SCH00NH0VEN5CHE COURANT VIFR BLADZIJDEN. VrOENSDAG 19 MAART 1947. 79e JAARGANG. No. 39 DAG 17 MAART 1947 NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHOLLAND EN UTRECHT rderij en o n b vee, o n ds meer moge groele» BINNENLAND. DISTRIBUTIEN1EUWS. mde >ril) we div< ren van •ld. Zijl isstrat BUITENLAND. mneer l'LAAISELIJK NIEUWb. NEDERLANDSCH-INDIE. 6 koopers taschjes ita i< n santé bijzonder- t atoomonder- Verschljnt Maandag, Woensdag en Vrijdag Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post f 1.57JZ ENGELSCHE NE1 een ziekvi van i O, vanf iewij, d» intje. -wit. d, 3. OLSMEIJER, INA, Winsum (Gron.| op- nog- ■odu- en ordt dan In wezer cirach die ;nut sde- •wezen. len de zij nc zij zc .erge andei en i ond< voortdurend be- jn daar een een- vormen. De nrnedanen is het Noor- iritaar iderd- ils deelde hij regeering op lart om een had her- Tri rede >ud als aan, I rklarini jn zich i melk’ inlandse i betreft) wc voor alle taansche l de aam landelarer klnderwan je; rood-i een natioi partijen HOOFD RED ACTEUR: W KERREMAN8. Uiig. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13763. idaal Is dat Fr< ie Dultschers ir •zet. met de U van iekenli hun Roof tenland is en ileiding He o enen ?he regeering is voldaan gedachtenwisseling met Duizend -ifhonder t»rscht nog het Noord-’ iet vet- van aangekomen, ■in naar Zer- ”ransche staats- i in Fresnes ge- Duitsohers heb- Leningrac evenwljdi naar achlij.. maken. - Vijf regeerini Jenan munisti atoom-energie --'-■ruikt kan vroeg 'olgende vier rijc nen: 1. J. van den goud>i medaille; kleine goudeh medal hoorn) groot® vergu van der Duim (Oldc veren medaille All die vóór 18 21 zijn Elfsedenkruisj ontvangen W. Wijnii overtred: .depots zijn ont. handgranaten ’arijs. maar ook it er kisten met van «e- ■nls- spelen en bewoonbaar worden, dat de steenkoolenergie den Belgischen Cc 3 om de ge ioI te dekki r Aa is ge- recte belas- EXTRA TABAK. in de bedoeling ook lode (van 23 Maart tot en i tra rantsoen tabaksarti MODJOKERTO BEZET. Ned. troepen hebben gisteren Modjokerto bij Soerabaja bezet. Er sneuvelden 5 Nederlan ders en 18 inheemschen. 5 Nederlanders wer den gewond en 104 inlanders Het herstelwerk aan de sluizen is dadelijk ter hand genomen BON VOOR AMER1KAANSCIIE BLOEM. Binnenkort zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor Amerikaansche bloem worden aan gewezen. Door de aanwijzing van deze bon zullen de groothandelaren de groote voorraden die zij nog hebben en waarvan zij vreesden, dat zij zouden bederven, kwijt kunnen raken. NOG GEEN ZUIDVRUCHTEN. In de week vfin 23 tot 29 Maart zou een hon voor 100 gram zuidvruchten worden aangewe zen voor houders van een B-. C- of D-kaart. Deze aanwijzing is thans voorloopig twee we ken uitgesteld. voor de ko- tot en met 5 tikelen BURGEMEESTER L o p I k t bekend, dat op grónd het bepaald^ in arti-> der Wegen verkeer». ng. ihgaande 17 Maart met de orgi lur regelmat steld. geb sr op, d< len t de t “n hei -stellen. oerder van de -tigd, dat de _.<>baja maatregel van het gebt a troepen 1 .lijken er. s’ i zijn vernk gei deze uw. vel- vér- geheele annelijke iet 80 a bedenkt, groei- zaken PROTESTEN TEGEN CDERLAND. De Britsche minister van Staat. Hector Ma<. 1 gemaakt dat Engeland twee jericht tot de Nederlandsche het onderscheppen door de tarine vad Fritsche schepen, isver zijn onder de Britsch-Indische waar de regimenten bestaan uit ihammedanen en Sikl gekomen. Mochten provincie ech dat ook hiei Ad verten tién: 1—18 mm t 1 80, elke mm meer 1 010; derd* plaatsing halve prijs. Advertentlen tusschen de tekst driemaal de priH. wd: J. de Leeuw en A< 4 en: Klaas, z. van K. dg Ik. Ondertrouwd: in Besten. ias. z. van C. ie Hendrilkje, With. V Kool. c n Baar^n J. D. Kers J. A. Schi z. van T. I rvaa Vlist hi jfentwintig vliegtuigen der Chineesche mg hebben Dopderdag acht uur lang de hoofdstad van de Chineesche com- ten gebombardeerd. ir) groote (Dussen) i (Giet. 4 D ie verguld ziL wedstrijdrijders .zullen het •dstrijd 1947- *BDS) en inig in hg zijn >min goed l bieden aan heeft, nu En- is een beetje hvog-moreel er meteen Turkije spreekt over niëu- treffende de Darda- de vrije zee, waarop m inderdaad begrijpe- zeel ?hr. een irking te Ameide igste’ling ig. Voor de >csch;kbaar rliwiellamo gemaakt aan ■■’en zijn gekc >- Het ei r Joanowi. vodder1- achtertu zijn vermc. van 2 tot hulp aan dt door oml-.ooperijen een zijn beschikking te hel worden in de staa Deze man werd ei: De dienst van gen den commiss ver ons Joanowici ..hij telefoneert i Jotnowici opbeldi net door de telefoon: gearresteerd te worden' dat Het ligt mende periode (vai April) weer een extr beschikbaar te stellen. naar aanlei- hjet gebied van Sjahrir gericht, het overleg, dat ie is geweest, niet zichtbare resultaten n de militaire bezet- de maatregelen undigen zullen opheffing van de commissie-ge- srleg te treden over gebied in samenwer- republikeinsche m kunnen wor- Hkkeling geschreden c._ Lwee of drie jaar de vliegtuigen zuilen worden door dezelfde Aanvankelijk zai hun snelheid g- i dan die van schroef- of straalv. doch hiertegenover zal staan dat ide instan- gevoerd. :hool, be- voor hetgeen hij geaaan had. is de brand- viiea de itwoord. ,De atoom- is bedwongen en in ene fa in ge- echter zal klnderportemon» zonder inhoud; kinder, de portemonnale en spiegel- hij den groepscommandant Neil. heeft bekend protesten heeft ge regeering. inzake Nederlandsche Mt Lopikerweg- Wast •f de Breedeweg M ikerkapel tot de grene gemeente Schoonhoven nede de Damweg van- Polabroekerdam, in ver. d met den opdooi ea heiwerkzaamheden. r ohbepaalden tijd voor verkeer in beide rich- en met motorQtuigen meer dan twee wielen sloten zal zijn, ik. 13 Maart 1947. Burgemeester voora-t SCHUMAN. alles zou zeer schoon klinken als olie- "erbind.ngswegen en met name de niet zulke overwegende factoren Amerikaansche belangstelling voor het -sten waren. Het is nietiei dent Truman hulp wil id. dat erom gevraagd h >t moet verlaten. Het i_ hu het in zulk een hooj *nd betoog doet, geen woord s telingen betr i uitweg naar d( ie aansprakei den Uil et» ^..^cje. d. van J. - Wiiemïna. (L Gerardus So-« en C. A. van en P. LigU -hep en J. L* Hoogendoong •as. z. van S. Kortle- 'liet Lourens, z. van lart Gerarda Maria, G H. A. de Graaf -k in J. C. den Uijl en M, S. van Dommelen en P4 e« Gtyibertus GerarduaJ ti B. van Kats. WiL^ Oskam en M. Lekken, ouise. d. van P. J. J. er. Geert, z. van J1* >rk. Alida Maria, d., Vf. van der Griend, w levelt en M. Bosch. W. Vonk en T. Stlgtw. van J. Wink en M van z. van H. Verweij en k Adrlaan, z van L. G. fer. Getrouwd: D. de Jong. 26 j. J. B, n den Berg. 33 J. J4 de Gilde. 31 j. P4 Veer. 29 j. W. T, n G. de Bruin. 24 j. en B. Vonk, 25 j. 55 j. L. J. den Oud- terdam). overleden te d. 25 1. overleden te j., echtgenoot van F. i te Amersfoort C. Ooe- ar van D. Brand. 0. aar van W. de Jong. —4 uidervliet, 88 j„ wedu- C. P. van Klaren, P. van Vliet. len: J. van Altud, 46 j, ■de. 3SEL. Geboren: Willem, C. Baas. i verdere toekomst zal het mogelijk t vliegtuigen tot een hoogte vanee- i 1000 tot 2000 k m stijgen, op deze lun richting bepalen, hun atoom- energie-motor uitschakelen, gelijk de maan een satelliet van de aarde worden en in min der dan twee uur de wereld rond zijn. Derge lijke reizen zullen natuurlijk sléchts voor groote afstanden geschikt zijn. Over de bestudeer-ing der atoomenergie in België zeide prof. Cosijns. dat een stud ecen- trum wordt opgericht aat reeds over 100 k g. radium beschikt. Het is de bedoeling met Ne derlandsche geleerden samen te werken. Men wil zoo spoedig mogelijk komen tot het aanwenden van de atoomkracht als ener giebron. STRIJD IN BRITSCH-INDIE. Britsch-Indié wordt nog m hoe moeilijk het zal zijl ±tige inlandsche regeering te strijd tusschen Hindoes en Mohammc er zeer bloedig. In de Pendsjaab, in l den van Britsch-lndië, .s de stad Amr een puinhoop. In Moeltan zijn zevenhom vijftig huizen en winkels vernietigd en twin tig plaatsen van aanbidding in vlammen op gegaan. Heele dorpen zijn weggevaagd. Wat in vijftig jaar was opgebouwd, is in enkele da gen te^niet gedaan. Duizend menschen zun ge dood en meer dan elfhonderd ernstig gewond. Op het oogenblik heprscht nog steeds een pa niekstemming in het Noord-Westen van de provincie. Tot dui troepen, ook Hindoes, Mol onlusten voorgel: geldbeden in de dan vreest men, zal komen. VADER EN 2 ZOONS GEDOOD. Gisteren waren te Hoek van Holland eenige mannen bezig met het trekkën van palen waarbij %ij een tractor gebruikten. Zij mertc- ten ook een stuk ijzer op, dat boven den jjrond uitstak en bevestigden een staaldraad eraan Op het oogenblik dat de tractor zich in bewe ging zette, volgde een hevige ontploffing Drie mannen weroen in de lucht geslingerd en on herkenbaar verminkt. Een vierde kwam er mét enkele gekneusde ribben af. De naipen van de slachtoflers zijn M. van Oosten 62 jaar er. diens 34-jarige zoon W van Oosten uit Hoek van Holland en een tweede zoon uit Heineooro de 34-jarige M. ifan Oosten. Vermoed wordt dat aan het gevonden stuk ijzer een granaat bevestigd was. DE ELFSTEpEN TOCHT. Het bestuur der vereeniging „De Friesche Elfsteden” neeft een onderzoek ingesteld naar de gegrondheid der klachten, die naar aanlei ding van de Elfstedentocht tegén verscheide ne deelnemers aan de wedstrijd waren inge komen Het bestuur heeft daarom besloten aap de volgende vier rijders een prijs toe te ken- i-l- J. van den Hoorn (Ter Aai idSn medaille; 2 A. Verhoeven 'aille; 3. A. S. de Vries ;uld zilveren médaille: leboorn) kleine 11e overigjë wi„ aangekomen jje met inscriptie ..wet ;n, uitgezonderd J Wijnia (Edei nia (Edens) die beiden zoodar l:ng zijn geweest, dat zij volledi gedisqttalificeerd TAND. rd H. de Man en J. O, eden: S. de Groot. 75 oom. iren: Pieter z. van liter. Adrlaan, z i Blom. Hade van der Plas. >oren: Hermanus Adrla., Stigter en G. van dg sn H. J. Roubos en D, iwd: H. Ega» en J. n en A., Putters. Ge^ msen en W. J. Köhler, lijn, 46 j., echtgenoot® Het verdrag wordt qnderteekend. De Regeering gaf machtiging. De Nederlandsche regeering heeft volgens bericht uit betrouwbare bronnen te Batavia de commisise-generaal ge machtigd de overeenkomst voor een „Vereenigde Staten van Indonesië” en de Nederlandsch-Indonesische Unie welke te Linggadjati is geparafeerd in Novem ber 1946, te teekenen De Nederlandscl door de jongste l Soetan Sjahrir. Vernomen wordt, dat de commissie leden het standpunt van de Nederland, sche regeering nog niet ter kennis van Sjahrlrfhebben gebracht Óie naar Djok jakarta is vertrokken om ir. Soekarno op de hoogte te stellen van de bezetting van Modjokerfo. RIJSTOOGST GERED. Nabij Soerabaja hebben de republikeinen sluizen vernield, waardoor de rijstoogst werd bedieigd en hongersnood onvermijdelijk werd. Met bet oog hierop moesten Nederlandsche troepen overgaan tot bezetting van de geïnun deerde gebieden teneinde gelegenheid te schep pen de vernielde dijken en andere irrigatie- werken te herstellen. Een woordvoerder van de commissie-gene- raal heelt bevestigd, dat de commandant van den sector-Soerabaja maatregelen heeft geno men, tot bezetting van het gebied van Modjo kerto. Nederlandsche troepen hebben Modjo kerto bezet om de dijken er. sluizen, die door Indische extremisten zijn vernield, over te ne men. Voorts deelde genoemde woordvoerder mede, dat men met deze actie eerst na onder- handeiingen met de Indiërs begonnen was en dat de actie bedoeld was om 2.000 ton rijst, die volgende maand geoogst moest worden, te red den en de bevolking van dit gebied voor hon gerdood te behoeden. Deze actie zal geen in vloed hebben op de onderteekening van het accoord van Linggadjati. De woordvoerder gaf voorts een beschrijving van de inundaties, welke hij het gevolg noemde van extremisti sche actie en van kwaadwilligheid van locale militaire commandanten, die zich niet hebben onderworpen aan de autoriteit van het hoog ste militaire gezag. De commsisie-generaal heeft, ding van'de militaire acties n Soerabaja een schrijven aan waarin betreurd wordt, dat in deze aangelegenheid gaand» op tijd tot afdoende en heeft geleid. Na afloop van mc ting en na vaststelling van de maatrej welke door onze waterstaat-deskunc moeten worden> genomen voor c den noodtoestand verklaart neraal zich bereid i in overleg de wijze, waarop in dit gtv.. king met de organen van het bestuur regelmatige toegtandei den hersti Naar de heer Cosijns verder mededeelde zullen ook de scheper, binnenkort door atoom kracht voortbewogen worden. De ruimte. de steenkool thans inneemt, zal dan ber kunnen wor den voor het vervoer van goec ren. In een zijn, dat rend van hoogte ht irgie-mo i satelik. dan twee reizen >ote afstai Dver de meente l 25 cent pe ten verkot is bestemi waard". DUITSCHE REGEERING IN VOOR BEREIDING. Politieke leiders te Berlijn hebben een po ging gedaan om de eenheid van Dudschland te herstellen door de voiming van een com missie, bestaande uit 32 vertegenwoordigers van alle partijen, teneinde jp deze wijze de grondslagen te «eggen voor een centrale Duit- sche regeering. De leiders van de ChUstelijk Democratische Unie uit alle zones kwanten bijeen en verzoch ten aen lelcers van alle partijen gezamenlijk een conferentie te beleggen. Politieke waarnemers zeiden dat deze po ging om tot herstel van een nationale regee ring te komen door alle partijen werd ge steund. ir schoonmaken van Orgels verder prima in ®r<** ngen. - Billijke prijs, ibevelend: BR. K 0 0 IJ, ÏL EN PIANOHANDEL OOP: ZWO bossen Stookrlet, goed voor ophooging. bevragen: L. BOER, itraat 23. Gouflerak, UIL: Een Gabardine Regenmantel, [oeden staat, moat A 40 Textielpunten. Ta gen H. VAN BUREN, land C 9, Gr -Ammer». ;OOP: Een nieuwe Vischzegen, 75 Meter diepte 210. sevragen: T MUDOE, rsteeg No 11 Lekker- ;OOP GEVRAAGD: ■en Kippenschuur Meter mag ook grooter Adres Benedenkerk Stolwijk. GEBODEN: Dames bL Wintermantel, a n voor W) en W ■n Brieven: M l®5- t-Ammers I GROOTE SCHANDALEN IN FRANKRIJK. De Fransche minister de Preux heeft eenige schandalen geopenbaard die pas aan de dag komen. ergste is wél dat van den Roemeen Hei. Deze min was voor de oorlog een mhandelaar en woonde in een krot in een rbuurt. In het begin van dit jaar bedroeg logen milliarden. Er wordt gesproken t )0 milliard, die hij kreeg door zijn de Duitschers. Deze man slaagde er in deel van de politie tot b te hebben en ..een staat te ‘nat", zeide de Preux letterlijk, eindelijk gearresteerd. t de nafionale veiligheid zei te- ssaris van politie Fournet: „Le- uit." .Goed." zeide Fournet. mij iedere dagMaar toen ie. riep de tommissiaris Four. ..Je staat op het punt i” Het spreekt vanzef) commissaris Fournet die dag zelf achter slot en grendel zat. Een ander scham lieden, die door de vangen waren gez ben meegewerkt. En dan heeft de minister nog medegedeeld dai er groote geheime wapendepots zijn c"‘ dekt met duizenden geweren, hapdgranak.j mitrailleurs Niet alleen in Pa on andere plaatsen. Het feit dat - w .pens, afkomstig zijn uit het ministerie de Luchtvaart dat lange tijd jn handen is weest van dén communist Tillon, zegt mis schien genoeg. GETOOMDE ATOOMKRACHT. In het Belgische plaatsje Cour St Etienne sprak een redacteur van het A.N.P. prof. Co sijns, die, zooals men weet, dit najaar in een stalen kogel, met prof. Picard, zal a^dalen naar nimmer bereikte diepten van den Atlan- tischen Oceaan. Het gesprek, dat aan de be zichtiging van den stalen kogel voorafging, bewoog zich tusschen de twee uitersten: de reis naar de maan en de tocht 20.000 mijlen aiep onderzee. Prof. Cosijns gaf n.l. interessa heden over den stand van het zoek. „Wanneer denkt u dat de t dusdanig bedwongen is, dat zij gebru: worden voor industrieele doeleinden?” de redacteur. De prof glimlacht en ant nergie is sedert 1943 reeds bedwongen ■Amerika bevinden zich reeds verscheidei orieken die door atoom-energie wordei dreven. Bijzonderheden hierover zijn aog niet bekend. Ook in Frankrijk zal men binnenkort overgaan tot de oprichting van .wee productiecentrales van deze energie en van drie fabrieken, die haar zullen benutten De ontwikkeling is trouwens reeds zoover voortgeschreden da* te voorzien is, dat bin nen twee of drie jaar de vliegtuigen voortge- ureven zuilen worden door dezelfde atoom- Kracht Aanvankelijk zai hun snelheid gerin ger zijn dan die van schroef- of straalvlieg tuigen doch hiertegenover zal staan dat zij zwaardere lasten zuilen kunnen transportee- ren, omdat gten verbrandingszucistof voor de motoren meegenomen behoeft te worden Vooral ih de Poolstreken en in de woestijnen dus plaatsen waar geen steenkool aanwezig is zal de atoomenergie in de toek' mst een be- angrijke rol gaan spelen en deze gebieden zullen hierdoor 'bewoonbaar wp?den. Ver wacht mag worden, dat de atoomkracht op ■ten duur de steenkoolenergie geheel zal ver- dringen. In den Belgischen Congo is voldoen de uranium aanwezig om de gcheele wereld- behoefte aan gteenkool te dekken." Hoornaar. De sneeuwlaag die gedurende -• *ge y00* lange tijd de velden en wegen bedekte is weg- igen die bijna geheel Engeland gedoofd en heeft een enorme watermassa ach- het personeel onbereikbaar is tergelaten De wegen zijn in modderpoelen ver- Nooraen van Paraguay is anderd en onbegaanbaar op somm.ge plaatsei\ der ipstandelingen en alle en (je poiders staan de laag gelegen velden chen de hooidstad en de n- onder water. Er zijn zelfs gevallen, dat de verbroken bewoners hun woning moesten verlaten en el- iw aan te leggen spoorlijn van onderdak zoeken De laatste dagen zijn de le Noordelijke ijszee, welke gemalen in werking gesteld, de regenval zorgt ipen met de lijn van Moskou er echter voor, dat het water nog niet erg zal de exploitatie van reus- zakt M,, de vischstand zal het mogelijk nog meevallen ai dacht men. dat velen door de sneeuwlaag de verstikkingsdood gevonden zou den hebben. Lekkerkerk. De 3-jarige Albertje Prins be gaf zich op het ijs in de sloot langs de Langen Achterweg en zakte er door. De 13-jarige C. Noordergraaf, die toevallig passeerde, bevrijd de het ventje uit zijn benarde positie. Het genyentebestuur hield een aanbeste ding voor het dempen van een sloot in een terrein aan de Wilhelminastraat Er waren 7 inschrijvingen De laagste inschrijver was A. T. de Waard, ^ekkerkerk f 7667. en de hoogste P. V. d. Dool, Bergambacht 9440.—. Het baarhuisje op de Israëlitische be graafplaats aan de hoek Kerkweg-Tiendweg West, dat daar ruim 60 jaar gestaan heeft, is afgebroken Dit is voor het verkeer gemakke- ijker, daar men van beide wegen op de an dere kan zien of er tegenliggers aankomen. De storm heeft Zondagnacht danig huls- eehouden Boomen, schoorsteenen en dakpan nen hebben het moe*en ontgelden. Een in d« rivier bij bouwmaterialen M Luljten N V. lig gend schip van 300 ton. geladen met kluitkalk is gezonken De kluitkmk is verloren gegaan Nieuw.Lekkerlsnd. Donderdag tusschen 9 et 10 uur. zal een cantinewagen door onze ge- l^omen voor de verkoop van zegels per stuk Tevens zal koffie met gebak >op worden aangeboden. De opbrengst id voor de cantinewagen ..Alblasaer» ■nrg maakt over eer. >c net bericht goed een Amenkaanmk er plannen worde* •val ooit weer oorlogsge- dat dan Engeland gereeo :ring en industrieën naai brengen. ts te maken met de rede van die -oo'n opzien heeft ge- GEEN OORLOGS-ALARM. Truman waarschuwde. Vin het ANP. ontvingen we een bericht, dat misschien bij sommige lezers ontrust zou kunnen wekken In zijn kortheid leest dat be richt. „Volgens een gepubliceerd bericht uit Was hington worden plannen ontworpen om de Brii&ehe regeering en industrieën naar Zuid- Afnka over te plaatsen, indien er weer een oorlog zou uijbreken”. Nerveuze lezers z:ouden daaruit kunnen op maken dat Engeland zich zorg dreigende oorlog, maar wie n leest, zai begrepen, dar blad meent te weien dat ontworpen om ir. gev; vaar zou rommelen dt zou zijn om regeennj Zuid-Atnka over te U*. Dit heeft dus niets president Truman, maakt. Ofschoon zekere bemanteling in de termen s toegepast, kunr.en toon en bedoeling me- misverstaan worden Die toon is uitdagend je- ,ens Rusland. De machtige mogendheid in hc •Vesten deelt de machtige mogendheid in he Oosten in onomwonden termen mede, dat zij den Russischcn druk op het Nabije Ooster nfet langer aanvaardt Zij verzet zich tegen dc Russische machts-aanmatiging En de pessi mist staat gereed met zijn conclusie: dit is de inleiding van den volgende grooten oorlog Dc ressijnist heeft zich al in het openbaar doer hooren. ook in Amerika zelf. Impiers heeft de zelfde Chicago Tribune verklaard dat Truman een oorlogsrede tegen Rusland uitgesproken heeft, zoo boud als nijnmer een president voor hem heeft gedaan, behilve dan dat bij niet om een oorlogsverklaring heeft pevraagd. Velen zullen zich de (Jverneming van Enge- .hs, nog geen hten de ongere pter voortduren, erin verandering KURIL BER1CHIEN. Een Britsche en Nederlandsche handels- delegatie hebben in Londen een handels-over- eenkomat gesloten, waarbij ons land nog dit jaar, zooveel mogeiijk van de weinige over schotten aan kaas .gecondenseerae melk, eie ren en oacon zal uitvoeren. In Januari zijn in ons land 4000 verbrui kers van electrische stroom en 5000 gasverbrui- kqrs aigesneden, omdat zij hun rantsoenen hadden overschreden. Voor het seizoen 1947 hebben de Britsche autoriteiten het invoercontingent van Neder landsche bloembollen vastgesteld op 11 mil. toen K.G. Een bedrag van f 715.000 is de opbrengst van een collecte die ter gelegenheid van de verheffing tot het kardinalaat van kardiaal De Jong is gehouden voor herstel en opbouw der verwoeste R..K. kerken In ons land. De 49-jarige C. D. v. d. Pol, in 1940 ka pitein der infanterie bij het Ned. leger, nam na de capitulatie dienst in het leger van den vijand .Hij vocht aan het Oostelijk front. Het Rotterdamsche bijzondere gerechtshof veroor deelde v. d. Pol tot de doodstraf. De Koningin heeft gratie verleend aan A. .C. Manintveld, die ter dood was veroor deeld. De straf is veranderd in levenslang en - voorts heeit de Koningin gratie verleend aan A. Doorewaard, die eveneens ter dood was veroordeeld. Zijn straf is gewijzigd in 20 jaar gevangenisstraf .onder aftrek van preventief Op het moment, waarop het vliegtuig van de dienst Batavia—Australië gereed stond te vertrekken ontdekten douanebeambten in de bagage van luitenant-vlieger Groen en zijn vrouw een hoeveelheid juweelen ter waarde van circa een half millioen gulden. Het echt, paar was voornemens deze naar Australië te smokkelen Beiden zijn gearresteerd. Doordat de bestuurder onwel werd reed de Amsterdam een vrachtauto «p een tram aan cie Overtoom. De 22-jarige P. Meulenbeld werd gedood en 2 damc-s zeer ernstig gewond. De aanvallen op kolentreinen in Duitsch- land duren voort. In Hamburg is een door po litie bewaakte trein bijna leeggehaald. Terwijl de politie vocht tegen een troep aanvallers, naalden anderen de buit binnen. Een millioen Londenaars is zonder wa ter, daar de waterleiding van Leabridge J de overstroomingen die bijna geheel Eng teisteren, voor ht; Het geheele I •hans in handen d verbindingen tusscl vierhavens zijn Een nieuw aan te leggen spoorlijn van id naar de Noordelijke Ijszee, welke lig zal loopen met de lijn van Moskou Moennansk, zal de exploitatie van reus- ifie hout- en ijzerertsvoorraden mogelijk Ameide. De heer J Pince van der plratst oij de administratie der d»re <.mgen in de ms^ei tie Gormchem. Ba? ar Op 12. 13 en 14 Maart werd een bazar gehouden teo bate van dt Chr mu- vereeniging ^Crescendo" ter versterking het instrumentenfonds. Des Woensdag om 3 uur opende onder v« oelsngstelling. de eere-voorzitter de heer Cl Will de bazar met een kort woord en opwekking om vriendelijke medewei verleenen tot het slagen der bazar, neeft inderdaad getooQd warme belani te bezitten voor d^muziekvereenigini -verotlng waren prachtige prijeen bi «zoo&ls een radio, stofzuiger pop poppenhuis en een laken De kaas die was op 5 November 1946 viel ten deel heer K Boon De heer J Oosterom Hz ont ving een wollen deken, omdat hij het aantal erwten die in een pot zaten bij het raden he» dichtst benaderd had Gevonden- bruin wollen ki zwart gebreid wollen kinderwantjt lands handhaving der orde in Griekenland rustiger hebbep voorgesteld dan zij nu wordt ingeluid. De Engelschen zullen Griekenland op 31 Maart verlaten. Hon moeilijke economische toestand noopt hen tot hët opgeven van dure buitenlandsche posities. Zij zijn bezig met de uitvoering van ee«p ingrijpende opruiming: Egypte. Griekenland, Britsch-lndië en trekken zijn, zich op hun Moofdsterkten terug Griekenland is door de Duitschers leegege- roofd en platgebrand. Dit feit heeft Truman ter inleiding gebruikt voor zijn grootendeëls cp moreele overwegingen gegrond betoog. De democratische vrijheid van Grieken en Tur ken wordt bedreigd; die van andere volken, die niet in vrijheid hun bewind hebben kun nen kiezen na den tweeden Wereldoorlog, is reeds teloor gegaan. America, als kampioen der democratische vrijheden, wordt nu door hem uitgenoodigd om Grieken en Turken te helpen. Dit alles velden, verl Dardanellen in de Nabije Oost dat preside) Grlekenlam geland het vreemd, dat maar uitdagei bij betrekt en we onderhand! nellen: dien de Russisch! lijk zijn. Doch hoe men ook Truman's rede wil lezen en uitleggen, een feit staat vast noch Amerika noch Rusland wenschen een nieuwen oortog, en Rusland is daartoe zelfs volkomen onmach tig. Het is uitgeput en verwoest en 't heeft geen vloot, die tegenover de Amerikaansche van eenige beleekenis is NAAR ZERMATT. Aan de uitnoodiglng van de Zwltsersche ge meente Zermatt aan het prinselijk gezin is di rect gevolg gegeven. Maandagmorgen is prins Bernard met de prinsesjes Beatrix en Irene van bet vliegveld Socsterberg naar Zermatt vertrokken. Prinses Juliana zal enkele dagen later vertrekken Het vliegtuig is veilig te Sion f Het gezelschap is daarop per treil matt vertrokken. TEGEN DE ZWARTE HANDEL. Zooals medegedeeld Ls het de bedoeling van de regeering krachtig op te treden tegen,be drijven, die zich aan ernstige overtredingen van de distributiemaatregclen schuldig maken. De directeur van het Rijksbureau voor hout heeft thans sluiting voor onbepaalden tijd ge last van dertien meubelfabrieken van uiteen- loopende grootte en een zagerij, alle gevestigd te Kuilenburg. Sommige ondernemingen heb ben groote voorraden hout nie* aan het rijks bureau opgegeven. Andere bedrijven kochten zonder vergunning groote hoeveelheden hout. Bij de overige zeer talrijke meubelfabrieken in Kuilenburg zullen de bij de gesloten bedrijven betrokken werknemer» werk kunnen vinden terwijl ook in plaatsen in de omgeving in de meubel- en aanverwante industrie ma#^jjk- heid tot plaatsing bestaat. VERMINDERING LANDARBEIDERS. Op grond van gegevens door het Landboti™ economisch instituut te Leeuwarden in 37 wel bewust uitgezóchte platte'andsgemeenten zameld. wordt berekend dat in ons g- land van 1939 tot 1946 het aantal mam.. arbeidskrachten in den landbouw m< 85 000 is afgenomen Wanneer men t dat dit verschijnsel zich voordoet in een ende bevolking dan is deze gang van meer dan zorgwekkend. MELK VAN DE BON? Meening der producenten. In de kringen van ziiivelproducenten bestaat vrij algemeen de overtuiging, dat het mogelijk zal zijn a s. zomer de melkccnsumptie vrij te geven. Door deze deskundigen wordt de pro ductie dan op 90 pCt. van die tan 1939 ge schat, zoodat er naar hun meening geen aan leiding bestaat om de distributie te handha ven. Men ziet de zaak zoo, dat thans reeds, zulks speciaal in de streken, waar melk woi geproduceerd, meer melk wofdt verbruikt d zonder distributie het geval zal zijn, terwijl men voorts van oordeel is, dat een groot ge deelte van de melkbonnen in den zwarten handel afkomstig is van de grocte gezinnen uit de melkproduceerende streken. Door het opheflen van de distributie zou tevens aan de restanten van dit euvel een einde. k<>men. Van regeeringszijde schijnt men van oordeel te zijn, dat de distributie moet worden ge handhaafd. Men stelt daar, dat het gewenscht zou zijn om, nu de voorziening beter wordt, het vetgehalte op 3 pCt» te brengen. In producentenkringen daarentegen is men van oordeel, dat het volkomen verantwoord is om het percentage te handhaven op 2*/*, het gehalte dat nu reeds jarenlang bestaat en dat de voordeel en. van een verhooging van h< gehalte niet opwegen tegen de nadeelen het handhaven der distributie. Voorts spelen ook de deviezen een rol. Men v/ll in regeeringskringen i00 ‘millioen liter melk uitsparen om deze aan te wenden Voor de productie van Caseïne en melkwol. Hier door zou 25 pCt. aan buiteniandsche valut (voor wat de zuivelproducten betreft) worde gewonnen. Dezer dagen komen belanghebbenden nieuw bijeen ten einde hun standpunt r- maals uiteen te zetten. Men meent in prol centenkringen, dat er een einde kan komen aan de overheidsinmenging en men herinnert zich nog al te ongaarne het fiasco van de re- geeringsaankbopert van melkpoeder in het bui tenland, waarvan een gedeelte van slelhte kwaliteit, een ander gedeelte zelfs verbrand was. blauw gekleurd meisjeswant: naie. zwart leder taschje iqhoudende tje. Inlichtingen der rijkspolitie. Afscheid Burgemeester Winkler, Ammerstol. Zaterdagmiddag hebben mevrouw en burgemeester J. H. Winkler in „Het Gebouw” afscheid genomen van de bevolking. Na een korte inleiding van ds. Hugenholtz. voorzitter van het com.té, dat zich mei de leiding van deze middag belast had, sprak de heer P. H. van den Berg en schetste de goede verstand houding, die steeds geheerscht had tusschen de bevolking en den burgemeester. Spr. be sloot met de woorden, dat Ammerstol in den heer Winkler een burgemeester verliest, die geliefd was door de bevolking. Als aandenken bood hij namens de bevolking een schilderij van Ammerstol aan, voorstellende een winter landschap .geschilderd door den hfeer A. M. Brand. Na hem werd namens verschillende ties door diverse sprekers t woord i De heer Van Hofwcegen, hoofd der sci dankte den burgemeester voor het onderwijs in Ammerstol De heer A. M. Brand sprak namens weer en de distributie; de heer Van der r.amens de zangvereeniging .Aurora” en ijsclub „Vooruitgang”; de heer Visser namens „Excelsior"; de heer De Vos namens de sport- vereeniging en de heer Hueting namens de spaarbank en de ziekenhuisvcrpleging. Na mens de kerk sprak ds. Hugenholtz, die in nut bijzonder de moeilijke jaren van de Duitsche bezetting liet uitkomen Het was een geluk voor Ammerstol, dat men wist een burgemees ter te hebben, op wien men vertrouwen kon en die de belangen van de bevolking tegen den bezetter verdedigde, waar dit maar mogelijk was. Hierna sprak de burgemeester een af scheidsrïde. Verstandelijke overwegingen had den hem i.d.t genoopt Ammerstol tg^erlaten Zijn hart liet hij dchter achter. Spr. memo reerde verschillende voörvallen uit zijn loop baan én als hoofd èn als burgemeester. Hij dankte de bevolking voor het hem aangeboder geschenk er. sprak de hoop uit, dat boven d< politieke verdeeldheid van de bevolking, wel- i ke hij noemde een symbool van haar vrijheids zin, het gevoel zou staan, dat allen inwoners waren van een dorp en dat boveh de politiek» i belangen steeds uit zouden gaan de belangt» i van het dorp, dat wij allen zoo lief hebben. Een door den burgemeester aangeboden the» besloot deze- middag. Ammerstol. Zaterdagavond vond in „He* Gebouw" eert bijeenkomst plaats, waar air 1 spreker ds J. J. Buskes Jr. uit Amsterdam, optrad, met ais onderwerp: .Kan een Christel socialist zijn?” Dit onderwerp werd van all* zijden door sprekef belicht. De geheel bezett* ^zaal volgde dan ook met gespannen aandacht de duidelijke uiteenzetting. Na de pauze wer- aen verschillende vragen zoowel op gods- dienstig als politiek terrein gesteld, die de spreker zeer uitvoerig beantwoordde. Aan het einde bewees het harteiïjk applaus, dat het ge- bodene aller instemming had. I Bleskensgraaf. Gevonden: een huissleutel en een nieuwe duimstok. Inlichtingen bij den post-commandant der rijkspolitie. die goederen naar en uit Indische haveqs ver voeren. MacNeil verklaarde, dat Nederlandsche sche pen 11 Britsche vaartuigen op de grens der drie-mijlszone in de Indische territoriale wa teren hadden aangehouden en deze naar onder Nederlandsch gezag staande havens hadden cpgebracht, waar de lading der Britsche sche pen is onderzocht. Op een vraag in het Lagerhui mee. dat men de Nederlandsche 26 Februari en daarna op 12 Maart om verklaring had verzocht en de verzekering gevraagd dat dergelijke incidenten niet haald moeten worden Wij zien met spanning naar een dergelijke verzekering uit, aldus MacNeil.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1