Itwshnid 1 SCHOONHOVENSCHE COURANT IDES Japonnen Tegen-offensief der Italianen in Albanië 6 wilgen erootd. President Kallio overleden. ^J^nn De strijd in Noord-Afrika. Slag in «on* van Bardia. SOCIALE BELASTINGHEFFING. 58 TWAALF BLADZIJDEN. J* D4BE1 IMO 15868 Die BL BQto rag«l PRESIDENT KALLIO. f geen Fineche bevolking, self :n een waschtob ns - E 70 - Berg- 804 054 439 655 936 410 1650 1047 dat ook Wl| TOONEN U EEN ZEER GESLAAGDE COLLECTIE NIEUWE MODELLEN IN 5 afgeloopen weel e maximum prijs, le wortels en knol- dat wij nu in een k op de veilingen ;n tekort ontstaat lagd: ruikt* BRANDKAST, No. 5665, aan hef t Blad. - Mtot na MK bm 7360 7598 8006 8449 8803 9089 RI8TO RYTI. de nieuwe Finsche President. r.g.a.n. ACHTERWIEL, idres: P. SPIJKER, E 202. - igd: KEN EN SLIETEN. 7UK - 168 - GIJ be- WOL, ZHDE, CHIFFON, enx. OOK IN AVOND'APONNKNI KT. STUURMAN Ammerstol. 728 073 336 18 DECEMBER 194| Ca. Varechijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: vóór Schoonhoven per 3 maanden 1J5; per post f 1.50. 1535 1877 3010 2504 3683 1099 3249 Kyöstl Kallio. dc president der Fin- ache republ.ek, is gisteren, juist op de dag, dat Ryti tot rijn opvolger werd ge in de eenige Kallio gaat innemen, bestond er niette min zeer groote belangstelling voor. Al gemeen was reeds de verwachting, dat Ryti zou worden gekozen met groote meerderheid. Nu Ryti tot president der republiek h gekozen, zal er een nieuwe minlster-pre- (Meuren meldde het communiqué van het italiaansche hoofdkwartier: Jn Noord-Afrika duurt de slag voort tn de zone van Bardia, waar opmerkelijke vljandelijke concentraties van gemecha niseerde strijdmiddelen zijn gemeld. Op eenlge dezer formaties, die getracht had den, de stad te naderen, zijn met succes tttaenaanvallen gedaan. Onze formaties vliegtuigen hebben de gemechaniseerde strijdmiddelen van den vijand doeltref fend gebombardeerd. Aan het Grieksche front heerechta bedrijvigheid van de artillerie In de sector van het negende leger. Onze oorlogsschepen hebben de versterkingen van den vijand In de zone van Loekova op doeltreffende wijze gebombardeerd. Onze luchtformaties hebben vijandelijke concentraties in het gebied van Arglro- castro, Morgone en Colonia gebombar deerd. In Oost-Afrika heeft onze luchtmacht aanvallen gedaan op het station, het vliegveld en het verscherpte kamp van Ohedaref, waar uitgestrekte branden Uitbraken, op het vliegveld van Rosel- res, waar een zoeklicht werd vernield en een hevige brand ontstond en op Port Soedan, waar de aanval in opeenvolgen de golven werd ondernomen. Boven Port Soedan werden onze toestellen door En- gelsche chines aangevallen. Een „Gloster” werd t neergeschoten. Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben zonder «ucces bommen op Metemma en Argheisa geworpen. In Noord-Italiï hebben vijandelijke rliegtulgen bommen laten vallen in de nabijheid van Vercell, waardoor vier hut ten licht werden beschadigd, op Mjlaan, waar schade aan eenlge gebouwen werd aangericht, een persoon werd ge'do^d en eenlge werden gewond, en op Genua, «aar schade werd aangericht en slachtoffers zijn te betreuren." ÏTALIAANSCHL TEGENAANVAL. Van Tepelenl tot de see. De laatste berichten van het Grlek- ■che front melden, dat de Italiaansche ▼KIJD<O S» nfCEMlMOt rw TU JAAKGANG. NIEUWSHAO VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT J Telef. 20. TeL-Adres: Vannooten. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN, RAVEN 36. Poecrefceomg 137«. [plaat* in „De Oorcumer". kozen, plotseling gestorven. Hij bereikte de leeftijd van 67 jaar. Kallio is bij het verlaten van de Fln- sche hoofdstad, op weg naar zijn land goed, tijdens het Inspecteeren van de eerecompagnie, op het station aan een beroerte overleden. De bevolking had den scheidenden pre sident een aangrijpend afscheid bereiden een fakkeloptocht door de hoofdstad ge houden Het geheele Finsche volk rouwt om zijn dood. RYTI FINSCH PRESIDENT. Rlsto Ryti, tot dusver minister-presi dent, is gisteren tot president der Fin sche Republiek gekozen. Ryti kreeg bij de eerste verkiezing 288 stemmen van de 300 kiesmannen. Van de andere candl- d^ten behaalde Helo 4 stemmen, Bvin- hulvud 1 stem, KivlmMtt 1 stem, terwijl 8 stemmen ongeldig waren. Ofschoon de Finschc geen aandeel heeft gehad in de verkie zing van den nieuwen president, die de *uau ua aua afgereden voorganger DE BOMMEN OP BAZEL. Betooging te Genève, Bij een nader onderzoek naar het aan tal boven Binningen in Zwitserland uit geworpen bommen, heeft men. naar het DNB meldt, vistgesteld, dat aldaar in totaal 53 kleine brandbotpmen zijn Inge- slagen. Te Genève heeft de politie Dinsdag avond 25 jongelieden gearresteerd, die voor het Britsche consulaat trachtten te d*monstreeren tegen het bombardment ZIJ werden naar het hoofdbureau van politie yebrpcht en na verhoor op vrij* voeten gesteld. Weer een protest te Londen Het Zwltsersche departement van Bui- tanlandsche Zaken deelt mede: .Nadat uit het onderzoek -de Britsche nationaliteit Is gebleken van de vliegtui gen. die boven het gebied van Basel met schending van de Zwltsersche neutrali teit hebben gevlogen, en tevens de Brtt- sche herkomst der op het 8.B.B-station van Bazel en de in de buurt daarvan ge legen stadswijk geworpen Bommen, heeft het - Zwltsersche gezantschap te Londen opdracht gekregen, «tegen het nieuws bombardement van een Zwitsetsche stad des te strenger te protesteeren. daar de volle maan en de sneeuw een helder zicht vexacbaftan en 4e mioten ia «taal stel- iming van de Goud- i is nog geen be- ijus mogen deze orden. Uitgezonderd i was het wederom Ier de koopers. De hoogd van 6 tot 1 voer was nog zeer |zen waren -, goed, en' tot 18 cent; d tot 22 cent en »ur in de B klasse s stoofperen gingen voor Brederode* be nt, zoo ook voor de te handpeer, Com- t het zelfs tot 30 den en gehuwden en de huwelijksche staat krlj-gt zooveel voordeelen, dat deze nieuwe aantrekkelijkheid van den ge huwden staat ongetwijfeld den burger lijken stand ten goede «al komen. Wij verblijden ons daarin. Ons land is dicht bevolkt. De aarde is groot genoeg en na den oorlog zal er ook levensru mte vol doende zijn. Bij moeders pappot behoe ven we niet allen te blijven. Ook brengt bevolkingsbeperking werkeloosheid, be volkingsuitbreiding werkgelegenheid en werk. Levensmoed is een der belangrijk ste factoren voor levensmogelijkheid. Sterkerj aftrek wordt ook Ingevoerd voor 't kindertal. Deze aftrek is zoo sterk dat de kie ne al haast door zijn ver. schijning de kost verdient. Het groote gezin wordt sterk beschermd en gesteund Het wordt centraal gemaakt. En de an deren, de ongehuwden en de kleine ge zinnen dragen mee aan de kosten van het groote gezin. Dit beginsel der wetgeving is een stuk je positief Christendom van de daad, zoo als wij het van noode hebben en zooals deze tijd het ons Inderdaad blijkt te brengen. Zelden steekt in belasting pro paganda, doch dit propaganda-element steekt er toch ongetwijfeld in, ook al is de zwaardere last geen vr^ugdevol Kerst geschenk. Wij zouden voorts nog kunnen noe men het voordeel van het betalen per maand, direct bij de bron, namelijk bij de ontvangst van het salaris, waardoor de last meer gelijk over de maanden ver deeld wordt en kleiner lijkt dan hij Is. En er zijn nog meer elementen van goe den socialen zin. die aan te voeren zijn. Wij meenen, dat het departement van financiën met zijn adviseurs hiermee goed werk heeft geleverd. troepen overgegaan zijn tot tegenaan vallen over het front van Tepelini tot de Ageische Zee, aldus het D.N.B. uit Belgrado. In alle berichten van het front wordt er voorts op gewezen, dat de Italiaan sche artillerie buitengewoon actief is en ononderbroken de Grieksche stellingen bestookt. Door de ijzige koude is de strijd bui tengewoon zwaar geworden. De „Vreme” meldt uit Bitolj? dat de koude aan het Noordelijke front zoo he vig Is, dat de wachten om het half uur móeten worden afgelost. De operaties in het Mokra-gebergte zouden door de reus achtige sneeuwval én de koude bijna geheel zijn gestaakt. Tenslotte wordt er door verscheidene bladen op gewezen, dat het gevaar voor lawines in deze sector van het front met de dag toeneemt. Het Spaansche blad „Pueblo” schrijft in een hoofdartikel over de oorlogstoe stand, dat de Grieksche opmarsch voor- looplg tot staan is gekomen en dat de stootkracht van het Grieksche leger is uitgeput. De Grieksche troepen, aldus het blad, zullen de hoogten ten noorden van Ar- girocaatro niet overschrijden. e BRJTSCH OFFENSIEF „EEN FOUT". De Italiaansche ochtendbladen wijzen er op, dat de Engelschen in Noord-Af.fi- „Gloster”- en „Blenheim”-ma- niet aiieen het doel, dat de Britsche sldent (welke functie hij. zooals gezegd, tot nu toe bekleedde) moeten worden benoemd. Of dit eenvoudig met een ver vang ng door een nieuwen premier ol met een algeheele wijziging der regeerlnf zal geschieden, valt niet te zeggen. AN TI-DUITSCHE FILMS IN MEXICO De laatste tijd worden in Mexico ta. van protesten geuit tegen de opvoering van Amerlkaansche anll-Duitsche pro paganda-films, zoo meldt het DNB. Tij. oens de opvoering van dergelljke filmi zijn onlangs In twee bioscopen stinkbom men geworpen. Deze protesten zijn tegen h&t feit gericht, dat de bioscoop-direc- teuren in Mexico deze films moeten ne men, daar zij anders door de Amerlkaan sche filmproducenten met boycot be dreigd worden. Een blad publiceerde Woensdag In één enkele éditle drie van dergelljke protesten uit zijn lezerskring. De inzenders elschen van het ministe rie van blnnenlandsche zaken een ver bod om deze films op te voeren, aange zien, naar zij betoogen, dergelljke rol prenten de neutraliteit van Mexlct schenden. regeering op het oog had, niet hebben bereikt, maar dat hun toestand slechter is geworden. Dat Engeland door zijn actie in de Mlddellandsche Zee een ge weldige fout heeft begaan, blijkt, zooals de „Messaggero” constateert, zeer duide lijk uit de uitlatingen van Lord Beaver brook. die klaarblijkelijk met een waar schuwing tegen illusies het Engelsche volk wildeden begrepen, dat de Brit sche verliezen in Cyrenalca zeer zwaar zijn geweest. 4 Uit een bericht uit Londen van de Je gens Nyheter” blijkt, volgens het D NB., dat officieel* kringen te Londen besef fen. dat het Libyache leger van maar schalk Graziani „nog lang niet overwon nen” Is. Men gelooft te Londen, dat de voorraden van Graziani zóó groot gijn, dat hll daaraan nog lang voldoende **-' Er Is een zeer groote hervorming in ons belastingwezen tot stand gebracht, die met 1 Januari aanstaande per verorde ning van kracht wordt en haar loopbaan begint. Belasting is een woord, dat geen lief de op het eerste gezicht opwekt. Betalen U op zichzelf wel een voorrecht, althans als men het kan. maar heeft ook de on aantrekkelijke zijde, dat men wat kwijt raakt, dat men mogelijk liever h.e.d. Doch het is nu eenmaal duidelijk, belastingbetalen noodzakelijk is en is duidelijk, dat de oorlogstoestand ge. weldige extra-kosten meebrengt, ■ouden er precies eender geweest zijn, in dien ons land niet bezet was geworden de periode 1914 tot 1918 heeft d t pijn lijk genoeg bewezen en verwonderen dus niemand. Gegeven het feit, dat belastlngbetalen noodig is, interesseert ons echter de vraag bijzonder, welk beginsel In deze wetgeving het leidend beginsel is. WIJ Khreven hierboven „sociale belasting heffing”. Daarmee geven we het begin- ■el aan. Nu is dit niet voor de volle hon derd procent een tegenstelling met vroe ger. Ook vroeger was er een sociaal stre ven, dat invloed had op onze belasting wetgeving. Er was kinderaftrek. Er was progressie voor de grootere inkomens, enz. Maar er is toch bijzondere reden, em het woord sociaal er thans met bij zondere kracht boven te zetten. Want werden voorheen sociale Ideeën in de be lastingwetgeving verwerkt, thans is de geheele belastingwetgeving op dit funda ment gebouwd en wordt er volkomen door beheerscht. Het hoofdbeginsel der wetgeving is het beschermen van het gezin. Dit ia nu eens geen „huismansklesrecht”, doch een huismansbelastlngwetgevlng, om een oud en bekend woord te gebruiken. Sterk ver schil wordt gemaakt tusschen ongehuw- DRIEMANSCHAP VOOR WAPEN INDUSTRIE., Ten behoeve van Amerika en de temocratiën. President Roosevelt heeft, naar de „New York Times" uit ^Wa.-hlngton meldt, in een conferentie op het Witte Huis met de m nisters van oorlog en ma rine, Stimson en Knox, en de onder ministers van oorlog en marine, Patter son en Foorestal, een plan ui'gewerkt om de Amerlkaansche bewapenings. en oorlogsindustrie te plaatsen onder de be velen van een driemanschap, dat over alle volmachten beschikt Deze commissie van dr’e heeft tot ta«k. de productie van ooriögstulg voor de Vereenigde Staten en voor de „oorlog voerende democratieën” zoo groot mo gelijk te maken. De groote lijnen van hél plan zijn door de vier ministers ontwor pen en ter goedkeuring aan Roosevelt voorgelegd. Er zou een raad van vertfe- dlging worden op^erlcht. bestaande uit Stimson. Knox en den chef van de pro- ductie-afdeellng van het Nation. Verde, digingscomité, Knudsen. hebben, zonder aanvulling uit het moe derland. Men neigt tot de opvatting, dat de Britsche actie in Libya haar hoogte, punt wel zal hebben bereikt. Een „sen sationeel binnendringen in het binnen land van Libye" wordt niet meer ver wacht. OMGVNSTIG VUIGWEHt. Duitech weermachtsbericht. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Als gevolg van de Ongunstige weer-ge- steldhe.d heeft het Duitsche luchtwapen Woensdag overdag en des nachts slechts bewapende verkenningsvluchten onder nomen. In het Noorder Kanaal (tusschen Noord-Ierland en Schotland) gelukte het een koopvaardijschip door borureifers In de machinekamer zwaar te beschadigen, een bom van zwaar kaliber door het voorschip. De bemanning ging daarop in de booten. Britsche vliegtuigen hebben nacht van 18 op 19 December bommen geworpen in Zuidwe.it-Duitwh- land. doch veroorzaakten Hechts gerin ge schade aan gebouwen. Een burger werd gedood. BRITSCHE BOMAANVAL OP BREST. Weinig resultaat In een te Berlijn aan de butten- landsche pers verstrekte mededeeling wordt gezegd, dat de Britsche berichten over bomaanvallen op Duitsche vlieg velden In Noord-Frankrljk op zijn minst genomen sterk overdreven zijn. Dinsdag avond werd een aanval op Biest onder nomen. Britsche bombardementsvlieg tuigen verschenen, door het wolkendek beschermd, op een hoogte van 500 a 800 meter, zoodat het afweergeschut pas laat in actie kon komen. Slechts twee di recte treffers werden geplaatst op een afweerbattery, waardoor een aantal sol daten gedood of zwaar gewond werd De mededeeling besluit mei de woorden: „Dit bewijst, dat de Bniplechen niet over goede rtchtapparaten beschikken, daar «ij zelfs onder de gunstigste omstandig heden niet In staat zijn hun doelen te vternletlgen." HITLER SPREEKT 50M CADETTEN TOK De Führer en opperste bevelhebber van de Duitsche Weermacht heeft Woensdag middag in het Sportpalast te Berlijn het woord gericht tot vijf duizend aanstaan de officieren van leger, luchtmacht en Waffen-88die aan de vooravond staan van hun benoeming tot offleier. Na hun benoeming keeren zij terug tot huntroe- penafdeellngen. In eén pakkende en meesleepende toe spraak gaf de Führer den jongen mili tairen het paraol voor hun latere taak als superieuren in de natlonaal-social's- tische weermacht en voor hun leven. De opperbevelhebber van het leger, generaal- veldmaarschalk von Brauchitsch. hield een appèl, waarbij de cadetten geestdrif- tig een gelofte van trouw aflegden en oo den Führer en óppersten bevelhebber een Sieg Heli uitbrachten. BRITSCHE TONNAGE-VERLIEZEN. „Zeer verontrwtend". Churchill heeft in het Lagerhuis het woord gevoerd over de oorlogstoestand en daarbij verklaard, dat het een fout zou zijn, te willen aannemen, dat het gevaar reeds voorbij is. De premier noemde de verliezen van de Engelsche koopvaardij vloot op de Atlantische Oceaan -zeer ver ontrustend", zoo meldt het D.N B. VIJFTIG MODERNE SCHEPEN VOOR ENGELAND. Felle oppositie verwacht ült de uitlatingen van verschillende Congroeleden valt, naar United Press uit Washington meldt, op te maken, dat, in dien Roosevelt in Januari wetgevende maatregelen voorstelt of gelden ter be schikking wil stellen voor het leenenvan Amerikaansch oorlogsmateriaal aan En geland, in het Amerlkaansche Congres heftige debatten «uilen plaats vinden. Naast dh Plan Roosevelt is de ver strekking van een eventueele leenlngaan Engeland nog steeds onderwerp van de gesprekken. De democratische senator Vannuis heeft verklaard, het ónmogelijk te achten, dat de toestemming van den Senaat kan worden gevraggd voor een verandering van de Johnson-wet, die, zooals men weet, het verstrekken van leenlngen aan die staten, die bij de be taling van hun schulden Uit den wereld oorlog nalatig zijn, verbiedt De „New Yörk Daily News" verneemt uit reederskringen te New York, dat de Amerlkaansche reeeerbrur voornemen* Is, een uitzonderingstoestand af te kondi gen. Na deze afkondiging zou de regee ring vijftig moderne schepen van Ame rlkaansche lijnen opeischen en ter be schikking van Engeland stellen. Wanneer die uitzonderingstoestand zou worden af- gekondigd, was nog niet bekend, doch men had den reeders reeds medegedeeld op welke schepen men het oog had la ten vallen. Bij die keuze werden de ree ders in het geheel niet geraadpleegd Het gevolg is geweest, dat zij thans te Wash ington heftig tegen hét wegnemen van hun beste schepen protesteeren. WEER 11 SCHEPEN VERKOCHT. Het DN.B. meldt uit New York: De Federal Shipping Board heeft be kend gemaakt, dat Woensdag zestien Amerlkaansche vrachtschepen aan Brit sche koopers te New York verkocht zijn. De gezamenlijke tonnage van de ver kochte schepen bedraagt 147.526 ton. De verkoopprijs bedraagt 3 3 millioen dol lar. Daarmede is het totale aantal van de Amerlkaansche vrachtschepen, welke de Federal Shipp: ng Board de laatste tijd aan Britsche koopers hejft afge staan, gestegen tot 35. 185 SM M3 MS Ml 630 828 850 iocs US4 15M 3000 2444 3654 3068 185 8218 506 8563 1790 8793 8811 186 4221 4230 467 4536 4558 040 4989 5043 246 5277 5289 480 6514 5625 6748 6851 s?i sa «63 6871 -- 107 7121 337 568 002 440 767 Ml- 234 9248 S63 956J 724 9734 078 10017 158 10214 10334 104 10429 10-— 576 10587 101 J98 11028, 11( 162 1124® in 571 llMö 11( 740 1/42 11’ B81/988 111 l<W 13187 181 l3ö-- 136 6905 7136 7415 7636 6108 8468 8838 9150 9281 9587 9793 10224 10438 10693 .1038 11896 11622 11748 1198* 19187 13190 13506 1261* 149 13154 18187 108 13413 13444 506 13645 18695 975 14076 14085 186 14296 1431* 196 14508 1451T >28 14648 14681 798 14823 14830 168 16032 18080 «3 16067 160M «EB siasisa 58 18176 18202 «1 19194 19185 189 18301 19890 M 19479 19476 '5* 19971 19994 61 30228 30251 40 20473 20491 84 20781 20741

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1