Oriel SCHOONHOVENSCHE COURANT ES paarden m UTRECHT Chamberlain overleden. 34 Imstreken ida Haven 11, Molotof naar Berlijn. Hitler spreekt tot zijn oude garde. We JAARGANG. ACHT BLADZIJDEN. NOVEMBER 1949 lisden op NEVILLE CHAMBERLAIN, f niet nala te MOLOTOF. wordt dusver tot unieke onze mee 300 kinderwagen; prijs f 7.50. Adrej 52, Bergambacht EAUFORT RUYTER. om ieder 82 partijen. PrU- rk i 41.50, 2e kw IMERKACHELTJ1 an, beiden in zeel ■es G. verkerk; irgambacht. geval ge- jeleren van f 7-» el vlug. VEE. arkt. Aangevoerd rvan 184 magers ►—38; 367 biggen 33 nuchtere kal- n, overgenomen trale; 25 lamme- ige OVERJAS, iw. Te bevragen ITEN te Stolwijk, eden staat zijnde met hekken. U C. SCHOUTEN, Issel - A 249. teste JN HOVEN, O 114, ste- des niet vol- duik- begmt Elke fegd DMt Mtaanbiedingea.' drtjewdcnj, g». vaa Biet mm* ladariitraat) >999 oie gebruikte LCUEL SOUTER, Kerksti mers. VULKACHeL, uw. Te bevragen ITEN te Stolwijk, No 8559. ACHT BLADZIJDEN. MAANDAG 11 NOVEMBER 1940 NIEUWSBLAD VOOR ZUIDtiOLlAND EN UTRECHT •Bilt ïuwersluis. isterdam. jk b. Duurstede credieten. idM 6 mnd. T.taC M. TW.-A4rm: T g. W. M. VIM NOOMM. «Ü-OONBOVIN. BAVSN U. Po.u.kenln, 13703. van twee mach- smingen hielden Zij werden hef een vreeseHfk bloedbad onder de Fransche en de Inheemsche be volking van Libreville (Fransch Gaboen) hebben aangericht. De generaal meldt verder, dat de stad Libreville onophou delijk gebombardeerd werd, dat tal van bommen midden in de stad terechtkwa men, vooral in de omgeving van het hos pitaal ert ook op geringe afstand van het bisschoppelijk paleis. Bij een gevecht ter verdediging van de stad tegen de rebellentroepen van De Gaulle en de Larminat zijn twee Fran sche officieren en verscheiden Inheem sche soldaten gedood. Tal van vrouwen en kinderen, Hernieuwd penuonlijk contact Op ultnoodiging van de Duitsche Rijks- tof's reis te meer Indruk gemaakt, daar het de eerste maal is, dat de regerings chef en volkscommissaris van Buiten landsche Zaken een staatsbezoek aan het buitenland brengt. fgesproken; hon en voor u als dijk bedrag voor voor den regls- voor de filmdiva, rroeg de ander. n zullen wij nog ten opduiken, die pop het spel üj i verklaren, nog souden aangevallen, werd brand Reeds Zondag is de reis van Molotof naar Berlijn begonnen. Gisteravond om 18 uur 50 vertrok hij in een speciale trein uit Moskou. Zijn gevolg bestaat uit 32 personen. Op het station waren de hoog ste vertegenwoordigen van staat, leger en partij verschenen om afscheid te ne men. De Duitsche ambassadeur reisde met dezelfde trein naar Berlijn. Op het station waren verder nog aanwezig de Italiaansche ambassadeur, de 81 o waak- sche gesant en de Roemeensche gezant. In diplomatieke kringen te Moskou, aldus meldt D.N.B., heeft het bericht van Moiotof's bezoek aan Berlijn sensatie ge wekt. Algemeen legt men het aldus uit, dat deze nieuwe even verrassende als on dubbelzinnige bevestiging van de politie ke samenwerking van Duitschland en de Sovjet-Unie definitief een einde maakt aan alle manoeuvres en intriges, waar door zekere buitenlandsche kringen juist de laatste tijd weer de vriendschappelij ke verhouding tusschen beide hoopten te schokken. Op de openbare .meening in de Bovjet- BRITSCHE CONVOOIEN ZWAAR GETROFFEN. In het weermachtsbericht van Zater dag meldt het Duitsche opperbevel o.m.: Formaties duikbommenwerpers van den generaal-veldmaarschalk Kesselring deden weer aanvallen op schepen encon- vooien in het zeegebied voor de oostkust van het Britsche eiland en brachten den vijand groote schade toe. Daarbij wer den, naar met stelligheid kon worden ge constateerd, zes koopvaardijschepen van bij elkaar 34 000 b.r.t. tot zinken gebracht en twee andere schepen van tezamen 7 000 b.r.t. naar met groote waarschijn lijkheid kan worden aangenomen, ver nietigd. Een kruiser van 10.000 b.r.t. werd door twee bommen zoo zwaar getroffen, dat hij als verloren moet worden be schouwd. Vijf koopvaardijschepen kregen zware treffers, waarna branden en ont ploffingen ontstonden. Een andere krui ser van 10.000 b.r.t. en vier koopvaardij schepen werden beschadigd. In de Atlantische Oceaan, ten Westen van Ierland, brachten Duitsche gevechts vliegtuigen twee koopvaardijschepen van tezamen 9000 b.r.t. tot zinken f NIEUWE AANVALLEN OP SCHEPEN. Groote koopvaarder getroffen. van ap- was ge werden Verschijnt Maandag. Woensdag w Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 1 maanden IJ»; per post 1.50. 3H-jarig bruin IIEPAARD, ten, mak in tuig Ook geschikt d. INOERLAND, kenwoude. DE GAULLE NEEMT LAMBARENE IN. Naar uit Vichy wordt gemeldt, heeft het Fransche ministerie van koloniën be vestigd, dat Lambarene in Fransch Ga bon door de troepen van den met de En- gelschen samenwerkenden Franschen ge neraal de Gaulle is ingenomen. In een Fransch communiqué hierover o.a. medegedeeld: „Het kleine marktplaatsje is door vliegtuigen gebom bardeerd en van drie kanten door de troepen van de opstandelingen de Gaulle en Larminat ingesloten, waarop het door de bevolking moest worden ontruimd. Bijzonderheden ontbreken nog. De posi tie van Gabon wordt echter hierdoor op geen enkele wijze getroffen, daar de voornaamste centra Libreville en Port G«ntil aan de Atlantische kust, zich vast in Fransche handen bevinden en volko men loyaal blijven, hetgeen blijkt uit de door den gouverneur der kolonie gegeven verzekeringen”. Duitschland en Italic trotseeren elke combinatie. tot burgemeester werd gekozen. In De cember 1916 werd Chamberlain door Lloyd George benoemd tot directeur van de National Service. In 1917 trad hij u.t deze functie. In 1918 werd hij gekozen tot lid van het parlement. Reed* <n 1922 werd hij postmaster general en een jaar later minister Van gezondheid. Nadat de conservatieven in November 1924 da»<e- geerlng hadden overgenomen, werd hij wederom belast met de leiding van het ministerie van gezondheid. Met het ka- binet-Baldwin trad hU in 1929 af. In de kabinetten der nationale samen werking werd Chamberlain eerst minis ter van Welvaart en later minister van Financiën. Toen MacDonald aftrad en Baldwin zijn plaats innam, bleef hij aan Financiën. Na het aftreden van Baldwin in 1937 nam hij de leiding der regeeriog op zich. Tevens werd hij gekozen tot voorzitter van de conservatieve partij. In verband met het Sudetenduitsch probleem bracht Chamberlain Duitsch land drie bezoeken, n.l. de twee bezoe ken aan München en dat aan Godesberg. Bij het laatste bezoek aan München kwam de gemeenschapnelijke verklaring van Chamberlain en Hitler tot stand be treffende een accoord van vrede en vriendschap tusschen de be’de landen. Na de Engelsche nederlaag is Noorwe gen trad Chamberlain af ais minister president. In deze functie werd hij op- devolgd door Churchill. Chamberlain werd toen benoemd tot voorzitter van de Woonraad. -voort, |i keerswegen succesyol met bommel^ ziCyx stookt en het spoorwegverkeer b^^. merd. Aan de Zuidkust waren h^emls J installaties, een troepenkamp en n electrlsche centrale het doel van de i^ofd val onzer gevechtsvliegers. 1 ’s Nacht werden behalve Londen wi«,_ !- Birmingham en Liverpool Op verscheiden plaatsen veroorzaakt. Bij aanvallen op schepen gelukte het op 500 k m. ten Westen van Ierland een groote koopvaarder van omstreeks 25 000 brt. door verscheiden ware bommen te BritsEhe zeestrijdkrachten, welke sinds eenige dagen ter hoogte van de kust van Gaboen kruisen, zijn zij met hun troepen in de nabijheid van Libreville, dat zij te voren bombardeerden, tot een landing t overgegaan. De verzekeringen, welke de gouverneur van Gaboen, Masson, heeft gegeven over de vastberadenheid der Franschen, om zich tegen de opstandelingen te verdedi gen, doen vermoeden, dat zich tha<is ver bitterde gevechten af spelen in dit deel van Equatoriaal Afrika, dat tot nog toe aan alle pressie van de opstandelingen weerstand kon bieden. De operaties te gen Gaboen brengen dit ten Zuiden van de Equator gelegen Fransche gebied, waarvan de verbindingen met de buiten wereld thans verbroken zijn, in een moei lijke situatie.” Tot zoover het officleele communiqué. De vice-gouverneur van Fransch-Equa- toriaal Afrika, generaal Tetu, heeft, naar uit Vichy wordt gemeld, medegedeeld.dat de Engelschen door de beschieting met scheepsgeschut en door het door vl egtul- gen uitgevoerd»1 bombardement tot dus verre Gisteren maakte het opperbevel de Duitsche Weermacht bekend: Onze formaties gevechtsvliegers hebben overdag en ’s nachts de vergeldingsaan- vallen op Londen voortgezet. Zij troffen weer talrijke voor de oorlog belangrijke bedrijven. Voorts bestookten onze /at» vechtsvllegtulgen, dikwijls in stouJnmo- dige duikvlucht, wapenfabrieken erf velden met bommen en brachten verdere schelden plaatsen hevige ontploienigen teweeg. ren. Op verscheiden punten werden yg^ doch -- - strijd vastbesloten aangenomen, hetgeen strijd tot het einde beteekent. Evenals vroeger in den strijd Duitschland, wijs ik ook thans compromis van de hand. Landing bij Libreville. Het Fransche ministerie van Koloniën hoeft Zaterdagavond het volgende com muniqué gepubliceerd, zoo meldt het DRB. „Na do onder de bekende omstandig- landen heden mislukte onderneming van Dakar, plegen de ex-officieren De Gaulle en De Larminat een nieuwe aanslag op de Fran- Unie heeft de aankondiging van Molo- sche souvereinitelt. Gesteund door lichte Ad verten tien: 16 regels f 1.30, elke regel meer f 0.20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis plaatst in „De Gorcumer". Het gevaar, dat de strijd over één of twee of drie jaar na groote spanning wederom zal ontbranden, moet uit de weg worden geruimd. Het Duitsche volk wil eindelijk vrede hebben. Zij, die gelooven Duitschland te ver nietigen, zoo besloot de Führer, zullen zich vergissen. Uit deze strijd zal Duitsch land eerst werkelijk opstaan. Aan het slot der rede, brak een plaus los, zooals hier nog nooit hoord, waarna de volksliederen gezongen. BOMMEN OP MÜNCHEN. Tijdens de plechtigheid. In de nacht van 8 op 9 November heeft de Britsche luchtmacht aanvallen op München gedaan. Ofschoon veel meer vliegtuigen aan deze aanvallen dan aan de vroegere vluchten naar Berlijn deel namen, had deze actie evenmin groot succes, meldt het DJN.B. Er is slechts-on- beteekenende schade aangericht, militai re gevolgen had de aanval in het geheel niet. Men kon het daarop ook niet ge munt hebben, want de Britsche actie had klaarblijkelijk alleen ten doel, de feeste lijk^ uren van het Duitsche volk in de hoofdstad der nation aal-soclalistische beweging te verstoren. Dat plan is voor het overige volslagen mislukt. CHURCHILL OVER ZIJN BEWIND. Na een half jaar. Op de jaarlijksche maaltijd, die de lord-mayor van Londen in Manshion Tal van vrouwen en kinderen, die in het gebouw van de katholieke missie een toevlucht hadden gezocht, werden onder de puinhoopen van het gebouw, dat door een granaat was getroffen, bedolven; ge lukkig telt meft slechts eenige gewonden. Het hospitaal der stad werd onn-euw ge troffen en gedeeltelijk verwoest. In Frankrijk hééft deze Britsche aan val on L'br~ville een nieuwe golf van vernntwaard'ging te^etl Engeland ontke tend. Algemeen snreken de Fransche kranten van e°n nieuwe Britsche aan slag op Frankrijk. De Britsche oud-minlster-president, Neville Chamberlain, is Zondag in zijn landhuis op 71-jarige leeftijd overleden, zoo meldt het DJ4.B. uit Stockholm. Arthur Neville Chamberlain werd 18 Maart 1869 als tweede zoon van Jo seph Chamberlain en broeder van den, overleden Austen Chamberlain geboren. Hij groeide op in Birmingham. Na zeven jaar in een commercieele functie op de Bahama-eilagden te hebben gewerkt, kwam hij in het stedelijkt bestuur van Birmingham, van welke stad hij in 1915 HERDENKINGSPLECHTIGHEID te MÜNCHEN. Aan den vooravond van de negende November herdachten de oude strijders van het jaar 1923 in tegenwoordigheid van den Führer de offergang naar de Feidhermhalle en de eerste betooging waarmede de voorvechters voor een nieuw Duitschland hun protest tegen de smaad en de schande van Versaüllea hebben doen hooren. Het uiterlljk van de herdenking der oude strijders in de Lówenbrüu-keUer te München verschilde dit jaar nauwelijks van dat van het vorige jaar. De zaal was aangepast aan de ernst en belang rijkheid van de tijd en stijlvol en een voudig versierd. Aan de wanden hingen op gelijke afstanden vlaggen met het hakenkruis. De groote ruimte was reeds lang voor het begin der herdenking tot op de laatste plaats gevuld. Toen de Führer verscheen, deed een storm van geestdrift de oude garde zich van haar plaatsen verheffen. Het heil- geroep hield niet op, voordat Hitler ging spreken. Aan het verslag van het DJfB. ontke nen wij het volgende: De Führer wees op de Internationale strijd, die destijds in binnen- en buiten land met alle middelen tegen het nieu ws Duitschland begon. „Het oogenbllk wam, zoo vervolgde de Führer, waarop het niet meer de Vraag was, of het nog wel mogelijk zou zijn de oorlog to vermijden, doch alleen nog of hij misschien een, twee, of drie jaar lang tegengehouden sou kunnen worden en wel door de zeer zware vernederingen voor Duitschland Op dat oogenbllk, waarop ik besefte, dat Engeland slechts tijd wilde winnen, dat men daar evenwel "besloten was, de oorlog onder alle omstandigheden te voeren, had ik slechts een enkele wensch: als aU dan al besloten waren om de oorlog te verklaren, dat zij het dan openlijk nog zouden doen, terwijl ik leefde. Want ik weet, dat dit de hardste strijd moet worden, die het Duitsche volk ooit opgelgd is. Ik verbeeld mij echter met slechts, dat ik de hardste man ben, cue bet Duitsche volk sinds vele tientallen jaren, misschien sinds eeuwen heeft ge had, doch ik'bezit ook de grootste auto riteit Voor alles evenwel geloof ik aan mijn succes en wel on voorwaardelijk. Ik ben er vast van overtuigd, dat deze strijd geen grein anders zal afloopen, dan de strijd, die ik eens in mijn binnenste heb uitgevochten. Ik ben er van overtuigd, dat de voorzienigheid mij slechts tot iusverre geleid en alle rampspoeden verre van mij gehouden heeft, om mij deze strijd van het Duitsche volk te laten voeren. Een jaar geleden hadden wij met Po len af gerekend. Thans een jaar later, kan ik nieuwe successen melden. Langzaam mobiliseert het vasteland, terwijl hij tot zelfbezinning komt, zich tegen den vij and van het vasteland. Duitschland heeft dit continent in weinige maanden in derdaad de vrijheid gegeven. De Britsche poging om Europa te „Balkanlseeren” dat kunen de Britsche staatslieden zich voor gezegd houden behoort tot het verleden en heeft afgedaan. Engeland wilde Europa desorganiseeren, Duitsch land en Italië zullen Europa organlsee- ren. De strijd wordt zoolang voortgezet, tot wij hem zullen beëindigen met onze overwinning. De oorlog heeft tot resultaat geleid: le. Wat het menschenaantal betreft, heeft hij van het Duitsche volk zoo goed als geen offers geëtecht. In totaal is het gantal slacht offers iets meer dan de helft van het aantal, dat de oorlog van 1870—*71 heeft geeischt. Alle gereed gehouden reus achtige vervangingstroepen, die wij voor verliezen in reserve hadden gehouden hebben wij niet behoeven aan te tasten. 2e. In materieel opzicht zijn de offers van de oorlog volkomen onbeteekenend. Wat wij tot dusver aan munitie hebben verschoten is feitelijk slechts een deel van de productie van een maand. De reserves zijn zoo enorm, dat ik de productie op menig gebied thans moet staken, omdat es geen mogelijkheid be staat, deze massa thans onder te bren gen. Ik heb xie productie daarom thans laten leiden naar gebieden, waarop ik bijzonder sterk moet zijn. De Duitsche productie-capaciteit is de nachtelijke aanvallen op Poolsche den laten ondernemen. Men kan nachts de verschillende objecten zoo nauwkeurig treffen. Ik liet derhalve in hoofdzaak slechts bij dag aanvallen en altijd alleen mili taire doelen. Ik heb hetzelfde in Noor wegen, in Nederland, in België en in Frankrijk gedaan. Toen kwam de heer Churchill plotseling op de gedachte de Duitsche burgerbevolking met nachtelij ke aanvallen te teisteren. Ik heb acht dagen toegezien. De burgerbevolking aan de Rijn en in Westphalen werd gebom bardeerd en ik heb veertien dagen toe gezien. Toen de oorlog in het Westen ten einde was, heb ik Engeland nog maals de hand aangeboden. De bomaan vallen werden nog heviger. Ik heb lan ger dan drie maanden gewacht, toen heb ik op zekere dag deze grootste ter wereld en wij zullen deze met laten verminderen, want wij zijn in staat thans zoo ongeveer de krachten van geheel Europa te mobiliseeren en dat ik dit op het gebied der industrie doe, kan men van mij aannemen. De materieele uitrusting is derhalve enorm en zijn neemt pas thans toe. Ik kan derhalve samenvattend één ding zeggen: Wij zijn op de toekomst voorbe reid als nog nooit te voren. Wij zijn in materieel opzicht voorbereid en zij» wat de menschen betreft, voorbereid. Wanneer het uur van den aanval op groote schaal weder slaat, hoop ik weder precies dezelfde resultaten te bereiken, als wij reeds hebben behaald. Wij heb ben alles uiterst grondig voorbereid om dan snel en stoutmoedig te handelen. Het oogenbllk zal komen, waarop de heeren, die thans de geheele wereld reeds weder met de mond veroveren, met de Wapens zullen moeten stand hou den. En dan zullen wij zien, wie de maanden beter heeft gebruikt: wij of de anderen. Duitjschland is in elk met zijn bondgenoot, thans sterk noeg om aan iedere combinatie op deze wereld het hoofd te bieden. Er Is geen coalitie van mogendheden, die tegen de onze opgewassen kan zijn. Churchills beweringen. Vervolgen* keerde de Führer zich te gen de beweringen van Churchill, gen* wien steeds meer Duitsche booten worden vernield. Than* deze leugenaar-generaal der wereldge schiedenis toe te geven, dat er meer Duitsche dulkbooten blijken te bestaan, dan er waren. En hij kan gelooven, dat er inderdaad meer zijn. Omtrent de luchtoprlog zelde Hitler om.: Gij weet, dat ik de wereïd jaren lang heb voorgesteld, een einde te maken aan de bommenooriog, in het bijzonder tegen de burgerbevolking. Engeland heeft ze echter afgewezen. Goed, ik heb des ondanks in deze oorlog de strijd nooit v tegen de burgerbevolking laten voeren. .regeer"ng\n»7bMntipordFng van'"de ?rb,..ï de.n—“ll?8 B.““ rel’ van dcn RUksmlnUter van M buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, naar Moskou, brengt de Sowjet-Russische volkscommissaris van buitenlandsche za ken, Molotof, thans een bezoek aan Ber lijn, om, aldus het D.NJB., in het kader van de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Duitschland en de Sowjet-Unie de normale gedachtenwissellng door een hernieuwd persoonlijk contact voort zetten en diepgaander te maken. uuujd Hecifc gejjevcu, ueeiw ue öiiw»cae minister-presiuent, Cmnctaii, een reae genouaen. Daarin seiae iuj, naar het u. N.B. meldt, onder meer, oat Engeland er in gestaagd x*. de nood, waartegenover het zien eenige maanaen geleden nog geplaatst zag, te overwmnen. Het 1* thans zés maanaen geleden aldus Churchill dat de koning en het parlement mij met de regeenng belast hebben. Het is een groot voordeel voor ons, dat wij geen beloften of optimisti sche voorspellingen gedaan hebben, om dat eeu geheele reeks van c'e treurigste onaangenaamheden, aanvallen en ver- schrikselijke gevaren over ons gekomen is. Wij zijn aan groote rampen blootge steld geweest. Wij hebben catastrofen be leefd en tot nu toe de gevaren overwon nen. Maar het blijft een feit, dat wij thans moeten toonen, dat wij een groeiende kracht en een onbuigzame wil tot over winnen bezitten. Het Engelsche volk wil deze oorlog doorstaan. Engeland zal de beloften houden, die het aan de landen, waarmede het verbonden is of geweest 1*. heeft gegeven. Nadat hij nog over de hulp van over zee had gesproken, zeide Churchill, dat Engeland tot dusver niet tot het offen sief is overgegaan, omdat het nog niet voldoende munitie heeft kunnen produ- ceeren. Men mag niet vergeten, dat de Ehgelsche wapenfabrieken thans pas met haar arbeid begonnen zijn. De vijand tracht thans ook door aanvallen Enge land af te snijden van zijn overzeesche aanvoer, die van zoo groote beteekeni* Is voor de voortzetting van de oorlog En geland moet er 0us op bedacht zijn, zijn heerschappij te blijven behouden. Aan het slot van zijn rede hield Chur chill zich met Griekenland bezig. Enge land zal, aldus beloofde hij, in weerwil van alle dingen en alle bezorgdheid en van alle doodelijke gevaren ten. zijn best te doen om de Grieken te helpen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1