SCHOONHOVENSCHE COURANT IOOFDREDACTEUR: W. KKKREMANS. üitg. 8. W. M. VAR NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. Nt. Giro 13783. 11 lesteding f t I melstaten A igegeven lias iJ 5 denwagens. *W r k I d n q; ?e letter v" Russische uraniumvendst. da« li mi mt HU BLADZIJDE* WOENSDAG 14 MSI 1ST W. JAABOAN4». ts L. Blokland en j. Getrouwd: Joh. - A. Rijkaart en M. Spruit. 70 j.. (Bü*. arbeid. te- t In vierde week ■antsoén min- NAAR 73-3>e. ringen I reed» op INC. eerder aangewezen bonnen, geldig tot ien de rie» I melk. «i* linrichting C-18 reserve nen deze 12389 6594 10820 3102 ?297 100: 14580 l r f 400- IHOONHOVEH niet ider 1335 14346 2 10334 9195 63a, Rotterdam fst. van postmis-, elke ons te!e> jgefeven i verent- d een' ent de ud.. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1J0; p poet 1J7M 150 per 200 per O): suiker, 1 enz. iste is 1 Relcl 19641 11706 17058 20401 12856 17619 STOLWIJK. dan zou Ne* hoogste eisen I man 284 000 ernstig geva IA. 1_. (Serie een is zal. lat wor» rijdende tr In de rej ek en tekening m aanbesteding,. Kei r.i. te 11 u. F. N1EPOTH. hieraar Wie van Bering- ammenwei- jt het Ame- maunden ge ilen zich' in de >r met het ge- i te Ie t werk _"i dé te Staking is werk zou komen: W. Mole. Bn Braanker. vhn G. Eijkelenboom Tabakskaarten en». 73-1 tabak 73-2. 73-3 tabak 73-1 versnaperingen 400: W- C-15 algemeen C-M algemeen Bonkaarten KD. 014. C-15. C-1B al £«S ena IJNGAARMN - AMMERSTOL KE algei van f en f C-17 algemeen 018 algemeen Bonkaarten M/ a s. moeders) (1 021 suiker omdat Italië aapval op -- zeehaven» Keizer hoop- Zou bijdra- ieden, nadat te lomen -J prü- 100 000 tot 135.000 Jelen werden voor vervaardigd in Duits- NIEUWSBIADVOORZUIDtiOLLANDENUTRECHT ƒ6000: 20504 1500: 19153 1585 19589 8215 10958 18621 '3572 6J77 6375 12916 - 1486 ituui een i de aldus ligkheid ge- Js vertrou- i Ni dit ge- •votkingsgroe- gaaï gtand te bren- Vie In de meelfabriek I» ook een staking sinds de bevrijding. groot deel van De tri in stakii s en 1 ttjd iffing irrein CM C-l C-21 zijn vrij- iffen. Dg M Boll rderij grond- J. Ver- irden. Te C. Schop k nog een rotten en Corfle-r log heet vrede de lessen nemen slaap Floi van 2 benrJ 1 en J zijn voor mijl- get Een ar. Hj zeur, veroor inde Dit zijn Zi tikelen ikelen. of In i in Dei louthuijzen A. ut Getrouwd: sgt. M. Klos en A. v. d. Linde, v. d. Brink, 24 j. De int» rianske Is ne stemmen ovt meer hout dient voren, dat Dui kubieke r--‘ orie Westelijke zoen 1947—'48 voot* export zoud» volgende de grond in_ grondgesteente. •d nteter in het rond ver. i voor onderzoek naar jn bjeken bijna geheel uit »kend -J-~ -langza- l be- 617. 13673 2227 12961 13166 EL. Gel van de, ke. d. Cornells, n. On» der Har" Romei; an lAdvertentlën: 4—18 m m. f 1.88, elke m m. meer f 0.10; derde plaatsing halve prlja. Ad verten tien tusschen de tekst driemaal de prtK ,'bapwvfcreniging ondergetekende kömstig hef aan- I van mat sohartn hclminastraat te iet tekening zijn kantore van het gd. De zwent- zweminrichting in het Stadhujs. t op de achter- Usgebrek: d onderhouden I B E L S, Tafels. Drdfeoir. Jivan, WasWels, -pers. Ledikant. .Jumeaux met 2 t (nieuw) enz Te irdag 17 Mei tus- ir bij A- C DE Hoek Dorpslaan '-Lekkfrland. Bboren: Wil len Berg en vaij A. An 's, z. van M. Lidertrouwd am. *44 j. lijn. 23 j. der Ham. 26 j. 81 j.. echtgen. C-M algemeen. C-31 e;d. en C-05 reserve C-ll algemeen C-f? slgem. C-21 eieren C-S3 algem. en dp S.D.-ers Rudolf Schmidt en i, dié bij d? moordpartijen, te .~1 hebben gespeeld. Karl Emde, .van verdacht Wprd.t bij Middelburg geallieerde vlieger te hebben, jjescho- drie voormalige bewakers uit het con- ^kamp Vught completeerden dit trans richtingen zitting, zodat een degelijke keuze gewaarborgd is. Gevraagd worden: administratief perso neel, gediplomeerde en ongediplomeerde ver pleegsters, dames vpot de huishouding, krach-t ten voor cantine-werk e.d Voor vrouwen en meisjes, die hier gemist kunnen worden, ligt in Indié een mooie, hoewel moeilijke taak, omdat hulp daar dringend nodjg is. Verdere inlichtingen worden verstrekt door de Arbéidsbureau's. overheids- van de sala- termijn een bijeeq te situatie, ont- de definitieve ildspersoneei. dit persdnecl ie zijde van de overheidsper- b mate toe, tober immlng de of- 4 Mie nrtriin me, •ciaal ten aan- west paal van C-Sl melk '1-83 an C-M melk iJ-13 ep C-15 melk melk (bth. art Trekking van 13 Mei. f 1000: 10843 14051 16252 16973 17143. 7860 9179 9688 11553 ’■'=,,n 14907 19430 19611 21697. 13522 17911 6824 16155 16601 groe van 130 ólitlek» i het eind van de rekken ten bij de oprufrf Deze mensér en zijn in feselecteerd. De gezinnen HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van 12 Mei. hebben gaan. Wan- uren niet worden st w?rk weer neer- 9179 19430 200: 11170 11218 13522 100» '1335 3719 4397 14346 15015 19271 18130 tijd ge- >rden of De delin- 'érblntenis Amerika zet spoed achter de maatregelen ter bestrijding van het communisme. Reeds zijn- twee schepen met Ameri' voorraden naar Griekenland vei boord bevinden zich o.a. tanks, vrachtauto’s en lichtere wapenen. Ooi pan gaat Amerika zich steels me» een ufwerende houding tegen In*Noord-AlMika tenslotte,. 800 km. de Nederlanders naar hun plantages en be- RUsaisch-ArftejiWaanse grens in de zittingen* te laten terugkeren. straat, zal een bhsis voör zware bom" De minister van Defensie van ae republiek g worden gebouwd, aldus kondigt spreekt van de sauvereiniteit der republiek. likaan8e diupartement van oorlog aan. Paj?r Deze is er niet in het accoord van LinggadjatL -.--o „..«.Mnaw- FRANKRIJK EN DE GEALLIEERDEN. on de wuU de Wlth,tr„t In welingelichte kringen te Parijs is men ln Den Haag jg e?n kindje vqn vier maanden van niening. dat de Fran.j buitenlandse poli- met het ^oöf^]e onder hét wiegekussentje ge- tiek een duidelijke neiging toont tot nadere raakt dientengevolge gestikt, j^menwerkirrg met Engeland en de Verenigde Te RoH^dam is in e, Mftaten. In dit verband haait men 5 nieuwe Hilleweg een kirfÜje internationale fact >ren uan, die de Franse po- aUkt door(jat het kar litiek onvermijdelijk zullen* béimMoeden. n.l. uleg om te draaien en hpt steénkooivra'agstuk, fusie var^ de Franse zichtje voorover in -het zóne met de* Engelse en Amerikaanse, de re- ijggen rente toenadering f<«—-- w-*«1—«4« Verenigde Staten, de Generaal de Gaulle's De Amerikaahse reg< Pe beréid te zUn, Rotte te'schakelen bij Amerikaanse bez» hoopt spoedig eei ae en Belgische dén, teneinde een aantal moeilijkheden uit de weg te ruimen. UTRECHT EN LONDEN. netgeen meb name de aan belangwekkends de Koninklijke Neder- ecl)t zeer gunstig, een vooraanstaande [rcotste Jaarbeurzen. Zou cvn^r bovendien beschikken ■lijke nieuwe gebouwen, waar géreed liggen. ^_tchten aan de opge- Bn van an- ’drijven zul- I tot 20 bun del. De Ne- m op kwalitoits- greep Brazilia- ie prije kan en wjl ten de Braziliaan- kén van de meteoor waten recht d~ geslagén tot- in hét grondgesteente Hef bos Is honderd woest. Enkele stukken - J Moskou opgestuurd. l,_. ijzer te bestaan. De geleerden komen mèrhand tot de overtuiging dat de eerste richten, dzt de meteoor uit elkaar gesprongen is. onjuist zijn. Men schat det de steen ongeveer 1000 ton heeft gewogen. MEER HOUT UIT DUITSLAND. lernationale houtconfelrentie te Ma- s op haar laatste 'zitting met algeme- overeengekomen, dat Duitsland >ut dient te leveren. Men bracht naar dat Duitsland nog steeds milH»en.en meters staand hout bezit en dat de ttelijke bezettingszones in h«t kapsel- - 328.000 staijdaardó zacht hout ien kunngm leveren eri in het ‘--ep WK??®' standaards. de^wW^vraag voor waarschijnlijk tot 1960 De statistieken tonen behoefte van Europa bij- sagt van de aanvoer. SOEKARNP OVER DE PASOENDAN- BEWEGING. De republikeinse president Soekarno, heeft tegenover een aantal manifestanten, die zich verzameld hadden Óm te -protesteren tegen de Soendanese autonpmie, verklaard: „De Soen- danese autonomie-beweging heeft de bedoe ling West-Java van de republiek Ips te scheu ren. Deze beweging Jou geen aandacht ver dienen, indien-zij niet werd ondersteund door de reactionnairen en imperialisten De pre sident sfióorde de manifestanten aan om soli dair te blijven. v VROlfiVELIJK PERSONEEL VOOR 1NDIE. Voor vrouwen en meisjes bestaat gelegen heid tot dienstneming bij Wouwenkorpsén en civiele uitzending naar de Overzeese Gebieds delen. De minimum leeftijd is 21 jaar; voor de Vrouwenkorpsen uitsluitend voor Neder land 18 jaar. De keuze geschiedt door de Provinciale commissies van het Selectie Orgaan Vrouwe lijke Vrijwilligers Indié. In deze commisaie- hebben dames van vers^...—-- Wuppertal ining van wa_ kunnen waar. van hen on- N.S.B.rERS .EMIGREREN. Eén eerste groe van 130 ólitieke délinquen ten zal aan het eind van de maand naar Nieuw Guinea vertrekken ten einde dair werkzaam te zijn bij de opruirfui.g van mili taire magazijnen. Deze mensén hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn in hét fort Hons- wijk (bij Utrecht) g< blijven hier. Vfanneer in Nieuw GulnBji enige t werkt is. zal beoordeeld kurtnen woi nog méér groepen kunnen, volgei». F quenten hebben m»l het 'Rijk eep vei aangegaan v<?or 2 jaren. Zij zullen inkometen genieten maand voor de ongeschoolden maand voor geschoolden. OORLOGSMISDADIGERS NEDERLAND. Wederöm is een aantal Duitse oorlogsmis dadigers naar Nederland overgdbracht. De be langrijkste is Richard Fiebig, de Beauftrag- ter des Reichsministers für Rustungs-- und Kriegsproduktion in Nederland, die heeft ge tracht de economische bestaansmogelijkheid der Nederlanderste vernietigeri. Dat geschied-' de niet slecht^ door hpt weghalen van arbei ders uit de fabrieken, doch ook bijv, ddw h^t vernietigen van haveninstalleHes en werven te Rotterdam en Amsterdam en van de kracht- •tatiops van de Staatsmijnen in Limburg. Voorts zijn overgebracht Theodor Vogt, die meehielp met het plunderten van de huizen, de Oberleutnant .der geheime Fêldpolizei Richard Becker, die zich te Utrecht heeft schuldig ge maakt aan mishandeling van burgers bij yer- fcoten en die, bovendien wordt verdacht van diefstal van kostbaarheden tot een waarde van anderhalf millioen jtulden en 60.000 in con tant geld. Evepeens <?- Hans T^égen, d Zwolle een rol die er o.a. op een ten en dri eentratieki ■port. SALARISSEN OVERHEIDSPERSONEEL. De samenwerkende centrales van personeel hebben de voorzitter rlscommissie verzocht, op korte vergadering van deze commissie roepen, ter bespreking van de ttaan door het uitblijven van uraisregeljng voor het qverhei Onder grote groepen van neemt, zo deelt men Ons van de wnnenwerkende centrales van ove toneel mede, de onrust in ernbtige in verband met het feit, dat reeds in Octc 1946 in de salarls-cpmmisjpe overëenstei rerd bereikt over de salarissen, dóch (iciële vaststelling uitblijft, met alle nadeligfe gévolgeh van dien en wel spec' tien van de pensioengrondslagen. r DE HAVENS VAN ROTTERDAM EN ANTWERPEN. De Amerikaahse regering schijnt in princi- i, Rotterdam'en Antwerpen in het transitoverkeer naar de settingszóne in Duitsland. Men »n -conferentie van Nèderland- avtoriteiten te kunnen heu- ikheden uit de hogere heffing zou nodig rft de minister nipt te vra- t hij bang is voor zijn coalitiege- Laat cn? Ijever contact 'zoeken met DISTRIBUTIENKUWS. IEDEREEN WEER EEN EI. de bonnenlijst. die Vrijdag wordt be- J gemaakt, zal weer een bon voor één el werdeh opgenomen Deze bonaanwijzing zal voor alle leeftijdsgroepen gelden DE NIEUWE BONNEN. In het tijdvax van 18 t m. 31 Mei zijn de volgende bonnen geldig verklaard: Bonkaarten KA, KB. KC 785 (Serie Cl C-M algemeen 750 gram suiker, boter- hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop énz. of 150 gram chocolade oX suikerwerk. 2 litér petroleum. 1 ei. 5 70S (Serie C): hm. 250 grém suiker, bofor- hamstrooisel enz. of 500 gram ^jam, stroop enz. of 250 gram chocolade ot suikerwerk. 2 liter petroleum. 1*1. MD 7B6 C); 250 gr. suiker, botet- hamstrooisel enz. of 500 gram j»m, stroop enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk QA, QB. QC 703. 3 rants, tabaksartl' 2 ranté. tabaksartlk 2oo gram chocolade suikerwerk of 200 gfam suiker, boterhamstrool- sal enz. of 400 gram jam, stroop enz. 100 gram cl suikerwerk i suiker, sel enz. of stroop enz. ie bonnen kunnen worden gebruikt. ;-05 en C-17 algemeen bHJven leum t.m. 28 Parijs is itenlandse t tot nadere le Verenigde >n 5 nieuwe j». r. -an, die de Franse po- att zullen* bmn^Moeden, n.l. j ik, fusie vaty de Franse zi( en Amerikaanse, de re- jj. tussen FrankrijK en de i nieuwe Trumsr.-leer en terugkeer in'dp politiek. Nog 13 jaar vrede? le-Floret de Fransche minister van oor- TJ* eeft op een persconferentie een 15-jai;igc De?®re voorspeld. Toch moet het Franse leg^r seen van dé algelopyi oorlog ter harte J» 9 en niet doorheen nieuwe oorlog in de jret veridaarde, dat Frankrijk een leger Nederlan 294.000 man heeft, doch dif'aantal niet ul„®.Re In deze commissies bermden de 284 000 jja/i laten dalén. zonf rschillendé kerkelijke 'zich aan ejrnstig gevaar bloot te stellen. EXTRA TREINEN OP HEMELVAARTSDAG. De Ned. Spoorwegen zulléi) op Hemelvaarts dag een aantal voortreinen laten lopen. Te vens zal, voor zover de materieelpositie dit toelaat worden getracht ds volgené dienstrege ling rijdende treinen naar behoefte te verster ken In de regel zal dit geschieden door het bijplaatsen van rijtuigen indien noodzakelijk, zullen de N.S. er toe overgaan gesloten goede renwagens te gebruiken De heffing ineens. Voor zijn wetsoritwerp betreffende deVer- mogenshelfmg ineens vond minister Fieftinck in de Twéede- Kamer geen onverdeelde in stemming. Voor zover de diverse fraci' reeds haar geluid hebben doer, horen kan volgende overzicht een denkbeeld géven van hetgeen in de verschillende kringen als me ning ge^dt: K.V.P.: weinig enthousiast. Zal voorstemmen, ornaat deze heffing het sluitstuk vormt van .dé1 .geldsanering: C.rr.:' steïk al wijzend, pmdat deze heffing geenszins het siüitstuic van de geldsnnermg betekent; P.v.d.V.: de voordelen zinken in het niet te genover de nadelen. Ontwerp is lynrecht in strijd met sodiale rechtvaardigheid; A.R.: grote gevaren voor hel. bedrijfsleven. Wil echter standpunt nog niet bepalen, voqi de minister nadere gegevens zal hebben verstrekt; COMMUNISTEN. I zijn, maar dat duri gen, omdat hij bar noten. Rusland. P.v.d.A.: voor. BINNENLAND. EMIGRATIE NAAR BRAZILIË. In een te Roermond gehouden bijeenkomst Vin emigratie-icandidaten. heeft Ir. Heymeyer meegedeeld, dat. vermoedelijk begin 1948. een groep van 'circa 25 man naar Brazilië zal ver trekken. Ten einde hel schoolprobleem te ont gaan, heeft men liefst jong gétrouwde paren zohder .kinderen. Als de<eerste stoot, is vangen, kunnen ook andere groepei deze samenstelling komen. De bedr ien piet al te groot gemaakt 10 der maar intens bewerkt word» derianders zullen zich toeleggei producten en er is een grote nen, die daar-voor een goede betalen. De emigranten moet» se nationaliteit aannemen. Tijdens een ln het electrici werden interessante de toekomst' der sti -oru raKcnnaiM. ..xici, veranderingen zal fc daarachter staat het afgevaardigden katf word» steden fter toekomst g»ot nen zullen hebbeh, die ho i worden aangebracht gelijkende verlic*- de gehele oppervl» da. vergaderinf lit to< PIJNLIJKE VRAGEN. De Ochtendpost stelt de volgende Waarom worden er dur» Heng ingekocht, inkoop f 1( wijl onze Hollandse dekenfabi kwaliteit afleverep tfg» t Juist dat de ministers Beel ^n Jonk- n f 330.000 zouden hebben geëischt. tenein- alle risico's te dekken 0*n hun reis naar inds Oost-Indié? ^tekenkamer zou zelfs haar goedkeuring in hebben gegeven. a betaalt dit? Toch niet de kleine man?» vragen: re Argentijnie de- - per stuk, ter- irieken een veel ten f 1} p. stuk Bovengenoemdt Vrijdag 16 Mei i De bonnen £-05 en C-17 algem geldig voor het kopen van petrol» Juni a.s. Reeds 24 Mei: C-61 brood. C 11 brood, C-21 brood (bijzon dere arbeid, bj. moede» en xleken), C-M ree. en C-13 referve spo gram brood per bon C-62 brood 400 gram brood. C-63 reserve 1600 gram brood. C-61 boter, F en C-87 res. 125 gram boter. OU boter «n C-21 boter (bQz. arbeid, ked e.d.)4k 250 gram boter. C-02 boter eh C-2J boter (bij», arbeid, ken ej, zsa gram margatin» of 300 gram vet. C-12 boter. C-81 reserve en C-M reserve 125 gram margarine of 100 gram vet. ,4 liter testend. 7 liter melk. 12 liter' melk, 'beid, sleken ad. 5 liter melk. C-81, C-ll en C-12 vlees 100 <«am vlees. C-02 vlees en C-21 vlees (blje. arbeid, ken e.d. 300i gram vle». C-22 vlees (b(|a aébeld? sleken e.d.) 100 gram vlees. kaai (b(j». arbeid» rieken 200 irarr^ kaas. 100 gram kaas. en C-12 algem. 2 eieren. (b|jB. arbeid, Bleken e.d, 5 eieren. C-13 alsem, en C-17 reserve 225 gram huishoudzeep of 90 gr. toiletzeep. 500 gr. rijst, of klnder- meel of kinderbiscuU». ALWEER. - In de gemeente velp worden de laatste flinke hoeveelheden munitie tot ontplof gebracht. Des avo'nds' blijvjn op het tex van de ontploffingen hog edige mannen ach ter van de hulpverleningsdienst uit Arnhem om een wakend oog te hou lm op de munitie. Een van hen. D. A., uil Arnhem, heeft een van de projectiele^ opgeraaptt dat ontplofts en A. van het leven geroofde. FOK HENGST VERBRAND. I Toen de heer Meinardi. een paardan/okkef uit Den Hoorn, m»| zijn auto, waarachter een aanhangwagen wj»»gekoppeld, huiswaarts keerde, bemerkte hij ter hoogte van het plaatsje Roode Haim, dat de hengst Jonkheer welke zich,in de aanhangwagen bevond, teke nen va nonruri gaff. Het bleek, dat het stro in deze wagen had vlam gevat. De driejarige fbkhengst, waarvoor onlangs nog 30 000 gulden was geboden, was niet meer te redden en vond de dood in de vlamken. De oorzaak van de brand is onbekend. NIEUWE BOERDERIJ VERNIELD. In het Land van Heusden en Altéd» tijdens een hevig onweer drie woningen wel gelijktijdig door de bliksem getroC pas opniew gebouwde boerderij van is tot de grond toe afgebrand. Deze boert stond in de gemeenten Doeveren. Op gebied'van Eethen is de slagerij van J. bee een prooi van de vlammen gewoi Drongele is de kapitale boerderij van afgebrand. Voorts werd in deze streek i10® *n weide door de bliksem getre een pand aan de Lange gedood. ,6 van vier maanden ge- drib DODEN BIJ VLIEGONGELUK ÏN tans had gezien zich in de BELGIE. daardoor met het ge- j)rte personen zijn gedood en twee zWsar kusseh was komen te geWondt "toén tijdens de openingsfeesten van het Belgische vliegveld Keerbergen *WM sporttoestellen tegen elkaar vlogen én omlaag stortten. Een toestel raakte in brand, waar door de piloot en twee passagiers (politieauto riteiten) om het leven kwamen. Het anders toestel kwam enkele honderden meters ver- derTn een weiland terecht. De inzittenden, da piloot en een dame, werden zwaar gewond. GESLACHTE KOE JN ESN TA^l. C.C.D, ambtenareh' hielden te Kromme»i| een taxi aan, waarin men een geslachte koel vervo.rde. Twee personen wijn voorlopig op vrije voeten gesteld. Twaalf zijh naar Haar lem overgebracht en tullen voor de Officie- van Justitie wo?den geleid OVERZEESE GEBIEDEN. INDISCH REQUEST A^AN DE KONINGIN. Het „Comité-Gemeenébest Gropte Oost” (Persqtoean Timuer Besar) heeft zich met een request piua begeleidend schrijven tot de Ko ningin gewend In het request beroept zich de Persatoean Timoer Beaar Op het in de ko ninklijke rede vjan December 1942 uitgesproken beginsel vrijwilligheid. Het request wijst er op dat 'er een tekenend verschil bestaat tussen de administratieve gebiedsdelen, gouvernement en rtsfdenties. van Nederlands-Indië en de groeperingen van volkeren weike door een nationaal bpsef worden gedragep. Het request, dat spreekt namens de „getrpuwe volken vpn de Molukken de Minahassa en van Timor”, spreekt het verlangen uit naar vrijheid yan zelfbestuur in het staatsverband yan het Ko ninkrijk. in. dien zin dat zij met een eigen Volksvertegenwoordiging, en met door of van wege de Koningin aangewezen eigen bestuur, ders. die aan de Koningin en hun Volksver- t'egenwonrdydng, verantwoordelijk. zijn_ da” VS!er<ï«B Volksgenoten dier”' gebieden het Nederlanderschap zal worden verleend hef- gesn vóór Jiun Volk een grote eer zou zijn en de grootste voldoening zou geven. NOG EEN AFZONDERLIJKE STAAT? Naar Oeva'ang Oeray, hoofd van het kan toor voor Dajakse aangelegenheden te Pon- tianak, heden verklaarde, oestaat de moge lijkheid, dat de.Daji^s zullen vei zoeken een afzonderlijke staat te vormen. Oevaang Qetay was er van overtui het voor de Dajaks noodzakelijk was bïijvsn samenwer^en met Groot-Britt Nederland. 5 WEU WEDERZIJDS VERTROUWEN. Te Batavia hebben de ministers Beel en Jonkman verklaard, dat'zij zeer verheugd zijn -t de ondertekening van het statuut voor ^estrBorneo, dat zij omschreven als in de wordingsgeschiedenis van Indonesië. In West-Borneo is, i ministers, opnieuw de reële mogelij’ .bleken om op basis van wederzijd» wen een hechte samenwerking van bied zelfs zéér onderscheiden bev pen op democratische wijze tot stal gen. Dit wederzijds vertrouwen zal niet al leen in West-Bmmeo, maar ook in de overige delen van Indoriesië de juiste grondslag zijn voor é?n voorspoedige toekomst van de V.S. van Indonesië in unie-verb?nd samenwerkend met -Nederland. Een vergelijking met netgeen met- name de prof. ROMME OVER L1NGGADJATI. British Industries Fairaan belangwekkends U Men „t. wa« Voor de Konineluke Neder- In een veriede’taB ''•n «e lu>d„ Jeerbeur. teUtreeJt zeer «UMtlK. Ke<hVolk.PMtb "*«<1 di Reed, neemt tlederl.nl een veor.en.Uende d.« om verkleefd „N. de Mullink ».n de oerlend ln MIe o,Md>t«n «en de boog.le .|M» v'"nDIIb“r ”"ïel ,cha„d..l, OM enderh.lve kunnen voldoen. I maand na het bereiken van overeenstemming. ONTEIGEN1NG8POLITIEK. jn het gebied >van de republiek nog geinter- op Vijfhonderd leden van'verschillende Venlose ^adjati” is* voorts hetSverzét der ^republiek om tuinbouworganisaties hebben hun grieven ge- Nederiand&rs naar hu.i plantages en be lucht tegen de onteigeningspolitiek, waardoor zlt£lngen. te laten terugkeren, in. de laatste tijd o.m. een aantal broeikassen De mjnister van Defensie i Wérd afgebroken. Aan het eind der vergade- Spreekt van.de souvereir ring werd een tweetal moties vêrzonden .•het gemeentebestuur van Venlo en naai 'Minister van Wederopbouw én Volkshuisves ting, waarin o.m bekendmaking van een recht vaardige en'duidelijk geformuleerde schade vergoeding op reële basis voor de onteigening en herziening van het tegenwoordige herbouw- plan geëist wordt. tuigd, dat s mRiw te tUnnië oi iana, d van H. G. Maria Johan, in Diejen. Ge. .ie Nieuwerkerk 27 j. C. Blau. idijk) en M. Don- luwen. 29 j.è (te eü. 29 j. Arina, d. van T. [aarden. Pieter eh M. Netten. i en A. van Ben- W. van de, Graaf nny. d. van M. J. Dhapn», d, van M. Öndertrouwd: G. 'erheul. A Za. >gerd en A. A. M. B. Kwakernaak, t. Rietveld. 56 j. [arinua, x. van W. in Osenbruggen. BUITENLAM). VOEDSELTOESTAND IN HET RUHRGÉBIED. :tées Lord Pakenham de Britse meister voor de het tezette ?one.van Duitland die eeh reis door oe zone heeft gëmaakt en voornar- «eldorp besprekingen ipet de L-..~ tenen hee.’t gevoerd, heeft de toastai Ruhrgebied, waas zich een ernst•- - kort voordoet, .tfaweh en verschi. npemd. Hij verklaarde dat het vc etuk voorrang had bu al zijn werl in Duitsland. ..Ofschoon de Duitsers ln de oorlog de vij anden van Engeland zijn,geweest,” zeide Fa kenham .dienen wü we Pogignen aad te wen den om hen in hun huidige crisis te helpen.” Hij verklaarde voort», dat Engeland en de Ve& Staten millioenén -dollars hadden geleend voor het herstel vaii Duitsland en dat hij niet wens te te zien dat dit geld zou worden verspild. „Het is noodzakelijk dat de Industrie weer op de been komt.” aldus Lord Pakenham. „Het. antwoord is kolen en, -r- voedsel*. Millioenen Ingegaan met der dan de helft 5 De 2000 gemeei beweren ter. gas borgen. -- dervoed is.» chocolade of of 100 gram boterhamstrooi- 200 gr|tn. enig* tijd geleden werden te Gronau lilen morfine in beslag genomen en bij het overschrijden van de Na- frèns op ertkele personen klélné 1 verdovende middelen gevonden. De Enschedése recherche besloot daarom alle aandacht aan dezé smokkelhandel te schen ken en stelde zich in verbinding met de En gelse autoriteiten in Ijuitsland Inmiddela is -komen., vast te staan, dat het hier een uitge- breide internationale organisatie betreft, die zich uitsluitend mét de handel in verdovende mddelen bezig houdt Het centrum van het complot ligt In Duitsland. Dc staking»koort0. De ploegbazen van de Fordfabrieken In De troit hebben laten weten, dat zij in alle Ford fabrieken van deze stad een staking zullen uitroepen, indien niet vóór Zaterdag, overeen stemming wordt bereikt over esn njeuw ar beidscontract. De Fordfabrieken hebben mid- d^s een advocaat de ploegbazen laten weten, dat hun staking méér dan IjJO.OOO arbeiders van werk zon beroven, waarvoor zij de ver antwoordelijkheid moeten aanvaarden. Onder de arbeiders van de betonfabriek Koppenrade te Zwolle |s een .taking uitge broken. Een der werker» was n.l. vólgens de staking op ortredeüjke wijze door de uitvoer der behandeld. Ongeveer veertig arbeiders hebben, het werk neergelegd. De Stakers bij Renault /Frankrijk) besloten weer aan het werk te neer echter de verzuimde bij betaald, dan zulleq zij het 'leggen. Gistermiddag is een pfpteststaking uitge broken bij enige firma’s te Tilburg. De sla king omvat ongeveer 250 personen, <Q< hebben neergelegd, u*t protect tegen lage brqod- en vleesrantsbenen. De Stal niet gericht tegen de directies. Het vrW vandaag weer worden hervat. „De Sleutels” te Leiden uilgebroken: de tweede ling. De fabriek voprziet een Zuid-Holland van broodmeel. irbeiders m de Parijse maalderijen zijn 411 maling* gegaan. De voedselpositie van Pa- JS' rijs en van een groot deel van Frankrijk ia oaarmede in ernstij8>evaar gekomen. De re- de gering heeft daar^M aangekondlgd dat zij de maalderijen zal oHwnemen en dat zij daarna niet zal schromen om dekplaatsen van de sta kers door militairen te doen innemen. BABIES GESTIKT. SCHACHT VEROORDEELD- 1 Duits zuiveringshal te Stutgart heeft Ijalmar Schacht, HiKers financiële advi- sroordeeld tot acht jaap werkkamp, in- op de datum van zijn eerste arresta- betekent dat hij reeds tweë jaar van zijn straftijd heeft uitgezeten. Zijn vermogen van een milliopn, werd op 70.000 mark na verbeurd verklaard. Ondertussen werkt Schacht, die in hoger beroep Wil gaart, aan de uitwerking van een plan tot de „economische redding van Duits land". De Ametikaase» maatregelen. Tegen het communisme. egele Ree» rikaanse legei >rtrokken. Aan pantserauto s. ")k in Ja- eer instellen mover Rur- icn geven De EnacheSése re» jaar Git een' internationale srhokkell- - vende middelen /morfine,cocaine en opium) te ontdekken. Reed» is in totaal voor me-rf dah dan een half mnliioen Mark aan verdovende Uiet middelen achterhaald. De in beslag gen» ,a,an partij bedraagt op hef ogenblik 5 kg. De ldlo“ zen per kg. variëren van 100 000 tot an* R.M. De verdovende middelen werden het grootste gedeelte land. Reeds van de Duitse grenstgou-. 7A ampul... ^Noordelijke uitloper hqb* ook werdén l t -beroemde urahiumlagen derlandse gt t Behemeu. Dé, pa» gev^n- hoeveelheden nog groter zijn dar. ds bs-, »"*'*•-'**• n Wéét Is uranium de belangrijk ste grondstof voor Kei vervaardigen van atoombommen. Red.) ABESSINIE wil groter worden. Keizer Haile Selassie van Ethiopië heeft de volledige overdracht van de vroegere Italiaan se- koloniën aan Ethiopië geëist, omdat Italië deze landen heeft gebruikt voot de aapval op Abessinië en omdat dft land enige zeehavens tér beschikking moot hebben. De Keizer hoop te dat een internationale lening Zou bijdra gen tot de opbouw van die gebieder., aarf Abessinië waren overgedragen. SCHOTEN KNALLEN IN JERUZALEM. Op een der drukste kruispunten in Jeruza lem' hebbën onbekend gebleven J3odse ver zetslieden twee leden d«» Britse politie neer geschoten. SCHACHT zuive' Schf' jeld date eijt dat hij heeft ultge itse minister voot nd die eeh reis t. ameiük te Dusr Duitse autori- land in het mg voedselte- ttrUuik- ■oedselvraag- Xen constateerde, dat d» rkzaamheden hout het wereldaanbod w» zal blijven overtreffen, r aan, dat dé huidige b< na hét dubbele bedrac„. KUNfT-MAAN i jaarvergadering vap werkers nteitspedrijf tte Margate (Eng.), ;=sate onthullingen gedaan over - raatverlicht! nF7*riie grote en. Volgens Ven der den voorspeler dat de ote kunstmatige ma- arbeiders zljh* hun vierde week nen zullen hebben, die hoog boven de huizen ’een lévensmlddelenrantsoén min- zullen worden aangebracht en een op het dag- van -de officiële. licht gelijkende verlichting zullen apreiden entewerklieden te Wuppertal over de gehele oppervlakte der steden. geen geregelde voorziening van wa_ Nadat de vergadering enigszins van haar en electrlcitert meer te kunnen waar. vM-bazing over dit toekomstbeeld was beko- omdat 'ongeveer 30 pCt. van hen on- aldus United Press, gjng zij over tqt be- 1;.< handeling van meer practische aangelegenhe- D^RE VREDE. den, zoal» d.e vijfdaagse werkweek.... Het grote Amerikaanse blad New York Times --4-4-u—- went een berekening gemaakt van de kosten. AJIPJIWQ die thans nog worden uitgegeven aan de Ie- UEItIEInUIJ itiCvIYD. "ov.?d.0WhdX'1Md1t")neM„. mllllo.» OnuMSMOKMSL AAN DE GRBNB, man onder de wapenen —'veertig landen geven De Enachedése recherche is er in geslaagd gezamenlijk 82.000.000.000 gulden per jaar flit een. internationale smokkelhandel tn verdo- aan bewapening- vende middelen fmorfine, t cocaine Ongeveer 25 milliard gulden, worden -per te ontdekken. Reed» te in totaal jaar meer aan bewapening uitgegeven dart dan een half uniliioen Mark aan voor fle oorlog. Bij deze bedrafgen is nog piet middelen achterhaald. Dé in beste inbegrepen wat ten Koste wordt gelegd kan de ontwikkeling vgn de atoombom bacteriolo gische oorlogsvoering» raketprojectielen en an dere nieuwe wapen». Volgens berichten van de Duitse grens>gou-. 7A den de Russen één' Noordelijke uitloper hqb- ook ben dntdekt van <k "beroemdeurshium’-- *i“' van' Joachimath^ ih den lageh zouden staande mijner (Zoals men 1 grondstof nbommen. pa» geven dan de be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1