SCHOONHOVENSCHE COURANT HOOFDREDACTEUR: W. KERREMAN8. Uiig. 8. ft W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13762. duin# Issel” .Lekkerkerk" cht Vooruit" a ontstroom gerljes" In voorbereiding. JBUARI 1M7. VIER BLADZIJDEN. -1 DISTRIBUTIENIEUWS. IC. ilijki 250 tot jlatte ARI BUITENLAND. alle indie: ngrijke vergadering K or- ■nals Loegzame deelname 2.5e 7.W Aangifte 1 uur iomst het een klaai SLECHT BEHEER VAN BOERDERIJ. ERU fEWEDSTRIJD ir. 10.^ Aangifte 1.30 uur. a 218 en 333. ie voor dames en op NEDERLANDSCH-INDIE. i 5.—* noegzame deelnam» COMMUNISTEN IN INDIE. KORTE BERICHTEN. i Het Bestuur witte 8tS di 'spelletje het leven kreeg", ij ven •ERIJ worden BRANDWIJK itvoering van 1—1 Zaal open 7 uutj t Café voormalig KOMT ALLEN! I die zei >uder i Wel die weinif ’t moeilijk mededeel het te wi isiüs-divi! houten is de oi sting za 10.—; |d 2 uur n.m_ Het Bestuur 10/-H Aangifte 1.30 uur 025. Ingen on- Hierin Zon- kend nadei Dk_ wijzigd i van Ma: 8.45 tot reeds een gerap- me- kust, Het van 'die 2)EP VAN DE producenten ie i sci t VOOI >eten ve takt je sc erk en Omstreken LANDBOUW EN ASPRODUCENTEN JARI sa. ’s avonda te Lekkerkerk starts van de Hol. NMAN EN Ir. ELEs veehouderij gebied. waar kleine 1947, des avonds OUW. Organi ier veree- ischap en BINNENLAND. VEEL KOOPEN. WEINIG VERKOOPEN. Toch niet ongunstig. ig verkoopt en veel in krijgen. En zoo doet i tot In- zijn kort ingen iwoordi. eiden om tken. ikeinsche NIEUWSBLAD VODRZIMLIAND EN UTRECHT onbe- >kende ol. Bij Wannet twijfeld de vissc ■snoek, is nog i gei geld Mer er vol gorden. uit EXTRA TABAK. in de bedoeling in de looi extra-bon voor tabaksar Vooi niet bel len één i aan oorlogr len en hetge ïdokenen hei de op het perso- dat ze hier welke 8 ster .1. bedragen: Den Helder 'lissingen fl en „Samuel”, de meisjt gen” en „Dorcas" „Onderzoekt de Scf rid voegen ech- it van sus B o e r11 in de Boerini iderdagsmiddags er de bediening i 79e JAABgWö No. 24- Ie i 3e prijs prijs sn Berg te ge, 'i DE GEHEIME NAZI-BOND. leiders der den nacht ritschland wi roon geslaagd" siders der orgi irresteerd, ien Britse! zijn "rt öorz den en raakte ven de wagen or dels het meer schadi i zij gelijk is millioen Dull bedrei,. )9 uit het bui >p Muench Amerikaansphe ie calorieënwaarde van Adyertentlën1—18 mm. 1 80, elke mm. meer 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tu’kschen de tekst driemaal de prtlo. nen tevens kunnen het voeren van oorlogen dan :el ouder datum is dan men tot de, want zoolang als er ge schreven, wordt melding ge- ■schenmassa’s die elkaar dood- mtsen verr dat het ongeveer it de kust iarnemers 'en het wa- enblik drijft en. Men rstel van len staat deze ten- Nico Verhoef!, zri lorts zal als soli# oog< moeili. per bi et in de voor de im marga- s hoeveel- van 500 gram he lft uit boter en voor de voor de houders van een ideren met een D- lebr rikelijke rant- ne en 250 grain PROVINCIALE ALMANAK. de negen en vijftigste maal verscheen ivinciale Almanak voor Zuid-Holland. schat van gegevens bevat over het i in Zuid-Holland. zerschaft inlichtingen gemeentebesturen, g igen, jaarwweddenregel geldleeningen, voll irheid enz I Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post 11.57JX L, {eland zal opgaan. I het ons miierika de fend moeten wij voort. V< helft danig invoer {enover een intematio- rs, Jappen, Britsch-In- vaarschijnlijk ook nog de an, de ig kilometer ten westen irgen een trein ont- ïrden gedood en 800 Innenbon d. inenbond zal bij i een cursus' en het dek- l ingevolge van een "ngeland) zijn twee igen verwoest. Zes nuin bedolven. vw>elijk gewond. ’uilen hers'-”*- ^apen i» «„vi Neurenberg veroordeeld. ■rbeurd verkli iger aekei WOENSDAG 26 FEBRUARI 1M1». komen daardoi iedere natie, idelen uit een voordeel of *-3Stahn s. Dr. den tudie getiteld: t hoe dieper doordrir i intern, tegenstellli de volken unie, vall Het familiewas een vloed of aan sprekingen helm plan zetel van I Afrika, en komstigen ooi otorvoertuigen, die vliegveld Deelen tal van dief- laar ook de stee- hadden gebruikt >t veilig. geheime van Za- zerd be- Meer janisatie is zei een hooge .hen inlichtingen- Gisteren herdachten de Amsterdammers hun Februari-staking Manschappen van de voormalige B.S hadden de wai ht betrokken bij den zwart omfloersten *iast, die midden op het gehavende Waterlooplein te Amsterdam was opgeriebt. Middags was dit plein volge- met dit geleende ekocht, wegen wij er vol- uiting, geworden. vaandel export uit Wij >ort naar naai 1 land ge- diërs, levert wel e; met Een «eref- De uiinen in Jndi op dé landsch voorzi raai Sjahri Vermoedelijk door zan een stuk «pek kwam, ont- spekrooke- spek. dat te beteekent Ifverzorgers, gehangen. De e 's morgens doen, sokerij. id. knot i por- int en igen overpro- gemeente- Hing, Sta- Iksgezond- vred en de vredes orlog in alle verkregen. Na laiae „Nooit "mei i stichtten geen Bond x i van regeeri len alles en >pt en ve< En zoo Uit een pas ontvanger die deel uit maakt van de Gadja troepen ontleent „Indië in Nood” de de ïnerkivaardige mededeeling: „Vap belang is het te weten, een „17en Augustus-divis^” hebben, een roodgeverfd bouten bord met v 1e prijs R 2e prijs T *Van Lleverse: 3e B de Haas. led Herv vereenigli •ntraal Verbond opgericht h,.p van ds D Stolk afgevaardigden van de knapenvereeniging *1, wat r ..ines gekocht, wt {ebouwd) dan zijn .»r niet armer op in elk geval de 'ven. Onze exp< import uit dit I inkrijk dan ook dan zal alleen ig door leeningen vervx- kunr op dus- uitvoer onzer zal dekken. i meer pro- kan, omdat zooals blijkt productie van in Sept. 1945 alweer 90, Deze cij- >n werd geheel ge en tooneelstukjes. -‘ug van vrijwillig leren bracht ten Het muzikale los, van Groot- hardrijden voor namen 17 paren allen inwoners den Heuvel js P van 15: 3e Braven Stuur. Martha was op ‘reeniglng ■d in. die zes jaar |k appèl aan iden. het paleis aan it. gouv. generaal de Chineezen een langeboden. In de oorkonde staat che letters: „De geheele wereld en viert feest ter gelegenheid i de kleindochter van de land :he gezinnen zullen naar .unigrjeren en te werk ge in melkbedrijven. wegens de zware i reiken. Een postauto en. doch een de dijk. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Naar de republikeinsche „Berita Indone sia" meldt, is prof. Romme uitgenoodigd een Lezoek aan de Republiek te brengen Het blad is verder van meening. dat een uitnoodiging aan Indonesiërs om Nederland te bezoeken, wel licht goede uitwerking kan hebben. van het ln een interview te Djokja met ze loon- blikeinsch persbureau Antara heef getoetst, opdat verklaard, dat de verwerping van 1 de stad wordt dentieel decreet tot uitbreiding van den landarbei- I P (het Inlandsche parlement) inderdaad is nu gestegen tot een precaire situatie zou leiden Maar ider tot 173. zoo ver zou komen, zok hij niet kum teland ordzee is een ijsveld vaivc {t§ en 1 K M breedte naar art aan het afdrijven. Wa; hoogte van het ijs bove- ■rvlak 4 a 5 M. Op het oogei._ leid 4 K M. uit de kust. ijsberg steekt slechts een tiende het water. Deze berg is dus 40 a De klopjacht op de nazl-organisaties, d'ïe in terdag op Zondag in Dui gonnen; is „buitengewc dan 80 pCt. van de lel tot dusverre geai functionaris van d< dienst. De actie duurt nog sneeuwval moeilijk t men koestert de hoop, eveneens gepakt zullei satie v. den gt juiste i heim gehot Naar het Londen bevet ten reeds s jaar de illegale Nazi-organisatles hebben ge schaduwd Wel ingelichte kringen hieraan toe, dat de Britsche regeering ter eerst een maand geleden de activiteit deze nazi's ernstig begon te nemen. en brief van iemand, lan de Gadja Merah- vOlgen- Het ligt in de bedoeling in de loop van Maart een extra-bon voor tabaksartikelen aan te wijzen. Voor welke periode deze zal gelden is nog niet bekend en evenmin staat het vast of men één8 rantsoen dan wel twee rantsoenen extra zal kunen verstrekken. als herkenningsteeken wel zeer duidelijk tot |unisme ook hier zijn ■noemde periode meer verstreic- later worden ingehaald door tij- loting van het deel margarine. GELDIGHEIDSDUUR VAN T 72. V 72 EN X 72 Het Centraal Distributiekantoor deelt me de, dat de ter gelegenheid van de blijde ge beurtenis in het prinselijk gezin aangewezen' bonnen T 72 voor een rantsoen tabaksartike- len en V 72 en X 72 vooi! 100 gram versna peringen geldig blijven t.m. 8 Maart. 0FF1CIEELE PUBLICATIES. DISTRIBUTIEDIENST GOUDA. In verband met de kolenpositie wordt be kend gemaakt, dat het distributiekantoor tot nader aankondiging op Zaterdag gesloten is. Dientengevolge worden de loketuren ge en zal het kantoor voor het publiek landag t.m. Vrijdig geopend zijn van 12 uur en van 14 tot 16 uur. terecht l i in de Als het r. Dit de zeil dden n, die 's moi ■n dienst te ef tot de roc’- ndenhalsbana, bruin lederen 3„ groene war e politiepost, edstrijden op de C. den Besten; 2 Duizer en A. den i. Vroege. 1 mej. J. de Jong; mej. I. de Konlng leven. Een zaak, •koopt, zal 't »ns land. In een redevoering, die minister Vos te Lochem heeft gehouden, zei hij, dat verleden |aar de injvoer van ons land,welke f 2200 Oillioen bedroeg voor slechts f 800 mi ioor uitvoer kon worden gedekt, ieelige saldo van f 1400 millioen Hein )ten vndsch 1 let gat Bet potj loor get Te helft PLAATSELIJK NIEUWS. DE ALBLASSERWAARD LIJDT ONDER DE VORST. r van 1939'40 waren de overdekt met doode visch van soorten. Wanneer nu de dooi i ongetwijfeld w^er vele sb i onder de visschen. In de win- stierven ■snoek, baar schstand is nog niet uC1»lciu va>i leden in genoemde winter en voorspellingen uitkomen ie beroepsvisschers fataal 'utand, ook de aard- tegen deze langduri- zijn. Reeds zijn ver- /'nengf'maaKt, waarbij ijs op u aangetroffen. Met de is het al even sln-ht ge- jezinnen reeds zonder ko- ..oudende vorst brengt een :’--’.aamheden te weeg gewoonlijk om deze tijd mest land brengen, kunnen dit vanwege gladde wegen niet doen. et de bouw en het hers alle material! die in schijnlijk :hade geleden jesvereen. „Wees een Ze en „Dorcas” jongelingsvereeniglng Jnderzoekt de Scfffiften” en de pas opge- .hte mannenvereeniging. Bleakensgraaf. In het felicitatieregister. dat0 de Stichting 1940—1945 het Prinselijk Paar zal aanbieden, werden ongeveer 400 handteekenin- gen geplaatst. De opbrengst van de collecte ten bate van de Stichting bedroeg f 100,35. In verband met het gebrek aan brand, stof zijn de O. -L. School en de Bijzondere School gesloten tot ander order. Gouderak. Felicitatieregister. Het felicitatieregister daj tijdens de nationale feestdag ter teekenlng gelegd was, hebben 104 personen geteekend. De opbrengst der collecte voor de Stichting 1940—'45 bedroeg f 64. Ko p p e 1 w e d s t r ij d e n. De koude hield Zaterdagmiddag de IjssportHefhebbers er niet van terug zich in te schrijven voor de door de ijsclub uitgeschreven koppelwedstrijd. Nadat verschillende groepen de ronden van 1500 meter gereden hadden, bleken de ultsla- te zijn: Van 16—20 jaar: le prijs P. de lijn, 2e prijs A. Pons: 3e prijs W. van Dam; prijg W Bos; 5e priis J. C. Oosterom, Voor .-.cftijden van 2030 jaar- J. van Dam le _s, J Kool 2e prijs: D van Vl|et 3e prijs; van Lit 4e prijs. Voor personen boyen 30 D .de Knegt; 2e prijs J. Knelne. TIJDELIJK MIER BOTER. De grondstoffen-aanvoer in het binnenland voor de margarine-industrie is op het oogen- blik door de weersomstandigheden moeilijk, gangezien dit vervoer in hoofdzaak per bin nenschip geschiedt. Daarom ligt het bedoeling in het totale vetrantsoen x periode van 2 tot 15 Maart 25 grai rine te vervangen door eenzelfde heid boter. Het rantsoen staat dan voor de helf helft uit margarine A-, B-. of C-kaart. De kinc of E-kaart behoüden het gel soen van 125 gram margarim boter. De voon gen< te boter zal lat aelijke vergroe.. Voor ae Proi die een openbare leven De inhoud vi vlnciale- en fondsuitkeerini ten-Generaal, gel. heid, handel, nijver De ^]manak is voorzien van een alphabe- tisch en van een systematisch register en hét tweede gedeelte bestaat uit een verzameling iele van Reglementen en verordeningen, die door jdie de Staten der provincie Zu^d-Holland zijn vastgesteld Een alphabetische naamlijst van de waterschappen, polders enz. is hieraan toegevoegd. Uitgever is N. Samson uit Alphen aan de Rijn. .jfoenen uit Schoonhoven, die klantenbezoek was, liet bij den zijn paard en,wagen r r Door onhel en sloeg, op hol. Bij nde het om het huis i drooglijn, waardoor juurman had inmid- en spoedig kwam -t eenige materiale »p het ongeval af. ien van de Pols- Zaterdagmiddag de korte baan le en de sneeuw. uitslag luidde- terdam. ’e prijs ;el te .Zwammer- t te Ouderkerk prijs f c0 J. f 25 G. Vior- 10 H. Stigter te hjrt repu- ;ft Sjahrir het presi- i het K.N ’tot een precaire situatie zou leiden Maar als het zoo ver zou komen tok hij niet kunnen in stemmen met de ontbinding van het K N.Ï.P.. omdat dit de moeilijkheden nog zou vergroo- ten De repv lichting. Bai van de Arabische lijks donesische rept de Arabische i naar Voorts gers w naar de Arabist In een intervii minlst-. k'aard dat de ger hartdclsonderneming. waarvan tavia vertoevende Amerikaansche Pvan gewaagde zeker nog niet komen, zoolang er geen volkomen overeenstemming met de N^derlar reikt Op de vraag, of Amerikaansi zouden trachten de ..blokkade te bi woordde dr. Gani „natuurlijk”. NOG EENS PRIJSVERLAGING. De Fransche minister-president Ramadier heeft door de radio aangekondigd, dat de nieuwe prijsverlaging van 5 pCt. heden in werking zal treden. Het is geen algemeene verlaging, want zij wordt niet toegepast op de prijzen van graan, verschillende metaal- prodjpeten, ijzer-alliages, chemische en phar- maceutische producten. plus hamer en sikkel, meevoert. Zoo komt( i uiting, -dat het somt .els heeft. staan h'er tl leger van Indi Duitschers en Jwaa enkele Engelschgri"' ander bericht meldt: fotograaf C!as Oorthuis (communist) zal dië gaan fotografeeren voor de binnen- iche en de buitenlandsche pers. Hij is den van een door de commissie-gene- geteekende Introductie bij Soekarno en rir. DE STRIJD DER VIETNAMEEZEN. De strijd ln Indo-China tegen de Franschen 1 voort. Een leider van de Vietnamsche rgrondsche beweging heeft verklaard. ofschoon er van een militaire overgave aan de Franschen ,,g®en sprake was”, de Vietnamsche regeering bereid was het slui ten-van vrede te .overwegen „op een basis van wederzijdsche rechtvaardigheid”. Hij zeide, dat de Vietnamsche troepen in Cochin-China, „versterkt met intellectueelen uit Saigon”, beter gewapend waren dan ooit sedert het begin van het verzet. Itsch-Ami tone B tè Vati- :hland door Wordt, in- litanland heeft het zone - onge il dit in de Britsche en Fran- mcer dan 800 bedraagt. Dit limum In de is de bevolking in 5 maar alleen de arbei- rijVen krijgen genoeg »ldus de bisschop. voort ondanks de ioor begaanbare we"en en» _i, dat de overige leiders ens gepakt zullen worden. De organi- was zeer krachtig-en zou nog dit jaar geallieerden eischeff hebben gesteld. Het aantal der arrestanten wordt nog ge- ■'-ouden. '1 »t A.N.PÏ meldt, wordt thans te rvestlgd, dat de Britsche putontei- sinds den zomer van het /orige legale Nazi-organ! Wel ingelichtt dat de Britse! ledei Na de winter derwaters overdi schillende ti-eedt zullen offers vallen ter 1939—’40 i bliek. De visi de verliezen, gek als ook ditmaal de dan kan dit voor dt zijn. Niet alleen de vischj appelkuilen zullen niet ge vorstperiode bestand schillende kuilen open de aardappels werd a: brandstof lenposi tie steld, daar vele gezi len zitten. De aanhot achterstand in alle wegkza De boerert, die gewoonlijk naar het land brengen, m de sneeuw en gladde vordert niet met huizen. De aanvoer van eveneens stil. De wintertarwe, •treek geteeld wo^dt, zal -waarsc gevolge van de vorst groote sci hebben. Ammerstol. De ijsclub „Vooruitgang” hield Zondag een wedstrijd voor mannen, le prijs f 50 Lekkerkerk te Bergambacht; 2te prijs f 25 Chr. Stigter te Bergambacht; 3e prijs f 10 Baas te Nieuwerkerk a d IJssel; 4e C. Stuurman; 5e prijs f 2.50 A. van dei Bergambacht. Er waren 18 deelnemers. In de plaats van den heer C. van Har ten is tot penningmeester van de ijsclub „Vooruitgang" benoemd de heer Jac Bot. In onze gemeente zijn 87 personen in de overbruggingsgteun opgenomen. Van gemeentewege is een begin gemaakt met het strooien van vergif ter bestrijding der fatten. Benschomfe u r s Voor <ie>Xien var. G A Lieverse Dond worden gegeven ovei ken van de tafel Jaarvergadering De afd Ben schop van de A.B.TB hield in café Lleverse haar jaarvergadering De aftredende bestuurs. leden de hoeren F 'J. Overbeek en C A Roe. leveld. werden herkozen. Vervolgens braoht de sesretaris de heer G A Zwanenburg, i jaarverslag uit Verschillende voorstellen I behandeling op de kringvergadering np 4 Ma- werden naar voren gebrachf en behandeld voorzitter de heer F J. Overbeek. sloot hier op de vergadering. Benwhop. Uitslagen van de wedstrijden ge organiseerd door de jjsclub .Mirijke" Hard, rijden met hindernissen voor paren: le prijs Ant van Jaarsveldmej W de Jo.ig: 'e n»ijs A. Klomp—mej B de Haas: 3e prijs F Ter- berg—mei T de Hans. Hardrijden meyslwlpn voor paten- v d. IJssel—mej S van Jaarsveld: Toh. v d. IJssel—me' •’is G de Jo-i»—mai r“ lergambacht. D#N< ben een Cei voorzitters-h.,p van i nebben zitting afgevaardigi dagschool „Immanuel", de Tijdens de behandeling van de zaak tegen den overleden landbouwer Iz.aak Koster te Arnemuiden door het Middelburgsch Tribu naal heeft de president mr. P. Loeft het een schande, genoemd, dat een wanbeheer wordt gevoerd over het vermogen van menschen. die in een interneeringskamp zitten. De boer derij van Koster leverde steeds goede win sten op. Na de bevrijding, op 22 November 1944, stelde het Beheersinstituut te Goes een beheerder aan. Op 1 Mei 1945 had het be drijf reeds een schuld van 13.000 gulden. Een oogst ter waarde van 11.000 gulden verkocht de beheerder voor 1600 gulden, een taorraad radijszaad van 400 gulden voor 7 gulden. iublikeinsche vice-minister van voor- iswedan. heeft in een radiorede f volken medegedeeld dat de I lesische republiek zeer verheugd zal t Arabische delegatie, die zich binnenki r Indonesië zal begeven, te ontvai deelde hij mede dat vertegen van de republiek zich voorbereit de Arabische landen te vertrekk iew heeft de republi) ster van economische zaken, dr Gani ver- •d dat de gemengde Nederlansch-Indische ing. waarvan de thans te Ba i Amerikaansche reeder James tot stand kan politieke inders is be- ische schepen □reken", ant- stroomd met de Amsterdammers c geleden voor het eerst een openlijk den verzetsgeest van ons volk dedei Zondagochtend hebben op den luit. gouv. generaal de Cl oorkonde aangeboden. In de ooi in Chineesche letters: „De geh verheugt zich en viert feest ter van de geboorte van koningin van Nederlt 100 Nederlandscl Uruguay kunnen ei steld worden Urk is wegens de zware sneeuwval moeilijk te bereiken. E-*n postauto heeft de tocht nog kunnen maken, doch een wagen met briketten rolde van de dijk. Persoonlijke ongelukken deden zich n'c ,voor. In Eindhoven reed een vrachtauto Dins dagmiddag twee spelende kinderen aan Een meisje van twaalf, laar werd op slag gedood, een jongen vaA dezelfde leeftijd is zvfgar ge wond in het z^kenhuik opgenomen. De lasgl^e Jtwngp(-aturen welke heden- na-.ht in ons ÜmjFgCTéfeistreerd zijn, bedragen: Vliegveld Groningen —10 graden; —15 graden; De Bilt 12 graden; VI gnkjrn. vliegveld Maastrecht —8 graden; vliegveld Twente —6 graden Te Chaam, ten Zuiden van Breda, een smokkelaarscomplot ontdekt. Van bende, die zich voornamelijk toelegde smokkelen van paarden zijn reeds 12 nen gearresteerd. De tienduizenden n opgeslagen werden op het hebben aanleiding gegeven tot stallen op groote schaal, mt nen, welke de bezetters voor aanleg van wégen bleken niet Nu de politie heeft ingegrepen, is dit voor- bij. Het dossier vermeldt de namen van 55 verdachten. Tengevolge van een gasontploffing in Es sex (Engeland) zijn twee rijen hulzen van vier woningen verwoest. Zes vrouwen werden on der het puin bedolven. Een 60-jarige vrouw werd doodelijk gewond. Men verwgpht. dat de anderen zullen herstellen. Von Papen is door het denaziflcatie-tri- bunaal van Neurenberg tot acht jaar dwang arbeid veroordeeld. Zijn vermogen zal wor den verbeurd verklaard. Zoowel Von Papens verdediger als de aanklager hebben beroep aangeteekend tégen dit vonnis. De Transportfederatie zal alle versche pingen naar Spanje verbieden, indien Spanje zijn bedreiging uitvoert om Noorsche sche pen in Spaansche havens toe te laten, wan neer Noorwegen zich afwijzend gedraagt te gen het Franco-regime Ongeveer zestig '.;i van Tokio is Dinsdagmoi spoord. 178 personen wei gewond. VERZWEGEN DOCUMENTEN. In een schrijven aan de regeering. de duurt Raad -van Stata en de leden der Tweajil Ka- enderj mer, dringt het oud-Volksraadslid te Wtavia 0 dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn, er op aan tot volledige publicatie van de geheime bin dende notulen van Linggadjati over te gaan. „Ben ik wel ingelicht”, zoo schrijft dr Feuibv'nu de Bruyn, „dan zou datgene wat .reeds in „Elsevier" gepubliceerd is, vergela ken met wat nog niet afgedrukt is over ce iHlioëné 8e^eime notulen, maar een onschudig zev:n- Van dit na- klappertje zijn" [e saldo van f 1400 millioen kon een deel worden opgebracht door verdien- der scheepvaart en rente van Neder- kapitaaibezit in het buitenland. Maar bleef f 1100 a f 1200 millioen groot otje, dat in oorlogstijd was gemaakt {eblokkeerde renten, enz. kon daarvan dichten, tenslotte moesten buiten- Ddsche rekeningen de rest doen. In aan- pol- ver- >i In- le slic'd- Ren m. In de win- Brui,... lars, paling en 4e prijs >t hersteld van de leeft nrij» O. ,1 jaar: le prijs 1- burg. Hel- en Boelcnp. Voor het kantongerecht in Gorcum stond terecht B S., die zijn leer plichtig dochtertje de school niet had doen bezoeken. Verdachte verkeerde in buitenge woon moeilijke omstandigheden. Hij had een gezin van acht kinderen, waarvan de jon^ite 5 jaar was en kon geen hulp krijger;, nadat zijn vrouw overleden was. De kantonrechter hield met een en ander rekening en veroor deelde hem tot f 2 of 1 dag hechtenis. Langerak. De geboorte ven prinses Marijke heeft de buuttvereeniging „Oranje Trouw" met een kinderfeest 's middags en feestavond voor de grooten gevierd. Tusschen de verschillende versnaperingen, welke de kinderen ontvingen, vertoohde de heer Vaft 't Woudt met een beeld- projeetor verschillende qpisodes uit het leven van ons Oranje Huis. De avond voor de grooter vuld met zang, voordracht Een verloting en verkooping door de leden ingeleverde goedi bate van de kas ruim f 168 op. gedeelte verzorgde de heer M. R< 'Meerkerk. Aan de wedstrijd paren op de ijsbaan de Wel. nam deel. De prijswinnaars waren alli van Meerkerk, le prijs KI van den met mej. M. van der Ham f 25; 2e prija den Dool met mej. Uittenbogaard f prijs F. de Koning met mej G den f 10; 4e prijs Jac. Versluis met mej D man f 5; Re prijs M Mulder met mej Beems f 2.50. Tamelijk veel publiek de baan aanwezig en de muzlekver- „Euphonia" hield de stemming er goed in. Polsbroek. Wegens brandstoffenschaarschte hebben de besturen der beide chr scholen besloten, de lesuren per week tot öp de helft terug te brengen. De heer Gro Donderdag op veehouder J. K. zijn paai heerd op de weg achter rzaak schrok het dier e m«,i heer H. v. d. H renc erward in een imsloeg. Een bi paard gegrepen hulp opdagen. Met Ie aan het rijtuig liep Polsbroekerdam. Op de bani □roekerdamsche Ijsclub werd een nationale hardrijderij op gehouden, die ondanks de kouds tamelijk goed geslaagd is De le prijs f 2(fff Jongert te Amsti d. 17-jarige A. van der Nagi' dam. 3e prijs f 50 B Trouwborst ad. IJssel Verliezersronde; le Lekkerkerlcer te Vlist; 2e prijs beij te Vinkeveen; 3e pr|j« f 1( Ammerstol. LONDEN NAAR Z.-AFRIKA? bezoek va<i de Britsche koninklijke aan Zuid-Afrlka, geeft aanleiding tot ,^d van geruchten in Voor-Indië, als- de reis van de koninklijke familie be- vooréf gegaan zijn over een ge- i tot overbrenging van de hoofd- het Britsche imperium naar Zuid- i wel omdat Londen in een toe- >rlog tf kwetsbaar zou zijn. HONGER IN DUITSCHLAND. Muench, de katholieke bisschop van Fargo heeft na een tocht door de Britsch-Amerl- kaansche en Fransche bezettingsz.one van Duitschland op een persconferentie cd^nstad verklaard, dat Duitse! hongersnoodften ellende bedreigd dien niet spoedig hulpf komt. Volgens bisscho; voedselrantsoen In de een dagelijkschi veer 1000, terwijl sche zones niet is nog niet de helft van het mini i- Sowjes-Russische zone categorieën ingedeeld, ders in de industriebedri; om in leven te blijven al Geleerden die met atomen werken en on derzoekingen doen in alle richtingen, hebben ontdekt, dat de aarde veel ouder is dan de geologen hebben vastgesteld. Wel twintig maal ouder, zeggen zij en die onderzoekei n.eenen dat het mogelijk is dat het mensche lijk geslacht al een millioen jaren geleden c aarde bewoonde. Al? het waar is zou schatten dat het voeren ook al van veel ouder datum is dan i nu toe vermoedde, want zoolang als schiedenis is geschreven, wordt melding ge maakt van menschenmassa's die elkaar dood den en woonplaatsen vernietigden. Het vreem de daarbij is dat het altijd gebeurde door een kleine minderheid en dat de meerder heid van de volken in het geheel niet oor logzuchtig was, maar niet anders verlangde aan in vrede te werken en te leven. Dat ver langen naar een verzekerde vrede is steeds «terker geworden en de vredesbewegingen hadden voor de oorlog in alle landen een sterke aanhang verkregen. Na de oorlog 1914-'18 riep men luide „Nooit "meer oorlog'" en de regeeringen stichtten de volkenbond. Dat bleek echter geen Bond van Volken, maar een onderonsje van regeeringen, de groote mogendheden alles en de jiiets hadden in te brengen. Na de oorlog 1940'45 zou men het anders, beter gaan doen en daarom werd opgericht Organisatie van vereenigde Vblken, bekend als de U.N.O. United Nations Organisation. Deze is nu bijna 2 jaar aan !t vergaderen en •teeds duidelijker blijkt daar weer de oude fout, ook de U.N.O. is een onderonsje van regeeringen, waar de groote mogendheden baas spelen. De belangstelling voo? de Uno daalt even snel als zij het deed voor de vol kenbond en men verwacht van de Uno even min dat het eenheid en verzekerde vrede tot. stand zal kunnen brengen als de volken bond het kon. In Engeland heeft het publiek het ver trouwen in de Uno vrijwel geheel verloren en er is een nieuwe wereldorganisatie op gericht, met een paar lettel#meer, namelijk de Unesco, hetgeen ^beteek ?nt United Nations Education, Scientific and Cultural Organisa tion, wat vertaald is: Organisatie de nlgde volken voor opvoeding, wetens icultuur. Deze wereldorganisatie wil het vredeswerk idat de Uno zoo slap behandelt, zelf ter hand nemep. Zij stelt zich de intellectueele en «edelijke eendracht der volken tot doel, om dat naar zij meent men alleen door politiek en economisch overleg niet tot eenheid der yolken zal komen. We twijfelen er niet pan of ook deze g&nisatie zal veel nuttig werk doen, evei ahdere vereenigingen die hetzelfde doel na- •treven, maar ook de Unesco zal niet berei ken wat zij beoogt, dat is een sterke een heid van eendrachtige volken, die de oorlog heeft uitgebannen. Hoeveel aanhang zij ook verwerven moge, de staten zullen afzonder lijke staten blijven, die elk voor zich hun land beschouwen als het belangrijkste en die de voorstellen of handelingen van de Unesco dus afméten naar hun eigenbelang. Behalve de Unesco |s in Ehgeland nog een Mleuwe organisatie op komst, die nog geen naam heeft en nog pas het embryo van een resolutie vertoont. Op de conferentie van de Engelsche labourparlij is gesproken over Vereenigde socialistische landen van Europa •n er is een resolutie aangenomen, waarin twordt verklaard: „opdat de vrijheid niet verloren zal gaan •noei de eenheid van Europa gegrondvest zijn op een vrijzinnig socialisme. De vereenigde •ocialislische Jannen van Europa zouden een machtig middel zijn om de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Amerika en Rusland Je verzekeren.” Er is ook, zooals dat behoort, een inter nationale commissie samengesteld, er zullen in de verschillende landen nationale com missies worden gevormd en een tweedy con ferentie is in voorbereiding. Voor die gehou den wordt zullen er vermoedelijk nog meer van zulke organisaties en commissies- zijn Ingesteld en men moet—de arbeid van die lichamen niet onderschatten. *Zij doen zeer nuttig en noodzakelijk werk, maar het is ai- les voorbereiding. Zij kunnen niet anders be reiken dan dat de volken elkaar minder Vijandig gaan beschouwen, dat ?r tusschen een aantal personen in de verschillende lan den sympathie en zelfs vriendschap ontstaat' dat er goede en sterke relaties worden ge legd, hartelijke contacten beklonken, maar de •volken als geheel komen daardoor niet nader tot elkaar, omdat iedere natie, iedere regee ring blijft handelen uit een oogpunt van na tionaal voordeel of belang. De tegenstellin gen blijven bestahn en verminderen niet in beteekenis. Dr. den Hollander oipschreef dat in een studie getiteld: „Het andere volk"^ aldus dat hoe dieper men in intarnatiom Vraagstukken doordringt, hoe meer stut men maakt in internationale aangelegenhe den, hoe meer tegenstellingen men vindt. Pas als men de volken in één verband ziet In een federale unie, als d? vereenigde sta ten van Europa, vallen vele moeilijkheden, die anders onoverkomenlijk lijken, weg. merking genomen, is gegaan (machin steld, bruggen geh gens den minister Dit jaar zal L. Indië onbelangrijk blijvi Engeland zal met den ir lijk opgaan. Als Frar. wat het ons toezegde, dan zal alkc, Amerika de rekening door leeningen i worden. Lukt dat dan I roor 1948 wordt het tekort geschat. In 1949 zal de toestand zijn geworden, dat de invoer weer ongeveer geheel Maar daartoe zullen noodig zijn ductie en grootere uitvoer. Dat 1 de werklust weer aanwez g is, uit de cijfers. De industrieeie 1938 op 100 stellend, was deze nog slechts 41, maar in Nov 1946 hoewel bij 10 pCt. meer arbeiders fers blijven omhoog gaan De loonen maken 7080 pCt. uit v volksinkomen De vjsrhoudinh in deze cpbrengst wordt voortduremr niet langer het platteland bij achtergesteld. Het .loon van der, in 1940 gestelcr op 100. ii 243; dat van den* industric-arbeii Bewust is het levenspeil van het pi hoogcrop gebracht. Voorts wees minister Vos er nog op, dat de voorziening van fietsbanden, steenkool en schoenen spoedig normaal zal worden. De heffing Ineens plus de opbrengst x de vermogensaanwasbelasting zal nauweli toereikend zijn voor de gezamenlijke vergoe ding van de ln den oorlog vernielde roeren de enonroerende goederen (op de basis van Mei 1940), de uitkeerina aan oorlogsslacht offers en krijgsgevangenen en hetgeen het N.S.F. reeds aan ondergedokenen heeft uit betaald. IJSVELDEN IN DE NOORDZEE. In de Noordzee drijven enorme ijsvelden, die vooral de visscherij veel last bezofgen Ijsbergen zijn het echter niet, wel komt het evenwel voor, dat zich stapelijs vormt, dat al gauw ettelijke voeten hoog is en soms een hoogte van vijf meter bereikt. Op een af stand gezien geeft dit den indruk alsof het een ijsberg is. Een dergelijk veld met sta pelijs werd o.a. Zaterdag bij Westkapelle waargenomen. Het ijs bereikt op de Noordzee respectabele dikte. Er zijn ijsvelden porteerd van een dikte van een halven ter! Al dit ijs v<?rmt zich echter aan de kust in volle zee ontstaat nagenoeg geen ijs. ijs aan de kust breekt af onder invloed de getijbeweging en vormt de ijsvelden, overal in de Noordzee door schepen worden gesignaleerd. Vaak komt het voor, dat vis- schers de vischgronden moeten verlaten, om dat het'ijs het onmogelijk maakt met het werk voort te gaan. Krachtige schepen on dervinden echter nog weinig hinder en het zeeverkeer gaat normaal zijn gang. Het sta ken van den dienst Oostende—Dover moet op rekening worden geschoven van het mijnen gevaar. vergroot, »nu boeien door het ijs zijn verplaatst. Op de Nooi .8 K M lengt" bij Zandvoor schttep de h teroppei het ijsvi Van een deel boven 50 M hoog.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1