SCHOONHOVENSCHE COURANT pFS] TJES agen UTRECHT abonnees tie Omstreken ude Haven 11, GEMEENE PLICHT. Vóór de aanval op Engeland. 1 12 JULI 1940. Ke. 8499. ACHT BLADZIJDEN. ETROLEUMI eusden in tot DONHOVEN J 3C. de Zee. die alle ren het normale akenleven s sdverteeren ‘én der machtigtte lulpmiddelen! BEAUFORT. I RUYTER. nt N.Lv.B. lelef. 2978 'tipte geheim* ten. het publiek ge- eum voldoende len een normaal üi branden en in dag. De bezit- pas ten volle, ION hen biedt. Ijk gebied zijn ke Belastingen, inzenden aan H Accountants* Juli. Groentenvel- 11—13, aardappe- 0, id. Jul. 6.20—5-60, oemkool 9.20—12.50, l 3 4.50—7.70, alles 1 2.20—2.30 per 100 srs 1 6.60—6.70, id ;ne komkommers 1 dies per 100 stuks; Krop; kroten p. 100 )1 5.70, stamsuiker- nijboonen 14. tuin* i 9.80 per 100 kg.; 100 bos: waschpeen igd: BOERSTOEL, Benedenberg ambacht. EB» ivgei amae HMtaanbiedingea. ddrijvenden), g*- i van niet meor De vijandelijke vlootataeellng, die door de Itallaansche vliegtuigen was achter haald en de geheele dag van 11 Juli was, 1.. “1: heeft zich des nachts in drie groepen ge- «refftnd ia geworden. Dultschland heeft splitst, die alle met Oostelijke koers, ,Jean Bart" zich nog in een Marokkaan - sche haven bevindt en bovendien nog een aantal Fransche oorlogsbodems in TOu- lon en in verschillende havens over de geheele wereld ligt, zijn deze Fransche oorlogsschepen niet in staat het Engel sche overwicht ter zee op eenlgerlel wijze te verstoren. Engeland zal de overgeble ven Fransche oorlogsschepen, Indien zij geen poging doen om terug te keeren naar de havens onder Dultsche of Itall aansche controle, niet lastig vallen. Juist een jaar geleden was Churchill getuige geweest van de imposante parade van het Fransche leger en het Fransche HUIF I» D* ING, tevens be- verpleglngsarbeld* No. 3715, bureau v. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.26; per post f 1.50. Imperium op de Champs Eiysées. Destijds had hij niet kunnen voorspellen wat in de loop van één enkel jaar kon gc eu- ren. Doch ondanks alles meende hij, dat weder een Veertiende Juli zou komen. Indien de vijand, zoo vervolgde Chur chill, een aanval zou ondernemen, dan zouden alle in Engeland geconcentreerde krachten zich tegen hem keeren. Eik dorp en Iedere stad zullen verdedigd wor den. Engeland zal er ook niet voor terug schrikken, Londen daarbij te laten ver woesten. Vervolgens besprak Churchill de acti viteit van het luchtwapen. Hij wees er op dat dit slechts voorlooplge gevechten wa ren en dat de eigenlijke aanval nog ver wacht moest worden. De krachtsinspan ning van Engeland diende, alles bij el kaar genomen, nog verdubbeld te worden, niet slechts voor deze zomer. Tenslotte gewaagde hij van de „donkere schaduw van Hitler,” die Engeland bedreigde. HOOD EN ARK ROYAL MOETEN DOKKEN. Naar uit Gibraltar gemeld wordt, zijn het Engelsche slagschip Hood en het vliegtuigmoederschlp Ark Royal ten ge volge van de zware voltreffers, die zij in de zeeslag ten Zuiden van de Balearen hebben, opgeloopen, in het droogdok van Gibraltar opgenomen. Ook de andere eenheden, die aan het gevecht hebben deelgenomen, blijken ge deeltelijk ernstig getroffen te zijn, zoo- dat de gevechtswaarde van de eenheden die thans in Gibraltar liggen, sterk ver minderd is. MAANDAG 15 JULI 1940 JAARGANK NIEUWSBLAD VDDRZUIDHOLLAND EN UTRECHT J Telef. 20. Tel-Adres: Vannooten. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Postrekening 13763. Plttatat ln Gorcumer”. e Bilt ieuwersluis. msterdam. 'ijk b. Duurstede forediatan. ind., 0 mnd. P/,%. Luchtaanvallen op Engeland. Gevechtsvliegtuigen deden wederom aanvallen op scheepsdoelen voor de En- gelache Oostkust en in het Kanaal, als mede pp vliegvelden, havenwerken en fa brieken der bewapenlngsindustrie in En geland en Schotland. Het gelukte een patrouilleboot en een koopvaardijschip van 2000 bruto regis terton tot zinken te brengen en vijf koop vaardijschepen zwaar te beschadigen. Op het vliegveld St. Merryn werden acht Britsche gevechtsvliegtuigen op de grond vernield. In Exeter werden petroleumop- slagplaataen, in Portland, in Newport en Dundee havens en kaden en in Billing ham en New Castle fabrieken der bewa- penlngsindustrie krachtdadig met bom men bestookt. Britsche vliegtuigen wierpen ook inde nacht van 12 op 13 Juli bommen op plaatsen in Noord-Dultschland. Daarbij werden verscheidene hulzen vernield en eenlge burgers gedood. OPERATIES IN VOLLE ZEE. Het frontberlcht van het D.N.B. luidt als volgt: De successen van de Dultsche oorlogvoe ring tegen Engeland worden van dag tot dag duidelijker waarneembaar. Het le- gerbericht van Zaterdag boekstaaft suc cesvolle operaties van Dultsche zeestrijd- krachten in overzeesche wateren en maakt melding van de aankomst in Dultsche havens van verscheidene prijs- ALS ENGELAND WORDT AAN GEVALLEN. Het zal desnoods Londen laten verwoesten. Churchill heeft Zondagavond een ra diorede gehouden voor het empire en de Amerikaansche luisteraars. HIJ begon met zijn vroegere verklaringen over de Brit sche overvallen op Fransche oorlogssche pen te herhalen en zrf dat nu Engeland's „pijnlijke taak" is beëindigd, ofschoon „KOUDE REVOLUTIE" IN FRANKRIJK. Itallaansche critlsk. Het D N B meldt uit Milaan, dat de Noord-Itallaansche pers de gebeurtenis sen in Frankrijk met sterk wantrouwen gadeslaan. De bladen wijzen er op, dat de in het nabuurland op touw gezette koude revolutie door dezelfde partijman nen geleid wordt, wier oude politiek zoo jammerlijk schipbreuk hééft geleden. De Regime Fascists verklaart; De ge beurtenissen ln Frankrijk zijn een nieuw bewijs voor het Fransche gebrek aan be grip tegenover de totalitaire politiek van Dultschland en Italië. Men vergeet daar heelemaal, dat deze beide staten uit een revolutie zijn ontstaan, die uit de active politiek alle oude mannen heeft verwij derd, en dat de-Dultsche en de Itallaan sche revolutie twee werkelijke leiders. Hitler en Mussolini, gevonden heeft Het Is kinderlijk, de wereld te willen wijs maken, dat binnen een paar uren uit vijanden van Italië en haters van Dultschland fascisten gemaakt kunnen worden. De Joodsche manoeuvre valt duidelijk te ontmaskeren: redding van het prestige der synagogen en der vrij metselaarsloges en de poging tot bedrog- pleglng ten nadeele van den overwin naar. romer op deUlt- liadrechteeu zoo i open Kestein bak- lagen pr^jz. 1 prims j wiel. Een z.g. a. n. i. lamp. 1 pr. gebr. Wagentjes achter de an melken voor zeer oorr. leverbaar. heeft geeischt, de 500 Fransche vliegtui gen in syrlé naar Palestina over te bren gen of ze te vernietigen. Zou de Fran sche opperbevelhebber deze eisch niet inwilllgen, dan zotiden de Britsche lucht strijdkrachten ln dezelfde geest handelen als de Britsche vloot tegen de Fransche scheepseenheden voor Oran. Generaal Mlttelhauser heeft het Britsche ultima tum verworpen en alle noodlge verdedi gingsmaatregelen tegen de dreigende aanval genomen. >ten 0.90—1.40, pie- er 2.20—3, alles per 9—14, per doosje; 0 per 100 krop; sel- i; tomaten 10—13 De voorlooplge cijfers van ofize verliezen in de oorlog melden, dat gesneuveld zijn ongeveer 3000 jonge mannen, gewond 7000 en dat hiervan er 150 blijvend in valide zullen zijn. Deze laatsten zijn dus de landgenooten, die straks uit de hospi talen zullen strompelen met één arm, één been, geheel of gedeeltelijk blirjd of met andere gebreken, waardoor hun le ven veel aan waarde verloren heeft. ZIJ zijn onvolwaardig en de meesten fcelfs „nutteloos". Zullen wij hen ook als zoo danig beschouwen en na eenlge tijd ons geprikkeld afwenden van dat troepje, dat van ons hulp wacht? Zullen zij In derdaad van ons, van de particulieren, hulp moeten verwachten? Het zou een onuitwischbare schande zijn voor het land, als dat gebeuren zou. Een diépe smaad zou het zijn als wij straks zelfgenoegzaam, zoo goed en pret tig mogelijk voort leven, dra vergetend wat gebeurd is en dat alle zorg, welke we besteden aan de mannen, die bij on ze verdediging vielen, daarin heeft be staan, dat wij hen hebben begraven. Zooals de regeling thans is zal de we duwe van een gesneuvelde een pensioen genieten van f 360 per jaar of bijna een gulden per dag en gezinnen zullen het zelfs tot de weelde kunnen brengen van f 10 in de week, namelijk f 560. Hoe de nltkeering zal zijn voor hen die hun ge** Bond held, hun ledematen, hun oogen, voor ons allen opofferden, kan men hier naar afmeten. Dit pijnlijke vraagstuk wacht nog op afdoening en wij mogen hopen, dat men zich niet met 'n gebaar van vermoeidheid er van zal trachten af te maken en de ongelukklgen, die 10 Mei geestdriftig op trokken om ons allen te verdedigen, de weg zal wijzen naar het burgerlijk arm bestuur. Wij hopen innig dat Nederland zijn plicht zal kennen en er voor zorgen zal, dat men zich niet zal behoeven te schamen, als de verminkten door de straat gaan of als de weezen van ge- Belangrijke actlea ter zee. zich uit de „natten driehoek” bevrijd. Eenheden van de Dultsche marine kun nen thans op volle zee opereeren, zonder dat de Engelsche vloot ln staat is, de Dultsche handelsoorlogsvoering ln de At lantische Oceaan en andere wateren te- gén te gaan. Ook de superioriteit van Dultschland in de lucht komt steeds sterker naar vo ren. Opmerkelijk zijn daarbij de succes sen van de Dultsche afweer tegenover de nachtelijke vluchten van Engelsche bom bardementsvliegtuigen. Nieuwe successen in de handels- oorlog. Zondag deelde het opperbevel van de weermacht mede: Een van onze oorlogsschepen meldt, dat het 18.500 bruto register ton vijandelijke koopvaardij tonnage In overzeesche wate ren tot zinken heeft gebracht. In het kader der gewapende verken ning in Het Kanaal vielen Dultsche ge vechtsformaties verscheidens konvooien aan en wisten 4 koopvaardijschepen zwaar door bomtreffers te beschadigen. Hierbij kwam het tot verbitterde lucht gevechten, waarbij onze jachttoestellen tegenover een sterke vijandelijke over macht slechts één vliegtuig verloren en tien Britsche jachtvliegtuigen neerscho ten. BIJ een poging om Noord-Dultschland binnen te vliegen, werden twee Britsche gevechtstoestellen ln een luchtgevecht neergeschoten. In de nacht van 13 op 14 Juli wierpen vijandelijke vliegers opnieuw in Noord en West-Duitschlond bommen neer, slechts geringe materieele schade richtten, zonder militaire doelen te sneuvelden ons aanstaren. Onze plicht is tot hen te zeggen: wij kunnen je het verlies niet vergoeden, maar niets is ons te veel om je dat minder te laten ge voelen. Jij bent ons aller kind. Wij zijn daarop niet gerust. Lang niet. De herinnering aan hetgeen ln ons land en in andere staten In dit opzicht Is ge beurd, maakt het niet gemakkelijk deze toekomst zonder vrees ln te zien. De dankbaarheid van de staten is niet even redig aan de geestdrift en de overtui ging, waarmede zij hun zonen 4n het vuur drijven en men heeft dikwijls ge zien hoe gauw een lan<j kon vergeten, wat het te danken heeft aan die droeve stoeten van kreupelen en onterfden. Soms kwam de liefdadigheid de stakkers te hulp en trachtte voor een deel te doeh wat de staat nallet. Liefdadigheid aan hen die hun leven en of hun ge zondheid voor ons gaven! Zal Nederland zulke een schande over zich laten ko men? Of zal het begrijpen dat die ver minkten onze verminkten zijn, die doo- den onze dooden, die weduwen en wee zen onze weduwen en weezen? Wij hebben allen naar vermogen gaven geschonken aan de Nationale collecte, en dat was een goed en mooi werk, het was hulp voor landgenooten, die veel of alles verloren hadden. Maar zoo iets zal nooit mogen geschieden voor de verminkten ofe nagelaten betrekkingen van gesneuvel den. Het moet onze eer, onze vreugde zijn te zorgen, dat zij, althans materieel, verzorgd zijn en dat kan alleen wan neer de staat zich hun lot volledig aan trekt en hen ook volledig verzorgt. Die mannen, die vrouwen, die kinde ren. behoeven niet te komen als smee- kelingen en zeker niet als bedelaars. ZIJ kunnen voor het forum treden met de blik van een die zijn recht kent en dat komt opelschen. Zij kennen hun reent, laten wij. laat de staat, ook begrijpen wat zijn plicht is. aansche vliegtuigen teruggekeerd. Een Itallaansche torpedojager ft door vijandelijk geschutvuur tot zinken ge bracht. De bemanning is gered. In Oost-Afrika werd bij Mojale een Britsch dorp bezet en een tegenaanval van den vijand af geslagen, die aanzienlijke verliezen leed. In luchtgevechten werden ln hetzelfde gebied in totaal vier Engelsche vliegtui gen neergeschoten. De vijand ondernam verscheidene luchtaanvallen op Klslmaio, Glgglga en Massawa zonder eenlge ygcha- de aan te richten. Een Vliegtuig Is door Itallaansche jagers, een ander door luchtdoelgeschut neergehaald. Alle Itall aansche vliegtuigen keerden ongedeerd op hun bases terug. Een Itallaansche machine, die Vrijdag als verloren ge meld werd, is op haar punt van uitgang teruggekeerd. BOMMEN OP KRUISERS EN SLAG SCHEPEN. Zöndag meldde het legerberlcht van het Algemeen Hoofdkwartier der Itall aansche weermacht: Verplicht, het tempo te vertragen bij het zoeken naar een schuilplaats bij Alexandrië, is de Britsche vlootformatie Zaterdag de geheele dig opnieuw door onze luchtmacht ingehaald en aangeval len. Kruisers en slagschepen werden we derom dikwijls door bommen van mid del- en zwaar kaliber getroffen, waar door bij de reeds toegebrachte beschadi gingen opnieuw ernstige schade werd aangericht. Tijdens deze bomaanvallen werden vier vijandelijke jachtvliegtuigen, waarvan drie tweemotorlge, door onze bommen werpers neergeschoten. Een van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd. Een aanval van onze Jachtvliegtuigen op de bases van Malta heeft geleld tot een gevecht met vijandelijke jagers. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Al onze vliegtuigen keer den tijdens de nacht terugx^n opeenvol gende golven werd het bombardement op de militaire doelen van het eiland her haald waardoor groote branden ontston den. Een van onze torpedojagers bracht een heeft, -aan welke gevaren zij van de zijde Britsche duikboot tot zinken. Een onzer duikbooten ft niet op haar basis- terug gekeerd. In Noord-Afrlka heeft de vijand nach telijke luchtaanvallen ondernomen op de vliegvelden van Cyrenaïca. Er vielen geen slachtoffers. Schade werd niet aange richt. In Oost-Afrlka is een Britsche lucht aanval op Itallaansch Mojala door de luchtdoelartlllerle afgeslagen, die een vij andelijk toestel neerhaalde. ENGELAND ZWICHT. Geen wapen-doorvoer het Verre Oosten. Volgens Japansche bladen zou als ge volg van Vrijdag gevoerde besprekingen tusschen minister Arlta en den Britschen ambassadeur Sir Robert Craigle in be ginsel overeenstemming zijn bereikt tus schen Japan en Qroot-Brlttannlë over de kwestie der aanvoeren voor Tsjtang Kai- sjek via Birma. De .Asahi Sjimboen" meldt, dat op de volgende punten overeenstemming is be reikt: lo. Engeland verbiedt het vervoer via Birma van materiaal ten behoeve van de regeering van Tsjoenklng, wapenen, mu nitie, vrachtauto’s en benzine inbegre pen. 2o. Zoo noodlg zullen de leden van het Japansche consulaat tel Rangoon toe zicht houden op het staken van het ver voer dezer goederen en voor dit doel zal het personeel van het Japansche consu laat te Rangoon worden ultgebreid. Het blad verneemt echter, dat het tweede punt niet vervat zal zijn in de formeele Engelsch-Japansche overeen komt, doch waarschijnlijk een eenzijdige Japansche actie zal vormen, waarin de Britsche regeering berust. Sir Robert Craigle zal de «aak aan de regeering te Londen voorleggen en daar om verwacht het blad, dat de formeels overeenkomst tusschen Japan en Groot- Brlttannlë heden. 15 Juli, zal worden ge sloten. Wat de aanvoeren vla Hongkong be treft, verneemt het blad, dat de Japan- sehe regeering tevreden Is met het En- gelsche antwoord van 8 Jtdl. Inhoudende Aanzienlijke buit ter zee. Schepen naar Dultsche havens opffebracht. Het Opperbevel van de Dultsche Weer macht maakte Zaterdag bekend: Sinds geruime tijd ondernemen Duit- sche zeestrijdkrachten met succes opera ties ik overzeesche wateren. Verscheide ne koopvaardijschepen met kostbare la dingen, die bij ..deze ondernemingen als prijs zijn opgebracht, kwamen onze ha vens binnen. Een onderzeeboot meldt het tot zinken brengen van 24.684 bruto re gisterton vijandelijke koopvaardijscheeps- ruimte. van de Itallaansche luchtmacht bloot staan, van plan is. een poging te onder nemen, naar het Westen door te breken. OORLOGBRISICO VERGROOT. Door Duitsche zeeoorlog. De resultaten van de Dultsche zee oorlog tegen Engeland komen duidelijk op de verzekenngsmarkt van New-York tot uitdrukking. De premies stegen tot 10 van de waarde der lading, d.l. de hoogste stand tot nu toe in de oorlog voorgekomen. Nog enkele dagen geleden wm de premie 7*4 Er worden overi gens uitsluitend verzekeringscontracten voor verscheping naar havens aan Westkust van Engeland gesloten. AMERIKAANSCH SCHIP BESCHOTEN Door Engeischen. De leden der bemanning van het te Washington aangekomen Amerikaan sche vrachtschip ..Flying Fish" melden, dat hun schip op 5 Juli bij de aankomst te Port of Spain (Trinidad) door een Engelsche kustbatterij is beschoten. Op het schip waren de neutraliteltsvlag en de signaalvlag van de ..Flying Fish" dui delijk zichtbaar aangebracht. Bovendien had een Britsche patrouille kort te voren de scheepspapieren ingezien en in orde bevonden. ENGELAND ÉISCHT FRANSCHE VLIEGTUIGEN OP. Mlttelhauser weigert. De Popolo dl Roma meldt via Athene, dot de commandant van de Britsche strijdkrachten die op Syrisch gebied ln garnizoen liggen, van den opperbevel hebber van maar met verschillende snelheid, hun reis voortzetten. Nadat Vrijdag in de ochtenduren als gevolg van de actieve verkenning ter zee het contact hersteld was, zijn de drie groepen hardnekkig achtervolgd en door. de gezamenlijke luchteenheden gebombardeerd, die van de bases in Zuid-Italle, ln Libyé en ln het Oostelijke deel van de Middelland sche Zee waren opgestegen. Uit de tot dusver vastgestelde resultaten van dit optreden blijkt met stelligheid, dat ten minste twee kruisers en een. slagschip herhaalde malen door bommen van zwaar kaliber zijn getroffen. Tijdens een verkenrpngsoperatle boven Malta hebben de vergezellende jacht vliegtuigen vier vijandelijke jagers de strijd gedwongen, waarna twee bran dend werden neergeschoten. Alle Itali- zljn op hun bases DE BRITSCHE VLOOT IN OOST- EUROPA. Ansaldo, de directeur van „Telegrafo” heeft gisteren in een radiotoespraak tot de Itallaansche weermaeht een belang wekkend overzicht gegeven van de Brit sche strijdkrachten en haar verdeellng. De Britsche landstrijdkrachten becijferde Ansaldo op ongeveer 120 000 man In Egypte en Palestina: contingenten, die uit Engeischen, Australiërs, Nieuw-Zee- landers en Indiërs zijn samengesteld. Aan zeestrljdkrachten heeft Engeland ln de Middellandsche Zee twee graspen samengetrokken: de eene ln. het -Ooste lijke en de andere ln het Westelijke deel van de Middellandsche Zee. Beide hebben de beschikking over een vllegtulgmoeder- schlp, over ln totaal 7 slagschepen, 10 zware kruisers, 7 lichte kruisers, verken- nlngsschepen en torpedojagers, talrijke kleinere eenheden en ruim 15 onderzee- booten. De Oostelijke groep heeft haar voor naamste basis te Alexandrië. terwijl «eni ge eenheden ook te Haifa alsmede ln ha vens van een vreemde mogendheid lig gen. Deze vreemde mogendheid wilde An saldo niet noemen. Doch, zoo zeide hij, zij zal beter doen met haar havens voor zichzelf te gebruiken. Ten slotte legde Ansaldo de jongste be wegingen van de Britsche vloot zoo uit, dat de Oostelijke groep, nadat zij gezien regel meer ilaatslng halve itlën worden itrt ln „De KONING GEORGE EN CHURCHILL IN GEVAAR. Volgens te Stockholm uit Londen ont vangen berichten hebben Konlng George en minister-president Churchill de vori ge week Vrijdag, tengevolge van een het Fransche Levantleger Dultsche luchtaanval in de streek van die aan- kïn. Het Me™. drie- kTnoTn^‘vT.t^ideTS. XX vliegtuigen door luchtdoelartlllerle neer - - - te schieten. Het totale verlies van den vijand bedroeg vijftien vliegtuigen. Drie eigen vliegtuigen worden vermist. Italiaansche acties. Boven de Middellandsche Het hoofdkwartier van het Itallaan- getnaakte schepen met waardevolle ïa- sche leger meldde Zaterdag. dingen. x Dit beteekent niet anders, dan dat se dert de bezetting van de Noorsche kus- haald en ten de bloxkadeoorlog van Engeland te- voortdurend in gevecht gewikkeld <en Dultschland in hooge mate ondoel- dst de autoriteiten te Hongkong reeds maatregelen hebben genomen, om het vervoer van oorlogsmateriaal naar China ten behoeve van de regeering te Tsjoeng- klng te verbieden. HET NIEUWE KABINET-PETAIN. Laval plaatsvervangend premier Het nieuwe Fransche kabinet Is. naar uit Vlchy wordt gemeld. Vrijdag samen gesteld. Minister-president is maarschalk Pétaln: plaatsvervangend minister-pre sident Pierre Laval, senator Adrien Marquet, afgevaardigde, heeft de portefeuille van binnenlandsche za ken, terwijl die van bultenlandsche za ken in handen van Paul Baudoer Is. Weygand behartigt landsverdediging. pe leden van het kabinet worden of ficieel „minlster-staatssecretaris” ge noemd. Voorts zijn drie onderstaatssecretaris sen benoemd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1