ING SCH00NH0VEN5CHE COURANT vellen Binnen en buiten de Grens O cent en tijd, niet veel, en ien selnlichtjs Éoo’n adver- dt gelezen .000 personen en t is dus 25 cent 000 of ceatil acttt bladzijden I NOOTEN EN Hevige bombardementen op Engeland steeds in vMccaad: rijwielen, naaimachine*, hand- kappen, beenpljpen, oor war meri, batterijen, Hohner mondorgel*, gloeilampen enz. 2 DECEMBER 19«* Postrekening 13763. A ANGE- Ja- van Southampton op beperkt* Mink pvardag tot ilmatig emaakt W.k.lijk.che terugblik nzamelaar van oud* rder, ook als onder jen verzoek om ta sting I döen, financieel opz'cht de steun der Vercenig- de Staten heeft verkregen. lrtement van OPVAART. OFFEN. iffenbeschlkking No. leschikking verplicht Oude Materialen en aar bij het Rljkabu- voor de inschrijving lemlngen in gebreke De termijn is der- In uit- 3 Zware verliezen der Britten ter zee ger, heeft, naar het blad meldt, buiten gewone militaire maatregelen bevolen. Alle Fransche troependeelen in Syrië be vinden rich in alarmtoestand. BRAZILIAAN8CH SCHIP AANg£* HOUDEN. Duitacher* van boord gehaald Te Rio de Janeiro wordt officieel be richt, dat een Britacne hulpkruiser voor gunningen voor den een kunnen worden dat die ondememin- ;oek om inschrijving ien uitgesloten. likking is iedere na- in of van de bewer- of het sloopen van bedrijf maakt, als* ir bedrijf te maken, nelen (liefdadige ta- Het bloed kruipt, waar kan. In een land, waar sedert tnet zooveel animo het St. F‘"._ U gevierd, waar iedereen z.ch placht te len vrij sterke Duitsche afdeelmgen havenstad aan de Britsche Westkust De nachtelijke bedrijvigheid van Britsche luchtwapen beperkte zich eenige vluchten boven de bezette kust gebieden. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. BRITSCHE TORPEDOJAGER VER GAAN. De Britsche admiraliteit maakt bekend dat de torpedobootjager Sturdy verloren is gegaan. Naar Reuter hierover meldt, was de Sturdy 905 ton groot en had zij in wat gemoe- de resultaten daarvan steeds meer afbreuk gaan doen, rijksvolkskeukens. Deze toestand is op Maandag de aanvallen voort* eset en bereikt, dat de nog woedende bran den zich uitbreidden. Ontploffingen in de opslagplaatsen in de havenwijk wa ren ver boven het Kanaal tot In Frank rijk te zien. De zwakte van de Britsche afweer verhoogde de trefzekerheid van de Dulstche vliegtuigen. Ook bonden, Bir mingham en Liverpool werden met bom men aangevallen. Het leggen van mijnen in Britsche ha vens werd voortgezet. De bedrijvigheid van het luchtwapen verkenning. nomei? Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prfjs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden L36; per poet 1M. G 195 T 135.50 ichtijf ERRES Toestel •n populaire prijs J- K. SNOEI iMdiiilMtr. 7.*, I.wplkaratr. 48, ien voor slagers, laars WOENSDAG 4 DECEMBER 1946*73® JAARGANG NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT TeleL 28. TCL-Adrea: Vannootaa. B. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, HAVEN 25. Fransche kanonneeriioet genomen. Inmiddels is te Vlchy een bericht ont vangen over een nieuw incident. Volgens dit bericht is een Fransche kanonneer boot, die op de Mekon kruiste, door Sla- meesche troepen genomen. Er zouden bij dit incident dooden zijn gevallen. Communiqué v*n Vlchy Te Vichy is het volgende communiqué uitgegeven Zekere bultenlandsche agentschappen hebben berichten gepubliceerd over inci denten, die zich zouden hebben voorge daan op verschillende punten aan d* grens tusschen Indochina en Thailand. In het bijzonder hebben zij beweerd, dat Thailandsche strijdkrachten drie dis tricten in de streek van Ananya hebben bezet, dat Fransche vliegtuigen een Thalsche stad zouden hebben gebombar deerd en dat andere vliegtuigen door de Thailandsche artillerie zijn neergescho- ten. Officieel wordt verklaard, dat deze be weringen van tendentieuze herkomst zijn en in strijd met de waarheid. De Thailanders hebben integendeel se dert 27 November ware aanslagen op In- dochlne ten $ütvoer gelegd. De Indochi- neesche plaatsjes Thakhet en Savannak- het zijn viermaal gebombardeerd. nJ. op 27 en 29 November en op 1 en 2 Decem ber. De Fransche autoriteiten hebben alle noodige maatregelen genomen om de in standhouding van de orde aan de grew t* verzekeren. met de titel van gemachtigde voor de prijzen, is benoemd. Hij zal bemoeienis hebben met de prijzen van alle goederen, die voor de voorziening in de dagelijk- sche behoeften van belang zijn, zoo ook met huren en pachten en met de tarie ven van vervoer, gas- en electricitei - voorziening. Tegenover de remmende in vloed, die hij op een verdere verhooging dier prijzen zal uitoefenen, stelt een an- dere verordening vast, dat in het alge- vredestijd een bemanning van 98 perso- meen verhooging van loonen niet zonder - goedkeuring mag geschieden. Op deze wijze moet langs kunstmatige weg het niet* zeer hechte evenwicht tusschen prijzen en loonpeil zooveel mogelijk wor den verzekerd. Voor de groote gezinnen is het bij dat alles een uitkomst, dat met de aan vang van het nieuwe Jaar de kinderbij slag in werking zal treden. Gezinshoof den, die meer dan twee kinderen bene den 15 Jaar hebben, zullen voor hen een dagelljksche toeslag verkrijgen, die va rieert tusschen 10 en 25 cent per kind. In een speciaal fonds storten de werk gevers daartoe één procent van het to taal bedrag, dat zij aan werkloonen uit- keeren, zoodat de betrokken werknemers natuurlijk wel Indirect, doch niet onmid- n, die een enquête- erlel wijze met het ffen contact hebben jf, dan wel door ge- ndelaren werden In- tn Inschrijving in ta reeds voor de derds zich niet stoort aan Voor het eerste telt 1 f 100 boete of 20 ie feit f 25 of 8 d. f 50 boete of 10 d. g der In beslag ge root het tweede feit Behalve de reeds genoemde successen, meldt een andere duikboot, dat zij twee bewapende vijandelijke koopvaardijsche pen met een gezamenlijke inhoud van 21247 BRT., waaronder het moderne Britsche motorschip „Victor Ross”, van 11.247 B.R.T., tot zinken heeft gebracht. Hierdoor is dus op 2 December, alleen door duikbooten, in totaal meer dan 160.000 B.R.T. tot zinken gebracht. Sterke afdeelingen Duitsche gevechts- vliegers hebben in de nacht van Zondag werd, AANVAL OP GROOT BR1TSCH CONVOOJ. Zeventien schepen en een hulpkruiser tot zinken ge bracht. Dinsdag deelde het opperbevel van de Duitsche weermacht mede: Duikbooten hebben Maandag een voor Engeland bestemd groot konvooi met bij- ■onder veel succes aangevallen en uiteen geslagen. In weerwil van de zeer krach tige bescherming door kruisers en torpe dojagers en de heftige afweer, die direct ta actie kwam, werden vijftien schepen «net meer dan 110.00b B.R.T. en een Brit- ■che hulpkruiser van ongeveer 17.000 B- R.T., die tot de begeleidende schepen vpn het konvooi behoorde, tot zinken ge bracht. Waarschijnlijk zijn nog twee an dere schepen van het konvooi met een gezamenlijke Inhoud van 16 000 B.R.T. ba de grond geboord. In dit succes heeft de onder bevel van den luitenant-ter-zee le klasse Mengersen staande duikboot een groot aandeel gehad. Deze boot bracht 5 «chepen met een total* inhoua 41.000 B-RX tot Minkeq. Daarb.j werd ten Zuidwesten van Ierland een koopvaardijschip door bomtreffers tot zinken gebracht. In de nacht van 2 op 3 December vie- een aan. het tot DE PAUS NAAK PUiULGAi/' Geruchten te Lissabon. De Portugeesche ambassadeur bij de Heilige Stoel is Donderdag door den Paus in particuliere audiëntie ontvan gen. Aan dit feit knoopt men te Lissa bon weder gissingen vast met betrekking tot de mogelijkheid, dat de Portugeesche regeering den Paus zou hebben ultge- noodigd, voor de duur van de oorlog naar Portugal te komen, indien Rome ernstig gebombardeerd zou worden. Vo.gens een der geruchten, welke Lissabon de ronde doen, zou deze noodiglng Donderdag bij de audiëntie te Rome zijn gedaan, volgens een ander dateert zij van de eerste tijd na de Ita- liaansche deelneming aan de oorlog en zij zou ook aanvaard zijn. Sommigen mèenen zelfs te weten, dat de Paus even tueel zijn intrek zou nemen in het vroe gere klooster Maera, niet ver van Lissa bon. Intusschen moeten al deze geruchten met de grootste reserve bezien worden, omdat een bevestiging voorloopig niet te verkrijgen is. VREES VOOR ENGELSCHE AANVAL OP SYRIË. Volgen* berichten uit Syrië, zoo meldt het D.N.B., vreest men, dat Engeland bin nenkort een poging zal ondernemen om zich van uit Palestina meester te maken van Syrië, ten einde zoo de flank van de Britsche landweg naar Britsch-Indiè ta aanvallen op Coventry begonnen. Gecon- beveiligen. - worden, dat van Duit- De ..Messagero” meldt uit Beiroet, dat patroon behoeven te leggen. sche zijde steeds weer nieuwe methoden de vrees hiervoor in Arabische kringen Waar nog dagelijks de donkere uren in de luchtoorlog gebruikt worden. door de door van Chiappe nog is toege- toenemen ten koste van de, waarin de Steeds duidelijker teekent zich het nomen- Men heeft de benoeming van zon ons haar licht schenkt, Is het duide- beeld van de toekomst af: menschen die chlappe tot Hooge Commissaris in Syrië lijk, dat de zondek van hen, die met de tot een kampleven in de open lucht ver- toegejuicht, omdat men in hem den ge- verdulsterlngsvoorschriften wat gemoe- oordeeld zijn, allen in standaardkleeding, “hikten man zag om een Engelsche aan- aan de resultaten die hun eten krijgen uit gemeentelijke of slag °P syri^ te verhinderen. Ook in Fran sche kringen in Syrië is de vrees voor een Bossche overval na de dood van Chl- telljke Duitsche’ bombardementen in dit appe Kest®gen. De commandant van de tempo doorgaan, zal die toestand spoedig fransche troepen in Syrië, generaal Four- buitenland aanbreken. BRISTOL het niet gaan eeuwen, Nicolaasfeest beijveren, om in de donkere winterdagen een lichtstraal te laten schijnen, een blijde verrassing te bereiden of een gulle lach te doen klinken, daar kan men niet verwachten, dat de onistandigneden, hoezeer ze dan ook het leven mogen be ïnvloeden, in staat zouden zijn, den goe den blsschop maar plotseling te verban nen. En waarom ook? In vele gezinnen behoeven de goede gaven op het oogen- blik niet eens beperking te ondergaan en ta de heel vele andere, waar dat wel het geval is, zal ook met een wat kleiner en desnoods een heel bescheiden geschenk het doel van den gever bereikt worden. Van een man met een zoo langdurige practljk als waarop St. Nicolaas kan bo gen, kunnen wij verwachten, dat hij over voldoende aanpassingsvermogen be schikt, om onder deze moeilijke omstan digheden te roeien met de riemen die hij heeft. Derhalve gelooven wij, dat ondanks alle* morgen het Sinterklaasfeest zal worden gevierd. Al i* het maar eerste kwartier, toch „schijnt de maan weer door de boomen”; met een kleine variant op het aloude liedje kunnen we te mid den van het krijgsgewoel In volle over tuiging zingen: „Mannen, staakt Uw wild geraas" en meer dan ooit gelden de woorden „Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard”.... - - - - - ---- Het „Eerlijk zullen we aliea deelen” delU* omspringen, aan de resultaten die hun eten krijgen uit gemeentelijke of slag op Syrië te verhiaderen. Ook in Fran- - - daarvan steeds meer afbreuk gaan doen, rijksvolkskeukens. Deze toestand is nog -- Vandaar dat de bepalingen weer eenlgs- wel niet bereikt, maar wanneer denaeh- zins strenger en het toezicht op de na- leving ervan scherper is geworden. De berichten uit het brengen in het beeld van het oorlogs- tooneel geen belangrijke wijzigingen. En geland gaat nog dagelijks gebukt onder de resultaten der Intensieve luchtaan vallen, die in de voornaamste plaatsen van het Zuiden des lands steeds grootere verwoestingen aanrichten en in Grieken land duurt de strijd met onverminderde heftigheid voort. Bij een gewelddadige actie der legionnalren In Roemenië zijn ongeveer 200 personen, meest politieke gevangenen, zonder vorm van proces om het leven gebracht, wat uiteraard aan de rust op de Balkan geen goed kan hebben gedaan. Tok’o heeft met dat deel van China, dat staat onder het bewind van de Ja- panschgezinde regeering van Nanking, een verdrag geteekend, waarin na 3’4 jaar oorlog de normale betrekkingen worden hersteld. Aan het verzet van Tsjang Kal-8jek, onder wiens leiding het overi ge China zich tegen de Japanners ver- Het reeds eenige tijd geleden aan- dedlgt, zal dit vermoedelijk weinig af- gekondlgde besluit tot benoeming van een döen, teminder daar hij Inmiddels in „prijzendictator” is nu verschenen en de functionaris, meer officieel aangeduid ITALIAANSCH WEERMACHTS- BERICHT. Het Italiaansche hoofdkwartter maak te Dinsdag bekend: Grieksche aanvallen en tegenaanval len van onze troepen aan het front van het negende en elfde leger. Ons luchtwa pen heeft met de troepen samengewerkt door verbindingswegen te bombardeeren en vijandelijke stellingen en vrachtauto’s in duikvluoht aan te vallen. Onze lucht formaties hebben het nieuwe fort en an dere militaire doelen op Korfoe gebom bardeerd. In het centrale bekken van de Mlddel- landsche Zee hebben onze Jachtvliegers een vijandelijk vliegtuig van het type Blenheim brandend neergeschoten. In de nacht van 27 op 38 November heeft een van onze duikbooten, die in de wateren van de Straat van Sicilië voer, een van Malta komende vijandelijke kruiser, die door twee torpedobootjager* vergezeld aangevallen en met een torpedo getroffen. In Noord-Afrika ta een vijandelijke aanval op onze stelling van El Gaaela in het bergmamief van El Auenat, dat door artillerievuur gesteund werd, door ons garnizoen afgeslagen. Onze vliegtuigen hebben de Engelsche stelling van Ainel Prinz in duikvlucht aangevallen en be schoten. ARGIROCA8TRO NIKT GENOMEN. United Press meldt uit Athene: Van officleele Grieksche zijde wordt het bericht tegengesproken, volgens hetwelk dé Grieksche troepen de stad Argirocas- tro (Zuid-Albanië) zou,i**' habbea iny»- gedomicileerd ta i motorvaartuig JÜ- siswet overschreden, 1000 H L. aardappe- Maliegatssluis laf. de majoor van d* icobs. Overeenkom- jrdachte veroordeeld d., met verbeurdver- i. >ij zich hebben van werden verschiilen- »eld tot f 2.50 boet* VIJF ULit* LANG VALLEN. Omtrent de aanvaileiJ op Bristol in de nacht van Maandag op Dinsdag ver neemt het DJNB. nader, dat gedurende vijf uur in achtereenvolgende aanvallen de Duitsche gevechtsvliegtuigen onder weg waren1 om bommen van allerlei ka- liber uit te werpen. Geheele stadswijken de Braziliaansche kust buiten de terrlto- stonden in brand en verlichtten de ge- ----- heele nachtelijke hemel. Een gevechtsmachine, die bestuurd werd door een bijzonder Hinken eersten luitenant, maakte zich los uit haar for matie en daalde laag neer om het effect der treffers waar te nemen. Hij kon ondubbelzinnig een reeks branden,' waarnemen, waarvan somm ge een omvang hadden van omstreeks een vierkante k lometer. Heele reeksen bran den trokken door stad en haven. De Duitsche vliegtuigen keerden zonder verliezen terug. riale wateren het Brazlliaansche sx Itape heeft aangehouden en 22 Duitsche pas sagiers van dit schip heeft gedwongen, aan boord van het oorlogsschip over te gaan. De Duitschers waren in Rio Grande do Sul, Santos en Rio de Janeiro aan boord van de Itape gegaan om naar Ba hia en Belem te reizen. De Brazlliaansche kapitein protesteer de tegen de Britsche actie, daar deze bin nen de Pan-Amerikaansche veiligheids zone plaats had, maar de bevelvoerende Engelsche officier antwoordde hem, dat Engeland deze zone niet heeft erkend, aldus United Press. AMERIKAANSCHE VLOOT DE STERKSTE TER WERELD? D* chef van de marinestaf der Ver. Staten, admiraal Stark, verklaart in zijn thans gepubliceerd rapport over ’t begroo- tingsjaar, dat eind Juni is geëindigd, dat de vloot der Vereenigde Staten thans waarschijnlijk de sterkste ter wereld is. In Juni, aldus het rapport, heeft het Congres een verhooging met 11 van de sterkte goedgekeurd en in Juli nog een verhooging met 70 Wanneer deze uitbreiding ta voltooid, zal de vloot 32 slagschepen, 18 vllegkamp- schepen, 91 kruisers, 325 torpedojagers, 186 duikbooten «n 15.000 vliegtu gen be zitten. Admiraal Stark geeft In zijn rapport als zijn meening te kennen, dat cje vloot der Vereenigde Staten wel is waar sterk, maar toch nog niet sterk genoeg is. Van 1921 tot 1933 heeft men door het stre ven na*r ontwapening niet slechts schepen, doch vooral ook kostbare tijd verloren. De Vereenigde Staten «ouden jaren noodig hebben om een werkelijk sterke vloot te bouwen, zij moeten z>ch voorbereiden, alleen op eigen niet nen. Het schip is tijdens mist ter hoogte van de Schotsche kust aan de grond ge kropen en daardoor vergaan. Vijf matro zen zijn om het leven gekomen. ENGELAND ONDER DE LUCHT AANVALLEN. De nachtelijke bombardementen van het Duitsche luchtwapep, zoo schrijft Gotenburgs Handels- en Scheepvaart- blad in een bericht uit Londen, blijken steeds meer de belangrijkste factor in deze oorlog te zijn. Duitsehland, sclyljft de Zweedsche Journalist, stelt zich voor, Engeland volkomen te vernietigen. Het Duitsche offensief wordt deels door de nachtelijke bombardementen, deels door de blokkade van de Engelsche handels- wegen uitgevoerd. De nieuwe phase van de luchtoorlog ta met de geconcentreerde deWjk een last op de schouders van hun statêêrd’dient'teworden7d7rvan~Duit- “he zijde steeds weer nieuwe methoden - t worden. Steeds duidelijker teekent zich het beeld van de toekomst af: menschen die 17open luchtver- 260 torpedojagers en lichte mijnenleg gers, 64 onderzeebooten, een mijnenleg ger, 11 patrouillevaartuigen en talrijks hulpschepen. KENNEDY'S AFTREDEN. Zijn nieuwe ^aak. De Amerikaansche ambassadeur k Londen, Kennedy, heeft nu bekend ge maakt, dat hij bij president Roosevelt op 6 November zijn ontslagaanvrag» heeft ingediend. Roosevelt heeft hem verzocht, de ti tel van ambassadeur in Londen te be houden, totdat zijn opvolger zal zijn be noemd. Kennedy zeide, dat hij in geel geval als ambassadeur naar Londen zal terugkeeren. Al zijn pogingen zullen ei in de toekomst op zijn gericht, president Roosevelt behulpzaam te zijn, om de Vereenigde Staten buiten de oorlog te houden. Hij verklaarde dit voor hel oogenblik het belangrijkste te achten. DE SPANNING TUSSCHEN SIAM EN INDO-(MINA. Gevechten In de lacht, ter en te Ixnd, Het D.N.B, meldt, dat nadat de Indo- chineesche grensstad Taket herhaalde lijk door Thailandsche fSiameesche) vliegtuigen was gebombardeerd en de Siameesche grensstad Lakhon door In- dochlneesche artillerie was beschoten. Zaterdag boven het grensgebied Indo- chineesche en Slajneeschè luchtstrfjd- kraohten in gevecht zijn geraakt. Vol gens een bericht uit Hanoi ontwikkelde zich een verbitterde strijd. Ook het Japansche persbureau Domei meldt dat Siameesche legervliegtuigen Zaterdagnacht een aanval hebben ge daan op Taket, een sleutelpunt aan da grens in pe streek van Kambodsja, waar zij ongeveer tien bommen Heten vallen. Botsingen tarechen troepen Terwijl ^e toestand aan de grens tus schen Thailand (Siam) en Indochina ten zeerste verscherpt raakt, worden berich ten ontvangen over schermutselingen, die zich voordoen op verschillende punten langs de rivier de Mekong. Maandag avond werd uit Bangkok gemeld, dat Fransche detachementen de grens van Thailand in de nabijheid van Prat had den overschreden. Hun aanval werd ech ter door Thailandsche troepenafdeelln- gen afgeslagen. Verder wordt gemeld, dat Siameesche vliegtuigen Zaterdag Tak- Hek alsmede Fransche steunpunten langs de oever van de Mekong hebben gebombardeerd. De autoriteiten in Fransch Indochina hebben kort geleden de grens met Thai land gesloten. er op kracht te vertrouwen. Zij hebben slechts schepen, vliegtuigen en beman ningen noodig, doch ook ver vooruitge schoven steunpunten. Daartoe rekent •pr. aoowel Portorico al* Hawaii en Guam. De vloot der Vereenigde Staten be staat volgens het rapport op het oogen blik uit 460 groote en 193 kie ne schepen, waaronder 15 slagschepen, 6 vliegkamp- «k yo M zwara en 1* licht* kruiser*. geldt deze keer zelfs voor veel meer dan suikergoed en marcepetn, want wij dee len broederlijk alles, wat er aan de al lernoodzakelijkste levensbehoeften be schikbaar ta. Hoe weinig dat soms ta, toonden de leege slagerswinkels, waar het oog, in plaats van op smakelijke ham men en rollades, dagenlang slechts te gast beeft kunnen gaan op een propagan- dablljet met het Ironische opschrift: nVleesch ta kracht”. Daarbij komt, dat het vetrantsoen van een half pond tot twee ons is verminderd. Wie desondanks een bonnetje weet uit te sparen en ook niet al te veel boterhammen eet, zal met de komende feestdagen oliebollen of ap pelbeignets kunnen bakken, want nog deze maand wordt ons een Hesch sla olie beloofd. Ook ten aanzien van de brandstoffen moeten wij ons oefenen in het „eerlijk deelen”: de oude bonnetjes blijven nog een paar weken geldig, zoo dat op *U>n vroegst 15 December onze voorraden weer wat zullen worden aange vuld. Geen wonder, dat de korte duur v»n de reeds ingevallen vorst niet wordt betreurd. Advertentlën: 1—6 regels 1.30, elke regel meer 0 20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst In „De Goicumer".

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SC | 1940 | | pagina 1