SCH00NH0VEN5CHE COURANT f uise EATER JE EFDE JRGIflIl r OUER QUELINE i lap Haerenstof, letfer, voof een Stof- of een Schrijfmachine in goeden staat zijn. OGOFF" overname: ....ÓTiörS; “f !!XTd.“^ JVan acht<!r het s“on^k't VTER BLADZIJDEN. MAANDAG 17 MAART 1947 We JAARGANG. No. W. AG 14 MAART 1M< NIEÜWSBLADVDORZUIDtiOLLAND EN UTRECHT s BINNENLAND. NEDERLANDSCH-INDIE. rede LRLE8 BOYER MEEST zal aan en hand te bieden. Wij gaven 341 billloen ge- rn. z .hen P die grepen. at haar man 5TE THEATER sdag 18 Maart ikaansche film dualiteiten “WC ng boren 14 jaar de be de gevoelen tusschen ■n wij een film nu in Amster- oond, Maand. 17 Mrt. irerettlsuccesfilm Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30; p. post f 1.57JZ BUITENLAND. TRUMAN HEEFT GESPROKEN De president van de Ver. Staten heeft een rede gehouden, waarover een gewel dige opschudding is ontstaan. Algemeen noemt men de toespraak een uitdaging of een waarschuwing aan Rusland. „Een cïer groote doelstellingen van on. nota voorloopige machtiging Linggadjati gebouwd, jn ontvan- idorn ont- le ko». 3 in lijke te op het ijk men van Ike van ERLAND. auto- en t «N DER Hl te- tot OONHOUEN - DEVENTER speelt met lief- t met haar....l Entree f 1.— op Zaterdag en zaal. en uw of a lede waal de kosteil •ekenen, ho4 IF-THEflIER rKti. T. I. v.d. Tooren rwarmd theater 4 2230 - GOUDA elende humor, seld door: i ÏN DOUGLAS ver- litge- bok- opgedragen. waar déze organisatie nog hulpapparaat beschikt, dienen Staten zich hun leidende positie in ten aldus de fur l aan duizenc op f wordt sterke misschii gaan. Dé oi kracht moeilijl ken is gesli Ier sentimenteel de ziel ontroert, men als hem *n isse. ioet het t.’ Ma. een tlas- *nsdag 19 Maart ER ’T VOO! da - een doei In r" consump den zooi producten, mogeJijl voorziei zal Toegang 14 jaar. lader, voorvt.lllng of pw 12 uur (bahalva Zondag) ur Zondag 2-5-7 an 915 u. het na ja: eiten is ingt ;/ende getter waarde ware geslacht terwi >uders zich een egens de abnormaal vele fokwaardige dlei at ze geslacht worden jfschap voor verbod voor geitei band hiermede vaardigd 1. kevleesch. UVCWKlUllgCU vuil 1/41- jjj. ze politiek”, zelde de president voor het reik< Amerikaansche Congres, is het scheppen van voorwaarden, die ons en anderen in staat stellen vrij van dwang te leven. Twee landen zijn er waar de vrijheid ernstig bedreigd wordt: Turkije en Grie kenland. Ik stel u voor deze landen fi- een 30 [OOP: ichtbandenwagen dubbel rondom 32 x gte 6 Meter «eachikt paarden tractie HEIDEN Kr«- Tel 22AO#. irf de omge- slachtoffers. officieele lat het ren of lenge- "roote itoffer ng zoe- niét in. de opb le bedrijt JIL AANGEBODEN: >n aan Agent H. VAN N Groot-Ammers, and C 9 lichamen van vijf slacl n. Hierbij is het stoffelijk leer Salomonson uit Dordn inden nog niet g< den toe jren. pen laai- der in de eenigen ieuwe sa_ Ad vertentlën1—18 m m. f 1.88, elke m m. meer 0.10; derde plaatsing halve prijs. Ad ver ten tien tusschen de tekst driemaal de prijs. rhtoffers zijn ge- overschot van recht. Twee der geïdentificeerd HOOFDREDACTEUR: W. KERREMANS. Uit*. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13783. ERKENNING. Een afgevaardigde van den koning van Egypte heeft de republikeinsche reg^e- oensdag 19 Maart JULES VERNE’s K in j Czaar. ep oud. Kostelijke sldhaftige opoffe- le om verfilming, 'ieus drama van!! tie!! Avontuur!! MOORDEN IN GUATEMALA. De Britsche consul te Tapachula, Or- quhard, is door onbekenden op zijn kof fieplantage van een hinderlaag uit over vallen en vermoord. Zijn lijk werd ver minkt. Dit is reeds de zesde van een reeks moorden, die in het grensgebied van Guatemala in twee weken tijds werden gepleegd. Andere slachtoffers wa ren twee doktoren, twee planters en een spoorwegman. is gisteren duinen achter inbekende oor- 4 meter in de lucht tken beton werden overwinning van de guerilla’s -neter weggeslin- 2 ’S.Ï ÏS sbureautje j 25.-; mooie Gramofoonkast 20.-; lie Linnenkast 40.-; twee eiken ills 55-; Crapeaud mahonie Nachtkastje eiken Spiegel 25-, astie 15beste Lig. net Kussen 35.- twee Stroomatrassen J 10.-3 Buffet; Dressoir; Le en enz. W ik 25 bü Schoonhoven van te van een uit met rijwiei- zij een vreemde Fransche banden .ige SS-mannen ver- krijgsgevangenen in tzaam waren gewee-t r Dultsch- iffen door op een loopen alitie konden zij ■anco doet op het «e nog steeds in het 5 400 000 Spaansche re_ lalen weer naar Spanje echter spoedig ingerekend worden. F" treincontrole aan de FranschBelgische grens had men de Duitschers blijkbaar niet opge merkt. den oorlog reeds veel te lijden gehad, konden het laatste stootje meer verdragen. De groote verkeersweg van Venlo naar leggen het in wcreldvrljheid° en wereld- Helden moest voor een deel worden ge- vrede, zoo ^besloot Truman zijn rede. sloten. Truman’s rede, die door den zender München in het Russisch werd uitgezon den, wordt In Amerikaansche Senaats- kringen gunstig ontvangen. Als eerste reactie deed zij de behoefte aan openhartige besprekingen de Staten en Rusland. De van Truman's voorstel door het Congres is zeker. De Britsche bladen verbazen zich over Trumnn’s stoutmoedigheid, maar zeg gen, dat de uitdaging aan het adres van Rusland defensief bedoeld is. -Zoo schrijft de Times: de daartoe een enquete in naar de eer lijkheid van den gemiddelden Nederlan der en bood taxi chauffeurs, krantenver- koopers en winkeliers kwasi een zilverbon van een rijksdaalder aan en deed alsof hij dacht dat hij met een gulden betaalde. Een taxi chauffeur vroeg f 2.25 voor een rit. Johan Paauw gaf een zilverbon van een gulden en een van een rijksdaal- der en f 0.50 fooi. De chauffeur keek even naar het geld en gaf een gulden en drie kwartjes terug. Een krantenjongen verkocht den schrijver een J.M. voor twintig cent. Weer stak hij den jongen een rljkFdaal- der toe met de mededeeling: „Houdt maar een kwartje af”. De jongen aarzel de een moment, doch gaf toen twee ?man- vrachtschlp gedaan caansche Neder- wateren OVERSTROOMING IN LIMBURG. De overstroomingen in Limburg heb- ben aanzienlijke schade aangericht. In sching door "totalitaire slat en is in feite Zuid-Limburg is de schade naar schat- a?n de Ver. Staten opgedragen. Maar ting 80.000 tot 100 000 gulden. Het betreft waar déze organisatie nog niet over een hier meestal vernielde oeverbeschermin- hulpapparaat beschikt, dienen de Ver. gen, wegen en voetpaden. In Noord-Lim. staten zich hun leidende positie in de burg zijn talrijke wegen onberijdbaar ge- wereld bewuSt te worden en de helpende worden door opdooi. De wegen, die van 7:.7„. 7’7 727 177 hebben dollar uit om den tweeden wereldoorlog niet te winnen, deze 400 millioen is slechts een klein deel van dit bedrag en wij be- meerendeel solutie aar. dat de arbi zullen krijgen van industrieel SJAHRIR IS BEREID. Sjahrir heeft in een officieele verklaard dat hij van het 3 parlement heeft de overeenkomst van te onderteekenen, zooals die oorspronke lijk luidde. De toelichting van minister per ongeluk Jonkman is echter onaanvaardbaar. s blad Al Ahram heeft weg- 000 Duitsche krijgsgevange door Engeland bezette werken. jpstand uitgebroken, liet geheele Noor- >ben de rebellen reeds in HANDHAVING VREDE Churchill heeft over Truman’s gezegd: Trumans rede heeft de kansen op de handhaving van vrede en veiligheid in de wereld in hooge mate verhoogd. Als Amerika eerder met een dergelijke poli tiek was begonnen, zou de laatste oor log niet zijn uitgebroken en de eerste wereldoorlog waarschijnlijk ook niet. Dan zouden wij hu in een gelukkiger wereld leven. Ik ben er zeker van. dat de groote meerderheid van het Engelsche volk de ring bericht, dat Egypte bereid is Indië Amerikaansche beslissing zal toejuichen, als een souvereine en onafhankelijke Ik moet hierbij opmerken, dat de Ame rikaansche politiek, evenals de onze, ge richt is op vriendschap met Rusland. Een vriendschap, die uit kracht voortkomt en. niet uit zwakheid. WEDER-OPBOUW IN NOORD FRANKRIJK, wederopbouw in Frank- de zwakheid der regee- jstrieelen in het textielcen- ireointf ertoe gebracht met een (nter- ouz- van ilgd, aan 1 te souvereine en staat te erkennen en bat Egypte en ver schillende andere Oostersche staten di plomatische vertegenwoordigers zullen zenden. Bij de spreekt van onderdruk'':ng, bedoeld hij onderdrukking door de met Rusland verbonden stater.”. en niet in het minst te Moskou, waar zij tenminste vergrooting van de oprecht heid en werkelijkheidszin der besnre kingén van de ministers van buitenland, sche zaken zou moeten bewerkstelligen Misschien wordt hun gezichtsveld er m°t goed gevolg door verruimd. Nfem0--* mnet zijn 'oogen slu’ten voor de soort uHd',~’na' dl'1 de president hier gedragen w<>1nv-»**wncrpn doet. of v?rnr<rlarc» tion dat de nieuwe phase die h'ermee wordt Ingeluld. rustig of ge- -'’Ve'Hk zqj jin. Wanneer hij snreekt overe b“do**lt hij -«mmunisme. Wanneer hij WRAK GEVONDEN. Het vermiste vliegtuig is in de omgeving van Tjiandoer op republikeinsch gebied ge vonden. Alle details ontbreken nog. Op aan wijzing van den republikeinschen minister van defensie is een hulpactie ingezet. Het aantal Duitsche krijgsgevangenen is naar een mededeeling van het Russi sche persbureau Tass, 890.532. Sinds de capitulatie van Duitschland zijn er 1.003.974 Duitschers vrijgelaten en gere. patrieerd. MINDER DAN BEESTEN. Een Italiaansche boer die als getuige tegenover den voormaligen Duitschen opperbevelhebber in Italië gehoord werd, verklaarde over de wijze waarop de Duitschers optraden: „Alles werd donker voor mijn oogen. Toen ik weer bijkwam, lag ik in een schuurtje op de grond. Een stem zelde in het Itallaansch: „Ik schiet nog eens op hem”. Toen ik werd omgedraaid met ’n hooivork hoorde ik -mijn vrouw zeggen: „Iedereen wordt doodgeschoten”. Een baby huilde en een soldaat In Wehr- macht.uniform beukte met zijn geweer op het hoofdje van de baby, tot het hul len ophield”. Deze scène is voorgevallen tijdens een razzia op Italiaansche partlsanen. „Zou dit uw goedkeuring hebben ge had”, vroeg de Aanklager hem. „Neen”, antwoordde Kesselring, „maar ik kan mij niet voorstellen dat het zoo is toegegaan. Als het waar is geweest, was het een afschuwelijke misdaad”. Mussolini’s klachten, dat tegenover de partlsanen te hard werd opgetreden, werden niet achteloos ter zijde gescho ven, zelde Kesselring nog, „maar ik had als opperbevelhebber heel wat te doen en dit was slechts een onderdeel van de heele campagne". selgeld in de schuif, doch zijn rijksdaal- der was als gulden behandeld. Met een gezicht alsof het twee guldens waren, telde de schrijver een rijksdaalder en een gulden op de toonbank van zijn prijs sigarenwinkelier neer. De winkelier hield de rest. Ondanks, dat Johan Paauw vijf steek proeven niet voldoende acht, stelt hij vast, dat van de vijf willekeurige Neder landers er in elk geval drie eerlijke wa ren, terwijl het van de twee óverige al lesbehalve vast staat, dat ze het niet tvaren. BUNKER IN DE LUCHT GEVLOGEN. Met een daverende ontploffing, die tot in Amsterdam waarneembaar was, i middag even na half zes in de dui Westerveld door tot dusverre on„v zaak een bunker van 20 bij 4 gevlogen. Groote brokstuk) een afstand van 500 mt Tallooze ruiten van huize ig ven Westerveld en zelfs o. Heemstede sneuvelden. ^middellijk na de ontploffing ing afgezpcht naar eventueele (et staat n.l. vast, dat het hier geen offi “j van een bunker betrof, zoodt vermoeden is gerezen dat kindere rgers den bunker zijn binn« „..-plotting is echter van zoo grt geweest, dat ■«hen eventueel slachto jk terug te vinden zal zijn. Na lanr men er tot dusverre nog steeds laagd iets te vinden. KORTE BERICHTEN. De Nederlandsche regeering Frankrijk 2000 ton tarwe leenen. De overstrooming in de Achtaghoek valt mee Het water daalt en de eevacüéérden kee- ren terug. De Nederlandsche tfnbaggermolen Kal- moa, die op reis is naar Indië, is in de ha >en van Falmouth op drift geraakt en gestrand. Twee gemaskerde mannen, ieder met een revolver, hebben een overval gepleegd in de woning van den filiaalhouder F. G M. W. te Utrecht. W. en zijn vrouw werden in de w c. opgesloten. De buit bedroeg ruim 350 gulden. Zaterdagmiddag is even ten Noorden van Haarlo de Zuidelijke dijk onder de zware druic van het water bezweken. Het gat in het dijk- lichaam had enkele meters lengte. Het dorpje Haarlo werd overstroomd. Gisteren is men be gonnen met het dichten van de gaten. 'nartii De Rplt-erdarnsche mevr. B M. v d. H. K. aebie- (tante Bertha), die contact wilde leggen tus- Maul schen de Nederlandsche bruidjes in Canada de ouders thuis, is gearresteerd, omdat zij van verdacht wordt te£irog te hebben ge pleegd. De kapitein en 11 leden van de bei nlng van het Amerikaansche „Martin Behrman” hebben een beroep op de vakvereenigingen van Ameriki havenarbeiders aan de Oostkust om landsche schepen in Amerikaansche ii te boycotten. Een lijnvliegtuig van de Fransche lucht- vaartmaatsetjappij „Air France" wer j Vrijdag avond met 23 passagiers aan boord ah vermist opgegeven. Het wjak is gevonden in een ra vijn bij Grenoble. Alle inzittenden zijn omge komen. De lie*- - vonden.- den heer Saloióo vijf lichamen koi worden. Aan geweigerc Duitschl over gerd. ving ichtsklasse. S’"'"’. m,ssch“" b“« i het Leger des Hells is toestemming rd om zijn evangelisatiewerk in iland voort te zetten. De weigering is een gevolg van klachten van Russische zijde, dat het Leger quasi-militair is en dat zijn leden een militair uniform dragen. Naar functionarissen van de UNRRA Donderdag hebben verklaard, heeft een hon- gernsnood van onvoorziene afmeting Joego-Sla_ vië getroffen. Indien Joego-Slavië niet binnen drie weken minimaal 100.000 ton graan zal ont vangen aldus de functionarissen, zal de hon gersnood aan duizenden menschen het leven kosten —De regeering van .Frar. oogenlik weer moeite om de r buitenland verblijvende 400 00( publikeinen over te hak,. terug te keeren. Het Egyptische leiding van de 87 0< nen geëischt. die in de zone langs het Suezkanaal w* In Paraguaij is een ops die zich steeds uitbreidt. H< den van het land heb! hun macht. M^er dan de helft van de Japansche vloot is thans ontmanteld zoo heeft de Amerikaan sche marine bekend gemaakt Op het congres van de M.RP. de op een na grootste partij in Frankrijk, die voor het jl yit katholieken bestaat, is een re- ingenoinen, waarin wordt geëischt, irbeiders geleidelijk medezeggenschap n In de leiding en de opbrengst *ele en commercieele bedrijven. LEER HET BUITENLAND BEGRIJPEN. Men schrijft ons: Herstel van vertrouwen is noodzakelijk voor een duurzame vrede. Laten we medewerken voor een betere verstandhouding tusschen alle landen, door het buitenland te léeren begrij pen. Hoe kan dat? Door correspondentie, om cultuur, historie en volksaard te leeren ver staan. We moeten contact zoeken met vrien- in het buitenland. We moeten naar elkaar groeien. Kranten en radiouitzendingen hel- ons daarbij, doch het is veel doeltreffen- als we zelf met hen in contact treden. Wilt u hieraan medewerken? De Vrienden- Society verschaft adressen in binnen- en bui tenland Schrijft een briefje aan Hans Geene, Nieuwstraat A 73, St. Michielsgestel (N. Br) (10 ets. aan postzegels voor antwoord inslul- ten). U ontvangt direct alle inlichtingen, p GESMOKKELDE S.S -ER. Toen dezer dagen enkele ambtenaren Invoerrechten en Accijnzen op het station Roosendaal het zegel verbraken van een Frankrijk afkomstige wagen welke met rijwl banden was beladen, deden ontdekking Temidden der bleken zich twee voormalige borgep te hebben die als een Fransche fabriek werk: en nu clandestien op weg waren naar land Zij bleken onaangenaam getrof hun ontdekking en ze’fe het c Met behulp van de militaire pol nancleelen steun te verleenen tot bedrag van 400 millioen dollar tot Jtfni 1948”. De president ging nog verder en vroeg ook toestemming burgerlijk en mi litair personeel naar beide landen te zenden om er ■WJ den wederopbouw be hulpzaam te zijn en toezicht te houden op de ter beschikking gestelde middelen. Daartoe In aanmerking komende Grie ken en Turken dienen voorts door Ame rikanen opgeleid te worden. Wij dienen aan de Russen.expansie direct paal en perk te stellen zelde de president. Een in Grie kenland zal van dlrecten Invloed zijn op j en een bron van onrust in het midden Oosten doen ontstaan. In zijn verdere mottveerlng zei Tru man over Griekenland, dat het door dui zenden gewapenden terroristen bedreigd wordt. Turkije trachtte tot nu toe vergeefs zelf de nationale eenheid stand te brengen, die van het grootste belang is voor het handhaven van den vrede in het midden.Oosten. Engeland is genoodzaakt zijn verplichtingen in di verse deelen van de wereld te verminde ren of te liquideeren. De taak zwakke naties te beschermen tegen de overheer- was naar men gevoegelijk jk het Directoraat-Generaal rertuigd. Het is dan ook g. dat thans de prijspolit >en des tijds in overeenstem- racht. Dit blijkt echter slechts aeuren. Prof. Brouwers is begon- „slachtoffers” van de prijs. d'.c sering in aantal en or het grootste deel „„a-.ie tapijten, juwee- VV1J «w» ,IU'^„7Xnb“ne„trt 'deerlng wordt opge- •langrljker groepen van en andere „gecodeerde” artlfce- ’egelijkertijd is het Prijzen bezig geleii MAÏS IN HET BROOD. De afhankelijkheid van Nederland van im porten voor de voorziening met broodgraan, heeft tot gevolg, dat ons land niet vrij is in de keus van de granen, die in het brood ver- werkt worden. De importen van granen wor den over de geheele wereld geregeld door toe wijzingen. De leveranciers op deze toewijzingen voornamelijk de Vereenigde Staten en Cana- leveren ons in de naaste toekomst voor i belangrijk deel mais, omdat ze niet voL snde tarwe meer in voorraad hebben. normale tijden zou voor menschelijke nptle bestemde mats voor andere doelein. ials de vervaardiging van maïszetmeel, acten. worden gebruikt. Thans is dit niet Jijk, zonder dat we graan voor de brood- dening te kort zouden komen. Daarom binnenkort de broodbloemmelange voor ongeveer 10 pCt. uit mais bestaan. Uiterlijk zal brt brood daardoor iets kleiner worden, doch de voedingswaarde zal niet verminderen Aangezien eerst Maandag 17 Maart de ms derijen met de verwerking van mais broodbloem beginnen, duuri het nog i tijd eer de bakkers bj-QOd van deze niet; menstelling zullen gaan bakken. SLACHTVERBOD VOOR GEITEN. Nadat In het najaar van 1946 het slachtver bod voor geiten is ingetrokken, zijn de prij zen voor levende geiten sterk gestegen. Vele dieren, die van waarde waren voor de melk productie, zijn geslacht terwille van een wei nig vleesch Houders van melkgeiten blijken niet in staat zich een nieuw dier aan te schaf fen wegens de abnormaal hooge prijzen en ook gaan vele fokwaardige dlereq thans verloren doordat ze geslacht worden Daarom heeft het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch het slacht verbod voor geiten weder ingevoerd. In code is tevens een verbod ui voor het vervoer van geite- en 1 De Ned. Staatscourai de bevestiging gebrach bericht van de vor 9 Mei 1940 is losgel, is gekomen drie p: ten, importeurs i armslag geven. De pxijs bepalen, volgens een eenvt schema, waarin het bedrag van fenprijs. van de loonen. ten met 5 pCt. vermeer- voor rente en winst. De importeur en de handelaar zullen de het eerste kwartaal van 1940 gebruikelij winstmarge mogen verhoogen met 20 pCt. Dat dit slechts geld voor die arikelen. waar op geen afzonderlijk prijs voorschrift van toe passing is. is duidelijk, ofschoon het wel de bijzondere aandacht verdient. De stijging van kosten en loonen was immers zoo langzamer hand tot een punt gekomen, waarop üe prijs als een onbruikbaar ouderwetsch ding leen maar hinderlijk aandeed. In feite dit reet ooger toeeti ient. De i en loonen was immers zoo tot een punt gekomen, waarop ie stop- jrijs als een onbruikbaar ouderwetsch ding al- ,.en maar hinoerlijk aandeed. In feite ^erd »ds door! de overheid erkend van het •nbiik af. da zij uitzonderingsgroepen ging taan en dw prijzen voor afzonderlijke ar tikelen of Jpepen artikelen ging regelen. Daarmede waslliet voor deze goederen toege staan de kost eAjtij gin gen in de prijzen door te berekenen, hoJSel het geheele prljeenbeleid gulden en een kwartje terug. jen. K „Dat la dan net gepast”, zei Jonan Paauw Van dit laatste was naar men gevoegelijk en betaalde tegen overlegging van de kan aannemen, ook het Dlrecloraat-Generaal consumptlebon van een gulden, een 1“ W'^dr^ njkataalder HU verwilderde rleh direct, meer met de e'.schen des tijds in overeenstem- doch een der diensters snelde hem ach- tning word gebracht. Dit blijkt echter slechts terna en hij ontving zijn f 1.50 terug. ■top van 0 Mei 1940 die gering in aantal en -Heeft u er soms een gulden bij? Johan beteekenis zijn. Het zijn voor het grootste deel Paauw reikte dus geheel onvoorbereid luxe voorwerpen: Oostersche tapijten, juwee- een rliksdaplder onder het loketje door, len, snuisterijen, paraplu'.^ - renaanstekers enz- Later wanneer de onpopulaire coc heven, vallen er de bel_r.; speelgoederen en andere ,.gec< den onder Tegelijkertijd is het Directoraat- Generaal der Prijzen bezig geleidelijk zooveel mogelijk individueele prijsvaststellingen (waar bij een afzonderlijke ondernemer een r kreeg „toegewezen") in te trekken en te ver vangen door algemeene prijsvoorBchriften waarin voor een geheele branche een unifor me maximumprijs wordt vastgesteld. Het ligt In dé lijn der ontwikkeling dat hierin, even als dit nu ten gunste van de zooe^en genoem de groep is gebeurd, meer en meer het begin sel der ve/vangingswaarde wordt toegepast. Zoo voltrekt zich een vernieuwing in de praktijk der prijspolitiek, die op de juiste wij ze gehanteerd zich g^makkeliik voegt bij de zich langzaam herstellende goedereqvoorzie- ning. DE NIEUWE PRIJZEN VOOR EIEREN. De nieuwe verlaagde prijzen voor kippen eieren, welke onlangs zijn aangekondigd gaar heden 17 Maart in. Onder geen enkele voor waarde mogen dan nog de oude prijzen wor. den berekend, ook al betreft het aflevering van eieren op den loopenden bon. Het publiek wordt in zijn eigen beli geraden na te gaan of de prils bereki welke overeenkomt met de gewit wanrin het el is ingedeeld Op het el nummer van de klasse gestempeld ximaal mogen de nieuwe nriizen zim: el van klasse 1 16 cent klasse 2 15 cent, se 3 14 cent, klasse 4 13 cent, klasse 5 12 en klasse 6 11 cent. DE KLEINHANDELSPRIJZEN VOOR AARDAPPELEN. Nu de verkoopprijs voor consumptie-aard- appelen bij levering aan den kleinhandel is vastgesteld op f 9— per 100 k.g. voor zand- aardappelen en op f 10.per 100 k.g. voor kleiaardappelen, wordt er aan herinnerd, dat de consumentenprijs onveranderd blijft. Deze bedraagt dus per k.g. 11 cent voor zand- en >2 cent voor kleiaardappelen. EERLIJKE MENSCHEN, Johan Paauw wijdt in het weekblad Je Maintlendrai zijn, aandacht aan vraag of er nog eerlijke menschen staan. Hiermede bedoelt hij niet kwestie of ergens mlllioenen boterbon nen, textielpunten of guldens aan be- respectievelijk worden ver duisterd of ontdoken, maar de doodge. Het falen van den rijk tengevolge van ring heeft de indust1 trum Roubaix-Tourv medewerking van de vakvereenigingen Huisvestingsraad te stichten. (Conseil li professionnel du Logement Roubaix-Toi coing). In deze raad hebben zich 97 pCt. v de ondernemers uit het district vereeni wier bedrijven gezamenlijk 115.000 man t het werk, hebben. Om in de ergste nood voorzien moeten gedurende 15 jaar ieder jaar 1000 woningen worden gebouwd en men wil de bouw daarvan dienstbaar maken aan het op ruimen van de armzalige krotten, waarin thans nog een groot deel van le arbeider» in dit district gehuisvest is. Om die doel te be- c.xen wordt een fonds gevormd, waarin de fabrikanten maandelijks een premie storten, gelijk aan één procent van het uitbetaalde loon; zoo spoedig met den werkelijken bouw wordt begonnen wordt deze storting verdub beld. Men heeft een aantal woningtypen ont wikkeld voor verschillende gezinsgrootten, waarvan als voorbeeld vorig jaar een hon derdtal is gebouwd. De kostprijs dezer huizen varieert van 400.000 tot 950.000 frans (f 9000 tot f 20 000). zoodat de huur niet op normale wijze betaald kan worden. Daarom wordt uit breiding gegeven aan de reeds bestaande huurtoeslag. die de arbeiders van hun werk gever ontvangen en die uiteenloopt van 25 pCt tot 60 pCt van de huurwaarde, al naar de gezinsgrootte Het groote gezin kan daar door een behoorlijk huis bewonen. Voor de loopende plannen zijn 270 millioen fres. noo- dig waarvan de helft uit het fonds komt en de andere helft uit leeningen wordt geput. Blijkens de foto’s en teekeningen. die ons on der oogen kwamene zijn de woningen zeer aan trekkelijk en komen ze de Nederlandsche één gezinswoningen nabij. Ze worden zoo 'da» zij een maximum aan zonneschiji gen. zoodat tegelijk een model-tuindon staat Door massa-bouw hoopt men d< ten aanzienlijk te kunnen drukken. RUMOER IN DE FRANSCHE KAMER. Aan het begin van de zitting van Vrijdag morgen van de Fransche nationale vergade ring ts het wederom tot heftige tooneelen ge komen, naar aanleiding van de debatten over Indo-China. Maurice Violette, afgevaardigde van de socialistisch-democratische verzets- unie, beschuldigde de communistische er van, ten aanzien van de overzeesche t den een anti-Fransche politie te voeren. Mau rice Thorez, de leider der communisten, ver liet hierop de zaal, gevolgd door fractie-ge- nooten. Later keerde hij terug, doch nam toen niet plaats in de regeeringsbanken, maar in de banken der afgevaardigden. Toen Violette het woord wilde hernemen, begonnen de com munistische afgevaardigden met de deksels van de lessenaars te klappen. De voorzitter Herriot, deed daarop tribunes ontruimen en deelde mede, dat het bureau van de verga dering ging vergaderen. DUITSCHLAND MOET BEZET BLIJVEN. Generaal J. Mc Narney, aftredend Amerl- kaansch opperbevelhebber in Duitschland, heelt tijdens zijn laatste persconferentie ver klaard, dat Amerika Duitschland moeten blij ven bezetten „totdat een vrijelijk gekozen Duitsche regeering niet alleen haar wensch, maar ook haar bekwaamheid heeft getoond, om een nieuw Dwitschland te scheppen, dat zijn plaats onder de vredelievende volkeren der wereld kan innemen”. Hij verklaarde, dat hij er van overtuigd was, dat Duitschland niet voor 1950 economisch onaihankelijk zal zijn. Dl 7E K- '"GSGEVANGENEN. Op de conferentie te Moskou zijn aanneming ’'enige getallen overgelegd onjtrentd e toe- stand in Duitschland. Over het aantal Duitsche krijgsgevangenen toonde een Britsch document aan, dat er buiten Duitschland nog 433.295 krijgsgevangenen in Britsche hancren zijn. Op het oogen- blik worden er per maand 17.500 gerepa trieerd; vanaf Juli worden het er 20.000, „Zijn redevoering zal ver weerkllnken* later misschien nog meer. Frankrijk verstrekte de volgende cij- i'ers: 631.483, waarvan 593.276 in Frank rijk. 19.601 in Noord-Afrilza en 18.606 in de fransche -one van Duitschland. Meer dan een half millioen hunner zijn recht streeks in de Fransche economie inge schakeld. De Ver. Staten hebben de meeste gevangenen aan Frankrijk over. en hebben nog 15.103 krijgsge vangenen bulten Duitschland (voor het meerendeel in Italië) 15.873 in Ame rikaansche zone en 103 in Amerika, in hospitalen of als gevangenen wegens misdaden. •ant :ht van trige week: laten en c pnjsregelingei ejj handela; fabr"— ?o^ignca\er^°tiPS wone’ allerdaagschtf eerlijkheid. Hij stel- republikeinsche Ho Hoorfno oon Avtmsofa Ir, naai» z4n aa> ^a a.,a».a. grondstof- /erige kos- 'OlgS -i h« NIEUWE KOERS IN DE PRIJZEN. PRAKTIJK, van 12 dezer heeft ons voorloopige de prijastop van daarvoor in de plaat» ''"'’en. die fabrikan- lastinggeld, „uclaren wat ruimer >rikant mar dig de i ti en van de ov< w irdtyd worden als opslag

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1