DISTRIBUTIE si be»Va riig! PGemengd nieuwsT Aspirin luxnt ntAtusf Plaatselijk nieuws Predikbeurten"] Sportnieuws Rechtszaken 'l - r.-g: a f artikel en bon MtUWS FEUILLETON. II «EWETENL00ZE. k metselarij ging het niet om geestelijke waarden, men kweekte er een volksvreem de geest. Zulke bewegingen hebben in het nieuwe Duitschland geen plaats en ook in dit Germ%ansche lend kunnen nu de loges der vrijmetselarij geen plaats meer innemen. Dr. Schwier gaf een -uitvoerige toelich ting op hetgeen tentoon was gesteld, waarbij hij er op wees, hoe <bij het in richten van de tentoonstelling uitgegaan was van de grondbeginselen der vrijmet selarij Uitvoerig behandelde spr. de geschie denis der vrijmetselarij en hij toonde daarDij hpt internationale karakter de zer beweging aan. De beste en zuinigste lampen ooit door PHILIPS vervaardigd TWEE KINDEREN GEDOOD TE SCHEVENINGEN. Bij spelen met projectiel. Gistermiddag ontdekten Scheveningsche jongens, die op het strand aan het spe len wareh, een voorwerp, dat tijdens de storm was aangespoeld. Zij waren er mee aan het spelen, toen een burger pas seerde. Hij waarschuwde hen nadrukke lijk het voorwerp te laten liggen, daar het best kon zijn, dat het een gevaarlijk projectiel was. Na den jongens nogmaals 29 PER ZEILBOOT OVER DEN OCEAAN. Om thuis Kerstfeest te vieren. De Amerikaan Henry Clarke is- met een bemanning van zes personen in een zeilboot van Engeland naar Amerika gevaren. Na een gevaarlijke overtocht van zestig dagen is hij te Miami aan- gekomen. Clarke verklaarde, dat hij de op het hart gedrukt te hebben, er°van af schoener „Noroit" gekocht had, omdat blijven, vervolgde hij zijn weg langs hU tot de ontdekking gekomen was. dat veel hout van zijn plaats gedreven en lag dit op verschillende plaatsen in de tuin van zijn buurman. Bij den heer P. van den Berg is een kippenhok geheel in elkaar geslagen en vonden drie kippen de dood in het water. Een groote stapel brandhout was uit elkaar geslagen en het kippenhok, dat .deze last te verduren kreeg, was hiertegen niet bestand. Bij verschillende dijkbewoners lagen de winteraardappelen in het water. Bij bak ker Bezemer stond het water aan de on derkant van het raam van de bakkerij. Was de deuropening niet dichtgemaakt geweest ,dan had het water zeker 75 c.M. in de bakkerij gestaan. Bij bakker Bou- ter was dit wel het geval. Aangezien ech ter tegen de morgen het water weer was gevallen, kon hy zijn werkzaamheden normaal beginnen. Zich te laat op straat begeven. Berkenwoude. In de nacht van Zater- op Zondag maakte de gemeente-veld wachter procesverbaal op tegen een wiel rijder uit Lekkerkerk, die zich te laat in de openlucht bevond. Vp. Gevondeneen belastingmerk. Inl. by ien gemepnte-veldwachter. In de bochten van de Kerkweg zyn thans hekken geplaatst, welke wit zijn ®'"ier een extra collecte gehouden, be- geschilderd, een en ander vormt een groo- st€md voor de kerkvoogdij. De opbrengst te verbetering duisternis. MAANDAG 9 DECEMBER U 't hamertje in Uw hoofd weer aan 't werk? Ga dan rflat experimentearén mat „bootepijn-middeUjB»", maar naam terstond Aipirin. Snelle, afdoende werking en absolute onschadelijk heid waarborgt het Bayer-kruls, dat op alk tablat voorkomt *4 mindere mate, het water binnen hun deuren gehad. Bij den heer c. Twigt in de Kromme verdronken een aantal kin. pen en een konijn. In de Dorpsstraat was het ook te mid dernacht een druk vertier, daar vele be woners nog wat van hun Inboedel in vei ligheid brachten. In de steeg naast dé winkel van den heer P. van Brandwijk bezweek een oude muur door de druk van het water en vernielde een portaal voor de woning van den heer p. Moutik Persoonlijke ongelukken kwamen ®e. lukklg niet voor. Het water bleef maar eenige centimeters beneden de hoogte van de bekende watersnoodsnacht yap 13 Januari 1918. Polsbroek. Onze dorpsgenoot T. F. Zuld- broek, van de lichting 1920 en behooren- de tot de opbouwdienst, is met ingang' van 26 November aangesteld bij de ma rechaussee. Streefkerk. Vrijdagmorgen brak bij den heer C. HUgeman een schoorsteenbrand uit. Door snel ingrijpen en door zout in de schoorsteen te strooien, wist men er- ger te voorkomen. De brandweer wai wel uitgerukt, doch behoefde geen dien* te doen. van het verkeer in de was 1:111111 28* te het strand. De man zal nauwelijks 75 meter van de plaats weg geweest zijn, toen eeq ont ploffing volgde. De politie en eerste hulpdienst consta teerden, dat twee jongens op slag gedood waren, namelijk de tienjarige G. den H. en de 13-jarige J. van D. Beide lijkjes waren zwaar verminkt. Een 11-jarige jongen en een 14-jarig meisje waren niet ernstig verwond. GROOTE VOORRAAD ZEEP IN BESLAG GENOMEN. Bij den grossier Van 8. te Bennekom, waar eenige dagen geleden duizenden kilogrammen toiletzeep in beslag zijn genomen, die buiten den distributievoor- raad waren gehouden, is Vrijdag door ambtenaren van de Crisisopsporings dienst opnieuw een onderzoek ingesteld, waarbij in een tuinhuisje een groote hoeveelheid zeep iperd aangetroffen. Van 8. gaf voor, dat de zeep zijn eigen dom niet was, doch door een fabrikant uit Wormerveer in depot was gegeven. In afwachting van de resultaten van het onderzoek ls de partij zeep, ln totaal pl.m. 25 000 rantsoenen, door de politie ln beslag genomen. DE RIJKSCOMMISSARIS IN LEERDAM Voor de Leerdamsche jeugd ls een on vergetelijke St. Nicolaas georganiseerd. Het waq een groot feest, waar behalve de grijze bisschop en zij knecht, ook rijks commissaris dr. Seyss Inquart aanwezig was. Vóórdat de rijkscommissaris zich naar het kinderfeest begaf, bracht hij een be zoek aan de N.V. Nederlandsche Glasfa briek .Leerdam". De heer Pynacker heette den rijkscom missaris in een toespraak hartelijk wel kom en gaf daarna een uitvoerige uit eenzetting van de inrichting der fabriek, haar werkwijze en fabricage, alsmede van de sociale maatregelen, welke 'in het belang der circa 1200 arbeiders en ar beidsters, zijn genomen. In zijn antwoord dankte de Rijkscom missaris voor de vriendelijke ontvangst. Voorts stelde hij in het licht, dat zijn be zoek aan deze glasfabriek de belangstel ling toont, welke hij voor de industrie- bedrijven in Nederland heeft. Wanneer een tijd komt, dat het mogelijk zal zijn plannen op lange termijn te maken, dan zal ook de Nederlandsche industrie haar beteekenis en haar plaats in de nieuwe orde kunnen hadhaven. De Rijkscommissaris bezocht vervol gens de arbeiderswijken van Leerdam" en bezichtigde daarna het fabrieksgebouw. De Rijkscommissaris begaf zich hierna naar het Bint Nicolaasfeest, dat op zijn initiatief voor de kinderen der arbeiders van de glasfabriek werd gehouden. Ruim 250 jongens en meisjes zongen den Goe den Sint, die kort na de aankomst van den Rijkscommissaris de feestzaal bin nenschreed, het welkom toe en terwijl 't eindeloos geroezemoes van blijde kinder stemmen zoo nu en dan werd onderbro ken door opgewekt gezang, werd de hier verzamelde Leerdamsche Jeugd aardige geschenken overhandigd. WEER ZWEEDSCH VLIEGTUIG VERONGELUKT. Vijf toestellen op één lag. Naar het Zweedsche persbureau T.T. meldt, is Vrijdag tijdens oefeningen weer een Zweedsch vliegtuig door onbekende oorzaak neergestort. De bestuurder, die alleen in het toestel zat, vond de dood. Het vliegtuig ging ln vlammen op en het vuur sloeg over op de in de buurt staan de woonhuizen. Daarbij kwam een oude vrouw, die zich niet snel genoeg uit de voeten Lon maken, om het leven. Toe snellende bewoners wisten een uitbrei ding van de brand te voorkomen. Dezer dagen waren reeds op één dag vijf vlieg tuigen neergestort. dit de eejiige mogelijkheid was, van Groot-Brittannië naar de V.8. terug te keeren en het Kerstfeest met zijn vrouw en kinderen iq het vaderland te vieren. DE WINTERHULP-COLLECTE. Ammerstol. De collecte voor de Win terhulp heeft hier f 83.23 opgebracht. Bergambacht. De opbrengst van de col lecte voor de winterhulp bedroeg hier f 925.15. (In ons vorig nummer was een verkeerd bedrag genoemd). Capelle a.d. Ijssel. De in deze gemeen te gehouden collecte voor winterhulp heeft f 274 opgebracht (verbeterde op gave). Goüderak. Met de collecte voor de Win terhulp is hier f 58,99 bijeen gebracht. Ouderkerk a.d. IJssel. De Winterhulp collecte heeft hier f 192,22 opgebracht. Aanbesteding. Ammerstol. Zaterdagmiddag werd ten raadhuize de aanbesteding gehouden van de verbetering van de Capellelaan. Inge komen waren 12 biljetten. De- uitslag waa als volgt: T. en A. Kok te Bergambacht f 16244; C.. Vonk te Stolwijk f 16840; P. Stigter te Ammerstol f 16849; D. Gouwens te Krimpen a.d. IJssel f 16900; P. v. d. Dool te Ammerstol f 16440; P. de Man te Ammerstol f 16400; G. van Harten te Am merstol f 16189; H. J. Scholten te Am merstol f 16900;; H. Zanen te Bergam- ■Storm en water. GrootkAmmers. De hooge waterstand in de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft op verschillende plaatsen schade aangericht. Bij verschillende bewoners is het water de woning binnengedrongen, waar het zijn vernielende werking heeft verricht. Bij- den heer J. K., die zijn op slagplaats aan de haven heeft, zijn ver- Schillende mudden aardappelen wegge spoeld. De heer Van Z., die zijn'paard ook op de haven in een stal had staan, was te laat om zijn paard er uit te halen en toen het beest eenmaal met zUn beenen diep in het water stond, won men het met man en macht er niet meer uit krijgen, zoodat het beest de geheele nacht in het water heeft doorgebracht. Ook het voet balveld heeft zijn portie gehad. Zelfs het kleedgebouw, dat op cementen palen stond werd uit de grond gerukt en verscheidene meters van zijn plaats gezet. Verder wer den de zlchtbenemende hekken gedeel telijk vernield, zoodat een groote schade voor de voetbalvereeniging was te lncas- seeren. Voorts heeft de wind niet onder willen doen vow het water, want behal ve verscheidene pannen, die van de da ken zyn gewaaid, werd er ook op ver schillende plaatsen kortsluiting veroor zaakt. Mdk op schooL Jaarsveld. Aart de belde Christelijke scholen (op het dorp en de Wielsche kade) wordt aan de 's middags overblij vende kinderen, vanwege de schoolver- eeniglng, melk verstrekt. Waterschade. Nieww-Lekkerland. Vrijdagavond ia door de hevige storm het water in deri- Donderdagmiddag bracht 8t. Nico- laas een bezoek aan de O. L. School 1 De kleinen hadden voor deze gelegen- Nieuwpoort. Vrijdagavond vergaderde held mooie versjes geleerd, welke met de ijsciub Nieuwpooit—Langerak in het enthousiasme werden gezongen, cafe «van ae gebr. Baron. De voorzitter de goede Sint de noodlge opende de vergadering en heette alle aan- had ingewonnen, deelde hij, bijgestaan wezlgen hartelijk welkom en was ver- door zijn zwarten hedgd, dat met het oog op het slechte weer, nog zoo velen aan de oproep gehoor Nadtt informaties door zijn zwarfen knecht, z'n cadeautjes uit. Hier gaf hy een pryzend, woord, daar - - een vermaning, doch het kwam aeluk. hadden jegeven. Van de 215 leden waren kig nlet tot een „in de zak .tonnen" lUo aanwezig. Na de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, bracht de secretaris zyn jaarverslag uit. Ook hierop werden geen aanmerkingen gemaakt. i. Daarna kwam het punt financiën aan de orde. Door de strenge winter van yo- rig jaar, was een klein nadeelig saldo ontstaan. Twee leden der vergadering controleerden de boeken en,vbevonden al les in orde. By de bestuursverkiezing werden her benoemd de heeren D. Vuyk Cz., N. den Hartog, G. den Hartog, A. den Hartog en P. Scherpezeel, en ln de vacature H. Ver doold, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, werd by eerste stem ming gekozen A. Stout. Na de gratisverloting, waarvoor acht prijzen beschikbaar waren, en e®n rond vraag, die niets opleverde, sloot de voor zitter de vergadering. fc WORSTELING TEGEN HET WATER. De dijk in gevaar. Ouderkerk a.d. UsseL Zaterdagnacht ls er by vele inwoners onzer gemeente van slapen niet veel gekomen. De gewel dige windvlagen deden des avonds reeds het ergste vreezen voor de komende nacht. Het Usselwater, door de wind op gezweept, rees dan ook te middernacht tot groote hoogte. Op de scheiding van de polders Nesse en Kromme, ter hoogte van de woning NED. HERV. KERK KRIMPEN a.d.' IJSSEL. Evangelisttta Noorderstraat. Dinsdag }0 December 's avonds 6.45 uur, de heer J. Vyverbert van Zeist. 8CHELLUINEN. Donderdag 12 Decern-,f ber, de heer K. Asm us, van Dordrecht Rede voor de inwendige zending. CAPELLE ad. IJSSEL. Donderdag 1) December, n.m. 2 uur, Ds. J. Booy. Ho* weiyksbevéstiging. NED. GEREF. GEMEENTE. CAPELLE a.d. USSEL. Nyverheldstml 55. Donderdag 12 December, 's avondt 7.30 uur, Ds. J. Kars. OUD GEREF. GEM. CAPELUï a.d. USSEL. Bermweglaaa. Woensdag 11 December, nm. 2.30 but. Ds. H. Vlot. Da Costastraat. Donderdag 12 ber, njn .2.30 uur, Ds. A. van Zon. LEGER DES HEIL8. SCHOONHOVEN. Woensdag 11 ber, 's avonds 7 uar, Groote Openbare Sa menkomst. Tevens Inzegening 40 jongens van de Liefdebond, door Majoor v. <L Veen. officier korpe Gouda. bacht f 15903; G. van Herk te Nieuwer- Tier 200 hoog opgeloopen, dat nagenoeg van den winkelier H. Speksnyder, dreig- alle benedenverdiepingen van de buiten- de het water over de dijk te komen. Het dyks staande huizen zyn volgeloqpen, dykleger van de Krimpenerwaard kwam v O E T B A 1^. ondanks de groote krachtsinspanning, in actie en men begon met mam en macht Scfcaoakoyen. De voor Zondag vaatga- waarmede de bewoners met bekistingen een bekisting te maken van pinnig fteIde wedstrijden OJB. (Delft)—Sport- het wat„er trachtten te keeren. Op de ver- zakken zand. club en Sportclub III—UJfl.O. n, lit schillende bedrijven aan de rivierkant Op last van de hoogheemraden werd 0udew»ter, zyn belden niet doorgsdaas Ammerstol. in de nacht van Vrijdag pp gelegen, was het de andere morgen een de straatverlichting ontstoken, daar men, wegeM afkeuring der terreinen. Zaterdag is de waterstand van de rivier ware ruïne. De schade is belangrijk. by de arbeid om het gevaar van dyk- buitengewoon hoog geweest. Volgens pe Het bestuur van de ijsciub „Heems- doorbraak of' overstrooming te keeren, NEDERL. VOETBALBOND, ouderen is een dergeiyke waterstapd kerk" heeft de verschillende filhctics geen hand voor de oogen kon zien. OnderafdeeUng Goada. sinds de watersnood in 1916, niet mejer voor het volgende Jaar verdeeld als volgt: Omstreeks één uur was het gevaar be- Uitslagen Zondag 8 December, voorgekomen. Veel Werk heeft deze wa- P. G. van der Beek, voorzitter; S. Smit, zworen, daar het water toen begon te Overgangsklasse- terstand veroorzaakt, aangezien veel vim vice-voorzitter; A. Janse, secretaris; D. vallen. Toen het dag werd, kon men eerst Dleittant 2—Zwerver* 2 a_i zyn plaats werd gesmeten. By den heer de Lange, vice-secretaris; H. de Vries, de door het water aangerichte schade 2e A- P. Stigter, die zyn opslagplaats van aan- penningmeester. overzien. Alle bewoners van bultendyks UNJO 1—Gouda 5 1-4 kerk a.d. Ussel f 17844; C. Zanen te Am merstol f 17467; S. van 't Verlaat te Zeist f 15390. De gunning zal later worden be kend gemaakt. Hoog water. buitengewoon hoog geweest. Volgens nemersmaterialen langs de Lek heeft, is Zondag werd in de Ned. Herv. Kerk gelegen woningen hadden in meer of .2e klasse B: Gouda 6Nleuwerkerk 2 2-4 3e klasse A: R.V.C. 2—D.OHX. 5 2-4 Overschotje 2—'VJEP. 2 2—3 De overige niet genoemde wedstrijden zijn afgekeurd. Op 25 en 26 December en op Nleow- Jaarsdag zullen geen wedstrijden mor de owderafdeeling Gouda van den N.VB worden vastgesteld. jn-L, i n-n.r_n.r.- èW' waterstand van den Ryn heeft de hervatting van de groote kadewerken ter hoogte van het Roermondsplein te Am- hem mogelijk gemaakt. Da werkput achter den stalen damwand la weer droog (Foto Pax-Holland) BANTONGERECHT TE UTRECHT. Het kantongerecht heeft o.a. veroor deeld wegens: Ban chauffeur te lang doen arbeid** P. O. te Woerden f 5 of 2 d. Met een auto zonder vergunning vet vervoeren: J. B. te Wilnis f 6 of 3 d. Een woning niet verduisterd hebben A. 8. te Benschop f 15 of 5 d.; P. V. te Lopik f 10 of 4 d. KANTONGERECHT DORDRECHT. 1> de Jongste zitting zyn om. de vol gende vonnissen gewezen: Arbeidswet: A. J. V. te Sliedrecht f of 3 d. Nier de stuurboordshelft van *n vaar water houden; A. A. L. te Giesaendam f 3 of 3 d. Overtreding Rijtijdenwet: L J., Os4- Aiblas f 3 of 3 dg. Op verboden grond loopen: W. N. tf Sliedrecht f 15 of 10 d.; J. N. te Slie drecht f 15 of 10 d.; J. H. K. te Slie drecht f 15 of 10 d.; N. XL te Nieuw* Lekker land f 2 of 2 d TWEEDE blad MaUffSBtlP FOOR ZUID-HOLLAND EN UTRECHT gdMxntewBwln Cewtul MAANDAG 5 DECEMBER 199$ Brood.'. Bons no. 18 broodkaart Bons no. 2 bloemkaart Bloem. Bons no. 2 bloemkaart Gebak. Bons no. 18 broodkaart Bons no. 2 bloemkaart Boter en Vet Bon no. 20 boterkaart of vetkaart Kaas Bons 49, 50, 62 en 63 Bieren. Bon no. 23 Rflst enz.. Bon no. 43 enz. Bon no. 93 Havermout enz. Bon no. 83 Gort en grutten Bon no. 88 Peulvruchten Bon no. 56 Vermicelli enz. Bon no. 98 Suiker Bon no. 30 Koffie, Thee Bon no.'81 Vleeach Bont 11 „vleesch" Bon 11 „worst" Eeep Bon no. 29 (alg. dUtr. bon boekje) Bon no. 116 extra uitgereikte bonnen) Petroleum Zegel Periode 7 Petroleum Zegel Periode B Brandstof Bons 04 t/m 07 (haarden en kachels) Bons 07 t/m 14 centr. verw.) Bons „een eenheid" 2e periode Bons 08 t/m 11 (haarden en kachels) WAT VERKIJGBAAR IS HOEVEELHEID 100 gram brood of 125 gr. roggebrood per bon 50 gram brood of 60 k 65 gr. roggebrood p. bon 35 gram bloem, 2«lfr. bak meel, roggemeel of boek- weitmeel per bon 1 rantsoen gebak p. bon H rantsoen gebak per bon H pond boter of margarine of 2 ons vet 1 ons kaas per bon 1 ei Va pond rijst of rijstemeel of gruttenmeel 1 ons maïzena, gnesmeel, sago, aardappelmeel, puddingpoederpudding- sauspoeder of tapioca V» pond havermout, gort, grutten of aardappelmeel- vlokken H pond gort of grutten (uitsluitend) 1 pd groene of splitferwten 1 ons vermicelli, macaroni, of spaghetti 1 kilogram 75 gr. thee of H pd. koffie 100 gr. vleesch (vet inbegr.) of een rantsoen vleesch- waren per bon een rantsoen vleeschwaren 150 gr. toiletzeep; óf 120 gr. huishoudzeep; óf 200 gr. zachte zeóp: óf 250gr., zeeppoeder; óf 125 gr zeepvlokkenóf 250 gr. zelfwerkende waschmid- delenóf 200 gr. vloeiba re zeep. De bon geldt ook voor gezinswacch per 20 K0. droog waschgoed 50 gr. scheerzeep óf één tube scheercrême, óf één pot scheerzeep 2 liter 2 liter (voor verlichting) 1 eenheid vaste brandstof 195 kg. persturf óf 175 kg. fabrieksturf óf 200 kg. bag ger- of andere turf. GELDIG t/m 15 Dec. 7 d*9«e on») 29 Dec. 29 Dec. 15 Dec. tmt 7 dagen extra) 29 Dec. 13 Dec. («n 7 dagen extr 29 Dec. (an 7 dagen extr 15 Dec Ua 7 dmgea ante 27 Dec. 27 Dec. 27 Dec. 27 Dec. 16 Dec. 27 Dec. 20 Dec. 20 Dec. 15 Dec. hm 3 dagen extra) 15 Dec. 31'Dec 31 Dec. 29 Dec. 15 Dec. 14 Dec. Laatatgaoocmdc 4 boot kunnen ook bewaard worden en zijn later geldig v. vaste brandstof. EXTRA KAASRANTSOEN MET KERSTMIS. Met het oog op het aanstaande Kerst feest zal de bevolking éénmaal een by- zondere toewijzing van kaas ter giootte van een half pond ontvangen. ALSNOG VET OF BON 20. A De secretans-generaal van Landbouw en Viaschery maakt bekend, dat alsnog kan worden goedgekeurd, dat de met „20" genummerde bon van de boterkaart zoowel als van de vetkaart, naast boter en margarine, tevens recht geeft op het koopen van vet. Tot en met Vrijdag 13 December kan de met „20" genummerde bon dus ge bruikt worden voor het koopen van een half pond boter of een half pond mar garine of twee ons vet. De op 22 No vember reeds bij de producenten of in de handel aanwezige voorraden spUsvet in verpakking van 250 gram mogen voorts tegen inlevering van een met „20" genummerde bon worden verkocht. De bonnen, welke op 13 December nog niet gebruikt zyn, biyven nog geld g ge durende de week van 14 tot en met 20 December. i AFNEMEN VAN MARGARINE VERPLICHT. Wegens tekort aan boter. Van bevoegd* zUd* wordt medege deeld: In vroeger* Jaren bedroeg van het ge heele spijsvettenverbruik van het Neder landsche volk het boteraandeel minder dan 25 Meer dan de helft van de lio- terproductle werd geëxporteerd, voorna melijk naar Engeland. Dat ls inmiddels volkomen veranderd. Toen in Juni by de melkovervloed tot een grooter boterver- brulk in Nederland moest worden over gegaan, werd dat opgevat als een diep Ingrijpen ln de hier te lande bestaande gewoonten. Merkwaardigerwyze is ech ter «ebleken, dat het Nederlandsche volk van de mogelijkheid om boter ln plaats van margarine of spysvetten te nemen, in veel grootere mate gebruik heeft ge maakt dan van de zyde der Nederland sche instanties aangenomen werd. Teza men met het feit, dat op sociale gronden boter goedkooper kan worden gekocht, leidde dit juist naar een omkeering van de tot nu toe bestaande verbruiksverhou- dingen. De met het seizoen samenhan gende teruggang in de melkproductie was oorzaak, dat het boterverbrulk, dat bov^i verwachting was gestegen, niet kan worden gehandhaafd in de tot nu toe bestaande volle omvang. Met het oog op deze veranderüjke pro ductieverhoudingen was reeds voor No vember het betrekken^ van een weke- ïyksch rantsoen naar keuze ook voor margarine vrUgegeven. De Nederlandsche instanties hadden verwacht, dat deze maatregel door de bevolking, die in strijd met haar vroegere gewoonten, thans uitsluitend hoter gebruikt, dank baar begroet zou Worden. In tegenstelling met de verwachting ie van de mogelijk heid margarine inplaats van boter te be trekken, weinig of heelemaal geen ge bruik gemaakt. De beschikkingen van de bevoegde Nederlandfch* Instanties wer den daardoor zeer gestoord. Voor de komende periode zal daarom het betrekken van een zekere hoeveel heid margarine, resp. spyeolle, verplicht moeten wqrden gesteld om een geiyk- matige en rechtvaardige verdeeling der beschikbare boteT te waarborgen. Zooals de statistiek van de suivelcen- trale aanwyst, ls zelfs by deze maatre gel het aandeel van het boterverbrulk van de Nederlandsche bevolking nog veel grooter dan ln het voorjaar en de ex port ln wezen geringer. De Nederlandsche bevolking moet zich daarom aan de van het seizoen afhan- keiyke productieichommellngen by het verbruik aanpassen en voor het geval, dat in de wintermaanden de behoefte grooter is dan de proauctie, gebruik ma ken van de andere ter beschikking ge stelde vetten. Kou - Griap - Pijn. Door hun kou, koorts en pijiiultdrtJvende werking helpen hierbij altijd veilig en vlug een poeder ot cachet van Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 cc. Cachets, genaamd „Mijnbardtjes" Doos lOen 50ct DE NIEUWE ZEEPBON. 20 KG. waschgoed. Van Zaterdag 7 tot en met Dinsdag 31 December geeft de met „17" genummer de bon van het algemeen distributiebon- boekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte zeep of 250 gram zeeppoeder of voor zoover voorradig 125 gram zeepvlokken of 250 gram zelfverwerkende waschmid- delen of 200 gram vloeibare zeep. Voor zoover de verpakking dit toelaat, kan de verbruiker gedeelten van boven staande hoeveelheden zeep naar keuze te zamen op een bon koopen. Zoo zal dus b v. op een bon 60 gram huishoud zeep met 100 gram zachte zeep verkre gen kunnen worden. Met betrekking tot de waascherijen is een wyzlging ln de distributie van zeep gebracht. Wasscheryen zyn verplicht voor de behandeling van de gezinswasch gedurende bovengenoemd tydvak de met „17" gjpummerde bon in ontvangst te nemen van hun clientèle voor het koo pen van zeepproducten, evenwel niet een bon per acht kilogram, maar twintig ki logram droog waschgoed. De wasch van kantoren, voor zoover het handdoeken, poets- en stofdoeken betreft, kan ter behandeling worden ge geven zonder dat daarby bonnen behoe ven te worden afgegeven. Hotels, restaurants e.d. zullen in den vervolge uitsluitend toewyzlngen voor zeep, ten behoeve van het reinigen van beddelakena .en kussensloopen, ontvan gen. De aandacht van de wasecheryen wordt gevestigd op een officleele publicatie, waarin enkele voor hen van belang zyn- de by zonderheden zyn vermeld. GEEN PETROLEUM VOOR VERWARMING. In verband met de ingetreden koude bestaat thans by verschillende bedrijven de noodzaak bepaalde opslagplaatsen (b v. van aardappelen en bloembollen) te \erwarmen, ten einde de goederen tegen bevriezen te vrijwaren. Met na druk moet er op worden gewezen,' dat voor deze doeleinden ln geen geval pe troleum ter beschikking kan worden ge steld. Deze brandstof kan slechts worden toegewezen aan hen, die geen andere mogeiykheid voor koken of verlichten hebben dan met petroleum. Het petro- leumverbruik moet nu eenmaal tot het allemoodzakehjkst* worden beperkt. DE STAGNATIE IN DE VLEESCH- VOORZIENING. Nog deze maand weer volle rantsoenen verwacht. Van bevoegde zyde wordt medegedeeld: Bij de vleeschvoorziening in Nederland zyn voor by gaande moeiiykheden gerezen, we«ke voor n:et ter zake kundigen aan leiding zyn geweest, de meest verschil lende onjuiste beweringen te uiten voor wat de oorzaak betreft. Vóórop moet worden vastgesteld, dat de 'vleeschproductie ln Nederland voor lan ge tyd toereikend zal zyn, om de voor ziening der bevolking van de toegezegde rantsoenen te kunnen verzekeren. Het zal zelfs mogeiyk zyn, een hoe veelheid vee aan te houden, welke niet - rin overeenstemming is met de voeder- basis. Economisch bezien, zou het juister zyn, als de nuttelooze „vreters" izeer oude en andere voor de me«kproductie weinig geschikte dieren) ln ruimere ma te voor de vleeschvoorziening ter be- schikk ng gesteld zouden worden. De vrees van de Nederlandsche vee houders, dat een ingrypen met betrek king tot de veestapel ln het voornemen ligt, dat de productiegrondslag hunner bedrijven ernstig zou aantasten, is on gegrond. Het resultaat van het vrij ge ven van het fokken van vrouweiyke kal veren zal, wat het aantal betreft, ryke- hjk opwegen tegen het afgeven van an dere dieren. De bewering, dat van -de afgeleverde hoeveelheden vee van het grootste deel voor expert naar Duitschland wordt bestemd, ls lp geen enkel opzicht ju«»t. Gedurende v|jf maanden werden door de bevoegde Instanties voor paar den- en veeaankoop tezamen rond 15.000 stuks rundvee, dus 0.6 van de Neder landsche veestapel op de vrije markt ge kocht, in hoofdzaak (13.000 stuks) drach tige dieren. Varkens werden tot nu toe, uitgezon derd een enkel fokdier, in het geheel niet geëxporteerd. Integendeel, er werd door Duitschland varkensvoer vry gemaakt, om het aanhouden en mesten van de aanwezige hoeveelheid varkens mogelijk te maken. De aankoopcommissies hebben opdracht (de uitvoering daarvan wordt voortdu rend gecontroleerd), om te bUJven bin nen de prysgrenzen, welke noodzakeiyk worden „geacht voor de Instandhouding van de teelt. Wanneer de vraag naar rundvee ln Nederland zeer groot Ie, dan vindt dot rijn oorzaak in het streven van vele veehouders om hun aantal stuks vee te vergrooten uit vrees voor de reeds hierboven be doelde maatregelen. De tot nu toe gevolgde practyken, ln de veehandel en de vaststelling van dt prijs hebben er niet ton by gedragen, de bereidheid van de boeren tot levering te bevorderen. Het is ln het algemeen nlel juist, dat de oorzaak voor het onvoldoen- Roman van Liefde en Misdaad door REINHOLD ORTMANN. JDgeniyk moest ik het Je kwaiyk ne men, dat Je zoo weinig vreugde over ons weerzien aan den dag legt, mijn waarde vriend! Maar ik zal de koelheid, waar mee je my ontvangt, maar zetten op rekening van de overrompeling, die mU hoven alle verwachting goed gelukt ia. Later zal het oude vriendschap gevoelen wel komen doorbreken, daaraan twUfel lk geen oogenblik. Maar uw houding zal er my toch niet van terughouden, uiting te geven aan mUn voldoening over de gunstige omstandigheden, waarin ik U hier aantref. Men vertelde my reeds tot mijn niet geringe vreugde, dat U een ■eer vermogend man zijt." Norrenberg wierp een boozen blik naar den opgewekt babbelenden bezoeker. ..Ja, ik heb het tot een bescheiden Welstand gebracht, dat is waar! Maar dat heeft me zoowaar ook werk genoeg gekost, dageiykschen harden arbeid en veel zorg!" «Men kan het Je aanzien, arme vriend! ®et is hier te lande dus nog altyd zoo moeiiyk, een kapitaal van honderddui zend in twaalf Jaar je vertienvoudigen? D*t is toch wel een beetje erg! Elders heeft men meer slag van dergeiyke kunststukjes. Maar het ls waar, een eer lijk verworven rykdom, zooals die van U De bankier sneed hem de gelegenheid °*n verder te spreken af door vlak voor hem te gaan staan en hem haastig te onderbreken: „U bent toch zeker niet hierheen gekomen, opdat we den tyd met allerlei onnut geklets zouden weg praten. Ik geloof, dat ik Uwe zinspeling op myn vermeenden rykdom geheel en al begryp en omdat U zich over de grootte daarvan een heel verkeerde voor stelling maakt, ben ik onder zekere voor waarden er voor te vinden, aan Uw wen- schen tegemoet te komen." Sandory knipte de asch van zyn siga ret en blikte lachend in het verstoorde gelaat, dat zoo bleek was geworden als dat van een doode. „Och, wat ben Je toch altyd nog de zelfde goede kerel als vroeger, Norren- berg! Je verklaart Je al bereid, myn wenschen te vervullen, nog eer lk s^ uit gesproken h^b. Precies zoo grootmoedig was u opk eenmaal, toen u mij door uw overrating en door uw vrlendschappe- ïyke bezorgdheid ln een geluk hebt ge bracht, waarnaar ik zonder u waar- schyniyk nooit de hand zou hebben uit gestoken." Het voortdurende lachje op het gelaat van den bezoeker scheen den bankier ten slotte onuitstaanbaar te worden, want hy draalde zyn hoofd om en greep ze nuwachtig naar eenige op zyn schrijf tafel liggende papieren. „Nu ja, ik heb het Inderdaad goed met Je gemeend. Maar lk kan niet nagaan, welk genoegen je er ln vinden kunt, al maar van deze voorbye dingen te spre ken." „Vindt u dat zoo vreemd? Begrijpt U dan niet, dat een rechtschapen mensch er behoefte aan kan hebben, zich ont vangen weldaden ln de herinnering te rug te roepen? En u was toen ter tyd toch zoo druk in de weer met myn voortkomen, en nog wel in de letteriyke van het woord. Ik erhtn Set met verschuldigde dankbaarheid, dat ik in de onbenullige onervarenheid van myn drle-en-twlntig Jaren stellig al heel spoedig ten buit van myn vervolgers ge vallen zou zyn, als niet uw bewonde renswaardige omzichtigheid my den weg tot de vlucht geëffend had. Totwop den huidigen dag zou ik u als mij\I groot- hartigen weldoener geëerd hemen, als niet toevallig de indiscrete wDuitsche couranten tot myn verre schuilplaats doorgedrongen waren." Norrenbergs bevende vlngezs woelden nog steeds ln de knetterende papleren. „Ik begryp je niet. Maar ten slotte ia het toch zeker wel hetzelfde, wat vóór twaalf Jaren de courantenH „Neen, neen, myn waardel Met je welnemen, maar my is dat nog lang niet hetzelfde lang niet Onverschillig wat ik toen gelezen heb. Ik moet u verkla ren, dat ik toen toch wel een beetje boos op u geweest ben, omdat lk den indruk kreeg, dat u een heel klein beet je oneeriyk tegenover my gehandeld had. Het pakket, dat u me overhandigd had, bevatte let of wat meer dan veertig duizend een aardig sommetje; naar myn Jeugdige opvattingen van toen maals byna een vermogen! Maar ln de kranten, die maandenlang niet.moe wer den, zich met my te bemoeien, njoest ik met verbazing lezen, dat de geldvoor raad van onze bank door myn handel wijze met byna twee honderd duizend was Verminderd. En nu was lk, ondanks myn Jeugd, niet onervaren genoeg meer om te gelooven, dat veertig de helft van twee honderd ls." Nog wel een minuut, nadat Sandory opgehouden had met spreken, stond Norrenberg als ln inneriyken strijd zwy- gend by de tafel. Daarop keerde hy-zich met een plotselinge beweging om near den zeer ongewenaehten beeoeker en fluisterde, terwyi hy hem strak in de oogen keek: „Ik zou, ais lk wilde, kort weg kunnen weigeren, oTer deze dingen met u te spreken, want men zou u voor een krankzinnige houden, als u den in val kreeg, tegenover derden te gaan ver tellen, dat er eenige Verstandhouding tuaschen ons had bestaan, toen u uw slag had geslagen en dat ik daaraan me de schuld.g zou zyn. Maar ik wil open kaart met u spelen, omdat ik u vóór verstandig genoeg aan zie, te beseffen, dat myn belang nog altijd uw belang is. Ja, lk heb het grootste deel voor my behouden; dat iz zoo. Maar ik bezat daartoe niet alleen het recht, ik werd er ook toe gedwongen. Toen lk u overhaal de om gezamenlijk een aanslag op de bank te doen, had lk het mes al op de keel. Om eens uit de ellende van myn boekhoudersbestaantje te komen, was lk aan de beurs aan speculeeren en, daar ik absoluut geen middelen beaat, deed lk het met geld van de bank. Naiuuriyk wilde lk alles eeriyk teruggeven! Maar lk had pech. Ik verloor en telkens ver loor ik opnieuw. Ten laatste zat ik voor een verlies van vijftig duizend en hoe langer het duurde, hoe nader het uur van ontdekking kwam. Toen viel my in de lange slapelooze nachten, Waarin ik haaat en telkens weer tot krankzinnig heid gebracht werd, het ldèe van den diefBtal ln, waarvan de uitvoerbaarheid by het ontbreken van de noodige voor zorgsmaatregelen, voor aan de straat, heel gemakkehjk was. Ik wist, dat het vo<Dr iemand, die met een en ander op de hoogte was, heel gemakkehjk moest kunnen, zich vele duizenden in onver dachte papieren toe te eigenen en lk ge loofde ook aan de mogeiykheld, by eenige voorzichtigheid, met het geld zonder hinder naar het buitenland te ontkomen. Maar lk zou dat niet zelf kunnen doien, want lk had vrouw en kind moetën verlaten en lk hield veel te veel van die twee, om my van haar te kunnen scheiden. En zoo ontstond het plan, dat iry later uitgevoerd hebben niet juist iot uw nadeel, naar lk meen." „Nu, ove!" dit laatste heb lk me reeds geuit. Het was wel zeer goed van u, dat u juist my uw vertrouwen hebt geschon ken, ofschoon ik de jongste boekhouder van de bank was. Maar lk heb nog steeds niet de verklaring van u ontvangen over de iet of wat willekeurige verdeeling „Ik heb u verteld, dat ik om het kas tekort aan te zuiveren alleen reeds vyf- tlg daieend noedlg had. Rn dat lk het waagstuk hlet ondernam om later nog weer dezelfde arme duivel te zyn, spreekt toch van delf. Ik wilde elndehjk eens uit die ellende verlost worden, en wilde te- verkrljfen, eens op eigen beenen te komen. Ik wilde niet langer werken om de geldzakken van anderen nog meer te rwllen, maar lk wilde in de gelegenheid trachten te ko men om myn kind een gelukk ge toe komst te verzekeren en aelf een mooie de maatschappij te veroveren, het overige had lk niet positie in Maar vooi verreweg liet moeilijkste en gevaarhjk- ste deel van de handeling op me geno men? Ik heb de etgenMJke daad geheel alleen uitgevoerd; en terwijl u zich ge- makkeiyk1 ln veiligheid kon brengen, bleef ik achter en was hier prijsgegeven «ar» aii« gevaren van ontdekking en «traf. W*s de vreeeeiyke doodsangst, waarin ik reeds op me voortdurend bevond, niet tich zelf een flinke schade loosstelling waard?' iWordt mretc#.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 2