lelk oom □Es 2 1 i 3 4 Verbond r>tocoli d. Italië •mg van «Ir hun (tellen Cl bedrijf drie breidt zich uit. g«beurt»alM«n op d« Balkan. 1 ACHT BLADZIJDEN. M- «te JAARGANG MAANDAG MNOV EMBER 1M* NOVEMBER ld* I Sout- I honderden oen nnafa b da Lek niet 1 Belai 9kc aegai bm* «tMcbUdinge*. vb W» Btet BtM* menscfaen omvat, hebben elkander hand gereikt en zich vereenlgd om luipen, uipen, kuipen orten kuipwerk 3. v. Leeuw en oeneweg 79, 6, Goud*. Voc Papen terag. De Duitse he ambassadeur In Turkije, Von Papen, le per vliegtuig uit Berlijn teruggekeerd Op de vraag of hij voor stellen van rijn regeering meebracht voor de Turksche regeering, antwoordde Von Papen, slechts, dat elke diplomaat, die uit rijn landterugkeert, altijd mededee- lingen heeft te doen. regeert I AAN. i-vnu een gediplomeerd ZORGSTER. r. - Mejuffrouw iCOOU - Amrner- I ER EN KNECHT, 1 kunnende me!* boerenwerk ba der No. 5305, aan lit Blad. - ENARBEIDER, jende melken, ea verk bekend, v.f. er No. 1, H VAN van dit Blad ts 2HTWAGEN 1WI n - bij F. RENEN. ‘1. 137 - Schoon- uit voorraad m schouwin tot 3000 pond iszeuninga en IX. ±eepsslooperi|, «e Duitsche 'zaken, Von tieke afdee- iteterie van Udeur Butl te Berlijn, de Roe- raalli Anto- oafertee- Roêmenië tusschen n gesloten K) goed al» nieuw 5 FORNUIS. VAN MEETERIN. ERF.NKNECHT, reiken en met al- >ekend. Brieven, aan het BureaW MJ- oto- Ja- nen te. Het natlonaal-socialisttache Duitsch- Jand. het fasctetlsche Italië en het kei- eerlijke Japan, een compact en onver woestbaar blok, dat een kwart mllhard de een beter en rechtvaardiger wereldorde tot len van rijn regeering meebracht voor de Turksche regeering, antwoordde Von Papen, dat elke diplomaat, die uit zijn land terugkeert, altijd mededeelingexv heeft te doen. 1 In BerJ tn Jap< ienverd klaren, dat verwonnen MJn.Jl W Ig. Het meldt tewns, dat een .bericht van zekere bultenUMdechi dagbladen, dat de Bulgaarsche regeering het .voornemen zou hebben een nota te zenqen aan de Grieksche regeering, volkomen verzonnen Samenwerking met Argentinië. Het ministerie van bultenlandsche za ten van Argentinië heeft Vrijdagavond het volgende communiqué uitgegeven: Naar aanleiding van kwesties, welke jnet het oprichten van Pan-Amerikaan- sche vloot- en luchtbase* samenhansen, Verschijn» Maandag, WoeakMas an Vrijdag. Prijs bij voondMAu- jmg: voor Schoonhoven attr 1 maand» 1JB; per post MAO. en rJl AMERIKANEN IN FRANSCH INDO CHINA GEARRESTEERD. Vice-consul en journalist name* foto's. De Amerikaansche vice-consul te Ha noi, Linden, en de correspondent van „United Press", Jacobie, oud 24 jaar, zijn gearresteerd door een Japanschen schildwacht, terwijl zij foto’s maakten In de militaire zone te Haifong. De consul der V.8. te Hanoi, Reed, heeft een protest ingediend bij de Japan- sche autoriteiten, waarbij hij aanvoerde, dat „de foto’s waren genomen in over eenstemming met een opdracht van den consul-generaal der Vereenigde Staten”. lijn daarvan Slechts om de De mlniste hebben de flepartementen van buiten- landsche zaken van Argentinië en Uru guay destijds een gedachten wisseling ge opend over dit vraagstuk en andere pro blemen, welke voor belde landen van be lang zijn. Deze besprekingen worden in de geest van nauwe en oprechte samen werking voortgezet, overeenkomstig de betrekkingen tusschen beide landen. De vraagstukken van de Rio de la Plata, wel ke met de belangen van Argentinië en Uruguay onafscheidelijk verbonden zijn, moeten uiteraard gezien worden in het licht der plannen voor een continentale verdediging en In de geest, der solidari teit, welke de besluiten der jongste Pan- Amerikaansche conferenties bezield heeft. Advei elke regel plaatsing ten tien plaatst j. - Verhuur einden. Jk ben mij er van bewust, dat wij he den een daad hebben volbracht, die van hirioriache beteekenl* 1*, niet alleen voor tem en ontwikkeling van het Roemeen- aebe volk, maar ook voor het Europa, dat SUNER BRENGT VERSLAG UIT. De Spaansche minister van buiten- lantteche zaken, Serrano Suner, heeft, naar de persafdeling van het departe ment mededeelt, Donderdagmiddag, na zijn terugkeer uit Dultechland, eenlang- --t generaal over hét resultaat van «Dn onderhandelingen in Berchtesgaden. Op de thuisreis was Suner te Parijs door Pierre Laval ont- rtiggekeerd. Op de vr*M of hll voorstek vangen. Auto’», motorrijwielen die gen coor< geert jD« ROEMENIE SLUIT Zl BU DRIE-MOGENDHÉI DRAG, “i Zaterdag hebben te Berity minister van buitenlandse^ Ribbentrop, de leider der pi Ung in het Itallaansche bultenlandsche zaken, ambii en de Japansche ambassade Koeroesoe, eenerzijds, alsnaa meensche staatsleider, gU nésüu, anderzijds, een pro» kend over de toetreding a- 1 h?t OP 27 $*n,“n chland, Italië ogendhedenverdrag. de volgende tekst: regeering van Du bah eenerzijds en d Mft andertij hMhtlgden h< bi 1. Roetnei MLtember IS Ook Slovakije bij het verdrag Na Hongarije en Roemenië is thans ook Slovakije tot het drie-mogendheden verdrag toegetreden. De plechtige orider- teekéning van het protocol 1* Zondag te Berlijn geschied door de drie verdrags partners eenerrijds en den Slovaakschen minister van Bultenlandsche Zaken, dr. Tuka, anderzijds. Dr. Tuka was kort na het vertrek van den Roemeenschen staatsleider, gene raal Antonescu, op het Anhalter station te Berlijn aangekomen, waar hij op het perron verwelkomd werd door minister von Ribbentrop, generaal-veldmaar- schalk Keitel, dr Ley, minister Lammers, den riJksperachef 4r. Dietrich, den Slo- vaakschen gezant en vele vertegenwoor diger» van Staat, partij en weermacht In de loop van de dag werd dr. Tuka door minister von Ribbentrop ontvan gen voor een bespreking. DE STEUNPUNTEN VAN DE VER. STATEN. Wrijving in Uruguay. De plannen der regeering van Uruguay om met de regeering der Ver. Staten ver dere besprekingen te houden over de aanleg van militaire steunpunten, heeft in de Senaat heftige debatten uitgelokt. Bij de stemming leed de regeering een gevoelige nederlaag. Zij heeft thans bekend gemaakt, dat zij desondanks de onderhandelingen met de Vereenigde Staten zal voortzetten. President Baldonür verklaarde. „De uitvoerende macht zet de onderbande- Hagen met de Vereenigde Staten voort. Noch de gebeurtenissen in de Senaatzit- ting van Donderdag, noch andere soort gelijke voorvallen van de laatste dagen hebben nieuwe factoren geschapen, die het besluit der regeering om haar poli tiek verder voort te zetten, kunnen ver anderen." Na “deze verklaring lijkt het niet uit gesloten, dat het tot een openlijk con flict tusschen parlement en regeering komt. arie fl—10, «v schpeen f 5—11,, f 10—42, selde- ven f 76—8Q per 505.50, ramme- ida f 10, cardoc* hedenverdrag is aan dit protocol als voegsel gehecht. Het onderhavige eol i* ta de Dultsche, Itallaansche,I panache en Roemeensehe teal opgei Elke tekort geldt als oorspronkelijke. Het protocol wordt van kracht op den dag van onderteekenlng Verklaring van Antonescu. Na da plechtige onderteekenlng van •t protocol heeft de Roemeensehe staats- f ttkN L tenlaiKGch. RGER MEISJE, fst voor dag en •.hoonhoven; leef- I. Brieven, onder t Bur. v. d. Blad de toestand in zooverre zal ophelderen, dat Turkeij dan zal weten wat het te »n van meening, die de Japansche uthe zaken, Mat- nfc van een vrede lóel hebben, om >ok weinig talrijke f, die tot eed vte- i, in hun neiging, boft echter, dat is zal hebben.dat 'es zullen worden kmameltjlc omdat wordt in deze i door de krachtl- |ka ten opzichte 1 in het Verre itand wordt ge- »uinbursaux feulgaarache Turksche en Bulgaarsche tele- sdachtigd te ver- regels 1.30, 020; derde Adver- a t i 8 f e- imer". •tand te brengen. Bezield door de wenech, zijn eigen le vensvormen geheel te bepalen, is Roe menië er vast van overtuigd, dat zijn toe treding tot het groote werk van de her bouw der wereld alleen het gevolg is van rijn eigen wil tot vernieuwing, die de le gionnaire beweging organisch hecht ver bindt met het nationaal-aoclallsme en het fascisme. Het nationale legionnaire regime ver zinnebeeldt door rijn offers en zijn zege vierende strijd, alsmede door de blnnen- landsche omwenteling op zichzelf al de toetreding van het Roemeensehe volk tot de reorganisatie van Europa, verweaen- Ujkt in het driemogendhedenverdrag. Zoo is dan de toetreding, die vandaag ook uiterlljk en formeel is geschied, een logisch en natuurlijk gevolg van de toe treding, die innerlijk reeds lang tot stand was gekomen. Het koninkrijk Roemenië treedt der halve plechtig en formeel, oprecht en vastbesloten, toe tot hst driemogendhe- den-verdrag en stelt al zijn krachten be schikbaar voor de verwezenlijking van het doel, dat het verdrag heeft gesteld. AMERIKAANSCHE WAARNEMERS OP BRITSCHE VLOOT. Het ministerie van marine te Washing ton heeft verklaard, dat de vloot der Vereenigde Staten waarnemers op de Britsche vloot heeft. Gegevens over aan tal of soort van deze waarnemers wenschte het ministerie niet te verstrek ken. 1/ Ihiaaen ontruimen Koritza. Groote vorMesen aan weers zijden. In zijn weermachtsbericht van Vrijdag maakt het Itallaansche hoofdkwartier om. bekend, dat Itallaansche dekking»- troepen, bestaands uit twee divisiest die bij het begin der vijandelijkheden in de fensieve positie waren opgesteld langs de 'grens tusschen Griekenland en Alba nië, rich na elf dagen strijd hebben te ruggetrokken tot een Ujn ten Westen van de stad Koritza, welke ontruimd is. In dit tijdvak hebben zich hardnek kige gevechten afgespeeld. De Itallaan sche verliezen aQn aanzienlijk, doch die van den vijand eveneens en wellicht tal erger mate. Onze versterkingen, zoo ver volgt het wéermachtaberieht, eoncen- treeren zich op een nieuwe linie. On danks de zeer slechte weersgesteldheid, werkte onze luchtmacht samen met de troepen en bombardeerde eenige vijan- delijke doelen. tot 'j het Duif eigendom zijn van pi J krachtens een ver< Lnaüecommissie dei ig sinds Zaterdag r MARSEILLE GEBOMBARDEERD. Fransch protest te Londen. Marseille is Zaterdagavond om halfelf door Britsche vliegtuigen gebombardeerd. Naar officieel is vastgesteld, werden ver scheiden bommen uitgeworpen, waardoor negen menschen werden gedood of ge wond. De materieele schade is aanzien lijk. Om vijf uur Zondagochtend werd te Marseille voor de tweede maal luchtalarm gegeven, doch er werden ditmaal geen vliegtuigen waargenomen. De Fransche regeering heeft door be middeling van de Amerikaansche ambas sade een krachtige protest-nota te Lon den Ingediend en schadevergoeding ge- elscht. De protest-nota Is nog Zondagavond door bemiddeling van het gezantschap der Vereenigde Staten, dat na het afbre ken der Fransch-Britsche betrekkingen de belangen van Frankrijk vertegenwoor digt, verzonden. DE FRANSCHE KRIJGSGEVANGENEN. Een tegemoetkoming. Als antwoord op het door den Fran- schen ambassadeur Scapini op Hitler gedane beroep ter verkrijging van zeke re verlichting In de toestand der Fran sche krijgsgevangenen is toegestaan, dat de vaders van kinderlijke gezinnen ge vangenenverlof kragen voor zoover men AMERIKANEN VERLATEN INDIE. De „New York Times” meldt uit Sin gapore, dat de evacuatie van Amerikaan sche vrouwen en kinderen uit Neder- landsch-Indië zoo goed als voltoofö is. Velen zijn in verband met het gebrek aan scheepsrulmte naar Australië gevlo gen, vanwaar zij naar de Vereemgde Staten willen terugkeeren. In strijd met de algemeene evacuatie der Amerikanen uit Oost-Azlë, maken de Amerikaansche burgers te Singapore geen aanstalten om naar hun vaderland te vertrekken. JAPAN SLUIT „VREDE” MET NANKING Nanking bij drie-mogend- heden-verlrag? Uit bevoegde kringen te Sjanghai wordt vernomen, dat de Japansche regeering begin Decembe? de regeering van Wang T»jlng-wel (de pro-Japanfcbe Nanking- regeering) officieel zal erkennen, indien Tsjoenking (het bewind van Tsjiang Kal Sjek) de Japansche vredesvoorwaarden vai^ de hand zou wijzen. In dit geval zal Tokio rechtatreeks mét Nanking een for- mefele Chineesch-Japansche vrede «klit ten. Men veronderstelt dat de regeering van Nanking dan direct tot het verdrag van de as-mogendheden zal toetredenen dat ëe staten van dit pact op hun beurt de regeering van Wang Tsjing-wei zullen erkennen. In Chineesche zoowel als In buiten- landsche kringen Is n dat de proefballontjes minister van buitenland soeoka, tn de rlchtti heeft opgelaten,' teqf d sommige, zij het dan ie groepen In Tsjoëngklife decJaccoord geryngd w te versterken. Men gèl Matsoeoka niet veel Ma: rijn pogingen met SU» bekroond en wel tb Tsjiang Kal-sjek ao tadngen aangenomen i gér houding van Ameril v»n de aangelegenheden Oosten, in rijn teg|mri ITALIAANSCHE AANVAL OP MALTA. Zondag luidde het weermachtsbericht van het Itallaansche hoofdkwartier als volgt: Aan het Grleksche front trachtte de vijand te vergeef* de manoeuvres onzer troepen, die op regelmatige wijze wor den voortgezet, te verhinderen. In de nabijheid van Pan^ellarla Is een Blenheim-vliegtulg, dat door onze jagers was neergehaald, brandend neergescho- ten. Bij een aanval op Malta hebben on ze jagers in gevechten met vijandelijke jachttoestellen zes vijandelijke toestellen brandend neergeschoten. Daarop viel een onzer formatie» bommenwerper* de vlieg velden Micabba en Halfar aan, waarbij de gestelde doelen getroffen werden. Al onze toestellen zijn teruggekeerd. In Noord-Afrika heeft de vijandelijke luchtmacht bommen geworden op To- broek en Bardla zonder slachtoffers te maken of schade te veroorzaken. In de nabijheid van Samos In de Egeïsche Zee rijn vijandelijke zeilschepen door onze vliegtuigen gebombardeerd, zoodat rijIn brand geraakten. Onze lichte eenheden hebben een vijandelijk patrouillevaartuig mijnenlegger» aangevallen en getroffen. Al onze eenheden keerden onbeschadigd terug. In Ooet-Afrika hebben vljandeUjke gepanteerde afdeellngen een aanval on dernomen op «1 Qalo in Kenya. Zij wer den met verliezen teruggedreven. Boven Kisünato ie een rijandelljk toestel, dat een verkenningsvlucht maakte, door on ze Jager» neergesehoten, de bemanning 1* gevangen genomen. VUandelljke vlieg tuigen wierpen, zonder resultaat, bom men bij Decamere. De vljandelijke luchtmaeht heeft een nachtelijke aanval gedaan op Turijn en Ligurlë en bommen, brandbommen en lichtfakkels uitgeworpen. Er zijn geen riachtoffers te betreuren, terwijl er geen schade 1» aangericht. ^•pareeren bn von chrift^l. garantil Autoverkeer stopgezet. m motorbooten, rticulieren, mo- Ldening van de I Turksche re- ^et meer rijden, fens, die toebehooren akn buiten- ichappen of ambassades gezonderd. Taxi’s mogen tdere dag dienst $oen. ivan economlsché zaken ft uitvoerlngsmaatrege- ding vjpor de wet op de tging, Dpor nieuwe be- hljgemachtigd worden m op de verkoop vanle- kleeding stoffen. i eëtyeeatratie vrin Éul- Ci treepen. WAPENFABRIEKEN TE BIRMINGHAM GEBOMBARDEERD. Hevige aanvallen op hampton. rfet opperbevel van de Duitsche weer macht maakt in het weermachtsbericht van Zondag bekend: Een duikboot heeft zes oewapende vtf- andeiljke koopvaardijschepen met een gezamenlijke Inhoud van 29.100 B.R.T. tot zinken gebracht. In dé nacht van 22 op 23 November zette het luchtwapen zijn vergeldings- viuchten tegen Londen met het grootste succes vqort èn viel m^t sterke afdee llngen opnïfetiw de installaties van de Britsche bewapenmgsindustrie te Bir mingham aan. Verscheiden honderden vliegtuigen wierpen hier in een onafgebroken aan val meer dan 300.000 kg. bommen neer. In het schijnsel van de lichtfakkelsJen van de branden was duidelijk waar te nemen, dat talrijke voor de oorlog be langrijke fabrlekslnstallaties vermeld rijn. Bij een in de vroegq morgenuren van i2 November verrichte luchtaanval op de wapenfabrieken In Grantham ont-. stonden daar verscheiden branden. Voort» waren de bomaanvallen gericht tegen Portland, Southampton, Ports mouth en andere foor de oorlogvoering belangrijke doelen in Zuid-Engeland. Het leggen van mijnen in de Br.tsche havena werd in versterkte mate voort gezet. In de loop van 23 November wier pen vliegtuigen in het kader der gewa pende verkenning bommai op Londen. Het grootste deel van de In de afge- loopen nacht naar Duitschland gevlogen vliegtuigen kon ten gevolge van de krach tige luchtafweer zijn doel niet bere ken en wierp daarom de bommen op open veld neer. Ih een klein plaatsje werden woonhuizen door deze bommen getroffen en verscheiden personen gewond. Het Itallaansche vllegerkorps schoot In een luchtgevecht ze» Britsche jager» neer en verloor twee eigen vliegtuigen. Vier andere Britsche geve-htsvliegtui- gen werden door Duitsche jagers en een door de luchtdoeiartillerie neergescho ten, zoodat de totale verliezen vanWten vijand Zaterdag 11 vliegtuigen bedroe gen. Ztven eigen vliegtuigen worden ver mist.. Tot zoover het weermachtsbericht. Naar het D.NB. meldt lag het zwaar tepunt van de Duitsche luchtaanvallen in de nacht van Zaterdag op Zondag te Southampton, de havenstad aan de Zuidkust van het Britsche eiland. Onge veer 250 vliegtuigen vielen de haven werken en opslagplaatsen van deze stad aan. De Duitache eskaders vielen de «tad onafgebroken aan. Hier en daar was het wolkendek open, zoodat de vliegtuigen hun doelen goed konden onderscheiden. Vooral bij de haven en in industrieele in stallaties braken geweldige branden uit, die zelfs tot In Frankrijk konden worden gezien. In enkele belangrijke wapenfabrieken ontstonden zeer zware ontploffingen. Talrijke branden breidden zich in de loop van de nacht nog aan zienlijk uit, explosies en hooge steek vlammen werden waargenomen. NIEIWD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCHODNHOVENSCHE COURANT T-*. VMUMKAW- 1. W. H. VAK «KWTBX, «CaoONBOVMH, a*V«W U. PiMUTtolua, U7«S. DE HULP AAN ENGELAND. Bijna op het hoogtepunt President Roosevelt heeft op een pers conferentie verklaard, dat de hulp der Ver. Staten aan Engeland onder de te genwoordige omstandigheden haar hoog tepunt bijna heeft bereikt. „Alles wat maar eenigszins mogelijk is" wordt op het oogenblik gedaan. Men mag het, al dus Roosevelt, niet zeker achten, dat uit breiding der Amerikaansche hulp aan Engeland wordt overwogen. Roosevelt verklaarde voorts, dat de regeering Intrekking van de Johnson Act (verbod tot het verstrekken van leenin- gen aan oorlogsdebiteuren der Ver. Sta ten) en de mogelijkheid van Noord-Ame- rikaansche escortes voor Noord-Amert- kaansche koopvaardijschepen op de At lantische Oceaan niet in overweging heeft genomen. TURKSCHE PER8 WAARSCHUWT BULGARIJE. Tegen deelneming, aan Itah- aansch-Grieksche oorlog. De Turksche pers waarschuwt Bulga- Jeider, Antonescu, een verklaring afgelegd rlje, dat, Indien dit land zich in de Itali- waarin hij o.m. zeide: aansch-Grieksche oorlog mengt, dit on- aangename- gevolgen voor Bulgarije zou kunnen hebben. Een typisch persbericht In dit opricht bevat het dagblad ..Ikdam", Dit blad echrljft o.a.: „Turkije te bereid, om met alle krachten te strijden en het is ontetean uit de offers van deze oor- Blaat Iedere ontwikkeling nauwkeurig ga lt*. Hier 1» geen sprake van een dipk>- de. Wij hopen dat Boris de fouten aal BMrieke formaliteit, sooals die In de laat- vermijden waardoor Bulgarije in een oor- ste twintig jaar soo vaak zijn voorgeko- log gewikkeld zou worden.” men, maar van een fundamenteel feit, Het dagblad „Yeri Sabah” schrijft b.v.: de heroriënteering van de Roemeensehe „Voordat Bulgarije rijn houding bepaalt Staat en van een oprechte en* feltelijke ZOu het goed doen, alles nauwkeurig te bijdrage van het Roemeensehe volk tot overleggen. In goed Ingellehte kringen Is de hertxjuw van Europa en de wereld en men van meening, dat de terugkeer van tot de verdediging der tegenwoordige b$* den Duitschen ambassadeur von Papen, ■chavlng, welke verzekerd te door de overwinning van de staten, die In het drlemogendheden-verdrag verbonden zijp, verwachten heeft.” Advertentlën: 16 meer halve prijs, worden g r i In „De Gorcui TURKUE M WAAKZAAM. Zaa dtetrietew ta staat van beleg. Da Turksche ministerraad heeft de ■taat van beleg uitgevaardigd voor de duur van sen maand in de districten Auriga bespreking gehad met tetanboel, Cirklarell, Edlme, Teklrdag, Franco, wlen hU verslag uitbracht Canakakale en KokaelL De Duitsche ambassadeur Von Papen is Vrijdag per vliegtuig uit Berlijn te- ttsH4N0t ijbeiWïten troqp*hionclntfatle<s IWn da Grlèksche gfc-en^ Hef

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1