SCHOONHOVENSCHE COURANT f AMERIKA de êucftytettke en Binnen en buiten de Grens Orooter samenwerking op het Westelijk halfrond. blen bi nm fer. Groenten- en t en omstreken). radijs f 1—1.90, 100 bos, andijvie 2—17, bleekselde- ie f 1—f 7, kom- 0, sla f 1—f 4.90 f 2—3.30, bieten f 8, boerenkool esche f 2—f 3 60, f 2—f 6.20, roo- DE AANVAL OP ENGELAND In 24 uur 166.000 K.G. bommen op Londen. TIEN BLADZIJDEN. WOENSDAG 16 OCTOBER I960 EMENT VAN 2 van i Centrale of de die bedoeld on- i worden getrol- ;al noodig moch- ve van diegenen, j bekendmaking jstrijdlng van de de betaling van Wekelijkeche terugblik etoond, dat nzien van v/h aantal bij da inventarisatie ept. 1939 aanwezige eenden, dat ten logste mag worde* aangehouden. Haven 63, Schoonhoven Telet M. TeL-Adres: VannooUn. L A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN XA Postrekening 13783. UITVOER NAAR RUSLAND. Amerika trekt het verbod in. Volgens de „Köln. Ztg.” heeft de re- geering der Ver. State”, naar dezer da gen te Londen is bekend geworden, be sloten ten gunste van Rusluid het uit- tinlë, Brazilië, Paraguay en Bolivlë, waar de vorming van een tolunie. de ontwik keling der verkeersmogelijkheden en de oprichting van een internationale rivier- pollte voor de la Plata besproken zullen worden. op de basis van dieren, met dien jm 1 onderschei- houden kippen telkens daarach- September 1939 de een i geacht moeten n normalen om- ïdrijf, h de Cen- Vereehljnt Maandag, Woensdag •o Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f LM; per post 1A0. aan de Vereenlgde Staten, heeft de woordvoerder van het Brazillaansche mi nisterie van buitenlandsche zaken den vertegenwoordiger van het D.N.B. ge antwoord, dat hij niet in staat was, daarover opheldering te geven. 6 regels 1.30, ieer 0.20; derde ,lve prijs. Adver- gratis ge- ircumer”. OF MILITAIR GEBIED. In een persconferentie heeft de Ame- rlkaansche minister van buitenlandsche «aken, Cordell Huil, verklaard, dat er tusschen de Vereen. Staten en eenige Zuld-Amerikaansche landen besprekin gen worden gevoerd over steunpunten voor de vloot en de luchtmacht. De ge dachtenwisseling omvat alle vraagstuk ken voor de verdediging van het weste lijk halfrond. N EIEREN. Oct. Aan de kaas* erdag aangevoerd n 388 sulks kazen en: zware f 40.50, f 39. 1.40— 3, witte f jostclein t 3—10, n f 4—10.60, ra- 6—36, snijboonen f 2—11, spruiten 0, waschpeen f 8, .50, peterselie f 10 tomaten f 7 druiven blauw frambozen f 170, )0 kg.; meloenen -26, paprika f 7— W stuks. Oct. Groenten en als volgt: an- :ool le soort 10— 0, 3e en 4e soort 2.403.90, meloe- alles per 100 st.;i i A. B en O 6.50— 100 pond;; gele >ene 2.50—3, kro- 5.50—6.30, roode. zie (glas) 10—13,1 uiten le soort 13 20—28, staaksnlj- aoonen 6,80—7.10, en 2 70—3, witte er 100 kg., knol- t.) 20—26, pieter- (wltpunt) 0.90— alles per 100 100 krop, selderij Weer aangekregen in leverbaar zoolang de voorraad strekt electr. kachels, verwarmingskussens, thee lichten, dynamolantaarns, gew. lantaarns, batterijen, annode’s en accu’s. Nog een kleine serie stofzuigers, uit stekend materiaal en laag geprijsd. Philips elec.scheerapparaten, gloeilampen luchtbeschermingslampen, 1 iclfi tgevende speldjes en band. Brandbluschapparaten EFA en Aero. Voor zuinig stroomverbruik spaarlampen i orlogstijd maakt, rsbericht betref- volgende bekend, eenden, hetwelk mag aanhouden, Pluimvee de vol* Tegenspraak. Op een vraag naar aanleiding van de Amerïkaansche persberichten over het ^•aan van Zuid- Amerikaanscha bases HET NIEUWE EUROPA. De meening van Hearst. In het New Yorksche blad „Journal American" geeft de Amerïkaansche uit gever Hearst als zijn meening te ken nen, dat een overwinning van Engeland tot gevolg zou hebben, dat Europa in vele kleine landjes zou worden ontbon den, waardoor het tegen- gevaren van bulten af hulpeloos zou zijn. De keuze moet zijn, aldus Hearst: Ofwel een uit groote ki achtige centra, belichaamd door Duitschland, Italië en Sowjet-Rusland, bestaand Europa, ofwel een onder invloed van de as-mogendhe- den staande groep, die zich zou moeten aaneensluiten tot de Verenigde Staten van Europa. AMERÏKAANSCHE GEZANT TERUG UIT LONDEN? Niet véór de verkiezingen. De Amerïkaansche minister van bui- tenlandschq zaken, Cordell Huil, heeft in de persconferentie, in antwoord op vra gen betreffende steeds weer opdikkende geruchten, dat de Amerïkaansche am bassadeur te Londen, Kennedy, naar de Vereenigde Staten zal terugkeeren, ver klaard, wellicht antwoord te kunnen ge ven wanneer men hem dezelfde vraag iets later zou stellen. In politieke kringen te Washington wordt hieruit de gevolgtreking gemaakt, dat Kennedy na de presidentsverkiezin gen zal aftreden. De steeds goed inge lichte commentators Alsop en Kintner schreven onlangs in de Evening Star: Ambassadeur Kennedy heeft geweigerd op te komen voor de deelneming van Amerika aan de oorlog aan de zijde van Engeland. Kennedy is bovendien uiterst pessimistisch wkt de Engelsche oorlogs- voorultzichten betreft; in Washington vreest men daarom, dat, wanneer Kenne dy vóór de verkiezingen terugkomt, hij in New York en elders bepaalde uitingen zou kunnen doen, die in tegenstelling zouden zijn tot de door Roosevelt ge- wenschte lijn. De regeering der Vereenig de Staten heeft Kennedy daarom ver zocht tot na de verkiezingen te Londen te blijven. LINDBERGH WAARSCHUWT AMERIKA In een radiorede heeft, volgens United Press, overste Charles Lindbergh gezegd dat het Amerïkaansche volk het ver trouwen in de leiders, die het land naar een oorlog voerden, verloren heeft. „Wij hebben ons vervreemd van de machtig ste militaire volkeren van Europe en Azië in een tijd, waarin wij volstrekt niet op een oorlog voorbereid zijn. De volgende maand kan onze stem erover beslissen of het tot een catastrophaie oorlog zal komen of niet. Bij de huidige situatie* aangepaste verdedigingswerken behoeven niet verbonden te zijn met de thans heerschende onrust. Indien we een verstandige leiding hadden zouden we een onneembare verdediging kunnen vormen zonder het industrieele leven ernstig te storen.” TWEE TANKBOOTEN EN TWEE KOOP VAARDERS TOT ZINKEN GEBRACHT. Londen dag en nacht bestookt. Het Duitsche hoofdkwartier meldt in zijn weermachtsbericht van gisteren: Een onderzeeboot heeft twee vlj ande lijke tankschepen van tezamen 20.000 bruto registerton, die in een convooi voeren, vernietigd en een ander schip zwaar beschadigd. Een andere onderzee boot bracht het bewapende Britsche koopvaardijschip Devonshire van 11.275 bruto registerton tot zinken. Een derde onderzeeboot bracht een bewapend koop vaardijschip van 4900 bruto registerton tot zinken. Bij een aanval op torpedobooten op de Britsche kanaalkust werden eerjige da gen geleden twee vijandelijke duikboot- jagers en twee kleine koopvaardijsche pen vernietigd. Veertig Engelschen wer den gevangen genomen. Londen werd Maandag met bommen van zwaar kaliber bestookt. De uitwer king van de aanvallen overdag werd door aanvallen des nachts verder versterkt. In het gebied tusschen Hyde Park en de India docks ontstonden, na hevige ont ploffingen en steekvlammen, aan beide zijden van de Theems groote brandhaar den, dl* wei om zich heen grepen en Gisteren meldde het D.N.B., dat het Duitsche luchtwapen sedert het aan breken van de dag weer in de aanval was tegen Londen. Volgens de tot dus verre ontvangen berichten waren in de buurt van de Britsche hoofdstad spoor wegstations en spoorwejcomplexen me/ goed resultaat gebombardeerd. Maandag overdag heeft het Duitsche luchtwapen 19.00<t K.G. bommen op Londen geworpen, ’s nachts troffen 147.000 K.G. aan bommen de stad. De branden, die hierbij zijn uitgebroken zijn de grootste, welke tot dusverre in de Britsche hoofdstad gewoed hebben. De verliezen van de Duitsche en de Britsche luchtmacht verhielden zich Maandag van een tot vier ten gunste van de Duit sche luchtstrijdkrachten. Het viel op* dat Maandag bij de Duitsche aanvalle» geen krachtige tegenactie van vijande' lijke Jagers ontstond. Hevigste aanvallen tot nu toe. Het Zweedsche blad „Svenska Dagbla det” bevat een eigen bericht uit Londen over de jongste Duitsche bomaanvallen. Daaruit blijkt, dat de aanvallen van Maandag de hevigste geweest zijn, die Londen ooit beleefd heeft. Ze waren zeer uitgebreid en werden bevorderd door het heldere maanlicht. Niet minder dan 36 districten van Groot-Londen waren Maandag aan de aanvallen van het Duit sche luchtwapen blootgesteld. Bovend.en zjjn twintig buitendistricten door Duit sche bommenwerpers gebombardeerd. De buitengewoon sterke uitwerking van de Duitsche bommen wordt geschilderd dooi beschrijvingen ov«r verwoestingen va» Steunpunten. De „New York Times" meldt uit Buenos Aires, dat Brazilië en Chili zich bereid hebben verklaard den Vereenigden Sta ten een aantal vloot- en luchtsteunpun ten af te staan. Er is niet medegedeeld, wear deze steunpunten liggen. Chili zal echter op zijn minst één steunpunt en Brazilië ten minste twee steunpunten ter beschikking stellen. De bepaling der Ugging Ls in hoofdzaak van de Vereenig de Staten afhankelijk, welke de kosten voor de Inrichting dezer steunpunten op «Ich genomen zouden hebben. De overeenkomst is volgens dit bericht het resultaat van niet-formeele bespre kingen, die sedert half Jun. zijn gevoerd. Een bevestiging van dit bericht der «New York Times” is tot nU toe nog niet ontvangen. voerverbod omtrent machinale werktui gen, dat eenige maanden geleden was af- gekondigd, in te trekken. Er zal voor 7 mill, dollar naar Rusland worden gele verd. De Amerïkaansche schéepvaart. commissie heeft Rusland toegestaan tankschepen te huren met een Inhoud van meer dan 100.000 ton. Sinds de vorige week, toen wij op deze plaats schreven over de vreesdij ke uit werking der Britsche luchtaanvallen op ons land, hebben de vliegers van de over, zijde van het Kanaal, nog op tal van plaatsen hun bommen laten vallen. Voor een deel hebben ze opnieuw dood en ver derf gezaaid, anderdeels waren grootere of kleinere verwoestingen het gevolg. Maar ook de laatste worden van meer beteekems, naarmate wij dichter tot de winter naderen. Bij de dalende tempe ratuur worden vernielingen aan huizen, als kapotte daken, weggerukte smukken muur en gebroken ruiten steeds be zwaarlijken Houten noodwoningen, die In de zomermaanden een welkom onder dak vormden, zullen daartoe spoedig voor een groot deel ongeschikt worden. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft dit laatste Ingezien en in verband daarmede besloten het Asterdorp, ten Noorden van het U, deze winter be schikbaar te stellen voor gezinnen uit Rotterdam, welke daar op het oogenblik nog in noodverblljven zijn ondergebracht. De Amsterdammers, die thans deze buurt bewonen, zullen daartoe naar gemeente huizen in andere stadsdeelen moeten worden overgebracht. Onze hoofdstad, die zelf herhaaldelijk van het oorlogsge weld te lijden heeft gehad, levert met deze maatregel een bewijs van hulpvaar digheid en burgerzin, deugden, die van groote waarde zijn in deze tijd, waarin wij allen bereid moeten blijken, elkanders lasten te dragen. Ook in financieel opzicht gaat dat laat ste meer en meer gelden. De inwoners van een andere groote stad, 's.Graven- hage, zullen die eisch tot uitdrukking gebracht zien op hun belastingbiljet, want het Haagsche college van B. en W, lat zich bij het opmaken der begrooting voor het komende jaar geplaatst zag voor de moeilijke taak, om een tekort van zes mlllioen gulden weg te werken, heeft daartoe de medewerking van zijn ge meentenaren in de vorm van eenige op centen moeten vergen: de gemaente- fondsbelasting zal daar met 5, de perso- neele met 25 opcenten en de straaioelas- tlng met 10 moeten worden verhoogd, too zal het Wel in vele gemeenten gaan. Zoolang wij met zulke offers het dagelijksche leven gaande kunnen hou den, mogen ze ons niet te zwaar wegen en het mag dan ook gezegd, dat deze noch de vele andere moeilijkheden, die onophoudelijk rijzen, in staat zijn, het optimisme en de ondernemingsgeest on zer landgenooten te smoren. Een voor beeld daarvan levert een Bloemendaal- sche aannemersfirma, die alsof er geen vuiltje aan de lucht was, groote bagger, werken gaat uitvoeren in het Oostzeege- bied. Reeds is voor dit werk, dat Jn sa menwerking met een Duitsche firma zal worden uitgevoerd, het materiaal ver zonden, en in het feit, dat het de ge vaarlijke zóne veilig is gepasseerd, vinden ondernemers en arbeiders voldoende aan moediging om weldra met volle moed aan de slag te gaan. De lust tot aanpak. ken, die hier aan de dag wordt gelegd, verdient groote waardeerlng, want het onderhavige werk, dat op zichzelf reeds een Jaar arbeid" verschaft, kan voor de beoefenaars van dit specifiek Nederland- sche bedrijf vermoedelijk de weg openen naar een ruimer arbeidsveld in Duitsch- land. Een ander blijk van optimisme is, dat Amsterdam, waar sterk naar ver ruiming der werkgelegenheid worat ge streefd, daarbij groote aandacht besteedt aan de belangen van de sport en onge veer vijf ton beschikbaar gaat stellen voor de aanleg van nieuwe voetbal- en korfbalterreinen in de Watergraafsmeer, waar zich op deze wijze een steads groo- ter sportcentrum gaat vormen. Dat de sport in deze dagen van beroe ring nie^ vergeten wordt, blijkt trouwens ook uit het besluit van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen, om het contact met de sportwereld te bevorderen door de benoeming van ee’n sportadviseur. Dat Karei Lotsy deze vertrouwenspost zal betrekken, zal vooi velen een welkome tijding zijn. Van het oorlogstooneel vallen geen groote veranderingen te melien, zoodat de politieke ontwikkeling daaromheen minstens evenzeer de aandacht trekt. Amerika leeft in regelmatig toenemende spanning over de vraag of de politiek van Roosevelt de Vereenigde Staten inder daad naar de oorlog zal voeren en In verband daarmede stijgt voortdurend de spanning in het Verre Oosten. In ons werelddeel valt de nadruk op de intocht van Duitsche troepen in Roemenië en in de steeds slechter wordende verhou ding tusschen dat land en Engeland, die wel spoedig tot verbreking der diploma tieke betrekkingen zal leiden. an bovenstaande i wordt tevens dieren in de on nomen; i kan het aantal jrlaagd ten aan- le Centrale uit i voldoende be- 14 OCTOBER jan en de hierboven i, die zijn toe- isp. „fokkers van deringsbedrijven" door de Centrale et betrokken be- dppen gemiddeld iddeld ten hoog* jven van kippen vermeerderlngs- 16 van het ariseerde dieren Advertentiën: 16 elke regel me I plaatsing hab I tentlën worden plaatst in „De Goi Hij zijn vertrek, dat zijn reis slechte samenhing met de belangen van de Siameeache studenten in Euro pa en dat men er geen enkel ander be lang aan moest hechten. De plaatsvervangend minister van bui tenlandsche zaken, Naidirekjuayanama, dementeerde tegenover „United Press” categorisch de geruchten, volgens welke Siam met de As-mogendheden zou sa menwerken. HIJ verklaarde: „Siam is niet uitgenoo- dlgd tot het verbond toe te treden en heeft ook geen geheim verdrag met een lid van de As. Er kan ook geen sprake van zijn, dat Thailand Japan bij een of andere militaire actie steunt.” uouw neett Zien per vuegtuig naar ban- ciago begeven om, naar het heet, de opening van een tentoonstelling bij te wonen. In goed ingelichte kringen ge looft men echter, dat zijn reis samen hangt met het streven van Argentinië, om een groot deel van het Zuid-Ameri- kaansche continent tot een oeconomische eenheid te verbinden en de minister heeft tegenover een vertegenwoordiger van United Press dan ook toegegeven, dat hij Chileensche voorstellen met betrekking tot een oeconomische samenwerking, in ontvangst heeft genomen, en dat hij tot dit doel 15 deskundigen met zich naar Santiago nam. In oeconomische kringen neemt men aan, dat Brazilië, Argentinië, Chili en Bolivlë binnen twee maanden door ver dragen volgehs de grondslagen van de Br azilaansch-Ar gentij nsche overeenkomst verbonden zullen zijn. De bemoeiingen van Argentinië zullen mogelijk haar hoog tepunt bereiken op de in Januari te Mon tevideo plaatsvindende sanypkomst van vertegenwoordigers van Uruguay, Argen- X)% met een mar, van 10 dieren 20% 15% 10% 8% Volgens berichten uit Santiago heeft de Chileensche minister van buitenlandsche zaken het gerucht, als zou Chili bases aan de Vereenigde Staten willen ver pachten, tegengesproken. Ook Canada? Waarnemers te Washington gelooven, dat de Amerïkaansche regeering, om de betrekkingen tusschen de Ver. Staten en Canada verder te versterken, Canada zal verzoeken zich aan te sluiten bij dePan- Amerikaansche Unie. Een groote electr. centrale. De regeeringen der Ver. Staten en van Canada zijn volgens een officieele mede- deeling overeengekomen, het plan tot op richting van één groote electrische cen trale aan de St. Lawrence practisch te bestudeeren. De ontwerpen centrale moet de levering7 van suoom voor de wapenfa brieken van beide landen verzekeren. Vliegtuigen naar Brazilië. De eerste groep van 18 bommenwer pers van het type „North American", welke de Brazillaansche weermacht inde Vereenigde Staten heeft gekocht, is te Rio de Janeiro aangekomen. ECONOMISCHE EENHEID IN Z.-AMERIKA? United Press meldt uit Buenos Aires: De Argentijnsche minister van lan»' door hun rookontwikkeling het overigens goede uitzicht naar de aarde aanzienlijk belemmerden. Ten Noorden van Londen verwoestten voltreffers hangars en onderkomens van. een vliegveld. Andere formaties gevechts vliegers deden aanvallen op een troepen kamp in Zuid-Engeland van geringe hoogte af. De hier in barakken en on derkomens verwekte branden waren op de terugtocht nog tot in het midden van het Kanaal zichtbaar. Ook spoor lijnen in Zuid- en Midden-Engeland werden met bommen deels van het zwaarste kaliber, bestookt. Aanvallen op Duitschland. Zooals gebruikelijk, vloog de vijand pas hij het invallen van de duisternis naar Duitschland en de bezette gebieden. Hij stuitte daarbij op doeltreffend af weervuur van nachtjagers en luchtdoel- artillerie. De uitgeworpen bommen stichtten geringe materieele schade, uit sluitend aan niet-militaire gebouwen en installaties. Verliezen aan menschen- levcna zijn ook alleen onder de burger bevolking te betreuren. Het Rudolf Virchow ziekenhuis te Berlijn werd opnieuw door een brisant bom getroffen, hoewel het uitgebreide complex duidelijk van het Roode Kruis is voorzien. Bijzonder hevig waren de verwoestin gen, welke de Britsche bommenwerpers de laatste dagen in de Fransche haven stad Le Havre en op Nederlandsch grondgebied Maandag hebben aange richt. Talrijke gebouwen werden door branden verwoest, zoodat deelen der burgerbevolking dakloos zijn geworden. De vijand verloor Maandag bij elkaar zes vliegtuigen, waarvan drie door nacht jagers werden neergeschoten. Een kleine havenpatrouille schoot aan de kust van het Kanaal een vijandelijk vliegtuig neei Eén Dultsch toestel ging verloren. AMERIKANEN VERLATEN CHINA. Het Amerïkaansche departement van marine heeft allen leden van de Amerï kaansche ambassade te Peking instructie gegeven de stad te verlaten. Veertig vrouwen en kinderen zijn hierbij betrok ken. Zeventig van de 540 Amerïkaansche staatsburgers te Peking willen zoo spoe dig mogelijk worden geëvacueerd. Ver scheidene gezinnen van de leden der am bassade, onder wie ook de vrouw van den ambassadeur met haar twee kinderen, zullen waarschijnlijk 7 November uit Sjanghai vertrekken. FRANSCH INDO-CHINA RN SIAM. Het niet-aanvalsverdrag. Het Fransche ministerie van buiten landsche zaken heeft in een officieel communique verklaard, dat de Fransche regeering in aansluiting op het op 12 Juni 1940 gesloten niet-aanvalsverdrag met Siam bereid is, zonder verwijl over te gaan tot uitwisseling der ratificatie- oorkonden. Aangezien het Fransche rati- llcatiedocument nog niet te Bangkok, de hoofdstad van Siam, is aangekomen, stelt de Fransche regeering voor deze uitwis seling langs telegrafische weg te doen plaats vinden. Voorts heeft de Fransche regeering de regeering van Siam er van in kennis ge steld, dat zij toestemt in het bijeenko men van de gemengde commissie, zooals die wordt genoemd in het niet-aanvals- verdrag, voordat het verdrag is geratifi ceerd, onder voorwaarde, dat deze com missie geen andere territoriale problemen te behandelen krijgt, dan de verdeeling der eilanden in de Mekong langs het ge deelte der rivier, waar deze de grens vormt tusschen Siam en Fransch Indo- China. Voorts heeft de Fransche regeering be sloten de gebiedseischen van Siam, wel ke betrekking hebben op uitgestrekte ge bieden op de rechteroever van de Me kong, van de hand te wijzen. SIAM NIET BU DE „AS". Geen steun aan Japan. Overste Prayuramontri, de leider van de Siameescne beweging, is op reis ge gaan naar Duitschland en Italië, verklaarde voor 72e JAARGANG. NIEDWSHAD VOOR ZUIMOUAND EN UTRECHT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1