kunstkalender SEIHLICHTJES De Fiihn Marktberichten Gemengd nieuws] sUMs 50 CENT 8 MAANDAG 9 DECEMBER 1940 stee Mae Nil De normale prijs, die niet-abonnees betalen, bedraagt f 1.00 Franco per post resp. f 0.60 en f 1.10. Onze agenten kannen a tan volledig model tonnen. STORM EN BOOG WATER. Groote gebade in *t Wetland. EEN ADVERTENTIE IN DIT BLAD GEEFT Rotterdam’s binnenstad onder wtaer. Te koop: Een goed onderhouden VULKACHEL. Te bevragen bij K. v. d. HEUVEL, Qoudseheweg G 154 - Stolwijk. Wekel^ksch. ter Dit jeer kunnen onze abonnees verkrijgen oen bijzonder fraaie, Mia^dsjtke. bevatt. 6 reproducties In 4-kleuren autotypledruk Paar- 347 Te koop: Een gebruikte TOMATENHOBBEL, een KARNTJE van 4 L. (glas). TURFSTEKER; alles i. g. a. n. Te bevragen: Koolwijk, F 41, Stolwijk. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANBOUW EN V1SSCHERIJ. DISTRIBUTIE VAN KOFFIE EN THEE. De Secretarls-Generaal, waarnemend Hocfd van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat op desbetreffend verzoek de opplakvellen met de met de „81” genumm. bonnen voor kof fie en thee niet, zooals dezer dagen is gepubliceerd, gedurende het tijdvak van 9 tot en met 13 December a.s. maar Maandag 16 tot en met Vrijdag 20 December a.s. bij de plaatselijke distributledlen- sten ingeleverd dienen te worden. De bonnen „81”, welke de detaillisten na 15 December aa. van hun klanten in ontvangst nemen, moeten tezamen met de bonnen voor de volgende distributieperiode van koffie en thee worden in geleverd. Gevonden: PAKKEN KOOL Tegen advertentiekosten terug te halen bij GEBR ROOKEN, Berg ambacht - D 128. op Maant ’-streden iger aan De Führer en de Duitsche we middag In de mc Ujnsche wapenfal Duitsche arbeider. Behalve door di personeel van de komst bij gewoon maarschalk Kelte bevel der weerma Duitsche arbeldsl minister voor de tte dr. Todt. Tow de Führe: Qij ontvangen rr gtjurth, dat nog spreekgestoelte vt Nadat de gouwl mlnlstet dr. Goeb geopend had, riet de Duitscde arbei devbering, welke drift werd aangel Ik spreek khani Führ*r aan, ii dM ik weln>g tijd in de tweede pl meen, dat het Jul te spreken. WIJ b een conflict, waai «t»at dan de ove; of het andere lar «trljd van twee w ren om u, heel ir de tijd het toelaa in de diepere b«v conflict. Ddtedm. Fis Do koelen zu komen. De vele wij ons reeds h« worden van de’i onze distributie ping der veehoud autoriteiten, wel dat de vleeschpr doende is, om v van de rantso oogenblik op pa Als dus de veehc len, dan Is er gt maar aangezien zeer weinig lust gevolg van verscl is eenige dwan. Derhalve Is een hierop neerkom maanden Doceml één van de vij sullen moeten as do nu geldende hoogd. Als deze beantwoordt, aal loop van deze m rantsoen beschik dus het beste va Ook met de bo tena. In hot mid verwtand aan do dtetrfbuttelelding in elk geval con elkander niet erg pen. Consument grondeltjko weien de klacht, die „v hen wordt geult. overvloed van m mooat worden af| meneehen en wilt nu in de winterm tie sterk terugloo boter te, trekken op voor de ma ketno ,dle men tuur- en kunstbc «erate uitviel, in i toeling van de ai die zich dus 1« mterekend. Naar vergeven, want niet, gezien de hi Of wouden wij mc in deze moeilijke Hoe dan ook, te verdeeling van wi schikbaar is, zal verplichting wosd kere hoeveelheid m het hoeft de den vervolge w VMWhtfnt Ma m Vrijdag. Pr gng: voor Sc maanden f 14 der bewoners is gedood, twee personen zijn zwaar en drie licht gewond. Vele ruiten van nabijgelegen woningen spron gen. BUS MET MEISJES DOOR TREIN GEGREPEN. Boomen stonden open. Zaterdagochtend in de vroegte is te Roermond een autobus tegen een trein gereden. Er reden namelijk eenige autobussen “naar de grens met een aantal meisjes, die naar hun werk gingen. De eerste bus wilde juist de overweg paauseeren, toen de chauffeur merkte, dat van links uit de richting van het station Roermond een goederentrein naderde. De slagboomen stonden open en een botsing was niet meer te vermijden. Ongeveer 25 meter voorbij de wachtpost kwam de trein tot stilstand. Bij de botsing werden twee van de dertig inzittende meisjes uit de bus ge slingerd. Zij werden op de ifails gewor pen voor de rijdende trein en op slag gedood. Drie andere meisjes liepen verwondin gen op. De chauffeur en andere inzit tenden zijn er wonderlijk goed afgeko men. 9 Omtrent de oorzaak van het ongeluk vernemen wij, dat de baanwachter, die op dat oogenblik dienst had, onwel was geworden en zich dientengevolge even verwijderd had, sonder de boomen ge sloten te hebben. MIJNEN BIJ 8CHEVENINGEN. Het A.N.P. meldt: De storm heeft in de nacht van Vrijdag op Zaterdag tal van mijnen in de nabijheid van Scheve- nlngen gebracht. Verscheidene hulzen zijn ontruimd en de Hellingweg, Hout- rustweg en het terrein van de Scheve- nlngsche sleephelling maatschappij zijn afgesloten. In het ververschingskanaal bij de sluizen drijven drie mijnen en tusschen de pieren van het kanaal en die van de haven vier. De Geneesk. Dienst heeft een aantal zieken uit de ontruimde hulzen vervoerd. Deze met zorg samengestelde kalender geeft voor uitzonder lijk lage prijs zes ware kunstwerken, schilderijen uitsluitend van Hollandsche meesters uit c^e vorige eeuw. De platen zijn stuk voor stuk het inlijsten overwaard. Deze kalender op kunstdrukpapier uitgevoerd op een schild van 39 bij 48 c.m. is verkrijgbaar voor onze abonnees OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANBOUW EN VISSCHERIJ. BENZINE VOOR TRACTOREN EN 8TATIONNAIRE MOTOREN IN LAND- EN TU1BOUWBEDRIJVEN. Het Rijksbureau vóór de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend: Aanvragen voor vergunning tot het koopen en verbruiken van benzine als motorbrandstof voor die tractoren en stationnalre mo toren, welke gewoon waren uitsluitend op benzine te loopen, ten behoeve van land- en tuinbouwbedrijven, voor de maand Januari 1941, moeten uiterlijk 16 December aa. zijn binnengekomen bij het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Afdeeling n D, Alexanderstraat 19 te ’s-Gravenhage. De aanvragen moeten ingediend worden op de rose formulieren B 1, die aan alle distributiekantoren verkrijgbaar zijn. Land- en tuinbouwbedrijven, aangesloten op het electrische net, mogen geen aanvragen voor benzine indienen. Werkzaamheden, waarvoor benzine kan worden aangevraagd, zijn voor het landbouwbedrijf dorschen, waterpompen (voorzoover niet anders mogelijk) en in zeer bijzondere omstandigheden grondbe werking. Voor het tuinbouwbedrijf komen voor benzineverstrekking in aan merking werkzaamheden als bespuiten van boomgaarden en kas sen, voor zoover deze werkzaamheden niet met handkracht kunnen geschieden. In sommige gevallen kan benzine worden verstrekt voor grondbewerking en bevloeiïng van kassen. Nog wordt de aandacht erop gevestigd, dat zij, die gewoon waren petroleum te gebruiken, doei* m de plaats daarvan thans benzine toegewezen krijgen, hun aanvragen op de gebruikelijke wijze moeten blijven indienen. Duidelijke invulling en behoorlijke onderteekenlng van formulie ren zijn noodzakelijk. In de Nieuwe Maas is Vrijdagavond door de felle storm het water zeer hoog opgeloopen, waardoor de geheele binnen stad van Rotterdam blank kwam te staan. Het verkeer in het gedeelte tus- schen de rivier en de Hoogstraat, Schie- damschedljk en Oostzeedijk, werd onmo gelijk gemaakt en de verbinding tusschen Linker en Rechter Maasoever was hier door verbroken. In Kralingen heeft de noodklok geluid omdat langs de dijk geconstateerd werd, dat het water 2 c.M. boven het noodpeil was gestegen. Om 11 uur was het hoog water en ge lukkig werd reeds om 10.55 uur een val van 5 C.M. geconstateerd, zoodat een groote overstroomlng in Kral’uxen teult- gehtefffn OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANBOUW EN VISSCHERIJ. TOEWIJZING VAN BINDTOUW VOÖR TOMATEN, BOONEN ENZ. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In Oorlogstijd vestigt er de aandacht op, dat telers, die in aanmerking wenschen te ko men voor een toewijzing van bindtouw voor tomaten, boonen enz., hiertoe een aanvraagformulier moeten aanvragen bij de veiling’ waarbij zjj zijn aangesloten. Personen, die niet bij de veiling zijn aangesloten dit zullen in het algemeen zijn de markttuinders, dia niet tevens een veiling hebben gekozen moeten dit formulier rechtstreeks aanvragen bij het Centraal Bureau voor Tuinbouwvei lingen in Nederland, Javastraat 80, ’s-Gravenhage. De veilingen dienen aan dijt bureau op te geven het aantal aan vraagformulieren, dat zij voor haar telers noodlg hebben. De aan vragen om formulieren, zoowel van de veilingen als van de niet bij een veiling aangesloten tuinders, moeten uiterlijk Maandag 16 Dec. a.s. in het bezit van het genoemde Centraal Bureau zijn, hetwelk de formulieren dan direct toezendt. De hevige storm, die in het laatst van de afgeloopen week woedde, heeft op tal van plaatsen In ons land ongelukken en •ehade veroorzaakt. Vrijdag zoowel als in de daaraan voor afgaande nacht is In het Westland groo te schade aangericht door de hevige storm, die gepaard ging met zware wind- stooten. Menig warenhuis heeft het moe ten ontgelden. Het ernstigst zijn wel de omstreken van de Groene Laan te Honselaarsdljk geteisterd. Daar heeft een windhoos op de kweekerljen de kassen omvergeworpen en sommige zelfs geheel vernield. Zoo zijn op de kweekerij van den heer Veld hoven 4 kassen goeddeels vernield, één kas werd gedeeltelijk op een andere kas geworpen. Een 300 eenruiters gingen hier voorts aan scherven; in de aangrenzen de tuin van den heer v. d. Lugt werd een groot warenhuis in elkaar gedrukt, even als in de tuin van den heer Vellekoop, waar ook enkele kassen werden verwoest. Vrijwel iedere tuinder heeft op zijn be drijf vernielingen en de schade wordt ge schat op pl.m. f 12.000. Ook op andere plaatsen In het West land, vooral te Monster en te Loosdul- nen, is op menige kweekerij glas aan scherven gegaan en schade van gerlnge- ren omvang veroorzaakt. e MM p«r MbwtMtte wa 6 rt«da (M MoruidoMdtag). E&e Mgei I mm. UUbIoMmxI worde* opgcnooMa advartaaltta mat d mag m ««abod «m Je haoda goederen (Met vm Mm*m m MdiHiii aaken m Batige dg idvttmi M MM ■teder dan M) regale tegaa f 1.— per pteetrtng. Een waarschuwing. De hoofdcommissaris van politie moest echter een waarschuwing publiceeren, dat het na deze hooge waterstand voor voetgangers in de duisternis in de bin nenstad gevaarlijk was, in verband met de volgeloopen kelders. In deze kelders kwam een waterstand ter hoogte van twee meter voor, zoodat, Indien men door de duisternis misleid, daarin geraakte, gevaar voor verdrinking bestond. Zaterdagmorgen waren alle wegen en straten weer vrij goed begaanbaar. Motorscheepje gezonken. Vrijdagmiddag voer het motorschip Taling, van schipper A. van der Waal met een lading zand de Maashaven uit inde richting van de Parkslulzen. Nabij de St. Jobshaven is het scheepje tengevolge van wind en golfslag vol water geloopen en in korte tijd gezonken. De vrouw en het kind van den schipper konden nog tij dig op de sleepboot Christiaan overgezet worden, de schipper zelf en diens knecht D. van Wijngaarden, zagen zich genood zaakt te water te springen. Zij werden gered door een sleepboot. Serie ongelukken te Amsterdam. Uit vele plaatsen worden persoonlijke ongelukken van meer of minder ernstige aard gemeld. Wij noemen hier die te Am sterdam, waar in de Wierlngenstraat een 48-jarige vroilw in een kelder is geval len. Zij werd met een wervelfractuur naar het Binnengasthuis overgebracht. Een 45-jarige wielrijder, die op Rijksweg Amsterdam—Den Haag OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART. DISTRIBUTIE VAN ZEEP. De Secretarls-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt de aandacht van wasscherljen op het volgende. De wasscherljen zullen per bon b.v. 600 gram waschpoeder kun nen betrekken. Wasscherljen, welke nog over voorraden zeeppro- ducten beschikken dienen de in ontvangst genomen distributiebe scheiden in te zenden bij het Rijksbureau voor Chemische Produc ten (Sectie Zeep). Vanzelfsprekend mogen deze wasscherljen van hun voorraad niet meer zeep gebruiken, dat de totale hoeveelheid waarop de bij het bovengenoemde Rijksbureau Ingeleverde distributiebescheiden recht geven. Een zeer strenge controle zal hierop worden uitgeoefend. Wasscherljen, welke zelf zeep bereiden en voorraden oleïne en vet zuren hebben, mogen maximaal zooveel verwerken als overeenkomt met de ontvangen toewijzingen, met dien verstande, dat voor elk ontvangen rantsoen 60 gram oleïne of vetzuur uit voorraad mag worden gebruikt. noodseinen geheschen, waarop de motor- reddingboot „Dorus Rijkers”, van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding- maatschapplj bij vliegend stormweer er stond een orkaan uitvoer onder schipper Koen Bot. Men slaagde er In de geheele bemanning van 22 koppen be houden aan wal te brengen. Voorts werd de „Dorus Rijkers” gealar meerd voor een aantal vteschersvaartul- gen, die benoorden Wieringén in nood verkeerden. Weer voer tijdens een orkaan de reddingsboot uit om haar gevaarlijke plicht boven de gronden van de Wadden zee te gaan vervullen. Nog voor het in vallen der duisternis slaagde de beman ning er iiï, drie man van een m nood verkeerend visschersvaartulg over te ne men, hetgeen met levensgevaar en zeer groote moeilijkheden ging gepaard. Het was Inmiddels half donker gewor den, hetgeen het zoeken naar de andere in nood verkeerende vaartuigen zeer be moeilijkte. Na eenlgen tijd werd een on derstboven liggend visschersvaartulg ont dekt. Schipper Bot achtte het wegens de duisternis en het noodweer raadzaam het zoeken naar de andere vermiste vaartui gen te staken tot het aanbreken van de dag. Na een zware reis over de Wadden zee, waarbij de „Dorus” verscheidene ma len in gevaarlijk water kwam en op ban ken stootte, werd Den Helder bereikt. Door deze en andere reddingen Is de dappere bemanning er in geslaagd in het afgeloopen etmaal een groot aantal zee lieden aan wal te brengen. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANBOUW EN VISSCHERIJ. MAATREGELEN VOOR EEN REGELMATIGE VLEESCH- VOORZIENING. Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt in verband met de getroffen regeling inzake de levering van slechtvee bekend, dat In de periode, welke loopt tot 28 Februari 1941 de vol gende aantallen moeten worden geleverd: door veehouders met 5—9 runderen 1 rund m 1014 2 runderen n n 1519 3 runderen H 20—24 M 4 runderen 25—29 5 runderen Door veehouders met meer dan 29 runderen per 5 runderen of ge deelte daarvan telkens 1 rund meer. Veehouders, die meer dan 1 rund moeten aanbieden, moeten de helft van het aantal geleverd hebben vóór 20 Jarfuarl 1941. Bij on even aantallen moet daarbij naar boven gorden afgerond, zoodat van 3 runderen vóór dezen datum, 2 runderen moeten zijn geleverd, van 5 runderen voor dezen datum, 3 runderen, enz. De veehouders m$t minder dan 5 runderen worden voor de eerste periode vrijge steld, hetgeen uit den aard der zaak niet insluit_ d^t zulks ook voor de volgende periode het geval zal zijn. Met leveringen boven het aantal in het hlervoren aangegeven schema genoemd, zal bij de de finitieve regeling rekening worden gehouden. Ten bewijze, dat de levering heeft plaats gehad, zullen de vee houders bij de Landbouw-Crlsls Organisaties de afrekeningen der Nederlandsche Veehouderljcentrale moeten inleveren. Afrekeningen van ve«, geleverd op of na 25 November, dienen overeenkomstig het geen daaromtrent reeds eerder Is gepubliceerd als bewijs, dat leve ring heeft plaats gevonden, mits het vee aan de bovenvermelde elschen heeft voldaan. Voor vee dat op of na, 25 November 1940 voor uitvoer geleverd is, zullen door de Nederlandsche Veehouderljcentrale leverlngsbewljzen worden afgegeven. Deze leverlngsbewljzen hebben dezelfde waarde als de afrekeningsbewljzen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de thans geldende prijzen voor slachtvee in geen geval verhoogd zullen worden boven de thans geldende schaal, daar er een regeling te getroffen, dat nu al het slachtvee bij de centrale moet worden aangeboden. Een stipte uitvoering van dit leveringsplan te noodzakelijk om het economische gebruik van de aanwezige voedermlddelen voor de melkverzorglng In de wintermaanden te verzekeren en om in de voorjaarsmaanden ate er weer voer beschikbaar te den veestapel te kunnen sparen. Door het intrekken van de teeltregeling en het niet bestemmen voor de slacht van vrouwelijke graskalveren is de mogelijkheid ge schapen, in het algemeen den veestapel op peil te houden door toe voeging van jongvee. •«- PAARDEN RN VEA. ’S-HERTOGENBOSCH, 5 Dec. denmarkt. Aangevoerd 442 stuks: paarden, 95 veulens. Ruime aanvoer, vooral voor 1J4~Jari gen, met goede belangstelling en hooge prijzen. 1H-Jarige ruins van f 500 tot f 750. Merries van f 550 tot f 875. Werk paarden, matige aanvoer, stugge handel, van f 600 tot f 800. Hengstveulens van f 300 tot f 450. Merrie veulens van f350 tot f 500; het papieren hooger. Ponnies van f 300 tot f 675. Slachtpaarden, ge ringe aanvoer, van 90 tot 120 cent per kg. slachtgewicht. UTRECHT, 7 Dec. Totaal aangevoerd 1705 stuks vee, wo. 500 koeien. Vaarzen f 220—380, melkkoeien f 230-450, kalf- koeien f 250—470, varekoelen f 170—330 225 magere kalveren f 70—175 per stuk, hMtetel «eer -ettelijk, onveranderd; 150 ENGELSCHE BOMMEN OP ONS LAND Engeteche vliegers hebben in de nacht van Vrijdag op Zaterdag op enkele plaatsen van ons land bommen gewor pen. Al deze bommen misten het doel en de aangerichte schade te, op een uitzon dering na, van geen beteekente. Ia dat bene geval raakte een bom een WMMwte, totaal werd v«mW4. Beu nuchtere kalveren, 480 magere varkens en schrammen resp. f 24—40 en f 18— 24; 350 biggen f 12—20, handel vlug, prij zen iets hooger. GROENTEN, AARDAPPELEN EN FRUIT SCHOONHOVEN, 4 Dec. Veilingvere niging Schoonhoven. Appels :armgaard 12—15 cent, hoollaars 14—17 cent, cam pagne zoet 10—12 cent, ossekop 12—15 cent, gron. kroon 12—18 cent, goudr. b. 10—14 cent, bellefleur b 10—12 cent, sterappel 15—22 cent, geelzuur 9—12 ct„ tuinzoet 13—17 cent, guldeling 16—17 cent, tulpzuur 11—15 cent, relnette d’oc 10—14 cent; peren: knolperen 13—16 ct, bergamot 13—15 cent, brederode 15—19 cent, Ijsbout 13—17 cent, groenperen 12 —15 cent, saint remy 13—16 cent, wln- terjan 18—20 cent; groenten: glasandU- vle 3X4 cent, winterwortels 34 cent, groene kool 4—5 cent per stuk. Prijzen per K.G., tenzij anders vermeld. WEEKOVERZICHT VEILING „SCHOON HOVEN”. Na een week van rust wat betreft het veilen van appels en de levering voor eport, we'fd het, na de op Maandag 2 December in werking getreden maatre gelen, weer wat levendiger aan de vei ling. Alle soorten appels mogen nu we der via de veiling worden verhandeSd en ook zonder vervoerbewijs worden vervoerd, uitgezonderd Brabantsche bel lefleur en goudreinet In de klasse A kwa liteit. Een en ander had tot gevolg, dat de aan voer zeer belangrijk was; de prij zen waren goed. Eigenaardige gevallen doen zich thans voor, n.l., dat de koo- per zich de producten goedkooper ziet toegewezen, dan hij voornemens was te bieden. Dit Is een gevolg van de vastge stelde maximumprijzen, wat een distri butieproces tengevolge heeft. Zelden is in de laatste tijd een maatregel voor de tuinbouw afgekondlgd, die zoo diep in de dagelijksche gang van zaken heeft inge grepen, waar zulks het werk der vellln- gen betrof. UTRECHT, 6 Dec. Veiling Utrecht en omstreken. Wortels f 3.50—10.20 per 100 bos; knolselderle f 7—9.80, sla f 2.80—4 per 100 stuks; stoofsla f 1826, gele an dijvie f 2—11.30, bieten f 2.50, gekookte bleten f 48, boerenkool f 1.505.40, ge le kool f 3.50, groene kool f 3 50. roode kool f 4, prei f 2—5.50, rapen f 1.80, spi nazie (winter) f 14—20. dito (zomer) f 10—20, spruiten f 6—14.50, uien f 3 50 4, waschpeen f 2.508, winterwortelen f 3.30, witlof f 6—20, clchoreilof f 20— 21, peterselie f 1636, selderie f 10—18, tomaten f 7—27, blauwe druiven f 72 76 per 100 kg.; rammenas f 1—5.10 per 100 stuks. GROOT-AMMERS, 7 Dec. Aan de kaas markt alhier wareu Zaterdag aangevoerd 5 partijen met te zaman 141 stuk kazen, wegende 1036 K.G. Prijatn: met rljksmerk le soort f 41-4150. HaadM vlug den onder Amsterdam door den storm tegen een boom werd gesmakt, te naar het Wilhel- mlnagasthuis vervoerd met een schedel- basisfractuur. In het Deysselhofplantsoen kreeg een 55-jarige dame bij het sluiten van een raam een luik tegen het hoofd, waarbij zij een schedelfractuur opliep. Het slacht offer is naar het OJL. Vrouwegasthuis gebracht. De brandweer moest 33 maal uitruk ken in verband met losse dakpannen, omgewaaide schuttingen, afgerukte zin ken pijpen, luifels, die gevallen waren door de storm en schoorsteenen, welke gevaar opleverden. „DORUS RIJKERS” BIJ ORKAAN OP ZEE. Redt vele menschen. Op de reede van Den Helder te het Zweedsche stoomschip Ossian” aange varen enjw in zinkende toestand op de Zuidwal Gteternamldda* ysa^an

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 5