M i \t neem^i 3 vrachtauto's Tooneel voorstelling i:zo R-23 en zijn helpers Couranten-reclame 1/het dcukwuk van Man HóóUh Plaatselijk nieuws] /r ri «C'.fV1* ,,n Bedai''ht had. p. h. de Ridder, j aJt.i «Scherven brengen geluk» Borkonwoudo. Voor direct te huur gevraagd: H. ROOK ZONEN N.V. Te koop: Burgerwoonhuis Plaatselijk nieuwT] Burgerlijke stand MAAHfrAf,- ff HBca>i,E8 I«M DE COOP. MELKFAMUEK. ▼«or de te stichten coöp. malkfakrie*. Naarvoor veie landbouwers uit de Krlm- pawerwaard medewerking hebben toege legd, is grond aangekocht naast het be staande gebouw van de Coöp. Prod. Han- datover—tüging te Gouda. Thans wordt prerfeg gepleegd mét het gemeentebe- ttwr van Gouda, tot het verkrijgen van ttitpaden. Verwacht wordt, dat alle me dewerking aal worden verleend, daar het •voor Gouda van groot belang Is, dat de pMlkfabriek daar komt. Er wordt in een hoog tempo gewerkt, om de stichting ■poedig een feit te doen zUn. AMaanerdam. De damvereeniglng heeft weder een aanvang gemaakt met haar onderlinge wedstrijden. De eerste uitslagen luiden: A. BaanA. Zwartbed 20 C. C. v. d. Wal—J. Giphait 2—0 L. Bakker—F. 't Hoen i_i G. C. Binkhorst—J. H. v. d. Graaf 2—0 J. H. v. d. Graaf—J. H. de Kluijver 0—3 T. v d. Herik—C. v. d. Wal l—l A. Baan—J. Giphart 0—2 J. H. de Kluiver—G. O. Binkhoret 2—0 L. Bakker—A. Baan 1—1 J. GiphartT. v. d. Herik 0—2 G. C. BinkhorstJ. Houweling 20 Enkele partijen sijn uitgesteld, doch Bullen door de betrokken spelers spoedig worden ingehaald. ftUnaottea geetehus. Alblasserdam. Bij W. de Kloe rijn een dertig marmotten gestolen. De gem een- te-poli tie heeft drie personen aangehou den, n.l. G. v. D., N. de H., alhier woon achtig en D. de J. van Papendjecht. Te gen hen is proces-verbaal opgemaakt. Amefde. BIJ een drijfjacht, die hier Woensdag werd gehouden, zijn 24 haaen geschoten. De schooltijden sijn hier ook ver zet. Er wordt nu school gehouden van t.45—-12.30 uur en van 2 tot 4.15 uur. -r Woensdagavond hield de vereeniglng ♦oor «iekenhuisverpleging haar Jaarver gadering in het café van den heer Joh. de Jong. Uit het verslag van den pen ningmeester over het Jaar 1939 bleek, dat de inkomsten bedragen hadden f 3022,50, de uitgaven f 470.53, zoodat er een na- deelig saldo was van f 1687.03. In kas .was op 31 Dec. 1939 f T875.67. Er waren .1197 verpleegdagen. Bergambacht. Verschillende landbou wers hebben hier een aanvraag gedaan om een perceel land te scheuren en te bebouwen. De Novembermaand genaamd de slachtmaand doet Voor deze gemeente baar bijnaam alle eer aan, als men na gaat dat gedurende gemeld tijdvak 97 varkens voor huisslachting sijn aangege ven, waarvan 30 met keur en 97 Bonder keur. Het 8t Nicolaasfeest voor de leer lingen van de O. L. School zal voor de jongste drie klassen gehouden worden op Vrijdag 13 December ln de middaguren. Voor de overige, oudere klassen, zal het feest worden gehouden op de avonduren (volle maanlicht) op Donderdag en Vrij dag 12 en 18 December, ln de bovensa&l van 1 Centrum. Ochtendtrein stept. Qt—ewdsm. De sneltrein die dee mor gens om 8.29 het station Glesssndam— Neder-Hardinxveld passeert, ml voortaan aan deze halte stoppen. Verschillen de Ingezetenen hadden daartoe verzoe ken gedaan. Deze trein rijdt de richting Dordrecht—Eist. Tot ouderling der Ned Herv. Kerk Is gekozen de heer P. UittenbogaaM en tot diaken de heer A. Korevaar. Voor de binnenkort te houden ten- WonsteiUng van phdznvee, konijnen, wa tervogels ens., te organise er ec doer P.K.B. en O. zijn vijf fraaie zilveren wis selbakers en 137 eereprijaen beschikbaar gesteld. Daasmen. Gteeeundam. Op Donderdag 12 Decem ber des avonds 7 uur sal de heer J. H. de Kluiver van Oud-Alblaa, voor de dam club „Denk en Zet" een simultaan-sean- ee houden. Er sal gespeeld worden aan 25 borden. De wedstrijd zal ln het ge bouw „Rehoboth" worden gespeeld. Uitslag van de zesde ronde om het clubkampioenschap: A. Overgauw—A. Adriaanse 2—0; J. van Herwaarden—J. Hoogendoom 2—0; C. Klop—W. H van Houwelingen 0—2; D. Overgauw—L. Bax afgebr.; J. LoeveD. Ambachtsheer 20; J. Versteeg—H. C. van der Wal; J. Kroon T. van der Stelt 0—2; D. Kroon—T. Hoza 2—0. Giessen-Ondekerk. De xendlnfecoUec- te heeft in de Ned. Herv. Kerk f llJO op gebracht. ■oof-Bleklaad. Vorige week liaandag- morgen wilde de heer T. gaan melken, doch miste een koe. Toen het licht was geworden ging een buurman mee op zoek en vond de koe dood in het water liggen. Door de ijael was alles glad ge worden, waardoor de koe hoogstwaar schijnlijk bij het drinken ie uitgegleden. Haastrecht. Woensdagmorgen, is ten raadhuis* van Vlist aanbesteed het ver beteren van da Slangeweg van Vlist naar Polsbroek. Ingeleverd waren elf bil jetten. Er werd als volgt ingeschreven: N.V. Goudse he Aanneming Maatschappij v.h. m. E van Deest te Gouda f 36.990, H. Zanen te Bergambacht f 36.400; P. v. d. Dool te Ammerstol f 37.440; L. en H. Relchard te Haastrecht f 38.000; P. de Man te Ammerstol f 38 000, C. Mon- tebal te Reewijk f 38.500; C. Zanen te Ammerstol f 38.500. Vijfvoudige inbraak. Haastrecht. In de nacht van 4 op 5 December werd hier ter plaatse in vijf huizen Ingebroken. Desondanks was de buit niet soo groot. Kr werd to het ge heel f 35 gestolen en een tacht met een paar distributiekaarten. De politic heeft de zaak ln handen. Een gelukkige i—iimia. Heenkoop. In de Woensdagmorgen ge houden raadsvergadering, werden de ge loofsbrieven van het nieuwe raadslid, den hoer M. Kok, onderzocht en in orde be vonden. Tot zijn toelating werd besloten. In handen van den voorzitter legde hU de bij de wet vereiachte eeden af. Hierna werd de begrooting voor 1941 behandeld, welke ln tegenstelling tot an dere Jaren, een gunstig beeld vertoont. Dank zij het batig slot ad f 7207,44, waar mede de begrooting aanvangt, werd met alg. st. besloten een bedrag van f 2900.— te roost' ceeren voor volgende jaren. De opcenten op de hoofdsom der personee ls belasting werden verlaagd van 200 op 180. Wanneer de teekenen niet bedrie gen, heeft Hoenkoop zijn moeilijkste ja ren gehad en kan in de toekomst wel licht tot verdere verlaging worden over gegaan. Bij de onzekerheid der tijden blijft voorzichtigheid evenwel geboden en er kan dus niets met zekerheid wor den gezegd. ■oernaar. De eolleste ten bate van de stichting „Meer en Bosch" heeft Mer de vorige week f 34 opgebracht. Verandering schooluren. Lexmond. In verband met de korte da gen en de donkere morgenuren, alsmede vanwege de schaarschte in de brandstof fen vangen de scholen in dezo maand en de volgende weer een uur later aan. De kinderen behoeven dan eerst om halfelf op het appèl te zijn. De heeren T. Bikker Tz., A. v. Toor en C. de Vor, zijn tot notabelen der Ned. Herv. Kerk benoemd. ut 119. HU vertelde, hoe hij g&probeerd had in de auto weg te rijden, waarin de etsplaten waren opgeborgen en hoe hU tenslotte aan „De Klauw" was ontkomen. Zij waren zoo diep ln gesprek, dat zij eeertniet bemerkten, dat er een gestal te over den weg naar hen toekwam. Op- eema zag Frits het. „Joop, geluk een jongen! Dus moet er ook ergens een huis in de buurt zijn." Een Jongen met een gezicht vol sproeten kwam dichter bij. HIJ had een gehavende stroohoed bU droeg «en verschoten overall. 130. Frits vertelde, dat se verdwaald waren en vroeg naar den weg, terwijl Joop vroef, er bij hem thuis soms Iets te eten was. De Jongen keek de bel de vrienden eens aan en zei: „Natuur lijk, ga maar met me mee." BU een bocht van den weg zagen ze een klein huls met een gemetselde schoorsteen, waaruit rook opkrlngelde. De jongen bracht hen naar het huisje en in de klei ne keuken, waar de geur van gebakken aardappelen Joop's maag nog meer in opstand deed komen. Dt ruim *-)art*. uit Oud-AJblaa, die Woensdag avond bij lamlU, alhier op beaoek wal feweeat, rami, toen hij de Ulddelve, a(- gln*. door de duiaternla tegen een paal. waardoor hij rtel en ln de aloot tanga de weg tuimelde. HU werd daarby WJ em- atlg aan het gelaat gewond. Met veel moeite wist hU aich op de vee te wal te wei-ken. HU kon echter niet naar huls guan, en moeat naar «Uu lamilie alhier terug keeren. directie van de ReederU op de Lek heeft een auto-vrachtdlenat geopend d*n 1^Qtterdam Dordrecht naar 811e- ZUverea politle-jabileum. Nieuw-LeltkerUud. Op)Maandag 10 De cember zal het 2S Jaar geleden zUn, dat de heer O. Slob, gemiijnte-veldwachter klUler, ln dienat der geSeenta kwam. Dokter van Jk dijk. Hleuwpeert Dokter N. van Btraa- tan la, toen hu ln de aNlond een patient ging bezoeken, met aijn! rUwiel va* de dUk gereden. De val ha het gevolg, dat hU zijn arm brak en m een auto naar het zlekenhula te Oor bchem vervoerd moest worden. Daar is p arm gezet. Tc water ge Waddlnxveen. Door i raakte de boutzager Vat Doordat hU luidkeels oh enkele menschen ti ten hem qp het dn j ^Kantongei hèe^ch"1" v b duisternis Be- IL. in de Goiiïve. I hulp riep. kwa- fwts- ';»VY Er hee^chte Woensdag in de zitting ▼an het Goudsche, Kantongerecht een «enigszins milde 8t. Nicplaasstemming en de zaken,-welke werden behandeld, wa- stroo.te^ge*kVe^"le8rde aa^' dat ")°P Onaangename verrassiajr, Een „Vérkeerend paar", dat op zeÉere dag op de Nieuwe Gouwe onder Wad-* dinxveen, aan de kant tan het rUwial-, pad, iriet de fiets aan de hand gezelljg stond, te praten, werd plot# voqr enk heel onaangenaam feit geplaatst. Een', p aantocht zUnde wielrijder voerde op rijn fiets ten lange houten paal mede, Jet aan de punt een schippershaak. Door wat raar gemanoeuvreer van den berij der, sohoot de haak onider het zadel van de fiets van den Jongeman en bU dit ge beuren werd de pantalon van den mirt- haar van boven tot onder opengehaald. De Jongeman vroeg naam en adres van den schuldige, doch toen hU later op on dersoek uittrok, bleeks dat hem maar wat wijs gemaakt was. M?t speurzin trok de gedupeerde pantalon-e genaar er echter op uit en hU slaagde er ln, den Hetaer te ontdekken. Deze weigerde elke ver goeding en dientengevolge kwam het ge val in handen van de poMtle. De Jongeman verklaarde voor den rechter, dat hU f 6.95 aehade had gele den en 23 punten van zUn textielkaart kwyt was. „Dit laatste kan ik Je niet vergoeden," zei de Kantonrechter, dan moet Je b|J een andere instantie zUn." Het meisje bevestigde als getuige hoe alles was gegaan. „Was Uw aanstaande nog gewond," vroeg de rechter. „Ik ge loof een beetje geschramd," antwoord de de Juffrouw. De etach van het O. M. tegen den Ooudsehen dader was f 25 subs. 10 da gen, met toewUzing van de civiele vorde ring ad f 6.95. De Kantonrechter veroor deelde hem tot f 20 subs. 10 dagen met toewijzing van het bedrag voor geleden schade. De train te laat De Rotterdammer was er weer, die slch een paar weken geleden te verant woorden had wegens het zich na 12 uur op straat bevinden. HU had aangevoerd, dat de trein van half li zoo laat ln Gou da was gearriveerd, dat hU in Rotter dam niet meer voor 12 uur zUn woning kon bereiken. HU was daarom terugge gaan naar zijn patroon in Gouda om daar te overnachten, doch de baas sliep zoo letter, dat al het bellen tevergeefseh was. De Rotterdammer stapte daarom naar het politiebureau om zich te mel den, doch op de Hoogstraat liep hU al twee agenten tegen het Ujf en kreeg een bekeuring. BU de voortgezette behandeling der zaak bleek thans, dat de trein Inderdaad veel over tUd was aangekomen. De man had evenwel een bewUs kunnen krijgen om zich in Rotterdam na 12 uur op straat te begeven, doeh men had hem op het station ln Gouda gezegd, dat zulks niet ging. De Rotterdammer werd schuldig ver klaard, maar gezien de MJaondere om standigheden kreeg hij geen straf. De verduistering. Iemand uit Waddinxveen stond terecht wegens overtreding der verduiaterings- bepaMngen. Een 70-Jarige vrouw had in Augustus om 10 uur 's avonds, toen het nog niet donker was, even het licht in zU« woning aangeknipt, terwUl niet was afgeschermd. Dit was geconstateerd *oor een persoon, een slagersknecht» die teen bevoegdheid had tot het opmaken tan proces-verbaal. HU had derhalve de politie van het feit in kennis gesteld. Het OM. elschte f 10 subs. 4 dagen; de kantonrechter vond f 5 of 2 dagen genoeg. De veroordeelde bromde, dat hU er was bUgelapt, omdat de slagersknecht tan een andere richting was. Op het stieoperspad. lh Snelrewaard hadden twee personen op verboden land geloopen. Een oogen- •chUnlUk onschuldig geval, maar op dat tond maken stroopers veel Jacht op een den. i Een der verdachten voerde aan. dat BU toor ontspanning hadden gevaren, waarbU de schuit op 'joe kant geloonen was. ZU hadden zich^dientengevolge op het land moeten begtflen om het vaar tuig los te krijgen, 'f Klonk niet onaar dig, doctaiier was nog «fel wat anders ge beurd. Een getuige verklaarde, dat de manpon met steenen 'hadden gegooid naarjfen *end. De 4odere verdachte durfflg dit niet te ontkennen, het was echter^ met ajjn bedoeling geweest de eend ft dooden, want hU sou et toch niet mee thuis hebben durven Itomen. Balde VSraachten werden, na èen eisch van f lSflsubs. dage®, veroorf seld tot f 10 stibjj 4 dagen. Twee peltende' Goudsche vl, chstroo- pers, oom en neef, reep. 70 eri«6 taar oud, waren et ln de nacht op uitgeUbk. ken., In een sloot aan de Bodejjraafjthe Straatweg werden se aangetroffen met hun schuitje, waarin epn vlschzlgen fag Het vervoeren vjux dlt| materlall dn de nacht la verboden. Demannenhbdden veldwachters intdgkt Jen hun Bootje vastgélegd. ZU stapteJ daarnï I de richting Gouda, altof et, geen vuiltje aan de lucht wasï ZU Waarschuwden nogiauw een derde, die ln aantocht was 1| in zUn bootje de zegentoflwen had ljlgen. In de belde bootjes mas ook; leeftocht aangetroffen, koffie en 'brood, ioodit de heeren wel voornemens .waren |en jéoos- Je ln de weer te blUveji. Hun pijnen werden evenwel verijdeld. ^7 De Kantonrechter merkte op, dat de beide verdachten geen Schitterende repu tatie hebben. De Jongste dader verklaar de, dat ze heelema&l niet op strooptocht uitgingen. Ze waren op weg naar het water, waarvoor ze vergunning en acte bezitten. Aan dit verhaal hechtte de Kantonrechter weinig -geloof, omdat de verklaringen van de twee veldwachters, die als getuige optraden, duidelUk bewe- aen, dat de visschers andere voornemens hadden. Belde verdachten kregen een boete van t II subs. 6 dagen, terwUl de zegen werd verbeurd verklaard. De jongste verdachte vond de straf veel te hoog. „t Wordt steeds duurder," aei de Ambtenaar van het OM. ▼aa kwaad ep erger. Een wielrijder, die op verboden weg bad gefietst, was door de politie bekeurd HU was soo dom geweest een valache naam en een verkeerd adres op te geven Voor de overtreding der verkeerabepa- lingen kreeg de fietser f 3 subs. 2 dagen; voor het opgeven van de valache naam f 10 subs. 4 dagen. ladder slecht betoond. Een korporaal bU do Opbouwdienst nad op 31 Augustus op do Spieringstraat bU de scholen, waar de militairen wa ren gelegerd, licht doen uitstralen. HU was buiten met e«n niet afgeschermde en helder licht uitstralende zaklantaarn aangetroffen. De korporaal, thans weer gewoon bor ger, verklaarde, dat hU het licht had ge bruikt, omdat hU meende menachcn een dienst te kunnen bewUzen, van wie hU veronderstelde, dat se de goede weg wa- .ren kwUtgeraakt. Die menschen bleken echter poUtle-agenten te rijn, zoodat de korporaal wel Jammerlijk tegen de lamp liep. jk heb al weemalen op de Bple- ringstoaat hulp mouten verieenen," zei verdach*:, „aan peesonen, die to het water vare» geloopen. Van iemand die ik redde, cueeg ik eon goede doorvooker en mUn vrouw een gulden.* Uit het proces-verbaal bleek, dat do korporaal nogal uitdagend tegen de po litie was opgetreden. „Dat Is geen won der," ael «totochte, „ik was razend, om dat de agent met een revolver voor mijn neus stond. VUfmaal heeft hU mijn naam gevraagd, dien Ik al driemaal had ge legd." Van de eisch van f 19 subs. ''I dagen deed de Kantonrechter precies de helft af. VerduisteringB-rasjfe. Een StolwUker had de verdulsterlngs- bepalingen overtreden, of liever: een van zijn dochters, maar daarvoor is de man aansprakehjk. Op een avond straal de een raam aan de straatzUde volop licht uit. Verdachte vertelde, dat hU er niets aan kon doen; hU lag al op bed, toen de overtreding werd geconstateerd. ZUn dochter was bezig de Zondagsche klee- ren op te bergen en had totaal vergeten de gordUnen voor het raam dicht te trek ker De man voerde als bewUa der onop- Een m rijdersde het ttafb naar bul Ujk donke Er on lettendbeld aan, dut sijn dochter ook aanstalten maakte naaf bed te w«n Mker al Tilt een oojpurlt van „eerbaar beid" de ramen had vefdulsterd. De StolwUker kreeg een boete 7.50 «ubs. I dagen, nadar het OM 15 auba. 6 dagen had gevorderd. In Oudewater waa eveneene overtre ding der verduiaterlngebepalmgen g«on- etateerd bU een caféhouder. Daarvoor moeit hu etch thans verantwoorden Verdachte verklaarde, dat hu aan de uitstraling absoluut geen schuld heeft De kamers van het hotel waren gevor-' derd door de weermacht en se taochten door niemand anders worden Betreden De Ambtenaar van het OM. lelde, dat het materiaal, waarmede moest verduis terd worden, niet voldoende ln orde was I en daarvoor la de hotelhouder aanern». kelUk. Verdachte ontkende, dat de spul len niet deugden. Ze zijn door een tim- merman gemaakt. Degenen, die de ka mer gebruikten, hadden bet materiaal er vepnoedelUk niet goed voor geplaatst. Het OM. elschte f 25 subs. 10 dagen De Kantonrechter oordeelde Bet wen-' echelyk den verbalisant nog te hooren omtrent de deugdelUkheid van sUn ver- dulsterBigsmateriaal. In verband hler- I ifrd d' kkkk een week aangehóu- Bei autobestuurder etond terecht we- gsna liét voldoends afscherming van ds V00r" achterllctlten van zUn auto. Vei lachte zelde, dat hU voor de Duit- ««-macht rUdt en dat deze»un f 5Wrn?: heeft goed9ekeu^ on ai. iw de Ambtenaar van het m. naar jftdten bracht omtrent.1 die verant- woortfelUkheld(enz., 'zel ver|a3hte iéeeds weer, dat ,de Weermaolit de(niaEtree«Ln voldoende Échtte.- i Volgende j week komt 'dezef zaak Zip. nieuw aanjjde orde; verdachte zal iStó deh Dui(s<^n nlllitair meebrengen, die beweerd h#rt, dat het met de auto-lij^ pen ln oijf^Jwas. j ir van het Ooadsehe Wlel- noests voorkomen, omdat 4lt itu op de Oosthaven licht was gedrongen in het avopd tlch •®al8«nnato Jurt- qlsjh debat !ov?r bezitter en huurder vad het huis en de daadWerkelUken en niet-daadwehrkelUken gebruiker. Op grond hiervan meende de maJo(rf? van rechtsvervolging te iuüen worden.' ontslagen. Sj Er deed zich echter onverwachts letiïl anders voor ln deze zaak. De majoor wa* eigenlijk in 't geheel niet aansprakelijk''1 voor de overtreding, omdat ze zich had voorgedaan, nadat hU het commando had overgedragen aan den korpscom mandant, in verband met enkele dagen verlof. In verband hiermede wer£ de majoor van rechtsvervolging ontslagen. Verschillende personen, die zonder voor- en achterlicht hadden gefietst, kregen boeten van f 5 en f I of twee maal f 3. Zonder identiteitsbewijs. Een StolwUker was op 18 October zon der identiteitsbewUs aangetroffen. H3J had ln Gouda bU een fotograaf de foto's laten maken, doch had talrijke malen geloopen alvorens ze waren gereedgeko men. BU den fotograaf was de wat in de war geraakt. EindelUk had de Stol wUker de foto's kunnen losbranden; dat was op een Vrijdagavond; 's Maandags daarop was hU naar het gemeentehuis gegaan om een identiteitsbewUs en Juist op een der dagen daartusschen had men hem bekeurd. Het OM. vroeg f 5 subs. 2 dagen. Ver dachte had gemeend er met een rijks daalder boete af te komon. De Kanton rechter legde f 3 subs. 2 dagen op. „Dat valt nogal mee," zei de StolwUker en hij betaalde meteen. Nog s* -schillende anderen, die geen identiteitsbewUs hadden kunnen too- nen, ofschoon ze het wel bezaten, wer den tot een rijksdaalder boete subs. 1 dag veroordeeld. Waar werd oprechter trouw..,. Een echtpaar ln Gouda was even over 12 uur ln de Ridder van Catsweg aange troffen. De man deelde mede, dat hij van de Krugerlaan naar de Ridder van Catsweg moest. HU had die avond nleu* we schoenen aan, die hem zoo knelden, dat het bloed hem ln de kousen stond. HU had niet harder kunnen loopen en was zoodoende even over 12 uur bU rijn woning. Het OM. vroeg f 15 boete subs 6 dagen met een week hechtenis voor- waardelUk. De Kantonrechter maakte er t 10 subs. 4 dagen van met de week voorwaardelUk. Direct daarna stond de vrouw terecht ,Man en vrouw zUn één," verklaarde ze oprecht. „Ik dacht, dat we er met één boete zouden afkomen." Het O.M. vorderde weer f 15 subs, f dagen, „Ik wil man pn vrouw als één beschouwen," verklaarde de Kanton rechter „en daarom zal ik U veroordee- len tot f 5 suba. 2 dagen. Met Uw mar samen hebt U dan f 15." Heden overleed in het Diaconessehuis te Utrecht, na éen langdurig doch ge duldig gedragen lUden, onze geliefde Vrouw, Moeder, Be huwd-, Groot- en Pleeg moeder ANTH0NIA DE RIDDER, ln den ouderdom van 48 Jaar en 9 maanden. Hoornaar: J. GROEïf. L. D. H. GROEN. Schiedam: A. DE LANGE GROEN.' H. E. DE LANGE. J ANNIE. ÖORRIE. Hoorbaar: D. H. GROEN. I T. GROEN. H. J. GROEN. i ANTH. GROEN. Z. M. GROEN. ADR. GROEN. J. GROpN. Meerkerk: t 1 'j M. A. Hoornaar, 6 December 1940. Iridder SLOB. -f- beihaagde l|et den Ure van leven en ibod, tot diepe droefhWd, na i kortstondig, geduldig ge- gen lijden, van onze zUde te [nemen, nUJn ihnjig Bliefde i Man, Vader èn jBARBNP LABEE. in den^ fceftUd van ruin? Mkaaf. i l WED. B. LABEE- 4 PRINS. En '|de diepbedroefde Ouqyrs en Farijjfilie. Streefkerk, 6 Dec. 1940. De teraardebestelling zal plaats hebben op de Alg. Begraafplaats te Groot- Ammers op Dinsdag 10 Dec. a.s. Vertrek van het sterfhuis v.m. 11 uur. Hiermede betuigen wU onzen oprechten dank, voor de deelne ming en het medeleven, ondervon den bU het overlUden van onzen lieven Man, Vader, Behuwd- en Grootvader KLAAS VAN DER HAM, In het bUzohder aan het Bestuur en Leden van de Muzlekver. „Unie". Uit aller naam: WED. G. VAN DER HAM BOUWMEESTER. Amelde, 9 December 1940. OPENBARt VRIJWILLIGE VERIOOPINI NOTARIS te Ouderkerk a.d. LU i*k o H LEEDEN ;en 11 'fn 18 iber 1940, telkens 's morgens ll jiur (n.t.), in het Koffiehuis van All&ERKOU- WER te Berkenwoude, ten ver zoeke van de étvén "J Wed. W. SUYKER,' aldaar, bU' dnbod en A f s 1 ag, ln het oMnbfléw te ver- koopen: n MUG Vereeniglng Schoonhovensche Kleuterschool bp Donderdag 12 December (lichte maan) aanv. 7.30 u einde 10.30 u. in de Nutszaal te Schoonhoven i De Rederijkerskamer «Jan wan Beert» te Utrecht zal bpvoeren tooneelspel in drie bedrijven door j. J. v. Mechelen Kaarten aan de zaal en bij de bestuursleden. Plaatsbespr. a 10 ct. op de dag der uitvoering, 'smidd. 1 uur. staat aan de soits. Te koop, BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Amelde maken be kend, dat te koop wordt aange boden: EEN VAARTUIG (Aak) van 5 ton inhoud, met het daarbij behoorende aanwezige ma teriaal. Dit vaartuig is speciaal geschikt voor baggeren en het snUden van riet langs de rivieren. InschrU- vingsbiljetten, met de op de en veloppe vermeldende woorden In schrijvingsbiljet „Aak", wórden vóór of op 21 December 1940 bU den Burgemeester Ingewacht. Ameide, 7 December 1940. BURGEMEESTER EN WET HOUDERS VAN AMEIDE ver- ÈRF, en DE B0UWMANS B f 18, met SCHUREN, HOOI dere GETIMMERTEN eenige perceelen WEI- EN H0WLAMD, samen groot 18.40.61 H.A,| en' hen i afzonderlijk Woonhuis BI 17 met ERF, GROOT 5.69 AREN, alles onder de gemeente - Woning en Landerijen1 rijn ver pacht voor f 1840.- per Jaar tot - Mei 1943/1 November 1942. Het Woonhuis is verhuurd voor 2.50 per week tot 15 Maart 1941. BBIT* Aanvaarding bU de betaling van de koopsommen op 29 Janu ari 1941. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. Mr CCC I4t!Neemt de proef op de soml S. A W. N. Nooten - Schoonhoven bet zuiverste, fijnste keukenzout dat uit Neerlands bodem gewonnen wordt. 1 3 cent per Kilopak N.V. KON. NEDERL ZOUTINDUSTRIE BOEKELO - HENGELO MAANDAG 9 DECEMBER ltt» GEMEENTE BERGAMBACHT. KOSTELOOZË INENTING. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van Burgambaeht maken bekend, dat op Woensdag 18 December '40 des nam. 3 nur, gelegenheid zal zijn opengesteld tot kostelooze inenting en herinent in g van hen, die zich daartoe ten Raadhuize aan melden. Bergambacht, 9 December 1940. Burgemeester en Wethouder! j voornoemd: De Burgemeester: WINKLER. De Secretaris: W. SCHIPPERS. voor binnen- en buitenland 500 in gondan staat varkaaranda mat of zondarchautfaurs. Motor-of handkippar of voste opan loodbak Ondergetekende verzoekt schriftelijke ruime omschrijving van den wagen door aanbieder. Omschrijving motor of handkipper of open vaste laadbak, merk, laadvermogen, bouwjaar, alsmede in welken staat de wagen en banden verkeeren. OUDERKERK A.D. IJSSEL. PARTICULIER GELD RflngRbodM als le Hypotheek, met goede over waarde. Rente Brieven, met volledig en duidelijke om schrijving, onder No. 5577, aan het Bureau van dit Blad. ta Schoonhovan een flink op eersten stand. Brieven onder no 5455 bureau v. d. blad. 0 p ropIng tot büwoning eener ALGEMEENE VERGADERING der COÖP. DOERENLEENBANK f Lukkerktrk Vrijdag 13 December 1940, des voormiddags 19 nor, ln het Koffiehuis „HET BONTE PAARD" te Lekkerkerk. Punten vaa behandeling: 1. Opening en Notulen. 2. StatutenwUzlging. N.B. Het ontwerp gewijzigde Statuten ligt ten Iran tore der Bank ter inzage voor de leden» tot na afloop der vergade|lng. 3. Wijziging HuishoudelUk Regle ment. !n.B. Het ontwerp gewUzigd HuishoudelUk Reglement ligt ten kantore der Bank ter Inzage voor de leden, tot na afloop der vergadering. 4. Benoeming plaatsvervangend bestuurslid. Bindende voordracht: i. M. DB JONG Hz., 2. C. v. HERK CZ- 3. J. OSKAM Jz. 5. Rondvraag en Sluiting. Namens het Bestuur: B. STREEFLAND, Voorzitter D. A. OSKAM, Secretaris. Brandwijk. Gevonden: Een paar been- Ptjpen. Te bevragen bU Ant. BrandwUk. Kerkelijke verkiezingen. Czpelle ad. Ussel. De heer P. A. Vuyk heeft rijn benoeming tot diaken bU de Geref. Kerk aan de Usselm. laan niet songenomen. Thans zUn ter voorziening ln deze vacature gecandideerd de hee ren H. W. G. de Jong en G. van Vliet. Controleur landbouw-crisiswet. CapeUe ad. IJsseL De heer P. Verboom is benoemd tot controleur der landbouw- crisiswet. Voor het eerst sinds jaren. Hei- en Boeicop. Zeer vele teleurge- •telde kindergezichtjes kon men Donder dag aanschouwen Mj het uitghan der beide scholen. Tersluiks keken vele pa ren kinderoogen naar de winkel van bakker De With, met nog een kleine hoop dat de goede Sint toch nog, evenals zoo vele Jaren, aan hun gedacht zou heb ben. Ondanks die stille hcjöp en alle ge fluister bleef de winkeldeur gesloten en de kinderen vervolgden hun weg. De goede Sint was dit jaar .hiet gekomen; bakker de With was door de tUdsom- standigheden gedwongen, met deze tra ditie te breken. We mog$n evenwel ho- Pen, dat zoodra de gelegenheid het weer toelaat, bakker de WitW zUn kinder- tractatie weer op de oude voet zal voort zetten. - Nadat we het eenige dagen zonder ons torenuurwerk hebben moeten stel len, waarvan het ongerief direct wordt gevoeld, Is thans, nadat door deskundige hand het euvel was verholpen, het raderwerk weer in werking gesteld. Molenaarsgraaf. Met ingang van half December wordt het postkantoor over geplaatst haar no. 84. Nieuwerkerk a.d. Ussel. BU den heer Mansschot, bakker te Kortenoord. brak brand uit. De spuit van het dorp rukte onmiddellijk uit; door kordaat optreden werd de brand in de aanvang gestuit en erger voorkomen. Met materieele schade liep het ongeval af. De buurtschap „Ver Hitland" zag het reeds zoo vele malen ter sprake ge brachte probleem Inzake de drinkwater* voorziening op bevredigende wUze opge lost. Er is thans namelijk van gemeen tewege een pomp-installatie geplaatst. BU Informatie gaf men te kennen, dat het water uitstekend is. De autobusdienst fa. gebrs. vanGog heeft, ingaande 9 December 1940, een nieuwe dienstregeling voor de door haar onderhouden diensten ingevoerd. HierbU wordt de standplaats, welke de bussen tot nu toe op hel dorp Nieuwerkerk had den, naar Zevenhuizen (Hof van Hol land) verplaatst. De sedert ongeveer een jaar uitgeschakelde route Zevenhuizen ls nu dus weer opgenomen, met dien ver stande, dat de bussen, welke vroeger hun weg over deiX)mmoordscheweg kozen, thans de richting Nieuwerkerk zullen ne men. Werk opgedrafen. Sliedrecht. Het onderhouden van de bodemdiepten in de haven van DelfzUl, is gegund aan de N.V. Bagger MU. Bos en Kalis alhier voor f 88.624. AMEIDE. Geboren: Dirk Teunis, z. van D. T. Kon en M. van Gelderen. Jacoba Cor nelia, d. van N. Pek en A. van Middel koop. Magdalena, d. van H. P. Arkel en W. Vroon. Leendert Marinus, z. van P. Stteefkerk en D. van Drenth. GUsbert, z. van J. van der Vliet en C. de Langen. Abraham Antonie, z. van C. van der Zijden en A. M. Hoeijenbos. Getrouwd: A. van Vliet, 34 j., en T. C. Kool, 22 J. Overleden: J. A. Quint, 11 J. Een levenloos kind van J. van Holten en W. A. E. Vroon. L. Plieger,>68 j., echtge noot van Joh. Woudenberg. J. van Gent, 83 j., weduwe van D. Schrijvers hof. K. W. van Middelkoop» 70 J., echt- genoote van H. Diepenhorst CAPELLE a.d USSEL. Geboren: Cornells, z. van H. A. v. d. Berg en C. A. Hopperak. Nelly, d. van W. Vos en J. A. Uithagen. Jo- sina Huiberdina, d. van K. van WUn- gaarden en N. Lagerwaard. Dirkje, d. van B. Nieuwland en E. v. d. Wiel. Teuntje, d. van A. Stam en M. K. van Rhee. Pieter Arle, z. van P. J. Som- mer en G. A. Weggeman. Mary, d. van L. van Zoelen en A. A. van Elk. Adrlaantje, d. van A. v. d. Schelling en A. Ment. Ondertrouwd: H. Hehnstrijd, 25 J., en L. Oskam, 21 j. i Getrouwd: C. L .v. d. Gaag, 21 j., en K. Sparreboom, 18 j. K. Nederlof, 30 j., en G. A. Verboom, 25 j. Overleden: J. Heuvelman, 51 j., echt genoot van J. yerwaal. J. H. Horee, 53 j. A. Krijgsman, 48 J. GIESSENDAl#. Ondertrouwd: A. van Noordennen, 27 j., en C. BroekhuUzen, 22 J. Getrouwd: A. W de' Landgraaf, 27 en G. M. van Meeteren, 26 J. HEI- en BOEICOP. Overleden: G. de Gans, 66 j. HARDINXVELD. Geboren: Wouter, z. van A. Both en M .de Boon. MatthUs Adrianus, z. van A. Verschoor en A. J. den Breejen. Simon Marinus, z. van H. J. van Overbeek en G. T. Stasse. Overleden: M Breur, 61 echtgenoo- te van C. den Dunnen. LANGERAK. Geboren: Aartje, d. van A. ran der Ham en D. den Braven. LEXMOND. Geboren: Arigje, d. van L. van DUk en G. RietveQd Jan Willem Basti- aan, z. van B. A. van Overhagen en J. A. W. Middelkoop. Overleden: J. H. Doeland, 9 J. MOLENAARSGRAAF. Geboren: Gerritd.na Adriana, d. van A. Boon en G. A. Haverkom. Getrouwd: A. Swijnenburg, 19 J„ (te Ottoland), en A. Prins, 17 J. Overleden: E. A. den Butter, 92 j. J. Ouwerkerk, 50 j., echtgenoot van A. Goedhart. J. van Vuuren, 76 J., we duwe van A. Brouwer. MEERKERK. Geboren: Arie, z. van M. Termaat en M. Termaat. NIEUWERKERK q.d. IJSSEL. Geboren: Aris, z. van A. Molenaar en Ondertrouwd: J. S. Looy, 30 en M. V. d. Heuvel, 21 J. NIEUWPOÖRT. Getrouwd: N. Holler, 26 J. (te Groot- Ammers), en W. Monteban, 24 J. Overleefn: (te Sliedrecht) G. MuUl- wUk, 70 j., weduwe van J. Blom. PAPENDRECHT. Geboren: Arie Pieter Teunis, z. van C. den Dekker en J. J. Punt. Overleden: M. van de Graaf, 74 J„ we duwe van W. van der Leer. SCHELLUINEN. Geboren: Elisabeth, d. van J. A. DuU- zer en D. van den Dool. Ondertrouwd: T. de Groot, 29 J., (uit Giessen-Nieuwkerk), en B. de KreU, 22 j. TIENHOVEN. Geboren: Cornelia Willy, d. van H. Spek en T. VerheU- Overleden: A. MuilwUk, 79 j„ weduwe van G. Slob (won. te Langerak). WADDINXVEEN. Geboren: Aioertus, x. van P. Bonten bal en C. Vogelaar. Hilgonda, d. van M. Blonk en M. de Pater. Jan Ger- rit, z. van E. Pijpers en H. M. Stolker. Popkje, d. van J. Kamerling en T. Schreiber. Joannes Adrianus Maria, z. van H. Gerta en A. Pannebakker. Overleden: W. VerweU, 79 J., echtge noot van G. Hoogendoom. Loop der bevolking P. Hoogendam. AMMERSTOL. Ingekomen: D. Verhagen van Rotter dam; J. Hoejenbos en gezin van Am sterdam; H. V. ter Horst van Rotterdam BRANDWIJK. Vertrokken: L. Molenaar naar Rotter dam; C. Kooijman naar Molenaars graaf. GROOT- AMMERS. Ingekomen: D. Vroon, van Ameide A 226 naar A 121. Vertrokken. A. den Hartog, van C 35 naar Hoornaar nr. 134a; A. C. Verrips, van C 24a naar Schoonhoven, Stadhuis straat 16; N. Holler, van B 15 naar Al- blasserdam, Ruigenhil A 176; H. C. Voor- spuij, van A 20 naar Schoonhoven, Ha- venstraatsche Wal 5. LANGERAK. 0 Ingekomen: C. Rozendaal, van Culem- borg, Binnenmolenstraat 38 naar 158. Vertrokken: J. Buijs, van 213 naat Vallend er (Rhein Did.), RAB Lage* Waldfriede. LANGERUIGE WEIDE. Ingekomen personen: C. A. Verdouw van Bodegraven naar Kerkweg 51; M. da Roos van Haastrecht naar Parallelweg lc; J. de Haan van Houten naar Paral lelweg la; J. den Boon van Zegveld naar Laageind 15. Vertrokken personen: N. van Duurea van Laageind 26 naar Waarder; A. Schouten van Laageind 4 naar Waarder; G. G. den Boon van Laageind 4 naar Wassenaar; J. Lage van Parallelweg 14 naar 's-Graveland. LEXMOND. Ingekomen: E. C. A. Stoelwinder, vaa Utrecht naar Achthoven 60; G. van Die ren, van Vuren naar Lakerveld 93; Jonkvrouwe S. A. van Lldth de Jeude, van Moordrecht naar Nieuwe Rijksweg 9; J. J. Langenberg, van Leerdam naar Achthoven 17; J. Kouw, van Leerdiam naar Kom LekdUk 51; W Graveland, van de Lier naar Oude RUksweg 62. MOLENAARSGRAAF. Ingekomen: C. Kooijman, van Brand wijk; A. J. Flach, van Ridderkerk; P. M. van WUgerden, van Bunnik. NIEUWERKERK a.d. IJSSEL. Ingekomen: C. Groeneweg en gezin uit Rotterdam; G. de Graaff uit Wagenin- gen; J. C. Kwakernaak uit Capelle a.d. IJssel; A. Kwakernaak uit Capelle a.d. Ussel. Vertrokken: L. Oosterom met gezin naar Stolwijk; A. Twigt naar Capelle a.d. Ussel; M. T. van Herk naar Stellendam. NIEUWPOORT. Ingekomen: J. Boerboom en dochter, van Schoonhoven, Lekdijk 17, naar 171. Vertrokken: W. Stultiens, van nr. 188 naar Weert, Swartbroek 79; D. C. Slob, van nr. 228 naar Dordrecht, Toulon- schestraat 68rd W. Monteban, van nr. - 238 naar Schoonhoven, Havenstr. Wal 5; E. J, BaardwUk, van nr. 179 naar ZwUndrecht, Bruïnelaan 15. NOORDELOOS. Vertrokken: Fl. Bikker en gezin naar Gorkum; T. Vink naar Streefkerk; T Bikker naar Voorburg. Ingekomen: K. L. Volker van Dordt; A. Boogert van Rotterdam; T. A. E. (den Ouden van Rotterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 4