een collecte ten bate van de Stichting Meer en Bosch heeft hier f 35.90 opgebracht. Nleuwerkerk a-d. IJssel. De burge meester vestigt de aandacht van gede- mobillseerden op de verplichting tot in levering van cLe militaire goederen en wat hieronder wordt verstaan. Dage'ijks bestaat ter gemeente-setretarie van vm. 9 tot 12 uur gelegenheid, om deze goede ren ln te leveren. Nleowerkertt a-d. IJsmL Cand. G. H. Rljkse, beroepen predikant bij de Geref. Kerk te Nleuwerkerk a.d. IJssel, zal niet voor 15 September bevestigd kunnen worden als predikant, hetgeen verband houdt met niet bijeenkomen der Classis Gouda, waar cand. Rijkse het pfepetolr examen moet afleggen. Ergerlijke baldadigheid! Nleuwerkerk a.d, IJseeL De jeugd hééft een nieuw soort vermaak ontdekt, dat meer overeenkomt met straatschenderij van het ergste soort, waartegen krach tig dient te worden opgetreden. Op de hoek Dorpsstraat-Borstelweg staan 's avonds de jeugdige helden gewapend met kardoezen, die uit het water worden gevischt en die zoodra voorbijgangers in zicht komen aangestoken worden en wel ke dan een geweldira vuur- en rookont wikkeling te zien g^.en; deze gevaarlij ke voorwerpen worden dan geslingerd, waarbij de kleeding niet alleen gevaar loopt, vuil gemaakt te worden, maar ook door het vuur beschadigd wordt. De ge meente-veldwachter van het Dorp ln wiens rayon deze helden optreden heeft Dinsdag de geheele dag het water afge- dregd om de blikken bussen die door Nederlandsche militairen zijn weggewor pen, op te visschen. Bij de aanbesteding van het ophoo- gen der Kerklaan met bijkomende wer ken werd ingeschreven D. Gouwe ns, Krimpen a.d IJssel f 11 500 (heogste) en W. A. Kamsteeg, IJsselmónde f 9100 (laagste). De heer J. Human, uit Gouderak, die reeds eerder als volontair ter secre tarie alhier werkzaam was, heeft na zijn terugkeer uit mill te lr en dienst zijn werk ten gemeentehuize hervat. Nieuw-Lekkerl&nd. De collecte, ten be hoeve van de alleenstaande blinden te Amsterdam, heeft hier ruim f 101 opge bracht. f Nteww-Lekkerland. Zaterdagmiddag speelde te Kinderdijk Zwerver I tegen Hercules van Ridderkerk. Uitslag 10—3. Zwerver II speelde tegen Geluksvogels II van Zwijndrecht. Uitslag 53. OttoUnd. Tot tijdelijk brugtyiecht aan de Rljksstraatwegbrug te Arkel is be noemd de heer C. van Genderen alhier. Als spuiters voor de in deze ge meente gelegen aardappelvelden, tegen de coloradokever, zijn evenals het vorig Jaar aangewezen de heeren "Fred. Bakker en Adr. Zwijnenburg. Dê afdeeling Ottoland van „Dê Macht van het Kleine", heort san de suppletlekas van dê Christleljkê Vereenl- glng tot verpleging van lydere aan val lende Ziekten te Haarlem—Heemstede i 21.90 overgemaakt. Ongeval. O tidewater. Door het verkeerde uit wijken van een auto, reed de 12-Jarige K. L.( uit de Peperstraat twee ruiten ih de woning van den schilder J. M, aan het Armlnlusplein stuk. De schade «al worden vergoed. ZooneetraaJ-Colleete. Oudewater. De Zaterdag gehouden col lecte ten bate van „Zonnestraal", heeft opgebracht f 40,28. Gewond. Ondewater. Bij de familie J. van Schalk Wijngaardstraat, ls officieel bericht on- vangen, dat de 33-jarige soon, die als mi litair gedurende de Oorlogsdagen gewond was geraakt, tengevolge daarvan zijn rechterarm heeft moeten missen. Hij vertoeft nog ter verpleging in her zieken huis te Breda. roUMosk. De collecte vooftde Vereent- ging tot Verspreiding der H. Schrift te Amsterdam, door eenige meisjes langs de huizen gehouden, heeft ruim f 21 opge bracht. Elekenhtilaverptoginr. Re* u wijk. Onder voorzitterscnap van dr. J. Batelaan hield het Onderling Fonds voor Ziekenhuisverpleging voor Rceuwyk en Omstreken Vrijdagavond in de zaal van Wed. Rietschoten een ledenvergade ring. De voorzitter opende de vergadering met een kort woord van welkom, waarna de jaarverslagen Werden uitgebracht De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo varf i 940,41. Ze was door de desbetreffende commissie nage zien en in orde bevonden. Het aftredende bestuurslid, de heer W. den Ouden, weid bij acclamatie herkozen. Besloten werd, het loon van den bode te brengen op 10 van het ontvangen bedrag. Tot leden van de eommisaie tot het nazien van de rekening tan den penningmeester over 1940 werden benoemd de heeren G. oou- driaan P. van zwieten eft H. J. Pooter- mans. Het voorstel van hét bestuur om de verzekerden van de tarieven I en II zonder extra betaling ln het Tusschen- tarlef te verzekeren van 1 Juli 1940 t/m 30 Juni 1941 werd aangenomen. Met al gemeen» stemmen werd voorts besloten van het batig saldo over 1939 f 1000 over te brengen naar de reserve. Er werden voorts eenige besprekingen gehouden over de belegging van de reserve. Beslo ten werd dit punt nader te behandelen in een daarvoor te beleggen vergaderirfg. Hierna volgde sluiting. Uitslag aanbesteding. Reen wijk. Zaterdag heeft in hotel Zo- merzorg het ingenieursbureau Van Stee nis voor rekening van polder Re*mwijk aanbesteed: A. het maken van wissel plaatsen, de onderbouw van een brug en het dempen van een brug, alles aan de Nieuwdorperweg alhier; B. het maken van een wegverharding en het asphal- teereü van de Nieuwdorperweg. Inge schreven werd als volgt: Fa. wed. W. v. d Lecq alhier; A. f 10914; C. Bontenbal, alhier, A. f 10.777; en B. I 12.777; in mas- Wie nu zijn reclame stfl zet, zal als hij die gaat her vatten, bemerken dat hij veel meer'zal uitgeven dan hij bezuinigd heeft, om het verloren gegane terrein terug te winnen. sa f 24.250; S. van 't Verlaat êt Co. te Zeist, ln massa f 29.430. De gunning ge schiedt later. Voor het te Lelden gehouden exa men Middenstandsdiploma slaagde de heer C. Faase Can. alhier. In de kerk overleden. Reeuwijk. Zondagmorgen, vlak voor de Vroegmis, is de 68-jarige veehouder Jo hannes Bunnik, in de RX. door een hart verlamming getroffen en overleden. Eierenveiling. Reeuwijk. Aan de eierenveiling werden aangevoerd 5000 eieren. De prijs was: f 4.20—f 4.90 per ïoo rtuks.^ De politie heeft tegen den winke lier G B. prooes-verbaal opgemaakt we gens het afleveren van petroleum zonuer de vereischte zegels in ontvangst te ne men. Nieuwe manter van dendan vangen. Zevenhuizen. Een nieuwe manier om *n eendenboutje te bemachtigen ls Zondag aan (le Rotte door een Inwoner van Delft toegepast. Een snoertje, haak en korstje brood zijn de ingrediënten, die voor deze methode door den „eendenvisscher" wer den gebruikt. Het korstje brood werd aan het haakje geslagen en in het water ge gooid en nu wachtte hij rustig tot een eend het korstje zou komen verorberen; daarna werd de eend naar de kant ge trokken en vervolgens de nek omge draaid. De heer A. Óysenbergft slaagde voor het schriftelijk gedeelte van het examen gemeen fce-fln&nclé n. Door rijks- en gemeentepolitie is te gen J. W. alhier, proces-verbaal opge maakt wegens overtreding van de vesti gingswet kleinbedrijf; n.i. uitoefening kappersbedrijf zonder de daartoe ver eischte vergunningen Loop der bevolking PAPENDRECHT. Ingekomen personen: J. Blootshoofd, van Hardinxveld naar Hoogendljk 139. Vertrokken personen: J. de Groot en gezin, van Jullanastraat 5 naar SUedrecht O 81; C. Qroenendtjk en gezin, van Hoo gendljk 102 naar Alblasserdam, Polder straat A 406; H. cèrnelisse, van Hoogen dljk 162 naar Alblasserdam. Polderstraat 405; D. van Arkel en gezin, van Hoogen dljk 170 haar Alblasserdam, Pijlstoep D 50; P Breukel en gezin, van Hoofdstraat 10 naar Deventer, Bolwerkweg 8. STREEFKERK. Ingekomen: T. de With, van Léerdam nftar B 44; A. Hpuwellng, wéduwe Hou- vyelipg, van Jaargvèld naar C 10; M. de Lange, van Alblassêrdam naar B 119a. CAPELLE a.d. U§SÊL. Geboren: Leendert, a. van K. Noorde- graaf en A. Schouten. Elly Jannetje, d. van J. P. de Bruljn en A. v. d. Doe. Cornells, z. van C. Maurik en W. Twlgt. Jenneke, d. van A. J. J. van Haaften en J. Jansen. Ondertrouwd; B. Opden Brouw, 24 J. en 8. de Witte, 21 jG. P. Beki&r, 27 j. en P. H. Goedegebuur, 22 j. GIESSENDAM. behoren; Anna, d. van L. van Wijn gaarden en B. Dekker. Plonie, d. van P. Bezemer en I- van Tilborg. Maria, d. van B. M. van Houwelingen en M. J. Nerderveen. Barbera, d. van J. Ver heul en C. E. Klop. OndertrouwdAv van den Berg, 20 j en M. Tromp, 25 j. B. aan de Wid, 31 J.,en A. Verwoerd, 25 J. Getrouwd: J. de Bruin, 25 J., en A. A. van Dijk, 23 J. P. van de Minkelis, 24 j.< en W. Blokland, 22 J. P. van Don gen, 29 j., en E. de Hek, 26 j. Overleden: G. Muilwijk, 54 J., echtge noot van M. van der Plas. G. Meer kerk, 18 j. HOOG-BLOKLAND. Overleden: A. de Koning, 73 J. HOORNAAR. 'Geboren: Ermért, z. van A. O. Aanen en J. Zijderveld. Marinus Pieter, a. van L. de Bruin en M. van Hof. Annigje, d. vap J. de Ruiter en J M. Molenaar. Diewertje Dirkje, <L van G. Sameon en T. Hoogendoorn. KRIMPEN A.D. JJ88EL. Geboren: Dirkje, d. van M. Schouten en T. Mak. Ondertrouwd: J. den Butter, 25 J. en M. de Haan, 21 J. B. Brandwijk, 21 j. en J. van Duyvendljk, 21 j. Getrouwd: P. Mul, 27 j. en A. Goudri- aan, 20 j. LANOEBAK. Geboren. Johanna, <L van H. C. Vink en K. van Zessen. Willem, z. van D. van den Dooi én K. Verkuil. Adrlana Huberts, d. van J. de Zeeuw en C. de Rooy. Paul Hendrik Aftdré, z. van P. Schrijvers en J. Drost. Aart. z. van P. J. den Bésten en c. A. iMddéikoop. Overleden: ,T. Looljen, 4 m. J. M. de Rooi, 11 Ih. NIBUWPOORT. Geboren: Pieter, van J. Verheij en E. Boeit. Lucle Wilhelmina en Jacque line Qerredina, doohters van A. P. Plomp en R. de Boer. Jan Arie, z. van H. de Ruiter «n J. Boonstoppel. Overleden: H .A. Maatkamp. 81 J„ we duwe van C. A. Maat. L. 8. Pincus, 30 j. L. W. Plomp, fi d. OUDERKERK a.d. XJS6EL. Géboren; Martifttis, z. van c. den Ouden en A. Schouten. Jan, a. van H. J, Snoey en M. Ouljs. OUDEWATER. Géboren: Arte, t. van P. Snêlieman en J. van dér Roe. Anna Maria, d. van J. P. Verwey en O. de Buln. GetrouwdP. A. RtetVeld, 25 J., en O. van Achthoven, 26 j. Overladen: J|.H. J. van Zuylen, 15 m. A. H Meestere, 13 j., echtgenoot van G. den Besten. PAPENDRECHT. Geboren; Maria Comèlia, d van H. de Peijter eh C. Versloot. Baltiaan, z. van F H. Schorer en M. Stoker. Ondertrouwd: E. van de Griend, 24 J„ en H. Lambinon, 18 J. (won. te Oud-Al- bias). K. Görtêmöller, 10 j., èn M. Koolj, 19 j. (won. te Rotterdam). Getrouwd: J. Spek en 3. dé Man. 3. Viveen en H. Kroonen. Ovéxjedéft: w. van Dalên, 72 J. REEUWIJK. Overleden: A. van der Starre, 74 j. J. Stender (uit Apeldoorn), 24 J. J. van Mourik, 84 j. SCHOONHOVEN. GeboreftJohanna Maria, d. van M. L. Deerenberg en T. M. van Leeuwen. Jan Dork, a. van P. Kouveld en 8 Stub- be. Annie Klaske, d. van M. van den BergH en J. Streefkerk. STREEFKERK. Geboren: Bastiaan Johannes, z. van J. de Jong en F. Rlaseeuw. Maarten, z. van M. van Hees (overleden) en T. Stuur man (te Lekkerkerk). Qerardus, z. van D. Ansink en J. Zwanenburg. Klazi- na, d, van M. Schoonderwoerd en 3. van den Berg. Getrouwd: j. c. van den Berg, 20 j„ en t». F. dé Haan, 18 j. Overleden: J. de Ruiter, 75 J. G. Ooms, 84 j„ weduwnaar van J. Boon. T. Vonk, 73 echtgenoote van B. stam. BOTER, KAAS EN EIEREN. BODEGRAVEN, 2 Juli. Kaas. Aange voerd 264 partijen Goudsche kaas, waar onder met rijksmerk, totaal 11 880 stuks, wegende 108 920 K G. Prijs met rijksmerk lé soort f 35—37, 2e soort f 31—34, zwaardere tot f 38. Handel matig. GBOOT-AMMERS, 1 Jult. Eerste Al- biases rwaardsche Veiling^vereen. Aan voer: 7648 stuks eieren; J25 kg aardap pelen. Prijzen: eieren f 3.964.30 p. 100; aardappelen 7—7»/t ct. pér kg.; 32 pond boter f 0.700.82 per pond. PAARDEN EN PEE. ROTTERDAM, 2 Juli. Veemarkt. Aan gevoerd 2902 dieren, waaronder 148 paarden, 20 veulens, 847 gebruikavee, 118 stieren, 800 vette rurideren, 80 vette kal veren, 650 ntichtere kalveren, 57 grai- lAveren, 351 achgpen en llmmiéren, 4 Varkens, 50 bokken en geiten! Prijzen per K G.: Vette koelen le soort 89-90, 2e 68—78, 3e 58—94; vetle oasen le 80—90, 2e 67—78 3e 58—80; véttê stie ren le 78—80, 2e 88—74, 3e 58—84; VS»te kalveren le 95—105, 2e 75—85, 3e 70—70, nuchtere kalveren le 55, 2e 50, 3e 46; slachtpa&rden le 78, 2e 65, 8e 55; scha pen le 70, 2e 65, 3ey 55; lammeren 19 66, 2e 55. 3e 50, alles in cents. Prijzen per stuk: Schapen le eoort f38, 2e f 30, 3e f 20; lammeren le f 17, 2» f 14, 3e f 7; nuchtere slachtkalveren le f 14, 2e f 12, 3e f 9; werkpaarden 19 f 410, 2e f 290, Se f 190; siachtpaarden ie f «40, 2e f 240, 3e f 180; hitten 19 f 300, 2e f 240, 3e f 170; kalf koeien 19 f 286, 2ê f 205, 8e f 165; melkkoeien 19 f 280, 2e f 205, 3e f 109; varekoeién 19 f 225, 2e f 170, 8e f 145; vaarzen le f 188, 2e f 140, 8e f 110; pinken 19 f 125, 29 f 100, 3e 80; bokken en geiten le f 17, 29 f 13, 3é f 8. Overzicht: vette koelen en ossen aan voer ruimer, kalme handel, prijzen onver anders; vette kalveren iets ruimer ter markt, trage handel, iets lagere prijzen; etteren aanvoer als votigi week, matige handel, prijshoudend; nuchtere kalve ren aanvoer korter, tamelijke handel, prijzen stabiel; paarden aanvoer iets korter, levendige handel, stijgende prij zen; schapen en lammeren aanvoer groo ter, luie handel, pryzen const ant; vare koeien gewone aanvoer, sleepende handel, prlj zen statlonnair; vaarzen en pinken kleine aanvoer, tameiyke handel, lets hooger in prijs; bokken en geiten aan voer als vorige week, vlotte handel, prij- aanvoef iets kleiner, redelijke handel, zén onveranderd; melk- en kaJfkoeiea prijshoudend. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FROTH SCHOONHOVEN, 1 Juli. Veiling Schoo» hoven en omstreken. Meikersen 1721, zwarte kersen 18—22, rood 8—8, aard beien 21—24, roodé bes 9—14, zwarte bet 18—23, alles per pond; doperwten 18—17, peulen 18—22, tuinboönen 8—8 per kg.j wortelen 4—8, kroten 2—8 per boe; vroe ge aardappelen 8«d—U cent per K.O. Handel vlug. Dagelijks velling n.m. I UUr. UTRECHT, 1 Juli. Ver. Groenten- e« Vruchtenveiling utrecht en omstreken. Rhabarber f 1—4e wortels f 5—9 per 100 bos; andijvie f 1—3.20, bloemkool f 2— 15, komkommer geél f 4—9.70, komkom mer groen f 4—6.30, sla f 1—2.90 per 100 stuks; a&rd&ppelen t 2.40—S, Andijvie t S —9, augurken f 13—20, eapucyners f 13— 23, doperwten f 8—26, kool, groene f 4— 6, roode f 13, spits f 4—7, peulen f 18— 46, postelein f 3—12, slaboonen f 14—30, snljboonen f 1538, spinazie zomer f 2 —6, tulnbooften f 8—10, zllven f 9—14, waschpeen f 6, peterselie f 10—18, selde rie f 1024, tomaten f 10—28 00, aard beien f 10—48, boschbessen f 36—40, druiven blauw f 07—84, druiven wit f 138, frambozen f 25—02, kersen I 0—40, kruis bessen f 4—30, pruimen f 32—126, roode bessen f 12—34, zwarte bessen f 36—38 per 100 K.O paprika f 8—10, perziken f 1—15, peek: Précose de Teivóvx f 24 per 100 stuks. 155. Met groote stappen verliet' de Sul tan het paleis. De bedienden keken eerst angstig, dat hun meester zoo opeens den paleistuin inliep, maar toen zij de beide Jongens zoo opgewekt nf&E den sultan zagenvoortstappen waren ze wel wat ge ruster. En Ja, aan het einde van de groo te laan stond Sambo en schudde gemoe delijk met zyn kop. 156. Ga maar dadeiyk met uw rug naar mij toestaan, trompetterde Sambo vrien delijk. Dat deed de vorst dadeiyk, wan« hy verstond Sambo goed. Meteen begon Sambo geweldig te blazen en de sultan lachtte er hartelijk om. Eindelijk hield Sambo op en bleef even staan om een beetje op adem te komen. 0 WOfcNSOAG 3 JIU 1946 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter ANNIE KLASKE. M. VAN DEN BERGH. J. VAN DEN BERGH— STREEFKERK. Schoonhoven, 2 Juli 1940. Haven W.-Z. A i Zoo de Heere wil en zij leven hopen, onze geliefde Ouders, Behuwd-, en ücoot- j 1 ouders, JACOB TEN KATE en CORNELIA VENINK den 10e juli s.s. hun 50 jarige j 1 Echtvereniging ie herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en I Kleinkinderen. I Bergambacht, 3 Juli 1940. j Heden overleed onze lieve Man en Pleegvader, de Heer MARTINIJS ALFRED GERARDUS STAAT, hi den ouderdom van 71 Jaar. Krimpen a.d. Lek, Rijsdijk 28: DE WED. A. C. STAAT— KORTLAND. Krimpen a.d. Lek, Buitenweg 10: P. VERHOEFF— OVERGAAUW. C. W. VERHOEFF. ALFRED. WIM. Krimpen a.d. Lek, 2 Juli '40. Begrafenis Vrydag 5 Juli 12 uur. P Hiermede vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven van het overlyden van den Heer JAN ZWIJM; NBURG. Hij was een trouw vriend van zijn Collega's. Zijn na gedachtenis zal by ons steeds in eere blijven. HET PERSONNEL VAN FIRMA B. MINKEMA. Groot-Ammers, 3 Juli 1940. Ta koop Bevraagd 1 Adres: O. v. HERK, aannemer, Provincialenweg Nieuwpoort Scheliuinen, keet Schelluinen. Ondergeteekende ver klaart, dat wonende te Bergambacht op 13 Mei 1940 bij ver gissing is gearresteerd. Achteraf ls gebleken, dat hij ln alle opzichten vrij uitging. C. H. KERL1NG TERSTOND GEVRAAGD: •an flinks Bssrsnknscht moet prima kunnen melken en alle boerénwerk grondig verstaan, bij M. KORPERAAL, Achterland C76 Groot-Ammers. Het tandheelkundig instituut ln CAPE «DE BEURS» Groota Markt te <8auda. Plaatst gahaal gablt vanaf f 35.— Pijnloos trekken inbegrepen fpraakuren ïederan Dondardagochtand van 9.30-12 uur. Nog eenige W voor le hypotheek op landerijen Aanvragen te richten aan: O. v. o. HORST, Haven 9—11 Telef. 100, Schoonhoven yOOR alle aangelegenheden ons blad en onze drukkerij be treffende, vervoege men zich voor bij onzen agenf, den heer die Abannamantan, AdvartantiSn an alia aoortan Drukwark aanneemt Sohoonhoven Door het gebruik van krijgen uw grijze haren hun natuurlijke kleur terug, geen haarverf, onschadelijk, p. flacon f 5.—. Verkrijgbaar bij BALT.A.DCJ0NG,GOUDA OOSTHAVEN 29 TELEF. 3364 BEKENDMAKIN6. Daviezeninstifuut. Het Deviezeninstituut is geves tigd te 's-Gravenhage, Anna Pau- lownastraat 6; het onderhoudt een Bureau te Amsterdam, Rokin 127 en een agentschap te Rotter dam, Calandstraat 7a. Aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen moeten schrif- teiyk tot het Deviezeninstituut worden gericht, met dien verstan de,' dat daarbij gebruik gemaakt dient te warden van de navolgen de aanvraagformulieren: voor vergunningen bedoeld in art. 11 en 13 der Devieaenveronle- ning voor zoover het betreft het ver kregen en beschikken over bui- tenlaudsche geldswaardige pa pieren (chèques en wissels: for mulier A. I.; voor zoover het betreft het ver- krygen en beschikken over bui- tenlandsche vorderingen (schrif telijke en telegrafische overma kingen): foflmulier A. II; voor zoover het betreft het be schikken over de overige bui- tenlandsèhe waarden genoemd ln art. 11: formulier A. UI; ▼oor vergunningen bedoeld ln art. 15: voor zoover het betreft het be schikken over binnenlandsche betaalmiddelen, binnenlandsche geldswaardige papieren en bin nenlandsche vorderingen ten gunste yan niet-ingezetenen formulier B. I.; voor zoover het betreft het be schikken ,ten gunste van niet- ingezetenen, over de overige waarden genoemd in art. 15: formulier B. II.; voor vergunningen bedoeld in art. 16 (medewerking aan de beschikking over waarden door met-ingezetenen ten gunste van niet-ingezetenen: formulier C; voor vergunningen bedoeld in art. 19 (uitvoer van waarden): formulier E. Vorenbedoelde formulieren zijn verkijgbaar by de bureaux van het Deviezeninstituut en bij dg Deviezenbanken. Aanvragen om vergunningen van anderen aard. kunnen tot na der bericht, per brief worden ge daan. Aanvragen om vergunningen kunnen in het algemeen worden gericht tot het Bureau te 's-Gra venhage. Ter voorkoming van vertraging ln de behandeling wordt echter verzocht: alle aanvragen, welke betrekking hebben op ruiver financieels transacties, geen verband hou dende met het goederenverkeer, els lnter-bank 'ransacties, af lossingen van geldiemingen be taling van interest e d., te rich ten tot het Bureau te Amster dam; alle aanvragen, welke uitsluitend betrekking hebben op het scheepvaartverkeer, te richten tot het agentschap te Rotter dam. In geval van twijfel omtrent de invulling en adresseering der aan vraagformulieren raadplege men een Deviezenbank. Alle zomerkleeding late men geregeld «toornen (óf verven) maar bij aan goed ingerichte fabriek; dét is zuinigheid!! STOOMERIJ EN VERVERIJ Tal. 3066 vanai 1907 GOUDA an 3076 Kantoor i Fluwooloa Singel 21 wrien 4 Bi in alle soorten en prijzen, steeds groote directe voorraad i|zerh«n«lel - Schoonhoven Wij hebben tljes op huishoudelijk gebied: Email, glas, porcelein, Oero Zilmeta enz. enz. Enorme voorraad inmaakglazen op elke grootte. Steriliseertoestellen, gummiringen. Beukenhouten geparaffineerde inmaakkuipjes 12H kg f 1.40; 25 kg f 1.75 per stuk. Hooikisten in diverse uitvoeringen. N.V. Raadart) op da lak Klndardljk - Talafoon 36 ingaande 1 Juli 1940 V«n Rotterdam, Oosterkade, nabij Maasstafion, naar Schoonhoven v.m. 8.-, 10.-, n m. 5.- uur. naar Vreeswijk en Culemborg v.m. 8.- uur. Van Culemborg naar Rotterdam n m. 3.- uur. Van Schoonhoven naar Rotterdam v.m. 7.- en n ra. 12.30, 5.30 uur. (Op alle tusschenstations wordt aangelegd Verladers van goederen worden beleefd verzocht, deze aan de div. stations zelt aan te brengen en of af te halen. Gosdarenburoau Rotterdam, Oosterkade, ponton telet, (gestoord) Lid van en gecontroleerd door den Nederlandschen Spaarbankbond Minimum Inlage: 20 cant Rantavargoading: 2.70 par |aar Spaarbuijas Absolute gahaimhouding Abioluta veiligheid e Inlagen en terugbetalingen vinden op de norm^ale wijze plaat* ff rma BEKENDMAKING thans gevestigd: Kruifpoortstroat na. 7 Je adres voor prima schoenreparatie tegen zeer lage prijzen! Door vlugge en nette bediening hoop ik, als voorheen, mij wederom uw vertrouwen waardig te maken. Heleefd aanbevelend. •ostoliingon wordmn ook aangonomon Oudo Haven 17 —we maoaaaapaoaaaoaaoaaaaaaaaaaaaaoaaooa r'MiiJssM Dames- en Heerenringen, Colliers, ^3fOUCldl Hangers, Kettingen, Horloge* Armbanden, Broches, enz. enz. TSIwaoam Potlooden, Armbanden, Lepeltjes, /■«li w©* ©II Letterlepeltjes, Colliers, Hangers, Servetbanden, Taartpnkkers, Sierringen, enz. enz. Horloge-Armbanden in alle metalen, leder en koord. Doublé-Artikelen merk K. J. Groot* keuze Horloges, Klokken, YTekkers, Barometers enz. Voldoende benzinevergunning Tarief als voor 10 Meii Ooi oilze werkplaats staat geheel tot Uw beschikking Official Ford Dealer Hardinxvtld. x Voorzitter de heer K. de Boer, burge meester. Afwezig de heer T. Vermeulen. De VOORZITTER gevoelt behoef te in deze eerste raadsvergadering, na de geweldige gebeurtenissen van de vo rige maand, een enkel woord te spreken. Sedert onze vorige vergadering van 18 April heeft de geesel van de oorlog over ons land ontzettend veel leed gebracht. Onze gemeente is, al was de toestand soms zéér critiek, tot heden voor veel ge spaard gebleven en ons past daarvoor groote dankbaarheid. In ettelijke zuster- gemeenten echter, als Rotterdam, Alblas serdam en Bleskensgraaf, is veel mate- rieele schade toegebracht. Doch wat be- teekent deze, bij het groote leed, dat in deze gemeenten, ja, over heel ons land zoo heel veel gezinnen ls gebracht en waarvoor wij geen andere hulp hebben dan ons peroonlijk medeleven en ons persoonlijk offer. Spr. denkt aan de ouders en verwanten van hen, die voor het Vaderland het leven lieten, ook uit onze gwneente. WU indenken de dooden, die voor het Vaderland vielen en wenschen ouders, echtgenooten, kinderen en verwanten kracht om het zware verlies te dragen. „Bepaal onze gedachte mede, zoo ver volgt de voorzitter, bij de Koningin, die ons Vaderland, dat Haar zoö dierbaar ls. met terzijdestelling van alle persoon lijke overwegingen, heeft verlaten, ora de historie zal zulks stellig bewijzen ons aller belang te dienen. Moge Haar kracht en wijsheid worden geschonken. Vervolgens dankt spr. de Ingezetenen voor de wyze, waarop zij hun in de we ken, die achter ons liggen, in velerlei opzicht hebben gesteund. Hij wil geen namen noemen, doch voor de evacuatie commissie, die de hulsvesting der bevol king uit Batenburg regelde en er voor zorgde, dat aan Rotterdam en Alblasser dam zoo spoedig hulp werd verleend, een uitzondering maken. Daarbij noemde hij nog de leden van de luchtbeschermings dienst, de burgerwacht, de ambtenaren der gemeente en de politie. De gemeente heeft een gemeenschaps zin aan de dag gelegd, waarvoor spr. van verschillende zijden, o.a. door den bur gemeester van Batenburg e® door de mi litaire autoriteiten hartelijk dank is ge zegd. Hij brengt deze aank gaarne aan de Ingezetenen over. De tijden zijn in ons beste vaderland meer ongunstig geweest, zoo spreekt de VOORZITTER verder. Men sprak in dit verband eenmaal: radeloos, redeloos en reddelods. In vast vertrouwen is ons land groote moeilijkheden te boven ge komen. Ook nu blijve men zich zelf; in eensgezindheid moeten wij onze taak ver vullen. Ook nu is in de wereld gebleken, dat eendracht macht maakt. Laten wij onze plicht blijven vervullen, zooveel mogelijk en meer dan in het verleden in de beste harmonie. Daarby voldoen wy aan het verzoek van de Duitsche auto riteiten, die van ons loyale medewerking hebben gevraagd. Ieder werke aan de opbouw, vooral de geestelijke opbouw van ons land! Spr. moet eindigen met een persooniyk woord. Men zal willen aannemen, dat vooral in deze tijden het waarnemen van het burgemeestersambt niet gemak kelijk is. Het stel den drager van het ambt vaak voor een conflict van plich ten. Meent echter een ingezetene door een bepaalde instantie niet juist te zijn be handeld, dan kan hij steeds een beroep op spr. doen. De beslissing ligt niet by de ambtenaren, maar bij hen, die de verant woordelijkheid dragen en willen dragen. Spr. opent deze vergadering met het uitspreken van de hartgrondige wensch, dat het ons lieve vaderland, zijn ener gieke bevolking en inzonderheid de ge meente wel zal gaan! De agenda, welke 20 punten telt, wordt daarna in een kwartier afgehandeld. Allereerst wordt besloten, voor 1940 een bedrag beschikbaar te stellen voor extra hulp aan werkloozen, z.g. B-steun. Verder besloot de raad tot voortzetting van de verzekering van gemeentegelden, by de 'Fraude-Onderlinge van Gemeen ten, gedurende drie jaren, Ingaande 1 Ja nuari 1941. Aan den heer J. D. de Ridder, tijdelijk gemeente-arts, wordt met ingang van 1 Juni ontslag verleend. Aan de heeren Coenraads en Vreellng worden de werkzaamheden opgedragen voor de aanleg en het onderhoud van de dienstleidingen der waterleiding voor het 3e kwartaal 1940. In de eenheidsprijzen, geldende voor het 2e kwartaal, werd geen wijziging gebracht. De verdere punten o.a. begrootings- De wederopbouw van Nederland gaat met rassche schreden. In de nabijheid I van Amersfoort werden in verband met de inundatiewerken verschillende boer- derijen opgeblazen. De herstelling is nu ln vollen gang. wijzigingen en aanbieding der rekening van het burgerlijk armbestuur 1939 en de rekeningen van het grond- en water bedrijf 1939 worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De voorzitter stelt hierna voor om. evenals ln verschillende andere gemeen- I ten, geen rondvraag meer te houden. I Wanneer iemand in het belang van ds I gemeente wat wenscht te weten, kan hij j dit gerust doen en spr. ls te allen tijd9 f bereid, die inlichtingen te verschaffen. Hierna sluiting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 4