ERG SCH00NH0VEN5CHE COURANT T-*t M T-TlKlHll, w. x. tax mootsm, khoomovsn, savin ia. baar Vriendschapsverdrag MMkn «n goada Ie lezen. Joegoslavië-Hongarijë ;e stand VERKOOP VAN GROND. Stcedi üt vMccacd TWAALF BIADRIBDKN 11 DECEMBER 1M| Pntrrtening 13763. P. B. LORD aan gaan. luchtaanvallen van Woensdagnacht „Wij zullen de geheel» de wereld aan het Duitsche aan en ran B. Kok en B. linie **'auM«An.i<ibajan versterkt. EN NGE AVONDEN! EN OVERWINNING Zeeuw (De school ga forma) 500 bids, «eb. 1.M igst van het bedrag loeken franco toe- De beteekenis. Be Joegoslavische minister van Bui tenlandsche Zaken verklaarde, dat het thans ook formeel de reeds bestaande oprechte vriendschapsbetrekkingen tus- schen Hongarije en Joegoslavië bevestigt. De minister verzocht in het verdrag een nieuwe bijdrage te zien van de vredes- van en werpen. Voor de van zware gewonnen. Deze verminkin- blijkbaar, volgens Duitsche N. T. MOOTER Schoonhoven. g-elsche ambi Volgens Ré Stockholm, 18 J., en Heerens Hartog, 29 j., en iburg, 77 j, echt- SSEL. van M. Dert- DEN UTL| onhoven l goudsmid Te Belgrado onderteekend «K, 24 j. Bovendien hebben de Italianen stelsel- matig de achterwaartsche verbindingen Duitschland de Maginot-linle lag, strijd wijken en zich op Sidl el Bar«*nl en verdedigingswerken langs de Unie naar *- terugtrekken. •’«uM^w-üibasai» versterkt. hindernis voor een Duitsche Inval vorm- iert Johan, z. va» Veen. rd, 81 echtge» i Dultichland en de reorganisatie Europa ophitsen. Uit deze tendentie waarschijnlijk ook de bewering van da r.crlkaar.ccb.3 pers te begrijpen, dat Dit geldt Amerikaanse a Führer in d' mond heeft gelegd en die als volgt luidt: wereld versl ian.” In werkelijkheid heeft Hitler deze voorden zelfs in overeenkom» stlge vorm niet eenmaal gebruikt. Evenmin klopt het, dat Hitler b.v. zou hebben gezejd, dat na het winnen van de 'oorlog hft goud waardeloos zou wor den, of dat volk zal toebehooren, als het de oorlog eerst heeft gen moeten opvatting, dé publieke opinie in de VS. tegen van I ls r7 - l - Amerikaansche pers te begrijpen, dat Hitler in zijn rede de Vereenigde Staten van Amerika heeft aangevallen, terwijl de Führer dit In werkelijkheid niet al leen niet heeft gedaan, doch zelfs uit drukkelijk heeft gezegd, dat hU slecht! West-Europa in het kader van zijn ha- «chouwinaen wilde opnemen. ZZLE met 90 voor. U» CJES. Hoe maakt arner, markt, win- 0 4» den Boven-Skoembi werden voorhoeden uiteengedreven, doordat versterking niet op tijd aankwam. Op de Westelijke oever van het meer van w gradec naar Lin, konden de Italianen zich niet alleen in hun stellingen hand haven en alle aanvallen der Grieken af- GRIEKSCHE OFMARSCH IN ALBANIË GESTUIT? Voorhoeden ■iteengedreven. Omtrent de oorlog tegen de Grieken maakte gisteren het Italiaansche hoofd kwartier het volgende bRkend: Aan het Griekscha front Bet besluit van de secretarissen-geae- raal van Landbouw en VlsscheriJ, Finan ciën en Justitie, waarbij verkoop van cultuurgrond aan een vergunning is on derworpen en waarbij verder bepaald is, dat deze vergunning zal worden ver leend, indien de bedongen prijs niet booger is dan in 1939 en indien ook de kooper het boerenbedrijf uitoefent, is van principieels beteekenis voor den op bouw van den Nederlandschen boeren stand. Het is zelfs het eerste besluit van zoo groote principieels beteekenis, dat sinds lange jaren in Nederland is ge nomen. De motiveering van het besluit vermeldt een grond, welk» als onmid- dellljke aanleiding tot de verordening is op te vatten, n.l. deze, dat de prijsstlj- ging, welke de laatste maanden in den landhandel merkbaar was, niet meer in overeenstemming is met de productie capaciteit van den grond en dientenge volge tot ernstige prijsverschulvlngen aanleiding kon geven, welke den boeren stand dreigen te desorganlseeren. En van prlnclpieele beteekenis is de toevoe ging, dat „land niet maar zoo een koop waar ia, doch de basis voor een gezonde landbouw en daarmede voor een geaond volksleven.” Inderdaad dreigde de laatste tijd een ernstige wanorde in de boerenstand. Er is op het oogenbUk in Nederland weer aeer veel vrij kapitaal, dat naar een be legging aoekt en wel naar een belegging, welke zoo mln mogelijk risico meebrengt. De „vlucht In het land” nam steeds grooter omvang aan en de laatste weken kon men in de verschillend» landbouw bladen geheele reeksen advertenties zien van boeren, die hun land en hun boer derijen te koop aanboden. Van bepaalde en wel van O.H.-idjde werd dit verschijnsel nog aangejnoe- digd, onder het motief, dat de boeren thans een gelegenheid hadden, van de zware lasten die hooge hypotheken hen oplegden, met een slag bevrijd te raken. Dit is op zichzelf juist, maar heeft men vel overwogen wat de boer met het be drag in contanten, dat hij aldus in han den krijgt, moet doen? Elders grond koopen is wel uitgesloten te achten bij het algemeen» gebrek aan cultuurgrond in Nederland, terwijl de gestegen prijzen hem dit toch ook zouden verhinderen. Dan blijft de eenige oplossing, dat de boer ofwel zijn beroep vaarwel zegt en iets anders begint waartoe hij slechts in de zeldzaamste gevallen geschjkt zal rijn ofwel, dat hij verder als pachter optreden op zijn eigen land. Hier mede zou hij weliswaar voor den boeren- ECKERBODE van udius, 320 bldz., ge- ST vindt de be- n vraagt waarom imgehakt. VOORZITTER L onderzoeken. moeilijk verkrij- en, zal voorlooplg voor het bouwen orden. N geeft in over- voor bezoekers op ,e brengen. bepleit" aanslul- n bij de Kraling* waterleiding. I zegt, dat te to osten zijn bij wa- lam, daar ze voo» zijn. VBUDAO U DtCItMBBB 1H« 1»4 /AABgMW», NIEOWSHAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT fw—Maaadag. WmmwM m VriMx. Frik W vmMbaM. I Ung: voor Schoonhoven par I I wamiilen LM; per port f LM. door Guido Villus Chr. roman), 244 geb. L— RBEID van Dr. A Ds. W. F. A. Win- tgeb. LM EN AAN DE OUDI r de Dames Kuy- SCH WOORD door Dijk, 787 groot» i prachtband LM GESCHRIFTEN Oberman, Rotter- igdpredlkant, 487 Bruijn, - M. C. 1- ver, 24 j, en B- °P het geheel ijiet heeft gebezigd. /ooral voor een zin, die een nieuwsagentschap den politiek en van de opbouwende samen werking der regeeringen van Hongarije en Joegoslavië in het Donau-gebied. De Hongaarsche minister van Buiten landsche Zaken, graaf Csaky, verklaar de, dat het verdrag kort, maar des te duidelijker is. Het belangrijkste staat in Barova en op schepen, welke in de Golf teneinde ook van kant° op de béste wijze bij te dragen tot het streven van de mogendheden, welker doel het is, ten minste dit deel Europa een catastrophe te besparen waarden te behouden, die van nut kunhen zijn voor de herboren wereld. „Permanente vrede en eeuwige vriendschap.** Donderdagnamiddag om 18 uur is tus- schen Joegoslavië en Hongarije een vriendschapsverdrag onderteekend in hpt ministerie van Buitenlandsche Zaken te Belgrado. De onderteekenlng werd ver richt door Cincar-Markowitsj en den voor een officieel bezoek te Belgrado vertoevenden Hongaarschen minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Csaky, zoo meldt het D. N. B.: Het verdrag behelst de volgende drie artikelen Art. 1: Tusschen het Joegoslavl en het koninkrijk Hongarije zal permanent vre de heerschen en een eeuwige vriendschap bestaan. De hooge verdragsluitende partijen zijn overeengekomen, te beraadslagen over alle problemen, die naar haar meening de wederzij dsche betrekkingen zouden kunnen raken. Art. 3. Dit verdrag wordt geratificeerd. De ratlficatle-oorkonden zullen zoo spoe dig mogelijk te Boedapest worden uitge- wimeld. Het verdrag wordt van kracht op den dag van uitwisseling der ratifl- catle-oorkonden. het eerste artikel, n.l. dat het streven, van patras gemeerd lagen. --Woensdag was gemeld, dat - - - - mer noemens- glsehe doelen met sucees met bommen gebeurtenissen was voorbljge- bestookt. Te Berlijn In politieke kringen to vreemding kennis van genomen, dat de rede van een Führer voor de bewape- ningsarbelde-s zwaar verminkt door de Amerikaanse ie pers is weergegeven, waar bij aan Hitler wendingen en zinnen zijn toegeschreven, die hij in werkelijkheid in «tand zijn behouden en bovendien van onmiddeUIJk» zorgen bevrijd zijn, maar de toekomst zou er voor hem allerminst rooskleurig uitaten. Allereerst is eigen grondbezit voor lederen boer toch het eigenlijke levensdoel, maar ook sou hij groote kans loopen wederom in finan- cieele moeilijkheden te geraken. De stij gende grondprijzen immers zullen de nieuwe eigenaars een zoo hoog moge lij ke pacht doen berekenen, hetgeen den pachtboer weldra in moeilijkheden kan brengen. Bovendien zal de nieuwe heer en hiermee raken wij de kern van bet kwaad van het zg. „absenteïsme (af wezigheid), van den landheer” gezien den reeds betaalden hoogen prijs en ge zien bet feit, dat hij het land uitsluitend voor geldbelegging heeft gekocht, voor verbetering van het land en de boerderij zeer weinig gevoelen, hetgeen op den duur tot lager opbrengsten en dus tot nieuwe moeilijkheden voor den pachter moet leiden. Het is te begrijpen, dat de boer, die in ernstige financieele moei lijkheden sit, naar het redmiddel van gereeden verkoop van zijn grond grijpt, ongeacht welke de gevolgen in de toe komst er van zullen zijn. Maar dan mort de boer togen zichzelf beschermd wor den en dit Juist doet nu de nieuwe verordening. Wij bezagen den toestand hierboven vooral vanuit bet gezichtspunt van den boer. Maar veel belangrljker nog Ls het belang van het geheele volk, dat hier mede gemoeid is. Niemand zal tegen woordig wel niet overtuigd zijn van de waarde van een goeden en goed reorga niseerden landbouw. Zulk een landbouw' Is alleen mogelijk door een krachtlgen boerenstand in het leven te houden, die zich van zijn waarde voor de volksge meenschap bewust is en gehecht is aan den eigen stand en vooral aan den eigpn. grond, die in opeenvolgende ge slachten van eigengeërfde boeren, de kenleekenen van een liefdevolle behan deling zal gaan dragen. De boer is de beheerder van een vitaal stuk van het volksbezit, zonder hetwelk een volk niet vrij kan leven; hij moet dus in eere ge houden worden en hem moet het moge lijk worden gemaakt zijn bezit in het belang van het geheele volk in waarde te houden en goed te beboeren. En ver hinderd moet worden, dat hij slachtoffer wordt van speculatie en beleggingszucht. Het grondbezit van een volk mag niet te koop zijn, wil dit volk niet geheel los geslagen worden van den grondslag van zijn bestaan. ItaJUaansch tegenoffensief. Gisteren meldde het Britache pers agentschap Exchange Telegraph, dat een divisie Italiaansche Alpenjagers een krachtig tegenoffensief heeft ingezet in hetgebied van Moskopolis, waar het Grieksche opperbevel een groot aantal manschappen en mater.eel had gecon centreerd om een aanval te doen to de richting van het petroleumgebled. Er worden verwoede gevechten geleverd en het Brltsche persagentschap meldt, dat het Italiaansche tegenoffensief in om vang toeneemt. ITALIAANSCHE VERLIEZEN AAN MANSCHAPPEN. Men heeft de totale Italiaansche ver liezen sedert het begin der vijandelijk heden tot eind November gepubliceerd. Voor de Italiaansche troepen zijn de cijfers: 3655 dooden, 7538 gewonden. 2885 vermisten; voor de Albaneesche troepen 14 dooden, 43 gewonden, 20 vermisten; voor de gekleurde troepen: 862 dooden, 2474 gewonden en 1333 vermisten, zoo meldt Stefani. OPNIEUW SCHEPEN GETROFFEN. Wederzijdsche luchtaanvallen Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelde gisteren mede: Een duikboot heelt van een krachtig beschermd vVandeHjk konvooi vier koop vaardijschepen met een gezaï^enlijken inhoud van 30.000 BRT. tot zinken ge bracht. Het konvooi werd uit elkaar ge slagen. Woensdag waren de aanvallen van het luchtwapen in het kader der gewapende verkenning voornamelijk gericht tegen Kheepsdoelen. Bij het vuurschip .Kentish Knock” gelukte het, een schip, dat door een vrachtschip werd gesleept, door bom- treffers zwaar te beschadigen. Ten Zuidwesten van Claeton-on-sea werden een koopvaatoijschip van 1500 b.r t. tot zinken gebracht, een tankschip met kanonnen en mitrailleurs aangeval len en ëen ander koopvaardijschip van 1500 b.r.t bij een aanval van zeer gerin ge hoogte zoo zwaar getroffen, dat het met slagzU in zinkende toestand bleef liggen. In de nacht van 11 op 12 Decemoer vielen sterke afdeellngen voor de oorlog belangrijke doelen in Midden- en Zuid- Engeland met goed succes aan. Eenige Brltsche vliegtuigen wierpen in de nacht van Woensdag op Donderdag in het bezette gebied en in Zuidwest- Duitschland op verscheidene plaatsen waar in de strijd gewikkeld rijn. Het gros der door echter slechts geringe materieele Italiaansche troepen ls voor Ki Solloem schade werd aangericht. samengetrokken en tot Woensdagavond Van een kleine fabriek werd het ketel- waren zij nog niet in de slag tusschen- huls door brand beschadigd. In het be- belde gekomen. zette gebied werden een Franschman en een Belg gedood. Verscheidene burgers werden gewond. De luchtdoelartillerie schoot vier vij andelijke vliegtuigen neer. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. HEVIGE AANVAL OP BIRMINGHAM. Sterk» Di^itache gevechtsformaties heb- het Grieksche front heeft de ben, naar het D.N.B. verneemt, in de vijand eenige afzonderlijke aanvallen on- nacht van 11 op 12 December opnieuw dernomen, welke werden afgeslagen. Wij het belangrijke centrum der wapenin- hebben krijgsgevangenen gemaakt en auto dustrie, Birmingham, met goed gevolg matische wapens veroverd. Ondanks de aangevallen. Groote branden «n vernie- zeer ongunstige weergesteldheid heeft on- lingen aan fabrieksgebouwen, gasfabrie- ze luchtmacht bomaanvallen ondernomen ken en verkeerswerken bevestigden de op troepenconcentraties ’n de zóne van Advertentlën: 1—1 regels f 1.30, elke regel meer 0 20; derde plaatsing halve prijs. Adver- tentiën worden gratis ge plaatst in „De Gorcumer". Naar de Brltsche berichtendienst meld- Italianen brengen zwaar geschut de, lag het zwaartepunt der Duitsche luchtaanvallen van Woensdagnacht c? in het veld. Birmingham. De aanvallen waren bui- Uit Bitolji (Monastlr) wordt gemeld tengewoon hevig en duurden de geheele aan het DNJB.: nacht voort. Een zoo langdurige aanval De Grieksche opmarsch aan het Noor- is tot dusverre niet op een Engelsche stad delljke front van Pogradec schijnt tot gedaan. Er is een geheele reeks branden staan te zijn gekomen. In het dal van uitgebroken. Grieksche Ook boven andere deelen van het land de verschenen in den afgeloopen nacht Duit sche vliegtuigen, die bommen lieten val- len. In Londen ls „zekere schade” aan- Qchrida, op de straatweg van Po- gericht. hKT kanaal jj0G een HINDERNIS? Dr. Goebbels gelooft het niet. BIJ een conferentie, ebe Rijksminister dr. Goebbels voor de buitenlandsche pers eerste maal rijn in den loop vertegenwoordigers te Parijs heeft ge- in* deze frontsector ook houden, is ook de kwestie van de afloop van de oorlog behandeld. De Engelschen, aldus zeide de minister, leggen er steeds weer de nadruk op, dat tusschen henen ons het Kanaal ligt. De minister wees er echter op, dat tusschen Frankrijk' en die, het heette, een onoverkomelijke Alle soorten batterijen Carbid (los of in bus) Hohner mondorgels Vele soorten rijwielen 1 gebruikt transportrijwiel bij J. K. SNOEI ■ta»lietBatr.7-»,l 411 de. De gebeurtenissen bij den veldtocht In Frankrijk hebben echter bewezen, dat de Maginot-linle het vertrouwen, dat men in haar stelde, niet gerechtvaardigd heeft. Mét een gebaar gaf de minister te kennen, dat hij het twijfelachtig oor deelde, of het Kanaal dezelfde hoop van Engeland zou verwezenlijken. In welingelichte Duitsche kringen wijst men er in dit verband op, dat buiten landsche berichten, volgens welke dr. Goebbels over een onmiddellijke Duit- schen aanval op Engeland zou hebben gesproken, iedere grondslag missen. BRITSCHE VERSPERRINGEN DOORBROKEN. Van Amerika naar Duitsche haven. Het aan de Noorddeutsche Lloydy toe- behoorende 3664 ton metende s.s. Helgo land ls de Atlantische Oceaan overge stoken en veilig een Duitsche have» binnengeloopen, meldt het D.N.B. Het schip verliet Puerto Colombia, de aan de Caralbische Zee gelegen haven der republiek Columbia eind October. De in de hoofdstad Bogoto verschijnende bladen hadden destijds veel aandacht aan het vertrek van het schip geschon ken en gewezen op de moeilijkheden, die 'de Helgoland, die door twee Britache versperringslinles moest breken, te over winnen zou hebben. De Engelschen be waken namelijk de door de Bahama- eilanden en kleine Antillen gevormds natuurlijke eilanden-versperrlng streng en bovendien hebben zij aan de Euro- peesche zijde van den Atlantischen Oce» aan een versperrlngsgordel Ingericht. Het bericht van de behouden aan» komst van de Helgoland in een Duitsche haven heeft daarom, naar u.t Bogota gemeld wordt, daar groot opzien gebaard. Het wordt in alle bladen groot opge maakt op de frontpagina gepubliceerd. Deskundigen verklaren, dat als gevolg van de lange llgtljd in de haven de scheepsromp onder de waterlinie sterk was aangegroeid, zoodat hét schip nlel veel meer dan 7 zeemijl per uur zou kunnen loopen. Ondanks deze geringe snelheid is Het schip aan de waakzaam heid van den vijand ontsnapt. OTHIAN PLOTSELING OVERLEDEN. Gisternacht ls de Brltsche ambassadeui te Washington, lord Lothian, irr de En» assade plotseling overleden. iuter, aldus meldt D.NB. uit teeft de Britache ambassade te Washington medegedeeld, dat de dood van Lord Lo hian een gevolg is van urae- mlsche Infectie. Philip Henry Kerr, markies van Lo thian, was 58 jaar. HITLER’S REDE VERMINKT. In Amerikaansche pers. wordt officieus gemeld: .-j de Duitsche hoofdstad hééft men er met groote be en uitwerking der luchtaanvallen. Een deel der strijdkrachten heeft in dezelfde nacht Londen en Liverpool aan- vooral in deze moeilijke tijden, moet rijn ”woênsdag °was gemeld, dat aan het gevallen en hierbij verscheidene strate- in het gebied van midden- en Zuid-Oost- Grieksche front de dag zonuer noemans- Europa de vrede te bewaren. De beide waardige g.-1—1- - verdragsluitende landen kunnen rich thans aan het werk der nationale eon- solideering wijden, teneinde ook hun I ’GERS LEVEN8BB- door Dr. J. 0. geb. 2.51 EN ZUN GE- or Ian. Maclaren, 0.81 LVINCK door Prof, geïllustreerd, 344 Felle strijd in Noord-Afrika. THANS TEN WESTEN VAN SIDI EL BARRANI. Zware verliezen weerszijden. In zijn weermachtsbericht van Woens- slaan, doch ook nieuwe hindernissen op- dag meldde het Italiaansche hoofdkwar tier om.: In de ochtend van 9 December hebben yan Dinsdag in gepantserde Engelsche divisies onze stel- zware kanonnen in het veld gebracht, lingen aangevallen ten zuidoosten van terwijl de Italianen tot dusver slechts Sidl el Barrani, welke verdedigd werden over houwitsers, lichte bergartlllerie en door formaties van Libj’sche troepen. Die granaatwerpers besch’kten. troepen hebben heldhaftig weerstand ge boden, maar moesten na eenige uren van Op 9 en 10 December hebben rich on gewoon hevige gevechten afgespeeld tus schen vijandelijke troepen en de onzen. Tijdens een van die gevechten is ge neraal Malettl aan het hoofd van rijn bataljon Libyers gesneuveld. Het weermachtsbericht van gisteren meldt over de strijd in Afrika: In Noord-Afrika zijn de krijgsverrich tingen nog steeds gaande. Ook Woensdag zijn hardnekkige gevechten geleverd ten Westen van Sidl el paranl, in de söne van Boegboeg. WIJ hebben den vijand zware verliezen toegebracht, zoowel wat manschappen als strijdmiddelen betreft. Ook wij hebben gevoelige verliezen gele den. Tijdens de luchtgevechten, waarvan mel ding werd gemaakt in weermachtsbericht van Dinsdag, zijn niet vter, maar dertien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waarvan men heeft geconstateerd, dat rij te pletter zijn gevallen. Van onze vlieg tuigen zijn zeven niet op hun basis te ruggekeerd. In Oost-Afrlka was bedrijvigheid van klein» afdeellngen. Aan de grens van de Soedan heeft e$n van onze verkennings- afdeelingen een vijandelijke post verrast en vernietigd. In de zóne van Teesenei (Eritrea 1» een vijandelijke invalspoging, welk» geschiedde onder leiding van eeni ge vechtwegens en vijf pantserauto, toe staan gebracht en afgeslagen door onze troepen en ons pantserafweergeschut. Een van onze verkennlngevliegtuigen welke werd aangevallen door aeven vij andelijke Jagers, heeft daaraan een dier jagers brandend neergeschoten en is be houden en wel teruggekeerd. Een Britache kruiser is verschenen voor Chistmalo en heeft eenige schoten op de stad gelost zonder schade aan te richten. De kruiser werd op zijn beurt door onze kustbatterijen getroffen. Vijandelijke vliegtuigen hebben de gebieden van Ar- gheisa en El Oeak in het vroegere Britech Somaliland gebombardeerd. De „Times” waarsehuwt. De Britache bladen -verklaren het suc ces der Engelschen in de verbitterde ge vechten in het gebied tusschen Sidl el Barrani en Boeg-Boeg, uit de tusschen- komst van de pantserwagens. Doch de militaire medewerker van de „Times” waarschuwt rijn lezers voor een boven matig en voorbarig enthousiasme en zegt dat tot dusver slechts Italiaansche dek» klngstroepen, voor het meerendeel in- booriingen en een eenheid lichte tanks, brisant-"en brandbommen "neer, :naae wera aangencni. Van een kleine fabriek werd het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1