der SCHOONHOVENSCHE COURANT pHigS] Hen (tudtyaaw IES :ent II XXTBf i 1 NUMMER IDEE EN WERKELIJKHEID. OORLOGSTIJD till- 1U.N BLADZIJDEN. tappea, hanen. UJZOMlw ten Maar de goede intentie 18 bij dit han- Het or Xa»aM, ‘4* tt 1 bevel 1 BERO, I keren uit dit conflict te voorschijn tre- lathigen en beloften van de Engelsche TE. >rlog»tljd maakt vogelte de hier- Dl FUtyEB VIERT KERSTMIS. Tusschen soldaten fronterbeiden. I I Ittlnaen Mla pgenomen. waard. a eenacMH e abonnees *Htt ROmAm eü code- mgd wMt, Ke* 1 Dtoc MMC 15 December e KATER, ■ug te bezor- - Polsbroek Op aocht dere. JHR J. A BORML DB MAURBGNAULT. naar het Zuiden, in h« ten van Chur, t Geconstateerd werd, dat de 25 December om 1 uur tei_ V uitzonder- i Uitsluitend Wwil. Haven 25 {enten. wrIwvml isthrijving mok0M ewas Een in goe» LKACHEL. ff. kn- eën MENT VAN IT. INLANDSCH I NAAlaDHOL'l ndsche Staat», kking bulten- Isch rondhout, landach naald- laximumpnjttn ilapdsch rond- >Ut maximum- AARZEN. latsenrijden. £5, aan het DECEMBER 1m» EMENT VAN On» eerstvolgend num mer zal ditmaal niet verschijnen Maandag 1 r a.»., doch op Dinsdag 31 Dec. en wel zoo vroeg dat aUe exemplaren die dag bij de abonnees be zorgd kunnen worden. paal en geen enkele moeilijkheid de roemvolle opm&rsch van ons Italië kun nen remmen. Strijders te land, ter zee en in de lucht. Het geheele volk, dat met mij in u de zekerheid tiet van wijn meest stralende toekomst, is vereênigd tn de oprechte wenschen voor uw familiele den”. Verschijnt Maandag. Woensdag aa Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 1 maanden IJ»; per poet 1J0. ïlte rechtstreek* of ig op de markt 3 gevogelte aan t 1.20 per kg. iel verpakking, an den ccnsu- ?er kg geslacht ♦aar in volledige duistepis zijn wegwe ken, streng bewaakt erf. geleld door Brit- Khe jachtvllegtuigeti. - eenzijdige heerschappij van Engeland te den, bezield met een nieuwe en betere geest. De essentieels voorwaarden, voor elke nieuwe orde zijn evenwel de volgende: een overwinning op de haat, welke thans de volkeren gescheiden houdt, een op het wederzljdschè wantrouwen, op het beginsel, dat hetgeen men nuttig acht de grondslag ia van het recht, eene op de al te scherpe verschillen op het gebied van de wereldeconomie, opdat aan alle lan den de piiddelen verschaft worden, om een behoorlijk leven te leiden en een overwinning op de zelfzucht, die vervan gen moet worden door oprechte solida riteit en broederlijke samenwerking. Als dit conflict voorbij Is, hopen Wij, dat de verantwoordelijke mannen een rechtvaardige oplossing zullen weten te vinden ten einde een werkelijke nieuwe orde te vestigen, welke een bron van ge luk voor alle volkeren genoemd kan wor den”. De Paus eindigde met allen zijn apos tolische Zegen te geven. «eten onder bevel van luitenant ter zee eerst? klasse Alber to Agostini, heeft op de Atlantische Oce aan twee groote koopvaarders met nonschotm tot zlnk<«n gebracht en ander schip getorpedeerd. DE BOMMEN OP ZWITSERSCH GEBIED. Het DNJB. ontleent aan Zwitsersche bladen «enige uitlatingen van de her haalde schending van Zwitsersch gebied door Britache vliege’rs en de bommen op Zürich. De ontstemming bij het publiek over de openlijke provocatie en de smadelijke Ook de vijand heeft Duitsch rijksge bied niet aangevallen. STUUD IN CYRENAICA. Lichte Briteche kruiser tot tinken gebracht. weermachtsbertcht Tiagtf io» BETHLEHEM Voor het eerst in bijna twintig eeuwen b Éethlehem tijdens het Kerstfeest vol komen verduisterd geweest. Alle vensters ran de beroemde Qeboortekerk waren blauw geverfd en de traditioneels her- dersvuren voor de kerk waren verboden. De historische pelgrimstocht moest dit KERSTREDE VAN DEN PAUS. Overwinningen, die voer een ware vrede noodig zijn. De Paus heeft Dinsdagochtend in de zaal van het consistorie de leden van het college van kardinalen in audiëntie ont vangen, die Pius XII hun kerstwenschen kwamen aanbieden, waarop de kerkvorst met een per radio verspreide Kerstrede antwoordde. Geen enkele gebeurtenis in het men schelijk leven, zoo betoogde Pius XII, kan het goddelijke geheim vertroebelen der geboorte van Jezus Christus, aange zien aan Zijn kribbe troost gevonden wordt voor al het menschelijk leed. Met nadruk wees de Paus op de bezorgdheid, waarmede Hij het onheil gadeslaat van het groote conflict, waaronder de we reld gebukt gaat. Hij betoogde dat thans, maar vooral oor» als het voorbij zal zijn, het werk der geestelijke opbeuring in het bijzonder gewijd moet worden aan de taak, d® diepe wonden te helen, die dit s ver klaarde de Paus, dat Zijn vaderlijke zorgen thans In het bijzonder uitgaan DUITSCHLAND EN RUSLAND. Belangrijk economisch ver drag op komst. Omtrent .de Duitsch-Russchische eco nomische onderhandelingen, die sedert een aantal weken worden gevoerd, meldt het D.N.B. uit Berlijn, dat zij thans het einde beginnen te naderen. Uit Moskou verluidt, dat omtrent de meeste vraagpunten reeds overeenstem ming is bereikt. Zooals destijds door de minister van buitenlandsche zaken van Dultschland en die van Sowjet-Rusland hebben gezegd, zal de economische sa menwerking verder worden uitgebeeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal de goe- derenruil nog aanmerkelijk grooter wor den dan in het bijna afgeloopen jaar. Men verwacht gat bijzonderheden om trent de te bereiken overeenkomst be kend zullen wordèn gemaakt, hetgeen ook niet het geval was bij het afsluiten van het belangrijke verdrag van 11 Fe bruari 1940. Het lijdt echter geen twijfel, dat het nieuwe verdrag een beteekenis zal heb ben, grooter dan in de economische ge schiedenis ooit het geval Is geweest. VRIENDSCHAPSVERDRAG JAPAN- SIAM. Vijf jaar van kracht. Blijkens een Domel-bericht uit Bang kok is het op 12 Juni tusschen Japan en Thailand (Siam) gesloten vriendschaps verdrag Maandag formeel onderteekend. De president van het Japansche infor matiebureau heeft naar aanleiding hier van opgemerkt, dat de onderteekening een verdere bijdrage is tot de vorming van een sfeer voor gemeenschappen, is welvaart der volken van Groot-Azie. Het verdrag is van verdere strekking dan eer Geen mensch kan werkelijk leven zon ter ’n Idee, dat zijn bestaan beheerscht en z leidt. Dit idee, deze innerlijke drijfveer lan laag-bij-de grondsch en materialis tisch zijn; en is dit in dezen tijd ook sist zelden. Veel hooger dan het verlan- l«n naar een prettig,' rustig leventje en een zekere gezapigheid gaan de idealen bij velen met. Hüh ideaal is veelal zoo bereikbaar gesteld, dat het verschil tus schen hun idee en de realiteit waarin het lich verwerkelijkt uiterst klein is. Daarentegen is er een andere groep >en veel kleinere die een zeer hoog le vensideaal in zich omdragen. Dit ideaal tan soms zoo hoog gesteld zijn, dat het haast een utopie gelijk wordt. Bij 0e zul ten moet eén streven naar verwezenlij king bijna noodzakelijk op een bittere ontgoocheling uitloopen. De idee, die hun leven beheerscht, berust namelijk meest al op een onjuiste, want al te idealisti sche, menschjphbeschouwing. Veelal wordt bij de gedachte aan da verwerke lijking van zulk een idee een mln of meer volmaakte mensch verondersteld. Schijnbaar zijn deze utopisten, deze su- per-idealisten geestelijk bevoorrechten; zij schijnen geestelijke reuzen te zijn, die hun tijd vooruit zijn en er onder lij den, dat de pogingen tot verwerkelijking v»h hun idee in het tijdsgewricht, waar in zij leven, tot mislukken gedoemd zijn. En inderdaad, een enkele keer kan dit het geval BUn. Dan worden deee menschen tot profeten en zieners, tot gees'"*’"" leidslieden, die daden stellen of wc sprekeq, .die alle nageslachten ten beeld zijn. Het zijn de helden Gods, die de wereld evenzeer beboert als de helden der aarde. Maar in veel gevallen is een dergelljk super-idealisme of utopisme niet anders dan een verfijnde; bijna geraffineerde vórm van geestelijk egoïsme én. gemak zucht. Het is te allen tijde gémikkelljk zich een Ideeën-wereld op te bouwpn, die ■oover fan alle realiteit afwijkt, dat elke poging om de kloof tusschen belden te overbruggen, iedere pbglng dus om deze ideeën tot realiteiten te maken, bij voolr-^ baai tot mislukken is de namelijk tot de vervulling van deze ideeën is veelal zooals bijvoorbeeld de wenscli naar de volmaaktheid vah den mensch: de schep- Weer vliegtuigen. De Zwitsersche legerstaf meldt: „Ook in de Kerstnacht hebben vrèem- de vliegtuigen ons luchtruim geschon den. Na 28 uur vlogen, van het Noorden n, fn het gebied ten Oos- vliegtuigen over ons land. de toestellen op jrug^ftgen oyer het Beneden-Engadin. In Chur is korf luchtalarm gemaakt." Het D. N. B. vestigt er de aandacht op, dat het Engelsche vliegtuigen geweest zijn. De bewering, die thans van Engel sche zijde verspreid wordt, als zouden Duitsche toestellen het Zwitsersch ge bied geschonden hebben, wordt in be voegde Duitsche kringen als een al te doorzichtige verdraaiing van de waarheid gebrandmerkt en afgewezen. ROO8EVELT ZONDAG VOOR DE RADIO De secretaris van Roosevelt, Earley, heeft medegedeeld, dat de president Zondag voor het Amerlkaansche volk een radiorede zal houden over de „tegen* woordlge noodtoestand". IMchut, meldt het D. N. In een toe- «praak getuigde Hltl®, dat hij onvoor- waardelijk zeker waj van de overwln- nin8- Hij gaf den frontarbeiders het pa- ftol Voor het nieuwe jaar: „Voor ons ligt vrijheid en daarmede de toetoómst van °°z vólk; achter ons de bitterste erva- fagen en in ons het onwrikbare besluit, dat uit deze oorlog een beter en schoonfer Duitsch rijk zal ontstaan." «tin verdere tocht langs de kustbe- Hitler de eene batterij na de an- ïn de namiddag reisde hij door Boulogne, om daarna een bezoek tebren- ten aan eenlge eskaders vliegtuigen. Ook h vllegers sprak hij van de z^ker- W der overwinning. De Führer bracht pers van deze utopistische ideeënwereld, kelijkheld yillen ontzetten, dit nooit weten ^eer goed, dat dit een onvervhl- baarheid is en met' een zekere weemoed eonst^teeren zij de onmogelijkheid om GEEN LUCHTAANVALLEN. DsdtMh weerinaehtobefichL Het opperbevel van de Duitsche Weer macht maakte op Tlveeden Kerstdag be kend In de nacht van 34 op 25 December en de 25ste December overdag heeft zich geen enkele vermeldenswaardige gebeur tenis voorgedaan. Het weermschLsbericht van 25 Decem ber luidde: Duitsche motortorpedobooten hebben op 23 December behalve de reeds ver melde twee schepen nog een derde vij andelijk stoomschip van 2500 br..t. in de grond geboord. Na de aanvallen van sterke formaties gevechtévlieger* in de nacht van 23 op 24 December op Mazichester, welke bij land, ter zee en in de goed zicht en bij een tot op groote af lucht. Op deze heilige dag gaan mijn ge- stand lichtende vuurgloed, weer zeer ef- dachten en erkentelijkheid meer dan fectlef waren, heeft het Duitsche lucht- ooit uit naar u, naar u allen, die de op- wapep op 24 en 25 December geer, aan roep beantwoordend van het vaderland, valshandelingen ondernomen gestreden hebt en zult strijden te land, ----- ter zee en in de lucht. Op deze dag wensch ik, dat u namens mij een hartelijk woord van genegenheid en hulde bereikt. Gjj staat tegenover een vijand, die over alle modernste offensie ve middelen beschikt. Maar ge zult we- Het Italiaansche ten te bewijzen, dat geen enkele hinder- luidde gisteren- -- geen enkele moeilijkheid de he, grtMgebled Tln cjrentaea. rondom Bardia, levendigs vijandelijke artillerie-acties, door ons beantwoord. Ken aanval op een van onze woestijnpos- ten is afgeslagen. In de nacht van 24 op 25 December i^ een vooruitgeschoven vij andelijke basis aan een hevig luchtbom bardement onderworpen: een oorlogs schip is getroffen. Bovendien zijn kernen gemotoriseerde strijdmiddelen In Zuid- Cyrenaica doeltreffend gebombardeerd. Aan hst Grieksche front hebben wij op verschillende punten aanvallen, afgesla gen, den vijand gevoelige verliezen toe gebracht en gevangenen gemaakt. Enke le formaties bommenwerpers hebben vlootbases en haveninstallaties van den vijand getroffen, die bij de ontwikkeling van de huidige operaties betrokken zijn. Bij de vijandelijke aanval op Valöna, gemeld in het 201ste weermachtsbericht, heeft het luchtafweergeschut van de Marine een vijandelijk vliegtuig neerge schoten. A Aan het Soedan-front In Oost-Afrika activiteit van patrouilles en in de lucht. Vijandelijke roepen in hun kamp en co lonnes op marsch zijn met machinege- weervur en bommen bestookt. Een onzer vliegtuigen is niet teruggekeerd. De duikboot „Serpente”, onder van luitenant ter zee tweede klasse An tonio Dotta, heeft in de nacht van 20 op 21 dezer In het centrale deel van de Mld- dellandschet Zee een vijandelijke vloot- formatle aangevallen, twee torpedo’s op een lichte kruiser afgeschoten en hem tot zinken gebracht, paar door de lucht- verkennlpg is-vastgesteld. De duikboot „Mocenlgo” waarmee de ommekeer in Eurppa naar Hielt door de Britten, neemt snel toe, een betere toekomst moet worden tot aangezien deze handelingen een zoncter- stand gebracht. Wijhopen, dat alle vol- linge tegenstelling vormen tot zekere uit- gelAkkig te achten, hun bijna overal door middel van zijn vertegenwoordigers, een woord v^n troost en opbeuring te kun nen laten toekomen. In dit verband maakte de Paps gewag van de inttiatie- ven voor de krijgsgevangenen en vluch telingen, alsmede voor hun familieleden in de verschillende landen. Daarna her innerde Pius XII aan de principleele ver klaringen, die hij een jaar geleden af legde bver de wezenlijke vredesvoorwaar den, die gêbaseetd moeten zijn op ge rechtigheid. Die verklaringen zijn ook bederf nog actueel m De kerk kiest gesn partij. „De kerk, betoogde de Paus, Is niet ge roepen om'partij'Ie kiezen in «Je tegen--- ---- sïrtjdige stelsels^betreffende de middelen miskenning van de Zwitsersche neutra- hun idee in werkelijkheid om te zetten maar stellen zich niet met al hun kracht achter een ander, althans berexkbaarder, ideaal uit angst om bij de poging tot verwezenlijking daarvan fouten te ma- ken. u o Of nog anders; er zijn lieden, die, in de overtuiging daarmee God te dienen, ieder meewerken aan een sociaal, maat schappelijk ideaal afwijzen, omdat zij Zeggen, dat de daarvoor noodige organi satie en planmatigheid reeds het misluk ken van dat ideaal inhouden en omdat de verbetering van de wereld naar hun meening alleen dan mogelijk als de menschen stuk voor stuk innerlijk ver anderd zijn. Een dergeiijke redeneering is natuurlijk ten eenen male onjuist en voorzoover zij niet blijk geeft van geca moufleerde zelfzucht, die alles liever doet dan zich inspanneti terwille van een ide aal, is zij dan toch in ieder geval een bewijs van onkundigheid omtrent de werkelijke verhoudingen in de wereld der menschelijke verantwoordelijkheid te genover God. Idee en werkelijkheid staan tot elkaar in een bepaalde betrekking, die wordt bepaald dpor de werkelijkheidszin van depgene in wiens geest beide gegevenhe den bestaan. En noodzakelijkerwijze zal er, wil het goed zijn, een zekere kloof be staan .tusschen idee en werkelijkheid, maar deze kloof wordt niet veroorzaakt door hst feit, dat men bij het opstellen tan zijn Ideeënwereld van een totaal on werkelijke praemlsse is uitgegaan. Deze kloof wordt veroorzaakt door het Inner lijk bewustzijn, dat, waar iedere vorm geving van een idee menschelijk hande len noodig maakt, ook de menschelijke feilbaarheid haar woord meespreekt, ibodat een idee noojt In zijn' geheel zui ver tot realiteit wordt. Dat mag ons evenwel niet af schrikken; want indien we nochtans in een gees tesgesteldheid van goeden wil en zuiver bedoelen werken aan de verwezenlijking van onk Ideaal dan zal deze arbeid met al aün fwten in ieder geval vruchtbaar- v der zijn da» hèt daadlooze utopistische baat tot mislukken fs gedoemd. VoorWaar- denken van Anderen. TwrVüiMüi va., int Maar de goede intentje is bij dit han- een «Onvervulbaarheid delen hoofdzaak. Warit uiteindelijk be de wensch naar de paalt de Intentie da waarde van de daad .Laten wij. die onze Idealen in wer- ver- staatslleden, schrijft het agentschap „Bchweizer Mittelpresse”, naar aanlei ding van de Engelsche bommen, die Zon dagavond op Zurich werden geworpen. Groot-Brittannië mogs zich njet de leuze recht is alles, wat Engeland van nut is” van de ontstemming ven een klein volk afmaken, doch des te «Leper eu duurza mer zal de verwijdering zijn. De .Berner Tagwacht" meent o.a^ dat Engeland de Zwitsersche aan voeren af snijdt, zelfs de aanvoeren uit neutrale landen. Economisch betrekt Engeland Zwitserland in zijn blokkade en voert al dus in zeker opzicht «xik oorlog tegen de Zwitsers. Wil het deze thans pok tot zijn luchtwapen uitbreiden? Dat Zw'tserland zich dit niet kan laten welgevallen, is duidelijk. Men zal voor de afweer naar geheel andere middelen en wegen moe ten omzien, dan tot dusver gebruikt wer den. VRUDAG 27 DECEMBER IMë 72e JAARGANU NIMAO VOOR ZUIDHOLLAND EN UTRECHT M Vunooua. L 4 W. X. VU XOOTKN, IcsooNaovzN, UTBX M. PoMnkenlat U1«». [pl«atrt in Gorcumer-, breken, voorgoed een einde te maken aan de druk en de voortdurende onrust, die Engeland steeds weer heeft teweegge bracht en zoodoende te komen tot een natuurlijke reorganisatie van Europa en tot den vrede. Tot slót gaf de opperbe velhebber uiting aan zijn overtuiging, dat de oorlog reeds zoo goed als gewbnnen is en dat de Führer hem zóó zal beëindi gen als het Duitsche volk voor de veilig heid van zijn toekomst noodig heeft. TOESPRAKEN VAN HESS, GORING EN GOEBBELS. De plaatsvervanger van den Führer, rijksminister Hess, heeft op het tweede oortogs-Kerstfeest een radiorede gehou den tot de Dultechers in binnen- en bui tenland en tot de soldaten van de drie deelen der weermacht De opperbevelhebber van het luchtwa pen, rijksmaarschalk Göring, heeft in een Kerstgroet zijn dank gebracht aan he.t lucht wapen voor zijn moedig optreden. Gemeenschappelijk handelen schept een kameraadschap, die op geen enkele wijze kan worden ▼emletigd. aldus Göring. Hij gaf uiting aan d« hoop, dat de aanstaan de Kerstmi» we» een feezt van de vrede en voor Duitschiand een feest van de groote overwinning zal zijn. De rijksminister van propagan«Sa, dr. Goebbels, en zijn vrouw hebben In de za len van het ministerie ook dit laar weer voor talrilke door de natloraal-socialie- tlsche Volkswohlfahrt verzorgde moeders en kinderen een Xenrtu’tdeeling gehou den. De minister beeft dzarbij een toe spraak gehouden. KERSmOOn«CFAP VAN KONTNG- KEIZER VAN ÏTAMR. De Konlng-Keizer van Italië heeft de volgende boodschap gericht tot de strij ders: „Strijders te Db bomm«nwBrp«r» bleven thuis d« avond dooit in intieme kring, te mid den van zijn medewerkers. De tweede Kerstdag werd besteed aan de soldaten van het leger. Overal werd de Führer met onbeschrijfelijk gejuich begroet. De prachtige stemming, waarin Hitler alle troepen aantrof was voor al le deelnemers aMr de tocht een verblij- deride ervaring/De geest van den Duit- schen frontsoldaat kan i^ët enkele woor den gekenschetst worden: strijdvaardig heid tot het uiterste en een krachtige en zelfbewuste zekerheid van de overwin ning. w x j nuuuu LLVOO, uv •—~w— den Führer, die op> Kerstavond tot het Duitsche volk heeft gesproken, hield zijn rede eveneens in het Westen, n.l. in een-- --- - Duitsch vliegkamp In het bezette Fran- conflict geslagen heeft. Vervolgens - - VI*— Tl— ,,o 4 914». ache gebied. KERSTREDE VAN VON BRAUCHITSCH naar de krijgsgevangenen.^ Hij zeide zich De opperbevelhebber van het Duitsche leger, geperaal-veldmaarschalk von Brau- chltsch, heftt de Kerstavond, aan het heid van een- zware battpiiü Vérdragend gelegenheid van het Kwstfeèstk ^hoX'HÜ ««L'T de DuifSche soldaten voor deMaginotll- nle die Frankrijk moest beschermen. Waar dat niet kon. Dit Kerstfeest bracht hij door aan de zeemuur, die Engeland bok slechts zóó lang zal beschermen als het Dultschland schikt. De tegensUndew van Dultschland op het vasteland zijn ver brijzeld, Engeland heeft geen continen tale degen meer ter beschikking, dus hebben wij nog slechts één taak te vol brengen, n.l. dezen laatsten en verbit- terdsten tegenstander weer té slaan en daarmee de vrede te Veroveren. Het gaat thans om het doer van deze oorlog, de Rudolf Hess, de plaatsvervanger van TTUIV.—- 41» nn tnt hpt Evenals het vorige Jaar heeft de Führer de Kerstdagen te midden Van zijn solda ten eq frontarbeiders in het Westen dopr ftbracjit. Hitler’s bezoek gold voorna^" lijk dé drie deelert Van de weermacht, die de,laatste jna^nden voortdurend paraat tijn geweest in de strijd tegen Engeland. Op de Eerste Kerstdag heeft de Füh- rer de Kerstviering bijgewoond van man- nen der orgarrisatie-Todt, in de nabij- front doorgebrachtr en aan de Kanaal- radiorede tot de Duitsche soldaten |eu^su. -t-t -I het yórlge Kerstfeest had doorgebracht bU'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1940 | | pagina 1