SCHOONHOVENSCHE COURANT I NEDERLANDSCH-INDIE. IS BUITENLAND. IBOOMEN snoeten. Hi jolen Fornuis, KORTE BERICHTEN. VAN VLIET, 126 230 Berkenwoudt h Spinnewiel, agen bij Agent van 1 J. DE BRUIN •aat - Bergambacht. Pluche Mantel. UIT DE PERS. BINNENLAND. WOENSDAG 15 JANUARI 1941 VIER BLADZIJDEN. 79e JAARGANG. No. 158. JANUARI 1947. NIEUWSBLAD VOOR ZUIUHOLLAND EN UTRECHT jch ig hl ID. zijn at n lee 7272 4587 5522 1400 onder- f VREDESKLANKEN. woei roller ree d. gei In HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van 13 Januari» A r b if het nt Ing t/werk ing van 6360 1222 6989 4039 1202 11431 stal zij uren is staan >r de grui waar 75 i >n opgeslol Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 130; p. post f 1.57'/ kort, heeft duideli ie berec 2105 13945 1 5655 c.; 2036 19642 niet i bijna irden. lam- i of- wor- aven ‘gen, genomei het tekc pen- voor mtal bij- dat van van zij 1 telfd; hac ...v.d, be even gróót icht verschi ERK. g 15 Januari ’n Istein. ENTE. de herstelbetal demilitarisatie. memorandur jndum is gist iwoordïgers 1 ;maatre{ gedaald i den tei lui- heeft tot het hun wei dat zij staat w Dit in de Britsche zone door de vakvereer Soerakarta •karno een Van dat de geko 5000 uit woningen woestei nacht i vult HOOFDREDACTEUR: W KERREMANS. Uit*. 8. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13763. isdae KERK. tuari. 's avonds t ebergen. ïldhuyzen ransport- Londen jebracht. is mej. e vlieg- leeft be- vrouw te- ordelijkheid een dergelijke genoe Van I geweze op M; loet loorwegen vori -iten deze rijt. i lijn Zwolle Amsterdai sr van imprijze te te staf 7655 15476 21501 Jj2363 3024 id-Celebes. i Overzee- Van de state; niet zijdij heek dig te vrede i wij dt een dig Voor het Hat recht O. R. S., die 10 Mei 1940 ■an de vervroegde ting der opleiding idering van het aar belangrijke mate tg van het tekort, olgen, in de vorm .-aken de hoop insdagavor takt, maar 1' rel de toest; mogelijkheid ip nog beh< die, ch teg( rigens niet het ring is een sleep verpest ons voli en willekeui een OP: Een 1. t. s.t s. PIANO. .A. OVERBEEK, i 12 - Schoon. i voor de ling enor. visschers- binnen. n 28 000 aangevoerd, lanvoer in i Breskens [roater. Za- ing aange- 108.000 kg. 600 werven, zullen I klaard niet ‘in werken, staking steund ver.v zou ons volk e- neer zij de pul noodig. in dezt de Overheid sluit de gevi groote stap vooruit zi herstel van de gee waarin ons volk ni I elkaar na soort open -n kiezen i, dr. onfe- irs ge- te Ven- I voor Het rijheid 5 Jan. •erde een icht New- rnuten on- itslaar op blauwen O P Sodin”. Adres te be. Agent van dit Blad 'TENBOGAARD. Ad verten tien: 1—18 m.m. 180, elke m.m meer 010; derde plaatsing halve prijs. Advertentlën tusschen de tekst driemaal de pril». Spoorwegen Hengelo. En- igebouwd. en Jjn. ook de sta- In verband met de herbouw ven trithonia. d. vanJ. rrevaar. •boren: Gerard, i. g. Arie. z. van Overleden: P. 73 j. vd: Chr. J. Moedt, v. d. Graaf. 27 j. De vereer heeft een r inschake.ing van i de Staten van Ini zoekt o.m. de ,N< spoedigste mactreg Indië denzeliden s, de andere deelen van derlanden. VAN GEVANGENISBOEF TOT MINISTER. zij van de kachel, zij stal den inhoud van over het Roode-Kruis-pakketten, zij liet de vrouwelij ke gevangenen vaak uren lang in koude en regen op strafappèls staan en zij is mede ver antwoordelijk voor de gruwelijke gebeurtenis in den strafbupker. waar 75 vrouwen in een nauwe ruimte werden opgesloten, op een dus danige wijze, dat in één nacht tijds er elf van overleden en enkele anderen krankzinnig ge worden zijn. Gisteren heeft zij voor het Bij zondere Gerechtshof te Amsterdam voor haar vele wandaden terecht gestaan. Zij toonde geen spoor van berouw. De advocaat-generaal wilde, omdat het een vrouw betreft, geen doodstraf eischen, maar vorderde levenslang. Uitspraak over veertien dagen. pree gebouw barakke is zijn en dertig van het 1 waarbij operatie- een uit Onlan1 Schwei het ei land dan in geen gei maar thans kans niet is zerleden. De voormalige illegaliteit c een groote dienst bewijzen, wan- nublieke opinie voor zoover na# -„ze geest rijp maakte. En moge I dan daaruit met een kloek be- zolgtrekking maken. Het zou een tijn op de weg naar het ■estelijke en moreele crisis, nog steeds verkeert. DE TALLOOZE VLIEGONGELUKKEN. Wallace White, een republiklelnsch leider In Amerika, heeft luchtvaartdeskundigen opge roepen om te verschijnen voor de senaatscom- missi^ voor binnen- en buitenlandsch verkeer, teneinde op een besloten vergadering hun piee- ning te geven omtrent de oorzaak der jongste vliegtuigongelukken. De laatste zes weken zijn 200 personen gedood bij vliegtuigongelukken in verschillende deelen der wereld. op redding >nd was de liep evenwel tand nu veel niet is uit- louden kan alangrij van h( en, in de achterré •mstwoord van den Leuwen zong het 'ooral „Domine Sal Giessen. werd met mandoline ensem- i enkele mooie lie*, insemble gevormde u soli, duo's zang, •ht. Een der leden nummers na d« i applaus, wel eei .eer werd gewaar- verloting, dankt» ze. in alle deeles logelijk gemaakt. jorlijn Amster- migen tijd a”en. Reizi- rassen de Deensche >en afge- het sein tot wezen door bevelhebber te Padar de order tot het stan ingetrokken, terwijl verneur van 29 December structies van gesteld. dat professor lar weer voor m en ook ons ien, dat hij zou geven, daarop da EEN VULKAAN DREIGT. Manilla (Philippljnen) wordt gemeld, vulkaan Mayon weer in werking ia jekomen. Er slaat een rookkolom uit van meter hoogte en de gloeiende lava, ’’die den vulkaan stroomt, dreigt .duizenden in het omliggende gebied te ver in. Vijf dorpen zijn gedurende den geëvacueerd.Terwijl de rook uit den .«Ikaan opsteeg en de wouden aan den voet van den berg door een regen van gloeiende asch in lichter laaie stonden, waren de we gen, die de uitgangen uit -het bedreigde ge bied vormen, dicht bezet met ossenwagens, die vluchtelingen en hun have naar veiliger oorden moeten vervoeren. De vulkaan is beginnen te geen gepaard gaat met luide is bevreesd, dat een hevige vi barsting hierop zou kunnen v< kaansche marinevllegtuigen igsvluchten boven den b« t van den krater wor laatste uitbarsting van eid”. In de mannenkoor de heer A. P. met medewer- emble „Jubal” Bol en: Wantje, d. van ernaat. Aart. z. Boon. Jenjjy i. Hoogendoorn en ijna Lena, d. van itelaar. Willem idveld. Cornells, Wijnhoff. Aris it en C. Frederik. de Jong en A. A. rnelia, d. van C. t Hof. Albert j J. L. van Sant- i G. H. Dijk en T. H. Verschoor. 27 H. Balje. 35 j., •ouwd: E. van den 5 j. W. Zanen, I. Fiole, 19 j.. Overleden: E. Ha- van Houwelingen. du we van J. Ver- 5 d. - A. Ouwe- bleek uit de mededeelingen. van Dijken op een vergadering l van Prot. Chr. Kweekscholen 1 November 1946 bij het lager vacatures waren. Hiervoor had beschikking over geschikte sol- •chts 1000 gehuwde vrouwen, ge- I vooi ieze 2 gemaakt door middel van een icroscopp,, blijkt het virus zoo afmeting te zijn, dat veertigdui- in een enkele rij op een spelde- zouden kunnen vindep. IN VIETNAM. In Vietnam, in Indo-China. ders tegen de Franschen in r komen vernemen we afwiss-. van successen en tegenslagen Nu wordt weer een succes gemt In een communiqué van het nerbevel wordt gezegd, dat strijdkrachten ten Zuidwester ongeveer 160 K.M !n het binnen terugtocht zijn. Zij hebben een b< nitiedepot prijsgegeven. Deserteurs uit de Vietnamsche tro< ven zich in „aanzienlijke aantallen” Franschen over. GESCHEIDEN TOCH EEN. De tweeling Lin en Lee Mills werden van elkaar gescheiden, toen zij acht jaar oud wa ren. Door een toeval ontmoetten zij 30 jaar. Het bleek, dat zij hetzelfde i overhemd droegen, dezelfde tanden en misten of geplombeerd hadden, geen van twee van marmelade hield, beiden dol op paarden en rooken en even gróót w.aren en slechts één pond in gewicht verschilden. iepen ge- aan de van den Bond op- Krates” werd op. ld men een verlo nken ten bate vat In Londen zijn de pi v. ministers van buitenlandsche zaken bijeen geweest. Onze regeering, de regeeringen van België en Tsjecho-Slowakije zijn tot heden de eenige van de 18 landen, die hun meeninigen schrif telijk naar voren hebben gebracht. Het doel van deze bijeenkomst is het formuleeren van het feiten materiaal, waarna het op de con- welke 10 Maart te ;n, ter tafel komt, bereiken over de lure. :d. 5 s H< »v,uen opgebouw zezig zijn, ook d< tg^n. zal OP >P AANGEBODEN: No. 13 Polsbroek. >p”OF TE RUIL: teen m. tokken I als nieuw, maat »gen bij A. IJsseldijk 114, i a.d. IJssel. OUD LOOD OM OUD IJZER. De radio wordt niet beter. Over hetgeen de radio-uitzendingen sinds de bevrijding brengen zou Nurks en dan terecht gezegd hebben „Niet veel zaaks”. Als op 15 Febr. de Radio-Unie zal komen, zal men gean verbetering bespeureij. Op ge lijke wijze als thans zullen de programma’s aangekondigd worden, dezelfde orkesten zul len voor hem optreden en het eenige dat hem waarschijnlijk zal opvallen is, dat er meer door d* ninj dement van den h De laatste uitbf plaats in 1941. bnontkoombare noodzaak ader d« zuivering te zet- iscnap, dat zij een onopgelos- joplosbare kwestie is. In het jize democratie sterk ge- is om deze proef aan te durven. In de tuiging, dat het andere en grootere da- «i-cht d»»» U blijvew nakatarUun iwjaarsrede in de gemeente- rnd. burgemeester van 's-Gra- .deeld, dat van de 320.000 M3 werden opgeruimd, de tank- gevuld. Ten tijde van de 1.000 M2, bestrating op is een oppervlak van Van de 29 min of meer werden er 16 weder bruik- 16 dienstneming bij de S.S. heeft hij gestaan. Er werd zes jaar gevange- tegen hem geëischt. EEN VROUWELIJKE HYENA. De 31-jarige Suze Arts heeft zich als S S - opzichteres in het kamp te Vught berucht en gehaat gemaakt. Zij gedroeg zich als een vrouwelijke hyena. Pannetjes melk" die be- De bladen meldden dat een zekere Nadja- moeddin als kabinetsformateur van de Groote Oost optreedt. Deze persoon is destijds als douane-ambtenaar wegens fraude ontslagen en gestraft met anderhalf jaar gevangenis straf. Hij werd door Van Mook voor de con ferentie van Malino uitgenoodigd en was te Den Pasar afgevaardigde voor Zuic' Zijne Excellentie de Minister van sche Gebiedsdeeljpn was op de hoogte van de .antecedenten van genoemden ex-gevangenis klant, doch heett Van Mook niet op den er gerlijken misstand gewezen, dat een persoon als Nadjamo^ddin op Malino verscheen. Nadjamoeddin moet geïnteresseerd zijn in het Makassaarsch Prauwenveer, waardoor hij niet alleen economischen druk kan uitoefe nen, doch hetwelk-hem meer dan een ton per jaar zou opbrfengen. Zoo dit juist zou zijn, is van een vrije verkiezing in Zuid-Celebes geen sprake meer. 1 niet onder lijk verbetert HANDEL MET DUITSCHLAND. Voor belanghebbenden. Vrijdag a.s. 11 uur. zal door den heer mr. Th. de Meester, secretaris van de Nederl. Ka mer van Koophandel voor Duitschland. in het gebouw van de Kamer te Utrecht. Maliesin gel 2. een uiteenzetting geven voor belangheb benden uit de provincie Utrecht bij de han del op Duitschland. In den namiddag zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. EEN NED. VLIEGSTER, De Nederlandsche vliegster Ida Veil van Zanten, heeft, een 2-motong' tri vliegtuig met zeven passagiers van naar Johannesburg en Kaapstad g< Met het uitvoeren van deze vlucht van Zanten de eerste Nederlandsche ster, die de route naar Zuid-Afrika he vlogen en de eerste Nederlandsche vens, die onder eigen verantwooi voor besturing en navigatie groote afstandvlucht heeft volbracht. EEN KRANIGE VLIEGEIU Zondagmorgen om 5.30 uur arnveei K.L.M. vliegtuig na een non-stop vluel YorkAmsterdam in 11 uur en 4 mini der commairfo van gezagvoerder Snii Schiphoj/waarmee deze vlieger de I wimf rommelen, het- explosies. Men 'ulk^njsèh’e ult- n volgen. Améri- i maken verken- serg. Een bqmbar- irdt overwogen. de Mayon had OVER DUITSCHLAND. regeering heeft haar litschland neergelegd in indum. Hierin wordt in ït' op welke wijze, vol- het vredesverdrag met ten worde irlijk dat de aftredende Amesikaan- van buitenlandsche zaken, heeft de redevoeringen voor het Cleveland verklaard, dat dan ooit sedert de overneming ver- dat in gezamenlijk pogen een recht- vrede tot stand gebracht zou kun- len. ïdikend; zijn ziekenhuis bestaat nu uit 65 iwen, waaronder zorgvuldig geïsoleerde ‘ren voor besmettelijke patiënten. Zoo zendingshospitaal in den loop van vier jaren gegroeid uit het kleine begin huisje van een vroegeren zendeling, een opgekalefaterd kippenhok 'hls !-kamer moest dienen, zooals ieder- zijn boeken weet. angs hebben wij bericht, •itzer vermoedelijk dit jé; ïerst naar Europa zal komei bezoeken zal. Het heette toei jval orgelconcerten meldt men, dat ook uitgesloten. HONGER EN KOU. Hamburgsche arbeiders van scheepu I, die Vrijdag in staking waren gegaan, ïrk hervatten. Zij hadden ver door den honger en de koudé waren aan Britsche schepen te is_ de-eerste grootere industrieels me. Zij werd niet ge- miging. kweekscholen hetgeen echter niet ge ien roepen van ig«n verminderde het aantal be- ichten eveneens. Tengevolge v?n de bevrijding de istellingen uitbe- lagere STREEP ONDEÈ DE ZUIVERING. Ter gelegenheid van Kerstmis heeft het Engelsche Katholieke weekblad de Catholic Herald een oproep gepubliceerd om op groote schaal amnestie te verleenen aan alle krijgs gevangenen en alle geïnterneerden in de ver schillende landen, die zonder zich aan mis daden te hebben vergrepen enkel om poli tieke of idealistische redenen worden vastge houden. Deze oproep is onderteekend door een groot aantal vooraanstaande figuren uit het Engelsche openbare leven van allerlei geestelijke én maatschapp'elyke richting. De Amerikaansche opperbevelhebber in het bezette Duitschland heeft »er gelegenheid van Kerstmis aan 800.000 kleine nazi's de vrijheid hergeven. President Trumann heeft op groote schaal gratie verleend aan de dienstweige raars uit de oorlogsjaren. Maakt Nederland tegenover dit alles met de bepaling, dat per 1 Januari de studentenzuivering tot het ver leden behoort, een zoo niet ongelukkig, dan toch wel pover figuur, vraagt het weekblad „Je Mantendrai”? Laten we duidelijk zijn. We spreken hier niet over de berechting, maar enxel over de zuivering. De berechting van alle oorlogsmis dadigers moet onverzwakt doorgaan en wij kunnen slechts hopen, dat in 1947 sneller zal doorgaan dan in 1946. Iedere samenleving moet beschermd worden tegen de misdadigers welke zij in haar midden heeft rondloopen. Dit staat buiten de bespreking Bij de zuivering gaat het echter om iets anders. Daar gaat het om menschen, die goed waren, maar in een zwak oogenblik wel eens hebben gefaald. Om anderen, die meer slap dan fout waren. Om nog anderen, die min of meer goed en min of meer fout waren. Om talrijke grensgevallen, waarover het bijna on mogelijk is een billijk oordeel te vellen, zon der de diepste roejselen van een menschen- ziel te doorgronden. Ooic om de maatschap pelijk teleurgestelden en verbitterden, soms ook de idealisten, die in een ongelukkig oogenblik lid werden van een nationaal-so- cialistische of semi-nationaal-socialistische organisatie, die de moed of de maatschappe lijke gelegenhed niet hadden om zich er van los te maken, maar die, hoewel zij politiek fout zijn geweest, zich tegenover hun land- genooten overigens niet hebben misdragen. Deze zuivering is een sleepende ziekte ge worden. Zij verpest ons volksleven. Rechts ongelijkheid en willekeur tieren allerwegen. Het, fanatisme vaa een groep illegalen, die witten zuiveren tot den laatsten man, roept een verweer op, welke de historische betee- kenis van de illegaliteit onrecht doet en in onbegrip en wantrouwen tegenover elkaar olijven de groote vraagstukken onopgelost waarvoor we als volk gezamenlijk staan. We kunnen op deze weg niet doorgaan. De Staascourant bevat nog bijna dagelijks een lange lijst van gezuiverden. Op deze weg gaan we ten verderve. We staan voor de 6n< In 1947 een streep orxk ten. In de wetenschap, te, maar ook onc„l„ vertrouwen, dat onz noeg is om deze pro overtuiging, dat het DRRAAD: ITB4NDEN WAGENS andere maten naar 2—3 pd. en 2 schasr Venploegen - Wei- pd. 78.-, 1 pd. a 88.-. Ketting 5—7—11—13 balk Bieten. Maai, en hinea - Kruiwagens iders ROMEIN Ja. ber» Telef. 23574 Ingei 227 Rotterdam MAXIMIUMPRIJZEN VOOR WINTER GROENTEN. Wegens de ongewenschte stijging der prij zen van groenten gedurende den laatsten tijd heeft de minister van landbouw besloten bin nenkort maximumprijzen voor specifieke win tergroenten vast te stellen. Daar de door vorst veroorzaakte atagnatie in den aanvoer nog niet overwonnen is, ligt het in het voor nemen bij het herstel van den normalen aan voer, hetgeen spoedig te te verwachten, de prijzen op een redelijke hoogte vast te stel- 5che de lowakije 18 landen, 4 naar voren hebben ge deze bijeenkomst is het feiten materiaal, waarn; ferentie der Groote Vier Moskou gehouden zal worden, ter Ook wil men overeenkomst f in Moskou te volgen procedi Op initiatief van de Nee zullen nog dit jaar de stations schede en Roosendaal worden zoo de materialen aanwez tions Den Bosch en Nijpiai financiacle overwegingen ALBERT SCHWEITZER 72 JAAR. Gisteren is prof. Albert Schweitzer 72 jaar 'wórden. Nog steeds werkt hij te Lambarene i Centxael-AtfrlkA. epe'-Aerend. «enezend en 15 Januari, Ketterij. VIEENTE. Bermweg ds 7 uur, Bl. xikaal v. d. Beek, 'onds 7.30 uur, ds. SCHANDELIJKE VERNIELZUCHT. In de rijtuigen van de spot dam—Enkhuizen wordt sedert eei een ergerlijke baldadigheid bedreven gers snijden zittingen kapot en bekn ruiten. Ook de rijtuigen, welke de F spoorwegen ons in bruikleen hebbi staan, hebben hieronder te lijden, zelfs zoo- danig, dat de Spoorwegen vorige week heb ben moeten besluiten deze rijtuigen over te plaatsen naar de lijn ZwolleEmmen en de ze op het traject Amsterdam—Enkhuizen te vervangen door oude Duitsehe rijtuigen. Ook zijn klachten over de aan ons uitge leende Zwitsersche rijtuigen binnengekomen, over die, welke den dienst tusschen Zutfen Nijmegen en Winterswijk onderhouden. Hier werden o.a. de thermometers gestolen. Men heeft kunen constateeren, dat niet alleen de schooljeugd hiervoor verantwoordelijk moet worden gesteld, maar ook ouderen. De klachten over vandalisme komen uit het geheele land. Vooral over de werkliedentreinen zijn veel klachten. De Spoorwegen hopen, dat maat regelen, zooals in het begin van den oorlog, toen in de werkliedentreinen AlkmaarDen Helder marechaussee moest meerijzen om het vandalisme binnen de perken te houden, niet opnieuw noodig zullen blijken. STAKING VOORKOMEN. Tusschen directie en personeel van de ar tillerie inrichtingen Hembrug waren moeilijk heden ontstaan om dat met ingang van 1 Ja nuari de directie voor het personeel een pen sioenregeling had ingevoerd zonder óverleg met de organisaties. De vertegenwoordigers van de Unie van Overheidspersoneel wisten de arbeiders te bewegen het werk te hervat ten, nadat de directie had toegezegd alsnog overleg ovet de pensioenregeling te openen. LASTIG GEVAL. larlemsche tribunaal stond te- rijksduitscher van geboorte, werd genaturaliseerd. Daar eerst den volgenden dag deze naturalisatie in de Staatscourant werd afgekondigd, op het moment dus, dat Duitschland ons den oorlog aandeed, is «toet voor het tribunaal moeilijk om uit te maken, of het vermogen van dezen collaborateur, bij verbeurdverklaring aan den staat kan komen. In Maart 1941 heeft be; schuldigde als aannemers hangar bouwd voor de Bauleitung Luftwaffe t lo. Ook verleende hij zijn medewerking den bouw van een vliegveld te Havelte. verzoek van zijn verdediger hem in vri, te stellen werd afgewezen .Uitspraak 25 SOEDIRMAN'S VECHT-REDE. De directeur van het kabinet van den tenant-gouverneur-gen dr. P. J. Koets, t erop gewezen, dat Soedirm.an zich tot Indische volk richtte als opperbevelhebber van de T.R.I., na gepleegd overleg met Soe- karno en den minister van defensie. Dat deze rede in Indische kringen werd opgevat als den algemcenen aaval, wordt h.e- het feit, dat de ffepublikeinsche ia I’adang onrmddellijk daarna *--* -taken van het vuur heeft terwijl de republikeirische gou- Sumatra. Teungkoe Hassan, op alle republikeinen van de in- Öoedirman op de hoogte heeft Geen eenheid. •nlging „Unie van Oost-Indone§fë” motie aangenomen, waarin zij de Oost-Indië in de Vereenig- idié afwijst De motie ver- Tederlandsche regeering ten egelen te nemen, om Oosi- status te doen verkrijgen als van het Koninkrijk der Ne- 1500: J 1000: 400: 200: 100: SOEKARNO DE GEWELDIGE. Op een te Soerakarta gehouden jeugdcon- gres heeft Soekarno een rede gehouden, waar in hij o.a. zeide: „Het einddoel van den strijd in de Indonesische republiek, is de eenheid van Indië, dat wil zeggen van alle gebieden van het voormalige Nederlandsch-Indië. Wij zullen een sterk leger, een sterke lucht macht en een sterke marine opbouwen. Wij. volk van Indië, zullen dit kruispunt van we gen bewaken, opdat niemand, wie het ook zij. kan passeeren. Dit beteekent, dat wij onzen strijd zullen voortzetten.” ig, waaraa vielen of reu. kon tot nu toe imdat men het virus, het veroorzaakt, nog niet had nief had kunnen afscheiden. Nu meldt de Times, dat twee leden van de chemische faculteit van de Stanford Univer- siteit, in Amerika, er in geslaagd zijn het virus va'n kinderverlamming tot op ten min ste 80 pCt. af te scheiden. Dit succes is van groot belang voor het bereiden van een vac cine tegen deze ziekte. Op foto's, gemaakt door middel van electronenmicroscopp,. blijkt het virus klein van afmeting te zijn, dat veertig! zend ervan in een enkele rij op een spel knop plaats zouden kunnen vindqp. EEN ROEKELOOZE MAN. K. Landheer uit Amsterdam nam in 1942 dienst bij de Waffen-SS. Het beviel hem slecht en hij deserteerde na verloop van tijd en dook onder. Kort daarop kreeg zijn vrouw een baby en hij ging de jonggeborene aan geven bij den Burgerlijken Stand. Maar daar had men achter zijn naam de aanteekening staan, dat hij werd gezocht en hij werd ge arresteerd. Hij werd ter dood veroordeeld en het vonnis zou in Oost-Duitschland worden voltrokken. Voor dat het echter zoo ver was, werd hij door de Russen bevrijd. Na vele om zwervingen kwam hij in Nederland terug. Hier nam hij dienst bij de... B S. Toen men er achter kwam, Wat hij op zijn kerfstof had werd hij ontslagen en Landheer dook weer onder. Kort daarop kreeg zijn vrouw weder om een baby én alles gebeurde als bij zijn eerste. Wegens terecht g nisstraf I O. 554 ds. Mie_ HARING. VLOED. Gedurende de laatste dagen zijn Belgische kust inde Scheldemondi me scholen haring gesignaleerd. De booten kwamen met groote vangsten t De laaste dagen werden in Vlisingen kg haring en 3W0 kg schardijn Woensdag «Heen beliep de haringa; Vlissingen meer dan 10.000 K G. In Is de aanvoer nog aanmerkelijk gr< terdag werden daar 50.000 kg. harii voerd. Vrijdag bedroeg de aanvoer l TEXTIEL. TABAK ENZ. De minister van economische zaken, Huysmanq, heeft gisteren in een perscor xentie o.a. het volgende medegedeeld: De twaalf eenheden voor huisbrand zullen er komen. Half Februari zullen de drie res- teerende bonnen worden aangewezen. De industrie zal kalm aan moeten doen. Hout is nog steeds een zorgenkkid, maar de vooruitzichten worden iets betèr. Als de gecontracteerde hoeveelheden nu ook maar worden afgeleverd. IJzer en staal zullen ech ter nog meer zorgen eischen dan het hout. Nijpend is nog steeds de textielpositle. Een minimumniveau van de voorziening is nog niet bereikt en zal dit jaar ook niet geheel kunnen worden bereikt. De minister zal alles op alles zetten om dit jaar tachtig textielpun ten te kunnen aanwijzen. Als elke Nederlan der een pak en een overjas en elke Neder landsche een japon en een mantel zou krij gen. zou die 61 millioen vierkante meter stof vereischen, terwijl de jaarproductie slechts 24 millioen bedraagt. De minister hoopt dat medio 1947 het ta baksrantsoen verdubbeld zal zijn. Echter al leen voor de mannen. De luiervoorziening met 50 pCt. wordt ver beterd. De zi dat zij ov< zijn. Voor toiletzeep Wat pa- ,woi kra James Byrnes, sche minister in het kader van „wereldiorum" te hij meer i’ trouwde, vaardige nen wor^t... „Wanneer wij, ging hij voort, een door het recht beheerschte verhouding tusschen de na ties tot stand willen brengen, moeten wij streven naar een wereld, waarin geen enkele mogendheid willekeurig haar wil aan een an dere kan opleggen. De huidige machtsver houdingen tusschen de groote staten sluiten een wereldoverheersching door een van die ‘■•"ten uit. Deze machtsverhoudingen kunnen wezenlijk veranderd worden door een- ig handelen van een staat, zonder de ge le samenstelling van de Ver. Naties gron- 2 verstoren. Ter handhaving van den op de grondslag van het recht moeten ius, met betrekking tot andere staten, militaire kracht handhaven, welke noo- is voor het volbrengen van onze verplich tingen. Macht mdakt geen recht, doch wij moeten begrijpen, dat in deze onvolmaakte wereld zoowel macht als rede invloed hebben op internationale beslissingen". Byrnes drong tenslotte aan op een bewuste ontwikkeling van het volkenrecht. Dit zal moeten gaan berusten op groeiende kame raadschap, gezamenlijke belangen en gemeen schappelijke ideeën tusschen de volkeren. Kunstmatige versperringen op het gebied van arbeid en handel moeten geslecht worden. Wanneer men politieke bloes wil vermijden, moet men economische blocvorming vermij den, besloot Byrnes. ONS MEMORANDUM De Nederlandsche standpunt inzake Duitschland neergelegd een uitvoerig memorandum. Hierin wordt den breeefe uiteengezet’ op welke wijze, i gens haar Opvatting, het vredesverdrag i Duitschland zou moeten worden opgesteld. Hoofddqel is natuurlijk het scheppen van afdoende Waarborgen dat nimmer meer een Duitsehe agressie den vrede in gevaar kan brengen. Gewaakt moet worden tegen herle ving v’an Pruisisch nationalisme en Duitschen zucht naar wereldverovering. Over Roergebied en Rijnland, de herstelbetalingen, de agrari sche politiek demilitarisatie. zeevaart en han, del bevat het memorandum tal van stellingen. Dit memorandum is gisteren te Londen a,an de vertegenwoordigers van de Groote Vier overhandigd. DE VERKOUDHEIDSBACIL. Als gevolg van kouvatten verliest Enge land jaarlijks 40 millioen arbeidsdagen. En geland heeft dan ook besloten den strijd te gen de verkoudheidsbacil krachtig te voeren. Reeds geruimen tijd neemt men proeven om de smetstof die verkoudheid veroorzaakt, af te scheiden. Men vraagt thans vrijwilligers tusschen 18 en 40 jaar om zich aan een 14- daagsche proef te onderwerpen in een zie kenhuis, gedurende welke periode zij goed voedsel, zakgeld enz. krijgen, waarbij zij kunstmatig aan een verkoudheid worden ge holpen. HET VIRUS VAN KINDERVERLAMMING. De vreeselijke kinderziekte, klnderverli ming, waaraan vele kleine wezentjes ten fer vielen of voor hun leven gebrekkig den, kon tot nu toe moeilijk bestreden, jjjmdat men het virus, het vergif dat de ziekte veroorzaakt, nog niet had kurinen vinden, .nnen afscht de Times, faculteit rfka, gingen verzorgde uren zullen zijn, dan op het oogenblik. Organisatorisch komen er evenwel groote wijzigingen. Bij alles wat daarover reeds ge meld is de namen van de heeren Kesper als regeeringscommissaris. mr. Ph. de Vries als zijn plaatsvervanger en de heeren Speet en Vogt als technische commissarissen ver neemt de Nieuwe Haagsche Courant nog, dat naast deze twee laatste heeren in ieder ge val vertegenwoordigers van de N.C.R.V. én V.A.R.A. als commissarissen in het bestuur zitting zullen ifemen. De overeenstemming is n 1. gebaseerd op gelijkwaardige samenwer king van alle betrokken partijen. Er zullen, wat het omroep-apparaat aan gaat, belangrijke bezuinigingen toegepast moe ten worden, zoo vernamen wij verder. Een overzicht daarvan heeft men nog niet, doch de samenwerking binnen de Unie zal zooda nig zijn, dat de kwaliteit der programma's er in ieder geval niet onder lijdt. Integendeel zij zal aanmerkelijk verbeterd kunnen worden. van 'waarmc "veroverd» iÉENSCH STOOMSCHIP GESTRAND. Zbü de Keizersbult vóór het Westgat, nabij 'de Haaksgronden, strandde Zaterdagavond 't Deensche stoomschip de „Lilia"', dat met een lading aardewerk op weg was naar Finland. Dertien leden van de bemanning waren reeds door de reddingsboot van de N.Z.H.R.M., de „Dorus Rijkers”, van boord gehaald, nadat twee kleine sleepbooten tevergeefs pogingen in het werk gesteld hadden om het schip vlot te krijgen. De kapitein, êen stuurman, een stoxer en een machinist bleven nog aan boord om te trachten het schip zoo lang mogelijk te be houden. De kapitein wa? zeer onder de in druk van het stranden van zijn schip en heeft tot tweemaal toe geweigerd de „Lilia” te verlaten. De woelige golven oefenden ech ter zoo n zware druk op de wanden uit, dat het schip gevaar liep om te slaan. Gezien waarin het schip ver’, nen te geve gaf de „Doi.. kreet en kooi vier opvaren», waar de inlan. i opstand zijn ge., sselende berichten i der Franschen. meld. -t Ffansche op- de Viëtnamscne sten van Hanoi /en binnenland op den belangrijk mu- seeppositie is zeer moeilijk. Men hoopt, iver drie maanden iets gunstiger zal jr de babies ia een klein kwanten p anngekocht. papier aangaat, zal alles in heV .worden gesteld, om den huldigen omyér kranten en periodieken te handhaven. HET ONDERWIJZERS TEKORT. Een der vraagstukken, waar Nederland mee te kampen heeft, ia het groote t^jcort aan on derwijzers. Hoe is dit tekort, dat reeds een verontrustende omvang heeft aangenomen, ontstaan? In 1942 zouden de wijzers afleveren, hetgeen •chiedde. Het onder de wapen; enkele lichtingen verminderde achikbare krac de hoogere lalausaen, die na groote bedrijven en rijksins taalden, keerden vele onderwijzers de gchool de rug toe. Dezer dagen Idie mr. T. A. van de Bond deed, dat er op 1 Onderwijs 1976 v; men niet de licitanten, sle< pensionneCrden enz. Gezien de sterke stijging van het aantal ge boorten zal in de toekomst de behoefte aan onderwijzers nog- toenemen. Men heeft bere kend, dat deze stijging in 1952, behalve bo vengenoemde 1976, tenminste 1000 onderwij zers extra zal eischen. In de vergadering zocht met naar midde len, welke in dit tekort zouden kunnen voor kien en men was het erover eens, dat het toekennen van salarisverhoogingen, waartoe de regeering reeds een besluit genomen heeft een der middelen zou zijn om het tekort uit de weg te helpen. Ook de afschaffing vai aionneering, de verlichtii meisjes en de verminc ambtenaren zullen in dragen tot de opheffirq freeds zijn funeste gevolge te groote klassen en het leerlingen doet gevoelen. DE RESIDENTIE IN HERBOUW. In zün Nieuw, taad heeft de wnc venhage, medeged» tuin, 226.000 M3 wera gracht werd voor 23 bevrijding waren 371. gebroken, hiervan 828.000 M2 hersteld. 1 vernielde bruggen baar gemaakt. Als gevolg van de evacuatiemaatregelen was het zielenaantal in Mei 1945 gedaald tot rond 448.000. Mede als gevolg van den terug keer van geëvacueerden en van de abnormale toestrooming van Rijksambtenaren steeg het Zielen-aantal tot rond 524 000 per December 1946. Naar schatting bevinden zich onder dit aantal ruim 21.000 „insluipers". Van de 19.700 beschadigde woningen werden er 16.660 weer bewoonbaar gemaakt. Het herstel der zwaar beschadigde woningen stagneert als gevolg yan het uitblijven van een rijksregeling. eden kan ik nog eu- omgaerden en klel- ceelen aannemen on loeien. Deze werk- ien geschieden door rsoonlijk. met be- personeel. Bel even hrijf even een kaar- stoi 3rd log aan t lang mogelijk wa? zeer onder inden van zijn schip geweigerd de „L. golven oefenden /op de wanden uit, in tweeën te breken of en de hopelooze situatie, irkeerde, besloot men sei zen en Maandagavond om tien uur >rus Rijkers" gevolg aan de nooo- oos andermaal zee om de laatste inden te redden, hetgeen echter verre van gemakkelijk ging. De kracht van de wind was zoo groot, dat de schipbreuke lingen in een net moesten springen, wat aan drie hunner zonder ongelukken gelukte. De vierde belandde echter op het dek van de reddingboot, doch kreeg geen letsel. Ook de ze uitgeputte Denen werden naar een hotel in Den Helder vervoerd. Gaf men aanvankelijk van het schip op, Dii „Lilia" weer vlot gera; later weer vast) hoewe hoopvoller is en de mc gesloten, dat het schip worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1