nken SCHOONHOVENSCHE COURANT 1G TJES ONRUST IN ROEMENIË. cadeau*... METAXAS, DE GRIEKSCHE DICTATOR. a.s. RIJwtolen r n richting Politieke gevangenen vermoord. Daden van legionnairen. ST. NICOLAAS O V EMBER 194* TWAALF BLADZIJDEN MK «M7 JONHOVEN vanaf f 75.7S. pCt. Servicv, M. TAM NOOTBN, SCHOONHOVEN, HAVEN 26. Pottrekaning 13783. een Is regeering G Hike vliegtuigen werden den vermist. tegenstander 1 zelfs op atig takt AANVANKELIJK M DOODEN, LATEB NOG MELK. Prachtvolle keuze: Mantel», Coatumti Hoeden, Japonnen Rokken, Blouses Rollovers, Peignoir* Bontmantel*, Voaaen Shawl», Kindermantel* en Jurken. achtigheid In de stad. NOG MEER MAATREGELEN IN TURKIJE. Door het wijzigen van de wet ter be- ’cherminfl’ van het nationale economi- schen verkenningsdetachementen en pa trouilles kwam Woensdag de bedrijvig heid aan het heele Grieksch-Italiaansche regee- ver- wor- de dat aan e aanvoer op Vrij’ l veilingberichtJ goed ab nieaws ÜMACHINE „Veto" jsdijk 29, Krimpen IN) FORNUIS. No 5365, aan hei Blad. - De joede reclame Wf kKCLAÜh Poon ISO. Bahlmann COOCA IU-JAS <Mm>. >1. van Noortpleln VRIJDAG 28 NOVEMBER 1M0Tte 3 AAR GANG, NIMIAD VODR ZUID HOLLAND EN UTRECHT Takt M Td.-AAnm VuxxxMn. Vereehijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden IJS; per poet 140. ze luidt als volgt: „Er bestaat een enkele wet: de redding van het vaderland. Alle indlvidueeie inl- fflen hfl sarvatlef heeft bestreden. belast met vorm'ng van een nieuw kabi net. Vier maanden later wordt het par lement ontbonden en de partijen verbo den. Proclamatie van Horia Sima. BHoria Sima heeft een proclamatie aan werd, CephaJoniê, ‘kiezen’ den leider de legionnalrsbeweging uitgevaardigd. De- ITALIAANSCHE AANVAL IN ALBANIË. Uit Belgrado wordt gemeld dat na een dag v^n betrekkelijke rust, waarbij het Hoen’ataat voïgënsWniêüw’e we? tucht- slech^ tot^plaatóeljjfce^^ gevechten tus- hulsstraf, op andere roof da doodstraf. Militaire maatregelen. In de nacht van Woensdag op Donder- front weer is toegenomen, dag heeft generaal Antonescu militaire van Woensdag door verscheidene legion- nalrs uit zijn woning is gehaald. Don derdagochtend vond men hem dood nabij Nog meer slachtoffers. In de loop van d* dag zijn nog meer gewezen functionarissen door leglonnairs doodgeschoten, doch hieromtrent ontbre ken nog nadere bijzonderheden. Bekend is slechts, dat zich onder hen de vroege re secretaris-generaal van de Nationale Boerenpartij, Madgeanu, bevindt, die, zij het ook niet onder de Carol-dictatuur, herhaaldeltfk minister was. en als bui tengewoon sterk links georiënteerd werd beschouwd. De geheele middag Is de ministerraad, bijeen geweest. was, werd van legionnaire zijde schouwd als de verantwoordelijke man voor de veroordeeling van Codreanu. Voortaan strenge straften. de Roode Zee heeft een van onze Te Boekarest is meegedeeld, dat elke duikbooten op 28- November drie torpe- ■chending van de persoonlijke vrijheid do’s afschoten op drie schepen en huisvredebreuk wordt gestraft met dwangarbeid tusschen vijf jaar en twin tig j&ar, elke toeëigening met geweld van eigendommen’ met dwangarbeid tusschen vijf en tien jaar en elke moord met voor bedachte rade met de dood. Op verduis tering van bedragen tot en met een mll- een offi- dat als De man, in wiens handen thans het Jot van Griekenland berust, is zonder twijfel Metaxas, de Orleksche minister president en dictator, die na een wissel vallig leven in 1936 de teugels van het bewind in handen nam. De Grieksche minister-president In de nacht van Dinsdag op Woensdag rijn in de militaire gevangenis, aldus een bericht *an het D4ÏJB. uit Boekarest, 64 politieke gevangenen door een groep le gionnairen doodgeschoten. Bij de gedoo- den bevonden zich de vroegere minister president en minister van oorlog gene raal Argeseanu, die ervoor aansprakelijk gesteld wordt, dat na de dood van Cali- neacu meer dan 1000 grootendeels on schuldige legionnairen gedood werden.de voormalige minister van veiligheid en prefect van politie te Boekarest generaal Marinescu, chef van de geheime dienst Moruzow, die voor ex-koning Karei een eigen verspiedings- en informatiedienst had opgezet en vele anderen, die bij de moord op Cordreanu en 13 makkers be trokken waren en tijdens het vroegere bewind op de voorgrond traden. Het staat nog niet vast, van wia» het bevel uit ging. DE AANVALLEN OP ENGELAND. Gisteren deelde het opperbevel van d* Duitsche weermacht mede: Vèrdragend geschut van de marine nam wederom verzamelingen schepen in de haven van Dover onder vuur. Door de aanhoudende ongunstige weers omstandigheden bleef de bedrijvigheid van het luchtwapen beperkt. Desondanks wierpen gevechtsvliegtuigen in de nacht van Dinsdag op Woensdag en ook die dag bommen op Londen en Avonmouth. Een gevechtsvliegtuig viel bij het val len der duisternis een wapenfabriek bij Burnt Island in duikvlucht aan en wist in een groote fabriekshal twee voltreffers te plaatsen. Verder werden bij Grimsby het vliegveld Great Driffield en ’n vlieg veld bij Lincoln gebombardeerd. Het ge lukte verscheidene zware treffers te plaatsen. In de nacht van Woensdag op Donder dag beschadigden eenlge Britsche vlieg tuigen in West Dultschland door het wer pen van bommen een aanlal woonhui zen. Vier burger werden gedood, verschei dene gewond. Vier vijandelijke omdat Tijdens hardnekkige gevechten tusschen onze ja- rel In 1S31 en 1932 minUter-prestóent gers en de vijandelijke Jagers, die van ba- het vliegtulgmoederschip waren opgeste gen, werden vijf vijandelijke machines neergehaald. Van onze vliegtuigen keer den twee niet on hun basis terug. In de Roode Zee heeft een van «tjn ouden Venlaeloc, •Is koningsgezinde en als con- met zoo J thans 69 jaar. Sedert 4 Augustus 1936 re geert hij in Athene; hij is de man, die in GriakMüand hat autoritaire stelsel in voerde. Op eigenaardige wijze weerspie gelt zich in de loopbaan van dezen offi cier en politicus de Grieksche ontwikke ling van een menschenleeftijd: schitte rende successen en zware t_w oorlog en revolutie, partijstrijd en demo cratie, omwenteling en dictatuur, heeft Metaxas elkaar zien afwisselen. Zijn le ven is een afwisseling geweest van aan de macht komen en die macht weder prijs geven. Verschillende malen heeft hij het onderspit moeten, delven voor zijn De grillige 1 De dictator Metaxas neemt de teugels van het bewind in han den. Zal hij er in slagen, zijn program ten uitvoer te brengen, de tegenstellin gen te overbruggen, de sociale problemen tot oplossing te brengen, Griekenland rust te geven? In 1936 is Venizelos in Parijs gestor ven. De nieuwe orde van Europa is be zig, zich te voltrekken. Voor Metaxas scheen de taak weggelegd, definitief te wbreken met een verleden, dat Grteken- groot® verbittering land wel is waar verschillende malen ge- Grooter tegenstelling bledsultbreidlng had opgeleverd, doch het dan tusschen Metaxas en Venizelos laat zich bijna niet denken; en toch vaart de eerste ten slotte in het vaarwater van den laatste! Vonndo de soldaat Metaxas niet het belichaamde protest tegen den begaaf den Kretenzer, die zich tot taak hadge- •teld, het koningschap omver te werpen en Griekenland in de armen van de En tente te drijven? Reeds bij het uitbreken van den wereldoorlog openbaarde zich i van een vijandelijk convool, dat prachtig werd beschermd. De drie schepen werden getroffen en zonken. zeloe op. In October 1935 wordt de grond wet van 1911 weder van kracht verklaard. In November van hetzelfde jaar keert konlng George terug. Na den dood van generaal Condyli» en de mislukte staats greep van de communisten van 1936, wordt de plaatsvervangende minister- tegenstandera. De grillige volksgunst president en m»fll«ter van oorlog Metaxas dreef hem in de verbanning en haal de hem weder terug. Sedert den 4den Augustus scheen zich, onder leiding van den generaal in de Orleksche politiek een nieuwe even- wtótetoestand af te teekenen. Zijn be sluit, om de zijde van Engeland te kiesen «n den hem door Italië toegeworpen handschoen op te rapen, roept de scha duwen van het verleden op en herinnert aan de noodlottige politiek van Smyrna. Metaxas is in de voetsporen getreden ran Woensdagochtend vroeg werden andere personen van het oude bewind gevangen genomen, o.a. de gewezen premier Tala- rescu, de laatste minister-president van het Karel-regime Glgurtl, de ex-minis- ter-president Argetoianu en generaal Ilasievici, de laatste chef van het mili taire huis van koning Karei. De gearres teerden zijn echter in den loop van de ochtend weer op vrije voeten gesteld. Door toedoen van den plaatSvervangen- den premier en commandant van de le gionnalrsbeweging, Horia Sima, begaven zij zich naar het ministerie van binnen- landsche zaken, waar zij op het oogen- blik nog in een soort vrijwillige hechte nis vertoeven. Naar van bevoegde zijde verluidt, ge- De aanvoer vooi ras groot, die voor ing, zoodat thani per week, nJ. o| in worden. Nadat eenigszins aan het export van appeli gezet. Wat er ver- ïuren moet, is on- dat er in de Vel- geen veranderlni iran de nieuwe ex- [aandftg den 18den getreden, en welks Regeling van den eeft de Nederland- rultcentrale aan dl dat voor 4iet bin- in zullen gelden, ab imprijzen voor I. eekent ongetwijfeld dering in den vel" handel met vast* bij voldoende aan- nt. Indien het res- vrljgegeven, zal de een stijgende WD school te Berlijn had gestudeerd en verknocht aanhanger van Koping Kon- atantljn was, legde .zijn post neer. Later werd hij weder in dienst gesteld en be noemd tot opperste chef van den gene- ralen staf^ om in 1916 weder af te tre den. En toen de Entente, die zich zeker wist van de in Salonikl gestichte tegen- regeering van Venizelos en een scherpe re houding ging aannemen tegen Grie kenland, in Juni. 1917 Konlng Konstan- tijn dwong, afstand te doen van den troon, werd Metaxas tegelijkertijd ver bannen. Hij week uit naar Italië, waar hij on ophoudelijk werkzaam was voor het her stel van de monarchie. In 1920 keerde hij met koning Konstantijn naar Grieken land terug; doch na den npodlottigen afloop van den oorlog tegen Turkije, die den bodem Insloeg aan alle eergier, ge plannen der Grieken ten aanzien van de Klein-Azlatische plannen en die de oude koning niet had kunnen voorkomen, maakte een omwenteling een einde aan het koningschap. In 1923, een jaar na het definitieve heengaan van Konstan tijn, moet ook konlng George II wijken voor de Venlzellsten en de radicale. Metaxas volgt hen in de verbanning. Den 25sten Maart 1924 wordt In Athene de republiek uitgeroepen. Kort daarop krijgt Metaxas verlof, terug te keeren.De bewoners van het eiland waar hij gebo ren Vrcju, vc><ixcuuuiv, uvu isiuv* der koningsgezinde partij in het Pgrle- ijd: schitte- went. In de tien jaren, die nu volgen, tegenslagen, neemt hij moedig den strijd tegen Venl- dag heeft generaal Antonescu militaire Volgens de laatste berichten van de voorzorgsmaatregelen getroffen. Geduren- Zuld-81avlsch-Grieksch-Albaansche grens de de geheele nacht hadden in de stad langrijkste gebouwen werden door sol daten bezet. Na middernacht werd het geheele telefoonverkeer verbroken. Tot Dinsdagochtend 10 uur konden gean ge sprekken met het buitenland gevoerd worden. De legionnaire beweging heeft haar - afdeelingen geconcentreerd en houdt ze schledde hun arrestatie met het doel, hen gereed. Er heerscht^een zekere zenuw- te beschermen voor de bijzondere maat- •- regelen, die, gezien de groote opwinding der leglonnairs over de verschrikkelijke wijze van vermoorden van Codreanu, wiens graf Woensdag werd blootgelegd xnogelljk geacht Vele nieuwe modellen in onze bekende prima stoffen en elegante modellen toonen wij u in zeel aantrekkelijke prijzen. Daad door afgekeurd. Het ministerpresidium heeft cieel communiqué uitgegeven, volgt luidt: In de afgeloopen nacht ia een groep leglonnairs, die bezig waren met de op graving van Codreanu en de anderen, die in de militaire gevangenis van Jllava wa ren vermoord, de gevangenis binnenge drongen en heeft enkelen der daar aan wezige politieke arrestanten doodgescho ten. Deze leglonnairs hebben de doodge schoten personen schuldig geacht aan de moord op Codreanu en de anderen. Generaal Antonescu en Horia Sima keuren deze daad af. Generaal Antones cu en de legionnaire beweging staan op het standpunt der gerechtigheid en wet tigheid. De daders worden streng ge straft. sche leven worden de Turksche ring vèr-strekkende volmachten leend, welke hoofdzakelijk zullen den toegepast ter beveiliging van voeding en van de levensmiddelenvoor ziening en ter bestrijding van het ach terhouden van goederen voor speculatie ve doeleinden. De Turksche bladen publiceeren een mededeeling uit Ankara, waarin wordt gezegd, dat de staat van beleg slechts een voorzorgemaatregel is, welke noodig is geworden door de tegenwoord ge ge beurtenissen. De openbare meening moet daarover niet verontrust zijn, zelfs wan neer de regeering nog andere maatrege len zou moeten nemen. Voorts meldt het D.N.B., dat de stop zetting van het particuliere autoverkeer in Turkije Woensdag een feit is gewor den. Nog uit voorraad leverbaar gaidgekeurda straatlantiarns dynamo- en gewone lantaarns, alle soorten batterijende nw. mod. stof zuigers: Diesel, klopveger, slee en steel; electrische theelichten, ketels, kussens, strijkijzers, kachels, wrin gers, gloei- en spaarlampen, gramo- foons, radiogramofoons.de nieuwste platen.Reparaties aan alle electr. art. Philips radio 1941 Tolofunkon radio 1941 reeds vanaf f 75.75. Contant en gem. betaling vanaf f 1.- per week. Jon Brouwer Schoonhoven Stoutmoedige aanval op aluml* niumfabriek. Ten aanzien van dit weermachtsbe- richt verneemt het D.NJB. nog, dat bij de stoutmoedige en zeer succesvolle afzon derlijke actie tegen een belangrijke wa penfabriek bij Burnt Island, het een ge vechtsvliegtuig is gelukt, bij het invallen van de duisternis, laag vliegende, het fa brieksgebouw te naderen en een groots loods met twee voltreffers te verwoes ten. Het succes is vooral daarom bijzon der opmerkelijk, omdat het gaat om een van de modernste Britsche gluminium- fabrleken, terwijl in Engeland juist de productie van alum nium een gevaarlijk punt vormt. Het feit, dat deze fabriek, in Schotland, aan den Noordelijken oever van de Firth of Forth, tegenover Edinburgh ligt en de aanval dus een to tale vlucht van ruim 2000 k m. noodig maakte, maakt het succes te opmerke lijker. Ook Grimsby, de grootste Engelscha aanvoerhaven aan de Engelsche Oostkust is gebombardeerd. De aan de Zuidzijde van de Humbermonding- gelegen stad is voor de voorziening van Engeland van grondstoffen en levensmiddelen van groote beteekenis. Plymouth hevig gebombardeerd. Sterke krachten van het Duitsche luchtwapen deden Woensdagnacht aan vallen on Londen an op de haven Dly« vaar. Dat worden gestraft. Ik beveel allen legion naire op het standnunt van den Capitan te blijven staan, die ons steeds gerech tigheid heeft bevolen". De oproep ein digt met de woorden: „Kameraden, rrde en discipline.” In een tweede proclamatie aan de le- glonnalrsbeweg'ng vernieuwt Horia Sima M4U namens de beweginf* de gelofte vnn vliegtulgmoederschip, trouw aan generaal Antonescu en belooft hem on voorwaardelijke gehoorzaamheid. Zeeslag bij Sardinië. VIJF BRITSCHE SCHEPEN BESCHADIGD. lUliaansche torpedojager' ernstig getroffen. In het weermachtaberlcht van Donder dag maakt het Iialiaani>che hooidkwar- tier het volgende bekend: Aan het Grieksche front hebben de troepen van het elfde leger Woensdag op verscheidene punten tegenaanvallen on dernomen, welke met succes bekroond, werden. Twee luchteskaders, omvattend* eenlge honderden toestellen, werkten op tactische wijze samen met de landstrijd krachten en bombardeerden oa. 'tvlieg- «cv veld van Kozani, waar negen machines tiatieven brengen het vaderland in ge- werden vernield, het vliegveld van Flo- zijn misdaden en zij zullen rina, waar vijf jachtvliegtuigen in brand werden geschoten en het spoorwegstation van Florina. Onze vliegtuigen keerden alle terug. Woensdagmiddag is een van onzevloot- formaties ten Zuiden van Sardinië in contact gekomen met een Engelsch es kader, dat uit Westelijke richting kwam en bestond uit eenlge slagschepen, een -J,-en talrijke krui sers. Onze schepen gingen een strijd aan en beschadigden een kruiser van de Kent-klasse en een kruiser van de Gifc- Nog steeds AM mingham-klasse. Een vijandclijke gra in voorraad naat raakte een van onze kruisers, t.w. met oude kwaliteit banden in verschillende den kruiser ..Flume”, maar ontplofte niet. soorten. BATTERIJEN in ruime keuze bi) va" onze torpedojagers werd opern- neetgeachoten, vljt eigen vliegtuigen wor- J 1 stige wijze getroffen en naar zijn basis •-* - ■I K Snoei en gesleept. Vo waawa Naaimachinehandel De luchtdoelartillerle van onze eenhe- Stadhuisstr.7-9,Lopikerstr.43,Schoonhoven den haalde twee vijandelijke vliegtuigen neer. Toen het eskader, na het vuren te heb ben gestaakt, zich snel in Zuld-Oostellj- ke richting verwijderde, werd het op on geveer 200 kilometer van Sardinië Inge haald door eenige van onze luchtforma ties, die, van jagers waren vergezeld. Een en van Advertentiën: 1—-6 regels l.sö71 elke regel meer 0.20; derd* I plaatsing halve prijs. Adver- tcntiën worden gratis ge- I ‘plaatst in „De Gorcumer". Ook prof. Jorga vermoord. Naar verluidt, bjevindt zich onder de hoogwaardlgheidsbekleeders, die ten of fer zijn gevallen aan de leg onnairs, ook professor Jorga. Deze vertoefde de laat ste weken in Sinaja, waar^htf in de loop vliegtuigmoederschip, een slagschip t-.iu krujser werden door bommen zwaar kaliber getroffen. Verkenners constateerden later, Ploesti aan de landweg liggen, doorboord het slagschip was gestopt. door verscheidene revolverschoten. boord brand was uitgebroken. Professor Jorga, die onder koning Ka- **c;.n~;p .T. ..- 2? 111 de sector van Nogradestie twwnbewegingen pl*»ü_ D« be- 0P«raU« op groot, schaal uitgevoerd, waarbij ook het luchbwapen aan beide zijden zeer actief was. Van Grieksche zUde wordt gemeld, dat het dorp Tsjerova, op de rechteroever van de rivier van dezelfde naam, ten zui den van Pogradestle, bezet is. Een offici eel* bevestiging hiervan is echter nog niet ontvangen. De Italianen hebben ten Westen van Koritza verschelden batterijen zware ar tillerie in stelling gebracht, waarmee de Grieksche stellingen sinds Woensdagoch tend zonder ophouden bestookt worden. Woensdagavond zijn ze hier tot de aan val overgegaan. De strijd mnet zeer ver bitterd ziiu tegelijkertijd telkens weer had blootge steld aan groote rampen, het zelfs aan den rand van den afgrond had gebracht. Op het gebied van de buitenlandsche po litiek moest stelling worden gekozen. In leidende kringen was het geloof aan de macht en de vriendschap van Engeland gebleven. De Grieksche politiek heeft niet den moed gehad, zich daaraan te ont worstelen. ZIJ wees het Italiaansche ul- vvv.s.wv—timatum van de hand: thans is het aan deze tegenstelling. De plaatsvervangende de wapens, te beslissen over de toekomst chef van den generalen staf Metaxas, die van Griekenland! van 1899 tot 1902 aan de Hoogere Krijgs-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1