SCH00NH0VEN5CHE COURANT 1 (firmer leu LKEL liegt weg- ik bestellingen n aannemen, oor de ishave Droogtcheer- apparaat. frle JAARGANG. VRIJDAG tl MAART 19<f Ne. M. 19 MAART 1947, NIEUWSBLADVDORZUKHiOLLAND EN UTRECHT geplaatst zijn, ipublikeinen in DISTRIBUTKNiEUWS. irag, inder 65-2 algemeen 5ft het fabr en m“t BUITENLAND. kunnen wfl tot on» i 27 - Nleuwpoort NEDERLANDSCH-INDIE. :er ton KORTE BERICHTEN. U Inschreven voor: POPEC. MINISTER s weer lew^zing een V37-U79 so V EX d Dealer OOK iwe artikelen Schoonmaak 11 ERKENDE ADIO SERVICE TOONKAMER HAVEN 45. de loot van dat groep einde den kert Ned< publ iriteiten t door de repi Paraguay Buenos Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 ■taanden 1.30; p. poet f 1J7H T.B moest wordt van de actie geheel te hant vernielingen pei Amei mijiic ■n kelen Ri land sisch fat. prodi sche ma; onl; brit nog versti spitau. velen naar we_ nmijnen rbetei alleen Voorts voor vt liter petroleu... rijn reeds geldig ver en 62-3 algemeen voor vet vleesch. vleesch. vleesch. rsterkers. •bilishave en e, uiii een n komen, dat de regeerinf de motie één overeenkomt Bij 153 001 de. I. 65-1 tabi 65-2. 65- 65-1 ve»“ Dondei stoomt mijn abak 35-3 tabal 'ersnaperi tpaar dal drieling- HOOrnUDACTXUB; W. KKBKBMANS. Dit». S. W. N. TAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeleL 801. Oir. 1H<>. op aan' >.ig heel van de voi den brief van lening >elin| commit J. H. verlater i sllssmg eenkom:t Van g dat beid» bev« is hetwelk de i dollar, mie opgelegd, met 2.1 zou worden, wanneer L< g niet zou intrekken, «King zou veroorzaken. len zich {ebeuren irmo^de jeid en aan ar- ïzien de men lezien door is en heb- ik ringen ligers. djjers Waschmachlnes. Ovens. Koelkasten Imp. artiki De ren en c dacht va pleegd. 1 heeft zij de zijde tere i officeel' looi ipstan- duurt. bonhenknoéierij werd dezer i C.C.D. in Overijsel ontdekt, liker van consumentenbonnen in ruim anderhalf lafenis' komen weer Elec. Soldeerbouten. had land- De minister ver- waarom door de Nederland steeds weer •n moest worden ge- "ing van tlendui- dagelijks spo< dat zullen brer ulstere gevi Jgstijds ■a vap vier br i tens De Haai fietsen der bet zich in lekken staller een bo: boekje een got nieuw r dan lat >i structie stalling een kei heeren dat na fietsen, manier stolen. •5-D reserve 65-1 boter «6-1. 63-4 boter 65-2, 66-2 boter ^sterdammers geai billende inbraken ontmaskering x >or gevondei eveneens tngen in i ../allen i gepleegde politie te f aruggen ovei igevoige van AdvertentiÖn: 1—18 m m. 1 M, elke m m. meer f 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tusschen de tekst driemaal de prtH. gr. sui- >isel enz. stroop choco- icratie 1 zijn an de echter een vrij Kamer en Sent e nog met lederen |e en 24 uur service. ihaarscl >ede en.. _‘n dan hv tgekvn van 1 In jood- olutie zich heeft idering heeft de „nen staat van oor- afgekondigd. Alle of- rebellen voegen, zul- ■atalagen. de uit heeft te een week de re- inigo in Paraguay die ever- sdrag, het dat Mai om aal. deel seerd i men b i, b.v. een zou kunr serve-onu bedoeling uitgeschal Het zal sche vliegtuiger cvriositeifshalvt Een andere evenals de r Indié gerooïu materiaal van Dit materiaal u op dit Punt Is een militaire sren breid tot het e ka, lard wil schat, is nl. •'«arde zijn niet regeering aan de republiek op goedkeuring tot het voorwaarden men aanneemt, de onl van Moi' Van Pol de Weerg*"' Gramofc Gramofc coi Theelichte, Kookplat Kachels se Elec. leveren U gaarne: >s Gloeilampen en Radiobuizen. rgevers. nofoons. toon, ''omblnatie's. .ten. iten. en Artikelen. ontvangen ivjjzing voor: - Stofzuigers ijzers en andere zeldzame Artikelen leveren dit volgens tlijsten Zie onze levering volgende week op. met het b< aoe het karretje reeg, in ruil •iets met go< .vul gaven is ».c» uckcuu. •-‘-■’kken van het complot korten tijd op de omschreven Haagsche stallingen werden ge len worden achterhaald. Coming, burge: staat New-York. x megen heeft ges maakt, dat ..Nijmegei zameling van Nijmegen het Albany-Nij Jr.. een voora; zal met 3 and< K.L.M. vliegtuig lam vertrekken om gedurende zoek van een week aan Nijmegen uit de hand inlichtingen te krijgen over de waarop Nijmegen het beste den. IRATIE'S Radio Ven imofoons Pt nddynamo's en alle "•rlw-he Apwirai'i Gedurende volgende bot liter petroleum: *—i. A 20. Kaarten u tarten UC 611: bon C D 10 van de kaart UD doeleinden recht op 6 li Tot en met 5 April Waard de bonnen 61-3 twee liter petroleum. •nige dagen xermiste Dakota- de dienst BataviaBandoeng .ending gemaakt cp het republi- vliegveid Kalidjati nabij Poerwa- Eric Harrisoi Australische parlemen "’•esident Chifley hede >ed de voorge de Nederlandsch hebben op de l ten aanzien van rison vroeg, of zal hebben, dat ders. die thans I molesteeren van van hun opvattingen. Harfasin vroeg tevens weltaen eenkomst zou hebben op de ning van zeven en eer. Nederlandsch-Indië. heeft den afgevaardigr schriftelijk In te diene GEEFT TOE. leider van de Amerika? heeft heden de bekendrm ..ei contract Van de ’■“geering als per 1 Maai wordei hun vaderlandsche plicht doen en een hoon voor de gevallenen, aan wrier nagedachtenis hij een woord van eerbiedige hulde wijdde. Den dag tevoren was door de communisti sche afgevaardigden weer een aantal brieven voorgelezen met allerlei beschuldigingen over het optreden van onze troepen. De minister wenschte nu óok eens een der brieven voor te lezen, zooals hij deze herhaaldelijk ontvangt. Het was er een van eenige met namen door den minister genoemde soldaten van onze troepenmacht in Indië, waarin deze, onder bijsluiting van een stuk uit „De Waarheid", hun verontwaardiging luchtten over „de leu gens en de lage, op Duitsche leest geschoeide campagne", die door de communisten in Ne der >udig vrouwtje, Jette Opdar geheeten, die met haar man een kop van Jut" de kern, gedurende dien tijd althans, i ud van het gezin te voorzien. >dam nu beweert mede-erfgei een millioenen-erfenis, die i door een nicht uit Pbiladeli belee- citeerde :ns van ön- leest ge- een treffend moment in de Ka- irbij talrijke leden luide hun instem- met dezen scherpen tegenaanval van den ter 'betuigden. I „RIJKSEENHEID" ’.Handhaving Rijks- >rof. Gerbrandy heeft een den minister-president, nog eens de meening te t beleid van de Ned. ie- ettlg is en het fundament jheden aantast. Bedoeld be- het een wederpartij ook voor de regeering laar toezeggingen niet kan BINNENLAND. FIEVEZ TEGEN DE COM MUNISTEN. *'-? en onteerende ten sinds lang bezig idië te bekladderen en te .ter van oorlog Fievez 1 c eens met hen i minister zeide een c... protest te moeten laten hoore óen van den communist De leger in Indië, Van „provocatie! Sche zijde" zouc 'klaerde niet te 'Communistische een blaam op onze worpen. Hi stem. zendei PLOTSELING RIJK. In de Waterstraat te Zwolle woont een oud eenvoudig vrouwtje, Jette Opdam van haar zelf geheeten, die met haar man des zomers, met een kop van Jut" de kermissen afreist, om. gedurende dien tijd althans, in het onder houd van het gezin te voorzien. Deze Jette Opdam nu beweert mede-erfgename te zijn van een millioenen-erfenis. die zou zijn nage laten door een nicht uit Philadelphia. i is ‘ste 2 25 pCt. van de anten moet stor- dan door het Bureau We in den 60.TAL Slaap- .amer Sa- - Boven- e Wand-, Tafel,. Werkverlich- VOEDSEL VOOR DUITSCHLAND. Ongeveer 3.5 millioen Duitsche kinderen en een millioen ouden van dagen, zullen via gaarkeukens aanvullende rantsoenen ontvan gen. Opgelegde schepen zullen met Duitsche bemltnningen voedsel." pootaardappelen en kunstmest naar Duitschland brengen. Indien Duitsch personeel 75 schepen zou beménnen in de Amerikaansche en Britsche zones jaarlijks <5 millioen dollar kunnen wor den bespaard. Men wil in Amerikaansche havens weke lijks zeven schepen laden met ruim 200 f ton pootaardappelen. Dit zou met de aanwe! ge voorraden een oogst van vijf millioen aardappelen mngelijk maken. Ook zullen de Dultschers vlsch uit Noorwe gen. Denemarken en Zweden krijgen en bete re vischgronden voor de Duitsche visschers- schepen. kolossale ioor den verbruiker van consumentenl Stichting qljtear in ruim de norma’euistributie te onttrek- 61:90 rants, kaas, 5380 rants, boter. 5800 iker, jam en stroop, 11 000 rantsoenen 4100 ranis, cacao, 30 330 rants, zeep, 30 schc enenbonnen. 3235 textielpunten, 2400 rants, tabak en 5800 rants, eieren. ,:j de Stichting behoorde een boerderij. 000 liter melk niet aan de fabriek afle’ Ter slotte is ook nog een behoorlijk bec aan ge.d verduisterd door een lid van personeel van de stichting. NIEUWE TRUC. laagsche politie heeft 'n nieuwe truc om uit een stalling te stelen, ontdekt. Een ■'rokkenen van het complot vervoegde een rijwielstalling met het verzoek een band te mogen plakken. Terwijl de materiaal ging halen, qtal deze „klant" i met een controlestrook uit het bon- van de stalling, zocht op zijn gemak de fiets uit en plakte daar dan een nummer op. Een medeplichtige ging >r met het betreffende bonnetje en in- hoe het karretje er uit zag, naar de en kreeg, in ruil voor een dubbeltje, irige fiets met goede banden. Öf de een fooi gaven is niet bekend. Wel, het ontdekken van het complot vier die in ko uit kond< 65-1.66-1. 65-4 vleesch 65- 2 vleesch 66- 1 algemeen 65-1 afgem„ 65-1 melk 65-4<melk 65- 2. 65-3 melk 66- 2. 6fe-3 melk 65- 4 eieren 66- u reserve icht van Woensdag op Donderdag «Hing het Grieksche stoomschip een magnetische mijn ga. _.ukte de bemanning met behulp het schip drijvende te houden I jpbooten het schip hadden be. chip is hierna cp sleeptouw ge IJnouiden. lolitie te Zwolle heeft vier Zwollena. Je Amsterdammers gearresteerd ver van verschillende inbraken te Zwolle ge Met de ontmaskering van dit ccmplof I ook een spoor gevonden dat naar Rot- rdfim leidt en dat eveneens opheldering be- .vofde te zullen brengen In verschillende tot nu toe, duistere gevallen van inbraak, waar onder de destijds eepleeede inbraak bij den comtnissaris vap politie te Zwolle. De vier bruggen over de Weser te Bre men zijn tengevolge van den ijsgang inge stort. ruil ingen. die jhan de Wit" —eek zich een vooi r en commandant -.iden, In gezelschap waren in het bezit v gunning, werd de wordt d' Nederlai DE NIEUWE BONNEN. Voor het tijdvak van 23 Maart t m. 15 April geeft elk der volgende bonnen recht op het koopen van: 66-2 66-3 algemei (bijzondere arbei. BELGISCHE REGEERING. De regeerlngscrlsls in België is door minis ter Spaak opgelost. Dit rijk krijgt een regee ring waarin de katholieken, als sterkste par tij, (9 ministers) niet langer meer gedwongen zijn tot het voeren van een vaak onvruchtbare oppositie, maar tij zullen met de socialisten (8 ministers), de tweede partij van het land, een zeer sterk bewind vormen. Er zal ver moedelijk positieve arbeid kunnen worden verricht. Zooals het in een democratie past, heeft ook dit twee-partijen-bewind zijn opipo- ïitie, bestaande uit de liberalen en de com munisten, die. zelfs samen, echter een vrij be scheiden plaats innemen in Kamer en Senaat. WERELD ONTWAPENING. De Amerikaansche senator Millard Tydings heeft in de Senaat een resolutie ingediend om president Truman de bevoejdheid te verlee- nen tot het bijeenroepen van een wereld ont wapeningsconferentie. Tydings verklaarde, dat Truman een derge lijke conferentie onmiddellijk bijeen moet roe- f pen wegens „de onmacht van de Ver. Naties, zooals haar organisatie thans is opgebouwd, D om internationale zaken te behandelen". EEN COMMISSIELID TREEDT AF. Uit Batavia komt het bericht, dat de heer Boer een verzoek om ontslag als lid van commissie-generaal naar Nederland heeft verzonden. In welingelichte Nederlandsche kringen te Batavia, wordt er de nadruk op gelegd, dat het vragen van ontslag van den heer De Boer niet zoozeer beschouwd mo*t worden als een uiting yan critiek op de ontwikkeling van de onderhandellngen met de Indonesiërs, alswel als eeniprotest tegen de houding, welke zeke re politjieke kringen in Nederland aannemen ten aanzien van de door de commissie-gene raal gevoerde politiek. De afgetreden heeren zijn van meening. dat het niei mogelijk la met Soekarno tot een po litiek aëcoord te komen, ofndat zij de opvat ting huldigen, dat Soekarno de politieke machtsmiddelen daarvoor mist. Inog meer aftredingen? indere correspondent van Reuter te ’int o.m. Het ontslag van dr. van den voorzitter der commissie-ge- Schermerhorn, en van het lid der x van Poll wordt thans in landsche klingen te Ba- i het eenige antwoord op •agen van drie tot de Neder- rvatieve groep behoorende le- imlssie-generaal Gezaghebben- van meening, dat de commis- If in verband met de uitleg van w|erp-overeenkomst van Linggadjatie op >de punt is gekomen en in haar laatste iiji bijna geheel op aanwijzingen van de .aAdsche regeering heeft gehandeld. De is]op het einde van de vorige week ont- tengevo'.ge van den brief van Sjahrir, g vrij te waarin deze zijn voldoening er over uitdruk- een gun- te. ..dat 1 het niet de bedoeling van de Neder- vju. landsche regeering is haar opvatting eenzijdig >r<£ën aan de republiek op te leggen". Indien geen >ouw van goedkeuring tot het aannemen van Sjahrir’s -j-jjan ZOuden naar >.gaanvragen van dr. jrhorn en den heer zijn geweest. Ook toriteiten waren de moeilijkheden en met het feit, x' de andere LEWIS toen op het Lewis, de leider van de Amerikaansche I gegeven tot mijnwerkers, heeft heden de bekendmaking, ja naar Modjo- vo’gens welke het contract Van de mijnwer- is. dat mftt de regeering ais per 1 Maart als ge- de re“ eindigd moest worden beschouwd. Ingetrok ken. Deze onvoorwaardelijke intrekking Is ge schied overeenkomstig een bevel van *t Hoog gerechtshof. volgens hetwelk de boete van ze venhonderdduizend dollar, aan de mijnwer- kers-unie opgelegd, met 2.800.000 dollar ver hoogd zou worden, wanneer Lewis de bekend making niet zou intrekken, én dus een nieu we staki begrijpelijk, dat men zich gedachte van de armoede ten. De Nederlander heef -t goed nooit ..rijk” ge als vanzelfsprekend aan, een hoogere levensstandaard .-■.gen, de Duitschers en de rijk, nee onder „rijk” vtr- van land, huizen, aan- kortom kapitaal Het bevolking he^ft behalve ing, aangevuld met wat llngen van beteekenis ge- geen inkómsten uit bezit en i de bevolking voor den f 2000 per jaar v -levensstandaai een rijkdom. Daarbij verloor mei het oog dat een hoog levenspeil, goed o. krijs, een goedgeordend bestuur, sociale t Senlngen. talrijke verzekeringen, maar tegel kertijd een krachtig uitbreidend verke< «en steeds toenemende bedrijvigheid ken van welvaart ja. van rijkdom zijn, pa den oorlog, heeft de massa der bex evenmin kapitaoal tls voor 1940 Men vo< dus niet armer dan destijds doch daar 1 lijkertijd me« geld wordt ontvangen yroeger. heeft men de gedachte, dat de «tand, wat de belooning van de arbeid treft verbeterd is Als het leven nu mns zoo duur was. zoo redeneert men. dai alles in orde en men vergeet dat di< de tegenhanger vormt van de hooge loonvn. Toch voelt men de nationale en persoonlijke armoede, al beseft men het niet, want een lee- ge linnekast ig armoede, leege winkels zijn armoede schaarsche toewijzing van textielp-n ten is armoede en.,., prijzep. die nog sterke gestegen zijn dan het inkomen zijn met min- Ider een tgeken van armoede. Nu moet men tons niet aanzien voor misère-profeten die al les liefst van. de zwarte kant bekijken. Wij hebben een groot geloof in de gezonde levens wil van ons volk en wij zijn ervan overtuigd, idat on8 devies nu meer dan ooit moet zijn de fiere Zeeuwsche wapenspreuk: „Luctor et emerge „ik worstel en ontkom'" Maar om daarin te slagen, moet me wel rekenschap geven van hetgeen -• moet op economisch terrein. Onze ar heeft twee oorzaken: gebrek aan arb< tebtek D.t «ebrek beid is zal velen verwonderen, gez.w. ;.o^»«nnï.„’'n,,nün.ehLa Indl». zal man dit beBrUpen. De produetlw» epenen land Inpolderen, boerderijen verb,, Sr. Kortom, al die «erken kunnen •tand gebracht worden met pltaal moet nu eenmaal bil elkaar geepa. worden tenzil men geld In het buitenland leenen waardoor he. land voor laren fnogc productiviteit kan komen met bebtdn van kapKaat. Daarom hebben wü voor de weder, L7X’A^dSZeK zfr.r ïïpS'^'inïam’O.™1 da^e ook In Rusland wordt In de eerste plaats ka pitaal ongebouwd In de vorm var'>br’'k’" en machines terwijl men het l«ve™P'“ bevolking voorloopt» nog maar wel kunnen wtt receen. dat in d dlgen tijd nu er zo"'n sterk verlangen Is naar •ociale rechtvaardigheid het opnieuw opbou wen van ons n?‘ionaa!kapitaal zooda nige wijze moet geschieden dat ook tij. dje geen grond of fabrieken bezaten, toch hun «chtmatig aandeel krlieen DH zal j b-re voorwaarde zHn om de nlet-bezitters en- thousiast m»e te laten werken «an het ber stel. Daarom: kapitaal gevraagd en sociale yechtvaardi gheid Adviseurs nemen ontslag. De kort geleden benoemde adviseurs van de 'ssle-generaal prof. S. Pos’.huma en prof. yerzijl. zullen de commissie-generaal als gevolg van de Nededandsche be- om onmiddellijk het ontwerp-over- im|st van Linggaijati te onderteekenen. gezaghebbende zijde werd vernomen, ie heeren de commsisie-generaal Dins dag tijqens een besloten zitting in kennis heb ben «eSteld van hun besluit. De bïjzoi Batavia] sei Mook. van neraal prof, katholieke partij Max welingelichte Nederla tavla beschouwd als de ontsjagaanvn landsche consen den van de comj de kringen zijn -generaal zeil ontw dood besluite! Nederlai crisis staan DE OPSTAND IN PARAGUAY. HET VBBMISTB VLIEGTUIG. “X", S STl. In Het sedert eenige dagen xermiste Dakota- handen van de opstandelingen. Van i vliegtuig van de dienst Batavia—Bandoeng der Paraguaysche regeering is thans heeft een landing gemaakt cp het republi- toegegeven, dat de strijdkrachten der O) keinsche vliegveld Kalidjati nabij Poerwa- delingen, in de 11 dagen. d*ü de strijd karta. van 600 tot 3000 man zijn toegenomen, doch de De 24 passagiers en de 2 leden van de be- opstandelingen bew ren dat er thans 30 000 manning zouden zich in welst nd en veilig- man tegen de regeering strijden. Generaal heid bevinden en onder het toezicht van de Morlnigo, president van Paraguay, heeft me- »e uit een en. Kronen, r. Hulskair» irlichting. mooli -. Bureau-. - en Op schandelijke en onteerende wijze zijn de j*- per communisten sinds lang bezig hef "TU'K Am-erdi in Indië te bekladderen en te belasteren. De Tnolr minister van oorlog Fievez heeft gisteren ein delijk eens met hen afgerekend. De minister zeide een ernstig woord van protest te moeten laten hooren tegen de woor den van den communist De Groot over ons die daarbij o.a. gewaagd es", die „meest van Nederli iden komen. begrijpen. Partij J op onze troepei fjj noemde dit, met verheffing een s'ag in het gezicht van de t >n Nedenandschê jongens, die dj bedrag, waar het om gaat, zou niets minder dan 40 millioen dollar zijn, en destijds de nicht is veertien jaar overleden een apart beheersbureau leven zijn geroepen, om het fantasti- bqdrag te beheeren. dien tijd moet dit bedrag de inzet van processen zijn geweest, zonder dat precies achter schijnt te zijn kunnen wie de rechtmatige erfgenamen zou- Thans heeft Jette Opdam zich als de erfgenaam opgeworpen. Zij o den arm genomen, die bepleiten. degedeeld, dat het geheelé land toestand verkeert, daar de revoh uitgebreid. Na een lange vergadering Paraguyaansche regeering „den staat log” in het geheele land ficieren, die zich bij de rebel len uit het leger worden’ ont ke- r Dr. Justo Prieto een van gevluchte liberale leiders, ezi-*' Aires voorspeld, dat binnen toa geering van president Morii ten val zal komen. 400 enz. chocolade en of suikerwerK of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Op de bonnen der tabakskaart zijn gedu rende deze 14 dagen wederom in totaal 5 rant soenen tabaksartikelen beschikbaar. f Reeds aangewezen bonnen, die tot 29 Maart geldig zijn: 65-2 brood 400 gram brood. 65-1, 66-1, 65-4 brood. 65-K, 66-R reserve 800 gram brood. 1600 gram brood. 125 gram boter. 250 gram boter. 125 gram margarine of 100 gram vet 65-3, boter, 65-4 margarine 250 gram margarine of 200 gram ---* 66-2, «5-5 vleesch 100 gram 300 gram 400 gram 100 gram ka«s. 65-E res„ 65-4 kaas 200 gram kaas, 4 liter melk. 5 liter melk. 7 liter melk. 12 liter melk. 5 eieren. 500 gram rijst of kin dermeel (uit rijst be reid) of kinderblscuits. ie de maand Maart geeft elk der snnen recht op het koopen van 4 Kaarten UA 611: bon A 17 :en UB 611: bon B 09 en B 10. 05. Voorts geeft bon 611 voor verlichtinga- Juni. In l’/s jaar tijds zijn in Indië aan Ne- derlandsche zijde 455 militairen gesneuveld of aan de verwondingen overleden. De totaal- sterk’e van de troepen in Indië bedraagt rond 100.000 mah. Onae regeering heeft met de Engelsche x overeenkomst gesloten waardoor voor het zen naar een dezer landen geen visum meer vereischt wordt. Argentinië heeft bij een Eindhovensche firma honderd aanhangwégens van vijf ton besteld. Deze aanhangwagens worden in se ries gemaakt. Elke twee uur verlaat een wa gen van dit type de fabriek. In Ba vel (N.Br) Is bij een echt] een tweeling-meisjes had nu een meisjes geboren. Nabij de Duitsche grens te Arcen von den de 18-jarige S. T. en de 11-jarige V. L uit genoemde gemeente een phosphorbom. Zij poogden het oorlogstuig, uit elkaar te schroe ven; met het noodlottig gevolg, dat de boi» ontplofte en beide zoo zware brandwonden g, aan hoofd en handen opliepen, dat ze in ern- stigen toestand naar het ziekenhuis te Venl< vervoerd moesten worden. In den nacl is bij Terschell „Alexandra" op loopen. Het gelukt r- van pompen •- totdat enkele slee] reikt. Het scl nomen naar i po drii Kapitaal gevraagd! Van alle kanten wordt ons toegeroepen, dat Nrij totaal verarmd zijn, doch wij hebban sterk «en indruk dat dit benauwende feit hooge- naamd niet tot het groote publiek doordringt. Zooiefa .zegt” den menschen niets. Zeker, liet leven is duur en moeilijk, maar overigens maakt de herhaalde constateering van onze na tionale armoede op den gemiddelden Nederlan der totaal geen indruk. Minister Neher heeft bij rijn optreden reeds de aandacht op dit be klemmende vraagstuk gevestigd. De gemiddel de Nederlander echter verlangt alleen maar, dat zoo spoedig mogelijk de overvloed van wel eer terugkeert en hij begrijpt niet, dat de noodzakelijke voorwaarden daarvoor grooten- jdeels ontbreken. Het is. volkomen l goo weinig met de i vertrouwd kan mak< xich. al had hij het voeld. Hij nam het a dat ons volk op een leefde dan de Belge- Franschen. maar rijk, litond men het bezit van land, huizen, deelen in fabrieken kortom kapitaal, meerendeel van de bevolking hegft bel tuisraad eè kleeding. aangevuld Wiet spaargeld nooit bezittingen x-an beteekenis liad Men had geen inkómsten uit bezit waar 70 pCt. van de bevolking voor den oor log minder dan f 2000 per jaar verdiende, /roeide men onze hooge levensstandaard geens zins als een rijkdom. Daarbij verloor men uit het oog dat een hoog levenspeil, goed onder- tarijs. een goedgeordend bestuur, sociale voor- talrijke verzekeringen, maar tegelij- krachtig uitbreidend verkeersnet en toenemende bedrijvigheid kenmer- rijkdfim zijn. Thans *- ivolking >elt zich tege_ dan toe naar niet uan was Je duurte hooge loonvr pen zant SCHERP PROTEST VAN Het Nationaal Comité eenheid", o.l.v. prof, schrijven gericht tot waarin het comité j kennen geeft, dat het geering ongrondwet**- van onze volksvrijhvu leid is immoreel, omdat aanvaardt, waarvan vaststaat, daj deze h« nakomen. Het schrijven vervolgt, dat dit beleid doodsteek voor het Koninkrijk beteekent dc de internationale gevolgen, welke thans reeds zijn gebleken Het legt voorts getuigenis af van een gebrek aan fierheid en eigenwaarde, welke zeldzaam zijn in onze vaderlandsche historie. Naast de princlpleele bezwaren welke het huidig beleid veroordeeien is het Nationaal Comité van oordeel, dat hef besluit van de Ned. regeering belangrijk afwijkt van 't stand punt, neergelegd In de motie Romme-Van der Goes van Nat'ers. Door het standpunt van de z.g.n .republiek wordt niet voldaan aan den eisch der motie, dat een wederzijdsch accoord tot stand zou komen, dat de andere partij bindt aan de regeeringsverklaringen, welke door genoemde motie één geheel zouden uit maken van de overeenkomst. -en een >r de gevallenen, aan wier nag< een woord van eerbiedige hulde dag tevoren ifgevaardigdei irgelezen met al r optreden van onze troepen, nschte nu óok eens een der b jzen, zooals hij deze herhaal-* let was er een van eenigt C>1 minister genoemde oepenmacht in Indië. jsluiting van een stul au verontwaardiging sns en de lage, op Duitsche leest ge&. impagne", die door de communisten srland op dit punt werd gevoerd. „De Waarheid” is een doorloopende diging voor onze troepen. Het is. zoo c de minister, „een geheel van leugei zinnigheden een lage, op Duitsche schoeide campagne". Het was mer, waai ming i ministi RUSLAND GRIJPT TOE. In de vergadering der Groote Vier heeft de lussische minister Molotof onthuld, dat Rus- nd niet alleen herstelbetalingen uit de Rus- sche zone in Duitschland had genor J •.brieken weg te voeran en uit de loopei.u». roductie te putten, maar ook dat het Duit- ,e fabrieken tot Russisch bezit had ge lakt. Molotof doelde waarschijnlijk op de langs opgerichte Sowjet I.G., die 200 fa- ieken omvat, waarover de Russen tot nu toe geen nadere inlichtingen hadden willen trekken. AUSTRALIE’S HOUDING. >n, leider der oppositie in het «arlement heeft den minister- •ey heden gevraagd, welken in gestelde overeenkomst tusschen :he regeering en de Indiërs zal Australische regeeringspolitiek i Nederlandsche schepen. Haj- de overcen'omst tot gevolg de boycot van de havenarbei- hun toevlucht nemen tot het hen, die tegenstanders zijn zal worden opgehexten. —"--I invloed de over- i op de Australische lee- m half millioen pond aan De minister-president gde verzocht zijn xrragen ten. DE KRIJGSBUIT VAN JAPAN. Onze Marine heeft wëinig belangstelling voor de krijgsbuit van Japan. Japansche oor logsschepen als oorlogsbuit verworven door de Kon. Marine zouden geheel verbouwd moe ten worden omdat de Japanners hun beman ningen plachten te huisvesten als vee. Maar t is niet de voornaamste redon, waarom de irinestaf weinig pogingen in het werk stelt, i iets te krijgen van het Japansche materi- De voornaamste reden is, dat alle onder. De “len op Japansche schepen gestandaardi. de zijn'op ongebruikelijke maten, zoodat ij&vername van een Japansche kruiser i eindelooze nasleep van moeilijkheden men voorzien bij het verkrijgen van re- nderdeelen. En dat. terwijl het toch de ig is dat de Japansche oorlogsindustrie iakeld wordt. 1 dus wel blijven bij de twee Japan. >n die Hr. Ms. ..Karel Doorman" /e uit Indië meegenomen heeft. zaak Is. dat de Japanners Duitschers in Nederland in Ned. >ofd hebben wat zij konden en veel i de Marine hebben weggehaald. wil men graae terughebben en ,s de Marine dan ook diligent: missie in Japan stelt een uitge- d onderzoek in naar datgene, wat nog van eigendom der Marine ever en bruik baar mocht rijn. HERBOUW BOERDERIJEN. De voorloopige financieringsregeljng die ten behoeve van den herbouw van boerderijen getroffen, komt er op neer, dat Jn het uiten geval de eigenaar ten hoogste verei^schte bouwsom in contan ten. De rest wordt deropbouw Boerderijen gefinancierd vorm van rentelooze voorschotten. ®le-i Het komt voor, dat de eigénaar in de on- «e c mogelijkheid verkeert om de verplichte bij- net, drage te voldoen. Indien in zulke gevallen het perceel tegen molest verzekerd is geweest kan het bureau „Wederopbouw Boerderijen" bij de herstelbank een voorstel doen om uit de mo- lestverzekering het verelschte bedrag krijgen. Het spreekt vanzelf, dat bij e stige beslissing van de herstelbank het i gegeven geld uitsluitend gebruikt mag woi ter voldoening van de voor den herbouw de boerderij benoodigde bijdrage. Het Bureau „Wederopbouw Boerderijen" maakt verder bekend, dat noodvoorzieningen als geëindigd moeten worden beschouwd. HULP AAN NIJMEGEN. Coming, burgemeerter van Albany in welke stad in November •adopteerd. heeft bekend van 14—20 April te Albany inweek” zal worden gehouden ter van goederen om den --1 te steunen. De voorzittei fijmegen comité John Davis 1 lanstaand ingezetene van J lere leden van het comité L.M. vliegtuig van New York naar i vertrekken om gedurende een be- de eerste jgen over da wijze geholpen kan wor- tot het aannet waren verleei 2. itslaj ook. prof. Schermei >11 zoo goed als zeker Nederlandsche legerautt waarschijnlijk bekend met de moeili van de commissie-generaal en met N“e dat waarschijnlijk of de eene of c N1-1' groep ontslag-aanvrage overwoog. 1 ge* einde van de week de order werd e.e den opmarsch uit het Soerabaji - 'f *n2 kerto. De conclusie van deze kringen wederopbouw Neder]and Qp het punt van oorlog met L Y’P publiek zou hebben gestaan .indien het be- 1 Aih sluit van de Nederlandsche regeering niet op Ainany ^at beslissende oogenbllk was gekomen, om- i-u nflZ dat> lnd,en de gr°eP van dr. van Mook haar ontslag had ingediend, het leger waarschijn lijk haar operaties in Oost-Java zou hebben voortgezet. De gebeurtenissen in de eerste helft van deze week zijn waarschijnlijk de meest critieke geweest van de 10 maanden van Indonesische revolutie. Het I meer of er moet geleden in het sche t Al c ontelbare men er 1 komen, x den zijn, meest rechtmatige heeft em advocaat in u haar belangen zal gaan VJ'EER EEN BONNEN-ZWENDEL. Een dagen Als grootv< wist een jaar a*n ken: rants, suikt vleesch 4 een. 65-4 suiker ’ld en a s. moeders) 250 ker, boterhamstrooi of 500 gram jam, enz. of 250 gram c lade of suikerwerk. 750 gram suiker, boter- hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram chocolade of suiker werk. 3 rants, tabaksartikelen. 2 rants, tabaksartikelen. 200 gr. chocolade en/of suikerwerk of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop en 65-3 versnaperingen 100 gr. "terwei eer, 1 of republikeinsche autor Het vliegtuig zou d< beslag zijn genomen. Van officieele republikeinsche zijde echtér Wordt ontkend dat het vliegtuig is gevonden. DE SLUIZEN GERED. De militaire woordvoerder deelde mede, dat Modjokerto gisterochtend door Nederlandsche infanterie is bezet. Eenig brandstichten en plunderen door de T.R.I. heeft plaats gehad, waartegen moest worden opgetreden. Op den tweeden dag van de actie bleek, dat de sluis- Werken vrijwel geheel te hanteeren zijn, hoe wel bepaalde vernielingen waren aange bracht. Van officieele zijde wordt o.m. het volgen de vernomen over de actie ten Zuiden van Soerabaja. De actie ten Zuiden van Soerabaja ter bescherming van de bevolking en haar rijstvelden tegen de overstroomingen, welke veroorzaakt zijn door de vernielingen, aan gebracht aan het bevloeiingssysteem, houdt, naar vanzelf spreekt, geen enkel verband met de jongste ontwikkeling in de politieke ver houdingen tusschen Nederland en de repu bliek Deze actie was op zeker oogenbllk nood zakelijk om ten snelste een einde te maken aan den noodtoestand, welke, afgezien van de andere ernstige gevolgen voor de bevolking ter plaatse, den oogst dreigde te vernietigen. Eenige militaire beteekenis kan aan de op humanitè.re gronden genomen maatregelen nabij Soerabaja niet worden toegekend. WOLF ONDER DE SCHAPEN. Onder de ruim zevenhonderd Joodsche vluchtelingen, die kortelings aan boord van de ..Johan de Wit" In Australië aankwamen, lc bleek zich een voormalig Duitsch vloo\-offi- i. cier en commandant van S.S.-bewakers te be- 5- vinden, in gezelschap van zijn vrouw. Beiden ,men door waren in het bezit van een immigratle-ver- loopende Sunning. Door Joden aan boord van het schip i de man ecjjter herkend. Het echtpaar door de „Johan de Wit" mee terug naar ind genomen. het had

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1