4 ....See Ata *4986 16068 16187 15216 16465 15471 15488 16011 16031 16060 16069 1611* 16165 16244 16869 16481 16553 16645 16657 16*48 16674 16970 16996 17028 17096 17253 17848 17611 17703 17758 17885 17846 18065 18226 18401 18825 18965 19074 19317 19337 19554 19558 19562 19784 19817 19960 30116 20196 20313 20236 20277 20467 20471 20629 20760 20806 SEIHLICHTJES Maak uw woning gezellig! WILLY GROENEN b e b e b b 4688 4540 4665 4604 4616 4645 4849 4671 4674 4745 1 DE EU CatMMiU 3 te te te f 58.00 Britsch (ik dcuUweck Plaatselijk nieuws P Rechtszak s?5 SS moet reclame maken! Complete Slaapkamer crème met zalm en compleet bedstel voor 2 fauteuils, 4 stoelen zuiver wol moquette, 1 schuiftafel, 1 dressoir massief eiken 2 fauteuils, 4 stoelen met. leer, ook rugstoffering. 1 schuiftafel, 1 dressoir 1 theemeubel GASGENERATOR GOHIN 70*/. BESPARING Schoonhovensche Bazar Auiöcifden wordt a ji t DRUKKERIJ S. W. N. VAN NOOTEN Profiteert nog heden van onze bizondere aanbiedingen! DIT KOMT NOOIT WEER! Porcelein en Aardewerk GARAGE A. SCHAKEL ite te? l?g?£ te? te te te te te SSbBÉISISBBB ins iss iss iK IK ;h?j te? j«s ite te! te! tel te!te?tei te! te?te’. te! 90548 20672 307ÖS 99707 2Ö739 20739 20675 90981 2 fauteuils, 4 stoelen pracht moquette. 1 schuiftafel, 1 dressoir f BR SS R 88 Si’, g SiS Sïï 11 6675 6721 K fiü SS .J; ?s? te 77D9 7860 7984 8011 aa ai.’ e?. as 8' 01 8723 «727 8740 8«24 8679 8968 9OM 9Ï79 9367 9880 9411 Oflka 9649. 9672 968U n? .te -- 10678 10708' 10979 11000 11843 1184» 11818 11840 .^.4? 12037 12108'12110 12332 12331 12381 13801 12498 12501 12560 12584 IS! ite SER SJfll "118 134*9 13654 13589 13711 13811 18814 1381» 13948 13976 139Ö2 14070 ?s s; a: g? s? x .s? IX te IS? }?S te 5X S BSKBSSBÉSB 5703 5719 5743 5752 5755 5765 5775 5785 5792 5804 ?as ,’jö ?ss 3» m a» S 2 8444 8458 8477 8507 8527 8567 8579 SK 83 X 88 X SS S3 X 15S X te te te te te te te J8? J?K te X JKf SE ÏÏK X X 3444 3455 3753 3790 8909 3968 3981 4008 4149 44*1 ÏS1 te X? X St X SS S3 'te tei ,??s te! tel te! ix ix X IX? Ite ite ite jffi? te? xs te? te? te? 'h B B IE g g sa a!te te te te a?: as te te te te te te sa te as te te x te te te 648* 6619 «616 6526 6653 6697 «U Jl! 121 124 No. 8495 8 WOENSDAG 3 JULI 1MI Nil I Voor naar de .♦i 4’ t' i' 8477 ZIJN VROUW DOODGESCHOTEN. Architect veroordeeld. 6630 dat uw huis verlaat 41 HACO-TBEKKING ■X HACO BEGENTES8EPU3N II DEN HAAG Z Aangezien de gerde, te gehooi ache vloot om 1 Fransche oorlog! Met het oog eeeren aanval, a qué verder, heel aan de Fransch de Britsche Vloo1 ▼oor anker liggt ankers te lichte ▼aren, zoo nood! Aangezien dez welijker is, daar onzen bondgeno< Fransche admlr verwijl aan alle in volle zee bev om de Britsche ke zij ontmoetei iedere nieuwe a woorden. «la KACO-TUItma ■-▼. HACO BEGENTESSEPLEIN II DEN HAAG KLASSE. 13e LIJST TBEKKING VAN MAANDAG 1 JULI IMS HOOGE PBEMIËN Ier won deze on tegenstelling me jtig gebruik kor thleên tilt bepaa hier.' zooals b v. Schikten over b tn den staat. |e!gen wegen in Bng, gedeeltelijk fcen als die van teling In Italië fascistische en di Wortelden In de Te huur: EEN GOED WERKPAARD, voor den geheelen nazomer bij voorkeur landbouWwerk, ook te koop, te bevragen, O. J. DE JONQ, Polsbroek. Na montage van de Geen hout maar anthracietvulling Ziet de etalage bij het bekende adres: Haven 35, Schoonhoven - Voorstraat, Woerden 25 cent pet advertentie van 6 tegete (bij vooruitbetaling). Elke regd anew 5 cent. Uitsluitend worden opgenomen advertentitn met dienstaanbiedingen, vraag eo aanbod van 2c hands goederen (niet van handeldrijvende»), ga monden en verloren zaken en omlijnde zaken-advertenttes van niet meer M niet minder dan 10 regels tegen f 1.— per plaatsing. Verschijnt Ma en Vrijdag. Pr! ling: voor maanden IJ Frcnuchen w In de nacht v; Sag werd om 3 tiet volgende of: publlceerd: Een belangrijk die o.a. drie slaj uit de Noordzee tend van 3 Juli Van Mers-el-Te Oran, waar een vloot (o.a. de D bourg) volgens drag, voor ankej De Britsche Commandant va vice-admlraal G( te geven of zijn te brengen. De een termijn van men van een be Zonder dat he mijn werd afgev Mers-el-Teblr d< de Engelsche mi magnetische mij heid van 400 gram per 100 liter water en per HA 750 liter. Opschudding aan de Rottemeren. Zevenhuizen. Begunstigd door het fraaie zomerweer hebben talrijke perso nen, onder wie vele Rotterdammers, hun Zondag aan de Rottemeren doorgebracht. Het is echter jammer, dat vele Rotter dammers zich maar neerzetten en gaan zwemmen, waar het hun goeddunkt. Zoo hadden enkelen hunner het land van den heer K. als pic-nic plaats uitgekozen. Zij schijnen niet te begrijpen wat het gras land vooral in deze tijd voor den boer waard is. Daar overal langs de weg staat aangegeven, dat het verboden is zich bul ten de voetpaden te begeven, hadden zij van den gemeente-veldwachter een waar schuwing in ontvangst te nemen. De da mes en heeren waren echter niet van plan hieraan spoedig gevolg te geven. Na een kwartier waren zij nog niet klaar met opruimen. Dit duurde echter den ge- meente-veldwachter wel wat al te lang. Hij ging eén handje helpen en binnen JU «w drakwark wordt «maak m correct verzorgd door Haren 25 Telefoon 20 - Schoonhoven Het grondbeginsel van de reclame is de aandacht trekken. Daarom komt het aan op de goede verhoudingen en op een juiste contrastwerking. Daarmede houden wij rekening in den typografischen opbouw van elk drukwerk. Capeile a.d. IJsmL Te Killeteriberg is voor hit M.UD.O-diploma A geslaagd C. Noordzij van hier. Hoornaar. Voetbaluitslag. HBJ9— Groot-Ammers 51 voor HB.8. Jaarsveld. De Volgende leerlingen van de Mlddenstandscursus zijn geslaagd voor het middenstandsdiploma „Algemeene Handelskennia”; mej. C. Brokking en de heeren J. M. Brokking, Jac. Brokking, J. Prins, T. Kers en P. de Besten, allen te Jaarsveld en A. Doene te Haarlem. Hier mede zijn 7 van de 8 candidaten ge slaagd. Streefkerk. De burgemeester heeft met het bespuiten der aardappelvelden ter bestrijding van de Coloradokever, belast A. Nleuwpoort en P. Bouter. De bespui- ting van alle aardappelvelden zal de eer ste keer moeten plaats hebben 1 tot en met 11 Juli en de tweede maal van 18 tot en met 27 Juli. Van rijkswege wordt voor deze bespuitingen beschikbaar ge steld lood- en calciumarsenaat, waarbij moet worden gerekend op een hoeveel- Grote keuxe dames** en heren fauteuils vanaf f 9.- Tuin- en serre-stoelenf 1J50—f 5.25 Een pracht theeservies voor slechtsf 4.25 Uitgebreide collectie Vraagt prijs en inl. bij den dlstrictsvertegenwoordiger Official Ford Dealer - Schoonhoven 97M 1002'. 10745 11101 iïiiê 11029 11268 11266 ÏSÏ 11528 11534 11656 11568 11684 1W1 1864 11901 11902 11908 H931 11968 l<Jdl -1129 12181 12168 12184 if"'— 12401 12408 12412 12415 1S 12585 12699 12639 12684 1| 12894 12913 12935 13005 1$ 13291 13945 1334S 13390 1^ Omiteteutea 15139 15150 15163 15192 1 15375 15414 18444 15513 11--- - 15065 15680 15690 15718 157.32 15733 15933 II 16978 15983 15984 16029 16035 16194 16197 1! ?te isLte.’teteuteis:::: B B IB B fe IB g m iiïg De Rotterdamsche rechtbank heeft den 87-jatigen architect A. W. M., die zlf 44-jarige echtgenoot® met een revolver doodschoot en vervolgens zichzelf van het leven trachtte te benooven, veroor deeld tot vier jaar gevangenisstraf in een bijzondere strafgevangenis. ▼oor slechts f71 J 1000 282 10494 ISO*» f 400— 4417 4451 9652 17897 f 200— 8388 11516 14411 14827 15767 f 100 6158 8102 9315 9857 10810 4099 15181 16849 18285 18522 10904 13747 1306? ▼oor slechts f84 ▼•or clechtc f 112.50 een minimum van tijd was nu alles op geruimd. Dit was de Rotterdammers geenszins naar de zin. Drie van hen na men tegen de politie een dreigende hou ding aan en eischten, dat hij zijn naam opgaf. De politie noteerde echter hun na men en zij zullen er vermoedelijk wel meer van hooren. De heer W. M. van de Velde slaagde voor het schriftelijk gedeelte van het examen gemeente-admlnlstratie. Europa beleeft wereldoorlpg, de fascistische omv economische wei socialisme in Du dlge oorlog, zijl ontwikkeling vai wenteling. De machine, i (8de eeuw en de heerscht werd, s lagen in een di< stootenen uit di hun redding in toiaar de staat! waarover de l^la schikte, waren b ren M sterk. Ée: 4erden de ..eers baar. Het was! 1b ringen het eeist plaats grij peril np nationaal pi tan waarin wmacht»p4sitle |<re •4|Rusland,i'^et int |1 dustripll ont« Ival, hekwel mB ^üle n^r&tlscha F.tfcn «on‘oogstt nj' 1 |fast4iuse|rd4 n f Alhoewel de n BerlaM het Difl itroffen had, vqi f.V^n 1918 aanw Binge bëteekènji buitschen mi$® groote arriioedéh üe crisis Dul|sS Verlies van den’ had. het zwaairs1 de massa's rijp v 8011 6014 I 5322 6268 8560 6586 'l 6700 6733 6986 5998 627S 6289 I 6612 «616 6636 6663 7030 7063 7039 7070 7173 7179 72 TIM 7991 7341 7418 7421 7425 74 7616 7571 7609 7611 76^9 9^63 7( 8287 8346 8640 -- 9275 9534 9563 -- - 9886 9886 9jtë2 9930* f "126 10137 57 10163 1< 547 10576 1W05 10841 1< i30 10883 1W01 10045 1( J63 11265 11B16 11/337 11 568 11684 11717 11752 E 11988 12010 12037 228 12311 12323 12331 134 12486 1"'"“ J94 12713 1- )18 13018 13028 LO6 13422 13443 598 13705 890 13927 Biedt zich aan voor direct: EEN LOS WERKMAN, alle landbouw- werk goed verstaande; genegen al le voorkomende werk te verrich ten Brieven aan W. HOOGWERF, Agent Schoonhovensche Courant te Gouderak. Bergambacht. Bij de laatst gehouden Vergadering van de stemgerechtigden van den polder Zuldbroek is besloten de polderlasten van f 5.op f 4.per H.A. te brengen. Gedreven door de angst voor bom bardementen, hebben enkele Ingezetenen uit Rotterdam in deze gemeente de leeg staande woningen gehuurd, om die te gaan betrekken. Het winkelpand in de Hoofdstraat, Dewoond door J. Kleljn, is door hem on derhands aangekocht. De werkzaamheden in de Hoofd- straat vorderen wei, maar niet snel, het geen te wijten is aan het feit, dat niet over voldoende transportmateriaal kan worden beschikt. Nochtans hoopt men, dat deze week de wals zal vertrekken. Het gedeelte dat reeds klaar is, geeft keurige afwerking te zien. De officier van justitie, mr. F. M. WU- brenmnek, had een jaar gevangenisstraf, door te brengen in de bijzondere gevan genis, en daarna terbeschikkingstelling van de regeering geèischt. ONEERLIJK INCASSEERDER. Een incasseerder te Gouda, die ia dienst was van de N V. Haco en de N.V. Regentes, moest wegens verduistering van geïncasseerde gelden terecht staan. Verdachte zelde, dat het geld, ongveer f 260, in een portefeuille nad gezeten, welke hij in een café had verloren. Uit de vérhooren kwam vast te staan, dat verdachte van kennissen geld had geleend, om premies uit te betalen. Vol gens een hoofdcontroleur van de Haco kan dit nooit noodig zijn geweest, om dat een incasseerder, die uitbetalingen moet doen, automatisch de beschikking over het daarvoor noodlge geld krijgt. Bij het vooronderzoek zijn verklaringen afgelegd, volgens welke verdachte het geld in cafe's zou hebben verteerd. De officier eischte zes maanden gevan genisstraf. Uitspraak ovèr twee weken. ■9 261 i 35 669 4 [9 924 tl 1093 114L 17 1388 1836 !j 16 .1617 I68«'l M ilB70 1899 7d 2079 2125 30 <J616 2532. s te «i |5 <0694 3697' 37 8940 8984 '4198 4234 4848 4669 4879 4«9b 19 14708 14738 14763 14786 14787 «MUM» 15 15574 15597 15615 15645 1564? 12 15733 15933 3 5Ü4B 16968 16970 - 16853 16877 10883 17046 17084 17117 10435 10442 10603 10938 1103* 11 11611 11674 11677 11761 11801 11_._ GUN PIEMïEN 1* 45 188 174 215 251 293 816 847 880 1871 1875 1886 1890 1906 2006 2035 2044 2051 2058 2094 2096 2119 2162 2159 2170 2221 2230 2249 3253 2263 2277 2330 2351 2372 2392 2414 2515 2529 2542 3548 2565 3613 2643 2644 2647 2667 2690 2741 2749 2784 2943 2948 2967 8071 3146 3165 3173 5176 3188 3220 3227 8240 «3M 3384 3840 3389 3386 8400 344» 5806 5822 5838 5871 5904 5996 6023 «04» *060 6102 6129 6217 6292 6294 6*1* 6372 6880 *30* 6*99 *458 «0 6* 151 179 303 423 440 589 6?5 801 818 *14 868 1104 1206 141* 1523 15*8 1628 1693 23B1 2824 2864 2409 2419 2558 X SS SS 28Ó0 3110 3224 3296 8391 8Mö 8577 863* 8919 <9*9 39*7 4026 4030 4101 4147 4338 4291 4341 4444 4654 477» 4784 4787 4938 5007 5175 5321 8*55 5347 5445 5494 5507 5731 6876 5893 5907 5979 6004 6166 6218 8*61 6287 6601 6348 «584 6626 6733 7129 7232 7485 MM S3 X 9289 9345 9437 *0*03 1096* 10*67 11163 11171 Hf— 12046 12458 1316* 13911 14001 14091 14156 14211 14828 14837 14845 1496< 15536 15743 15843 lf 16261 1626* 16859 1! 16986 16945 16958 lt 17443 17507 1761T 18620 18688 1- 19598 19781 1 00381 20427 7383 7428 7430 7432 7454 7509 7567 7581 7584 7392 8114 8117 8145 8337 8341 8410 8606 8643 8649 -8944 8952 - --- 9154 9174 9218 9302 9320 - 9489 9500 9520 9549 9*67 9589 9802 9733 9734 9821 9824 9903 -- 10064 10149 10219 10250 10311 1( -10512 10615 10556 10565 IC— 10661 10714 10773 10775 10800 10823 10857 10924 10984 10994 11040 11062 11170 11210 11223 11251 11254 11266 11304 11312 17030 17635 17664 17689 17701 17781 17804 17816 17868 17882 17910 17918 17921 17958 17959 17961 17963 17969 17974 17988 18077 18099 18132 18148 18183 18201 18215 18231 18276 18871 18426 18443 18444 18458 18509 18521 18626 18596 18629 18684 18700 18707 18737 18738 18748 18776 18799 18819 18864 18947 19015 19042 19052 19084 19105 19128 19127 19J30 19183 19188 19209 19267 19299 19317 194?- - - 19589 19602 19646 19653 19666 IC™ 19830 19894 19913 19928 19946 19969 20121 20151 20169 20*63 20273 20*85 20593 20597 20613 90625 20720 20852 )72 110 83? 8939 *944 8952 8980 *09» 9005 9017 9072 9066 9102 9120 9:54 9174 0218 9302 0320 9323 9342 9366 9383 9433 9489 9500 9620 9549 9*67 9589 9602 9619 9641 9699 9733 9734 9821 9824 9900 9957 9986 10023 10048 10053 10064 10149 10219 10260 10311 10353 10386 10406 10453 10478 10488 10512 10515 10556 10565 10584 10592 10602 10650 10661 10714 10773 10775 10800 10823 10867 10924 10984 10994 11040 11062 11170 11210 11223 11251 11254 11266 11304 11812 11361 11870 11416 114)9 11457 11494 115*6 11627 11688 11546 11655 1158» 11613 11675 11678 11679 11694 11708 11732 11773 11*28 11829 11830 11884 11850 11978 11980 11*9# 12044 12051 12100 12114 12123 12152 12166 12170 12185 12192 12200 12245 12260 12268 12346 12402 12409 12431 12452 12469 124*7 12504 12773 1277» 1M18 12824 12910 12919 12924 SKliXiSJS i!X i!?S !IU? JSASS ia? SU? 1U3 SIS SIK! ux sx ‘.’.Sm ',x ix sas ix HisswiBBiBBaa:® 14707 14736 14764 14778 14870 14879 148/97 14958 15001 15054 15076 15085 15105 15106 15110 15118 15J23 15229 15294 15309 15321 16348 16377 15800 15484 15466 15509 15520 16658 15667 15703 15706 15771 15784 16824 15829 15836 15882 15946 15097 16015 16200 16203 16267 16286 16288 10353 16376 16382 16454 16488 16498 16692 16607 18617 10652 16717 10743 10767 16700 16788 18815 26821 16820 16837 16852 16951 17030 17048 17069 17095 17140 17157 17214 17228 17261 17279 17311 17343 17346 17369 17394 17396 17440 17469 17474 17481 17491 17547 17**5 17635 17664 17689 17701 17781 17804 17816 17868 17882 17889 - ]790i 17g63 17g6a 17g74 17a7g 18148 18183 18201 18215 18231 18261 18444 18458 18509 18521 18526 18596 19317 19414 19436 19454 19551 19685 19700 19715 19798 19900 19969 19972 20047 20071 20080 -5 20410 20477 20515 20526 2 20896 20906 20955 20961 S« KLASSE. 14* LIJST TBEKKING VAN DINSDAG I JUU 1MI HOOGE PBKMIEN f 1000— 2942 9156 10472 11977 15230 400 760 6041 8406 11157 14370 15969 16400 t 20016097 X 100— 1708 2276 3187 7669 9321 12578 181W 14899 *0686 PBEMIËN VAN 70.— 179 f" 1522 1528 lt.„ *409 2419 2558 2K4 ••W xOOÖ *u‘o a r 3396 8391 8566 *677 863* 8919 4101 4147 4338 4391 4841 <444 4988 5007 6175 5221 5*56 5547 5876 5893 6907 5979 «004 6166 6343 6564 6626 6733 7129 7223 9566 9578 10035 10055 101*9 10307 10857 - 10430 10435 10442 10603 1062* 1103* 11061 171 11498 11558 11611 11674 11677 11761 11801 11970 in ia»? imS lrö -É2Ê? ,IMI >91 14156 14216 1’ PBEMIËN VAN 7a— 4525 4665 4884 4873 4909 5295 5329 5481 6525 I 5526 5649 5769 6807 5908 6954 6073 6098 6108 61M 68*6 «941 69%4 7038 7120 7191 7237 7355 7389 7-<05 11278 11369 11863 12006 12033 13057 12161 12267 12293 12394 12451 12508 12519 12828 12951 13160 13165 13198 13195 13325 13372 1347* 13565 13767 13773 13786 13807 1*860 1*960 1410* 15348 15545 15559 15606 15646 16762 15765 15779 15795 15612 15949 15974 1631B 16444 16531 16716 16726 16754 16799 16893 16948 17U15 17066 17230 17420 17510 17624 17686 17688 178,3 17888 17998 18041 18100 18100 1»141 1*146 18157 18366 1847» 18600 18545 1*560 1*725 1875* 1*762 16887 1891» 19140 1961* 19954 19365 16439 1946« 19499 10638 10543 19593 19037 19061 GEEN P1EM1EN i 91 44 M 116 160 193 234 259 *61 80» 4692 4724 4740 4789 4789 4806 4854 48» 4900 4947 4999 5006 6011 5014 5026 50» 5637 6630 E652 5685 5700 5703 5743 57? 6816 5931 6972 5975 5986 5998 6020 60«j 6203 6213 «220 0336 637» «289 6*38 63*| «741 «767 680* f*|« «6?* 6844 6854 68< 737» 7507 7516 •nil 77*2 7754 7758 7759 •032 8092 8158 8188 8177 8271 8283 8287 8314 8342 9134 9138 9340 9248 9360 9447 9451 9479 9403 9682 9710 9787 9870 Ï0005 10027 10040 101*3 lOli J0330 10387 10513 10524 1®5-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 5