1 SCHOONHOVENSCHE COURANT I wekt DISTRIBUTIENIEUWS. Jsclub 'Waddinxvesn BINNENLAND. FELEGRAAF* BUITENLAND. KORTE BERICHTEN. Haedcijdeeii Bergambacht HcMkifdeeif :lu elef. 212 toppenbossen. DE NIEUWE JONNEN. OFFICIEELE PUBLICATIES. De moeilijke belasting. NEDERLANDSCH-1NDIE. In en om het Paleis Soestdijk ZES BLADZIJDEN. JAARGANG. No- 1». IS FEBRUARI 1947. llililllllllliillllllllllli|lllllilllHllllliiii|yn hen, rdrin el gram rijst teel (uit welke t.m. 22 V 78 juiker, X 71 gr. tab: DERIJ Aftrekposten AMMERS 48 »n 89 mo< ver- be- in 9 ta- een hem passende idiep 7a, Groningen laUEMK Markt 18, Gouda e d r n o.a. ren in blik etc .EERAAR, DUIKER 'elegon by het station tame deelname 3 Februari baanloagto 160 metsr, Verschil H" Bijtelllngen Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 130. p. post 11 57 >X t het formeel, of gulden. 2 roepia inkiers boden 61-D reserve 61-2, 62-2 boter Vier bewo- de kust Is noodzakelijk U EEN PAIfflA \R MAAT, met in» tof en 10 oude Inen. nn het oelast althai gaat men j 20.000 5.000 ^same deelnam» »47 des namiddag* 2 u re de winnaars ^n wedstrijd 2.30 uur. HET BESTUUR is fee.» ns.» fio.» bestuurstent 1.30 uur HET BESTUUR oir 2oo enz. 9.—; 6.——. Vliet tot 2 uur. xir nlet-leden 1.50 i enz., en een irkeerpl: snee omdat m sneeuw en spet 56 >rt i dat wa- had i vermor reld en i enlijst te noegzame deelname IrijJerij irte baan 180 meter dat te Baarn Jranje S 700 -animeren 1 7°zonden teerd tegen -alisatie bij inisters kijkt wantoestander k zal binnen -'‘“■“’■’monstrat aamsche personpn nemen, or ren, 600 i Om nimum t werk 5 tot behoeve 20 tot 12 DE RIJKSEENHEID. I---heeft van het comité in het concertgebouw i---J-*ring belei 25.000 8 000 HOOFDREDACTEUR: W. KERREMANS. Uiig. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13763. rod. Door de oogst mis- >rins Bernard iet een verre- prins te ver ir k, enz enz. Ier bon Voor Maart op het 61-2 brood 61-1, 62-1. 61-4 broc gram sui- rooisel enz. rstroop choco- uit ar voor hc op de Dezer acht z te mot stond 1 c M PEl.LIKAAN. Achterweg, Amelde 17.000 3.000 bij Holwt ippelen 1946 rest t 50 en tekoi i ’t er ...ouden en tar te ne- ioen der te hetzij voor met in i regeling .1 juridische hiervoor, ti F.r zijn r in de gelegt rechtstreeks o] der te bruik, andt 14-jarlg meisje doodgeschoten, er met gaan. 2 bekent 50 000 30 000 Beat het zal". teld. dat woest gebi kippenhok. Advertentiën: 1—18 m m. 1.80, elke m m meer O U), derde plaatsing halve prijs. Advertentien tusschen de tekst driemaal de prtle. lm 10 000 illen, deel- 2000 moto- i heeft een len. waarin de amb- den her- ten maar tanden te ver- binnenkort te itie van bevol. sinaasappelen, sinaasappelen, laksartikelen. 21en. rten voor -iting geven geduren- vier liter petroleum: 13 t.m. 16. kaarten UB kaarten UC 611: C -04 -en D 09. de bonnen .•jopen van ur. Inleggeld f 2 50 hting der wedstrijd Het Bestuur Mr. gadering „Nederlar ken over oop dei jaf hij buiten- nzoons. Emigratie. :hter een riskante voor ver. »mde folko- i mo- voor. tal en Estland. Let land ingelijfd, heeft dit rechte woordde ministt het Lagerhuis. 1 :h een schenc mdvest feit, „aar vier juristen, n van, tot de conclusie kw: van Overzeesche Kamerdebat de ingelicht, toer lotulen volledif IJS-LOOS LAND AAN DE POOL. De piloten van admiraal Byrds Zuidpo speditie hebben een merkwaardige ontd< ■■tg gedaan. Tijdens een vlucht van de Zuidp uit mc VRIJDAG H ry^CABI lg, NIEUWSBLAD VOOR ZUID HDLLAND EN UTRECHT DE AMBTENARIJ. De vereenlging West-Vlaandei rekest aan de regeering geze met klem wordt geprotesteerd t tenarij en te sterke centre' komen wel mit niets om de ws Waarschijnlijk een groote protestden West-Zeeuwsch Vlat jb gehouden. 8TALIN FAVORIET. **2skou maakte bekend, dat 59 mil- zêrs Zondag gestemd hadden vpor de Sowjet en dat 99 29 procent van de was uitgebracht op communistische itfnkelijke candidaten. wier candtda- goedgekeurd door locale communis- EEN MILLIOEN DAKLOOZEN. „Er zijn nog bijn: van de nazi's zonde len van bestaan", a teur voor vluchteli sonen. Sir Rapi eerste vergaderini commissie van o genorg inisatles HONGERSNOOD IN ROEMENIE. In Roemenië heerscht hongersnot groote droogte is vorig jaar de OOP AANGEBODEN: E i n Ford. tauto 1 W ton). en een Carrier, n goeden staat. Te be- bij J. C DE ’ONfl. Nieuw.'.akkerland OOPs Ongeveer 2048 i met toezegt oorlog mi «■binding tot stand t de buitenwereld. VORST HOUDT AAN. De weerkundige beschouwingen zijn over eens dat de vorst nog zal aanhou dat er geen verschijnselen zijn waa men. die een spoedige wijziging dc wachten. Jan de r ~“t klem wordt j vcitarij en te sterl bouw. ..Er er gebeurt beteren". Oostburg de geheele king wordei tm brood. 62-R reserve ood. rood. argarine of -- -_’t. 61-3 boter. 61-4 marg. 250 gram margarine of 200 gram 125 gram 250 gram 4 liter mt 5 liter m< STROOMBESPARING. ïrband met de koude periode zi jen voor publiek vermèak, ''«inrichtingen voorl< ,..Ben. Er wordt op as i mogelijk rijks-, pr< te gebouwen des Zat< URK IN NOOD. Met man en macht wordt gewerkt om den Bood op Urk te verlichten. De vrachtrijder van Slooten. is er in geslaagd met een lichten vrachtwagen de post weg te brengen en met vleesch terug te komen De tocht langs de dijk was echter niet zonder levnsgevaar. en slechts een geringe hoeveelheid vracht kon worden vervoerd. Behalve aan brood is er ge brek aan levensmiddelen. De drinkwatervoor- xiening baart voorts zorg, daar bijna alle re genbakken leeg zijn en het water uit de Urker waterleiding niet voor consumptie geschikt is. In verband met de kolenschaarschte zijn de scholen gesloten en hebben verschillende ve»- eenigingen hun arbeid gestaakt. De burgemees ter van Urk. de heer G. Keyzer. heeft zich in verbinding gesteld met de regeering en naar verluidt, heeft hij toezegging ontvangen, dat het ministerie van oorlog maatregelen zou tref fen om een verbinding tot stand te brengen tusschén Urk en c' het tijdvak var. 16 Februari t.m 1 geeft elk der volgende bonnen recht koopen van: 400 grai >od. 61-K. I 800 gram bro< 1600 gram bro. 125 gram mar* 100 gram vet. ...r inge- "’oeilitk de nefl. We la_ ïpen een zeer eenvoudige voor hand van een terzake kun P. van Poppel, accountant e» r te Amsterdam. De belasting- htige krijgt hierdoor eenige indruk van wat ;aat gebeuren. Bij het invullen van d aangiftebetastingbiljetten vele belastingplichtigen bet rlijk ingevuld maar J”. volgen daarvpn zijn nu ook al zijn zij geheel en geweest, bet artik» 61- 1 boter 62- 1. 61-4 boter 61-1 melk 61-4 melk 61- 2. 61-3 melk 62- 2. 62-3 melk 61-1 algemeen 61- E res., 61-4 kaas 62- 1 algemeen 61-1. «1-5 61-4 vleesch 61-2 vleesch 61-2. 62-2 algemeen 61- 4 eieren 62- U reserve ia een millioen slachtoffers »vuder nuis en zonder midde- aldus verklaarde de direc- „■■telingen en verplaatste per- >hael Cilento te Genève op de ring van de voorbereidende i de Intenationale vluchtelin- Belastbare som 14 000 Dit schema gééft het wezen der belasting Weer. Wie dit goed voor oogen houdt heeft een duidelijk inzicht in deze ingewikb ma- terft. In wezen is het een eenvoudige optelsom en een aftrekking. DRS. J. P. VAN POPPEL. suiker, boter- enz. of 1500 >op enz of ocolade of i vet. i boter. i boter. lelk. lelk. 7 liter melk. 12 liter melk. gram kaas. gram kaas. im kaas. gr vleesch. vleesch. im vleesch. druk bezig in- van politie deelde mij mede, dat ontvangen van de deelnemers aan injetocht alles tot in de puntjes is ge- Alle lanen en straten in Soest en zijn aangewezen tot parkeerplaat- auto's, autobussen en motoren en een systeem uitgedacht, waarin alles als een bus. In verschillende daartoe gemaakt lokaliteiten van scholen, yer- igsgebouwen enz., liggen de felicitatie- gereed en een leger van bewakers autoparkeerplaatsen is aangesteld, nieuwe sneeuwval zou spelbreker zijn, omdat niet is te zeggen, of rgevallen sneeuw tijdig zal zijn wegge- je In Amerika heeft haar omdat die haar wilde een x3-jarige jongen r zijn aan- het paleis verrekijker op die te krij- SLUITING DISTRIBUTIEKANTOOR. De Distributiedienst Schoonhoven maakt be kend. dat op den, In verband met de a s blij de gebeurtenis te vieren officieele nationale feestdag het kantoor gesloten zal zijn. Detail listen. die op den feestdag zouden moeten in leveren en zij die op den feestdag zijn opge roepen tot het afhalen van bescheiden kun nen op den daaropvolfeenden dag worden gehol- nen op dezelfde tijd en plaats als aangegeven. Nadrukkelijk wordt de aandacht er op geves tigd. dat .behalve de opschuiving van de feest- dag-werkzaamheden naar den volgenden dag. ook gedurende het verdere deel van de week waarin de feestdag valt, alles één dag later dan normaal, of één dag later dan men is opge. roepen zal worden behandeld, op dezelfde tijd en plaats. Minister Mansholt heef* van het besluit van den den in- en verkoop van onder de maximur »un. ten, besloten de t en denende bevoegdl ing- wat de bui- Pegin tlgen bet san- dikwijls fou- voor hen al te DE GULDEN DAALT. De grootere geldruimte speciaal bij de Europeesctie bevolking heeft geleid tot een krachtige prijsstijging op de markten te Bata via. De laatste twee weken zijn de prijzen van de voornaamste levensmiddelen 30 tot 40 pCt. gestegen. Op de wisselmarkt daalde de Enge- Nederlandsche gulden agn waarde. De Ame- ,e 20 rikaansche dollar is de laatste dagen geste gen tot 11 gulden: het Britsche Porui doet thans 29 gulden. De waarde van de repub'i- keinsche roepia is tot 79 pCt. gedaald. De straatbankiers boden 77 gulden voor 100 roe. pia's. r le- had vei- een ver- jvoerde groen- van deze .nogelijk n en looge In verband met de koude periode zullen in richtingen voor publiek vermèak, bibliothe ken en onderwijsinrichtingen voorloopig geen brandstof ontvangen. Er wordt op aangedron gen om Indien mogelijk rijks-, provinciale- en gemeentelijke gebouwen des Zaterdags te sluiten. De verwarming der woningen heeft voorrang. De kolennood In Nederland wordt door de aanhoudende vorst steeds grooter, waardoor de electriciteitsvoorziening In gevaar komt. Dientengevolge is het voor alle industrieele en particuliere verbruikers in stad en pro vincie een dwingende noodzaak uiterst zui nig met electricitelt om te gaan. Vele ver bruikers realiseeren zich dit niet of in niet voldoende mate, zoodat men bij het niet be reiken van de vereischte besparing b.v. over moet gaan tot het invoeren van stroomlooze uren of het uitschakelen van kabels naar be paalde wijken of districten, zooals in F- land reeds het geval is. Er zal tenminste op het huishoudelijk verbruik bespaard moe ten worden. VOQRBEREIDING VOOR EMIGRATIE. Tienduizenden jonge boeren zitten in Ne derland te wachten op een eigen bedrijf, dat. terwijl de landbouwgronden ree^s meer dan wenschelijk versnipperd zijn. Voor velen is Jan ook Ijpt uitzicht vrij hopeloos! En hoewel het uiterst gewenscht zou zijn, deze tienduizenden binnenlandsch productieve en aardvaardbare arbeid te verschaffen, voor allen zal dit wel niet mogelijk zijn. Velen richten hun blikken naar het land, vooral ook de boerenr- waarheen dan ook. blijft ech... zaak, welke wel degelijk dient te worden bereid. Zoogenaamde „wilde emigranten” trokken vol moed, doch hielden in de vreet slechts met moeite stand, of mislukten vc' men Elke emigratie zal zoo verantwoord gelijk moeten plaats vinden. Een juiste v lichting, naast kennis van de vreemde taal en kennis van de vreemde gronden en landbouw methoden zijtuin dit verband eerste voorwaar den. Tot het geven van deze voorlichting wor den op de Volkshoogeschool regelmatig korte voorbereidende eqjigratiecUrsussen gehouden, welke bedoeld zijn om de belangstellenden in. lichtingen te verstrekken en hun met raad en daad bij te staan. Zit die geschikt worden ge acht voor emigratie naar Frankrijk, kunnen daarna deelnemen aan de'drie maandsche cur sus op het emigranten centrum Chateau de Mei ridon, bij Parijs, waar hen<4cennis van de Fran- 59-7, 60-5 algemeen 59- 8 algemeen 60- 6 algemeen T 69, T 70 X 69 2 rai Onderstaande kookdoeleii de Februai kaarten 611: bon en kaarten UI Tot en met 59-1 en 60-1 2 liter petroleum. De reeds geldig verklaarde bon 65 van de toffenkaart T 606 geeft tot nader aan- recht op het betrekken van totaal leden vaste brandstoffen. DISTRIBUTIEDIENST SCHOONHOVEN. Na.uitreiking Bonkaarten. Tabaks-. Versnape ringen en Gecombineerde Kaarten- De Distributiedienst Schoonhoven maakt kend. dat op Maandag 17 Februari 1947 van 12 uur de na-uitreiking van bonkaarten, ta baks versnaperingen- en gecombineerde kaar, ten zal plaats vinden. net van tuin- 2 geschié- irijs, zooals voor producten op >ordat de han- gegolden. n, dan de ■ijs. Mochten dei m dezer producten i de telers onthef- illchte afzet via de leze producten afzetten, die tegen een prijs, i is bepaald. ?wezen bonnen, ig zijn: 750 gram namstrooisel gram jam, stroc “50 gram choc suikerwerk. 68-3. 68-4 algemeen, 59-4 suiker 250 ker, L jterhamstn of 500 gram jam, 5- enz. of 250 gram c lade of suikerwerk. 200 gr. chocolade en/of suikerwerk of 200 gram Ruiker, boterhamstrooisel enz. af 400 gram jam, stroop enz. 100 gram chocolade en/of suikerwerk of 100 gram suiker,boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop 1 1 ei. 500 gram 1000 2 rantsoenen intsoenen tabaksartikeh bonnen van de kaart inden of verlichtir" iri elk recht op v... UA 611; bon A IJ t.“. B 07 en B 08. kaartei !D 611: bon D 08 15 Maart zijn geldig d< algemeen voor het ko< sche taal-, landbouw en bodem wordt bijge bracht. Wie plannen mocht hebben naar Frankrijk te emigreeren. kan zich h^t best tot de Volkshoo geschool „Allardsoog" te Bakkeveen wen Ten. die gaarne naderende Inlichtingen verstrekt. De eerstvolgende- voorbereidende cursus vindt plaats van 315 Maart. De daaropvolgende cursus begint In September. MEISJE DOODDE HAAR VADER. Een vader verhinderen vandoor te Het meisje bekende bij het verhoor, dat zij en de jongen met een taxi naar een kam peerterrein waren gereden .Toen de vader de twee kinderen uit het kamp had terugge haald en met hen in zijn auto op terugweg was naar huis, vroeg het meisje, met den jongen achter in den auto gezeten, haar ka meraad om zijn klein-kalibert pistool, door hem voor schietoefeningen gebruikt, en schoot dat af in den nek van haar chauffeerenden va der. De auto kwam in de sloot langs den weg terecht. Het slachtoffer bleek bij aankomst in het ziekenhuis reeds te zijn overleden. rog toe- de orga- 1 te gaan staken des te minder omdat de minister zich bereid ook maximumprijzen voor de te stellen, als de handel de ter veiling aangek »n uitvoeren. Op basis het voor den handel ‘lijke prijzen in te koopen regelmatig tegen niet te ho jorzien. 250 «00 100 gran. ■5. 62-1, 62-2 vleesch 100 300 gram 400 grai 2 eieren. 5 eieren. 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst be reid) of kinderbiscuits. jn bonnen worden aan- versnaperingen eg ia den handel Het besluit de vastgestel- prijzen te verköopen is genomen ing uit den groentenhandel zelf. den heer Mol zullen de tuinders kathandelaren aan de zijde van den indel staan. De eenigen. die voor- kunnen hebben uit de maatrege- .«.1 minister zijn de zwarthandela- ONJU^ITE VOORLICHTING. M. B. v. d. Hoeven heeft in een ver- van de anV-rev. kiesvereeniging ind en Oranje" te Rotterdam gespro- •r de toestand in Indië. Toen na af loop der rede hem vragen gesteld werden, gaf hij daarbij het volgende opzienbarende antwoord: Omtrent de publicatie der gehei me notulen van de conferenties tusschen de commissie-generaal en de Indische delegatie. Dat deze notulen door leden der Indische de legatie zijn ter hand gesteld aan Nederlan ders. Deze hadden de stukken naar Neder land gezonden, waar vier juristen, na beoor- deeling er van, tot de conclusie kwamen dat de minister van Overzeesche bebiedsdeelen in het Tweede Kamerdebat de Kamer bewust verkeerd heeft ingelicht, toen hij zeide, deze geheime notulen volledig verwerkt ren in de 17 punten, welke bij de Kamer overhandigd. Na deze conclusie waren de geheime no tulen aan enkele bladen ter publicatie aan geboden. pool expeditie hebben een merkwaardige ontdek king gedaan. Tijdens een vlucht boven het bevroren vasteland van de Zuidpool zagen zij eendsoort oase, bestaande uit modderige groe ne meren e 1 groote donkerbruine heuvels, «ogenschijnlijk bestaande uit aarde. Deze heuvels zijn kegelvormig en ongeveer 170 meter hoog. De „oase" beslaat een ge bied van 60 kilometer breed en is volkomen vrij van ijs. Onmiddellijk deed zich de vraag voor of het misschien mogelijk zou zijn, cfat er het geheele jaar door menschen zouden kunnen wonen, wat natuurlijk van het groot ste belang zoü zijn voor waarnemers. Warmwaterbronnen zouden de verklaring kunnfen zijn voor het feit, dat dit gebied ge heel ijsvrij is. DE STAKING IN DE GROENTENHANDEL. Minister Mansholt handelt. Mansholt heef* naar aanleiding groentenhandel om groenten, vallende maximumprijsregeling, stop te zet- z‘z~ onder-vakgroepen de veror- bevoegdheid. haar ingevolge het or- ganisatie-besluit voedselvoorziening 1941 ver leend. te ontnemen. Dit op grond van de overweging, dat publlekrechtelijke lichamen, die meenen tot een zekeren vorm van sta king te moeten adviseeren en daarmede het algemeen belang uit het oog verliezen, niet in het bezit dienen te worden gelaten van hun publiek-rechtelijke bevoegdheden. met name van de verordenende bevoegdheden Verder zijn maatregelen getroffen, opdat een ieder in de gelegenheid zal zijn zich groenten rechtstreeks op de veilingen of bij den tuin- verschaffen. hetzij voor eigen gebruik, or handelsdoelelnden. een en ander achtneming van de maximumprijs- .Deze maatregelen houden in dat de en administratieve belemmeringen tijdelijk worden opgeheven. nu maatregelen genomen, dat leder -'-genheid zal zijn zich groenten vB óp de veilingen of bij den tuln- verschaffen, hetzij voor eigen ver- hetzij voor handelsdoeleinden, een en Ier met in achtneming van de maximum prijsregeling De minister zal dan ook over gaan tot schorsing van de erkenningsregle- menten voor den groentenhandel en den veil plicht voor de tuinders. Van bevoegde zijde wordt hieraan gevoegd, dat er voor het advies van nisaties om te gaan staken den was, omdat de ministei verklaard, lingen vast deeling van ten zou kunnei regeling zou zijn tegen redel het publiek r“- prijzen te voorzien. Het A.N.P. heeft den heer J. D. Mol te Dordt, voorzitter van den Bond van groente handelaren, inlichtingen gevraagd. Hij zei, dat het ontnemen van de verordenende be voegdheid aan de vakgroepen in feite een wassen neus is, want van deze bevoegdheid was toch maar heel weinig overgebleven. De feiten hebben aangetoond, dat deze organen aan den leiband van den minister moesten loopen. In zulk een situatie maakt het wei nig uit, of men een bevoegdheid fo- heelemaal niet heeft. Hij ontkende dat de besturefi töt staking hebben aangespoord, ©m niet langer groenten tegen de maximumprijzen te verkoop' op aandrang uit den groenten) Volgens den heer Mol en de straathandelaren aa groentenhandel ataan. De deel gullen k len van den ren. Het bedrijfschap groenten en fruit heeft aan de veilingen het volgende voorschrift verstrekt betreffende den afzet v bouwproducten: de verkoop dient te den tegen den gemiddelden prijz goedgekeurde, resp. afwijkende de twee laatste veilingdagen, vo< del den aankoop stopzette, heeft g welke evenwel nooit hooger mag zijn, vastgestelde consumentenprijs. Mocht veilingen met het verkqoper. niet slagen, dan wordt aan fing verleend van hun verpl veiling en mogen de telers dez< rechtstreeks aan consumenten s de producten mogen koopen f zooals deze voor de veilingen DE KLEINE NATIES. ïtland en Lltauen zijn bij Rus- maar de Britsche regeering tens nog niet erkend. Aldus ant- -ter MacNeil pp een vraag in Toen werd opgemerkt, dat dit toch een schending van art. 2 van het Atl. Handvest inhield, wees een Labour-l(d op het feit, dat deze landen vóór 1938 geduren de bijna twee eeuwen een deel van Rusland zijn geweest. Men verwacht, dat te Baarn ruin- aan de Oranje Sterrit zuller >nder wie o.a. 700 auto s. 2Gw fietsers en 2000 per trein, fietsbanden te verkrijgen is de mi- afstand, welke men van huis naar of school moet afleggen', verkleind van 3 kilometer en de afstand, die men ten van zijn beroep moet afleggen van I K M. De Waddenzee Is bevroren, ners van Ameiand hebben te voet van Friesland bij Holwerd bereikt. Pootaardappelen en bloembollen hebben Nederland in 1946 respectievelijk aan devie zen opgebracht 50 en 56 millioen gulden. Het wereldtekort aan kunstmest voor 1947 bedraagt ruim twee en een kwart mil lioen ton, zoo is bij een onderzoek door een commissie uit den internationalen voedsel- raad gebleken. Bij een poging van een vliegtuig ven de R A F. om een mgesneèuwd dorp in Enge land van voedsel te voorzien is het neerge- DISTRIBUTIEDIENST SLIEDRECHT. AANVRAGEN BANDEN BEDRIJVEN. In de week van 17—22 Febr. kan door den Bedrijfsleider van bedrijven waar 10 of meer arbeiders werkzaam zijn, onder overlegging van de stamkaarten van de betrokken per sonen een aanvraagformulier voor banden worden afgehaald en ingediend In aanmer king komen personen die 3 K.M of meer van hun werk verwijderd wonen of 12 K.M. per dag moeten fietsen. Radio M;of lioen kiezer: opperste Su> stemmen w” en onafhaTw tuur was goedgek tische organisatie: GEEN OPLOSSING VOOR PALESTINA. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken, Bevin, heeft medegedeeld, vdat de Pa- iestina-conferentie is mislukt. De Engelsche regeering, zei Bevin, had getracht een mid denweg te vinden, maar geen van beide zij den was bereid geweest tot een overeen komst. Engeland zou de kwestie thans waar schijnlijk moeten voorleggen aan de Veree- nigde Naties. Hedenmiddag zou nog een bij eenkomst worden gehouden om de afgevaar digden de opinie van het Engelsche kabinet te kunnen mededéefeh. lukt. De boeren eten eike's, gras en boom bladeren. aangezien het broodrantsoen tot 250 gram per maand is teruggebracht. In somrpige streken bedraagt dq kindersterfte meer dan 80 procent. De vermogensaanwasbelastjng is zeer - wikkeld en v. tr een leek is het moe vragenlijst te begrijpen en in te vullen, ten nu hierbij volgen een zeer eenvoi lichting van de hand van een terz<.r dige, drs. L. J. P. van Poppel, belastinga viseur te Amsterdai plichtige krijgt hierdoor eenige er gaat tengewone 1946) hebben 1 giftebiljet eerl tief. en de geve zeer nadeelig. goederirouw rc Hier volgt bet artikel dat drs. Van Poppel jroor ons blad heeft geschreven Het ontwerp van wet op de vermogensaan- wasbelasting !s cok wel „verwarringsontwerp” genoemd. Niet zonder reden. Voortdurend blijkt mij. dat er nog veel verwarring omtrent deze wet bestaat. Daarom kan het nuttig zijn op een eenvoudige wijze uiteen te zetten, wat deze wet bedoelt en hoe zij werkt Met het oog op het enorme hooge tarief is zulks voor vele belastingplichtigen zelfs noodzakelilk. opdat zij ins eenige idee zullen hebban van wat er gebeuren Bij elke, nieuwe belasting vi aagt zich al dadelijk af: ..Waar gaat het om, wat wordt er belast7" Zoo ook hier- Wat wordt er belast volgens deze wet op de vermogms- aanwasbelasting? Artikel 1 van de wet geeft daarop al een duidelijk antwoord, waar het n 1. -zegt „On der den naem van vermogensaanwasbelastipg wordt een directe belasting geheven van den vermogensaanwas. die in het belastingtijdvak beeft plaats gehad Duidelijk wordt dus ge zegd. dat het z->l gaan om den vermogensaan. was In het belastingtijdvak. Het belasting tijdvak is de periode tuschen 1 Mei 1940 en 31 December 1945 Deze beide data noemt de wet ..peildata" d.w.z data waarop het vermo gen gepeild, berekend wordt. Het gaat er dus om wat tusschen die peildata gebeurd is. Er moet zijn een vermogensaanwas. Waar sprake is van een aanwas, daar moet iets zijn, dat aan gewassen is. iets, dat gegroeid is Dat nu is het vermogen van den belastingplichtige. Wat er vóór den aanwas was heet beginveemogen. wat er né den aanwas is heet eindvermogen. Uit een vergelijking van het begin- en eind vermogen omslaat de vermogensaanwas. Wij moeten dus beginnen met de berekening van het begin- en eindvermogen. Daarna wordt bet emdvermo-»en verminderd met het beginvermo. gen en wij krijgen dan een verschil. Dit ver schil is nog niet de vermogensaanwas. Het is mogelijk, dat bij dit verschil bepaalde be dragen bijgevoegd moeten worden .n 1. indien de belastingplich.ige tijdens het belastingtijdvak schenkingen heeft gedaan. Nadat deze schen kingen, bijtellingert genaamd, bij het boven ver kregen verschil gevoegd zijn, ontstaat een nieuw bedrag. Ook dit is npg niet de gezochte ver mogensaanwas. Het is mogeliik, dat ook dit be drag nog met bepaalde anrekopsten moet woi- den verminderd. Dit ztjn in het algemeen be dragen. die het vermogen wel vermeerderd hebben, doch geen aanwas zijn in den zin dezer wet. Een typisch voprbeeld daarvan vormt de erfenis. Het bedrag, dat ontstaat nadat de af trekposten zijn afgetrokken is inderdaad de vermogensaanwas. Hiermede is de berekening echter nog niet ten einde. Hoezeer artikel 1 ook zegt, dat de vermogensaanwas belast wordt Is zulks niet gfeheel juist. De vermogensaan was kan n.l. nog verminderd worden met be paalde bedngen. alvorens het tarief der be lasting wordt toegepast. Het bedrag, dat dan ©verblijft, heet belastbare som en deze belast bare som wordt rechtstreeks belast. In een eenvoudig schema, stel ik de berekening als volgt voor: Eindvermogen per 31 Dec 1945 Beginvermogen per 1 Mei 1940 Woensdagavond heeft de Amsterdams afdeeling van het comité „Handhaving Rijl._ eenheid" in het concertgebouw te. Amsterdam een openbare vergadering belegd. De heer Leendertse, die als eerste spreker het po dium besteeg, zeide, dat de schade door de Japanners toegebracht, 6 milliard gulden be draagt. Oud-minister Welter begon zijn toe spraak met aan te voeren, dat honger, roof, corruptie en moord in Indië thans in toene- mende mate hoogtij vieren. De Nederlandsche regeering ziet dit alles onbewogen aan en er is niemand, dié haar ter verantwoording roept. De misstsnden, die thans in Indië heerschen, zeide bij, zijn duizendmaal erger dan die van het koloniale bewind. Spreker gaf ais zijn meenl'^i te kennen, dat de in 1941 en 1942 door de Koningin beloofde rijks- conferentie door de „progressieven" „onder de tafel" wordt gewerkt en dat het tijd wordt de conferentie bijeen te roepen. In een ge sprek met een A.N.P.-verslaggever zeide de heer Welter: „Het leger van 100.000 man, dat wij nu in den oost hebben, is het beste le ger, dat Nederland ooit op de been heeft ge bracht. TERUGKEER NED. MILITAIREN UIT INDIE. Ter aanvulling van het bericht in ons vo rig nummer over aflossing der Ned. troepen in Indië melden we nog: Er wordt rekening gehouden met den duur van den diensttijd in zijn geheel en in het bijzonder met den duur van den diensttijd in de tropen. Het plan voorziet in de aflossing van de oorlogsvrijwilligers en de mariniers, nadat zij ongeveer twee jaar in de tropen onder de wapenen zijn geweest, in een ver. lofsregeling voor de beroepsmilitairen van hej K N.I.L. en in demobilisatie van dienst- en re- serveplichtigen van dit leger. Dit personeel van het K.N.I.L. zal allereerst aan bod komen, omdat het reeds lang in de tropen verblijft en vaak niet in de gelegenheid is geweest t°rstel van krachten te vinden na een geestelijk en lichamelijk zwaar te dragen Japansche krijgs gevangenschap. Met deze aflossing kan in het midden van het jaar een begin worden ge maakt. Ongeveer tegen het einde van het jaar zul, len dan de oorlogsvrijwilligers van de Konin klijke Landmacht en de mariniers aan de beurt komen. Vermogensaanwas Verminderingen naar 7 kijker verzocl door t_ De hc. boei, z kers, die den» Verklaarbaar is het overigens, dat met het toenemen van de spanning, het paleis meer en meer de aandacht trekt. In een bericht van ongeveer twee maanden geleden is me degedeeld, dat de blijde gebeurtenis tegen half Febnsari verwacht kon worden. Het staat dus wel vast, dat thans elk oogenblik de saluutschoten kunnen klinken Die saluut schoten zullen slechts door een klein deel van de bevolking zijn te hooren, want de commandant van de batterij vertelde mij, dat het geluid der schoten niet verder dan tot ongeveer twaalf kilometer afstand te ver nemen zal zijn. In Soest en Baarn is men nog met het treffen van voorbereidingen. De specteur van politie deelde mij voor het ontvangen van de deelnemers de Oranjetocht alles tot in de pun regeld. Alle lanen en straten ii Soestdijk sen voor ische er is lijks- sluit gereed eenigini registers voor de Slechts 1 kunnen nieuwgev: ruimd. _Ook de kleine prinsesjes zijn vol spanning, itrix had het tegenover een dienstbode in paleis over „de nieuwe baby, die komen Diezelfde dienstbode had al eens ver- Mat ze kennissen had, die in een ver- “■’bied wonen en gehuisvest zijn in een kippenhok. Kortgeleden kreeg Beatrix een pakket uit Canada en daar zaten mooie klee- ren voor haar in. Maar op een ochtend vond de dienstbode een pak op haar tafel. Er stond op geschreven»: Vóór Cqrry, ~_L_, de menschen in het kippenhok." Het prinsesje had van de mooie dingen uit Canada afstand weten te doen. J. W. OOMS. NIEUWE WEERVOORSPELLINGEN. De tegenwoordige behuizing van het Me teorologisch Instituut te De Bilt voldoet met meer aan de eischen en er worden plannen uitgewerkt om een geheel nieuw Meteorolo- gisch Intsituut te bouwen. Binnenkort zal het instituut er ook toe overgaan weersverwachtingen te verstrekken die een geldigheidsduur van vijf dagen heb ben. Het is de bedoeling om bericht te geven dat meer aan de gestelde eischen zal vol doen. J- Op 20 Februari zuller gewezen .voor suiker,' bak. Reeds aangei Februari geldig 59-6 algemeen Hinderlijke belangstelling (Eigen correspondentie). Het spreekt vanzelf dat het paleis van het prinselijk paar zich altijd mag verheugen in belangstelling van het publiek. In deze da gen groeit die vaak uit ot een hinderlijke belangstelling. Drommen menschen, meestal indere oorden afkomstig, verdringen zich het hek enjgtaren naar het paleis, waar-. ■e standaard wappert. :zer dagen meende ten heer z t zelfs binneri de muren van h< ■noeten brengen- Met een 1 hij voor het hek en probeerde manie- binnenskamers iets te zien t< gen. Dergelijke nieuwsgierigheid is ook voor de bewoners zeer hinderlijk. Het gebeurde d4n ook. dat pril buiten kwam en op den met gewapenden heer toestapte. De :ht hem, de belangstelling niet al te drijven. heer trok af met een hoofd als een - zeer tot genoegen van de overige kij- J‘e déze dn bescheidenheid te bar von- van Trix, voor brandsti kendiging drie eenh: het overig! spanning, icht trekt twe< dat de blije lari verwacht vast, dat tl n kunnen klii slechts

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1