imam in 'i mcniei r i J ES ichem Bazar Roosevelt *aten dingen GENEEL mwrkrijwiwlen J. K. SN OU Sudhuluirut II, Lopl- keritr. 43, Schoonhoven M. NORT HET GOUD VAN KONING MIDAS. weer candidaat. Spanje's taak. Quessant door Duitschers bezet. Berlijnsche dixjsie terug in het vederlend. <e. 8501. TIEN BLADZIJDEN. JULI 194» uit 4. aanhou- en ille waren Lardewerk Amsterdam Berlijn Londen P Londen P. New York Na de oorlog 1940 0.01 0.02 0.03 0.03 >4.00 hebben benevens ónie onee N BLOKWAGEN, snder no. 3745, aan dit Blad. - 1937 1.15 0.00 3.51 3.55 15.80 like regel mmc «aanbiedingen, tetjvenden), g«- van niet 'en: i 71 joden: o. rd: JERHOBBEL. Benedenberg 1939 0.15 2.00 2.45 2.45 3.95 zelfde tijd. mer, Een 2-P< Te bevr&gt Haven n: WERKSTER. agen bij J. H. DI Sergambacht. VRIJDAG 19 JULI J Mi. TOe JAARGANG. NIEUWSBIAO VDDRZUI0H0L1ANDEN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT [- J Tetef. 20. TéL-Adre*: Tannooten. A A W. X. VAN NÖOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN A Postrekening 11783. Wij in het vaderland hebben gewen zopals men maar kan werken. Ook In De- eember 1918 werd gij, soldaten van de toenmalige legen, op deze plaats ont vangen. Landverrader» en Joden hebben u toen ontvangen. Gij, soldaten van onze oorlog5 Vindt daarentegen het vaderland zoo terug als gij het hebt verlaten. En diegenen, die in uwe voorwaart» stormende rijen vie len, zijn niet gestorven voor een leeg schijnbeeld, doch voor het grootere, mooiere, vrije vaderland. Wij buigen ons in eerbied voor het heldhaftige offer.dat zij voor het Rijk en zijn toekomst heb ben gebncht. Wij groeten hun familie leden en beloven hun, dat hun ditmaal wérkelijk de dank van het vaderland zal geworden. Nog 18 de Oorlog niet ten einde. Zijn Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 146; per post 150. NOO STEEDS verschillende zOOSlé: Oêrmaan, Magneet, Veeno, mei nog enkele goed- koopere soorten in voorraad! Vtjmo OLIMaNKS BRANDEN. Bedreiging voor Haifa. Het D.N.B. meldt v»n de Syriache drens, dit onder de Arabische bevolking van Damascus het bombardement van «alfa door de Italianen roote fHtt- dritt heeft gewekt. Aan oe betoojlnjen in Dtmwus en ook in Beiroet, die spon taan door sunemehonn,,n van men- schen en optochten door de straten tot uitdrukking kwamen, hebben ook in Uni form gekleede» Nranschen deeijenomen. Op ue bergen kan de grens tussen,n de Libanon «n Palestina stonden vele men- sehen te kijken naar de geweldige rook wolken, die opstegen uit de brandende raffinaderijen. Het schijnt, dat de nieu we raffinaderij, die in allerijl eerst kort geleden afgebobWd was. in naar belang rijke deelen verwoest, zoo met geheel vernield is. De vlammen slaan op uit on geveer 50 olietanks. Wanneer de thaps waaiende westenwind naar pet Coaten mocht omslaan, sou de geheele stad In rook worden gehuld en misschien eelfs moeten worden ontruimd. verdediging wordt fort Moyale beschouwd als van groote waarde voor het Itallaan- Khe leger In Ooet-Afrika. Het kan die nen als uitgangspunt voor een verdere opmanoh, daagt het aan het einde ligt van de grootste en besten verkeersweg van Kenya. Dete weg die 550 k m. lang is, leidt naar Nairobi, de hoofdstad en grootste plaats van Kenya. agd: Een gebruikt EL; In goede condl- nét prijs, onder no. Bureau T. d. BW. Laat nü tijdig Uw Bril nazien of laat een Reserve-Brllletje klaarmaken. Nu nog oude prijzen. Natuurlijk bij de Firma Gasthuisstraat 13, Telefóön 2789, Oorcum. goed onderhouden en een PETRO- CHEL 5.-. Goud». Amerika, Voor alle overige landen samen blijft dan du» ten hoogste 20 en met t mo- Het blijkt regelmatig, dat er nog va- ten zijn, die gelooven in de terugkeer van het verleden, die meenen dat als deze oorlog geëindigd zal zijn, de wereld haar vroeger aanschijn weer zal krijgen en dat we zullen kunnen voortgaan bij het punt dat we in Mei 1940 hebben verla ten. Men moet rich dit volledig uit het hoofd «tellen. De tijd voor Mei 1940 is even grondig afgesloten als de tijd voor 1940. O*i aan te toonen, dat zulks niet is te verwachten, behoeven we niet eens re kening te houden met de vraag op welke wijze de oorlog zal eindigen, want hoe de laatste slag ook zal uitvallen of hoe ook de overeenkomst zal luiden, welke gesloten aal worden, in eik geval is het niet meer mogelijk te gaan léven, zooals we deden voor de oorlog begon. We be hoeven on» ook niet af te vragen hoe de regeerlngsvorm zal zijn voor on» land en voor andere staten en hoe de toestand zal rijn van de landen welke nu nog bulten het oorlogsbrand liggen: Spanje, Roemenië, Turkije, Zweden e.a. Wat er ook geschieden zal, of Dultschland of Ingeland zullen winnen en of in die an dere landen alle» zal blijven, zooals het te, dan wel of daar ingrijpende verande ringen vullen komen, als zeker mag men aannemen dat het stelsel, bekend als het democratische of het plutocratische, voor goed heeft afgedaan. Deze meening is niet uitsluitend daarop gegrond, dat hetgeen nu gebeurt en hetgeen pa» ge schied te, de fouten van dat stelsel schril heeft doen uitkomen, maar om een ge heel andere reden. Deze ia dat Buropa na de oorlog de basis zal misten, waarop het democratisch» stelsel was opgetrok ken, t» weten het goud. Sinds 1914 te het goud uit Europa naar Amerika gevloeid, thans te het zoo ge legen, dat dg Europeesche landen haast geen goud meer in voorraad hebben en dat het Amerikaansche fort Knox, waar het goud bewaard wordt, overvol te. Het hier volgende staatje is op dat punt leer zaam. Het gééft in milllarden guldens aan, hoeveel goud verschillende landen in de daarbij genoemde jaren hadden en hebben. dend gejuich deden Garner en Earley afstand van hun stemmen, zöOdat de be noeming van Roosevelt kon worden aan- geteekend al» met algetneene stemmen tot stand gekomen. Men twijfelt er niét *an, dat Roose velt de candidatuur zal aannemen. Naar „Associated Press” meldt, heeft Presi dent Roosevelt Woensdag dé geheeie avond bij zijn radiotoestel de gebeurte nissen te Chicago gevolgd. Het partijprogram. ^■^Woensdagavond is op <Je democrati- aEjfchs partijdag het offldeele partljprr - MPfram voorgelezen. Daarin wordt o.r Overweldigende meerderheid. woördelljk gezegd: „Hét volk der Vsree- nigdé Staten is vast besloten ér zorg voor te dragen, dat de in Europa, Azië en Afrika woedende oorlog niet overslaat naar Amerika. Wij willen niet deelne men aan de overzeesche^porloaen en wij zullen onze strijdkrachten ie land, ter zee of in de luftht niet uitzenden naar gevechten in vreemde landen» buiten het Amerikaansche continent, uitgezonderd In geval van een aanval. Richting en doel van onze buitenlandsche politiek zal eveneens In het verleden ook in hei vervolg bestaan in de veiligheid en ver dediging van ons land en in het behoud van den vrede. Om redenen van zelfverdediging van een goed geweten, zoo gaat het pro gram verder, kan de grootste democra tie ter wereld zich niet veroorlooven de „aangevallen” volkeren te Veronachtza men en „wij verplichten on» derhalve dien volkeren Iedere materleele hulp te verleenen, voor zoover dat vereenigbaar is met de wetten en de belangen fan onze eigen landsverdediging. Tumult ih de zitting. In verband met de voorlezing van het partijprogram te het op den democrati scher Partijdag tot een groot tumult ge* komen, toen de afgevaardigde Ryan één voorstel indlendê, dat gericht was tegen een derden ambtstermijn van Roosevêlt. Senator Wheeler zag vervolgens af van zijn candidatuur voor het presidentschap aangezien het partijprogram, naar hij verklaarde, rekening hield met zijn wen- schen ten Opzichte van de buitênland- schê pOlltlék, zöódat niets rtieêr eén be noeming van Roosevelt in den weg stond. F,en protest. De democratische senator Burke hééft aangekondigd, dat hij uit de détnocri s tteché partij treêdt en den republlkeirv sc'hen candldaat voor het presidentschap? Wlllkie, zal steunen. In een brief aan Wlllkiq verklaarde Burke, dat ook tal rijke andere democraten voor Wlllkie zullen stemmen, uit protest tegen het aanvaarden van een derde ambtstermijn, r^^etgêeti zij een inbreuk op de traditie Hulp a«n aangevallen vol keren, maar geen deelna me" aan de oorlog. Dé democratische partijdag te Chicago heeft met een grootê meerderheid van stemmen Roosevelt aangewezen ais can- didaat voor hét presidentschap. Voor de benoeming van Roosevelt heb ben 947 van de 1095 afgevaardigden ge stemd. De minister van p.t.t., Farley, kreeg 72 en vice-president Gamer 61 stemmen, Onder minutenlang laatste etappe moet nog gewonnen wor den. Dan zullen de vredesklokken In het vaderland lulden, dan tullen wy eén grooter Rijk en een beter Europa ophou wen.* ENGELSCHEN ACHTERVOLGD. Bij viuebt rit MoyaiA Het ïttlitansche opperbevel maakte Donderdag bekend: In Noord-Afrika werd ende bombarde menten in hét gebied van Merea-Matroe met, succes hervat. Al onze vliegtuigen zijn op hun baset tdnutemrö- in Oost-Afrlka werd de vijand, die rich uit Mojale had teruggetrokken naar Bu na vervolgd door eenheden van de land macht en van het luchtwapen, die vluch tende autoafdeéllngen onder vuur heb ben genomen en verspreid. Wapens, mu nitie on vrachtwagens vielen in handen. Met veel succes hebben vliegtuigen het vliegveld van Waijer ge bombardeerd. Dt vijand heeft het kamp bij Agotdaat gebombardeerd zonder scha de aan te richten. Een Engelsche ma chine te door onze jagers neergehaald. Belangrijk etrategiMh punt. Te Rome wordt in militaire kringen de bezetting van Fort Moyale van groote strategische béteêkcnis geacht. De Italia nen zijn hierdoor m het bezit gekomen van een belangrijk punt van de Bribfctte verdediging van Kenya. Volgens Ttali- aansche militaire waarnemer» is het fort Moyale het sterkste van alle fortificaties van het verdedigingssysteem lange de grens van Kenya. In deze kringen zegt men algemeen dat het nieuwe fort Moya- le, dat ken geleden naast het oude fort Harrington gebouwd werd, verdédigd werd door eenheden van de King Afri can Rifles, die beschouwd worden ate de beste troepen in Kenya. Behalve ais centrum van de Xnteche Advertentién: 1—8 regels 1.30, elke regel meer f 0 20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in ,JDe Gorcumer". gevraagdi igehoornde kg fit |ér no. 3«5 aan an dit byB. BESLAG OP FltANSCHE SCHEPEN. Aanzienlijke buit voor de Engelschen. De Engelsche marine heeft, naar de „Petit Dauphinote” uit Clermont-Ferrand meldt, voor een deel nog vóór het afbra ken der diplomatieke betrekkingen met Frankrijk, een reeks schepen, welke voor Frankrijk dringend noodige levensmidde len en andere goederen vervoerden, in beslag genomen. Zoo legde zij om. be slag op 13.000 ton gedroogde groentenen 60.000 ton olie, 70.000 ton olienoten en 15.000 ton copra, 90.000 ton suiker en 18.000 tón koffie. CHINEESCHE MUREN IN FRANKRIJK. Met vérwijring naar het vluchtelingen probleem en 't landbouwvraagstuk, waar aan de regeering-Pétain zich in de —t- ste plaats heeft* te wijden, heeft de „Temps” betoogd, dat net bestaan van een „Chineesche muur” tusschen het be zette en het niet-bézette deel van Frank rijk op de duur tot een ondraaglijke toestand zou lelden. In dit verband schrijft de Berujnechs pers, dat hier een rijkelijk onbescheiden wensch wordt-geuit, die des te vreemder aandoet, omdat Frankrijk maanden de tijd heeft gehad om te denken over dé gevolgen van zijn lichtzinnige politiek. Frankrijk moet thans, aldus schrijft de Deutsche AUgemeine Zeitung” boeten voor dé zonden zijnet vroegere regeering en voor zijn onderwerping aan Engeland. Frankrijk heeft aljn haat tegen Duitsch- land van dag tot dag doen toenemen en het Duitsche volk een lot, erger dan dat van 1919, willen bereiden. „Toen wij in de winter van 1918/1919 in de grootste voe- dingsmoéilljkheden verkeerden,” zoo schrijft het blad, „en onze vrouwen en kinderen bij tienduizenden stierven, heeft Frankrijk ons de laatete melkkoeien ont nomen en de hongerblokkade tot Juni 1919 voortgezet.” Alle ander» bladen herinneren even eens aan deze feiten en verklaren, dal wenschen, om niét te zeggen elachen, zooate de „Tenutfdie naar voren bréngt een volledige Miskenning van de positie 'eq vttantwcrirdeiljkhéid van Frankrijk verraden. ,De i.Lokaranzeiger" schrijft, dat het er in hooge mate op lijkt, dat de tegen woordige ..politici van het Franschê volk zich bevinden achter een geestelijke Chi neesche muur, die het hun onmogêlijt maakt, de werkelijkheid te zien, De „Ber liner BÖfsénzeltung” legt de nadruk «f op, dat Franschê bladen, zooals de „Nou- velilste” en de zender in Tunis, door hun duidelijk anti-Dultsche houding de Chi neesche muur" steeds honger maken. De „entente cordiale” lijkt ondanks Oran en Martinique nog steeds in Franschê her senen rond te spoken. Dergelljke teeke- nen leveren slechte argumenten voor dé wenschen van de „Temps”. die geringe'hoeveelheid is het niet gelijk een ander stelsel in te voeren dan een, dat overeenkomt met dat uit de autoritair geregeerde landen. De landen In Europa komen verarmd en verzwakt uit de oorlog en zijn zonder goudreserves.. Er Zal dan maar één enkele uitkomst Zijn, dié van werken en hard werken; de harde noodzaak zal allé landen, ook En geland, in die richting drijven. Arbeid alleen zal hen kunnen redden, arbeid door het geheele volk en dat zri alleen mogelijk zijn als die arbeid geordend Wordt door zellfstandige Instanties met groote bevoegdheden, die zich «niet be hoeven te schikken naar allerlei partij en, stroomlhgen, belangen en gevoelig heden. De Ëuropeesche landen zullen dus wel genoopt worden een autoritair bewind aan te némen, dat kan afwijken van de thans reeds bestaande, maar dat in hoofdpunten daarmede sal overeen stemmen. En Amerika, te dat gelukkig met zijn enorme goudschat? Volstrekt niet. Mén is daar zeer bezorgd over die schat, want de Vereenigde Staten blijven hun góéde ren, hun arbeid geven voor dat metaal, waarvan de waarde nu reeds twijfelach tig is en dat een onzekere toekomst te gemoet gaat. Het goud wm 8<gd als ruil middel maar als het eene llhd al het goud bezit en de andere niets, dan heeft het als ruilmiddel en waardemeter wei nig beteekenis meer. Het dreigt daar dan te gaan ais met korting Midas, die de wensch geuit nad, dat alles, wat hij zou aanraken, In goud veranderen zou. De wensen Wérd vervuld én de koning zou verhongerd zijn, omdat zelf» de spijzen die hij wilde nuttigen tót goud werden, als Dionysos hem niet van de gave ver lost had. K. GibrriUr en tebledsritbreU dung in Afrika. Tér gelegenheid van de overhahdififlt van het Grootkruis van de Heilige Fer dinand'aan generaal Franco heeft deze te Madrid een eede gehouden, waarin hij verklaarde, dat Spanje nog de groote taak wacht net Spaansche imperium op te bouwen. Daarbij Is het, naat hij zeide, noodlg, dat de eenneid van het land verder wordt bevestigd en dat de taak van Spanje, het mandaat over Gibraltar over te nemen, niet wordt vergeten, ook dé expansie in Afrika te voor Bpénje eeó nalionale plicht. 1 Generaal Franco herinnerde nogmtate aan de groote gevechten van den burger* oorlog en besloot ziju toespraak met eea opwekking tot nauwe samenwerking tus schen alle Spanjaarden ireugde ia ItriM. De rede van generaal Franco met dt herhaalde bevesilgtng der, Bpaaheche as piratie» wordt door de Romeinsche blade Luchtaanvallen ep Engeland. Het opperbevel van de Duitedhe weer macht maakte Donderdag bekend: In overzeesche wateren opereerende Duitsche oorlogsschepen hebben nog 30.000 br. reg, ton scheepsruimte der Vij andelijke koopvaardij in den grond ge boord. Met vaartuigen der marine zijn Duit sche troepen geland op het voor Bretag ne liggende eiland Quessant. Duitsche gevechtsvliegtuigen het exercitieterreln Aidershot, vliegvelden, fabrieken en haveninstalla ties in Zuid- en Midden-Engelaiid aan gevallen. Op het v^egveld Tunbridge Wells, in een fabriek te Eastbouröe en in de ha veninstallaties té Portland, werden bij zonder zWaré branden waargenomen. Op een groote wapenfabriek te Greenock werden verscheidene voltreffers ge plaatst. Bij aanvallen op schepen in het Ka naal géluktê hét, een koopvaardijschip in brand te steken en éen tweéde koop vaardijschip én een patrouilleboot mét bommen zoó zwaar te beschadigen, dat de bemanningen de schepen moesten verlaten. Gedurende de waeht heé -Rljn- en Ruhrgebied binnènvliegénde vljandelijke toestellen werden door luchtafweer ver dreven of verhinderd hun bommen neer te werpen op de beoogde doelen. Benige lukraak neergeworpen bommen richtten noch persoonlijk», noch materieel» scha de aan.\": Een viandelljk vRegtuig van het type Bristol-Blenheim werd in een luoht«e- vecht ten Noorden van Cherbourg neer geschoten, een onzer eigen vliegtuigen is boven het Kanaal neergestort. Feekieiijke ontvangst. De eerste divisie Berlijasche en Bran- denburgsche troepen, dA na het zege vierende einde van de. veidtocht in Frankrijk naar het vaderland te terug gekeerd, ié Donderdagmiddag Berlijn binnertgetrokkért. De bevolking had door een oproeping van Oöbbtte de stad ver sierd. De bedrijven en winkels sloten twee uur vóór dé aanvang ven de op marsen, opdat alle Bérlijnêfs in de ge legenheid koudén zijn deel te némen un de ontvaftgét dér dlvlélé. bij' de verwelkoming zeide dé generaal der artiiiêfie Frómm ondéf meer: „Twee slagen treden neer voren uit uw rijk krijgsmansleven: eerst dé strijd op de Tucheter Heide (in Polen red.) waar mede gu Duitschiafid hebt heroverd, ên in de tweede plaste hét overtrekken van de Boven-Ryn en de gevechten in de Boven-Elsas, die u in oud-Duitseh ge bied hebben gebracht. Diegenen ohder u, dié in de wereldoor log reédé vier Jaar voof Duitschland héb ben gestreden, zuilen thans de wapenrok voor altijd afleggen. Hun geldt onté bij zondere dank. De anderen zullen met verlof gaan, daarna terugkomen en eieh voorbereiden voor nieuwe opdrachten. Rede van mln. Gbbbete. Rijkéminister Göbbels heeft bij het bin nentrekken van de divisie ook een toe spraak gehouden, waarin hij o.m. zeidê: „Meer dan de helft van u heeft reeds in de wereldoorlog het leven van Dultsch- land met uw eigen leven gedekt en be schermd. Hoeveel anders was het toen vergeleken met nu. Toen dete oorlog uit brak, was de omsingeling reeds mislukt. De ver vooruitziende voor-borlogsche po litiek van den Führer had de ring, die onte vijanden om het Rijk wilden lég gen, doen springen. De blokkade, waar mede men ons gedreigd heeft, werd door het geweld van onze wapens zeer spoe dig in een worgende tégenblokkade ver anderd. gij trok te velde ais soldaten van de modernste weermacht, die de we reldgeschiedenis kent. Gij waart toet de beste wapen» uitgerust. Officier of soldaat, gij waart vervuld van d^ béste eoidatenmoraal. Gij behoef de niet te vreszen, dat u m het beslis sende uur uit het vaderland de dolk in d* f1*8 w,u *ol*öpn «êétooten. blnnentendsche revolutie, waarop onze vijanden rekenden, tal eeuwig op zich mien wachten, in den rug gedekt door een vastbesloten »n tot offers be reid vaderland, kondt gij den zegetocht door Polen beglnrten. Gij zljt naar het Westen getrokken, toen daar het uur der beslissing was gekomen. Gij hebt het uwe et toe bijgedragen. Frankrijk in een moe digen stormloop te verslaan. 1922 0.50 0.55 1.70 1.70 8.25 „zal minstens 80 van al het goud der wereld in het bezit zijn van i s«men

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1