SCHOONHOVENSCHE COURANT I verts nhoven I THEE D ewerkers Utiuwt.' Ifwas Bargamhicht. ARTRIJK enwil 1 uï verdwijnen De Amerikaanse hulp aan Europa Hoe groot? is» JAARGANG. Na. M. MAANDAG IS JUNI 1M1 VIER BLADZIJDEN. 13 JUNI HW NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHOLLAN 0 EN UTRECHT ■i »rk: DISTRIBUTIENIEUWS. leiding In ia-fl 13-6 te te Batavia HAASTRECHT •nnei uit Bi [STAKING’ IN DREIGENDE in te tramweg- lering be- makalIfkliWaa r. nachts STRECHT n en 22 den gede .1 het drukt schtj ariër FABRIEK ’Jbi >f U goede i óp Uw Lekjcerkerk XI. dbti zen niet de in de voor met den -ge- jcht personeel oals roep inis, stof de twee wei 250 225 nota v* slechts teld w» lijn ider de 80 ror- 1946 teer i bleek, zichtft Dl recht- :heppen isstan- iii meent, md mag weet, f •ver 'and» >er eleden mil Dl» HOOFDREDACTEUR.* W.^ KERREMANS. Uftg. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 207. Giro 13763. I taurants te eten. te. ver- ...tf te lande zijn daar d- restaurants bonioo® vërkrijf- renover sk voeden, die bon* de uit- t iMars- enland- op het grote irgiog. Volgens haalde Marshall pijgL •ment zwarte VLIEGONGELU1 Gistefen zijn t In Amerika weer komen. Vn, d# in getal welke i President Trumai ingesteld om ma; veiligheid van h< hOf» gegeven i met al >uw van senator 1 voorge- irdere 21 hooi it uit vqlutioi NAAR OLYMPISCHE >AG. zullen Fringes Juliana 'mpische dag. die op Amsterdam f' ird zal gerl,. zr-Wf Hard been Ehgeh bij het teger--*- te ov< bet jpenkiokerll Bouria de Veemarkt! Ipuwp Merk» ten van alle soorten ogen v||lon. oppen en stelen In de t den geput vooi -eer tot en r leven ge. den. lend fort ieelt» .r vijftig “-qrtten Jge de |gt Jat een n van Uw ilcen. vee- o te eisen UCTEN -- Ityropa in lijks een bedraj ig hebben Werder smaakt onderlk t op’ gen ni telkens emeen werd de i man, die met de ift werd, maar dat C lie* van z.g. economi! —igd kunnen wordei nog ongemoeid zijn. - moest een einde kor stranteri verlangden bijvo 64 milliard francs, die on ree*- in Het grote sers. waar dood- wier klai leden de gesc heeft d< museum centraal Ondet rich 1 in te i en de instemming IrGani. economische repu- der.de de documenten ivering dat zulk' ■-etekehde in - -uen van Hongarije" DEMOCRATISCHE KABINET SINDS HITLER. verluidt, zijn irtijea In de i een maand t overeenstem- ische kabinet in Hitler. De irtij is er in ministers te iartijen^vertegehwoordigd Mechts op de goedkeu- dat H I Advertentiën: 118 m.m. 1.80. elke m m meer 010; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst I driemaal de prijs. Verschijnt Maandag, Wpensdag en Vrijdag. Prijs bilvooruitbeta. ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30: p. post/1*57 K- een verworven. Die andere dicta- in zijn land ïigen macht is het gc- e het niet -iaden van staats- Ver- tal spra- van ssenland ns de omdat ..adden >r Antwerpen Do Belgisc..v teer. Van Acker, heeft nu. protesten* uit Antwerpen, ■<*n Deurne (bij Antwer- len betoog het Amerik iHfc „Amen 1 verkocht dat deze nieuwe igen orde te sch< economische mi» heeft ten emu een eventueel tend met een samer men sche INA >r de Vèrenigde Na. ■an onderzoek en kwestie aan de Igemepe vergade. leeft opgesteld De laat- gisteren per vliegtuig in tan. IIEUWS OP DE ZWARTE ~IKT. ruinigingen op iting.evérzee heeft tante minister van bukei de nadruk gelegd op het •lang van deze nieuwsverzoi •richten uit Moskou, aldus 1 ter staving van zijn betoog aan. worden r na's uij het door het Amerikaanse departer uitgegeven tijdschrift „America" op de markt ir? Rusland r Gaat Nederland vóór? De Nederlandse regering heeft zich tot de Belgische regering gewend ten einde overleg 1 omtrent een eventueel tfe nemen in verband met een samengaan der Europese landen. Zoals men weet heeft Marsshaij zodanige econom.sche eenheid als v oerwaarde gesteld, ten «inde tot hulp bij het herstel van Europa te komen. Een eerste stap. William Clayton, de Amerikaanse jmder- staatssecretaris van economisch^ zaken? is van plan een reis naar Europese hoofdsteden te ondernemen om te zien, boe het plan van Marshall voor hulp aan ons werelddeel kan worden uitgewerkt. I potje halen in, wat ter beschikking kunnqn rétel vaa de geteisterde -1, dat wordei hoe gro Amerika lenberg.i te t Aan politie) >eid verrichten mogen extra verstrek»Dit, moet echt» overleg met de kampleiding. 1 ó.e vorig® week in verschill» ,,..„rte". tarwe en haring'bleke ladden op die manier.. rantsoenen voor zware arbeid met de kampleidi In de loop van -rerki ipolitiek in ;ot eefi ze_ e te handhaven viezen vooruit* Toen dat niet hielp voerde een han< je schade i veeleisende bommengooier is gearn TWEE HINDEREN VERBRAND. De echtgenote van D G. te Julianadorp ont dekte brand in een «chuur van de boerderij Het vuur was niet meer te blussen. Twee kinderen een meisje van drie en een j- tje van vijf jaar, die. fn de schuur, spee zijn daarbij omgekomen De bberderjj bi de geheel uit.' TWEE SCHOOLKINDEREN xDOOD- GEREDEN. Op de verkeersweg Roosendaal—Breda moest ben vrachtauto plotseling naaf links uitwijken. Hierbij werden drie scholieren uit Oudenbosch. die op het rijwielpad naar huis fietsten, aangereden. De 15-jarige J. C. en de H-jarige A. v. d E. werden op slag gedood, terwijl N. M. zeer ernstig werd gewond. Is dat alleen in België zo? Klachten over de berechting van verraders. regenbuien •Igië en de gevangenen gisteren twerpen gei ioeïsteU' det is duidelijk. goederen- en dollar ueviezen regering naar welvaart vele onverr*u De aanva.... heeft aankoopset Maa gunstig" ;esten d< npassen. itiveerde van Ecor voorziening celen naar alle toekomst, zijn ztr .dient in aanmerking genomen te dat zich omstandigheden kunnen voor- aan de vooruitzichten afbreuk doen- bedoeling dit jaar de teege- Ipunten aan te wijzen. Deze echter nog lang niet aan de naast deze ikbaar zal w< de oud-poli centratiekai betoging ir de leuzen waren, orGc,Mn. --- hebben door Antwerpen» straten gelopen, spandoeken meedragende, die deels getuigden van de ernstige ontstemming over de berech ting van collaborateurs, deels protestee/den Jegén regeringsmaatregelen. In hoof^zaak was de demonstratie begonnen om een strenger optreden tegen de heulers met d® Vijand te verlangen en op een vergadering, .die na af loop van de optocht gehouden werd, konden de Belgen rich hartgrondig ergeren a^n de krasse voorbeelden van slap optreden tegen verraders, die door vgrsdyllentfe sprekers op- gèsomd werden. Zo werd geëist, dat ér een einde gemaakt werd aap de geheime organi satie, tot onderlinge hulp, die de Belgische N.S B.-ers er op’ na houden. Er werd gepro testeerd tegen natienari-soctalistische week bladen, d>e telkens wéér verschijnen. In het algemeen werd de mening geuit, dat de klei ne man, die met de Duitsers heulde wel ge straft werd, maar dat de leiders en vooral, ■mische collaboratie be den, de profiteurs dus, Aan deze schandalen een einde komen, maar de defnon- antert verlangden bijvoorbeeld ook dat de milliard francs, die de Emissie bankten rechte heeft uitgekeerd, zullen terugkeren de staatskas. Er werden resoluties aan- i de regering verzocht werd condigen, waarin straffen be- zerraders en .soort opnieuw pogen te orgai i geëist T^erd, dat de uitges issep ten uitvoer gelegd Ham Clayton, de Amerikaanse «ecretaris van economischte zak< i een reis naar Europese hoofdt dernemen om te zien, boe het plat irshall voor hulp aan ons werelddei MAXIMUMPRIJZEN VOOR KERSEN. Nu de maximumprijs voor kersen is vaat- gesteld op f 1.15 per kilo, zal de prijscon trole in het gehele land streng op de nale ving hiervan toezien Zou blijken dat hoge re prijzen worden" gevraagd, dan zal de prijs controle zonder verdere waarschuwing ingrij pen en afgezien van aadere maatregelen de kersen ter nlaatste tegen de vastgestelde prijs uitverkopen. IN OCTOBER BROOD ZONDER MAÏS? Prof, dr ir. M J L. Dols raadsadviseur van minister Mantholf heeft tijdena een bijeen komst medegedeeld, dat het maïsmeel waar schijnlijk tegen October weer uit ons brood zal verdwijnen. KINDEREN KRIJGEN WEER EEN EI. bonaenlijst die op 20 Juni zgl wor* Jbliceerd wordt een bon aangewezen en ei voor de leeftijdsgroepen van 0 met 14 jaar Tachtig Textielpunten. AANPASSING AAN GOEDEREN* SCHAARSTE NOODZAKELIJK. PRETTIG VOORUITZICHT. In Engeland doet men onderzoekingen op het gebied van twee nieuwe vormen van oorlogvoering, die waarschijnlijk dodelijker zijn dan het gebruik van de atoombom. Het betrpft de radioactieve Urolk en de bacterio logische bom Van dqie laatste hebben de Verenigde Staten reeds een klein aanthl. ge reed. Portugal was een van hoeft Duitsland de oorlc het trouw blijven aan t belangrijker vond, dan traliteit". Aldus luiddde de boofdstad Lissabon de oorlogsverklaring' Maar gezegd, zoals dat in schier logsverklaringen wel het g» een aandeel wilde leveren menselijke rechten en legen heers>g. De Portugese ooi dan ook niet anders dan weest. De enige stguriK den verschafte bestond het vestiger. van een ce Portugese eilanden; „geallieerde mogen/' tegen een dictator!» bij zich zelf kunnen I land, waar een eerzuct republiek zich geruisloc alfeen-heersende positie president, Salazar, tors, gedwongen steeds nfeer te beperken te handhaven Ook bruik geworden, dat door dik en dun met dt den dictator Salazar eens gevaarlijk misdadiger wordt be« scheiderté weken geleden is In 1 ke' geweest van een militaire c gelegen •garnizoenen. Die opat» drukt en aan aantal officieren verdi het toneel. Salazar is daardoor blijkbaar ge schrokken en alwéér het als andere dic tators bevreesd vodr herhaalde pogingen Pun' zijn regiem omver te werpen. Gisteren zijn den zonder verdere beschuldiging 11. opperoffi- cieren en 21 hoogleraren van dp LfSèabonsé universfteit uit hun ambt gezet .omdat zij ,.een revqlutionnaire bedreiging" vormden. Er zal pok dit keef waarschijnlijk geen or delijk proces volgen waarin die verdenking gestaafd of ontzenuwt' <jEMEN(jD NIEUWS. NEDERLANDERS HERSTELDEN ENGELSE DIJKEN. «bouwers in Engeland >crtd. Zoals -men we^l, Maart één dijkbreuk lierdoor kwam 140.000 W.A. tg staan Het Engel- landbouw deed ten einde i Nederland .lingers, oud-Thinister vlpog naar Engeland plan ontworpen om zich zou uitl ieel in de A. Volken hai bevri BUITENLAND." RUSLAND MAART ZICH BELACHELIJK, lazaké Hongarije. officible Amerikaanse kringen is de stemming zéér geprikkeld ten aanzien van het RussiSche optreden in Hongarije. Voor de derde maal beeft de Russische bevelhebber in Hongarije een verzoek varf Amerika en Engeland om inlichtingen omtrent de com munistische staatsgreep m Hongarije afgewe zen. Óe Amerikaanse onder-minister van bui- i tenlandse zaken maakte Bekend, dat Rusland na het steunen en organiseren van de com munistische omwenteling, die hij heqchréef oils een cynische en schaamteloze staats greep' waarbij de bepalingen van het ver drag te Jalta gesloten, irjet voeten werdervge- treden, hét Amerikaanse yerzoek om oVer- iegging van de documenten heeft afgewezen met de motivering dat xulk een verzoek „een inmenging bétekehde in de binnenlandse aangelegenheder HET EERSTE DEMI IN DUITSLAN] Naar te Herford (Westfalep) besprekingen van verschillende pai provincie Hannover .die meer dan geduurd hebben, geëindigd met min/ over hefc eerste ‘democratist Duitsland sinds het tijdperk voor leider der sociaal-democratische pai geslaagd een regering van zeven mii vormen, waarin alle pa .—v zijn. Men Wicht nog slechte op de g< ring doof het provinciale parlement. Juni bijeenkomt. PALESTIN Vandaag begint de door ties ingestelde commissie van advies inzake dé Palestijnse uitgebreide taak, die' de al» ring van de U.N.O: h< steleder» .kwalfied het Heilige Land ai AMERIKAANS N«- MAR! Pleitend tegen de bezi gaven voor voorlicht' heil, de Amerika» sche zalmen belang van bei aan uit en guldens, nikkelen tjes en bronzen stuivers en i tientjes en -vijfjes, de hal' •e-en-hplve cents-stukken e zullen dus uit de clrculat vierkante nikkelen stui door een rpnd geldstuk middellijn van 2t m.M. krijgt een middellijn van 17 m.M., millimeter minder dan thans, jnderscheid tussen cent ten sti maken. Evenals de kwartje- tullen ook de centen en stu*« nis van de koningin dragen. DE BONVRIJE SIGAAR. -‘~im der sigaren-industrie, Etnd- _j bonvrije sigaar ernstige be- trwekt onder de winkeliers en hun ,e vraag naar sigaren kan door de. voorraad nipt wordtyi gedekt.^ Me- achtte partijen sigaren te hoste ls vgn mening dat de smokkel naar -1 België zal toenemen, ondanks .crpte 'uitvoerverbod, '-sbureau voor SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. De Johan de Wit 'Amsterdam—Sa bang, was 12-6 dwars voor Port Soedan. De Joh. van Oldenbarnevelt vertrok 12*6 van Batavia naar Singapore. De K?ta Inten .Rotterdam—Bata\ia, was 13-6 te Aden. Poejau Laut. Amsterdam—Batavia nog te Belawan. Sibajak RotterdamBatavia Tandjong Priok. Volendam 13-6 uit Rotterdam aangekomen. Zuiderkruis passeerde op weg naar Ba. tavia Gibraltar. Tabinta passeerde 14-6 Malta. ï)e laatste dag» de N.O. polder •or. De oorzaak i gif bespoten k voorkomt. RAZZIA'S OP BRIËFROMMEN. De laatste dagen zijn door de Brusselse poli, tie verscheidene razzia's in Joodse kringen uitgevoerd. Deze razzia's zouden verband hou den met .de aanhouding aan d^ Belgische grens van de twee dragers van de „borflbrieven” van de Joodse Stemgroep Bij een opzienbarende inval in een groot réstinirant aan de Boyle- sden 'teld Enspech werdén vele Joden gearresteerd. ■>eu igde Né ondervraging in het Paleis van Justitie ’eer ed werden verschillende personen in verzekerde docle £u.nt bewaring gesteld. dernomen AUSCHWITZ MUSEUM. ..Vernietigingskamp- van de Duit. ruim vier millioen mensen in de gejaagtj werden, hebben de Polen, m land hét kamp ligt tet museum ver» lard. Gisteren de dag waarop drie jaar ge- êen van de grootste massa-exeeüties uit tschiedente van het kamp plhats vond. ie Poolse minister-presideryt het staats- geopend. Auschw'tz bestond uit een kamp met daaromheen 13 nevenkam- gel mag pen Onder de millioenen slachtoffers bevon- jtakingen den zich NO 000 Joodse Nederlanders. EINDHOVEN—ANTWERPEN—LONDEN. Enige tijd geleden hebben wij bericht, dat de K I. M. luchtdienst van Eindhoven naar Londen met een tussenlanding in Anwerpen voorlopig niet volgens de dienstregeling ge vlogen kon worden, omdat de Belgische auto riteiten geweigerd hadden landingsv te verstrekken voor Antwerpen Do rflinister van Verkeer. Van Acker, na een regen van protesten, uit f besloten de vlieghaven pen)*wel open te stelle P.T.T.-PER8ONEEL EIST VACANTIE- TOESLAG. De Unie van het P.T.T.-personeel heeft een telegram gezonden aan de directeug-f— neraal van de PTT. Hierin wordt verzot... te willed bevorderen, dat aan het personeel een v»ncantie-toeslag wordt betaald Da spanning onder hét personeel neemt met het uur toe en moet ernstig onder het oog yorden^gezien, zo luidt het telegram. NIEUWE RECHTSPRAAK BIJ ECONO MISCHE VERGRIJPEN. Knoeiende fabrikanten, prijsopdrijvende winkeliers en zwarte handelaren zullen bin nenkort door een. z g. „gestroomlijnde econo mische techtsprakk veroordeeld worden. De ze nieuwe rechtspraak is vepvaj in een wets ontwerp dat thans bij de Raad van Statén om advies is en daarna aan t de Tweede Kamer ter behandeling zal worden aangeboden, al- ltr‘üdoi£ dus het V.V. Ter verduidelijking va> deze juridische nieuwigheid diene het volgende Volgens plan nen wordt hiermede de mogelijkheid geopend om’over te gaan tot onder-toezicht-stelling en zonodig onder-bewindstelling van een be drijf. Tegenwoordig is hét zo. dat men niet tot sluiting van een bedrijf wil mtergaan om de productie niet te schaden. Qm de verbeurdverklaring van «goederen zal veel verder deftirgevoerd ^kunpen worden dan tot dusver en ook voorwerpen en ver mogens welke niet rechtstreeks in betrek king staan met het misdrijf en zelfs die, wél ke niet nej eigendom zijn van de verdachte, kunnen er onder vallen. Zo kan -het eigen dom van een N.V. worden aangetast als de directeur een économisch delict pleegt. Ook kan de veroordeelde Verplicht worden tot het storten van een waarborgsom, die aan de staat vervalt bij een nieuwe overtreding. Voorts tean. de rechter bevelen dat de ver dachte wederrechtelijk verrichte prestaties -ongedaan maakt of wederrechtelijk nagelaten prestaties alsnog verricht. B v.: Een tim- tfierman die vap h'et hem toegewezen hout- girail een betimmering maakt, die uitsluitend tot 2j. dJe« verfraaiing dient, kah verplicht worden »jeze te slopen. a De reeds bestaand? machtsmiddelen, zo» sluiting van een zaak, verbod om een bero uit te oefenen, publicatie van een vonr. plaatsing in 'een Rijkswerxinrichtipg enz.,' blijven onverminderd van kracht. in uc ol,aionoo. Voor een misdrijf blijven als maxima gel- genomen, waarin den: zes jaar gevangenisstraf en een onöe- ,ee^ wet af te kOuu,,« perkte geldboete. Voor een overtreding blijft paald worden voor vc de vrijheidsstraf onveranderd, n.l. een Jaar lieden, die zich opnle doch 'de geldboete fal in plaatg van f 25 000 re^ en waarm gunnen gaan tot f 50.000. ken doodvonnii Momenteel werken er nog verschillende in- Woxdérr. stanties naast elkaar zoals economische po litierechter, tuchtrechter voor prijzen en de tuchtrechter voor 4e voedselvoorziening. De ze tuchtrechters verdwijnen Wij krijged in ieder arrondissement een bijzondere econo mische re.chter met een Openbaar Ministerie naast zich. Het is te wensen spraak ertoe zal bijdraj in de thans bestaande- da». Volgens een raming van Amerikaanse re- gerings-experts zal Fyjropa in de komende 4 jaren, jaarlijks epn bedrag van 5 mil- doliors nodig hebben om weer op de Ie koJnen. lar hel AU4* uit Londen verneemt, is land vastbesloten, h^t initiatief te nemen fegelen van besprekingen tussen ver- •nWoordigers/ van de Europese landen om rverleggen. hoe het plan van Marshall het •st kan worden verwezenlijkt. De Engelsen zijn bijzonder verheugd over Belgische Marshalls aanvullende verklaring, dat dé ,e ltP‘.®,8*n. Sowjet-Unie ook wordt gerekend tot de lan- mitiatief i den, oie voor hulp fn aanmerking komen. Zij zouden het Mefst zien, dat Marshalls plan zo spoedig mogelijk gedèeltelijk zelfs nog vóó? dte komende winter werd uitgeVoerd. Er zijn echter nog vele moeilijkheden overwiAnen. ook in Amerika zelf, waar van Congresleden te kennen hebben gef- ..dat het'nu maar eens uit moest zijn oie enorme uitgaven voor wederopboi het buitenland". De Amerikaanse. Vandenberg heeft thans- de vorming' BINNENLAND. PRINSELÏJK PAAR D» Naar wij vernemen en Prins JBernhard de Olyi..„ 22 Juni in het Stadion te Amsterdam gehou den wordt bijwonen Prins Bernhard zal een gedenkteken onthullen dat-gewijd ig aan in de oorlog gevallen Nederlandse sportlieden. •HUISVESTING VAN OUDEN VAN DAGEN. De voorlopige raad van de volkshuisvesting hééft dé minister van wederopbouw om in lichtingen vefzocht betreffende huisvesting van ouden van dagen De minister heeft ver klaard het als mogeliik te beschouwen dat n deel van het per gemeente voor wonlng- uW toegekende vöiume wordt gebruikt voor bouw van een tehuis voor oude lieden. NIEUWE MUNTEN OP KOMST. De uit de bezettingstijd datefende zinken munten worden afgeschaft. Daarvoor in de pints kome^ nikkelen en bronzen geldstuk- keAÏs het thane ingediende ontwerp Munt wet wordt aangenomen, zal ons muntstelsel in de toekomst bestaan uit zijveren rijks- daalders en guldens, nikkelen kwartjes en dubbeltjes en bronzen stuivers en centen. De gouden tientjes en -vijfjes, de halve guldens, óe twée-en-hplve cents-stukken en de halve centen zullen dus uit de circulatie verdwij nen. De vierkante nikkelen stuiver wordt vervangen door een rpnd geldstuk van brons met een mtddellijn van 2f m.M. De »cent dat js twee teneinde het tui ver groter te rtjes en dubbeltjes stuivers de beelte- OVERZEESE GEBIEDEN. WEER BEMIDDELING IN INDIE? Reeds in ona vorig nummer hebben wij be. richt, dat in republikeinse kringen op Java gespeeld werd met de gedachte, bemiddeling van pen buitenlandse mogendheid in te roe pen Indferr de Commissie-Genefaal en de In donesische delegatie niet Wt overeen^ zouden kunnen komen. Thans heeft di de republikeinse minister van raken, officieel aangekondigd dat de bliek zondanige interventie van „een mogendheid" zou inroepen. 1 1 Natuurlijk is in dit verband de naam opge- POLIT1EKE DELINQUENTEN EN ZWARE DUITSE LANDBOUWHERVORMING. doken van de Britse diplomaat, die reeds ARBEID. De Engelse autoriteiten in. de Britse bezet- eenmaal zijn bemiddeling verleend, lord Kil- ïke delinquenten, -die zware ar- tingszone van Duitsland hebben een plan in leain. Hij heeft echter een ontkenning doen mogen extra rantsoenen wor- voorbereiding tot hervorming van de Duitse publiceren van het ggrucht. dat hij reeds teen ter geschieden m lapdbouw. In hoofdzaak komt het erop neer, uitnodiging voor herhaalde interventie ontvan_ De delinquenten, dat het groot-grondbezit verboden wordt en gen zou hebben .Bovendién," ro zegt de ver. r de daaruit volgende intensievere klaring. ..moet een verzoek om bemiddeling »»..ig van de grond meer mensen in de door beide partijen ingediend worden." landbouw werk kunnen vinden. koeiensterfte. Handden of een nieuwe nota? ten doen zjch bij de koeien Er stpat nog steeds niete vast omtrent de «•r onverwachte sterfgevallen gevolgen van de notawisselmg tussen de Com- x moet worden gezocht ^in de missie-Generaal en de Indonesische delegatie. klaver, die veel op de'wei- in Batavia verluidt, dat de Comrrtisrie.Gene- raal (bestaande uit de hfrén Schermerhorn en Van Poll) de besprekingen zouden Willen ver volgen, .terwijl ds Van Mook de luitenant g.-g.. de republikeinse nota dusdanig onaanvaard baar zou vinden dat hij het ogenblik geko men acht te handelen. De correspondent in Batavia van het lei dende Engelse blad .The Times” drukt dit gevoelen aldug uit: -De Nederlanders schijnen beu van het eindeloze uitstel en geparlemen- :r en willen wellicht pogen dejor geweld het H te overwinnen Zo'n qctie zou on- uv>.>wJh kunnen worden buiten de Commte- sie.Generaal om. Aangezien niets er verder op wijst dat er inderdaad een tegenstelling van opvattingen tossen de Commissie-Generaal* en Van Mook bestaat is het bericht, dat „uit doorgaans zeez goed ingelichte bron" te Batavia vernomen wordt, waarschijnlijker. Het luidt als volgt: De oplossing voor de moeilijkheden in In- diö zal vermoedelijk gevondert worden in het zenden van een tweede nota van de Republiek, maar dan één. waarin slechte enkele concre te vragen worden gesteld waarop de Repu bliek binnen korte, termijn met ja of neen dient .te antwoorden zonder opnieuw op rij. wegen af te dwalen. politieke contrasten in de REPUBLIEK. néHng "ge- Twaalf van de vooraanstaande Indonesische sche auto- politieke partijen hebben zich verbonden om vergunning een eenheidsprogram vast te' stellen, mét Belgische bedoeling alle eventualiteiten voortvloeiende heeft nu. uit de republikeinse antwoordnota, het hoofd te kunnen bieden." Zü zijn vast besloteii voor de vrijheid te strijden. PORTUGAL: SCHIJN-DEMOCRATIf. MenaelQke rechten soek. was een van de geallieerden. Het tBland de oorlog verklaard „omdat blijven aan een gesloten verdrag" een gemakkelijke neu- de verklaring, die in werd uitgegeven bij daarin werd niet r all#- andere oor- geval was, dat men n in -de strijd voor i dictatoriale over- irlogsverklaring is rfet is duidelijk, dat Nederland, gezien, de een formaliteit ge« goederen- en dollarschaarste. de ^rapheid aan die het de. gcallieer- ueviezen in bijzo»»dere mate aanvaardt. De in de toestemming tot regering stuit bij haar politiek, waarmede zij Amerikaanse basis op naar weivaartsherstel van het volk streeft, op igr-pep de Azoren. Deze veie onvermijdelijke* hindernissen mdheid zou bij een strijd De aanvankelijk gunstige deviezenj- .iale overheersing ook bete$ j946 heelt aanleiding gegeven tot beginnen. Het is een ker aankoopschcma. dat niet ichtig president var» de bleek toen ln Maart ^47 de de, los en langzaam een zichtAi minder, gunstig werden. heeft verworven. Die Derhalve moesten de ministeries hun b«- is, evepals andere dicta- jeid hieraan aanpassen. Teneinde te voorko. de vrijheid in zijn land men dat ongemotiveerde onrust ontstaat, heeft om zijn eigen macht de minlster van Economische Zaken .aangege- in Portugal is het ge- vcn ^oe dc voorziening van enkele belangrlj- remand, die het met ke artlkelen naar lle waarschijnlijkheid in de jeringsdaden van de naaste toekomst zijn za, 'J 'hA18h«1 v»r’ Hierbij .dient in aanmerking ger t bcsch uwd. - worden dat zith omstandigheden kunner H a f doen, die aan de vooruitzichten afbreu. tenH u nndnr Het hgt in de bedoeling dit jaar de verdween V.7 <-> »Ü„n. ..Jeer MUktanr Sc- voorziening „1 echter nog t als andere die- vraag beantwoorden. hoewel herhaalde pogingen Punten werkkleding beschü ïrpen. Gisteren zijn den gesteld. ging 11. opperoffi- Schoenen. Oorspronkelijk lag het in de be- iraren van dp LfSéabonsë dbeling éèn pèar schoenen per jaar toe te wij- ambt gezet .omdat zij zen Wegens de noodzakelijke versobering zal bedreiging" vormden, niet meer dan één paar schoenen per l*/i jaar jef waarschijnlijk geen or- beschikbaar kunnen worden gesteld. Boven- waarin die verdenking dien zal voor kinderen per jaar een extra-bon rd kan worden. Worden verstrakt. Bepaalde categoriën ontvan. gen bovendien, één paar werkschoenen per jaar. RQwjelbanden. In overweging is e^n regeling volgens wélken- align die over een rijwiel be schikken. geleidelijk bij deze distributie zul len worden Ingeschakeld Zeep. De grote wereldschaarste aan «rond- >ffeo voor de zeepfabricage is oorzaak, dat voorziening van dit artikel nog zeer laag Het ligt in de bedoeling telkens otn de •ken een bon aan Je wijzen voor resp. gram waspoeder. 25(1 granx zachte zeep en gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep. steld van een- adviesraad om na ts gaan, wat BEZWAREN TEGEN ENGELSE DISTRIBUTIE Verenigde suuf ter Schikking kunnen ïn,ei.nd g„„ ,temme„ op om de rent- om,- mag wwien^rli^ Ev."na" "LX, d», voordat men pree.e, weet, hoe groot die hulp h"' .zl)n ,.'’vaTden^,'?k;0.kX1eT C™reïïed:us?eT'lik',eid i makST,*.” - -- - - loze aanvulling. ent. .rder: Twi jonge- eelden. >rafid- itaende regenbuien hebben de oud- van België en de ex-illegalen- met politieke gevangenen uit Duitse con- den ndmpen gisteren een zeer massale ©ver in Antwerpen gehouden, die; hoewel a’« i en doelstellingen zeer fel gekozen ••zW'ar^ •delijk verliep. Ongetelde duizenden geit, h» a|ranfgpp dl» >»ne De Nederlandse -dijkt hebben hun werk voltoc ontstond omstreèks hplf in Lincolnshire. HieVdc. bouwland onder water se Ministerie van ls“J raad een beroep op L- Dr ir. J A. Ringers, oud-Thinister van openbare werken, vlpog naar Engeland en al spoedig «vas een plan ontworpen om te ver hinderen dat deze ramp rich zou uitbreiden Een belangrijk aaadeel in de uitvoering heeft gehad de firma A. Volkers uit Slie- drecht. Maandenlang is hard gewerkt en h^t resultaat ia alleszins bevredigend ..Wij hebben een stukje „goodwill" verdiend, waarop fk zeer trots ben." verklaarde dr Ringers. NIEUWE KRACHTMAATREGELÉN. Chantage door arbeider. irbeider van een Almelose timmerfa- ..fsvK-xwM reeds enige malen rijn patroon in teionfeme brieven de toezegging tot ontslag éten een medearbeider pogeij.:.,af te hij rijn idgranaat opliep. De resteérd. r- tingszone va: r- voorbprei^int geschieden in landbouw. Ir delinquenten, dat het gree lende kampen dst, door ;en te ontvan-" bebouwing ■eveneens extra gekregen, doch hierover .was met de kampleiding geen over leg gepleegd In de loop van het onderzoek h-eft de C.C D. in samenwerking met de jus titie 25 persohen gearresteerd. GfBN SCHULD AAN BRANDSTICHTING Bij de brand in de hoptwarenfabriek vaq de heer J. H Rdffel te Zaandam, werd de e.genaaf gearresteerd onder verdenking van .brandstichting. Hij is thans weer op vrije voe ten gesteld met een procesverbaal wegens schuld aan brand door onvoorzichtigheid. ZEELIEDEN! AMERIKA. Tweehonderdduizend Amerikaanse zeeliec en havenarbeiders dreigen |n de YefenigOc Staten het werk neer te zullen leggen als de onderhandelingèn voor een nieuw contract niet uit de impasse geraken. De ontstemde Zeelieden, hebbe^ gisteren be sloten de staking in de New Yorkse havens reeds vannacht om twaalf uur te bpginnen. ALGEMENE STAKINGEN IN BELGIE? Hét Belgisch blad ..le’Peuple" wijdt een beschouwing aaq de staking in België, waar over wij in ons vorig nummer berichtten, wera Het komt 'ot de conclusië dat de arbeiders fen be- ?ich zeV hier rcee' geen dienst bewijzen, -topluk*. De dreiging van een algemene staking rganise- B®1®18 wordt steeds groter. Als regf’ - IKesnro- men wel aannemer* dat de meeste stakL - 1 zullen zullen worden uitgesteld tot na de nationale arbeidsconferentie, die vandaag begint, maar men vreeét, dat, indien deze conferentie de 1KKEN. arbeiders geen voldoening schenkt, een al- bij twee vliegtuigongelukken «emene staking niet meer is tegen te hpu- r 58 mensen om het leven ge. den. Intussen is reeds ook in een groot ge- De bemanning van ee« vliegend fort ieelte van do Borinage het werk neergelegd '.nzitteiyivn van een Skymasler vijftig In d? metaalfabrieken v.an Thy-le-Chëteau «1 welke machines beide neerstqrlten te Marcinelle is het werk hervat. ian heeft nu een adviescollege 'De pentfale van het Bél^ische -""'3 laatregelep te beramen, die de oersoneel heeft tijdens een vergadering be- .iet luchtverkeer kunnen ver. riolen het werk opnieuw 24 pur neer te leg sen. lent teste id ligheid i«u> het centrun n, heeft de roeripg verwr*-* ktenten. De t -bestaande iigeen tree.. ten. Men is Duitsland en teat verscherpte uiwucrvuimu. Het rijksbureau voor tabak heeft bere- k«d, dat de voorraad en productie wel vol doende is om aan een normale vraag naar sigaren te kunnen voldoen. MIDDELBURGSE STADHUIS WOÉDT OPGEDOUWD. De burgemeester van Middelburg en de wethouder van gemeentewerken zijn ln audj. ar ëntie door de minister van wederopbouw ont- brinrnUt vangen, naar aanleiding van het feit, dat het ggionfeme departement afwijzdhd had beschikt op het een medearbeid. hui». Het ouderhoud had tot resultaat dat bedreiging uit en plaatste de herbouw wel doorgaat De minister heeft in de fabriek die ernstige zijn medwerking toefeaegd onder voorwaar de dat het stadhuia zo spoedig mcfelijk in ge- bruik genomen zal worden van enige -1 de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1