r d: SCH00NH0VEN5CHE COURANT srdienst eksnijder rukkarij eren I esloten :antie Lu guit ui itetijen Slikkerveer *:n Dyk onhoven De toestand ontwikkelt zich gunstig G U JULI 1947. 79e JAARGANG No. 1 N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN TeJef. Ml. MOORD REDACTEUR KERREMANS Ultf 8. A DE RIJKSCONFERENTIE. PARTIJ VAN DE ARBEID EN INDONESIË. eren likeir en een, ZIJ NG in 22y., 23u., en 24u, van iets in ingsgroep, de aard we- mqe Witt, Batavla-Arnsterdam, pass. 27-7 1B5T6 i UJUltUl vacantie ekken, genietend ■sport, kamperen 1 Auguitui f 2000 f 1000 f 400 f 200 t 100 12137 5551 13247 10487 17434 13980 14670 12617 gevuurd op »n daarna d< .voor hu [ebracht. er in Azië Bueroe, 28-7, 12.10 uur van Batavia te Lterdam. Inten, Batavia-Rotterdai jkerto, Rotterdam-Java. j er n •nde ien. gen. het aan heef xa! en ren, LojikeMtraw vacantie [Oem. Ridderkerk, Aust bij e persoj De ondernemer^ Slikkerveer K 1859 »eek in- >nd con té repu- ver- bui- «e- Ja- itre- (est- cei« spnratie- bsvelend, LN RAALTK jraad ’-»nod< u. ingen onder A H J de i- en J. welingen regerini voege i wordj met titgebroken coi ;n N» waarbij 'emaakt, aan Trijn. uuren. - op vloog rugkeer seinde u--5renkoor le boom- geziea »kwol» i bran- l opge- '.egt de ,r«nden ■'ondent gn eni- n. Dit is de -repu- lerlanase irnomen oi de heren jenodigd. 2 Nederland i gevoerd, srste schred» i een hervatting van 't con- ionesiërs. •nden a( i enige i f een ing zot Nederlar bepaald» MODEL rant- jruik uit- iuw de getal, idiging uitkomt, 50 gram itenlandsf Overzeese gebieden. Maandag 2 Gaasterkerk, genua. Johan de Malta. Kota Rott Kota 1 Modjol consul-generaal heeft een be- Tjikampek en B schade, door esluit ig van isting. van W. van C. dertrouwd: Overle- :ur van een zijn t wag larnemei jk. dat I onderr tr van J d dat herhat Br on Java inese staat» grijp teg< leid vorr bedroeg in Ind i een en te •ring pens woi verderf loze I De oorlog strijd dat dooi hergrof zou v lossing •schieden dai (wikkeling •n zal aflossinj vervolgens vermindering publikeinse zij» verminderini kan niet vol worden T stand te hel keise troep* ’glt.v. Zuid-Sumatra werden Moearaenim en ten Zuid-Westen van Palembang be- De Nederlandse troenen zijn hiermede circa 156 K.M. van Palembang opgemar- JSSEL Overleden: A van C. Verboom uwd: P A. de Groot Groot en A. Veen i wed van J var iestemming •inigheden - en wagenziekte evallen, muggen, ndag en 1 Januari, December extra rantsoen wordt aan alle leeftijd!» groepen verstrekt. DE BONNEN VC VEGE1 Het Centraal Distribi dat men de destijds vooi aangewezen bonnen „E men daarop nog geen Mes heeft kunnen krijgen, vóór i olager moet inlet men dan alsnog vegetables of 4 kunnen krijgt men met datg ze bonnen wc Verschijnt Maandag, Woensdag I en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta. I llng: voor Schoonhoven per 8 maanden 1-30; p. post/1.57h Nehroe dat de •ten zich {de Na- in In de In- zeer het z. van Hele- M. Jorna van C. W. F. ift. Gehuwd: Elsvogel 20 H. Krie n: Wïliemijntje T in en K. van Dul ïedijk en A van Dam I- van Vegten. en: Alida d Grietje d ■ips -r- Onder rhoef '21 j. - Advertentiën: 118 mm. f 1.80. elke man. meer f 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst driemaal de prijs. "«eveer 110 winkels, hui- afgebrand. Alle Chinese «"ero'bfd. In Tjikampek ..„de Chinees eigendom. HANDEN VAN DE JLKÏNG. nsterraad heeft ?lijke defensierad» hunner best raden, welke ue.d't Jong, z. P Ba. land—De Ja- ntinga en N. m H. den De inspectei Zeeland heeft nieuwbouw in Aanvankelijk 2750 woningen 1 begrepen. Door verse! kwam van deze opzet recht, zodat een and> ingeslagen. Vooral d< en woningbouwverer.: muleerd JEen gevolg geweest Het programm de bouw van 42( gens nog slechts behoefte zal dek! DISTRIBUTKNKUWS. RANTSOENBONNEN VAN NIEUW i 3 Augustus, zullen nieuw model in gebi ien. De nieuWe bonnen zijn kleuren rood met paars, blat groen met paars De tekst varte letters en bestaat uit van hoeveelheid en artikel, der G. gevolgd daar een aankom Nederlandk id ten ZuicL lorpen -“"?est. nphof 32 j. en genaar 33 j. en tenbogerd 30 j. H. van Houwt, 5 j. ;L. Geboren: Willen. -apellen en A. Muil- van DujveH<Jijk. 36 P- A Norbart H. Pols, 27 j._ eu’ >mdat de rege- Schermerhorn Zodra de com- is zullen be- Waarschijnlijk ie gezien worden g de sterkte der Neder- idië met inbegrip van de iele eenheden rond 89.000 man was dan tober 1946 i Britse toelaat- >ren: Anïonius, lijk Johanna Is en H. W. -- iria, d. er Grift en P. j_. eters 74 j. Coning. Leendert. z. van E. ns. Winston Fred- Hoog en J. van Roon ter en A. F v Dijk. - schop en J. M. Heij inschop en J. M Heij.' Knikker en M van V van der Veken. 22 itrouwd: W. Vonk. 22 j. Osjprleden; J. NiraiAD VDDR ZUI O HOLLAND EN UTRECHT Giro 13763. steg» die publ Nedt .J en j Gesprek mei Sjahrir? doeng°ei stel he He4 Nederlandse opperbevel heeft nog de volgende bijzonderheden over de acties in de laatste dagen bekend gemaakt: k, „In de door ons onder controle gebrachte gebieden vinden de zuiveringsacties onver minderd voortgang. Nog rondtreWkende repu blikeinse groepen en groepjes werden hierbij verdreven of verspreid. Ten Westen van Soe TRI enige activiteit ir. aanval op Nederlands* afgeslagen. Van repuo. enigszins grotere schaal Gemeld wordt dat de kracl tang nog steeds stroom levert Solo en Magelang. Daan ilatiga totale - geheel in Lting van deze •boden. De be- selsituatie be- van de bezette 'B houding van ..ie personeel is ■gunstig. rOOR MEAT AND ETABLES. outlekantoor deelt mede, >r Meat and Vegetables 03 Vlees voor zover hog geen Meat and Vegetables krijgen, vóór 3 Augustus bij een ‘everen. Op deze bonnen zal 1 1b ,(ca. 450 gram) Meat and oz (ca. 112 gram) blikvlees gen. Men dient genoegen te ne- Lgene, waarmede de slager op de» mrdt bevoorraad. lot en A. 1 wed van NIEUWE HUIZEN IN ZEELAND. de Volkshuisvesting in overzicht gegeven van de provincie. k. er een contingent van n toegewezen boerderijen niet in- )oor verschillende moeilijkheden eet in de practijk niets te- idere koers moest worden de bouw door gemeenten migingen werd toen gesti- enorme activiteit is daarvan hef avoor 1947 vporziet tha^s in 800 woningen hetgeen overi- een zeer gering deel van de eken. IMPORT VAN KLEINERE AUTOMOBIELEN. De Minister van Economische Zaken heeft bepaald, dat seen automobielen mogen worden Ingevoerd, waarvoor een hogere prys dan 1350 dollar of 340 Pond Sterling moet worden be taald. Ook uit Italië en Tsjecho-Slowakije zul len slechts kleine wagens worden geimpor teerd. Alleen uit Frankrijk moet om redenen van handelspolitieke aard een gering percenta ge grotere personenauto's worden betrokken Dpar in het programma van 1946 deze limiet nog niet gesteld was zullen mogelijk nog en kele grote wagens, welke op grpnd vap dit programma zijn aangekocht werden ingevoerd. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 6700 11001 5067 2072 2593 •EL. Geboren: Jan Jo. is en A H. van der J Blanken 28 j. en schouten. 39 j., en J Naar de Nieuwe Courant verneemt, is de mo gelijkheid groot dat in September in Den Haag de eerste rijksconferentle zal worden ge houden. waarop men vooral in de West aan dringt. De reggring hoopt zo ver te zijn, dat ook alle andere rijksdelen daaraan zullen kun nen deelnemen In elk geval zullen Oost-In- donesië en West-Borned tot de deelnemers be horen. Mosterd—'t Jnjer. z. - Kortels--* J. Lant»,| J Boer ei Bakker. en: Huibert, b. van ter. Jacob, z. van Hagen. Adriaan, Brandhorst. On. I j. en J. Vermulm, rente, 48 J. tuur verstrekt com- dat weliswaar in *"3 bedankt in ver- ivele leden voor het tij inzake de dat hierbij lantallen in Commissie-üeneraal naar Nederland. zal de commissie-generaal, be de heren prof. Schermerhorn en 1 per vliegtuig uit Batavia naar Ne- vertrekken. De secretaris van de ■generaal, mr. Sanders vertoeft reeds ide. Het partijbestuur van de Partij van de Ar beid heeft besloten op een door het dagelijks bestuur te beralen tijdstip een buitengewoon congres te beleggen ter bespreking van het con flict in Indonesië In een door het partijbesti muniqué wordt opgemerkt lidmaatschap der partij hebben alle delpn var het land enkele band met net standpunt der parti; gebeurtenissen in Indonesië doch slechts sprake is van zeer kleine a: verhouding tot het ledental. Vandaag staande uit Van Poll derland i commissie hier te lan< De reis wordt onder ring te "s Gravenhage i en Van Poll heeft uitgc missie-generaal in sprekingen worden moet hierin de ^er in de richting va'n tact met de Inde TWEE MILLIOEN SCHADE. Volgens een republikeins communiqué had den tijdens de Nederlandse aanvallen op Sa- latiga en andere plaatsen de Chinese inwoners daar gevuurd op republikeinse troepen. Zij werden daarna door de republikeinen aange houden en voor hun eigen veiligheid’’ in kam pen bijeengebracht. 'Volgens een mededeling hoofdkwartier heeft de tactiek van de Indonesiërs pond sterling schade berok tages op West-Java. f VOEDSELVOORRADEN VERBRAND. Vcdgens het NederlandsIndisch departe ment van econmische «faken is twee-derde van de pakhuizen van Ptobolingo op O< taal vernield Enige honderden rijst, duizend ton stroop 250 tor ge tientallen ton mais gin» m de vernielii de koms ogsvrijwilligers, 7-December-divit het najaar volgen beginnen cember-divisie dient elke ploej sterking van de in Indië macht, maar tot aflossing. Na de Tweede divisie wordt een met de aflossing van Nederlar zijn militairen van het K.N.I.L. het eerst aan de beurt. Dan volgen de eerst i bataljons oorlogsvrijwilligers, die worden terug verwacht, daarna manschappen van deze bataljons, lende eenheden, de 7-December-dh Tweede divisie. Om dit mogeli. zal er telkens weer een nieuwe plot Indië moeten vertrekke^. zij het dan c naar gehoopt wordt, de van geringere sterkte terugkerende. Op 1 Mei landse troepen in Indië met inbegrip niet-operationele eenheden rond 89 01 welke sterkte rond 7000 man lager het aantal, dat volgens het op 14 Octc tussen Nederlandse, republikeinse en vertegenwoordigers gesloten bestand I baar was. De inmiddels naar Indië vertrokken Tweede divisie heeft een sterkte van rond 18000 man. In het aanvankelijke aflossingsplan wa& met de nog toelaatbare marge van 7000 man re kening gehouden. De ontwikkeling van de ge beurtenissen, welke niet toelieten, dat^het af- lossingsschema onmidaellijk in zijn volle om vang in werking zou worden gesteld, waar door een algemene hergroepering van de strijdkrachten nodig zou worden, is oorzaak geweest, dat de aflossing in een langzamer tempo moest geschieden dan was vastgesteld. Zodra een ontwikkeling als in Linggadjati werd overeengekomen zal zijn verzekerd, zal op grote schaal tot aflossing kunnen worden overgegaan en vervolgens te zamen met n evenredige vermindering van de strjdkrach ten aan republikeinse zijde tot een aan zienlijke vermindering van de troepensterkte. Daarbij kan niet volgens een vast aflossings- schema worden gewerkt, omdat voortdurend rekening moet worden gehouden met de be schikbare scheepsruimte. De regering is zich terdege bewust van de aan het in stand houden van dit machtsappa raat verbonden kosten en evenzeer van de nomièche nadelen, voortspruitende uit het trekken van zovele jongelieden aan het J -tieproces. Nog andere nadelen men 'ing en onderwijs en aan tal- belangen zouden hieraan worden, van de i depa> !e-derde )ofet-Java vernield Enige honderden ton ongepel duizend ton stroop 250 ton zout j ge tientallen ton niais gingen verloren, de bhlans van de vernielingen, door d( blikeinen voor de komst der Nede troepen op 2j Juli aangericht. Van de zijde van genoemd departement wordt nog toeegvoegd dat de haven door e*n aanzienlijk aantal gezonken prauwen versperd is Een belangrijke hoeveelheid suiker is door de reptwlikeinen achtergelaten. In de omge. v’ng van Probolingo zijn aan verscheidene pa- VICU1 pierfabrieken en rijstpellerijen vernielingen oHev( toegetracV Men hoopt echter dat dfze fabric- het ken spoedig weer bedrijfsklaar gemaakt kun. nen worden. Tenslotte wordt medegedeeld, dat de spoqrwegverbinding met §oerabaja vandaag weer in gebruik genomen zal worden. EEN MIILIOENr VOOR HERSTEL. De Nederlands-Indische regering heeft een bedrag van een millioen gulden beschikbaar gesteld voor het verlenen van eerste hulp aan de door plundering 'en brandstichting getrof fen bevolking. De Chinse bevolkingsgroep, die het zwaarst getroffen is, zal uit de aard der zaak het meeste ontvangen. Chinese consul-ger.v.— - zoek gebracht aan Krawang, 1 Renbandengkok, waar hij de Chinezen' geleden, opnam. Te Krawang zijn ongei zen en rijstpellerijen afg winkels werden leegger was alles wat verbranddi GEWEREN IN f'*’ BE V OL..- De republikeinse ministerraad heeft bevel gegeven dat de plaatselijke defensieraden en andere instanties ale te hunner beschikking staande gewer.en en voorraden, welke aan de steat tpebehoren, ten spoedigste gratis onder de bevclkins motten verdelen. uitgezonden einde 1947 de overige de aanvul- ivisie en de lijk te maken, ...vc ploeg naar ..zij het dan ook, dat, vertrekkende ploeg te zal kunnen zijn dan de economische nadelei onttrekken van productieproces. denke aan opleidini loze particuliere U toegevoegd kunnen Bij het opstellen van de begroting voor '48 is reeds met een belangrijk lager contingent dienstplichtigen rekening gehouden. Overjyde grootte van de contingenten en de tijd van uitzending wordt veelvuldig overleg, ook met de Nederlands-Indische autoriteiten gepleegd. Lening voor Nederland. Naar verwacht wordt, zal dc Wereldbank binnen enkele weken een predict van 150 a 200 millioen dollar (f 397.500.000 a f 530 000 000) aan Nederland verstrekken. Deze lening zou ongeveer een derde zijn van het bedrag, dat Nederland probeert te verkijgen ter financie ring van het wederopbouwprogramma voor een periode van drie jagj. Slechts het regelen van enkele bijkomstige details staat de goedkeuring van de lening n.og in de weg. De Nederlandse regering heeft bovendien 535 millioen dollars gevraagd ter financiering van aankopen van grondstoffen en machines. Dit crediet is bedoeld om de Nederlandse behoef ten voor het belastingjaar 1948 te dekken. Enthousiast De regeringscommissaris voor West-Java,. Abdoelkadir Widjojoadmodjo, heeft in een ra diorede indrukken weer gegeven van zijn be zoek aan enkele pasbezette gebieden. „De houding van de bevolking jegens d< Nederlandse troepen varieert tussert’ vriend® lijk en enthousiast alejus Abdoelkadir Al reden voor de houding van de bevolking noem de hij de indruk welke de gevechtskracht ■naakt. A. i van Medan hadden ver- its luchtmacht verrichtte uitge- jsvluchten en wierp levens- en voorraden ten behoeve van de lit boven de voorste l(jn. radja '(Zuid-Sumatra) werd igetroffen. Bij de bezett •erd ge^n tegenstand get -B rustig en de voedst ligend. De consolidatie zelden heeft voortgang. De achtergebleven Indonesische over het algemeen niet ongi In de Noordelijke sectofr J^ngs de weg naar Sekajoe zijn verscheidene 9oipen door de re publikeinen geheel in de as gelegd. De be volking werd door de TRI .het binnenland in gejaagd. Zij keert thans terug en toont zich vriendschappebjk. Bij de actie in Zuid-Suma- tra is een aanzienlijke hoeveelheid wapen in beslag genomen. Aan Sumatra’s Oostkust zijn meer dan honderd hulzan te Kwala ver woest. De fantasie had de republikeinse radio derom te pakken, toen werd, medegedeeld. dat Medan door de republikeinse troepen was bezet. Zelfs van enige actie door gewapende republikeinse troepen van enige betekenis is geen sprake. LAATSTE POSITIE NEDERLANDSE SCHEPEN. 28-7.: Rotterdam-Australië, 27-7 Van- Met ingang van soenbonnen van worden genome gevoerd in de met paars en gedrukt in zwaï aanduiding van mede de letter G, gevolgd d<^r Deze bonnen blijven tot nader i geldig. De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen der E-serie blijven geldig t.m. 27 September. Eveneens blijven t.m. deze datum geldig de rantsoenbonnen „een rantsoen artikel BB’’ ep „een rantsoen artikel BC”. De in omloop zijnde wisselbonnen blijven oek na 27 September tot nadep order geldig EXTRA SMEERKAAS In de bonnenlijst, die op 1 Aug. wordt een bon aangewezen voor I ifcrstloze- of smeerkaas, (geen buit kaas) Dit WORDEN DE PLANTAGES VERBRAND 7 Vojgens de Australische radio heeft de cretaris van de bond van arbeiders op vaanse plantages verklaard, dat alle maat gelen zijn getroffen om 50J plfcntages op Wes Java te verbranden, wanneet de republik» nen deze streek niet kunnen verdedigen. Van alle rubber, kina, thee en koffie i niets in wanden der Nederlanders vallen l als de republikeinen gedwongen worden de plantages in brand te steken, zal het meer dan lien jaar duren alvorens zij opnieuw produc tief gemaakt kunnen worden, aldus de Aur stralische radio. BRANDEN OP JAVA. Een Amerikaanse correspondent heeft een vliegtuig de gevechtsgekieden op Wast-Ja va, bezocht Een halve middag vloog hij over steden en bossen en na zijn terugkeer seinde hij naar Amerika, dat hij veel „boer had gezien, waarmede hij de wuivend» kruinen bedoelde. Maar hij had meer Telkens zag hij tussen de boerenkool rooki ken opstijgen en hij begonnen die k den te tellen. Bij 200 was hij evenwel houden, omdat het eentonig werd, zo zey. correspondent. De meeste van deze br<~ w^edden op plantages. De correspond maakte geen schatting van de daardoor aan» gerichte schat». Volgens een hooggeplaatst woordvoerder werden in het gebiec Oosten van Bandoeng vershtfldene d< heel vernietigd en vele plantages verwpest. Volgens semi-offeiele berichten uit Medan waren 2000 Chinezen op Sumatra gedwongen hun dorpen te „verlaten, omdat de Republikei nen hun huizen in brand hadjien gestoken. Te Sopkaboemi werd de gehele Chinese wiji platgebrand. De oude spanning tussen de Indonesiërs es de Chinezen is tot gevaarlijke hoogte gestegen. Zowel oP Java als Sumatra hebben de Chlpe_ zen het ergst onder de taktiek der verschroeid* aarde te lijden. De Chinese yice-minister van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard dat herhaaldelijk door het Republikeinse leger on Java daden zijn ge. pleegd tegenover Chinese staatsburgers, het geen een ernstig vergrijp tegen de Lpternitto» naie wetten en mensheid vormt. REPUBLIKEINSE* FANTASIE. ..Tot dusver hebben de Nederlanders op Ja va en Sumatra ongeveer vier divisies en twee brigades voorzien van moderne bewapening, gebruikt’’ kldus een woordvoerder van het re publikeinse leger in een toespraak over radio Djokjakarta. Naar zijn zbgReD hadden de Ne derlanders ..verscheidene honderden soldaten” verloren en hij voegde hieraan toe: „de Neder landers zijn er slechts in geslaagd een aantal steden te bezetten waarvan het twijfelachtig is of zij deze onder controle kunnen houden". De woordvoerder zeide dat de Indonesiër* juist begonnen waren tegenstand te bieden en dat „ondergrondse bewegingen groeiend wa ren.’ „Zelfs in steden, die nu door de Neder landers zijn bezet, zijn symptomen hiervan reeds merkbaar.” ..Vele huurlingen van de Nederlanders heb ben hun wapenen tegen hun Nederlandse of ficieren gekeerd." aldus nog de militair» woordvoerder. 1 y, ENGELS BEGRIP. Een commentaat in het Engelse blad de Yorkshire post luidt als volgt: De laatste we» is er niets gebeurd d^|i dg vrees heeft kui nen verminderen, waarmede het nieuws over de militaire actie op Java overal werd ontvan gen? Het enige bemoed.igen<ie is. <jat de Neder landers zo snel zijn opgerukt, eiyten koste van «o weinig mensenleven^ dat zij hun doelen spoedig bereikt zullen hebben, zodat dan gele, genheid bestaat voor vruchtbare bemiddeling Uit eerlijkheid tegenover de* Nederlanders dis neg al schoolmeesterachtig worden necriti- seerd door lieden die het gehele verloop vai "dit langdurig conflict misschien niet hebben gevolgd moet gezegd worden dat zij in de laat- stp critieke weken meer tefcemoeücomendheld a«n de dag hebben gelegd, dan de Indonesisch» republikeinen." BINNENLAND. REGERING ZAL DE THANS IN INDIE AANWEZIGE TROEPEN NIET VERSTERKEN Aflossing der verschillende groe pen militairen wordt bepaald door het tijdstip, waarop z|j in dienst traden. In de Memorie van Antwoord aan de Eer ste Kamer over het wetsontwerp tot wijzi ging van de Dienstplichtwet deelt de regering mede, dat het niet haar bedoeling is, de thans in Indië aanwezige troepenmacht te verster ken. Het streven is er op gericht, zo snel mo gelijk door nieuwe eenheden andere troepen te doen aflossen. De volgorde, waarin de ver schillende groepen militairen aan de beurt komen om afgelost te worden, wordt bepaald door de tijdstippen, waarop zij in dienst zijn getreden. Allereerst waren in Indië personen in mili tairen dienst, behorende tot onderdelen van het K.N.IX. Vervolgens zijn daarheen gezon den bataljons oorlogsvrijwilligers, aanvullen de eenheden, de 7-December-divisie en de Tweede divisie. In het najaar volgen weer jongere groepen. Te beginnen met de 7-De- cember-divisie dient elke ploeg niet tot ver in Indië aanwezige troepen aflossing. Na aankomst van b wordt een begin gemaakt indse troepen en Engels vliegtuig boven Java neergeschoteq, Vier Engelsen omgekomen Bij het uitbreken van het gewapend flict in Indonesië is Sjahrir, de vorige blikeinse premier, die in Djokjakarta toefde, spaar Singapore gereisd om in het tenland stemming te maken tegen Nederland Het heeft toen reeds enige bevreemding ge wekt. dat een hooggeplaatst autoriteit uit de belegerde vesting, die de republiek toch i«, kan ontsnappen, aoch de optoaoïngKwam spoe dig. Een vliegtuig met de kentekenen van 'n burgerverkeersmachine uit Engels-lndié, maar bestuurd door een vooraanstaand lid van de Voor-Indische partij die de republiek op Java acht altijd gesteund heeft, had Sjahrir afgehaald. Gisteren verscheen datzelfde vliegtuig een Douglas „Dakota” weer boven Java. Het is niet bekend of de Nederlandse autoriteiten ervan op de hoogte waren dat het Sjahrlrs machine was. maar in elk geval stond het vast, dat het een buitenlands v..eg- tuig was, dat zonder toestenyping ge vraagd te hebben, over Java vloog. Daarom ”‘*7en twee Nederlandse jachtvliegtuigen op e de achtervolging inzetten. Dicht bij de re- iblikeinse hoofdstad Djokjakarta haalden de cderlandse toestellen de vreemde indringer poogden hem duidelijk te maken dat •st terugkeren naar Soerabaja of Ba«- De piloot van het Engels-Indische toe- neeft die seinen niet begrepen of niet wil len begrijpen en draalde zijn landingsgestel uit om op het vliegveld xan Djokjakarta neer te strijken. De Nederlandse jachttoestel- len opende daarop het vuur op de Dakota, die kort daarna, ernstig getroffen, neerstort te. De Nederlandse jachtvliegers konden niets meer doen en keerden naar hun basis terug. Negen doden. Op het vliegveld snelden republikeinen ter hulp. Zij slaagden erin een overlevende, een Brits-Indiër uit de wrakstukken te redden. De andere negen inzittenden waren om het leven gekomen. Onder hen bevonden zich tw<j<ê officieren van de Engelse luchtmacht en de echtgenote j*an een hunner, alsmede een En gels bufger. Voorzover tot ny toe bekend geworden^ Is waren er onder de inzittenden geen republi keinse Javanen. Het toestel vervoerde 2000 kg. genees- en verbandmiddelen vóór het Rode Kruis der Indonesiërs maar ook >van 'n vlucht met dit doel was een kennisgeving nootza kelijk geweest aan de Nederlandse autoritei ten. Het gaat niet aan dat vreemde vliegtuigen op en neer reizen naar Djokjakarta om dgar zonder vergunning personen en góederen te brengen. In Engeland schijnt men dat ook wel in te zien want de eerste commentaren daar zijn zeer gematigd. CONTACT MET SJAHRIR? In New-Delhi.4 cierrci- Nederlandse autoriteiten in Den Haag ver- Twee klaarden, dat Nederland, zodra de poHtiëlé ac- •stoken tie °P hafir ein<* loopt, contact zal gaan zoe- tenae- ^en met Indonesische rep leiders, en ln.de eer_ "e ziide ,te Plaats met d® «ewezen rep. premier Sjahrir. m Hn» Het nieuwe contact tussen Nederland en de Reoubliek zal wellicht in flew Delhi (Voor- Indië) kunnen plaats vinden waar Sjahrir op Bt ogenblik vertoeft en waarheen de nieuw- Nederlandse gezant voor India de Lamping zich onmiddellijk zal be- ge-en. Sjahrir heeft verklaard vernomen te hetben dat mr. Lynplng een plan bij zich heeft Indien een conferentie met de nieuwe Nederlandse gezant tot stand zou komen zou Sjahrir voldoende autoriteit hebben om Indo nesië te vertegenwoordigen. Mr. Lampini» is reeds onderweg naar New Dei hl- HERVAT DE BESPREKINGEN. „Conflict hoont het Evangelie” De kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Am- merstol heeft een adres aan de generale sy node gericht, waarin gezegd wordt, dat de ker keraad én gemeente met waardering kennis genomen hebben van de oproep tot Gebed der Generale Synode, maar men is „ten zeerste verontrust door het uitgebroken conflict tus sen de regeringen van Nederland en de In donesische republiek, waarbij van oorlogswa- irdt gebruik gemaakt, welke dood «en brengen ook aan onschuldige, weer- burgers met hun vrouwen en kinderen." adressanten zijn ervan overtuigd, „dat zonde is tegen God en mensen en in met het Evangelie van Jezus Christus, __jr deze heilloze strijd de kloof tussen beide volkën schier onoverkoombaar dreigt te worden en dat in het oog der niet-chris- telijke volken van Azië het Evangelie door ons optreden wordt verraden en gehoond". Kerkeraad en gemeente „verzoeken de Ge nerale Synode ten spoedigste bij onze regering aan te dringen de militaire actie te staken en opnieuw onderhandelingen met de republiek aan te knopen, met gebruikmaking van de bemiddeling en goede diensten van een daar toe bereid gevonden mogendheid, opdat ook onze Nederlandse Hervormde Kerk haar vre- desbereidheid tone temidden van een wereld die aan geweld en machtsaanbidding dreigt ten onder te gaan". DIPLOMATIEKE STAPPEN- De Britse regering staat in contact met Australië over het NederlandsIndonesisch ge_ g?’ schil, aldus heeft een woordvoerder van het Engelse ministerie yan buitenlandse zaken e mecgedeeld. Hoewel de woordvoerder zich niet uitliet over de aard van dit contact, verklaar den welingelichte kringen, dat Australië voor nemens was geweest het voorleggen van de Indonesische kwestie aan de Veiyigheidsraad te overwegen. Bevin heeft in het Lagerhuis °*zegd zoals wij reeds meldden de mogelijk- J tot een dergelijlje stap niet uit te schake len doch de Veiligheidsraad had gefaald kwesties die eerder aap dit college warejj over gelegd definitief en op vredelievende wijze op te lossen. Diplomatieke waarnemers in Londen achten het onwaarschijnlijk, dat Ejjgeland enige nleu- de stappen zou ondernemen of een nieuw voorstel’ aan de Nederlandse regering zou doen zolang niet de huidige phase der Nederlandse operaties in Indonesië bedoeld om bepaalde en beperkte doelen te bereiken, zou zijn beëin digd. INDONESIË TOCH IN DE VEILIGHEIDS RAAD. In een persconferentie heeft Pandit 1 heden te New Delhi bekendgemaakt, regering van Voor-Indië heeft beslote formeel tot de organisatie der Verenigt ties te wenden betreffende de oorlog donesie. Voorts deelde hij mede, dat 1 dische regering eveneens had besloten binnenkort de Nederlandse luchtdiensten vliegert^ over India te verbieden. Later werd bericht, dat het besluit nog niet 1 definitief genomen was. MOEILIJKHEDEN IN SYDNEY. istralise studenten en havenarbeiders elkaar een groep van enige honderden „_..jnen hadden zich te Sydney verzameld voor ®en demonstratietocht naar het Neder lands consulaat, teneinde' te protesteren tegen het Nederlands optreden in Indonesië De po litie greep in en legde beslag op spandoe ken en pgmflettejj die de demonstranten bij zich hadden. Hierop ontstonden formele ge vechten en verscheidene personen werden ne?rg»\slagen en moesten bloedend weggedra gen worden. Leden vfin het Nederlands consulaat gooiden putsen water uit het raam op de vechtende menigte, die daarop begon te schreeuwen: „We willen vrede, geen bad" Speciale politie.eenheden begaven rich ijlings naar de plaats van de strijd en slaagden eriQ. na enige arrestaties de orde te herstellen. (Bij informatie ten depariemente van buiten landse zaken deelde men ons mede dat nog im. 27-7 te Suez, geen Rapporten van deze gebeurtenissen zijn J7-7 van Tanger. bitLnenMkomen DE OMZETBELASTING EN DE MIDDEN STAND. De gezamenlijke Middenstandsbonden (Kon. Ned Middenstandsbond. Chr Middenstands bond. Ned. Kath. Middenstansbond en de Mo derne Middenstandsbond) hebben in een schrij ven aan de Minister van Economische Zaken ernstig bezwaar gemaakt tegen het besluit van de regering betreffende de beperking van de doorbreking der verhoogde omzetbelasting. Het gaat niet aan aldus dit schrijven te blijven veronderstellen dat elke verhoging van koslen en lasten zondpr prijsverhoging door het bedrijfsleven kan en moet worden gedrartn. Het beleid var. de doorberekening der ver hoogde omzetbelasting, wórdt door adressanten principieel onjuist geacht en schadelijk voor de instadhouding van een gezond functionne.. rend bedrijfsleven. De minister wordt verzoru‘ te bevorderen dat de regering het genomen t sluit herziet in dier voege dat eqp algemene machtiging verleend wordj om de verhoogde omzetbelasting op de bestaande prijzen van 30 Juni 1947 te Igggen voor al die bedrijven wel, ke schriftelijk apn de Prijsbeheersing mtidin. dat haar prijzen en marges aan de toelaatbare eisen voldoen en die zich daarbij bereid ver klaren. Hit nader aan te tonen. .Soerabaja ontwikkelt de in de sector Tjermee. De dse posten aldaar werd publikeinse activiteit op taal is nergens sprake. chtcentrale Toen- aan Djokja Solo en Magelang. Daarentegen werd de wa terleiding naar Salatiga door de republikeinen afgesneden. Het totgle aantal doden, gewon den en vermisten gedurende de hele actie be draagt thans respectievelijk 50, 86 en 9. West Java: In Tegal is vijftig procent van het havencomplex, de eiectrische centrale en een bankgebouw vernield. Midden-Java: In Semarang en omgeving be ginnen in belangrijke mate normale verhou dingen op economiach gebied merkbaar te worden. Het herstel' van de verbindingen tus sen de stad en omstreken heeft een aanmerke lijke daling van de prijzen voor voedingsmid delen tot gevolg. De bevolking keert meer en meer naar de dessa's terug Er is echter nog veel sabotage. Zuid-Sumatra: De brand op de olieterrei- nen van Pendopo omvat vier bronnen, daarvan zijn door de saboteurs aanges. De twee anderenjFgeraakten in brand t^ w’ige van alang-alang branden. Van de zijde van de Standard Oil w'ordt medegedeeld, dat de branden van minder belang zijn. Sumatra’s West-kust: In het Noordelijk f1**' der vlakte vin Padang verleent de bevoll overal medewerking bij het zoeken van Is mijnen. Reeds kon een aanzienlijk deel van deze landmijnen onschadelijk worden gemaakt. De passars zijn weer heropend. Diverse han delaren geven er de voorkeur aan hun. waren ric^r Padang te brengen om ze daar op dc passars of langs de huizen te verkopen. De toestanden opder de bewolking van Loeboek Doeajo bleken droevig te zijn. Er werden zeer vele zieken aangetroffen. De dienst voor de volksgezondheid opende Zaterdag een kliniek te Bandarboeat. Sumatra’s Oost-kust: In het pasbezette g bied .ontwikkelt de toestand zich gunstig. 1 bevolking keert in aanzienlijke getale naar de kust terug om te werken. Verscheidene dien sten function.'icn reeds regelmatig. Hier en daar heerst echter nog onrust, terwijl repu blikeinse gewapende troepen aanvallen doen op de randgebied» Na it Tegal aanvankelijk zwakke tegen- gezel tand te hetben geboden, wierpen de republi- heid oepen aldgar hun uniformen en wapens jBichten de Nederlandse troepen langs luide toe. id-Sumatra werden Zuid-Westen van Nedei' van het Nederlandse^ verschroeidë-aarde- s voor twee millioen ikkend aan de plan- e weg de wei Op Lahat zet. to- thans circa 15S K.M dde chèerd. Ten Zuid-Westen ker.ningsacties plaat De Nederlandse 1 breide verkennings 'middelen en voori troepen ui, Batoers tact aang» plaats werd g< volking was vredigend. heel gebl< jeme» irdelijke '"'rsche •n gehe» werd doo Zij keert thans terv" «ai de act.^ enlijke hoeveel: Aan Sumatra's <rd hulz*n te •derlandse a dat Ned-.—..», laar eind loopt, cor‘“ Indonesische rep k.«. __.s met de gewezen rep. nieuwe contact tussen Ne- >liek zal wellicht in flew - _ivjnden waar en waarheen "e VIER BLADZIJDEN. WOENSDAG 30 JULI 1947.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1