SCH00NH0VEN5CHE COURANT agens l p*ram> »MNkkl«f. - r op fust öibouw Wordt Europa verdeeld? Jonge Mennen naf 4.56 per rtuk. on aangeboden: HOTS HE.EPSHUT odwtming. 6 M lang, o eed, Te Hevraiten en Migen lietft na voor ;SnV.'„k=e^ eo en Oost.Indonesië b zij gekant zijn -jbliek-van- gewesten. S OVERZEESE GEBIEDEN, Het Tepublikeinse antwoord onaanvaardbaar 55s;Lre',a"<! en aanzien van Java Borneo en Oost.Indonesië P*^1*®™* „o„nplrnr.hr,ff WSS. W MS rön" f :.”nEro,Tv»^ta,r^Lnt'nS ^».«.nbxnde1^ VIER BLADZIJDEN. WOENSDAG la JUNI 1947 TM JAARGANG N». »a« tt ran'on tden [ijkt passeerde 20'6 van Batavia te Rotter- t line :enis I ien de De ’S£TT£N de dit ..Wij dat de nog orm ider IERS V«1 4 [«Mvlarwn Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. PrijS bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30: p. post/1.57H de bil dei; irstel rag jrbri j ver- :rs van wegwi weer van 1 hod:„ Ischa crisis met e'en lek van Aml aem- 1 ai- leer- het ti*T* WHOVRN. Haven fcK i-4 unr aansvMir jchter van »n de v< .wiiet >land ie unie. van zijn be- j. i Th< i J rdes van om- Alge- reraum van t 11- i-ralzM, 1 op het bo- mijn de 29- irbeider dood Et slachtoffer tussen twee leeft sties te ■•tl nat «utobu») f- S i nacht karalkbaar) *t gehe itsland van -iternafionale tropesé pro- tnaere fas ten doel zereld te ipaganda- >uduit jenden met geweld. Lv Herland heeft gedaan en prol de' R.-K. Partij het niet mr. jahrir. J ig aangt Indonesië zo NIEUWSBLAD VOORTUI MO LLANO EN UTRECHT HOOntREDACTBlTK: W. KBRREMANS. ültf. S. W. K. VAN NOOTEJf. SCHOONHOVEN Telrf wn. Giro 137SS. trdamse al* 24 lamp. Zij r 50 boe- hun zaak bericht over jr van buiten- jestelde mahtre. .1 grootscheepse aan Europa, voorwaarde, dat landen zich aan- De »lan 1150 zijn, ligd werden, te verzoeken behoeve Europa. waarin g— gend ante., der vóórt- dat de Nt- moeten nei Dat zqu c de l'.d ivanj streven reinig mogelijk ...ranse rndei h di< van der Dus- Overleden: Roning H i kap.._ m kon tijd» renteUUkt it geac*“ oplossing, aa Nederlandse i verstrekken in nationale schuld naai het nor* minister Lieftinck, hier vraagstuk der Indische politiek, iteer slechts dat een vei' të belegde volksvermoi van de economisché i Nederland, voor ramp zou betekt trschijnHjk niet .^„..esië een weinig ‘~j eéri andér isch gebied d« de militaire t het komende aanmerkeli oplossing uit financii mst. 0 spoor, verkeer ird z injje bt Jlèeh enii .oouw h< jor commi iw ‘Heo-lbouw Wederom ijgbaar voor de lanter - Stelwl|k. Advertentiën: 118 m m. 1.80. elke m m. meer 0.10: derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst driemaal de prijs. BUITEhjLAN) De uitvloeisels vart Marshalls plan. ook In feitd door Rusland geannexeerd. Maar Frankrijk en Italië, Tsjecho Slowakije en Oos- tenrijk staan tezamen met de reeds genoem de landen Turkije en Griekenland nóg wel af wijzend tegen een communistische overheer sing. Deze zes landen liggen reeds in het .Strijdgebied" en Amerika heeft er veel voor over het communisme in die landen de nader- laag toe te brengen. Reeds meermalen hebben wij Amerikaanse ministei Marshall, voorgesl komen tot edn door Amerika elt daarvoor als lerking komende tot êen economische eenheid igdg Staten zijn niet langer van pl afzonderlijke naties financiële steun te verlenen. Nederland, Belgii zoals men weet, het naar zodai ben eveneens sen de Engelsi gepleegd wordt van buitenlai rijk rek ge die heid t Frankri het zorJ gehoi lijke port en deskundi weer Is rendheid kunn --ELE VOLK MOET INDIE VERDEDIGEN. een redevoering heeft de bevelhebl republikeinse strijdkrachten, gener ■edirman een beroep gedaan op het Indor iche volk om zich gereed te houden eventualiteit, voor geval de probl Nederland en Indonesië niet op ie wijze zouden kunnen worded Indien ons land in gevt geheel ons volk zich (fl dus de levering de bon bij deze olie uid lagen worden voftjens de bevredigende wijze uitbe- toestand is op het ogenblik ingezien de*ruim 800 x •de "S.H B. vetdeeld zijn over een tal scheepvaartbedrijven, zodat not vang der staking Kan worden opgegeven. KIND DOODGEREDEN. Het wilde aetonummèrg epaehrtyven. t gevaarlijke spelletje van het noteren julonummers door de jeugd heeft te Al- ,..én a.d. Rijn een slachtoffer geëist. De ze- ”**njarige P. van der p-K. Hep plotseling een geparkeerde vrachtauto langs' de weg "«i. Het kind werd daarbij- door de aanko- tnde personenauto, bestuurd door de heer M. S. uit Groningen, gegrepen en vrijwel op •lag gedood. DODELIJKE ONGEVALLEN OP STAATSMIJN. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een dodelijk ongeval plaats gehad, in de on dergrondse werken van de staatsmijn „Mau- rits” te Lutterade. De houwer P. Smeet» a uit Sittard werd daar bij Werkzaamheden getrof fen door een omhooggaande kooi. Hij was op «lag gó- ven? met jarii aanj is v DUIZEND EMIGRANTEN VERTROKKEN. Gisteren la-met het s.g. Waterman het eer ste transport Nederlandse emigranten naar Canada vertrokken. Er waren 1000 emigran ten, voornamelijk landbouwers uit alle pro vincies, aan boord,- voorts nog een vijftigtal nakomende ocrlogsbruidjes en 40 studenten het dept uit Leiden, Delft en Rotterdam, die als vrij- daar bl wiHige Corveeërs meegaan. De landbouwers zijn bijna allen vergezeld Van hun gezinnen. Zij zopken in het zeer dun bevolkte, maar grotendeels vruchtbare Ca nada een nieuwe toekomst. WEINIG VOORDEEL VAN TE DURE KERSEN. De ambtenaren van de Prijsbehec—- ken korte metten met de kerst e prijzen- verkopen. Iedere s meer dan de toelaatbare per kilo berekent, loopt een aardige kan» gevat te worden. - Dat ondervonden Maandag de Amstei •ijke is kersenhandelaren. Alleen daar lieden Utrecht detailll8ten en 3 grossiers tegen de 1?" wijking werden dadel ijk ^berecht en kregen J 8 te .Bovendien «moeten zij een week •luiten. RAUTER WORDT GOED «eWAAKT. In verband met de ervaringen, die mét oorlogsmisdadigers heeft opgedaan, h 'men het nodig geoordeeld, een der belang rijkste oorlogsmisdadigers in NedeHand, Rau- ter, een speciale bewaking te geven. Hij is thans naar de strafgévangenis te Rotterdam overgebracht. Een speciaal aangewezen re chercheur is met de bewaking van Rauter belast. Nigtnand, - zelfs pólitie-autoriteiten niet, kannen de cel van Rauter betreden, zonder begeleiding van deze rechercheur, die nauwlettend toehóort wat er besproken wordt en er tevens voor zorgt dat er geen voorwer pen de cel binnengesmokkeld worden. Kota Gede. i dam verwi Kota Inten, Batavia. Slbajak, 14 6 van Rotterdam te Batavia. Talisse, Port Said—Amsterdam, passeferde 1S6 Gibraltar Volendam, Ï4 6 van Botterdam te Batavia. Tarakan, (Amsterdam—Batavia, passeerde 14/6 Perlm. g gelijk wij zij >rden ih' het te Jen nieuwe nota te Li tard wei door e< dood’ Morgens om half acht werd igrondse terrpln van dezelfde - ige P. Rose door een mede-art igetroffen naast het spoor. Het vermoedelijk met rijn hoofd Wagens bekneld geraakt. t ZEELIEDENSTAKING IN AMERICA. Opnieuw hebben ongeveer l zend zeelieden in de Vereni.. werk ncergelegd wegens een geschil over een collectief Arbeidscontract Óp bijna 700 sche pen ligt thans het werk stil. Er zal waai «chijnlijk hiérdoor vertraging ontstaan in c verscheping van levensmiddelen Steenkool t andere goederen voof Europa."Tot- nu toe hel ben ’binnenlandse (schepen geen hinder vén de staking ondervonden. Voorlopjg werkten de boot werkers gewoon door hoewel het nleyt vast stond. dat de schepen waarop zij aan het werk vertrekken president van de zeeüeden. dat binnen enkele dagen m®’ schepen bij het geschil betsokkeq zouden “®n1 als de eisen van de bond niet ingewil- Hij was niet bereid de stakers 'een uitzondering te maken ten van de voedselverschepihgen naar LEGKIPPEN en !NDEN(Khaki Camp- '46. Vraagt prijs en teken U zonder enl- met een mooie col- HOENDERBEDRT.TE )NOORr>’ - Drieb -Zeist - bericht bil C. JON- L. Telefoon 371. erk. ,en_ de door de ]e„ landse Zaken 1 j_ .gelen om te hulpverlening Amerika stelt de in |anmt eensiuiten Vereenii aan Judith z. van H. Leendert, z. van van der Graaf. 3 J. van der BniCM ndertrouwd M Tuk- 30 l. Getrouwd* e BlonUtensirraxf) e» Óverleden: W v»r V»n N. Prine L. Geboren: Willem. B’-oere. Hendri- in E A van Lente, ■an J M. K’rineeld Leendert Pieter, z. teeWaarf. Getrouwd f. A. 8n<;k en-J. reel en G. H Bui- 1e”wens. 7 mnd. n H T.etiaink; Geboren: Jan i. >e«ni,s« Pieter. I C. Boudesteijn. ostein en A Kalk- z: van J EerlantKen trouwd M P Mau- ÏJssel) en J. Oos. veld 35 j. (te Krim- ts. 36 j A Vulk. wel) en J C. Me'- de Mik. 82 j.. echt, en. wd- M. 1. i J. de Er zouden naar raming 7000 a lO.OOff ra gons vrijkomen wanneer het v dver deze havens werd geleid. Spoedig overeenkomst. Naar uit W^hlngton is meegedeeld, hoopt lartement van Buitenlandse Zaken al- tlnnen een P*»r weken een overeei komst van kracht te kunnen laten 'worde... met Noderland en. België inzake de versche ping van de voor Duitsland bestemde goe deren ylt Amerika. SCHEPEN VAN EN NAAR INDJE. Jó"han de Witt, Amsterdam— Sabang, 14'6 bij Guardafui. roe, Rotterdam—Batavia, won. wordt 'acht. 13 6 vertrokken van Aden naar DISTRIBUTIENIEUWS. KOOPT NU NOG GEEN SPIJSOLIE. Onlangs is een inleveringsbon bekend ge maakt voor spijsollg. Binnehkort zullen de detaillisten dus weer met olie worden be voorraad. Thans is het nog niet zo ver. Daar* er kortgeleden een soort parafine-olie zonder bon in de handel bleek te zijn geko men. die bij nader onderzoek een voor men selijke consumptie niet ongevaarlijk en waar deloos product bleek te zijn, bestaat het ge vaar dat deze olie op de bon zal worden verkocht. 1 Men is* alleen zeker van goede olie, als men deze op bonafide winkelier betrekt en c hoorlijk ais zodanig is aangedui i ge- i het ings- of morgen (n een land8 de houdin8 van’ tot Vermoedelijk 'ens reeds hebben r*‘ voorstel om c _irbeld en het sterk aangedrongen op het de besprekingen en het ver- ?weld en ook van het dreigen e communistisbhe partij in Ne- ve —n soortgelijke bekendmaking Romme.* de fractieleider van leeft In een bespreking van e Partij van de Arbeid, dat Daarentegen wordt «ring van het landelijk comité t rijkseenheid" een waarop vete duizende handteke. verzameld werden om eer» wijziging te verkrii*"»n in de Indische polltek van de re gering. De bovengenoemde uitspraken vóór de >R van de h”id'«»e politiek verteten- eóenwel een meerderheid tegenover het petitionnement gympatiserende t de Commis- idvies, djit zij. het. begin* van “”»r de republikein- fv«usie van de Com- taan in een verwij- "*1 de notg, die m is aangeboden en werd dat bij een onbevredi- de onderhandellngen niet ver jezet zouden kunnen worden, maar -de beslissing zou verder te doen stond, dat de besprekingen .2 met hervat zou- weer zovr inhouden, dat ondernomen pogin- 1 "Tederlandse INDIE KOST ONS HANDEN MET GELD. Op een te Rotterdam gehouden vergade ring van -de Partij van de Arbeid sprak mi nister Lieftinck 05/br problemen op financi eel gebied. Nadat hij in het kort een over zicht-had gegeven van de financiële toestand van "de twintiger jaren tot en met de bei ding, zeide spreker dat Indonesië ons op nancieel gebied grote zorgen baart. Dit laatste gaf de minister aanleiding iets te zeggen over de economische betekenis die Nederlands-Indië voor de oorlog^ voor het GPMRNfin NIPUtVQ moederland bezat en' omgekeerd Tegenover t ucmcnuu nicvwa. de belangrijke inkomsten die Nederland uit BOOTWERKER8STAKING TE AM8TERDAH Indlë «enoot stond dat Nederland dooreen- Een EmebUX‘i5:n'',er'n.ro Sme^uh' I .anienwerkende havenbedrijven te Arneter- nbot Zodo’wèrd d0OT Neder- dam. heeft he,loten niet aan het week te ,ands kapitaal en Nederlandse arbeid ontslo- Saan voordat enlle tan» te,taande jrieven. b v d, b„di|,tog v.„ d,v, ln,e„ uit de weg zijn geruimd. eeuws tijds vertienvoudigen, terwijl de le- Een dezer (eleven 1. dat de werkweek van ven!Sta„daard ln bel.nkrijke mate verbe- Maandag tot Maandag loopt, in plaats van fer£ie zoals gebruikelijk varr Maandag tot Zaterdag. J Ook ,de nachttoeslr--j- stakers niet op 1 taald. De 1 ward, aan de ‘S.H.B. In een rapport van 'de Centrale Europese Organisatie van het binnenlands evrvoér aan de economische raad der Verenigde Naties, wordt er op gewezen dat vele duizéndè ton nen steenkool op onproductieve wijze worden gebruüct en dat een vervoérbcapaciteit over eenkomende met die van tienduizende èpoor- wegwagons niet, wordt benut Dit is een geyolg van het feit, dat het ver. keer van en napr Duitsland over de Duitse de havens wordt geleid en "dat daatbij geen bruikt wordt gemaakt enan Rijnaken. In I rapport wordt ópgamerkt, dat de bezettin, autoriteiten het verkeer over Duitse hav< lelden, niettegenstaande het gehele Rijnla. het Roergebied en £uid-Duitsland. behoren het natuurlijke achterland v*n de zeehav< van Nederland en België. _ië en Luxemburg hebben, i weet, het eerste contact op de weg inige aansluiting gelegd en wij heb- reedg kunnen melden, dat tua- »e en Franse regeringen overleg waartoe de Britse minister uitenlancfte zaken Bevin naar Frank- •Ude. Deze vijf landen zijn niet de eni- in meer of mindere rriate ingenomen- toner! met de Amerikaanse plannen, •ijk heeft zelfs reeds voorgesteld, dat plan ‘in principe aanvaard zou worden >nder dat daarvoor ellenlange besptekTngeh rhouden zouden worden. Alleen enige xnoei- ,-8 punten, zoals de landbouw het trans. en de kolen zouden door commissie» t Jigen nader worden uitgeWerkt s dit qiet het enige blijk van voortva- id om 'snel met Amerika tot ..zaken te men komen". De commissie generaal brengt advies uit. te zenden welke echter -van een geheel ander karakter zal zijn, dan de vórige. Geen geweld igen Nederlandse woordvoeder te Batavia heeft er gisteren nog pens uitdrukkelijk .op gewezen, dat het onaanvaardbaar \jerklaren van blaadjt de nota van de Republiek nog geenszins in sluit. dat er "een militaire actie moet volgen. VERZOEKSCHRIFT NED. JEUGD. Een verzoekschrift, ondertekend door 35000 jonge mensen uit protestartts-christelijke hu manistische kringen is gericht aan de heren dr. Beel, prof. Schermerhorn, mr. Jonkman, verkl.ard, dal zij gekant djn da['^ Jeugd v,n Nedertand de plléht heeft NOG M1LI.IOEN MINStN IN SLAVERNIJ “J" t'ró' ".“aTd?' grote'"» scnatien. vormen. De Partij van de Arbeid en het hand_n ilat rioor Uw wii9 beleid oS’^dekn van AfrSu>ón in Voor-Indlë en fler1and he?ft «n soortgelijke bekendmaking gadjaM gegeVen mogelijkheden tot verdere 4 millioen in Latijns Amerika gedaan en prof Romme. de fractieleider van overeenstemming een regeling der bestaande 4 milliaert in Latijns Amerixa. d(,\ R _K PartiJ heeft ln een hMpreking van ver8éhlllen te realisereT ON ECONOMISCH VERVOER. het advies van de Partij van de Arbeid, dat een rapport van 'de Centrale Europese niet verwerpen. Daarentegen wordt onder nisatle van het binnenlands evrvoler aan aanvoering van het landelijk comité „Hand. jmische raad der Verenigde Naties, having rijkseenheid" een petitionnement meneesteld waarop vele duizende handtel ningen verzameld werden om eet» wijziging •rkrii’en in de Indische pnlitek van de geding. De bovengenoemde uitspraken vóór vport’riting van de h”id’«»e nolitii woordi’en eóenwel oen meerderheid -s met het petitionnement ?ymp groepen- De ministerraad zal waarschijnlijk vandaag extra-zitting bijeenkomen om de regering te bepalen, zal de oplossing gemeld gezocht wot de Republiek ee- - treed, zo zeide niet in het vraagstuk der Indische pol maar constateer slechts dat een verlies van het in Ihdië belegde volksvermogen en een T°8 ver" beëindiging van de economisché samenwer- bootwerkers van king tussen Nederlanci, voor óns land een groot aan- economische ramp tou betekenen, waarvan ?,11n °m' zich waarschijnlijk niet zou herstellen en voo^ Indonesië een weinig minder groot ver- Qat Jg eei lies, tenzij eeri andér land onze actieve rol op ]tanen. het economisch gebied dwr zou overneman. Wét bekend dat betreft de -militaire uitgave meent de minis ter In het komende jaar te mogen rekenen op een aanmerkelijke vermindering. Een spoedige oplossing der Indonesische kwestie is metje. uit financiële overwegingen uiterma te gewenst. ,JIET GEHE1 In der i Soe<*‘- sisc..c iedere tussen 1 1 levende lost. „Ii gevolg het te verdedigen' man. BINNENLAND. ENQUETE. Naar regeringsbeleid te Londen? Bij het begin der vèrgadering van de Tweede Kamer, deelde de voorzitter gister middag mede, dat was binnengekomen een brief van de heer Van dei; Goes van Naters (P.v.d.A.) mèt een vporstel tot hét houden van een enquête naar heF regeringsbeleid der Kabinetten De* Geer en Gerbrandy, sedert de Duitse inval van 10 Mei 1940, tot aan de ca pitulatie van 5 Met. 1945. (Zodanig enquête zou maanden duren en handéjjkol geld kosten. Het lijkt ons zeer de vra.lTI «It nakaarlen ro’n verapllllng van D «eld en anargl. waart la. vaoralI nu uit de ken korte melte„ reeds gepubliceerde nota van de commissie ,fe t hotf voor de staatsuitgaaforganen al gebleken is fruitkooprnan dl, dat er niet veel opwekkends bekend zal avor- r ry8 ”an f 1.15 pe den. Red.), .PRINSES MARIJKE ONDER BEHANDELING De vier maanden oude prinses Marl, thans in het ooglijders gasthuis te Ut opgenomen ter behandeling van de afwi,— aan haar ogen. Behalve prof. Weva uit Utrecht, zal ook de Engelse specialist Robberts, die daarvoor speciaah is overgekomen, zijn kennis aanwen den, voor de verbetering van het gezichtsver mogen vgn de kleine prinses. NOG US.6M NEDERLANDERS VERMIST Ia een Memorie van Antwoord op het Voorlopig verslag der Tweede Kamer bij het wetsontwerp tot goedkeuring van het Sta tuut van de Intérnatiqnale Vluchtelingen organisatie deelt minister Van Boetzelaer mede, dat het aantal vermiste Nederlanders nog ongeveer 135.000 bedraagt. Hieronder zijn begrepen circa 99.000 Nederlandse joden, wie moet worden aangenomen, dat zij gekomen zfjn,en ongeveer 35 000 anderen, omtrent wier lot in een aantal .gevallen nog onzekerheid bestaat. Het is thans nog niet te voorzien, hoeveel vluchtelingen in Nederland zullen worden opgenomen, daar vluchtelingen niet tegen hun wil naar een bèpaald ander 4and kuipten worden verplaatgt. w DOODSTRAF BEVESTIGD. De bijzondere raad van cassatie te 'sXIra- Venhagê heeft de doodstraf, opgelegd door het bijzonder gerechtshof te Leeuwarden aan Geessien Bleeker uit Delfzijl wegens verraad van een groot aantal illegalen, bevestigd. De vrouw heeft in Groningen en Assen, nadat zij als illegaal koerierster door de S.D gearres teerd waa, vertetslieden verraden Daarvoor is zij door de Grohinger en door de Drentse ka-' mer vhh het bijzonder gerechtshof te Leeu. warden ter dood veroordeeld. Het is de eerste maal na de bevrijding dat de bijz. raad van cassatie een doodvonnis tegen een vrouw heeft bevestigd*. Het ZOMERPR1J8 VOQR MELK. van ai Op de jaarlijkse vergadering- van de Alge- phén mtne Nederlandse Zulvélbond te Hilversum yenjarlge I werd o m. bekend gemaakt dat de prijs van Voor een g« de melk voor deze zomer op 14 cent per 11- op. ter is- bepaald De winterprij» is n<>« niet mer vastgesteld BROOD TWEE CBNT GOEDKOPER? Naar de Nieuwe Courant verneemt is bij de ministerraad een voorstel ingedtend om de broodprijs met twee cent .te veriaën T>e •be slissing valt -spoedig. OVEREENSTEMMING TUSSEN BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND. De -Belgische prem’er en ihinlster van bui tenlandse zaken. Paul Henri Spaak, heeft meegedeeld,* dat België. Nederland en Luxern-1- burg het eens zijn geworden over een metnschappelijke politiek in verband Marshall’s befoep inzake economische samen werking in Europa. De drie regeringen hebbed een nota ont worpen. welke aan de minister van buiten landse zaken van Amerika, Marshall, zal wor- v den overgemaakt. DE NATIONALISATIE VAN DE NEDER LANDSE BANK. Zoals vrij reeds melddèn. is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp Ingedien^ tot natio nalisatie van de Nederlandse Bank Het algemene nut van de naasting van de aandelen vgn de Nederlandse Bank motiveren de ministers van financiën en justitie aan de •hand van het gewijzigde karakter van depo sitie van de bank onder de 'huidige tijdsom standigheden. Door de groei van het op com- merciele doeleinden Ingestelde bankwezen en w°“«*®n vei door de hiermed gepaard gaande wijzigirfg in de economische samenstelling van ons land, h verkreeg de Nederlands» bank meer en meer het karakter van een centrale bank, waarop de andere bankinstellingen voor de waarborg van hun Credletwaardigheid |n tijden van crisis konden terugvallen. Reeds door het haar verleende voorrecht tot het uitgeven van bankbiljetten vervulde de Nederlandse Bank openbare werkzaamheden, welke op het terrein van de overheid behoren. Met het oog hierop meent de regering dat het billijk <al zijn de staat de gevolgen van een eventuele winstderving te doen dragen en deze niet af te wentelen op particuliere aandeelhouders. Er kunnen zich immers omstandigheden voordoen, dat de bank zich genoodzaakt ziet winstmogelijkheden te laten varen, wanneer zij niet bassert in het kader van de op dat tijdstip te volgen .bankpolltiek. De regering stglt voor aan de houders v$n aandelen een schadeloosstelling toe te ken nen. Onder de gegeven omstandigheden acht zij een uitkering in^gekPniet aanbevelens- waardig. Zij meent Hiervoor in de plaats te kunnen stellen een rentegeveqde vordering op lange termijn op de Nederlandse staat in de vorm van een inschrijving in eèn der grootboeken. Hierniede zal tevens een oplos sing kunnen worden verkregen voor de rech ten van derden, die mogelijk op het* aandeel zijn gevestigd en welke na de naasting daar van op de grootboekinséhrijvingen overgaan. Aangezien een vaste rentetfUkering vkn 5 per jaar billijk wordt geacht, vinden de mi nisters het de beste oplossing, aan de aan deelhouders van de Nederlandse Bank-ln- •chrijvingen te verstrekken in het 2>4 grootboek der nationale schuld tot een be loop van .tweemaal het nominale bedrag van Uk aandeel. ckelh niet wil grootst ,moi»>.M. i. dat de volk» ligt, door Uw i >rden voor e< gij integen n een slee' overeenkomst van Ling- elijkheden tot verdere regeling der bestaande ren". SMOKKEL DOOR DE LUCHT. De plaatsvervangend minister van buiten landse zaken der Philippijnen heeft meegê- deeld. dat de Nederlandse consul-generaa! een vordering heeft ingèdiend op een lading ki nine en vanille aan boord van een vliegtuig. ie ,dat vorige week van Djokjakarta naar Ma- nilla is gevlogen. Hij 'zei, dat de Nederlanders betogen, dat de lading eigendoifl is van Engelse, Amer.- kaanse en Nederlandse fabrikanten en zorf- der de nodige papieren van Java is geëxpor teerd. BELANGRIJKE SLEEPREIS VOLBRACHT De zeetinbaggermolen „Menoembing" heeft jn bestemming bereikt. Gisteren is de sleep Tandjong Priok aangekomen. Het gevaarte is onbeschadigd de haven binnengesleept. „...J Zaken, •vrij- Dat is één zijde van het plan. Amerika wij p fi_ zaken dóen Het, is duidelijk, dat -de in de oor log enorm gestegen productie van de Am«L kaanse fabrieken slechts gehandhaafd kan worden bij een veel omvattende uitvqer. voor namelijk xngar Europa. Amerikaanse ecortomen verwgchtan liet Intreden tan een crisis, in dien er geen maatregelen getroffen worden om de uitvoer in stand te houden. Het verarmde Europa heeft sinds de bevrijding bijna zonder naar de prijs te vragen een deel vah zijn be hoeften gedekt door omvangrijke aankopen, in Amerika Maar het streven wordt steéds meer merkbaar opi zo weinig mogelijk tax Amerika ie kopen. De Amerikanse goederen zi/n duur en .de kopende landen moeten zich in'de schuld steken om die goederen te verki Amerika is sinds de bevrijding nogal -- geweest met het verstrekken van crediet maar ook daarvan was het einde te zien En Ame rika moet zaken doen om het te vrijwaren voor een verschrikkelijke crisis met werkloos, heid, kleine onluéten en daaruit voortvloeiend wellicht een toenemend commnhisme. en Communisme. sn een andere drijfveer van de Amerl- communisme. Het is bij de lezer uenena, aaf Amerika als natie maar ewenzeer élke Amerikaan, het communisme verfoeit, zo mogelijk in- heviger mate dan hier te lande het nationaal-socialisme verfoeid woi Daarvan zijg reedk meermalen blijken gepubliceerd In de buitdhlandse tiek van Amerika .is die afschtfw tot gekomen in de hulp &an Griekenland kije twee Japden die volgen» de Am< .bber een bolwerk tegen het eraal 'kunnen zïln Maar dat .Jone- i voor tlemen yrede- opgp- /aar is moet bij- i aangorden om generaal Soedir- Twe« blokken. Hoewel nog nergens officieel is gesproken van -een Westers anti-communistUch blok, is dit toch in feite het streven van Marshall’s plan- In de aanvankelijke tekst is,wiiet gespro ken van het betrekken van Rusland in een eventuele Europese economische unie. Later is on aandrang Van Engeland -v- dat een Vriendschapsverdrag met Rusland heeft die mogelijkheid wel opengesteld, doch daarop zijn uit Moskou slechts bittere woorden vernomen over „een poging tot het uitoefenen van poli tieke invloed door middel van de dollar". lordingen van een ver- <1 Europass landen ook er alle schijn vgn Amerikaanse plannen üe in het groot op an- ti-communisme zou zijn Af gezien van het feit, dat Nederland, indien het in Európa toch tot de vorming van een Russisch en van een '.anti-communstisch blok moet komen zich ge lukkig zotF achten de anti-comniunlstische zij de te kunnen kiezen i» die veldeling van Europa in twee machtsinvloeden op zich zelf verwerpelijk En dat niet alleen omdat die ver deling tot stand zoü’ komen deels inderdaad, zoals de Russen beweren door de macht .van hét Amerikaanse geld Natuurlijk zullen de Scandinavische land den. de Belgisch—NederlandseLuxemburgse unie, waarschijnlijk ook Engeland en enige midden-Europese landen, met graagte Ameri kaanse steun aanvaarden Indien rij zich ver zetten‘tegen het Russlche opdringeh. Maar dan nog wordt West-Europa een Amerikaanse voorpost en Oost-Europa een Russische in- vloedogebied’ De tegenstelling zal er te sch»r_ itrii'v U<’ ner ^oor wprden en met tegenstellingen is het kJistk» belang van de wereld op de duur niet gediend. KW sus En(1at van hgt dua vèrdeèlde Europa nog mindert TEGEN MARSHALL’S PLANNEN. *nry Wallace, de voormalige vice-pregk van Amerika, heeft er bij president Tru. •0 Marshall op aangedrong|en^ om Staim en Molotof op een conferentie te Berlijn uit te nodigen, teneinde ..de vrede op aarde te handhaven". Hij «telde deze conferentie vooy als eerste stap in ge richting van een pqli- Vek. die tot doél heeft om het bereiken van overeenkomst tussen Amerika en de Sowjet- UR|e voorrang té verbenen boven de vredes- li7,® reglingen met Duitsland en Oostenrijk. 3°li- Wallace spoordede Amerikaanse regering aan om aan de Verenigde Naties een volle- dig vef-bod vgn internationale Wapenhandel voor te stellen om de huidige breuk in de on- derhandelingen over een qvereenkómsi inza. lan ke de atoomenergie te helen. Vérder riep hij ,ow- on tot eert actie om de Amerikaanse wapep- 0 industrfeën te nationaliseren. Tenslotte drelg- .7"“* d» Wallace met de oprichting van een nieuwe Alba_ partij indien de beide bestaande partijen wiZ°w" voortgaan op de hubjlge weg die .tot oorlog en malaise leidt en met zelfmoord ge i)K staat Nadat Wallace verklaard had dat Ame. -ika de markten van het. socialistische Eurq- pa en van Rusland nodig zullen hebben, in dien zij’een economische crisis willen voorko men, besloot hy met e'en critiek op dé bin* nenlandse politiek van Amerika. HERLEVENDE FASCISTISCHE ACTIVITEIT. Volgens een rapport van het int comité vjor bestudering van Eur blemen zijn nazl-organisaties en ai eisten aan het herleven. Zij hebben, t opnieuw een poging te wagen de w< overheersen. Uit ZWedèn worden millioenen prol „djes van nationaal-socialistische inhot gevoerd In Zwitserland komen veel duize nazi's geregeld ^rtjeen op plannen op te zet ten voor een opleving van het fascisme. Zij beschikken daar over de fondseh yan de nazi’s bij de Zwitserse bankén Ook in Zuid-Afrlka bestaan venscheidene nazi-organisaties. Argentinië blijft het nazi-centrum op bet Westelijk halfrond. Volgens het comité bevin den zich id dat land 90.000 actieve nationaal- socialisten. k GEEN BELASTINGVERLAGING IN AMERIKA. „De Verenigde Staten hebben in de gehele wereld grote verplichtingen op zich genomen die ten nauwste samenhangen met hun po- ’gingen om een duurzame vrede te verzeke ren. Deze tyd van ruime werkgelegenheid, hoge lopen en winst moet een surplus ople veren van de staatsinkomsten". Met deze woorden motiveerdé president Truman ■■zijn veto tegen een wetsvoorstel tot verlaging der inkomstenbelasting. Het was het eerste veto dat de president uitsprak over een voorstel dat door het door de republikeinen beheerste congres reeds was- goedgekeurd. igers vaking jévanger peclaal >ewi zelfs van -1» deze wat er --t dat - geschil over een zoals w*j ^«ds berichtten in deze we^k zou uitbrengen evei se antwoordnota. De cogetasi uc missie.C^eneraal zou besti en zing naar de laatste alinea van et)_ destijds aan de republikeinen i? a -•"rln gezegd *1"* itwoord ._4rtgtK«; dc Nederlandse regering d nemeft. wat nu verdei zqu du» betekenen, dat de Indonesische delegatie worden hetgeen bjjna twee laar lapg tot eert vreedzame oph resultaat zouden blijl inzien van Java Borneo .oben namelijk verklaard, een overheersing dooi over de tent m te in Ir Ne De zijg ree ibliqeerd te >rdt. duideli. r.dse poli. „.-..ka.is die afschttw tot uiting hulp éan Griekenland en Tur- Japden die volgens de Amerikanen rk tegen het Russische communsr” ro-....en zijn Maar dat zUn niet de enige U den die door de gestaag doordringende sow- jetrussische machtsfeer opgëslorpt Worden. langs heeft Hongarije zich in de rij gevoegd, waaraan voordien reeds Yougo Savlië nië. Pol<n. Roemenië en Bulgarije met of der geweld waren toegevoegd De BaWlsche staten Estland, Letland en LHauen wqrden in dit verband nooit meer genoemd: zij zijn dan n aandrp"" idschapsye.v •lijkheid wc' loskou sled ig tot Joor mi Hoe schoon de bewoo drag tussen een aantal zouden klinken het heeft an8- dat de uitvoering van de Ar van inderdaad een geldpremic 1 En ti-communisme zou zijn t, dat Nederland, indien s vorming van een Ri tnstisch blok r-" achten de anti-, kunnen kiezen Ir in twee lelijk. En

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1