SCHOONHOVENSCHE COURANT f DE ROL VAN SPANJE in luctfta! Philips Binnen en buiten de Grens Telefunken radioi94o Belangrijke besprekingen te Berlijn Onderlinge Molest Verzekering De strijd in Afrika. Hitler ontvangt Serano Suner. JAN BROUWER SCHOONHOVEN 16 SEPTEMBER Ho. 8527. ACHT BLADZIJDEN. 72e JAARGANG JMEGEN Churchill: KHU.5. XtJJJWllieifc :wal. t 37^-33 per M Sluit U aan bij de Oud. Bratfidwb. Mij „Molenaarsgraaf e.o.” HET BESTUUR. Itkliaansche opmarsch in Egypte. Italiaansche gere schapen f 30— ;hapen vlug, mager* 400 weidelammeren mdel redelijk, vasts Minister Suner te Berlijn. Op uitnoodiglng van de rljksregeering Is Maandag met een extra-trein uit Pa rijs de Spaansche minister van binnen- Wekelijksche terugblik aansche leger in duurde en dat de Britsche soldaten Sol verten- onder no- van het dertlg- msterdam worden uit den tijd van L x-Holland) EN EIEREN. 14 Sept. Aan de ■en Zaterdag aange- te zamen 324 stuks f K.G. Prijzen: met 39—40.50, idem 2e 1 matig. t. Kaas. Aanvoer 75 i kaas. Rijksmerk le TeM. 20. TeL-Adres: VannooUn. 8. W. M. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. HAVEN IA Postrekening 1J783. [J Alleen plattelands risico's Reeds f 30.000.000 verzekerd. De omslag is afhankelijk van de schade. De aansprakelijkheid is te als als mag worden. Spanje heeft zijn zending in de nieuwe ïuropeesche orde en op het juiste oogen- regels 1J0, teer 0.20; derde prijs. Adver- gratis ge- GEEN AANVALLEN OP DUITSCHLaND. Gisternacht, zoo meldt het D.N.B., heeft geen enkel Britsch vliegtuig boven Duitsch rijksgebied gevlogen. Ook boven Noord-Frankrijk, België en Nederland zijn geen Engelsche vliegtuigen waarge nomen. Gezien deze staking van elke activiteit der Engelsche vliegers, vraagt men zich af, of hier sprake is van een reeds tot uiting komend teeken van zwakte. Er is reden, om aan te nemen, dat de laatste Engelsche reserves worden achter gehouden tot afweer van de groote Duit- sche actie welke Engeland zelf heeft aan gekondigd en gevreesd. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs by vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1 16; per poet 1.50. GOHING VLOOG BOVEN LONDEN. Bestuurde zelf de bommen werper. Rljksmaarschaik Göring leidt zooals bekend van zijn kwartier in Noord- Frankrijk persoonlijk de actie van de luchtmacht tegen Engeland. Van een hoogen officier uit de kring vtn Göjing’s naaste medewerkers verneemt nét D.N.B. de volgende bijzonderheden: Het hoofdkwartier van rijksmaarschalk Hermann Göring bevindt zich in een klein plaatsje in Normandië. Het is vol maakt bij de omgeving aangepast en kan van een vliegtuig uit nauwelijks herkend worden. Hier geeft de opperbevelhebber der Duitsche luchtmacht zijn bevelen voor de aanvallen van zijn vliegerfotmaties op Engeland en voor de luehtverdedlg’ng Van het Duitsche rijk en het bezette ge bied. Besprekingen met hooge troepen commandanten en officieren van de gé nerale staf, bezoeken aan troepenonder- deelen en nu en dan vliegtochten, vormen het programma van de dag. Vaak grijpt de rijksmaarschalk persoonlijk in de lei ding van bijzonder belangrijke afdalin gen in en geeft hij raadgevingen en aan wijzingen. Zondagavond la Göring voor een nacht vlucht boven Londen opgestegen. Hij maakte daarvoor gebruik van het nieuwe type der Duitsche bommenwerpers, de Ju 88. Göring bestuurde het toestel zelf en wees een sterk escorte af. Hij liet zich slechts begeleiden door twee vemielings- gaf toe, dat de opmarsch van het Itali- toestellen, die links en rechts achter hem aansche leger in Noord-Afrika voort vlogen. CHURCHILL BEREIDT ENGELAND VOOR. Verlies van Solloem erkend. Churchill heeft gistermiddag in het Lagerhuis een verklaring afgelegd. Hij WOENSDAG 18 ELP1 EMBER 1349. NIMIADVOORZUIO IIOLLAND EN UTRECHT „VLIEGENDE FORTEN" VOOR ENGELAND? Propaganda en verzet. Het D.N.B. meldt uit Washington, dat de „Commissie voor dl Verdediging van Amerika” thans reclame maakt voor het afstaan van 25 z.g. „vliegende forten” aan Engeland. Deze propagandacam pagne is Maandag in de Senaat door iso- lationieten zeer scherp aangevallen. De democraat Clark gal uiting aan de vrees, dat de voorstanders van een der- geljjke handelwijze niet tevreden zullen zijn met het afstaan van bombardement* vliegtuigen, maar op zekere dag ook zul len verlangen dat er slagschepen en troe pen .worden gezonden. FRANSCHE JAGER SCHIET ENGEL8CB VLIEGTUIG NEER. Boven Fransch-Marokkaansch rechts gebied is Woensdag, naar uit Vlchy ge meld wordt, een Engelsch vliegtuig door een Fransch toestel neergehaald. In Fransche kringen vermoedt men, dat het Engelsche vliegtuig strooibiljetten wilds uitwerpen. Naar te Vichy verklaard wordt, was het een Britsch watervliegtuig, dat over de Fransche territoriale wateren nabij Casablanca vloog. Het werd opgemerkt door een Fransch jachtvliegtuig, dat om halfdrie ’s middags een oefenvlucht bo ven de stad maakte. Het Engelsche vlieg tuig opende het vuur op de Fransche machine, toen deze op het Engelsche toestel afvloog. Er ontstond een lufcht- |e vecht, in het verloop waarvan het En gelsche vliegtuig getroffen werd en bran* dend in zee stortte. SERVICE PHILIPS EN TELEFUNKEN Koopt nu 1 Eiec. Kccheic, Kookplaten, Dompelaars, Stofzuigers. Nog voorradig! Het doet onder deze omstandigheden wat onbehaaglijk aan, 'dat de Brazlllaansche planters mét een slordige 16 millloen ba len koffie In hun maag zitten en een groot deel daarvan zullen moeten ver branden! Maar de koffie is niet het eenige, wat op onze aardbodem ongelijk verdeeld is, want een bericht uit New York vertelt ons, dat in de Vereenigde Staten ongeveer de geheele nieuwe graan oogst wegens de beperkte exportmoge lijkheden onverkoopbaar Is, zoodat een grootscheepsche hulpactie noodig Is ge worden om de pachters in leven te hou den. De voetballers hebben Zondag op nieuw achter het net gevlscht, een bezig heid, die zij tot voor kort aan den kee per van hun tegenpartij pleegden over te laten en die danook den meesten hun ner niet bevalt. Ook zij hopen dus op be tere dagen. De kinderen, die uit ons land naar de Oostmark zijn getogen, om daar in eenige zorgelooze vacantieweken ge zondheid op te doen, komen terug. Reeds is de eerste trein aangekomen en de be trokken ouders zullen nog deze maand allen hun kroost weer om zich vereenlgd zien. Uit kringen der socialistische arbei ders, voornamelijk door functionarissen van de S.D.AJ»., is een nieuwe socialisti sche beweging opgericht, namelijk deNe- derlandsche Socialistische Werkgemeen schap. Onder de druk der politieke ge beurtenissen is het streven naar ver nieuwing en samenwerking in ons land zoo groot en zoo algemeen geworden, dat we in stede van de gezochte eenheid spoedig evenveel partijen dreigen te krij gen als voorheen. Wij hebben reeds een Nederlandsche Unie, een Nationale Unie („De Vuurslag”), een Nationaal Front, van Am. Meyer, het Verdlnaso, de Natio naal Socialistische Beweging van ir. Mus- sert, een Nationaal Socialistische Neder landsche Arbeidsparty onder leiding van majoor Kruyt, een dito van Ridder van Rappard en een derde, genaamd „De Ha kenkruisers”. Het lijstje, dat ons op dit oogenblik wil te binnenschieten, zal wel niet volledig zijn, maar het toont reeds, dat bij alle goede bedoelingen de werke lijke eenheid nog ver te zoeken is. Het oorlogstooneel heeft zich weer eenigszins uitgebreid door een nieuw of fensief der Italianen in Afrika, dat ge richt is tegen de Britsche strijdkrachten, die zich op Egyptisch gebied bevinden. Reeds werd de stad Solloem, dicht bij de Libysche grens, bezet en de opmarsch van daaruit voortgezet langs de Middelland- sche zee. Zoetjes-aan zijn de Nederlanders erop ;aan rekenen, dat elk weekeinde nen een verrassing zal brengen. Onze autori teiten hebben in dat opzicht een zekere verplichting op zich geladen, want zij hébben nog slechts weinig Zaterdagen en Zondagen laten passeeren, zonder de een of andere nieuwe maatregel af te kondigen. Met alle respect voor hun werklust en hun vindingrijkheid, moeten wtf deze gedragslijn toch wat onvoorzich tig vinden, want het publiek wordt op deze wijze danig verwend en wij voor zien moeilijkheden, als men vandaag of morgen in den Haag uitgestudeerd raakt in er niet meer in kan slagen, den men- ichen steeds weer wat nieuws aan te bie den. Het dreigt dan bedenke lijk saai te worden in ons land Er is echter nog geen reden tot pessi misme, aangezien ook deze weèk de ver rassing weer niet is uitgebleven. De jongste surprise was de vleescbdlstribu- tie, dis ons voor een tekort aan dit ar tikel zal behoeden. We hebben derhalve »nze koetjes op het droge en gaan ze nu gezamenlijk en zoo eerlijk mogelijk op eten, leder een pond in de week Op het eerste gezicht leek het ons nogal veel, maar de opheldering, dat dit pond ver minderd zal worden met een ons worst, een stukje vet en wat botjes, heeft ons gerustgesteld. Bovendien zal het rantsoen op de duur nog wel wat slinken. Terwijl de slagers zich verdiepen in de reeks van nieuwe verplichtingen, die hen door deze distributie worden opge legd en zoeken naar een velletje papier zonder vetvlek om hun prijslijst in duplo op te schrijven, worden de fotografen door een enorme klandizie schadeloos ge steld voor de slapte, die aeze zomer in hun zaken heerschte als gevolg van de beperkende bepalingen voor de amateurs Er heerscht In de ataliers een bedrijvig heid als nooit te voren en de sluiters der toestellen ratelen als mitrailleurs. De klanten maken queu voor de winkeldeur en korten de tijd met herinneringen aan de vorige oorlog, toen zij zoo stonden te wachten op hun eenheidsworst of hun regeeririgsvlsch. Intusschen verslindt binnen de hongerige camera, dié van rantsoeneerlng geen Idee schijnt te heb ben, de geheele voorraad platen en films en als het zoover is, komt er een briefje voor het raam, dat de menschen gelaten naar hun hulzen doet terugkeeren. Wat niet wegneemt, dat op 1 October heel Neder!'nd met één oor „op de kiek” moet staan. Laten we er het beste van hopen! Nu het wat kouder wordt, gaat de zuinigheid, waarmede moeder de vrouw de koffiepot hanteert, sterker opvallen. blik zal de leiding in Spanje het bevel tot handelen geven. Met deze woorden heeft Suner dus niet rechtstreeks geantwoord op de vraag, die zich telkens weer opdringt: zal Spanje zich tenslotte nog in deze oorlog men gen? Vermoedelijk is het een gevolg van het bezoek van den Spaanschen minister aan Berlijn, dat men daar in sommige krin gen weer hardnekkig de meenlng hoort verkondigen, dat de deelname van Span je aan de strijd tegen Engeland niet lang meer op zich zal laten wachten. Suner, die weliswaar minister van binnenland- sche zaken is, doch die in zijn vaderland een veel grootere rol speelt dan het be heer van zijn eigen portefeuille en dié te Berlijn optreedt als speciale afgevaar digde van Franco, zal in de Duitsche- hoofdstad belangrijke bespre kingen houden en men is geneigd, uit dat feit conclusies als de hierboven genoem de te trekken. Bepaalde aanwijzingen, die deze veronderstelling zouden kunnen be vestigen, zijn er echter nog niet. De Rijksmlnlster van bultenlandsche zaken Von Ribbentrop heeft den Bpaan- schen minister op het Anhalter station verwelkomd en kort na zijn aankomst werd minister Suner door Von Ribben trop voor een langdurig onderhoud In 't departement van bultenlandsche zaken ontvaar0' Het Italiaansche weermachtsberiché van Dinsdag luidt als volgt: Gedurende de dag van Maandag heb ben zich in het gebied van Bidi el Bar- rani hevige gevechten afgespeeld tus- schen onze oprukkende troepen en En' geische pantserafdeeiingen. De slag wordt voortgezet te midden van wolken van zand, opgejaagd door de gloeiende „Ghibli” van de Sahara. In de gelederen van den vijand worden ver- beperkt. Inlichtingen bij onzen Administra teur: P. VOüEL Jr. te Molenaars graaf. PPELEN EN FBÜTÏ 13 Sept. Haagsch* groenten N.V. Vel- >r. De prijzen waren h de vienne I 15— y I 16—22, II 7—Ik n 9—15, br. mero- will. duch, I 8—11' gr. I 8—12, II 4-6, n 5—7H, br. du- -6, gratlolen I 8—10. »ren 10—12. transp. II 8—12, jubileum rianx codl. I 13—11 7—11, keswick 7 >4, lemoenapp. I 1J tuur 7—9, div. zurs 0—12, candijzoet 7- illen goudr. 5—7, g®* zoete kwetsen 8- 10, catrienpruim 8- len 12—15, pondseed- >er K.G. Sept. Augurken 2.50 roode kool 2.90—5.10. Btaaksuikerboonen aksnüboonen 11—H -12, Duitsche boonen —9, uien A 3, B 3.40 p. 100 kg.: druiven C 5 50 per 100 pond; e komkommers I 3 00 nmers 2 3 30, dit® -20, dito b 6—15 P« 30 per 100 kr.; P*«- rej 3 in_an. radijs 0 M6- loem hebben opgegeven. De ontwikkeling moet aigewacht worden. Churchill herhaalde daarna de reeds in zijn laatste toespraak In het Lager huis afgelegde verklaring, dat Engeland ér op voorbereid moet zijn, dat de vijand een landingspoging zal ondernemen. De huidige Duitsche aanvallen co neen tree- ren zich hoofdzakelijk op Londen. Voor de In de eerste helft van Septem ber geleden verliezen, gaf Churchill de volgende cijfers: ongeveer 2000 dooden en ongeveer 8000 gewonden. Viervijfde hiervan is veroorzaakt door de aanvalle» op Londen. Tenslótte zelde Churchill: Engeland moet er op voorbereid zijn, in de toe komst nog heviger luchtgevechten mee te maken. landsche zaken, Serano Suner, met zijn gezelschap voor eén bezoek van verschei dene dagen te Berlijn aangekomen. De Völkischer Beobachter publiceerde dezer dagen eenige verklaringen van den Spaanschen minister. Zijn reis naar Duitschland beschouwt de minister als een bewijs, dat Spanje trouw blijft aan zijn natuurlijke politiek. Voor de eerste maal sedert twee eeuwen bezit Spanje een volledige onafhankelijk heid. Doch wij zijn niet alleen in Europa en het imperium, dat wij als doel van onze politiek hebben aangekondlgd, kan niet door een enkelen man verwezenlijkt worden, doch eischt een harmonie van de wil met anderen. Het mag niemand ver bazen, dat wij in het uur waarin wij ge zelschap zoeken, on® wenden tot die vol ken, die slachtoffers geweest zijn van de zelfde onrechtvaardigheid als wij. Serano Suner karakteriseerde de ïenwoordige houding van Spanje „niet-oorlogvoerend", hetgeen niet onverschilligheid uitgelegd Onderhoud tact Hitler. Gistermorgen om 11.30 uur is Suner in de rijkskanselarlj in tegenwoordigheid van rijksmlnlster von Ribbentrop door den Führer ontvangen. In de Wilhelm- |trasse en op den Wilhelmplaz welden Hen Spaanschen gast door een groote menschenménlgte geestdriftige ovaties gebracht. De besprekingen hadden plaats in de werkkamer van den Führer; de rijksmi- nister van bultenlandsche Zaken von Rib bentrop nam eraan déél. Ook besprekingen met legerleiders. Serrano Suner zal nog besprekingen voeren met rljksmaarschalk Goring, von Brauchitsch en admiraal Raeder. Na een bezoek aan belangrijke militair* werken, zal hij voorts via Parijs naar Madrid te rugkeeren. Men neemt echter aan, dat Suner, als officieelé en persoonlijke vertegenwoor diger van Franco, de Duitsche regeerlng nauwkeurig heeft ingellcht over de je gens de As vriendschappelijke politiek van Spanje en ook de Spaansche wen- schen met betrekking tot de vredesver dragen bekend gemaakt heeft. In dit ver band wordt in de Duitsche pars gespro ken van de teruggave van Gibraltar. OOK GENERAAL TERUZZI BIJ HITLER. De Führer heeft gistermiddag om één uur ook den Itahaanachen minuter van Koloniën, Teruzzi, die op uitnoodiglng van Rijksstadhouder generaal Ritter von Epp in Duitschland vertoeft, in de nieuwe rijkskanselarlj ontvangen. Daar bij was ook de rijksmimster van Buiten- landsche Zaken, von Ribbentrop, tegen woordig. Bij zijn vertrek uit de kanse larij werd de Italiaansche minister le vendig door het publiek toegéjuicht. Generaal Ritter von Epp hééft zijn Ita- liaanschen gast in hotel Kaiserhof een lunch aangeboden en begroette hem als den leider van de Italiaansche politiek op het continent, waar ook de Dult- schers zich thuis voelen en waarop zij eens weer thuis zullep zijn, om te za men met het Italiaansche volk de toe komst van dit werelddeel te vormen en te ordenen. ridl« 1841 Gloeilampen Verduieteringa- lampen Dynamo- lantaarns Droog acheer- apparaaé Lichtgevend band Na zijn terugkeer was hij zéér onder de indruli Van de groote uitwerking der bomaanvallen van zijn vligers. Hij zelde woordelijk: „Ik ben blij, dat ik van mijn luchtmacht zoo’n sterk wapen heb ge maakt. Zij heeft in Polen en Noorwegen en bij de véldtocht in het Westen de be slissing gebracht en zal ook in de strijd tegen Engeland ons scherpste zwaard zijn.” DOVER OPNIEUW BESCHOTEN. Dinsdag meldde het opperbevel van dè Duitsche weermacht: Onze kustbatterijen hebben Maandag opnieuw de haven van Dover onder vuur genomen. Op verscheidene Engelsche koopvaardijschepen konden treiters wor den waargenomen. In de morgen van Maandag beperkte de activiteit van het luchtwapen zich ten gevolge van de ongunstige weer toestand tot gewapende verkenning. In net verloop daarvan werden verschelden Vliegvelden in Zuid- en Midden-Engeland, alsmede haven- en industrie-installatie» van Whitby met succés met bommen aange vallen. Tegen de middag begonnen de vergel- olngsaanvallen op Londen opnieuw en hielden met toenemende kracht tot de morgen van Dinsdag aan. Haveninstalla ties en havencomplexen alsmeae andere ^oor de oorlog belangrijke do’hn werden met talrijke bommen van alle kaliber be ek okt. Op vele plaatsen werdci. branden vuoorzaakt. Ook richtten zich nachtelij ke bomaanvallen tegen Liverpool. Drie vljandslljke vliegtuigen werden bij luchtgevechten neergeschoten én één ->p de begane grond vernield. Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist. De vijand heeft overdag en In de nacht van Maan dag op Dinsdag geen enkele aanvalspo- glng op Duitsch gebied oude ■'nomen. Resultaten dér verkenning. Gisteren nebben, naar net D N.B. meldt in de vroege ochtenduren Duitsche ge vechtsvliegtuigen bewapende ningsvluchten boven Londen men. Volgens de tot dusver ontvangen be richten schijnen de aanvallen in de n^cht van Maandag op Dinsdag nog doeltref fender zijn geweest dan alle vorige. Talrijke branden in inrichtingen, die van essentieel belang zijn ook voor de oorlogsvoering, werden waargenomen. ZEVEN VAN DE TIEN VLIEGVELDEN VERNIELD. Tweeduizend gebouwen in puin. Ondanks storm en regen gaan de aan vallen op Londen voort, zoo seint het D.N.B. Steeds weer klinken de sirenes en kondigen het naderen van nieuwe Duitsche vliegtuigen aan. De Engelsche luchtdoelartlllêrle is bij deze tactiek van voortdurend aanvallen gedwongen, ge weldige hoeveelheden munitie te gebrui ken. De aanvallen ondervinden van het verkwistende gebruik van munitie geen hinder. Het spervuur wordt doorbroken en de bommen worden op de vastgestel de doelen uitgeworpen. Vijfmaal is er gisteren te Londen lucht alarm geweest. Het laatste begon te 17 uur 34. Na het derde alarm, dat des ochtends te ongeveer 8 uur geëindigd was, bleef het blijkbaar eenige uren rus tig, want het waarschuwingssignaal klonk voor den vierden keer pas te 14 uur 56. Te 16.26 was deze periode geëindigd. Omtrent de tot nu toe te Londen aan- gerlcKte schade verwijst D.N.B. naar Amerikaansche berichten, volgen* welke er 2000 gebouwen van allerlei soorten vernield zijn, 3000 zwaar en 10.000 licht beschadigd. Ieder deel van de stad, zoo wordt in deze berichten gezegd, 18 ge- tro/fan, het zwaarst de haveninstalla ties, alsmede in de buurt van de haven liggende zakenwijk. Het spoorweg-, on- dergrondsche-spoorweg- en autobusver- k*er is gestremd. De electric!toito- en gastoévoer Is tijdelijk gestaakt. Als zichtbaar succes van de bomaan vallen van Maandag op de vliegvelden bij Londen kon geconstateerd worden, dat van de tien tot dusver nog bruik bare vliegvelden in de omgeving van de Britsche hoofdstad er thans niet minder dan zeven door welgerichte bommen to taal onbruikbaar zijn gemaakt. Zij zijn dusdanig vernield, dat een inbedryfstei- ling binnen afzienbare tijd niet te ver wachten is. Ad verten tiën: 1—4 elke regel meer plaatsing halve itentiën worden plaatst Jn „De Gorcumer”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1