13 Telegrammen Plaatselijk nieuws Verduistert tijdig! f Schoonhoven Kerk en School MarktberichteiT Plaatselijk nieuws] Landbouw en Veeteelt gteeltj Wat geeft de radio? hebben in de nacht van Zondag op de aanbod daarin te zoeken, dat naast de Veehouderij centrale een reeks hande- mwuuuui in Kenner aantal epnrnhp^rH ji_. -»»>»• umuujt uiev «juv oiar^iib laren als bijzondere vertrouwensmannen naar West-Duitschland te vliegen Reeds en nuhliek ^hen fabrl^ant' ^rlJlk®llerwas gebluscht. Er is hoegenaamd geen kleine hoeveelheden vee rechftreek., aan de WeeteüSgóen* van hTn,,S h»gTt m^erneS vS aangericht, „lla geen weterecha- noogst modernen vorml de. De brandweer van Wllllge-Langerak behoefde niet uit te rukken, hoewel de maandag 9 DECEMBER vee rechtstreeks hebben opgekocht tegen van overheids wege goedgekeurde prijzen. Nu de directeur-generaal voor de voed selvoorziening bekend heeft gemaakt, hoe hoog de aflevering door de verschil lende bedrijven in de toekomst moet zijn kan worden verwacht, dat door de han del het voor de voedselvoorziening ver- eischte slachtvee op de markt zal wor den gebracht en npg in de loop van De cember, na gevolgde reorganisatie, de volledige weekrantsoenen, weer zullen kunnen worden uitgegeven. Maandag In garing aantal geprobeerd ISE' ZZSZfUülZ!!.'mfS!^:Tan bunm hat "Poedlg te vliegen. Reeds aan de Westelijke grens van het Duitsche rijk geraakten zij in hevig afweervuur en wierpen hun bommen ten Westen van de Rijn, meestal op het open veld. Een toe stel werd door de luchtdoelartillerie neer gehaald. VLIEGONGELUK IN ITALIË. Twee generaals omgekomen. ROME, 9 Dec. HOOG WATER. operbrandmeester, de heer H. Hakke- Onder een vliegende storm steeg Vrij- steegt, zich van de toestand op de hoog- dagavond het water In de Lek steeds te heett gesteld. Er was echter geen ge- hooger, zoodat reeds weldra voorberei- vaar. dingen getroffen moesten worden, om GEVONDEN VOORWERPEN. ten^ fn hCt belet~ Hoofddoek mit speldje, handschoen, en s roomen. pet, verschillende distributiebonnen, ro- n., „„„„j v***' wiitumeuae aistriDULieoonne 0p_een,I1UCht.Vafc Eome naar V"*". "at water met groote snefhe'ld teg, 2enkran" PO«emonnale. is een militair vUegtulg. met aan bpord werd de U'brtTde ~dZi eenlge leden der Itallaansche commls- en de bekisting op de gebruikelijke wu- sie tot regeling van de wapenstilstand ze voltooid. Reeds ongeveer drie kwartier met Frankrijk, op 7 December in de later moest een tweede balk worden aan- buurt van Acqul (P.emont) neergestort, gebracht. Hieruit kan men afleiden dat De oorzaak van het ongeluk ls niet be- onder hooge druk gewerkt moest worden ERNSTIGE BOTSING BIJ SCHIJNDEL. Twee voerlieden zwaar gewond. SCHUNDEL, 9 Dec. Op de weg van Schijndel naar Sint Oedenrode reed gisteravond ter hoogte van de Sint Da- mianusstichting te Schijndel een bus van de B.B.A in de richting Sint Oedenrode. Tezelfdertijd naderden van de andere zijde de gebroeders Hoogzaad uit kend. De inzittenden, onder wie gene raal Pietro Pintor en generaal van een luchteskader, Aldo Pellegrini, kwamen bij het ongeluk om het leven. DE CARNAVON CASTLE. MONTEVIDEO, 9 Dec. De technische commissie, welke is ingesteld om de scha de te onderzoeken van het Engelsche oorlogsschip Carnavon Castle, heeft ge adviseerd, de ligtijd van het schip in de haven van Montevideo met 72 uren te om de noodige klei aan te voeren, te meer waar men, nu bet water nog steeds bleef stijgen, ook langzamerhand aan de Kat maatregelen moest gaan treffen. Zoover ls het echter niet gekomen. De hooger gelegen Kat stond weliswaar on der water, doch het stroomde nog niet naar binnen. De hoogste stand, die be reikt werd, dat was omstreeks mid dernacht bedroeg 36</t cm. water in de poort. De stand was toen 3.10 M. RUST EN PETROLEUM IN BESLAG GENOMEN. Jaarsveld. Bij een inwoner dezer ge meente, den heer M., heeft de crisis- controledienst, in samenwerking met de gemeente-polltle, een baai rijst benevens twee vaten petroleum in beslag genomen. Waterstand Schoonhoven hg. water 2.25 uur, ijjjj W Eerste Kwartier. Op 15.04, onder W 3.42. Volle Maan 14 December. Vandaag gaat de zon onder om 17 uur 37 minuten. Opkomst morgenochtend om 9 uur 39 minuten. Tusschen déze beide tijdstippen nu* dus nergens licht naar buiten uitstralen. Men verduistere goed en lette op de» tijden. Kindervoeding. Waddinxveen. Binnenkort zal ln deze gemeente een aanvang worden gemaakt met de kindervoeding. Een bedrag van f 500 la door „Winterhulp" beschikbaar gesteld. De politie heeft de woonachultbe* woners J. de J. en L. van der L.t op hee- terdaad betrapt by het stelen van hout. De politie heeft tegen D. H. proces-ver- 43 Ll j *l«*vvaa vau tyiuiilicviutu UlCIl 16 Uien M 1 D Dl J 1 Schijndel, beiden ais voerman van een verlengen. Of de regeering van Uruguay f8ülda Jaren 68,1 dergelijke hoo rnet paard bespannen wqgen. De wagens reden met een kalm gangetje achter el kaar. De eerste wagen werd door de autobus geramd en door de geweldige kracht, waarmede de botsing geschiedde, zoover achteruit geworpen, dat hy op de achter hem rydende tweede wagen terecht kwam. De beide voerleiden werden van dit advies zal goedkeuren, staat nog niet vast. ENGELSCHE SCHEPEN IN NOOD. NEW YORK, '9 Dec. Het radiostation Mackay heeft noodseinen opgevangen van het Britse he stoomschip Empire Ja guar, en van het in Engelsche dienst va rende Noorsche tankschip Midlesfjord. „Dr. Abraham Kuyper". Ouderkerk a.d. UseeL Zaterdagavond kwam de AM JA., ln de Chr. School I in de Kromme in Jaarvergadering by een. aa^ opgemaakt wegens hèt plegen vso Na opening en notulen bracht de secre- bukvredebreuk en diefstal, tarte, de heer W. Mourik het jaarverslag - Gevonden: een damesportemonnals uit, waaruit bleek, dat de vereenigings- met inhoud by J. Paul, Middelburg b 21 gen en als w^ggaa.". lot" ttZ moeten wy zelfs een waterstand van 4.51 konden doorgaan. Biykens het verslag Hene8°uwerwe8 71b. Meter! van den penningmeester, den heer T.de ELECTRIFICATIE KFRKWFG J°ng, bedroegen de inkomsten f 39.25, de 8P<WlNGkL EN7. Ultgfïei1 2"4. '00d*' «»- M-UUK31NGEL ENZ. do wa3 van f lQ£1 Gedeputeerde Staten hebben goedge- Boeken en bescheiden wedden in orde ge stand niet meer voorgekomen. In 1926 echter heeft het peil ü'cr 3.54 M bedra- GEMEENTERAAD. huu wagens geslingerd en kwamen be- Be^e schepen gaven te kennen, dat zy keurd het raadsbesluit, waarby gelden bevonden. Vervolgens leidde de heer KrtMjMB ad. Uk. wusteloos op het wegdek terecht. De autobuschauffeur raakte door de botsing de macht over het stuur kwyt, waardoor de bus slipte en ln een sloot terechtkwam. Hier bleef de bus rechtop staan en het mag een wonder worden genoemd, dat geen der passagiers eenig letsel heeft opgeloopen. De gebroeders Hoogzaad zyn beiden met een zware hersenschudding en In wendige kneuzingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hun toestand is zeer ernstig. Een der paarden was by de botsing op gedood, terwyi het andere zoodanige de Atlantische Oceaan ten Westen zyn uitgetrokken voor de uitbreiding van van den Heuvel in het onderwerp, geti-. ln van Afrika waren aangevallen. r— 1 ,1 lijn.I- n. M- -1. het electriclteitsnet met de Kerkweg, teld: „Dr. Abraham Kuyper". De "inleider 8poorsingel en het verlengde van de Op- King eerst de levensloop na van Dr. Kuy- gevolg daarvan P«r, stond vervolgens stil by zyn 11 d- weg, goedgekeurd. Als Openbare vergadering van de t». meenteraad op 29 Nov. Afwezig d« hee- ren A. üroeneveid. JL Schutter en J Brand. Dk VOORZITTER opent de Wr- GOUD -POLITIEK. De Haagsche Post schrijft: Er U goud en zilver noodig. Ja zult u zeggen dat is geen nieuwtje. Te al len tyde is er goud en zilver gevraagd. Is er zelfs naar gehunkerd. Maar toch niet dikwyis in den byzonderen vorm van verwondingen had opgeloopen, dat het beden. Want' er is een goud- en zilver- ter plaatse moest worden afgemaakt. De Mi--de fabrikaten en de goud- beide karren waren zwaar gebarend, de 8n ''n en Juweliers. Een tekort aan autobus moest worden weggesleept. Het Srondstotfen namelijk. En dit la dan ook kan binnenkort worden begonnen met de maatschap ran de Tweede Kamer 1874- gadertng en stelt de notuleS^an d."!^ uitvoering van het plan. 1875, bij de oprichting der AH. partij ln oe, <h. oaóerandeÏÏ worden TfWiMZRf ivnun w. 1878. biJ de oprichting der Vrije Unjrer- Onder de Ingekomen stukken is een 00 EELAVOND KLEUTERSCHOOL. sitelt ln 1880, bij de Doleantie ln 1888, en rapport over de keuring van het drink. Nu deze wip ter de amusementsavonden tenslotte by het Ministerie Kuyper 1901 water niet de vermelding „zeer goed". In Schoonhoven nog dunner gezaaid zyn 1905- Dr Kuyper's streven werd zeer Haar aanleiding van het verzoek in dan anders reeds het geval was sal de Julst F«'°mroleerd door Dr. CoHJn inde !!?,u,° ge„riu'ds':ergiul"ln8' om tooneelavond van de Kleuterschool die woorden: tot ssmenhangend we- ^in overigen, steeds groot, belangstelling reIW™ be- v^8mveï« ÏÏu^em heeft SWp heeft getrokken, stellig dubbel welkom J* Buitelaar een schryven ingezonden, waar' zyn. Biykens een advertentie ln dit num- Slii h v fw» Kroep van het Ne- ln deze atyging van diverse prijzen 1» mer wordt deze voorstelling Donderdag 12 dezer gegeven, dus met lichte maan, wat voor velen een bezwaar zal onder- derlandsche Volk." Op dit breedvoerig onderwerp volgde een zeer geanimeerde bespreking. ongeluk zou veroorzaakt zijn, doordat de de,redcn' dat verscheidene personen (en vangen. De vereeniging „utile Dulel" uit autobestuurder de belde karren te laat heeft opgemerkt. MIJNINGENIEUR OMGEKOMEN. EYGBLSHOVEN, 9 Dec. In de myn Ju lia te Eygelshoven is de myningenieur A. stellig ook wel onder onze lezers) in den laatsten tyd een byzondere ervaring heb ben opgedaan. Zij zyn naar een goud smidswinkel gegaan, en hebben, hetzU voor eigen bezit, hetzij om ten geschen- hr te geven, een bepaald gouden of ril- Schledam,, die de laatste Jaren deze opgesomd. De VOORZITTER dankt den heer Buitelaar voor deze uitvoerige opgave eg hoopt, dat het zyn nut mag hebben. Het bestuur der byzondere school heeft de noodige gelden verzocht voor het uit Den Haag, die daar op proef werk- "ren voorwerp willen koopen, en zever- ties onmogelijk hebben gemaakt. Het be- maker 0—2. Dam vereen. „L.U.T.O." avonden met veel succes heeft verzorgd, de^drirtjd óm prthSi ^eswLddcÓr dó al\"Kha"en "van oetenmateVtaif "en Si zal dat deze keer niet kunnen doen. Ze damvereenUT Auto- had tóvolÓÓÓdó ïS'PPtn ,an "2 «'ongelegenheid dateert uit de studietijd der spelers, die u.tri.giT^imóÓe^ReefTÓ A ÓfusLri nu in ver uiteengelegen plaatsen wonen, KreukG. Melgers afgebr.; J. Twigt- zoodat de verkeersmoeilijkheden detepeti- A. C. van Pelt 0—3; S. Neef—G. Spoor- i was, Vrijdagavond door verstikking om het leven gekomen in een galerij, wel ke verlaten was en derhalve afgesloten; Hy is om onbekende redenen onder de «rerspeniing doorgekropen en werd op cir ca 60 meter van de afsluiting door de reddingsploeg gewonden, die Zaterdag morgen op onderzoek ging, genieur vermist werd. VIER INBRAKEN TE AMERSFOORT. AMBRSFOORT 9 Dee. In de nacht van Zaterdag op Zondag ls op vier plaatsen alhier ingebroken. In vrywel alle percee- len zijn de inbrekers binnengekomen door het indrukken van ruiten aan de voorkant. In een perceel waren de da ders binnengedrongen door een kelder' namen, dat ze het voor hun goede geld niet konden krijgen. Ze stonden zoo ge zegd met de duiten ln de hand, het be geerde voorwerp lag in de uitstalkast, maar toch hadden ze geen koopkracht. Ze konden alleen goud of zilver koopen vooroud goud of zilver, in welken stuur van de Kleuterschool is echter zoo gelukkig geweest, voor „Utile Dulci" een verliooglnf melkprijs, uitstekende plaatsvervangster te vinden Ouderkerk a.d. IJzseL De prys van de in de Utrechtsche Rederykerskamer „Jan JneUc verhoogd van 13 op 15 cent per van Beers". Onder regie van den heer J. J. van Mechelen -zal ze diens tooneel- *rdag" vorm dan ook; materiaal dat de winke- spel ta dric ^drijven „Scherven brengen toen de m- de fabrikant tot grondstof zou kun. Geluk", onvoerea Dém rad*riik*r*ir.Lm..r Geluk", opvoeren Deze rederykerskamer bestaat reeds byna 80 jaar; ze ls een zeer goede tooneelclub en biykens een recensie, die wy lazen over een opvoe ring van bovengenoemd stuk, kan Schoonhoven ook nu weer van een goede avond verzekerd zyn. nen verwerken en omsmelten, ten einde en dan nieuwe voorwerpen van te ver vaardigen. wy leven op het oogenblikln een période, dat de vraag naar gouden en zilveren voorwerpen grooter is dan het aanbod, dat er weinig of geen grond stof beschikbaar komt, en vandaar dat men met name gouden sieraden alt en kan koopen tegen ander goud. Maar nu m raam. Hier zijn rij gestoord en hebben doet zich het typische geval voor, dat het op Schutteravlucht ls Vrijdagavond om- de vlucht moeten nemen. In een ander publiek zijn oude goud veelal liever vaat- atreeka halfzea een schoorsteenbrand perceel hadden zij de telefoonleidtog houdt en een deel van zijn geld het liefst ontetaan.^ Het Wert «htlHIn Zr j ui>* „t in nieuwe siervoorwerpen van edel me- beperkte omvang, zoodat met de hulp SCHOORSTEENBRANDJE. Ten huize van den heer E. van Anrooy hadden doorgesneden. Vermist worden' kisten si garen en doozen sigaretten, flesschen wyn en wollen stoffen. De politie heeft de zaak ln onderzoek. HOOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ. DEN HAAG, 9 Dec. Heden werden de Volgende hoofdprijzen der staatsloterij uitgeloot. 1000 Nr. 3176. 400 Nr. 6132, 8121. 200 Nr. 9501. 100 Nr. 1058, 1670, 1753, 1781, 3696 4713, 9450, 10239, 10914, 18752. HEVIGE LUCHTAANVAL OP LONDEN. BERLIJN, 9 Dec. Talryke Duitsche ge vechtsvliegtuigen zyn Zondag by het vallen van de avond opgestegen om een aanval op Londen te ondernemen. Reeds vroeg werd in het stadsgebied van Lon den luchtalarm gemaakt, waarna weldra vUandeiyke Duitsche vliegtuigen ver schenen, die lichtfakkels of wel zterk ontplofbare en brandbommen op de stad wierpen, kort nadat lichtfakkels waren uitgeworpen, hagelden er brandbommen op bepaalde stadswyken, zoodat geheele huizenblokken in brand geraakten. Toen volgde een ware regen van brisantbom men, die weldra de brandende huizen in puinhoopen veranderden. Urenlang vlopg de eene golf vliegtuigen na de andere, over de stad. Sinds de eerste September dagen heeft Londen een aanval van zulk een omvang niet meer beleefd, aldus de to Stockholm ontvangen berichten. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. BERLUH, 9 Dec. Brltsche vliegtuigen De scholen in de gemeente sullen van heden af eerst des morgens cm "10 uur aanvangen. De kerkdienst in de Herv. Kerk begint, eveneens vanwege het late licht, voort aan om half elf des morgen. Usclubvergaderinf. Streefkerk. Zaterdagavond hield de ga- club „Willem Barendts" haar algemeene vergadering in de zaal van café Meer kerk. Aanwezig waren 70 leden. De voorzitter opende met een harteiyk woord de vergadering en gaf een kort overzicht van de yssport van de laatste winter. nenkort voor de scholen wordt gesteld. De VOORZITTER deelt mede, dat in verband met de noodiydendheid vaa de gemeente, hierover niet beschikt kür worden, voordat de goedkeuring tu Ged. Staten is ontvangen. De VOORZITTER brengt dan ncf een aohryven ter tafel, gedateerd 21 Nov„ dat nog niet voor de leden ter visie heeft gelegen, maar dat spr. toch ter kennis wil brengen, wegens de be langrijkheid ervan. Het betreft een «chrlj ven van Ged. Staten, die daarin hun goedkeuring uitspreken voor de bouw van 26 nfeuwe arbeiderswoningen, zoo dat thans tot de aanbesteding kan wor- dep overgegaan Het verheugt spr. zeer, dat thans vaststaat dat deze 26 nieu we woningen zullen worden bygebouwd. De stukken worden voer kennisgeving aangenomen. Volgt de benoeming van een onderwijzeres aan de open bar# lagere school IL Do voordracht luidt: L J. Diepen- De rekening werd door de heeren J. O. horst, tydeiyk onderwyzeres aan dzz» van der Hee, L. GroenencUjk en W. L. school; 2. M. M. van der Assem, tydeüjk Schippers nagezien en in orde bevonden, onderwijzeres te Rotterdam; 3. M. P. Zij sloot met een batig slot van f 88.86. Joppe- onderwyzeres te Sommelsdijlt. Hoewel het Jaar was begonnen met een het^iiuÜTi/' L.<LHHfTE^T vrafft„°* ófóóïóó eoo-eC M de kas gevergd, dat werken'der damea aanweaig la geweeaL ^te" -NU had MhtCT de dit «o ia, zou miaachien de een Do- club van de ysbond Alblagerwaard nog ven de ander bevoorrecht zyn.- een verrekening loopen, die dit Jaar was De VOORZITTER antwoordt, dat binnengekomen, waardoor het slot bevre- inderdaad de inspecteur niet de gehee- digender werd. De ontvangsten bedroegen le aanwezig is geweest. Wegens ge- I 517,28, uitgaven f 427.52. Na gehouden stemm-ng werden de heeren A. Plomp als bestuurslid en de heeren T. Faas en F. Noorlantl als com missarissen herkozen. De rondvraag leverde niet veel op, al leen werd baanveriichting besproken. brek aan tyd en verkeersmoeilijkheden was dittfflfeds te vqren bekend. De in- specteur^TS echter ten volle in de sol licitaties gekend en heeft zyn goedkeu ring kan (J; voordracht gehecht. Bo vendien waren de dames den inspecteur reeds bekend van vorige sollicitaties, terwijl aan het eind der proeflessen UB maar aangezien het deze winter wegens 2°? vraaggesprek heeft plaata ge- J. nan lussrhhn Hnn inennetnnv .n ollfk De zee neemt, maar geeft ook. Hout zagers aan den arbeid op het strand. Stoimwind trotseerend worden de aan gespoelde boomstammen ter plaatse ilukgezaagd. cFotq Schimmelpenningl» de verduisteringsvoorschriften vel niet mogeiyk zal zyn verlichte banen te ma ken, werd hiervan althans voorlooplg afgezien. Voor de gratis verloting was door een onbekende gratis een paar schaatsen be schikbar gesteld, terwijl door de ver eeniging nog eenige prijzen waren aan gekocht. De voorzitter dankte de leden voor hun opkomst, 'bracht dank aan degenen, die in het afgeloopen seizoen zooveel dien sten belangeloos aan de club hadden verleend, en riep allen een harteiyk tot weerziens toe op de ysbanen. Streefkerk. Opgezweept door de storm steeg het water in de Lek tot een onge woon hoog peil. Verschillende woningen en kelders stroomden onder, den bewo- ,vuü ritf «n slik achterlatend. had tusschen den inspecteur en alle dames. Verder zyn alle proeflessen bij gewoond door het hoofd der school en het college van B. en W. (Slot volgt). _-u-i_r.r.ii ii-m - - - NED. HERV. KERK. Bedankt: voor Giessen-Nieuwkerk, cand. J. C. Stelwagen te Driebergen. OUDEWATER, 9 Dec. Kaasmarkt. Aan voer 24 partyen, 1080 stuks, wegende 5400 K,G. Prys t 4041.50. Handel matig. KAXNDAG 9 MSCHMMl De regenval. Benschop. Biykens de regenmeter, Itaande in Wilhelmina's Hof, bedroeg de neerslag gedurende de maand October slechts 53.5 m.M., terwyi de regenval ln November daarentegen 1419 m.M. heeft bedragen. Een enorm verschil dus. In 3 dagen van November is er méér regen gevallen dan in de geheele maand Octo ber. Gedurende deze dagen was de wa terstand dan ook zeer hoog en verschil lende laag gelegen landeryen stonden blank. Verrassing in de hooiberg. Benschop. Zou het een dronkaard zyn, die zyn roes moet uitslapen?, zoo dacht landbouwer B., toen hy langs de hooiberg liep en daar hoorde snorken. Het was wel wat gewaagd, om den slapende wakker te maken, want wat zou de uitwerking zyn? Voor alle zekerheid werd de veldwach ter gewaarschuwd en deze verscheen spoedig. Toen men ln de hooiberg ging en het hooi wat verwyderde, met de ge dachte, dat nu de kerel er wel uit zou komen, zag men eensklaps beweging, maar niet een man, doch een varken ontwaakte en zocht y lings een goed heenkomen. De landbouwer was verbaasd maar gerust gesteld en de veldwachter behoefde geen proces-verbaal op te ma ken. Bergambacht. In de plaats van den heer P. van Dam, ls tot ouderling van d« Ned. Herv. Kerk gekozen de heer C, van den Oever. De gemeente-begrooting 1940 heeft belangrijke wysiglngen ondergaan. Zoo zijn de kosten van zteunverleenlng en wertverruftelftg verlaagd van f 52.000 op f 15.000, terwyi als inkomsten daar tegenover de post rijkssubsidie ln de kosten van steunverleening en werkver ruiming van f 44.548,88 la gebracht op f 7.456,18. De afgeloopen maand hebben 30 schepen gebruik gemaakt van de haven. Ze waren voor het meerendeel geladen met veevoeddrartlkelen. Aan havengeld werd ontvangen f 69,66, aan waaggeld t 83.60. Ter verduidelijking wordt er op ge- weaen, dat ln verband met de bepalin gen van het kapverbod, geen vergunning noodig ia voor bet snoeien van boomen. Het kappen van takken van boomen en straften te toegestaan Bonder vergun ning. Schaap gestolen. Bergambacht. Ten nadeele van den landbouwer D. B. te een schaap uit de weide gestolen. BU de kerkeiyke verkiezingen ln de Oer. Kerk la ln de vacature-C. Bulslng tot ouderling gekozen de heer a Kamer, en ln de vacature-8. van den Oever Sz. tot diaken de heer W. v. d. Dool Pz. Bergambacht. De werkgeversorgani saties in het landbouwbedryf hebben de volgende tegenloonvoors tellen gedaan aan de werkngmeraorgan^satiea: vaat personeel f 16 per week plus vrij wonen of f 3j50 per week (De werknemers eiaehten f T7A0 en vrij wonen of f 2.50 per week. Los personeel: 's zomers loon f 2w?| (voorstel arbeiders f 3.40) per dag; winters loon f 2.50 (f 3) per dag; hooibouw f 4 (f 4.50) per dag; Zondags melken f 0.75 per keer (f 1.25); overige dagen melken f 0.50 per keer (f 1). De werktydenregeling volgens plaatseiyk ge bruik, terwyi de arbeiders dit wilden vastleggen. Voor vaste arbeiders geen vacantieweek, terwyi de arbeiders voor stelden 1 week vacantie. ALS RAADSLID BEDANKT. Goadsrak. In verband met zyn benoe ming bij de luchtbescherming heeft de heer J. C. Vleggeert bedankt als raads lid deuer gemente; de heer Vleggeert heeft eenige jaren zitting gehad voor de 8 .DAP. Kort raadsverslag. Jaarsveld. In de op 3 December ge houden openbare raadszitting waren af- tezig de heeren G. Stigter en C. v. Soo- ^Rven, laatstgenoemde wegens onge steldheid. Ingekomen was een verzoek de Provinciale vereeniging .Moeder wi Kind" om voor 1941 een bydrage te "•«gen ontvangen. De heer Benschop stelde voor f 25 toe te staan, welk voor stel met algemeene stemmen werd aan genomen. Medewerking werd toegezegd aan de beide christ. scholen (Kade en Dorp) inzake de aanschaffing van be- noodlgdheden voor de vrij- en orde oefeningen. Ds kasgeldleening, in rekening-cou rant, groot f 15000 voor het dienstjaar 1941, werd opnieuw aangegaan. Op voorstel van B. en W. werden de wonin gen in boheer by de bouwvereeniging, door de gemeente overgenomen. De ge meente-begrooting 1941 werd op advies der commissie, zooals ze was aangebo den, vastgesteld. De heer A. Versluis werd herbenoemd als lid van de com missi» tot wering van schoolverzuim. Een frisch bad. Roeuwtyk. Het zoontje van den heer 8. Not. d' Aumerielaan aangevallen door een hond van den heer N. J. van Dam. De jongen verloor hierdoor de macht over het stuur en reed in de diepe wete ring. Omstanders schoten te hulp en wisten den knaap behouden op het dro ge te brengen. L. T. B. Reeuwijk. Onder voorzitterschap van den heer H. Groenendyk hield de afd. Reeuwijk van de L.TJB., vakgroep kwee kers, Dinsdagavond een ledenvergade ring. Het jaarverslag 1939 en de begroo ting 1940 werden behandeld. Voor de 17 Dec. te houden algemeene vergadering werden geen voorstellen ingediend, ter wijl het zenden van een afgevaardigde naar deze vergadering werd aangehou den. Voor de levering van landbouwkalk voor gezameniyke inkoop zal prysopgaaf worden gevraagd. Besproken werden voorts de sombere vooruitzichten in de handel, doordat het vervoer stil ligt en de handel op Duitschland zeer gering is. Nadat nog verschillende huishoudeiyke aangelegenheden waren behandeld, sloot de voorzitter de vergadering. De tn de R.K. Parochie gehouden collecte voor noodüjdende kerken heeft f 144 opgebracht. Gevonden: een heeren polshorloge, te bevr. by den heer C. Verwey, Zwarte- weg 2. Gemeenteraad. Stolwijk. De gemeenteraad zal ln open bare vergadering byeenkomen op Dins dag 10 December des voormiddags 11 uur. De agenda vermeldt: Goedkeuring begrooting 1941 Burgeriyk Armbestuur. Vaststelling begrooting G E B. 1941. Vast stelling gemeente-begrooting 1941. Wijzi ging gemeente-begrooting 1940. WOllce-Langen*. Eer» vergadering van de gemeenteraad zal worden gehou den op Donderdag 19 December, voorop. 10.30 uur. De agenda lui da.: L Ingeko men stukken en mededeehngen; 2. Aan vulling bouwverordening; 3. Voorstel kas geldleening in rekening-courant voor 1941; 4. Vaststelling regeling krachtens afvallenbesluit; 5. Voorstel wyziging hon denbelasting, 6. Vaststelling gameente- begrooting 1941 met verordening ppcen- ten en ontwerp-raadsbesluit, als bedoeld in art. 55bis der L. O. wet. Waddinxveen. De politie heeft tegen G. van T. .proces-verbaal opgemaakt we- eens mishandeling Van den melksiyter van D. Tegen Van E. U proces-verbaal op gemaakt, daar hy in het duister op het erf van zyn boerderij een sterk electrisch licht had ontstoken, zonder dat voor af scherming was zorggedragen. Wederom ls een aantal wielrijders bekeurd, dat zy de verkeersregels niet in acht namen. VERPLICHTE AANBIEDING VAN RUNDVEE. TOT 28 FEBR. EEK VAN DE VIJF DIEREN VOOR DE SLACHT. Het Ryksbureau voor Voedselvoorzie ning ln Oorlogstyd deelt mede: Tengevolge van de vrees voor een even tueele vordering, is het aanood van slachtvee tn de laatste weken zoodanig teruggeloopen, dat het noodzakeiyk ls, maatregelen te nemen om ecu regelma tige vleeschvoorziening te verzekeren. Daartoe zal aan de houde-s van rundvee de verplicntmg worden opgelegd om door bemiddeling van een handelaar volgens onderstaan ue schaal, rundvee voor slachtdoeleinden aan te bieden. Aanvankeiyk zal by de vaststelling van het aantal stuks vee dat Iedere vee houder moet aanbieden, uitsluitend wor den uitgegaan van het aantal stuks melk- en kaJfkoelen, mestvee en stieren Aan één jaar en ouder, dat volgens de gegevens, vermeld op de registratiekeart in November in zyn bezit was. Deze re geling zal van kracht zyn tot 28 Febru- ar.. Daarna zal een definitieve regeling worden ingevoerd, waarby tevens reke ning wordt gehouden met de aard van het bedrijf en met het aantal dieren, dat in de periode van 25 November tot 28 Februari is geleverd. Onder de aan te bieden dieren behooren niet kalveren, rundvee met een levend gewicht van minder dan 400 k.g. en wrakke dieren. Wel zullen deze dieren ook in het ver volg worden afgenomen.' Kenneiyk drach tige dieren worden niet overgenomen. Te leveren dieren. Voor de periode welke loopt tot 28 Fe bruari 1941 moeten de navolgende aan tallen geleverd worden: door veehouders met 59 runderen: een rund. Door vee houders met 10—14 runderen twee run deren; door veehouders met 15—19 run deren, drie; door veehouders met 20—24 runderen, vier; door veehouders met 25 —29 runderen, vyf; door veehouders met meer dan 29 runderen: per.vUf runderen of gedeelte daarvan telkens 1 rund meer. Veehouders, die meer dan één rund moeten aanbieden, moeten de helft van nuari. By oneven aantallen moet daar- by naar boven worden afgerond, zoodat van drie runderen vóór deze datum, twee moeten zyn geleverd, van vyf runderen vóór deze daium, drie enz. De veehou-. ders met minder dan vyf runderen wor den voor de eerste periode vrijgesteld, hetgeen niet insluit, dat zulks ook voor de volgende periode het geval zal zyn. Met inleveringen boven het aantal in het hierboven aangegeven schema genoemd, zal by de definitieve regeUng rekening worden gehouden. Ten bewyze dat de levering heeft plaats gevonden, zullen de veehouders by de landbouw-crisls-organisaties de afrekeningen der Nederlandsche Veehou- derycentrale moeten inleveren. Afreke ningen van vee, geleverd op of na 25 No vember, dienen overeenkomstig hetgeen daaromtrent reeds eerder ls gepubli ceerd als bewys dat levering is geschied, mits het vee aan de bovenvermelde eischen heeft voldaan. Voor vee dat op of na 25 November 1940 voor uitvoer ge leverd ls, zal de Nederlandsche Veehou- derycentrale leveringsbewyzen afgeven,. Deze leveringsbewyzen hebben dezelfde waarde ate de afrekeningsbewyzen. Geea prijsverhoorkaff. De aandacht wordt er 'op geveetigd, dat de thans geldene pryzeóri voor slacht vee in geen geval verhoogd zullen wor den boven de thans geldende schaal, daar er een regeling is getroffen, dat nu al het alachtvee by de Centrale moet «rorden aangeboden. Een stipte uitvoering van dit leveringe plan ls noodzakeiyk, om het economi sche gebruik van de aanwezige voeder middelen voor de meikverzorging ln de wintermaanden te verzekeren en om ln de voorjaarsmaanden ate er weer voer beschikbaar te, de veeetapel te kannen sparen. Door het opheffen van de teeltrege ling en het niet bestemmen voor de slacht van vrouwelijke graskalveren te de mogelijkheid geschapen, om ln het algemeen de veeetapel op peil te houden door toevoeging van jong vee. UIT DE PERS Dl STRAAT. De (ajJ Nieuwe Prov. Gron. Grk, schryvende over de „verovering" van de straat door de N.SJ3., betoogt o.a.: „En nu kan de N.SJ3. „de straat ver overen" en met extra treinen de mannen van haar Weer af dee ling naar Amster dam doen komen, pm daar voor den lei der te defilieereQfe.daar wordt negentig en meer procent van ons volk niet an dera van. Misschien komt er op een of ander strak gelaat een glimlach. Maar dat te er dan niet een van goedkeuring, doeh van iets anders. Op „de straat" kan men nooit tot overeenstemming ko men. Daarom hebben wy het indertyd bejammerd, dat ook dé Ned. Unie de straat op wil. Ook zy heeft naar men weet, gevraagd, een Weerafdeeling te mogen oprichten. Die heet daar Orde dienst. Maar dat te lood om oud yzer. De idee te hetzelfde. Colporteurs moeten beveiligd, vergaderingen bschermd. De toestemming tot de oprichting te nog ïüet afgekomen. Als die komt, dan zien wy daar weer een politieke party de straat opgaan. Iets, wat wy diep zouden be treuren. Het leidt tot niet goeds. Het kan alleen veel kwaad in zich bergen. De macht op de straat dient alleen de politie te hebben, niet een Weerafdee ling van de N.8B. of eventueel een Or dedienst der N U. Met het veroveren van de straat worden ook de problemen niet opgelost." Kantongerecht Gorcum Dinsdag 1# December. Hilversum JL 415 M. Nederiandsch Pro gramma. AVRO. 8.U0 Nieuwsbenenten ANP an Qramofoon; lu.Oöf Morgenwyui;ig; 10.1a Orgelspel lOr.pl.)luJO Voor de viouw, lu.35 Omroep Orkest, 11.uü Wenken voor de huishouding, 11-20 Omroep Orkest en Soliste; 12.15 Gramofoon, 12.45 Nieuws- en Economische berichten ANP, 1.00 Cy clus „Uw hond en de mijne"; 1.05 AVRO Amusements Orkest en Soliste, 2.00 Causerie .JEdvard Qneg in Nederland"; 2.15 Phiiharmonisch Kwartet; 3.00 Ra- ciiotooneei; 3.25 Gramofoon, 4.30 AVRO Aeolian Orkest; 5.15 Nieuws-, Economi sche- en Beur&berlchten ANP; 5.30 Puazta Orkest, 6.00 Orgelspel en een Vo caal Duo; 6.45 CausAne „Oude en nieu we Kultuurpolitiek"; 7.00—7.15 Vragen van de dag en Nieuwsberichten ANP, Sluiting. Hilversum IL 301 M. KRO. 8.00 Nieuwsberichten ANP, 8.15 Wy be ginnen de dag; 8.30 Gramofoon; 11.30 Godsdienstig halfuurtje; 12.00 Gramo foon; 12.15 Franz Wouters en zyn Ca- liente Orkest; 12.45 Nieuws- en Econo mische berichten ANP; 1.00 Qramofoon; 1.15 Franz Wouters en zyn Caliente Or kest; 1.45 Qramofoon; 2.00 Vrouwenuur tje; 3.00 Gramofoon, 3 15 KRO Sym- phonie Orkest en Soliste; 3.45 Gramo foon; 3.55 KRO Symphonie Orkest; 4.45 „Wy en onze tyd" .Vraaggesprek; 5.00 VPRO: Jeugduitzending; 5/5 Nieuws^, Economische- en Beursberichten ANP; 5/0 Gramofoon; 6.00 KRO Symphonie Orkest en Solist; 6.457.00 Causerie: „Oude en nieuwe Kultuurpolitiek", Slui ting. Kootwijk. 1875 M. NCRV. 7.00 Berichten Duitch; 7.15 Gramofoon; 7/0 Berichten Engelsch; 7.45 Gramo foon; 8.00 Nieuwsberichten ANP; 8.10 Schriftlezing en Meditatie; 8.25 Gewyde muziek (opn 9.00 Berichten Duitsch; 9.15 Gramofoon; 10.00 Jac. Stoffer's Sextet en Gramofoon; 11.30 Berichten Engeteeh, 11.45 Gramofoon; 12.00 Be richten; 12.15 Gramofoon; 12.30 Berich ten Duitsch; 12.45 Nieuws- en Economi sche berichten ANP; 1.00 Gramofoon; (1.30—1.45 Berichten Engelsch; 2.00— 2.15 Berichten Duitsch); 2.30 Berichten Engelsch; 2.45 Viool, Piano en Gramo foon; 3:30 Berichten Engelsch: 3.45 Gramofoon; 5.00 Berichten Duitsch; 515 Nieuws-, Economische- en Beursberich ten ANP; 5.30 RVU: Cyclus „Een studie in zwart en wit"; 6.00 Berichten; 805 Gramofoon; 6 30 Berichten Engelsch; 6 45 Gewijde muziek (opn.); 7.00r—7.15 Vragen van de dag en Nlsowsbertetiten ANP, Sluiting. Woensdag 11 December. Hilversum 1. 41a M. Nederiandsch Pro gramma. NCRV. 8.00 Nieuwsberichten ANP; 8.10 Schriftle zing en Meditatie, 8.25 Gewyde muziek (opn.); 8.35 Gramofoon; 10.30 Morgen dienst; 11.00 Gramofoon; 11.30 Zang met Pianobegeleiding en Gramofoon; 12.15 Reportage of Muziek; 12.45 Nieuws- en Economische ber. ANP; 1.00 Stichtsch Salon Orkest en Gramofoon; 2/0 Gra mofoon; 3.00 Chr. lectuur; 3/0 Zang clubje van het Blindeninstituut te Bus- sum en Gramofoon, 4.00 Gramofoon; 4.30 Voor de jeugd; 5.00 Gramofoon; 5.15 Nieuws-, Economische- en Beursberichten ANP; 5.30 Berichten; 5.35 Orgelconcert; 6.00 Koninkiyke Oratorium Vereeniging „Kerkgezang", NCRV Orkest en Solisten (opn); 6.45 Actueele Reportage of Gra mofoon; 7.007.15 Economische vragéh van de dag en Nieuwsberichten ANP, Sluiting. Hilversum II. 301 U. VARA. 8.00 Nieuwsberichten ANP en Gramofoon; (in de pauze: VARA Almanak); 10.00 VPRO: Morgenwyding10.20 Voor ar beiders in de Continube4i'yven.; 12.00 Sylvia Amusements Orkest en Solist (in de pauze: VARA Almanak); 12.45 Nieuws- en Economische berichten ANP; 1.00 Sylvia Amusements Orkest en Solist; 1.30 Orgelspel; 2.00 Voor de vrouw; 2.30 Gramofoon; 3.15 Voor de kinderen; 5.00 VPRO: Cyclus „He| geesteiyk karakter van ons volk"; 5.15 Nieuws-, Economi sche- en Beursberichten ANP; 5*30 Qra mofoon; 5.45 Reportage: 6.05 Esmeralda en Solist; 6.43 VARA Almanak; 6.45— 7 00 Actueele Reportage of Gramofoon, Sluiting. Kootwijk. 1875 M. KRO. 7.00 Berichten Duitsch; 7.15 Wy begin nen de dag; 7/0 Berichten Engelsch; 7.45 Qramofoon; 8.00 Nieuwsberichten ANP; 8.15 Gramofoon; (9.009.16 Be richten Duitsch); 11.30 Berichten En gelsch; 11.48 Gramofoon; 12.00 Berichten; 12.15 Qramofoon; 12/0 Berichten Duitsch; 12.45 Nieuwe- en Economische berichten ANP; 1.00 Gramofoon; 1/0 Be richten Engelsch; 1.46 Gramofoon; (200 2.15 Berichten Duitsch); 2.30 Berich ten Engelsch; 2 45 Muslquette en „Het Vroaiyke Klaverblad" (opn.); 3/0 Be richten Engelsch; 3.45 Gramofoon; 4.00 Militaire Orkesten; 5.00 Berichten Duitsch; 5.15 Nieuwe-, Economische- en Beursberichten ANP; 5.30 Onderwijs fonds voor de Scheepvaart. Causerie: „Meteorologie voor den binnenschipper"; 6<00 Militaire Orkesten (6.30—646 Be richten Engelsch); 7.00—7.15 Brabantseh praatje en Nieuwsberichten ANP, Slul- Wng. J. C. M. B„ hutevrouw van G. D. te Gorlnchem, had ook geen te eken gege ven toen ze van de z.g. Lange Brug ln de richting station reed. Volgens het pro ces-verbaal zou verd. tegen den verbali sant gezegd Rebben, dat ze het richting- aangeven onzin vond. Verd. gaf in een breedvoerig betoog haar meening weer en zeide getracht te hebben den agent er van te overtuigen, dat het erger was geweest, indien rij links afslaande geen teeken gegeven had De agent was het hiermede niet eens en dit had de Juffrouw „flauw" gevonden. Het woord onzin had ze echter niet ge bezigd. Eisch fisfld. Uitspraak f 4 of 4 dg. Verdachte gaf een verward verhaal, dat hy niet thuis en niet wiet, van welke boter het monster genomen was, daar hy ook boter van anderen voor radig had. De straf luidde f 15 of 15 dagen. Slappendel dl* in -te vroege ochtend per moeten fiets «WnhkHJd werk, werdophet aantal geleverd hebben vddr 20 Ja- Overtreding Arbeidswet. M. v. M., bakker te Gorinchem, stond terecht wegens overtreding der Arbeids wet Hy had n.l. twee knechts laten wer ken op een verboden tydsttp. De kantonrechter wees er op, dat ver dachte reeds eerder veroordeeld te, zoo- dat hy nu principale hechtenis kan ge ven. Spr. wil dit nu nog niet doen, doch waarschuwde voor de volgende keer. De straf luidde 2 x f 15 of 2 x 15 dagen. De eisch was 2 x 2 dg. prlnc. hechtenis. VerkeeriBondaars. H. v. d. B. te Gorinchem had niet rechts gehouden in de bocht Molenstraat —Groote Markt. Verdachte zeide door de duisternis niet te kunnen zien en dat hy op een vreemde damesfiets reed. De straf was f 3 ef 3 dagen. P. v. d. Z. had geen teeken gegeven by Richting veranderen. Hy reed op den Nieuwendyk, waar de Straatweg een haaksche bocht maakt en van rechts hierop een andere weg uitkomt. Verd. was linksaf de haaksche bocht volgend op den Straatweg gebleven en dacht dat een teeken geven niet noodig was, daar hy toch dezelfde weg bleef volgen. De kantonrechter was het hiermede gedeelteiyk eens en veroordeelde ver dachte dan ook tot slechts f 1 êi 1 dag. P. A. de R. te Hardinxveld had op zol der een broedmachine. Toen de verbac lisant aan' verdachte om zyn vergun ning vroeg zeide deze geen tyd te heb ben en dat het hem wel een uur zou kosten de paperassen op te zoeken. By navraag by de plulmveeeentrale bleek, dat verdachte geen vergunning bezat. Nu bracht verd. een vergunning van 1915 mede. De ambtenaar vroeg aanhouding van deze zaak voor een nader onderzoek. Het Week nog dat de broedmachine was gevonden, toen men een huiszoe king verrichtte ln verband met de ver denking van hamsteren. De ambtenaar deelde mede, dat een groote hoeveelheid levensmiddelen by verd. ontdekt was, o.a. 133 pond koffie, 78 kg. kaas enz 6 processen-verbaal waren tegen de R. op gemaakt, doch deze worden niet voor het kantongerecht behandeld. Te veel kaas verkoeht. P. van M,, te Utrecht, had op de Markt te Gorinchem aan de waduwe G. van M. een kaas van 8 pond ver kocht, terwyi hy niet meer dan 1 pond tegeiyk mocht verkoopen. Verd. had dit ook tegen rijn klant gezegd, doch er tevens bygevoegd, dat ze wel meer kon krijgen. Verd. verweerde zich nu door te zeg gen, 'dat hy nog niets van de verorde ning had gehoord, ondanks het feit, dat hy Zaterdags en Zondags naar de radio geluisterd had. zyn krant las hy 's Maandags pas als hy van de markt thuis kwam. De ambtenaar zeide, dat de bepaling reeds Zondags in de couranten had ge staan, doch verd. antwoordde, deze cou ranten niet te lezen. De straf luidde f 5 of 5 dagen met verbeurdverklaring van de in beslagge nomen kaas. Te weinig vet in de boter. N. van B. te Leerdam had boter in voorraad met een vetgehalte van 78.8 procent, terwyi dit minstens 80 pCt. moet rij» W. J. B. te Meerkerk had 100 K.G. meel laten vervoeren, zonder dat dit ver voer gedekt was door een goed Inge vuld geleidebiljet. Verdachte gaf zUn boekhouder da schuld. Het meel was niet in beslag ge nomen, aangezien volgens den verbali sant voorheen alles in orde was geweest. Vonnis f 8 of 8 dagen. Uitspraken van 3 December 1940. Openbare dronkenschap: B. van O. te Gorinchem f 5 of 5 d. h. In verboden tyd doen arbeiden: O. B. te Arkel f 3 of 3 d. h.; M. van M. te Gorinchem 2e herh. 2 maal f 15 of 2 maal 15 d. h. Overtreding Melkbesiuit: A. D. te Go rinchem f 15 of 15 d. h. Prysiyst van vleesch en vleeschwaren niet hebben opgehangen in winkel; K. D. te Gorinchem f 4 of 4 d. h. StraatachenderyO .de J„ B. van D„ J. S. en J. 8., allen te Meerkerk, ieder f 10 subs. 10 d. h. of 2 w. t.s. Woning of gebouw niet behooriyk ver duisteren: G. G. v .d. S. te Qorinchem f 5 of 5 d. h.; A. M. te Amelde, G. de J. te Henrijnen, ieder f 8 of 6 d. h.; M. van 8. te Gorinchem f 10 of 10 d. h.; O. W. S. te Gorinchem f 10 of 10 d. h. Geen Identiteitsbewys: B. V. d. V. te Schoonhoven f 5 of 5 d. h. Met rijwiel niet behoorlijk rechts ry- den (rijden met meer dan twee perso nen naast elkaar): K. V. te Hoog-Blok- land, A. van V. te Tienhoven, H. v. d. B. te Gorinchem, W. M. te Giessendam, A. v. P te Giessendam, A. van D. t« Gonnchem. V. O. te Gorinchem. Met rijwiel daarvoor verboden weg be rijden: A. van W. te Giessèndam f 2 of 2 d. h. Motorrijtuig parkeeren binnen 8 M. van hoek van wegen: A. M. te Noorde loos f 4 of 4 d. h. Geen richting aangeven by veranderini j daarvan: J. B. te Gorinchem f 4 of 4 d. h.; H. van K. te Gorinchem f 6 of 6 d. h.; k .de B. te Goricnhem, G. B te Gorinchem, ieder f 3 of 3 d h. Rywiel zonder behooriyk afgescherm de verlichting: A. 't L. te Lexmond f 3 of 3 d. h.; K. S. te Nieuwland. W. T. te Hoog-Blokland, P. B. te Meerkerk, A. v. d. L .te Meerkerk, leder f 2 of 2 d. h.; G. van B. te Tienhoven, E. v. d. H. ta Gorinchem, ieder f 4 of 4 d. h.; J. de R. te Gorinchem f 6 of 6 d. h. Zich in verboden tyd in het openbaa» ophouden: C. P. te Gorinchem f 5 ot 5d.lL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 3