i 1 1 SCHOONHOVENSCHE COURANT 1 i| Morloc*, erug 'te bezorgen: Duits zelfbeklag; het struikelblok TB* JAARGANG. K*. 4» ffcS BLADZIJDEN. G 1» MSI 1947 NITOIAD VOOR ZU I HOLLAND EN UTRECHT ND. I een ion I N Dijklaen Bert el aa rover i M tvl*r«n I hel b«t I 4 dollar In S*rvic* ihart S*rvic* radio S*rvic* Verschijnt Maandag, Woensdag •n Vrijdag. Prijs bij voorultbeta- ftng: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post 11.57J4 Derge- ct. per ver- daar- •r bon i oom waehttyst- ite* wenst ril* toestel, nu er r geleverd werden? st ingeschreven te tok voor Aato Kadi*! Aten« ligers, Strijkijzers, tl*.-koker* en-thee i chroom uitvoering lec. wasmachines (HOLuitvoomad sr*goddor*n j U kappen, wand-. vloerver lichting tc. apparaten, weer Icrofooo*/ motoren iselaars,verlichting Gram, meubelen van Jam^ ggen D< L|e. doen neer men fen. bij tina, drie per para- Er zullen methode ..leepschappt Duitsland ei lieerden. De rntir-' se politic'.... werkt-1 Kai bereic dusv® waa.. entvir Voc ïrt voor deze ni imigratie jerde te ze op deze m« end- voor -ver snap rden de dis- choco» echteer wi>< meisje zoeki u.i vrtepdin >f'Htrv. üodsd. en 20-25 j»»r ven en omgeving ider no. 985 bur. lad. t leeftijdvraagt llig waar it kosthuis we of echtpaar nderen, met apart irtje. Brieven on- B no 990 aan g, Agent van dit terkerk.- van medii kennvn totaal i vreesde zie) hun nederlaag sn leger en een tenaar van hét van buitenlandse zaken geallieerde fil ing zou Jaoans pvetne- erikaan- be- BOOFDRKDACTEUR: W. KERREMAN8. Uiig. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 297. Giro 1376S. zaken heeft uit Frankrijk en verklaard, heden Franse zonder speciale aan- di$tributiediensten ge- DS 5 een thuiswed welke stand 46 gedane iven moet .n rond van de 1947 zal ien rond Advertentlën: 1—18 m.m. l.M, elke mm. meer 0.10; derde plaatsing halve prijs. I Advertentiën tusschen de j tekst drlemas^de prfta. is het medelijden met zichzelf, een déél van het nationale egoïsme, dat Duits land er van terughoudt tot zijn herstel n |iet vooruitzicht te zijn daarover ontj srder. dat geheel West- de oorlog op réntsoe- veel beter zijn dan de Daarom credieten. Politieke kringen in Washington rijn er van overtuigd. d?t de Verenigde Sta ten slechts door grootscheepse dollarcre. rtieten aan alle in nood verkerende lan den. een financiële en economische chaos in Eurona kunnen voorkomen. Volgens niet-offle'ële ramlneen zou Amerika vóór een volledig en snel herstel van de door de oorlog getroffen lenden in de eerst komende viif jaar vijf milliard (12 5 m’ll’nrd gulden) per laar In dë vorm van leverin^en garanties en credie ten bp-jrb!kbaar moeten stellen. Alles wijst er op, dat-de Amerikaanse voor de t ogenblik leurs van een ge stel van ieal- WOEN8DAG 21 MEI 1947 land zullen in richten, onderwijzers in prcc- t op ruim het inter- ,.i^en ver- n, die 75 jen uit aandeel jor de moerde ge- djesharing aring en i niéuwe iring gefl- per stuk. die naai van en 1947 de dienst 1941 i kapitaalsuitgave! orden bestreden .„aven ten laste der begroting moeten wq*di 1.609 000 rede x cQjnmui<.<>.>^ iatti, de lelt m. Amërika direct gelde droefheid is gedompeld, ofschoon het de ze zelf heeft veroorzaakt”, zeide de 71- darige schrijver. „Ook in Engeland1 en Frankrijk wordt geleden, maar’het Duit se volk Peigert het lijden van anderen te zien.» Het schept een ziekelijk ge noegen in zijn eigtn tragedie en in het RKENDE I W3EIMCE ...then be- rollings. rijtuigtan- M al* bij’ C, jorp 127. reek zat bon •’likei regering het er ov^r eens is, dat nieuwe veelomvattende Amerikaanse leningen dienen te worden verstrekt, indien men wil voorkomen, dat vele landen te kam pen zullen hebben met een ernstig te kort aan dollars, dat het aankopen van die producten en grondstoffen, die op ’t ogenblik alleen Amerika kan verschaffen, onmogelijk zal maken. Dat zou binnen korte tlid. Voor Ameri ka stopzetten van de productie voor het buitenland betekenen, hetgeen een cata- stronhale vermindering van de werkge- le^onhofd in Amerika zou meebrengen. Meester» de iontrens plagen me! Rusland wil op zjjn wenken be. diend worden jds hebben de Russen toen de Duitse -]{Wamen ver_ Idoende industrlerinstal- id konden verwerven en een aandeel in de oogst uit Wést Duitsland. De hebben daarin tènslot- verjleHns daarvan een heeft bereikt, weige- l.a autoriteiten te Ber- pCt. in de herstelbe- wWmme uitrustingen R1GERINGSOVERLEG TEGEN DE SMOKKEL. De regering overweegt door welke midde len paal en pprk kan worden gesteld aan* de zeer omvangrijke smokkelhandel in deviezen. De Bplgiache reeering heeft tpegezegd de Nederlandse regering bij de bestrijding daarvah te willen steunen. In verband hiermee, aldus beantwoordde de minister van Financiën de desbetreffen de vraag, van het Tweede.Kamerl’d. de heer H. M. J. Dassen, worden onder meer de vóór- én nadelen van het’ instellen van een uitreisvisum onder het oog gezien. In dien tot het instellen van een uitreis visum zou worden overgegaan, zal dat in geen geval geschieden, znnder dat ten annzien van het grensverkeer naar Bel gië een bi’zondÉre 'regeling wordt getrof fen. H®t Hert dus geenszins in de bedoe ling der regering het grensverkeer prac tiseh ónmogelijk te maken. I rENTWMEM. prim* staat, mét van binhen be- pluche, fraaie i les zoo foet bevragen 1 Wz.. - D< (Z.-H.). j r u V. ««mel- en thuiswedstrijd te er eens het roet der tniie iflvallers. doch cat m?n direct na nvallen op het doél t een 2—S1 overwlij- t Wam het einde van I van Was krat I College van Ged. Stat ling een zodanig bedrai nodig werd geoo een. nieuw lenini Jesbetreffende bes. het bezettingsrecht. C >m dat hoewel dit het sluiten van Irag van ongeveer f ebruik meer befioor; te machtigen tot dit totaal’ be- ten hoégse 3 pCt. zal geschieden in ten De militaire gouverneurs verwijten deDuit- -- rnlltieke jeiders. dat zij in uren, dat er ge werkt moet worden, demonstraties laten hóu den. Dit heeft op de voedselsituatie niet de ...‘..-.ij invloed of het moest een nadelige ibutie van rij- Ce fcijzonder- t bekend zijn, het aantal' aanmerking irden. met een ontvangen. n cate- komen PRAAT NIET OVER OORLOG. De woeM®r« Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken. James Byrnes, die thans te Washington een particuliere advocaten-prac- tijk uitoefent, he?ft bij het in ontvangst ne men van een onderscheiding voor zijn werk ton dienste van de wereldvrede opgemerkt, dat zowel ip de V.S. als in de Sowiet-Un:e te vee’ over oorlog en te weinig over vrede wordt gesnmken Hij ontkende, dat een con flict onvermijdeliik zon zfin. PALESTINA. De meeste waarnemers wachten niet, dat de comr zoek der V.N. Inzake Pales phase van baar werk on i stuiten en ip we'inge'irhte het niet v’twes’nten. dat Jc een aehti Joods Arabis* echter niet t ,JUW W’'ht -icht .foiUvheM foor- der Hitler. Hij protesteerde tegen de deporta ties. Duitse communisten vormen er onder Russische leiding Gestapo-afdellngèn. DUITSE KINDERACHTIGHEID. Pak zelf aan! nutteloos om de ge- te «tellen voor de ~ir« op het .«e gouveme» ■s in t herstel i ~n der geal ieboren. Rijmpje, d. Koppend. Johan- en G Schouten. Vuik en H. Benard, tees on L. de Graaf. 36 j. en N S. van 48 j„ en W. Ter- idoorn, 27 j., en W. 5am. 24 j.. en H J. Dam. -40 j., en A. 19 j.. en J. de Vos. lm. 26 j en M. C. seling. 26 j„ kn C. Nijman. 23 j.. en P. tndijk, 21 j„ en W. j.. en C. J. Héu_ óijmgn, 25 j., gn J. Een a«i. maakt deze week een t de toestand op het get- tuinbouw te bestuderen, stand gébracht in same" deling Vlaardingen van schappij van landbouw*, de Engelse gasten te Ho« gekomen. VERGOEDING VOOR GEVORDERDE MOTORRIJTUIGEN. Ten aanzien van de vergoeding voor ge vorderde motorrijtuigen zal de bepaling, dat de reductiemogelijkheid voor 't geval een auto, gezien de oudtfrdom. bij de vor dering in een slechter staat verkeerde dan normaal is te achten, ujt art. 9 van de ..Beschikking vergoeding gevorderde mo torrijtuigen 1946" wordt geschrapt. Perso nen die een vóór 1 April afgezdUden ken nisgeving van vaststelling ener vergoe ding ontvingen, kunnen alsnog tot 30 Ju ni a.s. een beroepschrift indienen om hun bezwaren tegen de vasbgestèlde vergoe- ng kenbaar te maken. Thomas Mann, een bekend Duits schrij ver. die reeds vele Jaren in het buiten land woont, brengt qp het oeenblik een bezoek aan. Europa. In Engeland heeft -- hij een uiteenzetting gegeven van zijn Inzichten in l\pt Dxlltse probleem. Hij Het is kinderachtig en bil)* van wn MHtfka Swande *U* op de lotgevallen van «Sn vaderland. i,Wtn. mi'lt.lre Duitsland is al weer bezig zijn vrijheid de Entfelse en Amerikaanse zone» én de democratie te misbruiken. Hij zocht meepschsppeiijke verkkrins. Het de oorzaak van wat hS noemde Dolle- lands gebrek aan medewerking met de geallieerden” in „zelfbeklag”. „Duitsland weigert te erkennen dat het niet het enige land is. dat in ellende en J g J ua.» De verklaring zegt vei Europa tengevolge van i nen leeft, die niet Duitsé. Een derde oorlog voorkomen? Het Turkse’ parlement heeft een cqm- JL-'j naar Ingeland gestuurd ?fls zijn afgevaardiglng„De voorzitter van die commiwóe^ die öp het ogenblik in Londen vertoefd, heeft daar enige verklaripgen afgelegd over het belang van dé Ameri- „De geallieerden" zo ging hij voort hulp Mn ^jn u-ui i j. A* zeide dat het toegezegde bedrag op rièh zelf niet zb belangrllk was als het gehele gebaar van Amerika. De Turken waren van oordeel, dat Rusland agres sieve neigingen had in de richting van Turkije, maar dat he^ die ril et'ten uit voer had gelegd toen bleek dat in Ameri ka een vrij grote eensgezindheid bestond over de wenselijkheid Turkije te steunen. Daarmede heeft het Amerikaanse parie. m*nt e®n derd® wereldoorlog voorkomen, aldus 'de voorzitter van de Turkse com. ml"^le. FRANKRIJK TUSSEN AMERIKA EN RUSLAND. Zoals wij hebben gemeld, hebben BINNENLAND. PROVINCIE ZUlD.HOtLAND LEENT TWAALF MILLIOEN. Hét door Provinciale Staten van Zuld-Hol- iand in 1938 vastgesteld leningsplén strekte tot het opnemen van een bedra< van f 27.000 000. In 1944 was krachten* de-bij dat besluit aan h*t Collége van Ged. Staten Ver leende machtiging een zodanig bedrag opge- nometf. dat het nodig werd geoordeeld tot vast stelling van een. .nieuw leningsplaij over té, gaan Het desbetreffende besluit was geba seerd QP het bezettingsrecht. Ged Staten me nen daarom dat hoewel dit bealuit nog ruim te laat voor het sluiten van geldleningen tot Cen bedrag van ongeveer f 8.000.000 daarvan geen gebruik meer befioort te worden ge maakt. Al* overgangsmaatregel bieden Gëd Staten thans een ontwerpbesluit aan dat “de Wdoe- ling heeft hen te machtigen tot het opnemen van de leningsgelden. die naar raming nodig zullen zijn tot bestriiding van kapitaalsuitga ven op de diensten 1946 Van de ten laste van c «n nog te verwachten noguit lening wordt f 2.800.000. Van de uitgai buitengewonte .dienst wit lening gedekt f Rgnnoon tezamen f 1.600 000. Ged. Staten «tellen voor hen geldleningen aan te gaan drag tegen een ren,te van k janrs De aflossing Hoogste veertig jaren. Geen pensioen voor kleine boeren. In de memorie van antwoord nopen» „noodwet ouderdomsvoorziening’’ is door de regering o.a. het volgende Medege deeld: Kleine boeren, die hun bedrijf mbt be hulp van eigen kinderen uitoefenen, zul len niet voor ouderdopisultkering in Aan merking komen, indien de opbrengst van hun bedrijf van die aard is, dat zij daar mede iri hun levensonderhoud kunnen voorzien. Is dit laatste niet h>t géval, dan moet worden nagegaan, welk inkomen het be drijf van de kleine boer oplevert. Blilf dat ben •óp n ’n o» iJwvsvit 114 genoemd, den komt de betrokkene voor ‘d“"e en'ï 'h’ih'hkar’^ort. Het niékArinff in annmerkinr jx-i c COLLABORATEURS BIJ DORTSE POLITIE. Bij de alg. beschouwingen over de ge meentebegroting van Dordrecht, merkten elnge, raadsleden op. dat* de geest onder het Dortse polft’ëkoros niet goed zou zijn, omdat pntactvól tfordt gehandeld bij ver. erdering en terugzending. Politiemannen, die elders niet meer handhaven wacen, kvmhun hóuding tijdens de bezetting, zijn in Dort benoemd. A’c de benoeming van een zekere Aganet geJ- noemd die in Delft was- ontslagen, om dat' hij rich daar voor d»">Winterhuln erg verdfens+eliik had1 gemaakt. In Dordt is hij nu rpeds^W hoofdagent bevorderd. OPDRACHT VOOR SCHEEPSWERVEN. lerlandss Dok^ en Scheensbouw ij te Amsterdam heeft opdracl- rie motortankschepen voor Noor- jen te bouwen De Néd» Maatschappij gekregen dri se rederij! bied onderhëemt hongertochten, d’e zich uitstrekken tot )n Oqst-Friesland en Sleeswijk-Holstein. Deze hongertochten, aldus meldt het ANP, nemen een steeds grotere omvang aan. De clandestiene voorraden op het aangrenzende platte land drogen snel op. De treinen die uit de industriesteden naar het Noorden rij- den, zijn overvu’d met passagiers, vooral vrouwen, die met zakkep gewanend gro. te reizen ondernemen om enkele tiental len kilo’s aardappelen machtig te worden. De- mensen triekken van boerderij tot boerderij, zoals West-Nederland zich d*t uit de hongerwinter en het daaron vol gende voorjaar nop zo goed herinnert. CONCENTRATIEKAMPEN WEER IN GEBRUIK. -j- Duitse socialisten- eeds herhaalde ifaalen een ticus betoond heeft door zijn bru- B .anvallen op het beleid van de bezetten machten, heeft nu een ièling gedaan Hij vert< ‘ing van zijn partij in eén lelijk gericht .iras tegen nhefdspartij. dat icentratlekampen worden >r de Russen. De arbeidt geëxploiteerd, De Be’gische rgégring maakt, dat voor de m'H1 vrijsteHing wegens broederdic passing zal zijn on hen. die broer verloren, door welke onk. Daarmede wordt ook gedo offers van de Duitse terreur In die in concentratlekamnen zijn Ook iódien een broer minstens in Duitse gevangenschap \.- zonder overleden te zHn, ste’t’ng v»n dfenstnlicht. Amerika moet ook exporteren. Maar het buitenland kan niet betalen. Volgens de New=Yörikse correspondent vin de ..Dailv Mail” heeft president Tnit man alle diplomatieke vertegenwoordi gers in Europa opdracht gegeven vaatte stellen, welk bedrag elk land nodig heeft. Zodra dë behoeften bekend zijn, zal het grote Amerikaanse plan voor financiële steun ten bedrage van 20 milliard gul den in werking treden, aldus de corres pondent. ÖISTRIBUTtENKUWS. KARNEMELK GEDEELTELIJK VRIJ VAk BON. 't onder' •melkpro rkrijgbai uitkering in aanmerking. POKKEN-BEDREIGING VOOR ZUID. NEDERLAND. Het is niet onmmogelijk dat de- r«n alaatrum (pokken) die, zoals ben gemeld in België heeret naar Brabant Limburg overslaat. Het trerische is dat men me) de poging gen pokken-epidemie te vermijden (ér is nog geen geval op Brabantse en Limburgse I dem geconstateerd! zleh een ander kwaad op de hals heeft gehaald. hij inenting tegen pokken loopt jpan-JMt risico encephalitis op te doen, een herse^j kiekte welke in Brabant reed* enkele doden" heeft geëtst. Men vreest dat de Belgische arbeiders die in fabrieken te Eindhoven Tilburg en Breda werken (bij de Phillwfabrieken te EindhevA bijv werken phm 3004 Belgen op de Volt- fabriek te Tilburg alleen al 300) de besmet ting zouden kunnen overhrengen In België zijn in de plaatsen Luik. Leuven. Bruaeei en Capelle bij Antwerpen. 46 gevallen pokken geregistreerd maar Brabantse ld die de toestanden „over de grens” i beweren mot grote stelligheid, dat het aantal ‘patiënten, lijdende «an de ge- siekte. veel hogfer moet zijn. VOLKSGEZONDHEID. isch. Insiitut te Amsterdam tal congres voor de geestelijke geopend welkomstwoord vgn "dr Kraus, ijliana als ere.voorzltder met een rede, waarin zij aan de tekenis herinnerde van de j^evorde- geesteliike gezondheid Welke ons inkelijk zalkunnen maken voor lloeden die in de afgelopen ia- Hikheid-en de beschaving zo ern- tdermlinden en de wegen zal openen en intensiever beleven van h.oger wanr. Destijd- herstelleverénties ter snrakp klaard. dat zij niet voldoende laties uit Oost-Duitslanf zij eisten daarom ook t aan herstelleveranties i Westelijke geallieerden te toegestemd. Nu de vergevorderd stadium 1. ren de Sovjet-Russische lijn hun aandeel van 25 c talinPstoewijzing van algemene uitrui» uit 58 fabrieken In de Britse zone. De toewijzing, die geschat vordt 13 millioen mark werd hierna naar hti i geallieerd bureau voor berstalbetaHng»” wezen ter verdeling onder 18 landen, w pCt. ontvangen van alle herstelbetalinge' D-iits’and Soviet-Rusland heeft zijn aa: geweigerd, omdat: 1ste de toewüring do< Britse autoriteiten jS gedaon, 2de een groot aantal waardevnl’.e uitrustingen ..verdwenen” is; 3de omdat de RriHen drie fabrieken van de lijst ”e«-hrnr>t hebben: JAPAN NOG MILITANT. Een en twintig maanden na 1 proberen de Japanezen weer eer luchtvloot te krijgen. Een ambtt Japanse ministerie L zou namelijk bij verschillende stanties gepeild hebben, hoe hun regerli denken over het ooriehten van - een leger van honderdduizend man ter p mine van het werk der Britse en Amer se strijdkrachten bij beëindiging van de «etting ïmemelk én uit ondermelk en karnemelk ide consumptleme’kproducten waren tót sver alleen verkrijgbaar op de mélkbon, larbij men tweemaal zoveel karnemelk enz. ing als gestandaardiseerde melk. >ortaan zal. tot nader aankondiging, wast een hoeveelheid karnemelk zonder wkoeht kunnen wofden en wel geliik aan 10 procent van de hoeveelheid gestandaardiseer de melk, waarvoor men bonnen inlevert. FRANSE FIETSEN ZONDER BON. De minister va.n economische de distributiebenalingen voor t geïmporteerde rijwielen vervallet Daardoor zullen met ingang van 1 fietsen hier te lande koopvërgunning van de kocht kunnen worden. VERRUIMING VAN DISTRIBUTIE RIJWIELBANDEN. Er Is een'wijziging in de distribu! wielbanden op komst Hoewel de heden vap de regeling t^og niet kan toch wel gezegd worden, dat personen, dat voor banden in i komt, aanzienlük uitgebreid zal worde! We mepen, dat deze mededeling zucht van verlichting zal worden t Het is n.l. momenteel zo. dat er tal van ‘gorieën ziin, die niet in aanmerking fc voor banden. GREN OPHEFFING .TAMDISTRIBUTIE. Extra bon voor suikerwerk. Deze week zat voor alle leeftijdsgrbepen extra bon worden bekénd gemaakt voor gram suikerwerk. Deze bon zal- uitsluitend' voor suikerwerk en niet voor chocolade-versnaperingen, jam, enz., of suiker kunnen worden besteed, daar het de bedoeling is de te gróte voorraden suh kejwerk bij de handel op deze wijze te ver minderen. Dit zal slechts voor éénmaal gebeuren, zo dat de handel daarmede rekening Mient te houden bij het aanleggen vap nieuwe*-Voorra den suikerwerk. Opheffing of vérgemakkeHiklng i tribijtiemaatregeien voor suiker, ji lade, suikerwerk en dergelijke ligs, niet in de bedoeling. HARING PRIJZEN. De prijs -van de na 16 Mei aangeve' zouten gekaakte of ongekaakte maatj<_ |ft voorlopig vrij. Alle andere harinl ngproducten vallen onder een dmumprijsregeling. Voor verse hai de volgende maximumprijzen: 7J^ cent, per kg. 52>/t cent. Voor gezouten volle en ijle haring mag ten hoogste 8 cent per stuk worden berekend. Voor het schoonmaken, d v#. etn zodanige bewerking, dat de haring 'voor onmiddellijke consumptie gereed! is (het ontdoen van kop, ingewanden, vel en het al daarliet verwijde- ren van de graat dus) mag te]# hoogste 2 cent per haring in rekening tfprden gebracht. Eventuele bijvoeging van uitjes e.d. en ver pakkingsmateriaal mag niet extra berekend worden. Gerookte, gestoomde, gemarineerde en gebakken harihe mag tegen ten hoogste 10 cent per stuk worden verkocht. Het publiek dient er rekening mee te hou den. dat de harinehandel no< over gezouten haring van de vorige teelt beschikt. lijke haring mag tegen ten hoogste 8 stuk (10 cent schoongemaakt) worde*» kocht. >e Joodse organisaties 1 de secr.-gen. van de weten, dat zij bereid te leggen als de Engelsei hun milltairè gerechtshoven GFESTELIJKE Tn het ïndisc’ werd het nationas Volksgezondheid i Na een kort w< opende Prinses Ju het congres grote bete’ ripg der Volk ontoegan de fatale invl ren de menseli sfig ondermlir voor eer. den. NOG MFER SPINAZIE VERNIETIGD. Ofschoon de uitvoer van tuinbouwproducten ’noz pas In-het beginstadium is. bleef van <Je in de afgelopen week aan de Venlose veiling aangevoerde sninazle reeds 9700 kg. onver, kocht. Deze prima spinazie kop de minimum prijs van 8 cent oer kg. niet halen en moest vernietigd worden. ENGELS BOERENBEZÖEK. ~»ntal Engelse bejeren én tuinders v Jeze week een trip door Nederland om jestand op het gebied van landbouw en 4uw te bestuderen. Dit bezoek is tot gébracht in samenwerking met de af- n Hollandse maat- Zaterdacmorgen zijn >ek van Holland *an- StélTMi. De Prawda. het orgaan van de Russi- srhe communistische partij, beschu’d’gt (te Amerikanen van Inmenging in do bin. n»ninnri«e anno-pievenheden van Frank rijk. dfX)r volksvertegenwoordigers, d’e niet ’n d® smnak vallen uit te schakelen, en vap' Frankrijk te eisen ri1n onafhnn- krillkheld dH1s tp geven voor dollars. De Prawtja noemt het verwilderen van de rr'dimuniripn n’t de Franse redering e**n stap in en-démncratls'’hft GaAlRiridsche gee*'t in d® richting van' he| onderge- Hongertocnten. m„ken de FransP st»atsbe- De bevolking y^n hetJRijn- en Ruhrge- nnn de bevelen van buitenlandse mOnopol1ri«n. AMERIKA EN ITALIË. Sumner Welles, \ocnhlaig onderminis ter van buitenlandse zaken in de V.S., hooft in een radio rede verklaard, dat de V.Steneinde te vooi komen dat de.com- mun sten in Italië de macht in handen nemen meer economische hulo aan Italië zuüen verleden en de ratlfic«Ve van hot Italiaanse viedesverdrag gullen uit. Stellen. l»e eomrlnnistent WM,T Tg NteT V’AAR. 'Na de rede van Summer Welles over de dreigende communistische dictatuur in Italië, heeft Togliatti, de leider der Italiaanse com munisten. Amërika uitgedaagd té bewijzen, dat hli direct gelden uit Moskou heeft ont vangen. En Summer Welles telegrafeerde terug: ,.Tk heb niets meer toe te voegen aan mijn ver klaring. Ik leg er nogmaals de nadmk op, dat mijn beschuldigingen gebaseerd zijn on feiten, waarvoor hoge functionarissen van de ,Itp’laan«e regering de bewijzen in handen hebben". Duitse generaals terecht gesteld. NadQt Konipg Paul van Griekenland hun gratieverzoeken had afgewezen, zijn de Duitse generaals Brauer en Müller, die in December wegens moord op Griekse burgers ter dood waren veroordeeld, terechtgesteld. te Lake Success ver- imissie van ónder- estina in de eerste moeilijkheden zal kringen acht men loden en Arabieren mogf’Hkheld zouden vinden om hun ver- rf”ert Mi te legeen en de vorming ven een ufg Arabische staat 4® aanvaarden 7ou dit ‘fg- verwereri'iik«n- z<1n. dan veé- dnt d" commissie a's laatste mo- aan de V.N zal voorstellen, dat deze het beheer over paiac*roa overnamen. Amerikaanse ophitsing. Het Amerikaanse departement van buiten landse zaken zit met de handen in het haar. Het weet nofc niet wat het zal antwoorden op de vragen van de Engelse gezant over de ac-* tie tot ophitsing van de strijd in «■Palestina, die in Amerika yordt geduld. Er worden gel den ingezameld om het Joodse vgrzet in Pa lestina tegen de Enge’sen te steunen en in twge couranten is verklaard, dat de ATnerl” keanse Joden vreugde in het hart voelen bij elk schot dat-de verzetsorganisaties in Pa lestina op de Engêlsen lossen De Epgelsen heben nu’ gevraagd, waarom dergeWke taal tegen een bevriend land wordt toeéela+en. Wapenstilstand? hebben aan Trygve Verenigde Naties 1 zijn de wapens •n *r in toestem- IMMIGRATIE UIT DE LUCHT. Rabbi Haruch Korft, UNO-waarnemer het «politieke comité van actie voor Palestii heeft medegedeeld, dat in de afgelopen d. weken een aantal Europese Joden T chute in Palesfina is neergelaten. 1 •nog m®er Joden voor deze nieuwe -- - van illegale immigratie worden' ongeleid. Rabbi Korff weigerde te zeg«en, hoeveel im migranten reeds op deze manier óvergebracht waren. Uranium uit de Belgische Congo. Uraniiim. de belangrijkste grondstof voor atoombommen, wordt niet’ op zo wonderveel plaatsen óp deze aarde gevonden. Een van de rijkste vindplaatsen is de Belgische Congo (Afrfka)5 In het Belgische parlement hebben de cowirtwnisten nu dé volgende vraig ge steld: „Waarom levert België aan Amerika uranium tegen zulke l*ge prijs, ofschoon het voor dit zo wasrdéyolie mineraal bij verkoop ahn de nabürarstatén gemakkelijk driemaal deze prijs kunneg krijgen?” De leveranties aan Amerika vormen 90 van de totale productie in de Congo. De mi nister heeft ontwijkend geantwoord. Een communistisch -afgevaardigde verklaar de later: Afgezien van de eventuele waarde van het mineraal voor vredesdoeleinden, zo als het verschaffen van atnöm-energie. ziin er nog twee andere mogelijkheden en wel in de eerste plaats voor zuiver militaire doelen en tén tweede voor conservering in ertsvortn. Dit is een kwestie'van buitenlandse politiek. Welke "naar mitn mening België een, grote vr,’,nnttrnnrd"liikh<’id ordpgt Hij zeide verder dat hij het als logisch had beschouwd, dat Be’gië tijdens de oorlog aan Amerika had geleverd, doch dat thans nu de oorlog voorbij is. het land moet zjen een z.o hoog mogeliike prils voor dit mineraal te krij gen. aangezien België het geld hard nodig heeft voor zijn -wederopbotTw. BROÈDERDIENST IN BELGIE. Je’gische reegrintr heeft -bekend ge- dat voor de militaire dienstplicht de Hing wegens broederdienst ook van toe zal zijn oo hen. die in de oorlog een ■erloren, door welke vijandelitfce actie i»de wordt ook gedoeld on slacjit- jr In B^gië. on ben zijn Overleden e.d. istens zes maanden heeft doorgebracht zHn, verkrijgt men vrü- cken: J B. Bürker echtgen van W. J. Rotterdam ln- n J. L.-Kool. van »n Lekkerkerk. de With naar Ot- Oostgrheek: A M. Jkland; P. den Bra- Ingekomen: M. Leerdam; G Gaik- n Ottolander en ge eft, vanporinchem; met de geallieerden samen te werken”. wij ne ',cDe geallieerden" zo’ ging hii voor1 „hebben zich laten misleiden door de wanhopige houding Van c> Duitsers na de ineenstorting. Zij hebben deze onwil i op <Sej’ ^’teefs om hun best te doen en sa men te werken met hun ovenwinnaars ni**t onderkend”. Kö- schreef Duitsland» moeilijkheden verder toe aan deze beide hoqfdoorzaken: dat he| gehele land, zijn telenten, hulp bronnen en kracht, van 1933 tot het ein de van de oorlog geconcentreerd zijn ge weest op een barbars resjme en dat door de geallieerden te Yalta of Postdam geen overeënstemm’ng 1» bereikt over uitwisseling op economisch en handels gebied tuseen alle vier de bezettingszones. Ik hoop dat de Britse en Amerikaanse ZoRIs wij hebben gemeld, hebben de zones snoedig enorme kamoen- in Duits- Amerikanen in feite een nremie gesteld land zullen in richten, waar duizenden op anti-communlsme in Frankrijk door onderwijzers in groensverband kunnen economische huln In wordën opgeheld om d* jonge* Duitsers stellen. De Russen i van heden te ohtferrichteh. De voedseltoestand. Uit Washington wordt gemeld, dat Duitsland zelfs meer krijgt dan*de toe gezegde 1.200000 ton voedsel, die zijn toegezegd door Patterton. Amerika's mi nister van oorlog. Epn woordvoerder voor kapitein Conway, president Trumans bij zondere goederen verzend ér ajs hulo aan het buitenland heeft verklaard, dat Duits land in Mei 430.000 ton krijgt en in Juni en Jufl meer. De prijs blijf* harinj maxi den 7J4 Kurt Schumacher, de leider, die zich reeds her arrogant politicus betoond tale aanvallen op het bele de r dedè. derin^ van z“- zakelijk ger! sche) eenheidspart. weer concentratie!:; Jhans door de Rus; er weer als sluiven vo.i de beze oozienbarende me- te’de in een versa- n rede, die hoofd dé (communisti- in Oost-Duits'nnd .-“"én ingeri'-ht, ■■’"iders worden juist als on-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1