SCH00NH0VEN5CHE COURANT ‘I TIES ioven I gevraagd drie pinken en rstkalfkoeien. Voorloopig geen, massale aanval op Engeland. schouwen n oude schouw. ER, (timmerman) olwijk. Óóst- en West-Indië. )AG 31 JULI 1940 ACBT BLADZIJDEN. mt ne JAARGANG. Beleefd am K. blijkt. d.t lljdwu Iwt optrad.» Bike mgai meet instaanbledingen. Idrijvenden), ge- van niet meet ERWAGEN w model. H. DE JONG, D 4 vombDot MmbOoc, an VtVdM. Prt). toll ramiltbM»- Ung: TOof Schoonhoven per a ■Mondeo IX; per port l.M. IL, Bergambacht :weg B 177, Schoonhoven idlen l of ver waar- gevraagd: Een ga- FIETS van zeer t, met velg- of i. Br. onder no. ir. van dit blad. verwacht mag worden dat do heide an** de re belangstellenden ter hulp tollen xomen om den aanvaller te verdrijven. Maar danT Niemand zal denken, dat die ijverige helpers voor niets deze dienst bewijzen. Zij sullen schadeloosstelling vragen of nemen door in gezamenlijk, overleg een of meer eilanden te bezetten. Doch ook indien geen aanval gedaan wordt kunnen we nauwelijks hopen, dat na afloop van de oorlog Nederland in het ongeschonden bezit kal blijven van de Indische archipel. Daarvoor liggen er daar voor de groote mogendheden te groote belangen. Het handhaven van de thans bestaande toestand moge op dit oogenbllk voor allen de verstandigste po litiek zijn, wanneer eenmaal de beslis sing gevallen is, zal dat niet zoo blijven en we moeten ons er op voorbereid hou den, een of meer parels uit deze aehoone kroon te moeten afstaan. Zoolang de oorlog voortduurt lijkt het ons niet waarschijnlijk dat daar eenige actie ondernomen zal worden, al tracht Japan nu reeds economische voordeelen te bemachtigen en zich gunstige posities te scheppen in het ellandeh-rljk. j:nd' de kolonie afgezonderd gelegen yd niet de begeerigheid opwekte van i schillende gegadigden, dan zou Bchljnlijk Indië reeds het lot gedeeld heb ben van het aan Denemarken behooren- de Ijsland, dat door Engeland Is bezet, hoewel er in de Deensche regeerïng geen enkele wijziging is gekomen. Blijft Oost-IndlS ongerept en onaan getast, dan zal het bij de vredesonder handelingen een gewichtig punt uitma ken, en dan wellicht het Moederland grootere dienst bewijzen, dan waartoe de kolonie ooit in staat is geweest. zijn vertrokken in Westelijke De vlootformatie bestond o.m. uit kruisers, «even tor pedoböotjagers, dulkbooten, twee vliegkampschepen drie hulpechepen. Het schijnt, dat het vertrek van deze eenheden rijn oorzaak vindt In de vrees voor de bombardementen der Itallaan sche luchtmacht, die steeds doeltretfen- goed onderhouden ANT met spiraal ir. onder no. 3948 t blal Veiling U. en Om* wortels f 4—10.40 1—2.50, bloemkool tners f 3—6.80, gr. ?er 100 stuks; aard ndijvle f 2—4, au- f 1.70—5, dito ge- •s f 10—27, doperw- 1 f 4—5.40, groene jol f 4—6.60, spitz- i f 25, postelein f 4 -14, slaboonen f 10 -23, zomersplnazle 7, uien f 6—f 9. dlverulen f 3—11. J, peterselie f 10— ïomaten f 8—18.40, iramen f 50—58, bl. dito f 28—54, fram en f 18—40, kruis ten f 82, pruimen l f 10—44, witte sen f 32 p. 100 kg.; m f 6—40, perziken —4.80, vijgen f 2— 1—10, triumph de ose de trevoux f 1 Ken geheel onbeantwoorde vraag is die betreffende de naaste toekomst van onze koloniën in Oost en West. Met deze laat ste woorden noemen we reeds iets van het grootere verband, waarin men deze vraag moet zien. In Oost en West liggen ook koloniale bezittingen van anaere staten ,die door Duitschland zijn bezet en men zou de vraag dus kunnen stel len, wat de toekomst aal zijn van het ge- heele koloniale stelsel. De grootste kolo niale staat, Engeland, valt daar niet bui ten, want hoe men zich ook de afloop van de oorlog denkt, het is niet aan te nemen dat Engeland ia het ongestoord besit zal blijven van zijn tegenwoordig bezit, waartoe ook behooren een groot deel der koloniale gebieden, die tot 1914 door Duitschland bestuurd werden. Wanneer we echter de kwestie beper ken tot ons eigen koloniaal bezit, dan sten we dat aoowel Oost- als West Indië Vp het oogenblik onbedreigd lijken. In de West zijn geallieerde troepen gekomen, doch alleen ter versterking van de de fensie. Het bestuur blijft ongemoeid in handen der Nederlanders. Die kolonie brengt niet veel onrust. Anders is het met Oost-ïndW, waarvoor zich mteres- soeren Amerika, Japan en Engeland, meer in het bijzonder Australië. Dultsch- tend heeft to kennen gegeven vcor ons Insulinde geen belangstelling to hebben en nu is het voor ons rustiger te weten dat et drie staten zijn, die aandacht hebben voor deze kolonie, dan wanneer er maar een was. Deze drie kijken- el kaar streng en onverdroten op de vin gers, zoodra een van hen verdacht wordt stappen te willen doen om zich een deel van ons bezit toe te eigenen, grommen de anderen en tasten naar hun wapen. Indië zelf is intusschen natuurlijk waakzaam, op zijn hoede en gereed om een aanvaller te wederstaan, waarbij Juli. Roode aalbes* blauwp. 2.80—5.60, .ppelen 117, au- kool 5—5.50, pos kool 3—5.50, spits- suikerboonen z. dr. n 11—18, stamsul- Dultsche boonen len, waspeen alle» f 1—230, bloemkool 712, witte kom- I 3.70—3.80, Hl 3 H mers I 4.90, II 4.30 m oranje en ana- 1—22, perziken I 100 stuks; druiven 7.80, B 7.20, C 6.70 cropsla I 1.10—1-30 1.70—1.60, peterselie 1—2, alles per 100 per dozijn. JL VRUCHTEN. li. Granen. Binnen- mnoteeringen) Rol rgerst f 8.759-2^ -9.65, Haver, f 7.75 11.75-12.25, Paar- Groene Erwten wten f 17—18, geel alles per 100 kg.; I per 50 kg. Eerst hongerblokkade, dan blikaemoorlog. orncnvzx TTAUAANsen MKKNINO. O>« writ, tegva Het hootd.rllkel In Ae 0*" en mrtn hu verklMrt tet Ingeland door een hongerblokkade op de knieën gekregen zal worden, heeft in alle Ro- melnsche kringen verrassing verwokt, daar men algemeen had aangenomen, dat Duitschland en Italië al aun krach ten In een „Blitakrteg” tegen Ingeland ■ouden Intetten. „Ingeland is wc oude bokser, die murw moet worden gemaakt voor dat de laatste slag wordt toegebracht. De Juiste methode is, den vijand to verzwakken en te irriteeren en dan de laatste slag toe te brengen, wanneer de vijand deze niet meer kan afweren, doch op de knieën moet gaan.** Hoewel dergelijke hoofdartlkelen, dte bijzonder betrouwbare aanwijzingen van de Itallaansche politiek geven, moeten beteekenen dat men aanneemt dat de di recte aanval op Engeland dezen zomer niet meer zal worden ondernomen, staat dit nog geenszins vast. Het Itallaansche persagentschap „Ste- fani” geeft nog het volgende overzicht van het artikel. De Engelschen hoopten, aldus het blad, dat Italië en Duitschland na de overwin ning op Frankrijk onmiddeliijk een aan val op Engeland zouden doen. Opnieuw Was de gevolgde tactiek die, welk? men het minst verwachtte. Gibraltar, Malta, Alexandra, Haifa en Aden hebben thans de Itallaansche sla gen te verduren, evenals alle Britsche kusten de Duitsche slagen. Ook worden alle belangrijke havens van het Britsche •Hand gesloten en men begint spoorweg- knooppunten ep kleinere havens tan te vallen. Ingeland wordt van alle santen aan gevallen. Het oogenblik van de massale slag aal komen. (Zooals men weet la de „Giornale ntalia” het leidende ItaUaansche blad, dat meestal de meeningen uit hooge 1e- gteringskringen verkondigt. De hoofd redacteur, Gayda, die ook het bovenaan gehaalde artikel heeft géschreven, is een graag geziene bezoeker op net Paiarzo Venetla, de zetel der regeerïng in Rome, •mr ook Mussolini zijn dagelijksch? ar- seld verricht. Red4» Be Ruultdw buitenUiHhclw betrekking™. BUM VAN MOIOTOV. Einde van de earlog nagniat ia richt. Donderdagavond is in het Groote Pa leis in het Kremlin da savende vergade ring van de Opperste Raad van Rusland geopend. De agenda vermeldde de vol gende punten 1. Een verklaring over da buitenland- *che politiek. 1. De vorming van een bondsrepubliek Moldavië, door de toetreding van Bessa- rablë. De Noordelijke Boekowina en de Bessarabieche gebieden ChoUn (N.-Bes sarab lë), Ismael en Akkerman (Zuid- BesearabM) rijn opgenomen in de Oe- kralnlsche bondsrepubliek. 3 tot 5. Behandeling van de verzoeken tot toetreding van de Oostzee staten. De avondzitting van de Opperste* 8ow- jet, waaraan belde kamers deelnamen, was om 19 uur begonnen. In de aAnvang der sitting verschenen de Russische staatslieden en regerings leden in de zaal, met Stalin en Molotoy aan het hoofd. Molotov heeft in een rede, die onge veer drie kwartier duurde, een uitvoerig ▼BUDAG 1 AUGUSTUA 1M4 NiraDVOORZUlIHiOLLANDENUTREOiT J Teler. X. TW-Adree: VuaooUa. A a W. K. VAN HOOXKN, «OBOOKBOVOI, HAVIK u. FwcrakrtUn* irm. I «rak kaa ook Enieluid op o» duur niet verdragen. Deze cijfers rijn slechts minima, want hierbij zijn niet de talrijke handelssche pen inbegrepen, die door bommen zwaar sijn beschadigd. In hetzelfde tijdvak heeft Engeland niet minder dan 370 vliegtuigen verloren Het werkelijke verlies moet ook hier be langrijk hooger worden geschat, daar vele getroffen vliegtuigen voor de strijd onbruikbaar rijn. MPERKT1 LDCHTACTIVTTEIT. Door het slechte weer. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde mee: boor de slechte weersomstandigheden was het Duitsche luchtwapen gedwongen zijn activiteit te beperken. Desondanks werden, behalve verkenningsvluchten naar de Oost- en Zuidkust van Engeland, de vliegtuigfabriek in Filton, alsmede de haveninstallaties van Swansea en Ply mouth in den nacht van 30 op 31 Juli met bommen aangevallen. In den nacht van 30 op 31 Juli hebben slechts enkele Britsche vliegtuigen boven West-Duitschland gevlogen. Door de neergeworpen bommen werd geen mate- rieele schade aangericht en werden geen personen getroffen. Twee binnenvltegende vliegtuigen wer den door onse jagers neergeschoten. Naar eerst thans bekend geworden M, zijn op 29 Juli in totaal 21 Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Bommen op Hannover. Het jongste legerbericht luidt: Ten gevolge van de weersomstandighe den bleef de actie van de luchtmacht ook op 31 Juli zeer beperkt. Bij de gewapen de verkenning boven het Kanaal en op zee zijn alleenvarende gewapende koop vaardijschepen met bommen aangeval len. Nachtelijke aanvallen, die met zwak kere strijdkrachten werden ondernomen waren gericht tegen schepen en haven werken in Zuid-Sngeland, alsmede tegen vijandelijke zoeklichtsteUlngen, Men heeft ontploffingen en branden waarge nomen. In de avonduren is het tor hoog te van Dover tot luchtgevechten tusschen Engelscba „«pltflre’’-jagers en Duitsche ..Messerschmitt ”-toestellen gekomen. Men slaagde er hierbij in vijf Britsche jagers en i versperringsballons neer te schie ten zonder zelf verliezen te lelden. Bij het binnenvliegen van Britsche bombar dementsvliegtuigen in Noorsch, Deensch en Nederlandsch gebied, rijn nog drie vijandelfjke vliegtuigen neergeschoten. De bommen die in de nachrivan 31 Juli op 1 Augustus door vijandelijke vlieg tuigen aijn neergeworpen in Noord- en West-Duitschland, hebben slechts gerin ge schade aangericht. Een vijandriijk vliegtuig, dat op groote hoogte boven de wolken vloog, heeft een aantal bommen In het centrum van de stad Hannover geworpen, ver verwijderd van leder mili tair doel. Daarbij rijn verscheidene hui zen zwaar beschadigd en eenige personen omgekomen en eenige andere gewond. ïn totaal verloor de vijand gisteren 8 vlieg tuigen; twee eigen vliegtuigen worden vermist. DE ITALIAAN8CHR LUCHTMACHT ACTIEF. Legeibericht nummer BI van het Ita- liaansche hoofdkwartier luidt als volgt: Onze luchtmacht In Oost-Afrika heeft opnieuw de haven van Aden gebombar deerd en 2 schepen, alsmede een groote opriagplaata van benzine, getroffen. Al onac vliegtuigen rijn op hun baeee te ruggekeerd. Tijdens een vtfandelljke luchtaanval op de baric van Assab, la een Bngristhe bommenwerper door on* luchtdoelgeschut neergehaald. BBITSC1IE TORPEDOJAGER TOT ZINKEN GEBRACHT. 53ste Itallaansche legerbericht betrekkingen met Italië In den loop dex> laatste maanden verbe terd zijn. De bifltenlandsche politiek vaa Rusland, zoowel als die van Italië, biedt de volledige mogelijkheid tot weder zij dsch begrip ete tot een gunstige ont wikkeling der betrekkingen. m de. betrekkingen met Engeland zij» de laatste tijd geen veranderingen van belang gekomen. Na de bekende vijan dige handelingen tegen de belangen van Rusland, heeft men ook geen posltieva ontwikkeling in deze betrekkingen kun nen verwachten. Molotov sprak vervolgens over de ont wikkeling aan de Russische Zuidgrens» Bessarabie en de Noordelijke Boekowina- Ten aanzien van de jongste ontwikke ling in de drie randstaten relde de volks* commissaris; „De verdragen van wederzijdschen bij stand, die den vorigen herfst zijn geslo ten met de drie randstaten, hebben niet het gewenschte resultaat gehad. Derhal ve heeft de Russische regeering tot de Baltische staten de elsch gericht nieuws regeeringen te vormen. Zij heeft de troe pen van het Roode leger er doen bin nenrukken. Als resultaat is het toen tot de vrije verkiezingen gekomen, die zich hebben uitgesproken voor de aanhech ting der drie Baltische staten aan Rus land. In totaal is de bevolking van Rusland döor de aansluiting van Bessarabië en de Baltische landen met ongeveer 10 mil- lloen menschen toegenomen. Wanneet men daarbij de dertien mlllioen bewo ners van het Westen der Oekraïne en het Westen van Wlt-Rusland (Polen) optélt, levert dat voor de bevolking der Sowjet- Unie een toeneming op met 23 mlllioen. De regeering kan van nu af uit naam van 193 mlllioen menschen haar mach tige stem verheffen. ïn oeconomlsch opricht is het van bij zonder belang, dat Rusland van nu af aan in de Oostzee beschikt over een reek» u»eigent gegeven van de bmtenlanouune politiek der Russische regeering, in ver band met den wereldtoestand. Hij sprak over de betrekkingen tusschen de ver schillende Europeesche en niet-Europee- sche staten en zeide onder meer naar aanleiding van de snelle nederlaag en ca pitulatie van Frankrijk: „Niet alleen de gebrekkige Franscha oorlogsvoorbereiding is beslissend voor dl Fransche nederlaag geweest. Van betee- kenis Is ook geweest, dat Fransche re geringskringen een „lichtzinnig” oor deel hebben gehad over het belang en beteekenis van Rusland. Als het belangrijkste feit uit de ont wikkeling der laatste maanden noemde Molotov vervolgens de „groote successen van Duitschland”, die echter, aldus zei# de hij, tot dusverre nog niet hebben ge leld tot het hoofddoel van Duitschland, het einde van den oorlog. Zoo nadert het einde van het eerste oorlogsjaar, zonder dat van een spoedig einde van de strijd sprake kan zijn, wij staan aan de voor avond van nieuwe beslissende gebeurte- filssen, Waarbij Duitschland en Italië aan de eene zijde, Engeland en steeds ook de Vereenigde staten aan den anderen kan# van den strijd staan. Daarna sprak Molotov over de betrek kingen tusschen Rusland en de anderè staten. Allereerst wijdde hij zijn aan dacht kan de Dultsch-Russlsche betrek kingen. Déze zijn, zon zeide hij, vast ge worteld in de overeenkomsten. Deze heb ben rich verder ontwikkeld. Molotov wees de speculaties van En* gelsche en andere bladen, die de laatste tijd herhaaldelijk getracht hebben, door alle mogelljke geruchten en vaische be richten wantrouwen tusschen Duitsch land en Rusland te zaaien, sarcastisch van de hand. Deze pogingen kunnen geen, enkel resultaat hebben en worden in bei de landen niet ernstig opgevat. Rusland laat zich niet In het minst intlmideeren door de dreigende perspectieven, die der aangegeven bladen schilderen van den verderen groei en de toekomstige kracht van Duitschland. Veeleer zullen da vriendschappelijke en goede buur-be- trekklngen tusschen Rusland en Duitsch land ten volle blijven bestaan. Molotov constateerde met nadruk, dat de ijsvrije havens. Wat de betrekkingen van Rusland 'met Finland betreft, moet wórden vastgesteld dat het vier maanden geleden geslóten vredesverdrag over het algemeen bevre digend is uitgevoerd. De betrekkingen van Rusland tol Noorwegen en ^weden staan, naar Mo- lotóv verder uiteenzette, in het toeken van de door de oorlog ontstane nieuwë toestand. In aansluiting hlerip besprak Molotov De Duitsche »trijd tegen Engeland „Braa« rijt weken li da, ten dag toegeslagen”. Het D.NB. meldt: Sedert de beëindiging van de veld tocht in Frankrijk rijn de zuiver mili taire gezichtspunten achter de' politiek verdrongen. Als gevolg hiervan is hier en daar de Indruk ontstaan, dat Duitsch land de oorlog tegen Engeland op half slachtige wijse voert. Niet* is minder waar dan deae opvatting. Duitschland voert de oorlog tegen Engeland vastbe sloten en even zeker van de overwinning als de oorlogen tegen Polen en Frank rijk. De wijze van oorlogvoeren tegen Engeland is zooals vanzelf spreekt, an ders dan de oorlogvoering tegen Frank rijk, waar een leger van mlllióenen in het veld stond. De middelen, die thans In de strijd te gen Engeland worden gebruikt, laten ten gevolge van het eigen karakter dezer wapenen slechts toe, dat een beperkt aantal strijders in het vuur komt. De Duitsche dulkbooten- en torpedomotor- booten, de gevecht*- en jachtvliegtuigen kunnen worden vergeleken met de punt van een zwaard, dat in de hand van een ervaren strijder lift. Deze strijder i* het Duitsche volk. Wanneer men de vraag hoort: „Wan neer zal Duitschland dan eindelijk toe- Blaanf’, dan kan hierop slecht* worden geantwoord: „Vijf weken zijn verstreken sedert de dag van de wapenstilstand. Elke dag en zelfs elk uur Is toegeslagen. Elke dag brengt nieuwe successen van het dulkbootwapen, nieuwe succesrijke aanvallen van de Duitsche terpedomotor- booten, aanvallen van de gevechtsvlieg tuigen en succesrijke luchtgevechten van de jagers boven het Kanaal en boven dë Engelsche kust. De eenheden van de oorlogsmarlne hebben volgens mededeellngen van het opperbevel van de weermacht van 6 Ju ni tot 31 Juli in totaal ongeveer 936.000 ton scheepsruimte der vijandelijke koop vaardij tot sinken gebracht. Het luchtwapen meldt voor hetzelfde tijdvak een totaal van 334.000 br. reg. ton. In totaal Is dus 1.270.000 br. reg. ton tot zinken gebracht. Een verlies van meer dan 250.000 ton scheepsrulmte per der worden, *- TORPEDOJAGER GEZONKEN. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat de torpedojager Delight bij een lucht aanval zoo zwaar beschadigd Is, dat hij spoedig daarop ronk. Het verlies aan menschenievens zou betrekkèlljk gering «in. Verscherpte Engelsche Blokkade. Frankrijk erin betrokken In het Engelsche Lagerhui* heeft de minister voor de blokkade, Dalton, het woord gevoerd over de verscherping van de blokkade. Hij zeide o.m., dat het nood zakelijk is thans niet alleen de schepen, die op de Mlddellandsche- en de Noord zee varen, maar ook alle schepen, die de Atlantische Oceaan oversteken, te con- troleeren. Ieder schip, welks lading niet volledig door certificaten wordt gedekt, zal met de geheele lading In beslag wor den genomen. De minister deed verder mededeellng van het besluit der regeering om het Fransche moederland, Algiers, Tunis en Fransch Marokko, voor zoover de con- trabande-controle en de uitvoer betreft te beschouwen als „onder controle van den vijand staand gebied”. Advertentiën: 1—regels f 1.30, elke regel meer 0.20; derde i plaatsing halve prijs. Adver tentiën worden gratis ge plaatst In „De Gorcumer”. Het luidt: Kkt van de luchtmacht op 28 Juli togen een heden van de Britsche marine In het Oostelijk deel van de Mlddellandsche lee een Brltoche torpedojager tot sinken 1* gebracht. Tijden* verkenningsvluchten boven Malta 1* een onser formaties jachtvlieg tuigen een gevecht aangegaan met een vVandel^ke formatie; twee vijandelVke toestellen werden neergehaald. Een van onM machine* Is niet teruggekeerd. In Oost-Afrika hernamen wij de acties op Baklr, Waar een autopark met succes gebombardeerd werd. Ook werd een aan val ondernomen op het vliegveld van Bu- f 0.83—88 p. pond, Jomskinderen 13— dappelen 245 kg, L :nten EN FRUIT. Haagsche veiling 1 N.V. De prijzen ïllow Transparent* H 5—9; Early Vio- Kerswlck Codlin I 8—10; H 4—6 J4J 15—20, n 10-12; H 7—9; Early Lax* ikoospruim 21—30; Kruisbessen 15— -22; Frambozen 50 eillng iedere avond na, waar drie toestellen op de grond ge troffen en ernstig beschadigd werden. De vijand heeft Cassala met bommen bestookt, waarbij lichte schade werd aan gericht. Duitsche en Engelsche hulp- kruiser slaags. De Britsche met zware een haven binnengeleopen. Het DNH. meldt: Tusschen een in het Zuiden van de Atlantische Oceaan opereerende Duit sche hulpkrulser en de groote Britsche hulpkruiser Akantara (22.181 ton) is het tot een kort gevecht gekomen. Het Engelsche schip kreeg in de loop van de strijd zware treffers, die het dwongen de strijd te staken en de haven van Rio de Janeiro binnen te loopen. De Duitsche hulpkrulser zette zijn operaties in de handelsoorlog voort. Een later bericht uit Rio de Janeiro meldde, dat de Alcantara met zware slag zij de haven wm blnnengèloopen. *t Hek werk aan bakboord lag onder water, terwijl de boeg ver boven het oppervlak Uitstak. Het schip had enkele zware treffers gekregen, waardoor een schoor steenpijp geheel was weggeslagen en de scheepswand even boven de waterlijn een groot gat vertöónde. De Engelwhe admiraliteit heeft bekend gemaakt dat dit gevecht aan boord van de Alcantra twee dooden en zés gewon den heeft geëizchL Uit Rfo de Janeiro wordt In aanvulling daarop gemeld, dat zich aan boord nog talrijke licht gewonden bevinden. ▼AN GIBRALTAR BRITRCHE TTXVOT UITGEVAREN. Vernomen wordt, dat talrijke Briteche oorlogsbodems plotseling uit Gibraltar richting. drie vijf en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1