r SCHOONHOVENSCHE COURANT --iHOOFDREDACTEUR: W. KERRËMANS. Uit*. S. W. M. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 207. Giro 13763. EREN g spieren L, RD nhandeL I EDER »n dag reis CAIRO* iESLOTEN ijn dal I "ïi I Soekarno stemt gedeeltelijk toe. De toekomst van de boerenbedrijven VIER BLADZIJDEN. >AANDAG 1 JULI 1847. We JAARGANG Na. N 4 JULI 1947 Telef. 207. DISTRIBUTIENIEUWS. UK, dit BOKSKAMPIOEN BUITENLAND. b» OVERZEESE GEBIEDEN. In McliMMh mhovin ;edru Niei loonhov.n jnlijk zijn ook een rol In het al .000 I - Z luxe wagen rouwrljden de zwarte handel. »n jaar zijn neisie. en et lachen smma zonder de Bei en Ne- plaatsh Advertentiëi» Nederl tomsten d'e nadruk i grote wens i zonder van melkmachines, welke reeds op 20 pCt. van de het i deze tanden f 0 «5. Plaats- 4-5 n d. ZR81. daar om heeft die van i op- „De van het nrvFNjrFR blijkt naand .«ling IMP 7-91’ •ANHEUXT I |i>« WAAtm ECH i IK» von atPi TMGAH6 De rijs vor dat ko_ eer- Alles prij- mag Irij- etd. moet geen ver- de ant. dr. op- :f en op financiële geen olge t getc»« st ierui I Juni 1 i twee dat - rej de ie Kroon 1 iderlanders er c één ouwen oorlog zal komen ;asis van normr*' partij zal met ianknop» r te ha- i zelfbe nen tus- uit- een die weer door is een inter- (raan is on- zijn weer- sn van worde; dagen, naast reld- stische 4 alle oorlog, 'k- nlet drukbezochte van de Ar- de Baat, President 1 SoWjet-Unie stellet en in 'oorma- wij onze geza- an< p het scheppen de moeten wij een 'e den, die eer-, lelievende be- t rantsoen uiteraard van het boterposl- intsoen- rantsoen 250 be- vrienden plannen I alen om c onderzoeken, m .aan partija "'J de k0Mst’ tleinere w en grote zeigeren npagnon. ig in zijn Na twee toch zeker i het is het at coopera- een vreed- ing worden te- Sta- bezoeken. Zij zul- ting in de Grote Kerk, luize en de galavoor- ichtspel bijwonen. tast nog koers, dit snt >nig» derde rat den beh» pen, dat hersteld. drijven heeft i rede gehouden, leid zal wellicht 'e wereldoorlog one _Jpen met het opstellen de structuur van een we- alle anderen met ons be- slagveld door conferentie- jen, moeten v“-- richten op zereld en moeten T ’rsterkte behouden, di» »»r- zoor onze vredtnc.cuuv van Scher- tiguur Ge- maakte hij indse strijders, iet noodparle. NIEUW VOOR ZUIDhOLLAN D EN UTRECHT rtan 10 Juli weer een giotc >nde roman aureen O’hara de in vol- .in be en men kan on- van hetgeen rote verschil- __.izien van de overheidsdiena- Advertentiën: 118 m m. 1.80. elke m m. meer 0.10: derde sing halve prijs, in tussen de tekst driemaal de prijs. gemaakt worden middel, van bezit van bt iieuwe loon ontvangt in in-. loon echter ni< de militairen gen door het De- daar ook naar, moeten r neiuwe «open. aangepast aan iti? van kleine bedr11 i bevorde! Irijven rond moet ct van de Sjahrir is nu de Indonesische delingen met de mens de Repul voerd. (gen Ter ibliekeinse j voorgeste zou wond» inen. Soekuav t de ordehandhaving >or de Nederlanders >- - -epublikeinse de vrede, aldus van een wer» nationalistis niet dat i iledenis. >gen het over politieke wei —4 is echter niet de staten, leder binnen voorwaarden zouden van een wereldharmo. e dagrvoor is het ge- Van hét beginsel icht ontlenen “geerden. Er a dit beginsel te is: Eer- ichten van onze, rden. i vrede in onze tijd, jden," aldus besloot ië, Luxemburg Zwitser j reeds doen weten, da op de conferentie tertegenwooi jn. De ministers van buitenlandse »»- aorWegen Zweden en Denemark laag overleggen of zij de uitnodi- niet kunnen aanvaarden. een ér is één 1 zorgen dat vloeit. Het Nedt medewerken om •n en de huisvrt rijn niet te veel t -?n niet word» c de verhoogde =neelt ten opzicht «svoorziening, mate zienir len in w onderich» r*Zij verlangt daarom dat. in de totstandkoming van de defi regeling, onverwijld wordt overgef uitkering in eens* over 1946 •Is voor het personeel van wijs ia geschied. Voorts tienlng voor 1947 getroff» A'’ERIKA EN DE INDONESISCHE KWESTIE. Naar de veiligheidsraad? tikel in de ..New York Herald t’eld: ..De U N O. stelt de tossen de Indonesische crisis It Summer Welles, voorma- -van volgende: de Nederlander» Jflho- i en die op een voor het Verre e fouten door de oa?iert' „Somi herste'- dat bini die oorzaak b schaarste wot nationaal voldoende, slag vindt Dit is de oorloj. ceerd voor meer grfcan de prodi oorlogse p« lén- nië, de w« “ids- gebruik gens bel pels. Daai de vri plicht ter Mansholt was boer in Wieringermeerpolder. Nu is hij irr en hij is daar trots op. i uit het hier afgedrukte i rede in Giessen Nieuw- --_..ighek ■J. Het aantal v tegen 210 normal ligste dagen waren 2 en 10 Juni, 14 uren zonneschijn. GEVANGENEN MOETEN AARDAPPELEN ROOIEN. Om de aardappel, en suikerbietenoogst tijdig >rnomeh' binnen te krijgen, heeft men besloten naast v^n het DUW-arbeidcrs en militairen ook politieke de- vermin- hnquenten en strafgevangenen bij de'opgst in zouden schakelen. De groepen zullen afzonderlijk te werk r— den gesteld. Zij zullen hiervoor allen hglzelfde len. De gevangenen krijgen het iet zelf in handen. De kosten voor i zullen geheel worden afgedra- ‘t departement van landbouw. so 7 Juli, 8 uur Het antwoord. “leijkertijd ook aan de Amerikaanse consul is aan- de Nederlandse voorstellen van een overgangsregering is e%n belangrijke stap vqoral omdat de republiek die regering van de verte- de Nederlandse Kroon kan s door de Nederlanders is HET BOTERRANTSOEN VOOR KINDEREN. Met ingang vap 20 Juli zal het boterrant- soen voor kinderen van 4 t.m. 15 jaar weer op het oude peil worden teruggebracht, t.w. 125 gram per 14 dagen, naast 375 gram mar garine vet. Zoals men weet, is onlangs het boter voor deze groep verhoogd, met een gelijdelijke vermlhdering margarine vet-rantsoen. omdat de 1 tie daartoe mogelijkheid bood. De ra:., wijziging hield in, dat het 14-daagse ran >edingsvetten voor deze kindéren uit i boter en 250 gram margarine/vet MANSHOLT, DE BOER. Nederland heeft dertien ministers van wie tien een. Universitaire graad voeren, De heren Drees, Manshqlt en Neher, minister van Sociale* Zaken, Landbouw en Openbare Werken, zijn opgeklommen tot de bestuurszetel uit het milieu dat nu tot hun departement behoort. Minist» Wieringei hart nog boer Dat kan blijken verslag van zijn kerk gehouden. Gesneuveld oorlogshandelir korporaal G. gesneuveld bi Koninkliji daat 2e kl. jperatuur in de maand gesneu Celcius. Dit is een cij\ fche actie, boven normaal ligt. o de hoofdstations bedroeg normaal, idelde temperatuur is vooral aan de hoge waarden in het •t einde der maamj. totaal 15 dagen boven' nor- >eneden. ?raturén hadd$i 5 tot en met 21, 22 en 23 Junlj Hieruit t’1 luldelijk, dat een warme maa t 30 warme dagen. De verdeli i en koude kan grillig zijn. ’,4 totaal droge dagen, 10 dagen of meer neerslag. Slechts een dag regen (met hagel), op 1 Juni viel 24.5 mm te De Bik. Op deze dag viel bijna ide helft van de gehele maandelijkse hoeveel- ijheld. Ook 'uit de regenverdeling blijkt de jmawamk, «o* ‘®rote wisselvalligheid in 'de loop vah een pm. een?zeker minimum te stellen, opffi, u™ “""«•«I’U" be*°ef dat de kleinere geblokkeeoleepa.rreDe'o„n” >eide met EISENHOWER PLEIT VOOR DE VREDE. In een plechtigheid ter gelegenheid van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag heeft ge neraal Eisenhower een rede gehouden. Hij zeide om.: „De mensheid zal wellicht het Golgotha van een derde wereldoorlog onder gaan, tenzij de V.S. help van plannen voor reldvrede. Totdat reid pijn om het tafels, te vervange menlijke krachten van êen stabiele w< doelnqatige legert bied afdwingt v< dbelipgen. De Europese eenheid. iltnodigingen voor de conferentie te Pa- op a.s. Zaterdag waarover wij in ons g nummer uitvoerig berichtten, zijn na de inv tatie voor Frankrijk aan alle 22 landen herhaald door Engeland Op de Russische ge zantschappen in Parijs en Londen is gisteren een tweede brief van Bevln en Bidault aan geboden. waarin Rusland de verzekering wordt gegeven, dat het te allen tijde welkom Is op dl conferentie en dat het Frankrijk en En| wor- land slecht* zal verheugen indieh Engels.™ lelfde zich schaart onder de deelnemers aan het plan- Marshall. Nederland Belgit en Turkije hebben Zaterdag op de coni zullen zijn. De minis ken van No< gillen vanda Ring al d«n amp arbeid aangemerkt. Heden wor- >oorlijke lonen betaald. Laten we ho- l deze mooie arbeid in ere zal worden De hervorming van de landbouwbe- zal twee milliard gulden vorderen. Het landbouwbeleid van thans. Vanaf 1945 is een loon- en prijspolitiek ge voerd met redelijk succes. De arbeidersbewe gingen toonden begrip door de loonstop te aanvaarden, waardoor de regering verplicht werd de prijzen scherp te controleren. Het laatste jaar is in de boerenbedrijven veel ver diend. Ook de landbouw klaagt wel eens te veel! Wat de varkensvleesprijs betreft, deze is vastgesteld zoals de landbouworganisaties deze wensten. De richtprijs van de melk is met 2 cent verlaagd. De prijs is echter afge- stémd op een aedelijke kostprijs. De arbeider gad|t er gAnakkelijk toe over hogere lonen te vragen, li^oor redelijk ovferleg met de organi saties was het mogelijk de lonen vast te stel len. Verdere verhoging der lonen en daarme de dus van de prijzen voert naar inflatie. Er zijn industriën, die een schandelijke winst makéh, maar ér is één troost, collega Lief- tineft zgl wel zorgen dat die winst in de staatskas vloeit. Het Nederlandse volk moet er aan medewerken om hogere winsten te voorkonyn en de huisvrouwen moeten er op bedacht zijn niet te veel te betalen. De richt prijzen mogen niet worden overschreden. Behalve de verhoogde vleesprijzen in Ar gentinië speelt ten opzichte van de stagnering in de vlees,-- iwagier” nieuwe -olgende: Men nieuwe gen. Omtrer staat nog er mogelijk een i zich te Djokja htt.. De Nieuwsgier mei jmen om de f lyseren. De re c hij is«aar De gees het “mproductie moet worden land- en tuinbouwvoor-, is nodig en meer land- en tuinbouw-' rpoeten wordeh gesticht, landarbeiders moeten deze scholen afwachting van (initieve salaris- irgegaan tot een op dezelfde voet het lager onder moet een noodvoor- fen worden. zerkende kracht' is aangegaan en voorziet --jlde richtin- rank verte. <j PRINSELIJK PAAR NAAR DORDT. Prinses Juliana en Prins Bernhard zullen WQR-J op 19 Juli ter gelegenheid van de viering van 4 .de 375ste gedenkdag van de eerste Vrije >rd aan era tenvergadering1 Dordrecht bezoeken. Zij m len de plechtige herdenking in de Grote I de ontvangst ten raadhi stelling van het openlut JUNI WAS TE WARM RN TE PROOG. Het'K.N.M.I. De Bilt deelt mede: De gemiddelde tem] Juni was 19,5 graden i dat 2,6 graad bove* e neerslag op mm., tegen 60 r De hoge gemidó i te schrijven Jin op pet Er waren in maal, 15 daar bt Te lage terhpera 16 Juni en 2|, 22 eens di inhoudt van warmte Giessen Nleuwkerk. Minister Mansholt sprak Zaterdagavond in een streek-bijeehkomstvan de Partij beid in de grote zaal van café H. over de huidige landbouwpolitiek. Nadat de voorzitter van de plaatselijke -jafdeling, de heer A. de Kreij, een wel- twoord had gesproken nam de minister het woord. Z. E. zei te zullen spreken over landbouwproblemen, echter niet direct over mestcontracten enz. Hij wilde een Inzicht geven in de vraagstukken waarvoor regering en volk geplaatst zijn. De moeilijkheden wor- aen gemakkelijk de regering verweten. De regering heeft tot taak het een ieder zo goed mogelijk te maken en het welvaartspeil te verhogen over de gehele linie! We zijn ech ter aan omstandigheden gebonden en het is niet altijd mogelijk de lopen en prijzen zo danig te houden dat ieder tevreden is. De boeren zijn over het algemeen ontevreden over de VERLIEZEN NED. STRIJDKRACHTEN. De regering maakt tot haar leedwezen be kend, dat in de afgelopen week de navolgen de verliezen zijp gerapporteerd. of overleden tengevolge van ingen* Koninklijke landmacht: L. Tahey, afkomstig uit Tilburg, >ij Soerabaja. jk Nederlands-Indisch leger: sol- J. Makahanap, uit Nederlands-In- sncuvcld tegenvolge van extremisti- EEN WERELD ZONDER ANGST. Als Rusland begrip toont. «Een aaptal van onze vrienden begrijpt ons ■oerkeerd." zo zei dé Engelsche minister Be- vin ..Deze vrienden denken dat ze met vre delievende plannen kunnen spelen ta lang kunnen spelen om de psychologie van die landen te onderzoeken, die onder deze druk hun politiek vormen Er komt een ogenblik, dal wij zeggen: ..Wij hebben genoeg van dit sp?l!” Bevin legde er d'e nadruk op. dat de Ver enigde Staten één grote wens koesteren: een wereld opbouwen zonder de voortdurende angst dat er oorlog zal komen Amerika wenst dat wij op basis van normaal onderling óver leg samenkomen om onze behoeften en hulp bronnen te coördineren.” in het duister omtrent die de regering zal gaan de figuur van Sjarifoedii [e onzekerhèid f- indruk krijgen heeft afgespeeld. meent, dat de tijd nog niet K is gekomen om de figuur van Sjahrir nader te analyseren. De rol, op de achtergrond waartoe hij is<aangewezen, zal zeker geen bij rol zijn. De geest van z{jn politiek is nog geenszins uit het kabinet verdwenen. Het ver dwijnen van Douwes Dekker uit de regering noemt het blad een winst. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. Indrapoera 4-7 om 5.45 van “Batavia te Rot- de Engelse bedrUvea zijn ingevoerd. In Zweden en Pèmarken streeft men daar ook Land- en akkerbouw landbouwmachines aank< ons land. Door coöperatie van kl» van moet samenwerken worden Willekeurige splitsing van bed: worden voorkomen en de groi ondergeschikte worden gemaakt bruiker. De hoogste bode: verkregen. Goede lichting scholen rpoeten wordeh gesticht. Ook landarbeiders moeten deze scholeq bezoeken. Voor de oorlog werd landarbeid als BINNENLAND. NEDERLAND MOET ZUINIGER DEN VET DEVIEZEN. In zijn Memorie van AnttyV Êenite Kamer over het 'Wetsontwerp Vertnogensheffing-ineens Zegt de mini® ster van Financiën het te petreuren, dat' de Tweede Kamér gemeeld heeft he» tarief van [He heffing-ineend met J .te moeten verlagene Hij heef| deze ver- vuni laglng met grote ernst ontraden. fer di I daarbij ?p wijzend, dat het desbetréfty De J fendte amendement de strekking had 45 m’ een van de hoekstenen van bet fin^n^ D eel saneringsplan te beschadigen erf qtt begi afwikkeling varf de geldzuivering te b<-? e moeilijken. Het voornemen bestaat on^ binnenkok een tweede deviezennota atqrt de Tweede Kamer aan te bieden, waar-Ul in eèrt uiteenzetting zal worden gegeven ni“t bèdrjjfsgebondenheid, is v^n de t»5éstand, ordt béheerst. Dit verschijnsel. Het broodgi evenna kunstmest, wat t op de veestapel. i in elk'land in West JJuropa zo. Voor )g werd hier niet voldoende geprodu- r eigen behoefte. West Europa heeft m nodig als yoor de Oorlog, terwijl iuctie 80 pCt. fcfedraagt van het voor peil. Amerika!* Canada en Argenti- rereldproducegften hebben voor eigen meer nodig dan voor de oorlog, we- “langrijke uitbreiding van de veesta- Daarom kan de regering de boer niet rijheid geven die hij wenst. We zijn ver- t eigen productie in de hand te houden. Toen in 1930 de wereldcrisis uitbrak werd in ons land getracht dit vraagstuk op te los sen. De landbouwstructuur werd niet aange past aan de omstandigheden. Trots de grote overproductie waren er toen' nog gebieden waar honger geleden werd. AJs gevolg van de oorlog zijn er nu volken, die zo arm zijn dat t kunnen kopen. Wat moet er nu in de toekomst gebeuren? Er moet rekening mee worden gehouden, dat een lange én moeilijke weg voor ons ligt. Bij een snelle stijging der productie zullen af- braak-prijzen ontstaan. Dé landbouwpolitiek moet zich aan de omstandigheden aanpassen. De productie moet hoog worden opgevoerd tegen zo laag mogelijke productieprijs. In 1949 verwacht de minister een prijsdaling, zal op alles worden gezet om téèen lage zen te produceren, wat niet ten koste gaan van boeren en arbeiders. De lo^^n in de landbouwbedrijven zijn in ons land meer gestegen dan In welk land ook en wel met. 150 pCt. (en Webindustrie 60 pCt.). Staat de Nederlandse landbouw metie voor moeilijke omstandigheden straks Te kunnen concurrejjpïi? Een ontwikkelingsprogramma voor- de land- gaan bouw is in bewerking om oetere concurren- rshall tie voorwaarden te scheppen. Daartoe behoort weigering fier in de eerste plaats een goede veestapel. Een invloed heeft herverkavelingsplan voor de eerste vijf jaren iiek dr V. S. omvattende 150.000 ha is in bewerking, waar- vo» gram stond. Een zo gelijkmatig mogelijke boterversërek- king in het komende winterseizoen maakt bovengenoemde wijziging noodzakelijk. EIERENVERSTREKKING AAN RESTAU RANTS STOPGEZET. Met ingang van 6 Juli zal de verstrekking van eieren aan restaurants worden stopge zet. Zoals pien wéét, liet de eierenproductie toe, dat begin Maart tijdélijk aan restaurants een toewijzing van één ei per twee maaltij den werd verstrekt. De seizoenschaarste aan eieren en de behoefte aan export maken het onmogelijk momenteel de verstrekking aan restaurants voort te zetten. INSCHIJVINGSBEWIJZEN FIETSBANDEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt me de, dét de inschrijvlngsbewijzen voor rijwiel banden, welke thans door de distrlbutiedien» sten worden uitgereikt, geen recht geven op het kopen van banden Te zijner tijd zal bekénd op welke wijze men door inschrijvlngsbewijzen in het kan komen. SPIJSOLIE BEGIN AUGUSTUS. In het Voedsehporzieningsblad is een ver. ordening gepubliceerd, welke betrekking heeft op de verstrekking van olie op de reeds Inge leverde bon Deze verordening verbiedt fabri kanten «n groothandelaren de olie vóór 4 Augustus aan detaillisten af te leveren. BENELU GETEKEND. Het nieuwe handelsaccoord tussen gisch—Luxemburgse economische unie derland U te Brussel getekend Hét acejoord. dat met terugwerp in werking treedt op 1 Juni 1947, I voor een periode van twee jaar in een handelsverkeer, dat naar bel» gen achttien milliard Belgische frs genwoordiigt. GÉMEENTE-AMBTENAREN protesteren. De Nederlandse Bond van Gemeente-ambte- naren heeft de volgende motie ter kennis van de regering gebracht- Zij ételt vast dat de financiële positie van het personeel nog steeds geen verbeteringen heeft ondergaan, tengevolge waarvan In de meeste ambtenaarsgezinnen een onhoudbare toestand is ontstaan De regeripg is in ernstige e te kort geschoten inzake de directe voor, int in de noden van het gemeente-perso. i bond protegeert tegën de gr» ■n de salarispolit'ek ten aam telden groepen van ove: lerom zonder de landen wijze de naburen. van on- stopzeten re landen het slechten van het verstrekken iding van gedach- staan. De laatste .dere landen, die een vriendschap. er de mensen te - -V1, jqroep op alle lf~ den en alle volken om de kunstmatige schei muren, die tussen hen in ataan, omver len Ik vraag om verdraagzaamheid en heersing bij de wederzijdse betrekking» de Neder, sen landen en volken En ik Vraag om v.nJ ide minister wisseling van kennis en gedachten die tot de republiek, harmonieuze wereld kan lelden." als leider van Een andere vereiste voor Sjah- Truman, is de ondersteuning de ach- economie eer dan van aparte r economiën. Truman verwacht landen met verschillende geschi ling en ecoflbmische verhoudinge meenschappelijke idealen en wijze eens zullen zijn." Het is veel gevraagd .dat zijn eigen grenzen, de scheppen voor de groei v nie. Een eerste vereiste moenschappelijk aanhangen. dat cje regeringen haar ware ma» aan de instemming van de gereg moet een oprecht streven zijn om te verwerkelijken. Een ander vereiste bied in de gehele wereld voor de reel dé mens In alle landen, zeker in het moet op dit gebied nog veel verricht wor» „Ons doel moet niet ziin 1- maar vrede voor alle tijde.., president Truman zijn rede. COMMUNISME IN ITALIË. De Italiaanse communistische partij het initiatief genomen van een acti» zal moeten leiden tot de omverwerping 1 de regering waarin geen communisten zijn genomen. Het dagelijks bestuur Van de andere partijen besprekingen aanknopen over 'b samenstelling van een regering waarin gl- volkspartijen zijn opgenomen. DE BELGISCHE KONING. Komt hü terug? De Beliefte eerste minister Spaak heeft van zijn regering opdracht gekregen, een op lossing te zoeken voor de koningskwestie De Belgische regering is van mening dr* zo spoedig mogelijk een toenadering tussen ko ningsgezinde:) «n bun tegenstanders met biediging van ijp belangen van het land. DE VOEDSELVOORZIENING VAN DUISLAND. Amerikaanse minister vtn landbouw Berlijn een persconferentie gehou- zeide, dat Duitsland in het komende een maandelijkse import van 300.000 ton voedsel uit Amerika kan rekenen. Daar naast moeten de Duitsers in staat worden ge acht zelf zoveel op te brengen, dat zij in de Britse en Amerikaanse zone een rantsoen vdn 1550 caloriën per dgg kunnen handhaven. Nieuwe 'onderhandelaar. Na Sjahrlr'a aftreden als Jeider van de de legatie, die de besprekingen met J *’-J— landers voerde, is de nieuwbenoemc van buitenlandse zaken van Hadji Agoes Salim, aangewezen ee* nieuw samen te stellen delegatie rir blijft een* belangrijke figuur op tergrond. Men acht het in Nederlandse kringen waarschijnlijk dat Salim nog niet op de hoog te is van zijn benoeming Hij vertoeft namelijk in Syrié waar hij poogt verdragen af te slui. ten tusschen de republiek en Arabische staten. Volgens de overeenkomst met Nederland mag de republiek zulke overeenkomsten niet op eigen gelegenheid aangaan. Het Nederlandse blad te Batavia, Nieuwsgier" verklaarde in een analyse het nieuwe republikeinse kabinet o.a. volf Gaat voort! Welingelichte kringen te Washington ver klaren. dat de rede van president Truman kan worden opgevat als een nieuwe verzekering aan Engeland en Frankrijk om voort te met de uitvoering van het plan van Mar» en als een mededeling dat de w» Sowjet-Unie in het geheel geen ii gehad op de fundamentele pollti» In een arti Tribune" getilt'eld: ..De komst vHn Amerika in zeer op prijs", zegt lig Amerikaans onder-minist» landse zaken. o.m. het volgend» „De situatie waarin menteel in Indonesië verkeren oorlog dreigt uit te lopen-is i Oosten een groot gevaar "e Britse strategie tij de bevri nèsië begaan, hebben tengevolge gehad scheuring veroorzakende elementen uit de Ja panse bezettingstijd werden sangemoedigd.” De politiek van de Nederlandse regering was liberaal en vooruitstrevend en er was reden voor ootimisme betreffende het accoord van Llnggadjéti. Helaas zijn dé nationalisten in gebreke gebleven deze overeenkomst na te ko men. Ofschoon het verdrag voorziet in de teT ruggave van buitenlmdse eigendommen, is van •en dergeljjke teruggave nog steeds geen^pra. ke Dit heeft tot nu to^ verhinderd dat do voorraad ondernemlngsproducten in de repu bliek verkocht kon worden. Zodoènde blijven zowelNederland als Indonesië verstoken van goederen welke zij dringend nodig hebben. Volgens het charter van de veiligheidsraad hehen de Verenigde Staten he« recht op eieen initiatief de situatie in Indonesië voor de Vei. ligheidsraad te brengen. Dit geval zou Ame rika een gelegenheid bieden het gezag van de Verenigde Naties te versterken." SJAHRIR AFGETREDEN ALS ONDER HANDELAAR. jahrlr is nu ook afgereden als hoofd van delegatie die de onderha» Nederlanders tot nu toe r ibliekeinse regering heeft ge- Setiadjit. de nieuwe vice-president van Republiek, heeft gisteren in Batavia het 8 woord overhandigd op het verzoek van Van Mook aan Soekarno om schriftelijke heldering te geven op zijn laatste brief de Amerikaanse aide-mémoire. Setiadjit is ‘n persoonlijke vriend merhobn en'een welberaden rustige durende de oorlog in Nederland deel uit van een groep onéergron iter i»»hij lid geworden van h» ent. iden van kl een ever we insactie een comr' -at.dit inmenging i wtekenen. i de staten f i hoe dwaas l ver te drijven, dat 'innen voor aten onderlin] .an. ;ens. wed» ie te .noemen, de op georganiseerde zaaien tegen tot het beëindigen chterdocht zou het s illen op andere zou zijn het slecht» welke tot het ver^t: m. de verspreid1 1 in dA weg s ten met and» vJ^n ernstig er naar streven om pelijke verstandhouding ondei na“ bevorderen.” Ik doe éen b»*ro TRUMAN OV*R DE PARIJ^E CONFUENT1E. Truman de weigering van de om deel te nemen qan het op- m van een plan tot herstel van Europa i te gaan op het aanbod van Marshall „een uiting van het vetst gedreven nationa- genoemd. Zonder de SowjeUUnie bij rtiune te noemen liet pm^ldent Truman, wiens rede de eerste officiële reactie va^ de Ame rikaanse regering op het mislukken van de conferentie te Parijs genoemd kan worden, twijfel bestaan omtrent zijn mening ten len van de door Motolof op de conferen- aangenomen houding. .Sommige landen onthouden hun stem aan rstelplannen op grond Van de overwe deze inmeng:ng van andere lan» inenlandse aangelegenheden landen zouden betekenen. Dit is drogreden alg wanneer iemand zou voor een voordelige tram 1 schap aan te gaan omdat partciuliere zaken zou i wereldoorlogen zouden geleerd moeten hebben nationalisme zo ver ‘z tieve economische pla: zaam herstel In de state gengewerkt" aldus Trumat Truman viel eveneer" Sowjet.Unie bij nam» aan die per radio wantrouwen en haat i „De eerste stap f* wetendheid en ach,™ van propaganda-aanval zijn. De tweede stap de scheidsmuren van inlichtingen, ten en het reizen stap: samen werk» -nstir -- - - In het antwoord dat tegel de Engelse en de Amerikaai geboden, worden voor het Stichten aanvaard. Daarmee voortwafTts gezet v ook de positie in di genwoordiger van aanvaarden zpals voorgesteld. Een ander belangrijk plint, dat van de ge. tneetiscljappelijke veldpolitie (gendarmerie) wijst de republiek evenwel af. Ter vestiging van runt en orde in het republiekeinse gebied had de, Nederlandse regering voorgesteld, dat een gendarmerie opgericht zou wonden van Nederlanders en jepublikieinen. Soekajno is evenwel van oordeel dat buiten het gebied dat do» is bezet, geheel de taak is van repuw..-®...— pclitie en militairen Tenslotte was nog ophelering gevraagd over de voornemens van de republiek ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen. Daarover zijn nu in het antwoord weer nieuwe voor stellen gedaan. Setiadjit zeide in een toelichting tot pers vertegenwoordigers dat de Nederlandse voor stellen. met dit antwoord in wezen waren aanvaard. Vjan dq bezuinigingen, die naar het oor- "1| der regering nodig zijn om het gfo- Er waren Ï4 «kort in de deviezenpositie zoveel pet 1 mm. of|r jljjk te reduceren. $4r’ch‘ veel rc«' Sp,»rb,nklH>el>j«. de De minister overweegt voorts om aAritf if j jaATlijkse vrijgave der spaarrekening ‘®r0- ftpm zeker minimum te stellen onjM 1 dat de 'kleinere geblokkeerde spaarre-i1? kehingfen spoediger afgewikkeld zulleiM kunnen wqrden. INKRIMPING VAN HET LEGERT J Ha.agse correspondent van Volks-) he«Jft „In militaire kringen" verr''"'°J“ dat om bezuinigingstekenen de sterkte legpr de luchtmacht en de marine - derd zal iwordën De plannen hiertoe zouden o m bevaiten het aantal militairen in. Nede^. land terug te brengen van 87.000 tot 30 COT, hetgeen bèreikj moet worden door de ni l.chtingen kleiner te houden. De sterkte ii- .«-■ die zou niet aangetast worden. Indian het gerucht waarheid bevat, moet het een «fcrttandige maatregel genoemd worden, waartoe de regering besluit. Aangezien de bron wel zeer vaag is moeten Wij evenwel een yconjichtige beoordeling van het bericht aanraoen De -K be«* nge- °en- Hij land iaar pers le, dat Duitsland in het maandelijkse import :dsel uit Amerika kan rek» loeten de Duitsers in staat zrland acbt zelf zoveel op te brengen. lat zii Britse en Amerikaanse zone een ordigd 155® caloriën per dgg kunnen han» za- -l—- i i» rken minister Mapsholt in de Alblasserwaard Betere veestapel», betere afwatering, meer machines, grotere samenwerking, minder zwarte klandel, geen opheffing melkdistributie, minder geklaag. I/andarbeid: Mooie arbeid. teruam aangekomen Kota Lnten. 3-7 te B delijk 10-7 naar Roti Sloterdijk, Rotterdam—Java, passeerde .3-7 Perim. Volendam Batavia—Rotterdam, passeerde 3-7 Kaap Quardafui.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1