SCHOONHOVENSCHE COURANT f □Es in Albanië De strij ellen RDCn 3EDCRS. UTRECHT Binnenland &T rOÓTEN ■OKJGS.j; liljarten 6 DECEMBER 1141 ACHT BLADZIJDEN Poauukmilng 13783. Afloiiing van de wacht in Italië ildtn aan werkge- Elke moei dm 1935, zijn e» ttn| itai aanval, girocastru. beidde het the hoofd- De executie moet binnen tien uur na de publicatie van het vonnis volgen. Het decreet ie onderteekend door Antonescu en den minister van justitie. Zondag zijn ternis wederom Dl KONINGIN EN PRINS BERNHARD NAAR AMERIKA? Volgens een bericht van het D.N.B. uit New York wordt daar binnen enkele we ken de aankomst verwacht van konin gin Wilhelmina en prins Bernhard, die als gevolg van de luchtoorlog het opont houd in Engeland zouden wenschen te beëindigen en naar de Vereenigde Staten willen vertrekken. d<gV«BdM). wm atet BMC td onderheude*» ORNUIS, J. VERWAAL, tarsluii. erdam. b. Duurstede *ediet«n. o ded ter het "i iet Januari. REN ARBEID ER, P.G.; prima mek boerenwerk ba der No W67, ara Ut Blad. - partij oude DEKEN. 55 - Streefkerk sCHMACHINE bevragen: Rjja- i a d. Lek. yoor slagers, 17 Om. m. IKSTER. 5443 aan het lad Badogüo zal zijn ambt als den Natlonalen Ond ertoe- Maarschalk president van kingsraad, die tot taak heeft opderzoe- Nieuwe leider van marinestaf. Tenslote is de staf van de Itallaansche marinestaf, admiraal Domlnlco Cavag- narl, op eigen verzoek van zijn post ont heven en eveneens van zijn functie als onderstaatssecretaris van Marine. Tot zijn opvolger, als chef van de 'staf en te vens als onderstaatssecretaris, is admi raal Arturo Riccardi benoemd; tot vlce- chef van de staf Is admiraal Inigo Cam- plone aangewezen. Ten slotte Is admi raal Angelo Jachlno tot commandant van de vloot ter zee benoemd. militaire rang en zijn burgerrechten voor twintig jaar. Vlenot had zich aan boord van het vluchtelingenschip Masslgli be geven, ofschoon hij als kapitein, die on der de militaire autoriteiten stond, daar toe van zijn nleerderen geen toestem ming had ontvangen. Vienot is wegens desertie veroordeeld, evenals de oud-mj- nlster van onderwijs Jean Zay, die door hetzelfde Militaire Gerechtshof tot le venslange verbanning Is veroordeeld. Het verschil in de strafmaat is door het Gerechtshof daarmede gemotiveerd, dat Vlenot in de wereldoorlog driemaal gewond en tweemaal onderscheiden, het geen als verzachtende omstandigheid werd aangemerkt. Verschijn* Maandag, Woensdag M Vrijdag. Prijs btj vooniit|feta- gng: voor Schoonhoven w 3 i«p; Ummeran R»m drachtig. <1 VLItT V». Il»«l, A 33. LONDEN, PORTSMOUTH IN BRISTOL BESTOOKT. In het legerbericht van Zaterdag deèl- de het opperbevtel van de Duitsche weer macht mede: Ondanks de slechte weersgesteldheid hebben gevechtsvliegtuigen in de nacht van 5 op 6 December Londen en Ports mouth aangevallen. Tal van bomtreffers dedèn zware branden ontstaan. In de loop van de dag voedde ’t lucht wapen verkenningsvluchten en afzonder lijke aanvallen uit. In de nacht van 6 op 7 December bestookten gevechtsvliegtui gen Bristol en andere doelen van mili tair belang aan de fcanaalkust met bom men. De vijand liet in de afgeloopen nacht (van Vrijdag op Zaterdi na om het Duitsche F te vliegen. Patrouillevaartuigen hebben twee F"*" imen, teisterde. Dé tante en Itie da 1 Iscwi r tandde fl MKEN, tol wijk. MAARSCHALK BADOGLIO VERVAN GEN. Nog meer veranderingen. Op zijn verzoek is aan maarschalk feadoglio ontslag verleend als chef van generale staf. In zijn plaats is be bloemd generaal Ugo Cacallero. Pietro Badogüo, die 89 jaar is, heeft Eestreden in Afrika, deelgenomen aan de Veldtocht in Lybië. In de wereldoorlog heeft hij zich ver dienstelijk gemaakt als sous-chef van de «taf van het tweede leger. Hij was gezant in Brazilië en werd bij zijn terugkeer chef van de generale staf. Na gouver neur van Lybie te zijn geweest, werd hij in 1935 naar Abessinie gezonden om ge neraal de Bono als opperbevelhebber te Vervangen, DE VLOOTUITBREIDING IN AMERIKA. Elke twaalf dagen een nieuw oorlogsschip. De defensie-commlssle In de Ver. Sta ten heeft een overzicht van de stand der vlootuitbreidlng gegeven. Het bouwpro gramma heeft dusdanige vorderingen ge maakt, zoo wordt verklaard, dat elke 12 dagen een oorlogsschip van stapel loopt. Van de 7,7 milliard dollar, die voor de vlootbouw beschikbaar zijn gesteld, is reeds 3.8 milliard aan opdrachten uitge geven. De „New York Herald Tribune" meldt alt Mexico, dat de V. 8. weldra dertig verbouwde torpedojagers ter versterking van de kustverdediging aan dit land zul len afstaan. W *CMT BEADEMDENMAANDAG DECEMBER 1M n» JAAKGAN» NIHIWSHAO VOOR ZUIO HOLLAND EN UTRECHT rsomstan- eergeschut h Banval- j troepen, isaffleelln- ipvuur be waakte An te .fft doe- gebom- laats Advertentlën: 1—8 regels f 1 30, elke regel meer 0 20; derdfe plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst In „De Gorcumer”, Grieken nog in de Bij Pogradec esU Over de strijd in Albanië'1/ legerbericht van het ItaliaaAi kwartier Zaterdag: L In Albanië bjijft de vijantf' lenen op onze uiterste lm|W .het gebergte ten Westen terwijl hij zijn activiteit op front beperkt tot plaatseljki tn de zone van ArgiroCasuo, genkanvallen hebben ons Kii steld verscheidene stelhngln. ren/ |'.|T Ondanks de zëer slechte; W digheden en het hevigejl^ onze luchtmathtf tiflL t ondernomen, waartjm'p iauto’8 en ravltalliyeru bommen ep mitr^lli Ljle wegen on begaunty. lAthtra, waar!] de vefsU statde. Dé n Arta zijn <h| ;k^ ia een I it gevl van de Itallaansche Do- als opperbevelhebber van dé strijdmachten in dat gebied. Tot zijn opvolger is benoemd generaal Ettore Bastlco. Bastlco werd in 1878 te Bologne gebo ren. Hij heeft deelgenomen aan desired om Tripoli en aan de wereldoorlog. Tij dens den Spaanse hen veldtocht onder scheidde hij zich als bevelhebber van de Itallaansche troepen, die Santander In namen. ndruk uitoe- W vleugel in m Progadec, ■V iet ovengë aanvallen o, Onae te- 10 staat ge- L.'*e ifcrove- BEPERKING VAN WERK. Indien noodig door weers gesteldheid. De directeur-generaal van den arbeid heeft vergunning verleend aan vers, om het werk in de onderneming, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, tijdelijk stop te zetten of de werktijd tot minder dan 36 uren in de week in te korten, voor zoover betreft de arbeid: t bij in aanbouw, aanleg, verbouwing, herstelling, slooplng of onderhoud zijnde bouw-, grond-, waterwerken, onder- grondsche leidingen en wegen; ten be hoeve van de vervaardiging van bak steen en dakpannen; bij de vervaardi ging van cement- en betonwaren; bij het winnen van zand en grind; op scheeps werven en slooperljen, indien en voor zoolang tengevolge van de weersgesteld heid de werkzaamheden tijdelijk moeten worden stopgezet en de arbeiders niet Op een andere plaats In dezelfde inrichting werkzaam kunnen worden gesteld. Geen ontslag. Deze vergunning verleent den werk gevers geen toestemming om werkne mers te ontslaan, zoodat het dienstver band blijft voortbestaan en dus de. werk gevers dezelfde werknemers, zoodra werkhervatting mogelijk is, weer aan het werk moeten stellen. BULGAARSCH BEROEP OP TURKIJE. Om ontspanning. De wijze, waarop de Turksche pers de jongste rede van den Bulgaarschen mi nister van buitenlandsche zaken heeft opgenomen, wekt de voldoening van de Bulgaarsche bladen, die er uitvoerig ge wag van maken. De „Mir” zegt in dit verband, dat er alle aanleiding is, om mogej,tjke misverstanden tusschen de bei de buurstaten, die de laatste tijd vooral van Turksche zijde zijn opgedoken, uit de wereld te helpen, want de beide lan den zouden in eeuwige vrede met elkan der kunnen leven, als ze hun nationale belangen zouden eerbiedigen en elkaar helpen. Elders in het blad wordt gezegd, dat de vredelievende politiek van Bulgarije in de jongste rede van Ponow duidelijk tot uitdrukking is gekomén. Het is thans de beurt van Turkije, om voor de verdere ontspanning van de toestand het zijne bij te dragen. I DOODSTRAF IN ROEMENIE. Bij gewapende epstandigheAd. In het Roemeensche staatsblad is een decreet verschenen, dat de doodstraf stelt op gewapende opstandigheid. De veror dening bedreigt de aanstichters en leider van dergelijke opstandige bewegingen met de dood, terwijl zij, die eraan deel nemen en het doel nastreven, een revo lutie te ontketenen, op levenslange dwangarbeid kunngn rekenen. Alle personen, die binnen het kader van deze wet worden aangeklaagd, zul len terechtstaan voor een bijzonder mi litair hof, waarvan de drie leden, allen generaals in actieve dienst, door den mi nister voor de nationale verdediging wor den benoemd. POSTZEGELS UIT HET VERKEER. Er wordt aan herinnerd, dat met in gang van 1 Januari de weldadigheids- postzegels (klnderzegels) en de zomer- postzegels, belde van de uitgifte buiten gebruik komen en dus waarde loos worden. DE AANKLACHT TEGEN DALADIER. Acht jaar gevangenisstraf voor Vlenot. Uit Vlchy wordt aan het DNB. ge meld: Het Militaire Gerechtshof te Clermont- Ferrand heeft den gewezen onderstaats secretaris Pierre Vienot veroordee’d tot acht jaar gevangenisstraf onder aftrek van preventief, voorts tot verlies van zijn W M. T<-A<lrw: r- A W. X. TAM MOOTSK, BCMDONMOVEK, HAVEN U. PoMTSUnlns U7SS. L -1- ding de nieuwe vlce-chef van di chef wordt beni creet op voorstel van’Mussolini. Gouverneur van Dódekanesos afgetreden. De Vecchl Is afgetreden als gouver- neur-generaal dekanesos en ry, zoo gped isorikken en en, zoo goed VAN MAM, loudscheweg, jk wetenschappelijk jven uitoefenen. nieuwe functie. iaanscfie l^gerlei- e toegettyégd van generale st^f. De vlce- ;md jblj koninklijk de- WUZIGING IN DE BRITSCHE MARINELEIDING? Bepaalde teekeneq duiden er op, dat binnenkort in de opperste leiding van de Brltsche marine drastische veranderin gen zullen komen, meldt de Londensche correspondent van United Press. Het zee gevecht tusschen een Duitsche en een Brltsche hulpkruiser in de Atlantische Oceaan, heeft opnieuw het vraagstuk op de voorgrond geplaatst, dat Engeland de Duitsche oorlogvoering ter zee ontgroeid is. Er gaan steeds meer stemmen op, die sir Dudley Pound door een energiekeren jongeren man vervangen wenschen te zien, aldus de correspondent. Deze steunt daarbij op uiteenzettingen van de News Chronicle, volgens welke eenlge bekwa me marine-offlcleren scherpe critlek oefenen op de ongewijzigde,’ ouderwet- sche en gebrekkige bestrijding van MM gevaar ter zee door de Brltsche Admira liteit. Vele officieren meenen, dat het de hoogste tijd is, dat Pound aftreedt. Ook eenlge parlementsleden huldigden deze opvatting. NIEUWE DIRECTEUR VAN BRITSCHE OMROEP. Volgens overeenstemmende berichten, die de verschillende Zweedsche bladen van hun correspondenten uit Londen ontvangen hebben, heeft de scherpe cri tlek, waaraan de Brltsche radio-omroep in de laatste tijd was blootgesteld, tot een verandering in de directie van de omroep geleid, aldus het D.N.B. De di recteur-generaal der B.B.C., Ogilvie, die twee jaar lang als zoodanig werkzaam is geweest, zal door Sir Walter Monckton vervangen worden. Sir Walter Monckton, die tot nu toe plaatsvervangend onderstaatssecretaris van het departement van Voorlichting is, heeft de speciale taak, het contact tus- schen de omroep en het dept, van bul- te’nl. zaken in stand te houden. Behalve de directeur-generaal is ook de leider van de uitzendingen naar het buiten land, Sir Stephen Tallents, ontslagen. Voortaan zal het departement van buit, zaken zelf de uitzendingen in vreemde talen controleeren. BRITSCHE HULPKRUISER TE MONTEVIDEO. Verblijfsvergunning aangevraagd De bij een gevecht met een Duitsche hulpkruiser in de Zuldamerlkaansche wateren beschadigde Engelse he hulp kruiser „Camavon Castle”, is Zaterdag namiddag om 17 uur 45 plaatselijke tijd met duidelijke Slagzij naar bakboord de haven van Montevideo b nn^ngeloopen. Men kon volgens het D. N. B. waarne men, dat het schip midscheeps, een wei nig boven de waterlijn, tweemaal zwaar getroffen-was. Ook de schoorsteen toon de verschillende treffers. Voorts was een groot stuk uit de railing van het pro menadedek wergeslagen. Van ver af was een zware treffer op, de commandobrug aan stuurboord zichtbaar. Talrijke ambulance-auto’s stonden In de haven op het schip te wachten. Het aantal gewonden wordt als 20, dat der dooden als 7 opgegeven. De Engelsche gezant heeft aan liet Uruguaysche min stede van BultenlaiRl- sche Zaken vöor *t schip verlof gevraagd voor een verblijf van 48 uur in de ha ven. Officieel is daaromtrent nog geen beslissing getroffen. Intusschen wordt koortsachtig aan het herstel van de zwa re schade gewerkt. rdag) iedere poging Rijksgebied binnen van de marine Britsclye tórpedovllegtuigen J Eigen Vliegtuigen flingen verloren. I j Nieuwe (Sanvsl op Londen, bij het kwallen der duis- talrijkB Duitsche ge vechtsvliegtuigen vobr yen aanval op Londen opgestegen. De Engelsche berichtendienst deelde| okede, dat Zondagavond zeer vroeg in hik stadsgebied v^n Ldnden luchtalarm werd gegeven. Spoedig verschenen ook dn vijandelijke vliegtuigen, die magne- Slümfakkels, alsmede - naar de nieuws bureau melden exploeievs en brand bommen uitwierpen. CIJFERS OVER BOMMEN. Het DNB. heeft van bevoegde zijde de volgende cijfers vernomen nopens de in tensiteit van de bombardementen op En geland. Op Londen zijn 3,187,000 kilogram bommen geworpen. Op Birmingham 824.000 kilogram; op* Southampton 567,Q00 kg.; op Coventry 552,000 kgop Bristol 178,000 kg.; op Plymouth 117,000 kg.; op Liverpool 356.000 kg.; en op ver dere doelen in Engeland 604,000 kg bom men. Op schepen werden >46,000 kg. bom men uitgeworpen, op vliegvelden 59,000 kilogram en op andere speciale doelen 36,000 kilogram. Hierbij zijn de tallooae brandbommen die iedere nacht boven Engeland worden uitgeworpen niet gerekend. Volgens het D.NB. zijn deze cijfers 15 maal zoo hoog, als die welke het aantal der op Duitsch- land neergeworpen Brltsche bommen weergeven. WEER 29.008 TON BRITSCHE SCHEEPS- RUIMTE VERLOREN. In het weermachtsbencht van Zondag deelt het Duitsche opperbevel mede: Een duikboot heeft twee vijanaeüjke koopvaardijschepen, met een gezamen lijke inhoud van 17.000 B.R.T„ tot zin ken gebracht. Een andere duikboot bracht nog twee vijandelijke koopvaar dijschepen met een totale inhoud van 12.000 BR.T., waaronder een tankschip van 9.000 BJl.T, tot zinken. Zooais reeds gemeld, hebben formaties gevechtsvliegtuigen in de nacht van 6 op 7 December de havenwerken en docks en andere voor den oorlog belangrijke doelen te Bristol aangevallen. In ver schillende deeleh der stad, in het bijzon der in de nabijheid der waterleiding, zijn ontploffingen en verscheiden branden waargenomen. Op 7 December bleef de bedrijvigheid der luchtmacht beperkt tot aanvallen op afzonderlijke militair-be lang rijke doelen aan de Zuidoostkust van Engeland. Bij de gewapende verkenning boven de zee ten Oosten en ten Noordoosten van Oreat Yarmouth zijn van geringe hoog te bommen geworpen op twee koop vaardijschepen. Beide schepen werden getroffen en raakten in brand. In de nacht van Zaterdag op Zondag hebben Brltsche vliegtuigen boven de bezette gebieden en West-Duitschland gevlogen en verschelden bommen gewor pen. Op drie plaatsen werd geringe scha de aan fabrieksinstallaties toegebracht. Bovendien wyden op verscheidene plaat sen hulzen beschadigd, waarbij zes per sonen om het leven kwamen- en ver scheiden gewond werden. Vrijwel alle slachtoffers bevonden zich buiten de Bchullgelegenheden. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, waar van drie door luchtdoelgeschut. Twee Duitsche toestellen worden vermist. BCH oc4n _jfdkyaï bantf zijn? hemteuW# vfjlnde- ivallen tegp?n dan lttAerv|eugel 'negende 'leker ^rltónze troe- pea 'afgèalagen. Aad het pveHge J front heerschte wederzljdsche activiteit l van patrouilles. Onze vliegtuigen hebben militaire ob jecten te Prevesa en op Ithaca gebom- ‘bardeerd. Vijandelijke vliegtuigen heb ben aanvallen op Valona gedaan. Zij werden door een snel en nauwkeurig af- weervuur ontvangen en door onze ja gen aangevallen. Een der vijandelijke vliegtuigen werd door de batterijen van Ie marine neergeschoten, een ander oud door onze jagers neergehaald. Aan boord van twee vijandelijke vliegtuigen, dis door onae jagers werden achtervolgd n In ói wolken verdwenen, deden zich teekenen van brand voor. In Noord-Afrika heeft een onzer jacht- •Jdeelingen in scheervlucht mltrailleur- iruur geopend op talrijke gemechaniseer de strijdmiddelen ten Oosten van Bi- tenba, waarvan er eenlge onbruikbaar gemaakt werden. Een onzer vliegtuigen heeft vijandelijke militaire werken bij Wadi ei Ramil (in do nabijheid van Mena Matroeh) gebombardeerd. In Oost-Afr.ka hebben onze vliegtui gen aanvallen gedaan op een twintigtal vrachtauto's te Mecall Welles, ten Noor den van Kassala, op het spoorwegstation van Malawiya, ten Zuiden van KaMala, en op een vliegtuig van het type Welles ley, dat op het vliegveld vau S&raf Said, ten Noordoosten van Gallabat, stond. Al •nze toestellen zijn teruggekeerd.” Itallaansche tegen-aetie. Omtrent de strijd aan *t Italiaansch- Drleksche front wordt in een DNB.-te- legram uit Belgrado nog het volgende medegedeeld: Uit Ochrida wordt gemeld, dat het den Italianen gelukt is, aan het front van Pogradec het oprukken der Grieken tot staan te brengen. Doordat de Italia nen het Kamija- en het Makro-geberg- te in bezit heuden, verhinderen zij, dat Ie Grieken oprukken naar Elbasan. Bij Moskopolje hebben de Italianen, vol gens dezelfde berichten, Zaterdag nabij het dorp Korsjova vijf tegenaanvallen uitgevoerd. Alle Orieksche aanvallen in het dal van de Devoli zijn bloedig af geslagen. DE STRIJD TEGEN DE VRIJMET SELARIJ. Tentoonstelling te Leeuwarden geopend. Het ANP. meldt: Te Leeuwarden is Vrijdagmiddag de eerste van een reeks tentoonstellingen geopend, welke de N.S.D A.P. in ons land organiseert, van voorwerpen, geschriften, gravures, schilderijen enz., welke bij het sluiten der 69 gebouwen van de vrijmet selaarsloge in Nederland in beslag genomen. Bij de opening van deze expositie wa ren aanwezig de vertegenwoordiger van den rijkscommlssarls Schulungsleiter Som mer, dr. Sehwler, referent van den rijks- commissaris voor internationale organi saties, Oberst Eueschel. verscheidene Duitsche politie- en legerautoritelten en vele anderen. Voor de opening hield dr. Sehwler een korte toespraak, waarin hij memoreerde hoe, sedert Adolf Hitler in 1033 de macht in Duitschlanl overnam, de N.S.D.AP. de strijd heeft gevoerd tegen de vreemde ideologieën De Führer wilde, dat de volksche gedachte, weer levendig werd in zijn volk. De loges werden verboden, De partij, welke ertoe geroepen was den strijd tegen de vrijmetselarij te voeren, bracht deze strijd over naar de landen der stamverwante volkeren, in welke de ze ideologie eveneens werd uitgebannen. Zoo werd ook in deze landen de idee van den Führer doorgevoerd. Schulungsleiter Sommer noemde de vrijmetselarij een onnatuurlijke ideologie, die geen aanspraak ken maken op de naam geestelijk goed. Want In de vrij den. y [STUIT? piqirii van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1