ecte! 1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT IffflEl] TJES agen SPANNING IN GRIEKENLAND. Goudriaan jassen deeding bedrijf Een half millioen K.G. bommen in één dag •wagentjes chtbanden, illijken prijs. NO. 8Ó5S. ACBT BLADZIJDEN. MAANDAG 21 OCTOBER 1940 TU JAARGANG, FOBER 1940 NIEUWSBLAD VOORZUMLANDEN UTRECHT Itallaansche het weer de OONHOVEH abonnees terjaponnen I i en overtuigt u repareoren '•n van t«rl| jchrif tel. garantie? ijzen Ice Belastingen, inzenden aan :t Accountant#- TG MET GAREEL d. BERG, Bakkerij, ■•kkarkerk 'ooritraat 122 •iet 282 j ook een eerete®* rde hij verder. zroeg de boer. heelt hy ook het tegen doch Elke regel new «o» aanbiedingen. ddHJvenden). ge it N.I.v.B. CeleE 2978 las vas het antwoord. mg was niet over vraag goed begre- il de boer, hij loopt naar Waad doet-i® e KOOKKACHEL weg B. 138 - Berg en Massaoea schade en enxele gekwek. Bijna voortdurend alarm te Londen EXTRA ZWARE BOMMEN OP LONDEN. Nog slechts in enkele gevallen gebruikt. Naar het D. N. B. verneemt, droeg het optreden van het Dultsche luchtwapen te Londen in den nacht van 17 op 18 October het karakter van een aanval op groote schaal. Behalve bommen van licht en middel baar kaliber, werd ook een aantal bom men van het zwaarste kaliber uitgewor pen, zooals tot dusver slechts in enkele 1 gevallen gebruikt zijn. BALANS OVER SEPTEMBER. United Press meldt uit Londen, dat het ministerie voor blnnenlandsche veilig heid bekend heeft gemaakt, dat door de Dultsche luchtaanvallen in September 6954 personen gedood en ongeveer 10.000 personen ernstig gewond zijn. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1-25; per post 1.50. i jullie hier ook een vroeg hij aan ®®n Tot in het hart van Azië. De Itallaansche radio onderstreept ten aanzien van den Italiaanschen aanval op het Brltsche petroleumcentrum van Bahrein (Perzische golf), waarvan in het Itallaansche weermachtberlcht van heden sprake is, dat het Itallaansche lucht wapen thans zijn operaties tot in het hart van Azië uitstrekt. De Itallaansche vliegtuigen hebben zoodoende de tot nog toe langste vlucht met militaire vliegtuigen over verre zee- en woestijngebieden uitgevoerd. De vlieg route is 1200 k.m. langer dan de Zuid, atlantische Oceaan van Dakar uit Het belangrijke van dit optreden ligt in het feit, dat deze prestatie niet zoo maar een record op zichzelf beteekent, doch door een formatie normale Itali- aansche bommenwerpers van het zware type werd volbracht. De vliegtuigen heb ben op. de geheele route zoo goed als blind moeten vliegen, doch zij hebben nauwkeurig hun doel bereikt en hun op dracht kunnen uitvoeren. Zware bran den en hooge rookwolken bewezen, dat de ingevingen frommel dar Itallaansche DUITSCHERS BESCHOTEN DOVER. Britsch vuur op Fransche Kanaalkast. In de vroege namiddag van gisteren heeft zware artillerie van het leger en van- de marine twee groote vijandelijke koopvaardijschepen van elk ongeveer 10.000 ton in de haven van Dover be. schoten. De schepen en de haveninstal laties werden met een reeks welgerichte salvo’s bestookt, welke zware vernielin gen aanrichtten. In aansluiting hierop beschoot eén vijandelijke batterij vèr- dragend geschut de Fransche kanaal- kust. Enkele schoten werden afgevuurcL, Benige Inslaande granaten vielen op hef 'open achterland, zondsr eenigerlai scha de aan te richten. •tipte geheim- uiten. :ring van uit voorraad: ken Schouwen 3500 pond Melk- Elken Varkens- oophout, enz. PRINS, perij, Streefkerk. s plaatsgebrek: Een emaille FORNUIS, zoo goed als nieuw. NBURG, Oudewater ng wilde weten, oi elïstandlge gemeen- |ser TUINHEK r gedeelte, mooi bij A. VERMEW. uaar de Japanners groote hoeveelheden ruwe olie verlangen en de Nederlandsch- Indische autoriteiten slechts geraffineer de olie naar Japan willen exporteeren om de Nederlandsch-Indische raffinade rijen in bedrijf te kunnen houden en het daarin belegde kapitaal te beveili gen. Van officleele zijde wordt evenwel met de meeste nadruk ontkend, dat Japan druk op Nederlandsch-Indië zou uitoefe nen. Men weigerde nadere uiteenzettin gen te geven over de stand der onder- handellngen. Deze worden gevoerd tus- schen particuliere oliemaatschappijen, namelijk de „Royal Dutch” en de „Stan dard Vacuum Oil" eenerzljds en de Ja panners anderzijds. Griekenland leeft op het oogenblik tus schen hoop en vrees. Het eene oogenblik schijnt het, alsof een oorlog onvermlj. delijk la, het andere oogenblik leeft men •r weer op lo», sdsot er geen vuiltje aan de lucht was. Natuurlijk heeft de loop van de gebeurtenissen in Roemenië hier toe veel bijgedragen. Voor het uiterlijk is alles rustig, doch het feit valt niet te loochenen, dat het wantrouwen van het Grieksche volk is gewekt. Voor de bespreking, die Hitler en Mus solini op den Brenner hebben gehouden, scheen alles er op te wijzen, dat Grie kenland in een gevaarlijke situatie ver keerde. De betrekkingen tusschen Grie kenland en Italië hadden zich aanzien lijk verslechterd en de koude vriend schap van Bulgarije was nóg kouder ge worden. Van beide grenzen kwamen be richten vkn schermutselingen en aan beide grenzen waren troepenversterkin gen gemeld. De gevolgen lieten zich niet wachten in Griekenland. De mobillsatiemaatrege- len werden bespoedigd en van officieele zijde werd er dë nadruk op gelegd, dat Griekenland zich te weer zou stellen „tegen eiken vijand, •wie het ook zijn mocht”. Tegelijkertijd werden de militaire onder handeling en met Turkije, die reeds sedert het einde van September aan de gang zijn, eens klaps in versneld tempo voortgezet. Niet onwaarschijnlijk heeft hiertoe ook de omstandigheid bijgedragen, dat Grie kenland zich in de hoogste mate veront rust gevoelde door de ware of vermeende militaire toebereidselen van Italië. Men kende een buitengewone beteeke- Dis toe aan de ontmoeting op den Bren ner. Tot in de hoogste regeeringskringen verdiepte men zich In gissingen over de onderwerpen, welke daar konden worden behandeld. Men opperde het vermoeden, dat ook de nieuwe ordening in de lan den om het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee, in Afrika en in het Nabije Oosten onder het oog zouden wor den gezien en wachtte mft koortsachtige spanning het einde der besprekingen en de eventueel genomen besluiten af. Toen de spilmogendheden, zooals ge woonlijk, zich vergenoegden met het pu- bliceeren van een kort communiqué, Waardoor niemand veel wijzer werd, open baarde zich plotseling in geheel Grie kenland een grenzelooze overspanning, waarvoor geen enkele aanwijsbare oor zaak bestond. Oepasseerden Zaterdag steeg déze overspanning tot openlijke oorlogsvrees. De regeerlng was blijkbaar niet In staat, deze volkomen ongemotl- J Telet. >0. TeL-Adre»: Tinnooten. S. W. N. VAN NOOTKN, SCHOONHOVEN, HAVEN 35. PoKrekeuln, 13783. [plMtat In „De Gorcumer OLIE-CENTRUM GEBOMBARDEERD Britscbe aanval in O.-Afrika. Het Itallaansche hoofdkwartier maakt bekend In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een formatie Itallaansche zware bommenwerpers, na een uitgesterkte vlucht van omstreeks 4600 km, een aan val ondernomen op h» oliecentrum van het eiland Bahrein in de Perzische Golf. Olieraffinaderijen, olleleldlngen, opslag plaatsen en tanklnstallatles werden met succes getroffen, zooals enkele reusach tige branden verrieden. AH* vliegtuigen keerden terug. In Noord-Afrika heeft het Itallaansche luchtwapen militaire kampen bij Razel el Roem, aan de weg van Marsa Matroe, inrichtingen van de luchtmacht en ba rakkenkampen bij Maaten Bargush en Foeka, alsmede de spoorlijn en de lucht- machtlnstallaties bij El Daba gebom bardeerd. Alle vliegtuigen keerden terug De vijandelijke luchtmacht heeft Bar- dla en Halfala met bommen bestookt, zonder dat slachtoffers vielen of schade veroorzaakt werd. De vijand heeft ook opnieuw te Bengazi talrijke brand- en explosieve bommen op de haven en de woonwijken laten vallen. In de Arabie. renwljk werden eenige huizen getroffen. Er vielen geen slachtoffers, noch werd schade aan militaire doelen aangericht. In Oost-Afrika 1# een aanval van vij andelijke gemotoriseerde troepen op Gherllle met medewerking van het Ita llaansche luchtwapen volkomen afge slagen. Vijandelijke vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op Todignac (Rudolf- meer), Barentoe, Decamere Onbelangrijke sten. Tot zoover machtberlcht. Indische petroleum naar Japan? Overeenkomst te wachten. Naar de „New York Times” meent te weten, zouden de Nederlandsche Petro leum Maatschappij en de Standard O.l Comp. op het punt staan een contract af te sluiten voor de levering van petro leum aan Japan. Volgens deze overeenkomst zouden de maatschappijen een vierde gedeelte van haar Nederlandsch-Indische petroleum- productie aan Japan leveren. Het betreft hierbij de levering van naar raming ze ven millioen vaten, waardoor 40 van de behoefte aan petroleum van Japan gedekt zou kunnen worden. VRIJWILLIGE BELASTING DOOR NEDERLANDERS. Voor de oorlog tegen Duitsch- land. Naar het ANP. uit Washington ver neemt, meldt Transocean, dat de Neder landers, die in het buitenland vertoeven, ultgenoodigd worden tot btaling van een vrijwillige inkomstenbelasting, naar da zoogenaamde Nederlandsche regeerlng, die te Londen resideert, besloten heeft. De op deze wijze bijeengebrachte gelden zullen besteed worden aan de voortzet ting van Nederlandsche maatregelen to gen Duitschland. DUITSCH-RUSSJSCHE BETREKKINGEN NIET GEWIJZIGD. Geen viermogendheden-confo- rentie. Op vragen van buitenlandscho zijde over Dultsche persstemmen betreffende da Duitsch-Ruasische betrekkingen, heeft de woordvoerder van het departement van bultenlandsche zaken te Berlijn in de conferentie met de bultenlandsche persvertegenwoordigers verklaard, dat in de vriendschappelijke btrekkingen van belde staten geenerlei wijziging is geko men. Het betreft hier een hechte, duur zame en stabiele verhouding, in verband waarmede combinaties ijdel zijn. In dit verband gaat men in de Wil- helmstrasse ook in op een verdere vraag vanbultenlandsche zijde, die betrekking had op een bepaalde persuitlating ten aanzien van een z.g. ophanden zijnde viermogendheden-conferentie te Moskou. Men verklaart, dat deze persstem een der gebruikelijke bloempjes aan de he mel der politieke combinaties vorm. In Berlijn is van dergelijke diplomatieke acties niets bekend. vliegtuigen haar uitwerking niet misten De Engelschen hadden, aldus luidt het bericht van de Itallaansche radio ver der, deze beslissende actie van het Itali. aansche luchtwapen op Bahrein, dat In verband met zijn aardrijkskundige lig ging alleen maar door de lucht te be reiken is, beslist niet verwacht. Juist in den laatsten tijd zUn de Engelschen druk in de weer geweest' om de ins*»!! it es van Bahrein, waarvan de petrolevrepro ductie jaarlijks ongeveer een millioen ton bedraagt en waar maandelijks vijf tien a vijf en twintig tankschepen aan leggen, belangrijk uit te breiden. De slag is voor de Engelsehen niet alleen gevoe lig vanwege de beteekenis van dit be langrijke petroleumcentrum, doch ook omdat de aanval der Itallaansche vlie gers niet zal nalaten van Invloed te zijn op de volksstammen aan de Perzische Golf, welke Engeland vijandig gezind zijn. GROOTE AANKOOPEN IN AMERIKA. In geweren en machinegeweren. De New York Daily News meldt uit Amerikaansche militaire kringen, dat, naar daar verluidt, Engeland zoo zeer is aangewezen op de Amerikaansche John- son-machlnegeweren en -geweren, dat het waarschijnlijk is, dat het tot het Amerikaansche munitiekallber zal over gaan. Deze opvatting is versterkt, door nieuwe reusachtige orders voor Johnson- geweren en door het bericht, dat de En gelschen door het gebrek aan munitie voor Bren-machlnegeweren vaak moei lijkheden hebben. ZEVENTIEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Aanvallen op Midden- en Zuid-Engeland. Het opperbevel vap de Dultsche weer macht maakt In het weermachtsberlcht van gisteren bekend: Dultsche onderzeeërs hebben In de Afgeloopen nacht weer een Britsch con- vool met het grootste succes aangeval len. Volgens tot dusver binnengekomen berichten zijn in een enkele nacht uit dit convooi zeventien vijandelijke koop vaardijschepen met in totaal 110.000 b. r. t. tot zinken gebracht. Van dit cijfer komen acht schepen met in totaal 50.500 b. r. t. voor rekening van de duikboot van luitenant-ter-zee 1ste klasse Prien. Hij heeft hiermede als eerste duikboot- commandant de grens van 200.000 ton overschreden. Met een totaalcijfer van 202.000 br. r. t. vijandelijke scheepsruim te staat hij verreweg aan de spits van alle duikbootcommandanten. De onderzeeër van luitenant ter zee 2e klasse Endrass heeft door zijn aan deel in de successen van de afgeloopen nacht het resultaat van zijn huidige ex peditie tot 44.000 b. r. t. tot zinken ge brachte scheepsruimte verhoogd. Andere onderzeeërs melden het tot zinken bren gen van In totaal 43.000 b. r. t. uit an dere convooien. In twee dagen is hier mede door de vernietiging van twee groote convooien en door enkele afzon derlijke successen 327.000 b r. t. vijan delijke scheepsruimte door de Dultsche duikbooten tot zinken gebracht. Maatregelen tegen de Joden. In Frankrijk. Het Jodenstatuut van Frankrijk is in het staatsblad verschenen en onmlddel- Ujk in werking getreden. Het omvat tien artikelen, welke de uitzonderingsbepalin gen opsommen, die in Frankrijk, da Fransche koloniën, protectoraten en mandaatsgebieden tegen de Joden zul len worden toegepast. Joden kunnen geen staatsbetrekkingen en openbare ambten bekleeden. De vrije beroepen mogen door Joden nog slechts onder zekere voorwaarden en volgens een verhoudingsgetal worden uitgeoefend. Als Jood wordt hij beschouwd, die van drie Joodsche grootouders af stamt of van twee Joodsche grootouders, wanneer da echtegenoot Jood is. Het statuut somt ook de openbare functies op, waarvan Joden uitgesloten zijn, van het ambt van staatshoofd af tot het beroep van onderwijzer, bedrijf», leider of directeur in alle monopoliebe- drijven of bedrijven met staatsconcessie. Alle overige ambten staan voor Joden slechts open, wanneer zij in de wereld oorlog hebben gevochten, In de oorlog 1939 1940, onderscheiden zijn of In het legioen van Eer voot milita.re (.verdien sten zijn opgenomen. De zolgende vrije beroepen worden echter onvoorwaardelijk voor Joden v ~- boden; directeur, hoofdredacteur en veerde vrees binnen de perken te houden. De bevolking had eenvoudig het hoofd verloren en de regeerlng naar het schijnt eveneens. Er werden allerlei overijlde maatrege len getroffen. Bijna alle particuliere auto's en autobussen in Athene werden in beslag genomen. En toen dit geschied was keerde plotseling, even onver wacht als zij gekomen was de stemming weder om. Op het oogenblik vertoont Grieken land weder zijn gewone gezicht. Grie kenland bevindt zich opnieuw in dien eigenaardigen, wankele toestand, die hier in de laatste manden karakteristiek is geworden. De rust is echter slechts uiteriyk. In wendig gist het nog steeds pnder het Grieksche volk. De intusschen terugge keerde rust kan niet verhinderen, dat aan de grenzen van Albanië nog altijd 240.000 man onder de wapenen worden gehouden, gereed om op het eerste sein den aanval te beginnen of zich te verdedigen. In dezen uithoek van Europa heeft men nog steeds niet veel vertrouwen in de spilmogendheden. Tal van ménschen, die het altijd weten, meenen dat de oorlog thans de phase van den econo- mlschen strijd is ingetreden; en hierin zullen natuurlijk (volgens hun bewe ringen) de Engelschen het moeten winnen, dank zij hun groote reserves. Want het is merkwaardig, hoe het Grieksche volk nog steeds in zijn groo te meerderheid Engelsch gezind la. Voor het oog Is Griekenland overigens strikt neutraal. Het beweert, dat vastbesloten is, zijn neutraliteit lederen aanvaller te verdedigen; het maakt daarbij in stilte de reserve, dat dit niet geldt voor Engeland. Waar, op deze sympathie berust, weet eigen lijk geen enkele Griek te verklaren; maar het is zeker, dat van de tien Grie ken minstens acht op de hand van Engeland zijn. Het Is dan ook volstrekt niet on waarschijnlijk, zooals de Italianen be weren, dat zy in het geheim de Engel- sche vloot op alle mogelijke wijze steu nen. Dit is een stemming, een gezindheid, waarmede terdege rekening moet wor den gehouden. Dit is reeds gebleken in den wereldoorlog. En vooral de Italia nen staan hier in een slechte reuk misschien omdat zij een verkeerden weg hebben Ingeslagen naar het hart van het Grieksche volk. Het luchtwapen zette Zaterdag on danks de ongunstige weerstoastand de aanvallen op de Britsche hoofdstad en andere voor de oorlog belangrijke doelen in Mldten- en Zuld-Engeland voort. Des nachts vielen vrij sterke formaties in ononderbroken aanval Londen aan en wierpen groote hoeveelheden bommen, deels van het zwaarste kaliber. Behalve vele andere treffers konden vooral ten Noorden van de West India Docks, bij de gasfabriek van Greenwich, bij de Handley Page-vliegtuigfabrieken, by een groote waterleidinginstallatie en op verscheidene stations tallooze nieu we branden, van verre zichtbare ont ploffingen en steekvlammen tot duizend meter hoogte waargenomen worden. Formaties zware gevechtsvliegtuigen vielen de haveninstallaties van Liver pool, fabrieken van Coventry en andere bewapeningscentra in Zuid- en Midden- Engeland aan en bestookten ze doeltref fend met bommen. De vyand ondernam geen aanvallen op Duitsch gebied. IN 24 UUR 5M.0M K.G. BOMMEN OP ENGELAND. Zondag vroeg in de middag was vol gens te Stockholm uit Londen ontvangen berichten reeds viermaal luchtalarm in de Brltsche hoofdstad gemaakt. Met korte tusschenpoozen volgden de Duit- sche luchtaanvallen elkaar op. In 24 uur heeft de Dultsche lucht macht ruim 500.000 K.G. bommen op En geland geworpen, WEG DOOR BIRMA GEBOMBARDEERD Verkeersbrag zwaar beschadigd. Naar het D. N. B. uit Sjanghai meldt, hebben Japansche vliegtuigen Vrydag de weg door Birma In de provincie Yoen- nan, enkele uren nadat deze ten behoe ve van het wapenvervoer naar China was heropend, gebombardeerd en een voor het verkeer belangryke brug zwaar beschadigd. Het opperbevel van de Japansche vloot in ZUld-China heeft de ze mededeeling gedaan. De Japansche vliegers rapporteerden, dat nergens verzet is gepleegd en dat er nauwelijks nog teekenen van vervoer te bespeuren zijn. Voorts werden fabrleksinstallaties op tien kilometer ten Westen van Mengtse In zuld-oosteiyk Yoennan met bommen bestookt. Daar werd groote schade aan gericht. De Japansche bomaanvallen op de weg door Birma, zoo schrUft de „Kokoe- min fijimboen”, toonen aan, dat Japan vastbesloten is, op de Engelsche maat regelen dienovereenkomstig te antwoor den. De opening van de weg via Hong kong beteekent een nieuwe inmenging en openlyke uitdaging van Japan, waar op slechts één antwoord mogeiyk is. De „Mikajo Sjlmboen” constateert, dat de opening van de weg door Hongkong niet meer alleen als een onvriendelijke, maar als een vyandige houding be schouwd moet worden. Engeland1 moet daarom wel weten, dat Japan besloten is, uit zelfverdediging en om de weg van leveranties naar den vyand te blokkee- ren, tot wapengeweld ever te gaan. AMERIKAANSCHE GEZANT TERUG UIT BERLIJN. De zaakgelastigde der Vereenlgde Sta ten te Berlyn, Alexander Kirk, is uit Beriyn teruggeroepen. De ambassade staat thans onder leiding van den am bassaderaad Leland B. Morris, die zaken ad interim waarneemt. DE BESPREKINGEN MET JAPAN TE BATAVIA. Voortgezet of vastgeloopen? Zaterdag meldde United Press uit To kio, dat men in de Japansche hoofdstad een spoedig resultaat verwacht van de onderhandelingen, die op het oogenblik te Batavia tusschen vertegenwoordigers van Japan en van de Nederlandsch-In dische en Amerikaansche petroleumhan- del worden gevoerd. Bijzonderheden om trent ’t verdrag inzake de olieleveringen aan Japan waren nog niet te verkrijgen. De vertegenwoordiger van de .Jomloe. ri Sjlmboen" te Batavia beweerde, dat een overeenkomst hieromtrent reeds 18 October werd getroffen, terwyi het agentschap Domei •verklaarde, dat de onderhandelingen nog voortduurden. Kort na de ontvangst van bovenstaand bericht meldde United Press daarente gen dat naar te Bandoeng verluidde, de besprekingen tusschen Nederlandsch-In- dlë en Japan zouden zijn vastgeloopen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1