SCHOONHOVENSCHE COURANT f HOOPDREDACTEUR W. KERREMAN8. Uiig. B.’W. N. VAN WOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 207. Giro 13763. s it 3 flfiAT d De republiek geeft nog verder toe we service >p gevraagd: n. ROEIBOOT, model, 17’/» voet, bevragen Agent van n’revraaad: MAAKOLAZEN, met opgaaf van Di verlaging van de broodprijs. iïZ XX4' S^^'ende Neder- 19* JAARGANG ftp. 77 VIER BL ADZIJDEN. WOENSDAG 9 JULI 1947 k BINNENLAND. <dt !t ver- „Suji- ichtige tijde de >egaf JVOlgi be- 1 on- kt 39 te :n ri aart I 1 Sept retten het I dtt blffdl lillioe m< V(,.n van sdag 2-9 uur iderdag 10-12 uur vië noei ERKENDE I DIO SERVICE Wed. E. Doitarom- r. d. Rh - Gouda tsreRist rg: G een et TR pik woord te ulseviera tering .3 op lanJ De ♦an Juli komst m rij voor van der in •cou Ier t men enkel i van en, welke ing. is men vorig dokter blijkbaar >n officiële Ame- brute lan- c een licht* lersteld c.„, il voorlopig dagen, kwam kan uit- rden gedaan op de be- rbeiders Arbeiders, die getroffen gebieden te gaan hier niet van worden afge- Britse tedeeld. Naar een wenst geen e woord kringel regerir ''de”' met bet pelijke laan •eden in >ig. Wij ver- I. Wij voortge- die de oor- oorlog als ?heid en machts- Tegenvoorstellen In Saksen, Duitsland del Een uit de I,. r deelde hieromtrt «ring gedwongen wor autoriteiten zouden een zwi opgelegd. Uranium is dan g. voor atoombommen. hebben nu een nq spaarsysteem tellaqeregellng artikelen komen or in ieders bereik U koopt metvol- ierviceen garantie vertrouwd adres iek dui- uit zijn lag ook >p Zon- ng van toen m HIPS RADIO, erd zonder gebre- i prima Rand-* dichtj laadbnk Korte Zand- Versphljnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30: p. poet 1 57 h en i Dan nasti geven, invloed Moskou, raadde: op te r republit O P rgerwoonhuii, ïroenendijk Ouder- IJsel, nabij Te bevragen bij EN - Dijklaan Hl. i<~ht toestahd in In in de katholle- van Suez. 3 uur Perm de 1 ie mat er in Het staan hier i practisch »t overbevol Advertentiën: 118 m m. 1.80. elke mm meer f 010: derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen teta* driemaal da prUg- van idjit Maandaj in nadere t nogmaals moest jrend bij het, >ekarno worden, dat van ijes t wordt Ivoorzieni dat de trood- verlaagd zal Nadat de republikeinse afgevaardigde Se tiadjit Zondagavond de In ons vorig nummer roken antwoordnota aan dokter Van had overhandigd is er blijkbaar snel ideld. Hoewel er notf geen officiële re- u van de regering in Den Haag te Bata- ontvangen was, heeft de commissie-ge- in Mook voldoende duide- gehad om een oor- deze jongste brief o en da zijnen. Dat oordeel luid- is onbevredigend. NIEUWSBLAD VDDR ZUUEHDLLAND EN UTRECHT BUITENLAND. DUITSE PERS KRIJGT BEPERKTE VRIJHEID. Het beheer van het Duitse j Britse zone Is overgedragen aan de Duitse bladen. De Britten behouder recht voor om op te t van de verleende vrijheid. over de gendarmerie. A 1 JQLI 1941 taal spreken tomen sta: bekend tweede trok de nacht: >den Het woord Sjarifoec,„..., envoorwaardeli mingen op de jati; bet keurt regering goed, missie-gt bespre Mook gehandeld. H---« actie, van de r-*- via ontvangen was, neraal met dr. Van Mooi lijke algemene instructies deel uit te spreken over van Soekarno J* de; de nota i Radiorede. Sjarifoeddin Maandag- hield, deed‘hij een be- i het volste vertrouwen te stellen. Hij oplossing wenste titelt van de Ne- de overgangstijd de, reeds erkende •rd worden haar eigen tngenissl i het tu ouwel ijk i overhandig vertegenwoordigers de zrak betrokken straffen variërend i gemeenscha! ■nvoorstel gemeenscha] digers van ke staat rij: der leiding In die ri als republ West Bon ben. In de 8 den evenwel De andere Soekarno zijn die I heid van derlandse cVer de bi beschul- Parijse doen mis- die landen, geven, opleg- 15 7 TEN ’spy Hoewel ‘eerst Vrijdag officieel bekend zal worden welke landen Zaterdag o conferentie te Parijs vertegenwooi zullen te kornet Na ons bericht van MS&ndag zijn enkele meldingen binnengekomen landen die wel naar Parijs zijn geen onbelan/ rijke voornaamste verschijnsel veel zónder als met Rusland kunnen be reiken". RUSLAN] PLAN- De Amerikaanse r< king van I op als een geland. Franki de voorgestel, lijk te verwezenl October een spet Congres te houder kan het voorstel begin den. Door de weigering oppositie in Amerika teg< verzwj' De day hour is nu het eerste misverstand, dat in Nederland zou drijven naar een "orjog. Wanneer wij thans pleiten v „ctie, dan pleiten wij voor iets pleiten wij voor het uitvoeren :ht. De plicht van een overheid het welzijn, de vrede en de haar onderdanen te bescher- de uitvoering van Marshalls plan. Van deze lande mag het ook als een meeval ler worden b&schouwd dat zij ter confe rentie verschijnen. Dat Finland niet komt is evenwel in* het geheel geen verrassing. Zweden en Noorwegen zijn het nog niet eens over hun houding, maar Denemar. ken komt naar Parijs, evenals Ierland en Portugal. he, h,er- DISTRIBUTIENIEUWS. het on- WTJZIGING IN DE AANWIJZING VAN TABAKSBONNEN- Het C D K deelt mede, dat met ingang van 10 Juil een wijziging wordt -gebracht in de aan wijzing van bonnen van de tabakskaart. Zoals bekend is. is de hoeveelheid sigaretten tabak, welke per veertien dagen bescl..«. wordt gesteld bepaald op vijf rantsoenen, heeft tot gevolg, dat gebruikers van i shagtabek nimmer in de gelegenheid i gehele veertiendaagse rantsoen in tabt nemen tenzij de detaillist zich bereid v een pakje tabak door te snijden. Dez« handelwijze is zoals men weet feitel boden Om aan dit bezwaar teger men zullen voortaao afwisselend rantsoenen per veertien dagen worden gesteld. Donderdag worden bakPkaart dus tonnen .voor zes aangewezen Op 24 Jun zullen kaart dan bonnen voor vier rants; den aangewezen De bonaanwijzir" mengde tabaks- en gaat geen wijziging. DE TABAKSDISTRIBUTIE. De laatste dagen hebben geruchten de ron de gedaan, welke 'aan de regering het voor nemen toeschreven de tabaksdistributie per jtember op te heffen, zodat ook de s^ga- i en de rooktabak vrij zouden komen. Van de zijde van het ministerie van Econo mische Zaken zijn die geruchten pertinent "roken. Ofï grond van inlichtingen, et ANP ten deze nader heeft inge- kunnen we mededelen, dat er in- geen sprake kan zijn van opheffing tabaksdistributie, althans* niet In de inden. Minister Huysmans toen hij om- :hillende goe- nzetting heeft ge- •deeld, dat de re- 'ibe- ind- De Nederlandse delegaüe in Parijs zal aangevoertï worden door de minister- van buitenlandse zaken baron Van Boetze- laer van Oosterhout. tegengespn welke het wonnen, derdaad van de eerstkom heeft daarop trent de deren e?, persbureau in de geven, uitdrukkelijk i aan de verenigde gering de hoop koes zich 1IC> treden tegen misbruik slaagde: nen te komen. De autoriteiten een groot probleem, want het is mogelijk alle vluchtelingen in het te gebied onder te brfengen. RUHRGEBIED HERSTELT ZICH WEER. Een zegsman van de Britse militaire rege ring heeft verklaard, dat binnenkort de staal- productie van het Ruhrgebied weer 10 ton igaren een per jaar kan bereiken, indien er voldoende zolgtrekking arbeidskrachten, voedsel en steenkool beschik baar zijn. De zware luchtaanvallen van de sigaren geallieerde luchtmacht hebben de staalfabrie- itwikke- ken in dit gebied niet zo zwaar beschadigd als kort na de oorlog werd gedacht. Voor de oorlog toerd jaarlijks 14 millioe ton staal In deze fabriaknu vervaardigd Een heeft togi va voorzorg len worden klaarde, dat was en dat bruikt om 1 het volk op te roepen i lar luchtbeschermingsmaatre] W1J nen wnrrien zo spoedig leger opgeno: dessa's wore’ p: J DE BRUIN, at - Bergamba'ht. n J RIETVELD. i dit Blad. Vllri tgenote. •'an Groot, an Peursum. E Co- van d?r Vliet, en in Wijn«aard“n van van Hoogekarspel. naar S'-helluinen. A. M B Termaat naar naar Gorinehem fa- 1 Bevolkingsregister; r Culemborg: G C. C Trapman naar en gezin naar Dpr- Gorinchem; J. Klap voor 1 te Hul na prof, telman, de hoofdi woord voei ~‘nf voor weg met de I man naar de republiek eenvoudig i laten zien dat we geen treven maar zoveel Op de republiek i uitgeoefend door zei de spreker, „geef aan generaal rukken om een eind iek’. op db ordigd fijn, begint toch al enige tekening ïn in de vennoedelijke groepering. nog van gaan. En het landen. Het is wel dat Tsjecho Slowakije in Londen heeft doen bekend maken dat het een afgevaardigde naar Parijs zaj zenden. Tsjecho Slowakije was een van de landen waarvan men on geveer met zekerheid aannam dat het. gevolg gevende aan Russische inblazin gen niet zou deelnemen. Officieel is meegedeeld, dat Tsjechoslo. wakije aan de conferentie zal deelnemen. Volgens Tass zullen Roemenië. Joegosla- en Polen dit niet doen; de laatstge- >mde twee landen zouden wel Ameri kaanse hulp wehsen, doch rechtstreeks, buiten een ..plan". Joegoslavië isoleerde zich nog meer, door zijn lidmaatschap op te zeggen van het Internationale Arbeids bureau. De Italiaanse communisten echter heb ben bij monde van Togliatti de Parijse conferentie aanvaard, mits geen blok te gen Rusland wordt gevormd. Europa niet wordt verdeeld en de souvereinlteit van Italië niet wordt geschonden. Italië zal dus ook deelnemen aan de conferentie. De nieLcommunistische ministers Hongarije zei tingsautorltiei EEN OUDE VIJAND. dal op weg Wy zyn van men|ng. het thans zaak iz iaën oi te los- een ern8ffg woord te spreken aldus 'n hoofd- Na. artikel in Elseviers Weekblad. ggen e e er- Onze regering schuwt militair opfrei Xlsche haven- Jnd16- .Da< is ?P ?lch”Ü PrU^nswaardi, -likammek 'even in een lanp zonder oorlogzuchtig i ]eden WiJ leven Jn #en paclflstisch land de ,even in he’ land, dat Grottus heeft ürhp bracht, en Grótius was de eerrte. log uitbande, dat wil «gg?n, de instrument van onrechtvaardig! wellust. En dit iemand in Nederlan: koloniale oorlog. 1 voor militaire actit anders. Dan van een pilei om het leven, veiligheid van men. ‘Wij beschik! ün het kleine heeft gesteld oude vijand het fascisme uit Djokja, dat men ziel Dat men er Duitsland er verblindt me net succes l zolking terroriseer duizenden on< op gen Dat waarschijnlijk aan delijk gemaakt is dat het nu met schipperen en omwegen z< blijken uit de opvattingen in Batai dag en Maandag voor de overhar het laatste gewapende Maar reeds na twee boven weergegeven aai bevredigende antwoord Woordvoerders hebben schilpunt van merie blijft bestaan, doch door de laatste toelichting opgeklaard. Men verwacht bliek zal pogen door kracht’ge voerde bevelen de toezeggingi ren. Men gelooft dat spoedi' inkrimping van DE REPUBLIEK „HOOPT EN VERTROUWÏ”. In een aanvullende toelichting c van de toelichting, die de rep overtwndigd heeft de regering van ^UCr,»„y er de nadruk pogeiegd dnf de republiek hoogt dat de Nederlandse regering de zienswijze in de ncta uitgedrukt zal kunnen delen. £ij vertrouwt, dat de Nederlanders overtuigd zul len zijn van het oprechte verlangen der re publiek te streven naar een uitvoering van de ove-eenkomst van Lin«?adjati ten einde „vreedzaam aan de wederopbouw van de wel. \aart" {e kunnen arbeiden De republiek zal drartoe alle organisaties en lichamen, die in strijd zijn met Lin^gadjati opheffen. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE Java. 5—7 vetrokken Van Amsterdam. Kota Gede, Rotterdam—Batavia, passeerde 8—7 2 vui Finisterre. Zuiderkruis 5—7 v Joh van Oldenbai R'dam, passeerde Volendam, van Aden wordt 20—7 Sibajak, wordt 18- verwacht. Oranje Rotterdam—Batavia 57 Valerius RotterdamJava 77 gepasseerd. van Sabang te Belawan irnevelrf van Batavna naar ie 6—7 Algiers. Batavia n. R'dam, 5—7 van in R’dam verwacht. -7 uit Batavia in R'dam ND. Claas t. van A de en Johanna Ma- W. A Kromwijk -— ,rn H van Vliet. nberg" en W.z A de »n A van Es. Ge. V! de Vos Ian. z. van J. Maul RUSSEN WEIGEREN GESTAPO-LEIDER UIT TE LEVEREN. Tijdens het proces te Hamburg, dat wordt gevoerd tegen 18 nazi's, beschuldigd van het vermoorden van 50 ontvluchte officieren de geallieerde luchtmacht, heeft een aanklagers verklaard, dat de Russen '*iart '47 de Britse ambassadeur in Moscc ...oben meegedeeld, dat zij de Gestapo-leid» Scharpwinkel niet konden uitleveren, van wege zijn „gezondheidstoestand STEEDS MEER VLUCHTELINGEN UIT DE VROUWEN STEUNDEN FRANCO. Volgens een bekendmaking heeft 70 pCt. van de kiezers voor Franco'® successiewet ge_ stemd Dit toont volgens de bekendmaking, •an dat hqj gehele land achter Franco staat. Volgens socialisten te Madrid is de grote steun, die Franco in die stad ten deel is ge vallen. het gevolg van de grote opkomst ven het vrouwelijk deel van de bevolking. RUSSISCHE ZONE. Volgens een mededeling van de minister van binnenlandse zaken van Hessen in de Amerikaanse zone van Duitsland, zoeken steeds meer vluchtelingen uit de Russische zone hier hun toevlucht. In de maand Juni »n 6000 vluchtelingen er in Hessen bin- komen. De autoriteiten staan hier voor irobleem, want het is practisch on- olk- het vrijgeven van de distributie heeft jroduetie-’-erlaelna niets te m»K«n In een rede, welke avond voor de radio 1 roep op de natie om in de republikeinse regering te st zei. dat hij een vreedzame en bereid was de souvereinl derlanders gedurende erkennen. Toch mocht de, publiek niet verhinderd u- gezag op eigen manier uit te oefenen. Vier maal ja. een maal neen. aanhangsel op het republikeinse ant is nu gebaseerd op deze radiorede van eddin Het bevat o.m. de toezegging van lijke teruggave van onderne- basis van Art. 14 van Linggad- t de instellirig van de overgans- zoals in de nota van de com- ieneraal voorgesteld. Dr. Gani, republikeins minister van han del, heeft verklaard, dat in het antwoord vier van de vijf eisen efer Nederla nders worden aanvaard en dat met betrekking tot de vijfde de gemeenschappelijke gendarmerie, een te genvoorstel is gedaan tot vestiging van een L-l.appelijke raad, met vertegenwoor- »n alle staten. Voorgesteld wordt el- zijn eigen politiemacht te geven on- ing van de gemeenschappelijke raad raad zouden dus, zowel Nederlanders ilikeinen en vertegenwoordigers van rneo en Oost Indonesië zitting heb- afzonderlijke gendarmerieën zou- geen Nederlander» dienen. twee, door de republiek van thans wel aanvaarde voorstellen, betreffende de beslissende bevoegd- de vertegenwoordiger van de Ne- Kroon in de overgangsregering en buitenlandse betrekkingen. De opvatting in Den Haag, een politieke medewerker schrijft en zich in regeringskringen nog in opzicht uit te laten over het ant- de républiek Indonesia. Zelfs in in nauwe relatie staan tot de dus nog aangewezen op dB zodat ook de vrij zouden k< ministerie van F e geruchten pert »nd van inlichti uvZe nader heeft mededelen, dat kan zijn van t althans* ni: imende maanden. Minister trouwens onlangs, voorziening met verscl een uitvoerige uiteenr-“‘- uitdrukkelijk medegedeeld, dat de i de hoop koestert de bestaande h< veelheid van vijf rantsoenen te kunnen har haven. Dit geldt thans nog onveranderd. Nu is dezer dagen ook meegedeeld, dat de sigarenfabrieken haar productie met onge veer tien procent hebben moeten verminde ren. Men heeft hieraan de conclusie verbon- aen, dat het vrijgeven van de sigar - mislukking is géworden. De gevc.o.. - is onjuist. Integendeel, de regering koestert de verwachting, dat de verkoop va» zich geleidelijk gunstiger zal gaan ont len. Met Onbevredigend. Dat „onbevredigend" was waarschijnlijk, cgguMri op de overweging dat de republiek er nflwjnict toe had kunnen besluiten dui delijk en^volmondig toe te stemmen op de Nederlandse voorstellen die slechts een snel le uitvoering van het verdrag van Linggad- jati beogen. Daarom is Setiadjit Maandag naar Djokjakarta gevlogen ‘om in nadere be sprekingen met zijn regering nogmaals een aanvulling vast te stellen. Dit moest dus 'n aanvullend antwoord, behorend bij het, ophel derende antwoord van Sock0...„ worden weer was gevolgd op de antwoorden Sjahrlr. Nadat het kabinet de hele nacht onder voorzitterschap van Sjarifoeddin had verga derd, werd bekend gemaakt, dat Setiadjit, de vice-premier. Dinsdag met een Nederlands vliegtuig naar Batavia zou terugkeren met n aanvulling op het republikeinse antwoord. Dat is gebeurd. Het derde antwoord op een en deze'fde vraag is overhandigd en het schijnt weer een stap verder te gaan dan het vorige. eken over de bewijzen, dat wij troepje, dat zich aan het hoofd :steld van de republiek Indonesië, 'n I ontmoeten. Die oude vijand heet ie. Er is een missie teruggekeerd die aan het licht heeft gebracht, ch in Djokja als in Japan waant r de inheemsen drilt, gelijk dat in *n Italië gebeurde. Dat men hen iet Slogans, gelijk een Goebbels dat heeft gedaan, dat men er de be- •rt en dat men er d< iderdanen niet schuwt. IIP BOYCOT HET i-MARSHALL. regering vat de tegenwer- Rusland, inzake het plan-Marshall i uitdaging aan het adres van En krijk en de Verenigde Staten. Om :1de hulpverlening zo snel moge- il ijken, is men van plan in eciale vergadering vanl het en. Zonder ernstige stagnaties ‘---{in 1948 wet zijn gewor- van Rusland Is de jen het plan-Marshall rakt. Moskouse correspondent van de Express'’ schrijft over de weigerac iding van Rusland het volgende: Het Kremlin is van oordeel dat Engeland gevangen is door de Amerikaanse dollars. Bevin beschouwt men als een marionet van Marshall Doordat de Europese landen niet In CJ1 .«WW» Uw» staat zullen zijn voldoende in Amerika te ten dat ook zij wensen deel te nemen aan J?.pen- verwacht Moskou een grote economt. Zi „...k.,,.. crlai» In dat land. De Russen stln ervan overtuigd dat door de grote natuurlijke rijk dommen en de goede oogsten, hun land in 1950 in economisch opzicht de machtigste staat van de wereld zal zijn. Het Russische blad de „Prawda" I digt de Britten en Fransen ervan de conferentie met opzet te hebben f - lukken. Het blad wijst er op, dat alk die aan de Brits-Franse oproep gehoor de voorwaarden die deze landen hen gen, bij voorbaat accepteren. De antwoorden op de uitnodingen voor de conferentie moeten uiterlijk Donderdag 10 Juli binnen zijn. Daarna zal worden bekend gemaakt welke landen hebben geantwoord. URANIUM IN SAKSEN in de Sowjet-bezetttngszone van elven de Russen ijverig uranium. Russische zone ontsnapte ingeni- rent mede, dat de bevol- »rdt hierbij te helpen. De een zwijgplicht hebben ook de grondstof K. Ingekomen S. A r O Nlejlsbil. van Ifoet en echtgpoote, l Baat, van Oud.Al- Nieuw-Lekkerland; n T Kok van Oud- -'-drecht Ve'»rok. jendrintfen T f’-roe- rland: Joh r Rotterdam r r de le IJssel: J C Ver ven Gemerden raar Crlmnen san de lis. Hordern: C van d*n H^k n»ar A1b’a«er- hr<s»nl: G W Kneifer1 r De actie ders, welke sedert twee jaar inhield elk Nederlands schip was van of naar Indonesië, sen. is beëindigd. Men is tl laden van het te Brisbai landse stoorrllchip „Tjikan De secreta: arbeiders vet eerste Neder' laden in gevolge c Nederlandse autori republiek. De f«-.» 40.000 ton Neder’-- tijd in Australië RUSLANDS WEIGERING: „EEN TRAGISCH FEIT” Het Amerikaanse blad „Baltimore Sun" spreekt in een artikel, getiteld „Op welke voorwaatden kan een verdeeld Europa leven?", zijn leedwezen uit over het feit, (fat Rusland zich te Parijs aan medewerking met het plan-Marshall heeft- onttrokken. „Want hoewel het waar is, dat het plan op papier ook zon. der medewerking van de Sowjet-Unie in practijk kan worden gebracht", aldus het blad, „Het blijft een tragisch feit, dat een organisatie van West Europa zon der Rusland een zwak, onrustig en mis, schien revolutionair geheel blijft. Tot op zekere hoen te zullen wij echter met West-Europa Iets tot stand moeten brengen, indien de Sowjet-Unie de hui dige poging belemmert. Engeland en Frankrijk en ook Nederland en Italië heb ben een krachtige poging gedaan en doen dit nog om zichzelf te helpen en tegelij kertijd uit het net te blijven, dat de Rus sen spannen. Daarom moeten wij doen, wat in ons vermogen ligt, om deze landen te steunen in hun strijd, maar wij zouden a, onszelf een rad voor ogen draaien, indien - ^wij vrolijk aannamen, dat wij of zij even. 'j vaal »An<4ar alc rnnt. Riialanrl irnnnar» h«a> juden aan de Russische bezet- >iten toestemming willen vra- ie dood* gen. om deel te nemen aan de Parijse conferentie. Indien de communistische ministers zulk een verzoek niet beletten, zou generaal Swiridow de beslissing moe. ten nemen. Intussen gaat de Russische pers voort, het plan-Marshall verdacht te maken. Vol gens Nieuwe Tijden zal het mislukken, omdat de verhouding Amerika-Europa die „van ruiter tot paard’* zou moeten wor den. De Prawda beschuldigde Engeland en van opzettelijk afbreken der Parijse conferentie! De Russische ge delegeerde in de Economische Commissie voor Europa (E.C.B.) heeft Engeland en Frankrijk er van beticht. Europa te wil- j*® len overheersen. na Ijsland en Oostenrijk hebben doen we- DDENSTANDS* OWING, N. op goeden riand o n h o v e n. Liefst amer of ruimte, om e richten. Brieven. 1335, aan het Bu. dit Blad GEEN RUSSISCH ONDERZOEK NAAR BALKAN-INCIDENTEN. Een aantal leden van de Balkan-onderzoek- commissie van de UNO is naar de Grieks- Zuidslavische grens vertrokken om twee door de Griekse regering gemelde grensincidenten nader te onderzoeken. De Russische afgevaar digde heelt geweigerd aan dit onderzoek deel te nemen, de Poolse vertegenwoordiger heeft zich ziel» aemeld. OVERZEESE GEBIEDEN. FOST VOOR MILITAIREN OF WEG NAAR INDÏE. post bestemd voor militairen aan boord het m a Nieuw Holland", moet voor 13 gepost worden Wil men de post bU aap- rt te Batavia bezorgd hebben, dan moet 28 Juli gepost rijn. KATHOLIEKEN HOUDEN VAST AAN LINGGADJATI. In een commentaar op de dongsië schrijft prof. Romme ke Volkskrant onder moer: De Nederlandse regering Mjk haar standpu: van Llnggadjati. De Nederlandse regering hierover l*ten bestaan. De: republiek de overeenkomst woord en daad. Wanneer de v< ten de voorlopige bevestigen. één weg de republikeinse s overeenkomst pareren met doorvoering van Llnggadjati. SPOORWEGTUNNELS OPGEBLAZEN? Volgens het Chinese blad „keng Po” heb ben de republikeinen de tunnel van Lampe- gan tussen Soekaboemi en Bandoeng opge blazen, om te voorkomen dat de Nederlanders Soekaboemi zouden bezetten. Het treinver- keéb zou hierdoor ernstig zijn gestagneerd. Ook treft men voorbereidingen voor het op blazen van een tunnel op de lijn Batavia- Bandoeng. Van officiële Nederlandse zijde wijst men •r op, dat reeds eerder dergelijke berichten zijn gelanceerd, die echter niet waar bleken Daar de tunnels op republikeins gebied lig gen. is de waarheid van dit bericht moeilijk te controleren. SABOTEURS GEARRESTEERD. In verband met het opblazen fran een brug bij Bandoeng, welke regelmatig door Neder landse tankpatrouilles werd gebruikt, zijn 43 verdachten gearresteerd. Destijds zijn geheime berichten over pogin gen om de brug op te blazen, ondervangen. GEEN OVERLEG MEER MOGELIJK? Het Nederl blad Nieuwsgier te Batavia achrijft naar aanleiding van het republikeinse ant woord: Men zal ernstig rekening moeten hou den met de mogelijkheid, dat de moeizame weg van uitvoering van Llnggadjati die van discussie en overleg onbegaanbaar geacht zal worden. INDONESIËR STEELT DOCUMENTEN. Een gerechtshof te Singapore heeft eert Ma- leier veroordeeld tot 14 maanden strenge ge. vangenisstraf. Hij was als .klerk werkzaam op het tureau van lord Kille&m en stal ver- trouwelijke documenten uit dit bureau. Hij igde deze aan Indonesische handels- i Drie Indonesiërs die bij i waren kregen vrijheids- van 16 tot 18 maanden. voorlopige berichtgeving uit Batavia. Dit feit in aanmerking genomen, verklaarde men daar niet de indruk te hebben, dat het ant woord bevredigend genoemd kan worden. R’ toet end opgeklaard. Frankrijk Sjahrtr is destijds afgetreden omdat hij te veel toegaf aan de Nederlandse voorstellen. Zijn opvolgers doen niet anders. Het komt ons voor dat de Nederlandse regering en haar vertegenwoordigers in Batavia zeer krachtige en thans niet meer van het i genomen standpunt afgaan. Nauwelijks na het bekend worden van dggslechte indruk die het tweede antwoord in Batavia had gemaakt, vertrok de republikeinse afgevaardigde en in een nachtelijke zitting var. de minister raad stemden Soekarno en zijn regering toe een paar punten die ook Sjahrir had af- „2 wezen. Dat waarschijnlijk aan de republi: smaakt is dat het nu moest i ipperen en omwegen zoeken mai rit de opvattingen in Batavia op Maandag voor de overhandiging antwoord. Men verwachtte actie binnen vier dagen anhangsel op binnen van de commissie-generaal medegedeeld, dat weliswaar het ge de gemeenschappelijke gendar- taan, doch dat de toestand toelichting aanmerkelijk is verwacht nu dat de repu- loor kracht'ge en ook uitge- ...gen zal uitvoe- ig tot wederzijdse troepensterkte zal komen. Het plan Marshall •publiek heeft Toch méér dan een Westelijk blok? van Soekarno r t Een aantal meevallers. en kerf, eur chikbaar king Dit au- rook- of op zijn hun >ak op te verklaart ze laatste ‘lijk ver- jmoet te ko- zes en vier beschikbaar op de ta- rantsoenen Maa op dezelfde heb! intsoenen wor- „„„«.anwijzing op de ge- versnaoeringskaart onder vragen rd. i gereed waren, innen ongeacht :zer. bouwvolu- ,.;„icrl-al hier- :ommige ge- .•■XTOnd kunnen rijten aan de onwilligheid van OnteigenirtT-blijft echter mo- »meente inbestc* gegaranu^ 51do<~ prof indei regering heeft zeer duide- int bepaald geen afwijking naar welke zijde dan ook wil geen twijfel >sondanks bjtjft de schenden, in zolledige berich- dan is er maar schending der daadwerkelijke DE REPUBLIEK VREEST LUCHT AANVALLEN. PRINS BERNHARD HERSTELLENDE. Een Indonesische militaire woordvoerder HU „1 voorin, nog enige tijd rust moeten houden wag rfat tong.tong8 20uden worde“ ge. AMERIKAANSE* LOF VOOR Dr. LOUDON bruikt om luchtgevaar aan te kondigen en Het MM ..W..Mn,t»n St.r” “ST t heeft een zeer Waarderend artikel Sewija pen worden zo spoedig mogelijk in het re- aan dr. Loudon die met ingang van 1 Juli publikeinse leger opgenomen en de verdedi- zijn functie vpn Nederlands ambassadeur te ging van de desga.s wordt georganiseerd Washington heeft neergelegd Door middel van dr. Loudon kreeg Ame- BOYCOT GEëINDIGD. rika zijn eerste treffende les over het brute De actie van de Australische havenarbei- optreden der nazi’s in de overwonnen lan- ders. welke sedert twee jaar een weigering oen. Toen de Duitsers in Mei 1940 Rotterdam inhield elk Nederlands schip, dat op weg bombardeerden, publiceerde hij rie fotogra- was van of naar Indonesië, te laden of te los- fische bewijzen van de tragedie. sen. is beëindigd. Men is thans bezig met het Hoewel de bakkers in de hoofdatad voorlo- eerste Nederlandse schip is. dat wordt pig van een staking hebben afgezien, staat iaden in gevolge de overeenkomst tussen het no» niet vast, dat de broodprijs niet ver- Nederlandse autoriteiten en de Indonesische laagd zal worden. republiek. De federatie heeft toegestaan om Wij kunnen als eerste blad in het 40.009 ton Nederlandse goederen, die nog ei land melden, dat de regering op het ogen- tijd in Australië liggen opgeslagen, te laden, blik een kostenberekening doet uitwerken. waarbij reeds is gebleken dat de productie. „HONDERDDUIZEND MAN NAAR prijs van brood in de grote steden lager zijn DJOKJA dan op het platteland Bovendien zetten de „En weg met de republiek', bakkers in de stad meer kleine broodjes om. Bloeddorstige hoofdredacteur. waarop een zeer behoorlijke winst wordt ge- Het comité voor handhaving rijkseenheid maakt Het ministerie van voedselvoorziening heeft Zaterdag te Hulsthorst een landdag ge acht het dan ook waarschijnlijk dat de brood- houden, waarop na prof. P. S. Gerbrandy en prijs op het platteland minder verlaagd zal generaal Winkelman. dr. J. A. H. J. S worden dan in de grote steden. Bruins Slot, de hoofdredacteur van het blad RIJDENDE TENTOONSTELLING. Trouw het woord voerde Deze gaf dè vol- hestriidinc Sende oplossing voor de Indonesische kwes- De Ned Centrale hJ be_ tie: „Eenvoudig weg met de republiek! Met der tuberculowwa, voor de oor10® heA b^n honderdduizend man naar Djokja oprukken rit van een nlattelands en dc rePubllek eenvoudig terzijde stellen over zalen. D«" loniale politiek gemeenten beschikken echteiov T nastreven maar zoveel mogelijk zelfbestuur zodat men hier niet on Drvrinden De «even °P de republiek wordt meer en meer keeft men een betere oplossing «^“"den- invloed uitgeoefend door de satellieten van „reniging heg fteenikl.ine Moskou, zei de spreker, die tenslotte aan- g«ieht In «n autobui. wurmnMl» u <boe raadde aan gen„aa, s he, b beeld van hei besmetllngagevaar en de be- gtrijding van de tuberculose Binnenkort zal de wagen officieel in gebruik worden geno men- VERDELING VAN WOONRUIMTE. Hoewel minister Beel bij zijn beantwoor ding van de vele Kamerleden die het woord gevoerd hadden over de wet tot doelmatige verdeling van woonruimte, zélf toegaf dat de wet zeer onpopulair was heeft de Kamer na enkele wijzigingen te hebben aangebracht die voornamelijk betrekking hadden op de mogelijkheid tot beroep. het wetsontwerp zonder stemming aangenomen. MEDEWERKING gevraagd van BOUWVAKARBEIDERS. Minister Neher heeft een aantal treffende de wederopbouw beantwoon Bouwplannen, die voor 1 Juli zo deelt de minister mee. kui het aan de gemeente toegewezen bom me worden aanbesteed. Het materiaal voor wordt gegarandeerd. Dat sor~ meenten niet voldoende bouwgrono krfjgen, is te wijten aan de or—1"'" grondeigenaren. <elWat betreft de werkkrachten, hier I sluitend een beroep worden gedaan op i reidwilligheid van de arbeiders. Arbeidei bereid zijn in de getroffen gebieden te werken, moeten houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1