SCHOONHOVENSCHE COURANT RWET 'ALEN 'tPadfc KG 18 APRIL 1941 MAANDAG tl APRIL 1947, toe JAARGANG, No, 48. VIER BLADZIJDEN. NIEUWSBIADVODRZUID HOLLAND EN UTRECHT BINNENLAND. Koning Christiaan overleden. sinds enkele dagen elk \pri 25 De nieuwe Koningin INGRID. KORTE BERICHTEN. 3NTURENFILM der b raambiljetten gegevens begrijpen het niet, niemand die het be- zal ij rOR Mc. LAG- Lang. rereenigen rich roede Australië in Haai varl 24 24 >ulnl 1 en dui alle Nooit »n er de, in SCHOUWEN klein, vreet schrc. getrai veil bet de i MMIHOVEN - DEVLNTEB DEROUX ORGE ROLLIN Volkskrant:., lelsbladEen n dramatische ten belangrijke boven 18 jaar. ROSBY In leeftijden. rang-Capelle ver- lerderijen. behah IENST NIEUWPOORT. ist Nieuwpoort maakt explosie lerlandei aan de verzeker Het L dat met 1500 ton werd aan h< >p«nmak«ri| tovda ie Veemarkt). •uwa Markt en van alle soorter ■■•n villen. >ppen en stelen stroovezel Deze i pa- Men ver en stroë den Nederlandschen >ril te Lant voor :h.ten. ..Sommelsdjk’ Nty voer mtsnapte OP hikt, jtuk, franco thuis I. DÉ'n BOER Nieuw UkkerUnd m en vrouwen heb- it te New York bij- protest tijnsche dige hon >r den li in een ot geringe i worden Irie-eilanden-plai rsch-Vlaamsche dat in h< trig ■t< n*U< April füm die n New-¥ork *n i Verschijnt baandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30; p. poet ƒ1.671/ HOOFDREDACTEUR: W KERREMANS. Ultg. S. A W..N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207. Giro 13783, tekst driemaal de prtfe. ïrt en den con_ >aar zullen T U «EBBEN rop gevraagd: E R D E R IJ I tot 12 H A. LAND, gelegen en DER SPEK Noord- Moercapelle. n ROUWBORST In het artiki kundige zijde d t het Gewestel meldt 8tre' hoe- Jui8‘ aats der eerste ligd is. Geen Ne ar de voorraden 1, doch deze zijn 15 een ineesche nieuwsbureau a priesters en zes Ne- *--s bij de plundering ,.eoe (provincie Jehol) "misten redood zijn. dingen wordt bet be- i onderzoek is aan de gang namen der slachtoffers te D1STRIBUTIEN1EUWS. Men verwacht dat binnenkort got vermout weer op gewone wiize voor s'-ment bil de detaillisten verkrijgoj zijn des- leldt, deze Dat is niet i er voor deze >idam, Lekker- cum en Slie- ider welk bu- In de rika zijr. fingen verlate" lijkt de wegji veel In Juli zal een keuze-bon bekend ge maakt worden, waarop men óf 120 gram sla olie óf 125 gram margarine óf 100 gram vet zal kunnen koopen. De geldigheid'duur van de bonnen v. zuidvruchten, 67 E-Reserve. 67 L-Reserve en 68 T-Rpserve, is verlengd tot en met 3 M- >n Maandag 21 geweg A ril F»F USSEL BUITENLAND. DE MEEN1NG VAN CHURCHILL. Churchill heeft In een groote vergade ring de Britsche regeering heftig gecri- tiseerd. Hij zei o.a.: „Ons land wordt naar wu den afgrond gedreven en ons imperium’ wat versnipperd en verkwist. Wij dalen snel in de achting der wereld. Een leder is zich bewust van de naderende crisis In onze flnancleele en economische zaken. De socialistische regeering leeft op den Amerlkaanschen steun en verkwist met lichtzinnige snelheid deze leeningen, het geen alleen zou kunnen worden gerecht. pit 23 - 23 Al ApriXjf April u 24 April 25 April 25 April 25 Api Zie berich' GOEDEREN RUIL. olgens het accoord, dat Vrijdag te Parijs tuMchea Frankrijk en Nederland is geteekend zal Frankrijk in de vastgestelde periode voor 0.000.000.000 francs (188.000.000 gulden) aan goederen naar Nederland uitvoeren. Deze uit voer omvat phospaten, potasch, koloniale wa len. ruwe en afgwerkte textielstoffen, ijzer, staal, electrische gebruiksvoorwerpen en ma chinerieën. Daar tegenover zal Frankrijk o.m landbouwproducten, paarden, gecondenseerde melk, kaas, pootaardappelen, cokes en elec- trische lampen invoeren. Tevens werd over eengekomen, op lateren datum Nederlandsch marine- en anijnenvegersmaterital aan Frank rijk te leveren. Het verdrag zal één Jaar gel dig zijn. .„...„rgen vroeg heeft de executie seph Tiso, den vroegeren Slowaak- iresident, plaats gehad. Het verzoek van Tiso, die wegens verraad tot 1 door den strop was veroordeeld, Tsjechoslowaaksche regeering ver- -Drie bommen zijn ontploft te Ismailia ■n het Suezkanaal, waar Britsche troepen degerd zijn na de ontruiming van de Nijl- slta. vaardigd als middel om onze na-oorlog. ache industrie met nieuw materiaal uit te rusten. De politiek tegenover de Sow- jet.Unie moet er een zijn van oervolle vriendschap door kracht. Het mag er geen zijn van laf kalmeeren door zwak heid. Wat de buitenlancteche politiek be treft moet absoluut duidelijk worden ge maakt, dat niet zal worden toegestaan, dat er een w g wordt gedreven tusschen En geland en Amerika. Bij het voortduren van het huidige systeem zal het niet lang duren, of het Engeische volk zal van honger omkomen of afhankelijk zijn van de 118fdadigh“ld van het kapitalistische Amerika voortleven. OPZETTELIJKE EXPLOSIE. Met ’n enorme ontploffing zijn Vrijdag m ddag precies te 12 uur Nederlandsche tijd de militaire versterkingen van Hel goland verwoest. Daarmede he?ft Helgo land opgehouden als eilandvesting te be staan. Ongeveer 6700 ton m’nutie en ont plofbare stoffen in de onderaardsche gangen en ruimten veroorzaakten d# grootste ontploffing d(e Europa ooit heeft meegemaakt. Door een druk op een knop bracht commandant Mildred van de Britsche vloot, d'e zich aan boord' van 't kabelschip Las^o b-.vond, de ontploffing teweeg. Tegelijkertijd werd de ontploffing ook veroorzaakt door den torpedojager Blogsda'o, door middel van draadlooze telegrafie. Het geluid van de ontploffing der Duitrche verstorkingswerken op Hel goland is door de BBC u tgezonden. Vol gens een ooggetuige, die voor de BBC ’n reportage gaf. werd1 het eiland na de ex plode uit het gezichtsveld onttrokken. ..Het is de grootste rookkolom, die ik ooit gezien heb", aldus de waarnemer. ,.?oo. dra de ontplofbare stoffen tot ontbran den waren gebracht, stagen ontzaggelijke rookkolommen tot wrlkenkrabberachtige hoogte op. Onmiddellijk daarop nog twee gewe'cHge wolken in paddestoelvorm als bij de atoomproef op de Bikini Atoll-ei. landen. Zes minuten na d” ontploff'ng was de wolk meer dan 2400 meter en 1600 meter lang en breed. 10 Mlnïï^w na de explosie werd het volgende officl- èele communque door de radio gepubli ceerd1: de operatie is volgens het plan verloopen. De schade op Helgoland is minder groot, d«n men verwacht had. Wel zijn de militaire Installaties boven en onder de grond vernietigd, maar het uiterlijk van het eiland is hetzelfde gebleven. STAD TOTAAL VERWOEST. e groote havenstad Texas City in Ame- )n de branden gebluscht en de ontplof- zijn afgeloopen, doch de stad is een ..«.ten puinhoop, waar het Roode Kruis 700 dagav~ ten vond en duizenden gewonden en waar ven de politie alle personen zonder gasmasker gedood en tjaagt. Nooit zal het bekend worden hoe- - Veer dooden er gevallen zijn. Generaal Wain- ben wright zeide, in den oorlog nog nooit zulk een na i verwoesting te hebben aanschouwd. Twintig tege tanks, elk met een millioen liter olie, stonden Jodc in vlammen en explosie volgde op explosie. - Toen men dacht, het vuur bedwongen te heb- devergoeding ben, vloog er nog een tank in de lucht en de v’ammen laaiden 300 meter hoop op. In de chemische fabriek, die in een slag in de lucht vloog, waren 700 arbeiders werkzaam. Slechts enkele zijn nog in leven. Toen de „High Fligher" met de blusschers aan boord in de lucht vloog, zonk tevens het Lybertyschip Wilson B Keenc”, geladen met tarwe. ..„t de Nederlandsche belangen betreft, ANP-Aneta, dat de wel slechts k m. explosie gelegen, niet 1 derlanders zijn gedee haven is niets ?rd. Nederlandsche schip tinerts naar Texas Cit te New York opgehouden en or. iet gevaar SIGAREN. Er clrculeeren ^richten, volgens welke binnenkort de geheele of gedeeltelijke op heffing van de sigarendistributie zou mo gen worden verwacht. Naar aanleiding hiervan déelt het ministerie van econo mische zaken mede, dat weliswaar bepaal de wijzigingen' in de tabaksdistributie worden overwogen, doch dat een beslis sing nog niet is genomen. Het is zeer goed mogelijk, dat”de te nemen beslissing zoodanig uitvalt, dat de distributie van sigaren gehandhaafd blijft. ONDERWIJZER IN EEN JAAR. Dr. J. H. Wesseling, raad.adviseur bij w ««.WW».. -- - het ministerie van Onderwijs. K. en W., volle dagl'cht te ftellen. Vandaag hee/t een radlo-causerie gehouden over de nieuwe salarisregeling der onderwij zers, in welke rede hij o.a. mededeelde, dat het in het voornemen der regeering ligt t« bevorderen, dat met ingang van 1 September as. aan de Kweekscholen spe ciale cursussen worden gevormd, ten ein de hen, die in het bezit zijn van ’n eind diploma Gymnasium, H.B.S. met 5-jar ge cursus of daarmede gelijkgesteld diplo ma, in den tijd van één jaar tot onder wijzer op te leiden. PAPIER OP KOMST. De Alg. Nederlandsche kunstzijde Unie zal binnenkort de vervaardiging van in haar fabriek te Arnhem beginnen, fabricage opent voor de Nederlandrche pierindustrie ongekende mogïlijkheden. zal zich n 1. in de eerste plaats op de vaardiging van krantenpapier toeleggen daarnaast behangselpapier maken Het betrekt men geheel uit opbrengst. EEN VERLIEFDE. Luyden die minnen. Die hebben geen sinnen, d.ihlte Brederode en het hier volgende wel het werk zijn geweest van een verliefden man Van een foto-siudio op den Schevening- scheweg werd uit één van de kasten aan den zijgevel een groot form’"* ont_ NAAR INDONESIË. Behalve de ministers Beel, Jonkman en Lieftinck, generaaj Kruis, dr. Hirschfeld, al len met gevolg, zal ook de minister van eco nomische zaken, dr. G W. M. Huysmans over eenige weken naar Indië vertrekken voor het voeren van besprekingen. poort op 23 A] -«mmers •”r Wijk A en -3 uur Wijl De uitreiking elfvcr-orgen iet inlegvel ige boni Een briefje gecomtr. ka« voor een vl. »m“ei igen. I van schoenenbonnen zal als volgt m k og-Biokland van 9-S-ll uur >rnaar van 13 uur. irdeloos van 911 uur. udriaan van 12 uur. ®i^nd van 23 uur. iets van 9-11 in 1—2 uur. 2—3 uur. de algemeene pers- OFFICIEELE PUBLICATIES. DISTRIBUTIEDI) De distributiediens kend De nieuwe bonkaarten, tabaks- en versna- peringenkaar’en zullen worden uitgereikt te: Nieuwpoort op 23 April van 9—11 en 1—3 u. Groot-? mmers op 24 April van 911 en 1 uur Wük A en B; op 25 April van 911 1—'3 uur Wijk C en B.F.plein. geldt zoowel voor burgers ais Mede brengen de stamkaart en de strook vah de thans gel- ikaart met de inwlsselingsbon 705. in de stamkaart of een versn. of wordt verlangd, is gewenscht verloop van de uitreiking. Voor snfen volgen nog nadere be- aan gele dek, Op het station te Fiume .Italië) tg Zater- ivond een wagen met 18 a 2d ton exploisie. de lucht in gevlogen, waarbij 40 menschen n 200 gewond werden. jrtig jonge mannei i het Britsche consulaat anderhalf uur bezet gehouden uit j Jen de terechtstelling van vier Palesti -den. Perzië eischt van Duitschland een scha- van 955 millioen dollar. jsie vc nci vuur I een tank in 300 meter hooi die in een sl_„ arbeiders werkzaal leven. Toen l lusschers aan boord tevens het Lyt laden met tan belangen betreft, i Billiton-tinsmelterij, van de plas t beschadigd *erd. Ovei ts bekend, SMOKKELAARS. Smokkelaars wilden Donderdag te Geul- le een groote partij koffie van de grens verder per auto het binnenland in smok kelen. Hoewel de chauffeur van den smok- kelwagen met vol gas door een door de portie gegeven stopsein heenreed, werd de auto door enkele welgerichte vuur- stöoetn van een stengun tot stoppen ge dwongen. De auto Jileek ongeveer 200 ki lo koffie te bevatten. Kort daarna arri veerde een tweede «tel. Een der inzitten den, gesommeerd om uit zijn auto te ko men en zich aan de politie te legim.tee- ren, trachtte zich te onttrekken door de vlucht te nemen. Nadat ae politie tot tweemaal toe had grwmmeerd te blijven staan, en nadat nog twee waarschuwings schoten waren gelost, waaraan nog geen gevolg werd gegeven, trof een derde schot den vluchteling. In zorgwekkendten toe stand werd de getroffene, V7. B. uit Geul- le. naar het ziekenhuis Calvarienberg te Maastricht vervoerd. Later vond de po- Ltle ter plaatse een groote partij van en kele honderden kilo’s koffie, die bestemd waren om te worden opgeladen. De douane te Glanerburg bij Enschede is een vrij uitgebreid complot op het spoor gekomen, dat zich bezig hield met h-'t smokkelen van Duitsche motorvoer tuigen naar Nederland: Het onderzoek is nog in volle gang. Inmiddels zijn verschei dene persenen gearresteerd. Zaterdagnacht trof een der man schappen van de Kon. Marechaussee te Glanerburg op da grens eenige mannen aan, die hef. bij het zien der agenten op een loopen zetten. Nadat de agenten eerst eenige waarschuwingsschoten in de lucht hadden gelost, vuurde een van hen een schot af in de richting van de vluchtelin gen. Een van hen, J. U. uit Delden. werd daardoor ernstig getroffen en naar het ziekenhui? te Enschede overgebracht. Hij is daar intusschen aan de verwondingen bezweken. Hoewel het ernstige vermoeden bestaat, dat de beide mannen zich met smokkelen ophielden,trof men op den overleden Deldenaar ge<»n smokkelwaar aan. Ziin kameraad wist te ontkomen. Grdurende de laatste weken hebben smokkelaars kans gezien een groot aantal auto s en motoren de grens bij Enschedé «ver te smokkelen. Er schijnt sprake te zijn van een uitgebreid complet. Bil een controle op de Schipbrug te De venter hielden ambtenaren van den C C D. een vrachtauto aan, die ruim 26 000 eieren en 19 kg. boter clandestien bleek te vervoeren. Deze goederen waren ,voor den zwarten han del bestemd. In de verzendformulieren. die het eierentransport moesten dekken, was ge knoeid teneinde deze zwarte transactie mo gelijk te maken Bij Amersfoort is een vrachtauto’ aan gehouden. die 115.000 eieren vervoerde, waar van 31.000 zwart NIEUWE INPOLDERINGEN. zijn in Zeeland drie gebieden, waarvan et inpoldering dringend noodzakelijk is, n.l. het verdronken land van Saaftinge. de Braak man en Het Sloe (tusschen Zuid-Beveland en Walcheren). Deze gebieden zijn rijp voor in poldering en ieder uitstel doet achade. In de Braakman begint zich n.l. zand af te zetten op de klei, zoodat de kwaliteit van de grond daar op den duur zelfs achteruit zou gaan Bij het Sloe is het omgekeerde het geval, daar wordt door het water zeer iijne slib afgezet, dat een uiterst zware en daardoor zeer moei lijk bewerkbare klei opleveijt. Voor het win nen van goede landbouwgronden is spoedige inpoldering dringend gewenscht Nog beter zou h— - den-plan uit te voerei Zuid-Bevelgnd en tot één geheel. D< duizenden hectaren veren en een produt scheppen voor de hun kinderen, wonen. Bovendiru onderhoud aanmerkelijk de drie eilanden geza meters minder buitenc op het oogenblik het bijkomstig voordeel z veld-vraagstuk voor Z< nen worden op;cl:-*, waar Zandkreek en ontmoeten is n.l. een vruchtbare zandplaats bij Vlissingen kleigrond, die moeilijk het drie-eilanden-plan ze zandplaat een uitstekend en bied centraal gelegen vliegveld kunnen op leveren. terwijl op Wakheren de zoo drin gend noodige honderden hectaren goede gre weer voor den landbouw vrij zouden kom Als men een object zoekt, waar met trekkelijk geringe kosten een enorm effect kan worden bereikt, dan is dat zei wel dit drie-eilanden-plan en der Zeeuwsch-Vlaamsche aans vernamen, dat in het provinciaal best ze zaak uitvoerig ia besproken en de regeering sterk op spoedig* aandringt. Het centrale Chir meldt dat vier Belgische derlandsche kloosterzusters der stad Soengtsjioetsjieoe door Chineesche communi Door plaatse'iike missie-krii richt bevest Pd. Een en m«n tracht de i weten te komen. Twee mannen zijn gedood, doordat bij de metaalindustrie Johan dé Witt te Dordrecht een aantal zuurstofcyllnders zijn gesprongen. Waarschijnlijk is nog een derde arbeider het slachtoffer van dit ongeluk. Verscheidene ar beiders werden gewond Naar A N P. meldt zullen Prinses Juliana en Prinses Margriet Dinsdag uil Zermatt te- rugkeeren. prins Bernhard en de andere Prin sesjes een baar dagen later. 53 seconden na het in dé lucht laten vlieren van Helgoland trilde de seismograaf in de Bilt. In het Noorden van ons land heeft men de rookpluim van de explosie kunnen waarnemen. *- Een felle brand te Sprs woest’e Zondagmiddag vijf boe Men verwacht dat dit jaar. behalve tien duizenden Nederlanders, ook duizenden Bel gen, Franschen, Zwitsers, Engelschen en Amerikanen een bezoek aan de bollenvelden zullen brengen. Het Indische Republikeinsche blad „Pio nier" te Djogja schrijft, „dat individueele Ne derlandsche militainen, zoomede instructeurs en technici welkom zijn in de republiek". Het blad spreekt als zijn overtuiging uit dat de Ned. intellectueelen over eenigen tijd hun werk weer zullen kunnen hervatten. Volgens mededeeling van den heer S. D. v. d Harst, hoofd van den opsporingsdienst in Indonesië kan het totale aantal overleden Europeesche en niet-Europeesche Christenen over de jaren 1942 tot Augustus 1945 aan de hand van thans beschikbaare gegevens op 220.000 worden geschat. De voedselvoorziening in Europa zal vol gend jaar wellicht nog slechter worden, zij in Europa, en vooral in Duitschland Oostenrijk, weer normaal kunstmt zouden kunnen worden vervaardigd. oud-president Hoover verklaard, die derzoek heeft ingesteld naar de voedt tie jn Europa. Vrijdagmori van dr. Jost schen pres cm gratie den dood beeft de 1 worpen. WONINGNOOD DUURT VOORT. De eerste rede die de nieuwe minister can wederopbouw Nehir, in het parle ment heeft gehouden klonk niet opwek kend1. Het Sajnenwonen zal niet alleen v<?ortduren, maar nog toenemen. De mi nister stipte aan welke factoren den we. Heropbouw in den weg staan: tekort aan bouwvakarbeiders (zoozeer, dat men zelfs het nu aanwezige, allesbehalve overvloe dige materiaal niet eens in een gewenscht tempo kan verwerken', gebrek aan ma teriaal, aan geld en aan goede organisa tie benevens veler verlangen om maar op eigen houtje zijn slag te slaan. Aan deze tegenwerkende factoren is het toe te schrijven, dat de nuwtere werkelijkheid een heel ander en veetómindep opwekkend l1 beeld te zien ^eeft, da^n men vóór de be. vrijding ^ropmde. fr^t Ten bepaalde hoog- te zal er centmhsatte moeten zij if of blij- vqp, decentra^atie Wl zoover 1 ''kunnen woi^dén doorgjbvoerd^als vereenigbaar met de verantwoordelijkheid van den mi nister. Intusschen kad dit ,alles' niet in een handomdraaien geregeld worden. Het bestaan van fen „papierstroom" ontkende de minister .(niet, m^r admini stratie met behoorlijke contróle, opdat %nen kan waken tege» ongegronde gelde lijke aanspraken op overheidsgelden is .-geboden Op ongeveer 280 milboen gul lhen aan ingediende r^keningbn voor lich te herstellingen, bleek 50 millioen te veel te zijn opgeschreven. De vraag is dus, zoo gaf de minister te kennen, tot hoe, ver inperking van het controleerend ap paraat (en dus vermindering van dén „papierstroom") kan gaan. Hij gaf toe. dat het ianceeren van cij fers beter achterwege kon blijven voor- zoover het niet absoluut geboden was door de begrootingstechnlek. Hij bleek den moed te hebben de sombere realiteit jh het i zijn verklaring, dat de noodzaak tot sa menwoning tiog zal toenemen, doordat ’t onmogelijk is den nieuwen aanbouw ge lijken tred te laten houden met den be volkingsaanwas. Van hetzelfde slag was zijn verklaring, dat er zeker nog ongeveer twee jaar van voorbereiding noodig zijn eer men op behoorlijke schaal met mon te ge-woningen kan beginnen. Ons land is thans arm en daarvan moeten wij thans de gevolgen aan den lijve voelen was zijn conclusie. ing in Europa slechter worden, ten ia, en vooral in Duitschland en weer normaal kunstmeststoffen zoo heeft een on- cdselposi- emd. De étalagekast was eerst losge- roefd en daarna «aar een rustige plaats msporteerd, waar de verdere demontage reilig kon geschieden. Na verwijdering van portret werd allés weer in elkaar gezet, kast teruggebrachc en op zijn oude plaats gehangen. gend gewenscht het zijn het z.g n. Drie-eilan- cren, dat “beoogt Noord-en Walcheren te vereenigen leze inpolderingen zouden uitstekende grond ople- jetieve arbeidsgelegenheid tallooze kleine boeren en die in het Zeeuwsche gebild lien zouden de kosten van dijk-» ..jk verminderen, omdat ’.amenlijk tientallen kilo- adijk zouden hebben dan geval is. F.en belangrijk zou zijn, dat het vheg- Zeeland er mee zou kun- opgelost. Ongeveer op de plaats reek en Veersche Gat elkander n.l. een groote en zeer weinig ontstaan. Het vliegveld is echter aangelegd op zware te draineeren is. 1 tot stand, dan zoi voor dit ge- jelesen vliegveld kunnen op Walcheren de zoo di inderden hectaren goede grond landbouw vrij zouden komen. ibject zoekt, waar met be- 'e kosten u.en enorm nuttig i bereikt, dan is dat zeker de inpoldering islibbingen. Wij stuur de- n dat men bij ige uitvoering ZWARTE VARKENS. Over de nieuwe huisslacht^egeling schrijft „Boerenrecht" o.a.: De honderdduizenden „kleine luiden", zoo- als smeden, wagenmakers enz. zullen ook dit jaar weer een „zwart' varken moeten hou- cien, omdat men in Den Heag de kop in het zand steekt. Men moet immers in Den Haag weten, dat deze duizenden toeft een varken houden ondanks het verbod. Minstens 250.000 zwarte varkens zullen er dus dit jaar ook weer zijn. Den Haag zou de ze varkens „wit" kunnen maken door een enkele pennestreek. Men doet dit niet. Waar om nfet? Geen mensch die fyet weet. Waarom een regeling die niet nageleefd kan worden? 250.000 varkens legaliseeren zou beteekenen dat de zelfslachters hun bonnen zouden moe ten inleveren. Dat zou beteekenen een bespa ring van minstens 1 millioen rantsoenen of 10 millioen kg. vleesch per jaar. Deze 10 mil- iioen zouden nvnder geïmporteerd kunnen worden. Een belangrijke deviezenbesparing zware du^y ,„K™! •«pc i,t no. Waarschijnlijk heeft men in Den Haag wel een reden waarom men deze 250.000 zwarte varkens wil handhaven. De graanpositie? Dit kan zijn. Maar met of zonder vergunning, de ze 250.000 varkens eten toch hun voer. Zoo is de realiteit en niet anders. Wij zouden dit willen vragen: Jullie. Hee- ren in Den Haag, doe eens als gewone mensch, vertel ons eens waarom u zop doet en niet anders. U zult zien, dat wij sportief zijn en graag willen helpen uw moeilijkheden op te lossen. Per slot van rekening strijden wij toch allen voor een betere samenleving. Maar ver tel ons waar het op vast zit; wees eerlijk en openhartig. PLAATSELIJK NIEUWS. EMIGRATIE. - *--* --“’cel over emigratie ons van .dige zijde toegezonden, stond vermei het Gewestelijk Arbeidsbureau voor dc sek is gevestigd te Gouda. Dat is „_ist, want behalve Gouda zijn streek zulke bureaux te Rottei kerk, IJsselstein, Woerden, Goicui drecht. Ter plaatse is bekend endc reau een gemeente ressorteert. Papendrecht. Gouden h u w e 1 ij fcs f e e s t. Woensdag herdacht het echtpaar C. Kok De Jong de dag. waarop ze voor 50 jaar in het huwelijk traden. Aan belangstellf”* heeft het hen niet ontbroken andere gei kendmakinc \Uitreiking its vindei l^ril te Hoo( te Hoor [e Noor t^sGouc te te Grootma te Nieuwpoort’’ Langerak van’ bijzonderheden uur. De nieuwe Konltjg FREDERIK. De overleden Koning

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1