n SCHOONHOVENSCHE COURANT HOOroKTOACTTDR: W KRRKRMANS VU». S. W. W. VAN NOOTRN, SCBOONHOVB4 TWrf. Gte. UW». 1 t ê:S herover Umeerd gangen nnnpuiijnuE - 1. i SLOTEN 5. me: sterijen I T& hW LW s! nopig 'Kapitl 'gelijkj: daarq van deelt® liere^Mi d wijzere? M 5$ Felle brand in onze drukkerij Schitterend reddingswerk. G 30 JULI 1947, nu» BLADZIJDEN. VRIJDAG 1 AUGUSTUS 194? jnxiraAira m. w DISTRIBUTIENIEUWS. BI) USLANU. LUCHtVAART- Jull, a.& he| Het 9—15 >p| Grote schade da| reotj si J#4 Diversen i i A DCV; 2 H. g hier rekening IN - NOIOKOMOI an tus voor Ier. speelde wedstrijd en Totaal 15—f een prijs uit, de school, de 2 van der} i iets in en bè'rt Java thans' I id f8 p p- i .f8.- pp f 7.50 p.p met Jgrj tieitemming :lelnlgh«d«n s- en wagenziekte gevallen, muggen [trekken, genietend ersport, kamperen «HOVEN JDA ROTTERDAM in ëen oven, Lopikerstrui nnt^e vacantie t f 9 p. p f 7.50 p. p litaal om en moei jver ons pil nxili. in i eken stond zij Maan- >acht voor Scjioonhp Iken van Cn verpli n m. 2.3| d. Huw^ rampzt men, i u r t e n. Zon. •rv. Nieuw- VERSNAPERU J33 Vercnapc G I met een 2—0 0—2 2—0 wijziging Jgekeurd. douaneovereenkonjjst 0—2 2—0 0—2 0—2 2—0 0—2 1—1 0—2 2—0 sMAmb laWig bovendi «ndejrj el kunl Use e« i.t .7 Btt toe«T F’ 18 j 2— 2—0 1—1 0—2 «7 van et ii ver" iring Forde- ige Sintwikke- jcrJiJ'keMuch't- aandSlp vraagt® nemenif 1 doéhj astf Inu bin 3g moeili ?r en de -?ken. iden heLuci* «••=»- ied kunneh verru- AAA; 2 T. Dt. Dt. DCV, 2 A. Dt. Sp. Dt.; 2 inhover eringe proefalarm Schoonhovc b.ekwaar brandwt sr Horst jden o rst Egmond het lad< s schip doen sti 'li Wc Mn’‘ Gaart L. der da I u|t- Het X regering laatscha] luchtve juist 1 hebben, belangrijk België milloer (meester reikte o‘ok beste leerling van Bovengt dagavond t zijn beladen leeuwijk reed, in d» i door strop wilde plosie plaat; wonden vielei werden volkor De Nederlanc kend gemaakt Bitjiton en die hankelijkhitid var verleend is. irine of 100 gr. vtf vlees. Ik. het bedt onverzet zwaren, «treek t tifondien ge» lull 1947, tfi lull 1947 I Ml onhoven berk Ziekenfonds j |ari( dil« van legergoederen '"“nde in de haven ptten. AAA; 2 L. Rustgraaf, 26 Juli i met de Voetbal [vereniging Ami en w speelde t 1-1. speelde, thuis tegen Kerkwijk 1 iet 4-3. ling van de kind te Bergam- Schoonhoven jd tegen Denk en ‘eef 2 J. Klijnjan, J Kogelstoten ck.- B( het lippijen verkeer De re- be- als- i de laat- van Bergam- ging met inder de 1. Zaterdag i lelde 1 een wt won met 5-3. le uit tegen Aalst 2 jam. stroop enx. versnaperingen. •der 250 gt kchljnt Maandag, Woensdag Vrijdag. Prijs bij voóruitbeta. r voor Schoonhoven per 3 inden 1 1.30; p. polst 1.57 H Advertentiën: 118 mm. 1.80. elke m m. meer 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst driemaal de prijs. oonhi woord -2 «en cHt-i-^M couran jp~ bev fen ifa het (rking k ge-|!> ‘fhcu-H m. Jongens, land. AAA: 3 Heren D. Heren AAA. Wijnen, 1 (ruin, AAi spiranten. 1. A. van Tol; 2 H. van Stenis. allen AAA. T' jk, AAA; 2 W. de Broeder Sp. i. Naaktgeboren DFC. Heren C. 1 C. Risseeuw, J Dt.; 3 T. van de sec. won dc AAA, >rd staande op hun jksvafcschr-' - de laatolc uitslag van eind- ‘rnemen. Behalve i waren ook aan- :mpen, gcdelegeer- iderwijs en econo- intal vooraanstaande l uurwerk-industrie- ha. grond. Di •reidings- en 1 i en tot ui*" i zij de beschikking krijgt is bedraagt het bezit nog oop enz leringen >oter. te Puttershoek wedstrijden van CATIES. VERGUNNINGEN. n wordt bekend g« ingent to het aanhou» oor huiwlachting vóói s Plaatselijke Bureau, afgehaald. Dit geldt i derde huislachtingi^ men. die in de land.» i zijn Huisalachtingu 5 Augustus 1(^7 wor, niet meer in \ahan« en bestaat er vodr bej, kheld meer een hul», «rijgen >ze kaae am suiker, enz. im stroop enx rsnaperingéh. 1 250 gr, drijf opleverde met een sum- laamste punten nummers zal ken, voor- lodzakelijk dat van laat. Australië enigde Na- Hing verte- r-Indië ’"’eder- loog olijk i niet laten. g om da- imatra te raadslagingen lanll ran liaar aand| L-er tn dragen./ NDER WIJDER' Ide in »p zo' Re'6 w j voo' kringdiploma C, van Stra- ik. i. kringdiploma L. Schreu- loma J. Bijsterveld, J. van Nifterik Gzn. terij, zt icdrijf, zaar^e. Da} i hel buit^ de eers leiding tomen. is 1 M. Vogels, DFC; 2 C. 1 P. Pieters, sp. Dt., Hel, Sp. Dt. M. Groeneveld, Sp. Dt. 2 C. de JongD. van Bouter—A. C. P. W. VeerA. Burger MeskerJ. Speksnijdf J. van der LeedenA. MaaslandI Duel—E. G°1 to .Hooïm ere van zi aal werd I langsteller ip dit gebi< heefWB pig.rffl vaartn ■dieMgi ■in 1 I' CiraE n°^ lOlUMt 8CW de |w‘ Griekenland heeft bij de Veiligheidsraad officiëlq klacht wegens agressie ingediend gen Albanië. Yougo Slavië en Bulgarije. De Wereldbank heeft een lening van 13 mil. Hoen dollar toegestaan aan Oostenrijk. Frank rijk kaijgt een Amerikaans crediet van 50 millioen dollar. In Tel Avlv berichten, vier toen Engelse milit een autobus, botsingen pla en verscheïui Engelan in een Nc van Soutl een Zet. J van C Dee G Graal F den D van Nieuwenhuisen Hij gewaagde lunvUding die steeds en de gemeente Schot beloofde, al het zijne te zullen nieuwe school Toezeggingen k< iter niet maken. J burgei-- aan de beste 4J. F Dikhofl neger in rerkstukki Ugen. De namen dergenen. die het einddiploma verwierven zijn: Éindgetuigschril Bouwman. R. Schep. H. de Goudsmedei man J- F. L. jee (2e prijr' eigenaresse was )it is niet juist, en bebouwingsplan uitvoering zal ko- -g krijgen over 10 maar ruim te water De melkhanc Gouda, die met Platteweg t« R< sscrende hooiwagen i ikjes boter gingen terwijl dt eieren tol Vlees 300 Vlees 100 Kaas 200 gran -21 Eieren 5 eierc -21 Suiker jrwijzend per- hoogste klas stapje naar Am- hebben die dag ipwerkzaamhet wij zeker niet de berci i vergeten, die de zeilen imte beschikbaar stelde handreiking v _i_ hUn iet is dit op- iruit het is van de :stcld ;en tweede ONDERNEMING, Vprkeer dat in Ne< voor .rrv met met het oog 'op ationale luchtvel! De koopbon zal Donderdag 14 Augustuf worden bekend gemaakt. DE NIEUWE BONNEN. EXTRA RANTSOEN SPIJSOLIE. In de tweede helft van Augustus zal voor alle leeftijdsgroepen een rantsoen van 121 gram spijsolie beschikbaar worden gesteld. Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze olie in de plaats van 125 gram margarine te verstrekken. Zij zal echter als „extra' bo ven het normale vetrantsoen worden gege ven. CommlmrU licht op da ZlakenfbodtK Sacratarti Icht op da Zlakanfondaa» U V. Ladeboat t A.N O Z nitt g»> k et bereiken v»n de 16 en otn bij hun Zlekenr aan een Amerikaj (Palestina) zijn, volgens Joodse Joden gedood en acht gewond. Itairen het vuur openden op Ook elders in het land vonden plaats, waarbij Jood werd gedood leidene gewond. ind heeft het laden federlands schip liggend thampton. doen stop zet ift Horlogemaken: Gort J J. van Wolff (extra prijs). den: H A. Brummer Dikhoff (le prijs), C. L. (2e prijs). H van Laar. mej. Dijk. A. van Rossum Verschoor, Sp. Dt. J. A. Bruin, AAA C. T. van Wijnen Giessendam. Geitenkeuring. Op het terrein Van de heer J. Muilwijk had de jaar lijkse geitenkeuring plaats van de geitenfok- vereniging ..Steeds Voorwaarts” van Hardlnx- veldGiessendam. Aangevoerd werden 23 stuks waarvan de kwaliteit matig -was. De uitslag van de keuring was dis volgt: Het kamploenl schan werd behaald door Bets van A. van den Heuvel. Lammeren: 1 A van den Heuvel, W Vermeulen. 3 A. de Hoop. Éénjarige melkgeiten: 1 E. Verschoor, 2 A. van den Heuvel. Twee, en drie-jai Hoop. 2 J. den Toom Oudere melkgeiten: Heuvel 2 MG 709 (Serie J21 Brood J—21 Boter 250 J—22 Boter 250 J—21 Melk J—21 J—22 gar- met een rlopig of grote reis lar toch bagage konden. J. W. leperen. 1cht “u. A.N.OX »t 16 jarigen, als dooi nf ondiltden mogen ANOZ ▼‘ersocht «nog zonder zieken» over 1945 is and goedge- irige melkgeiten: 1 A. d» 3 B. Bezemer. 1 Bets van A. Geertje van B. de Kreij. 7 KERK. Betredenen Ned Herw I, 's avonds 7 uur. ds. >n de IJssel. GEMEENTE. >SEL. Bermweglaaa nds 7 uur, ds. H. Vlot, dag 31 Juli, 's avonds Jong. P Woensdag 30 T Woudwijk. F. KERK ,31 Juli aVondg 1 van Lëersum. F. KERK. FSSEL. [Evangelisatie 1 Augusius. '4 avondj n Rotterdam Zuid. [ERKEN.] srdag jllJuli n. van Zuminnd. raad dames, o. van Eldil 'raad heren, oondsdipk i J. raad heren, kringdiploma J. Nifterik am. risten de eerste graad heren jèn op de 1ste verenigings- ing. t i e. Naar aanleiding van betreffende het batig slot terekening "a'n 1946, waarin slot releveerden van f 2t).000 ian worden, dat het werkelijke jedraagt, maar dat het JTa’gen wanneer enke- tijdig binnen waren ge komen nu natuurlijk tot dienst 1947. A. C. P de Langen—A. Bouter A BurgerN W Veer Jac. SpeksnijderA. Meskei B. van HerkJ. J. van der L Ant. de Jode—A van der Lee( M. ScholtenJ. Maasland L NoorlanderH Duel B. 1 L. C. Groene- 2 N. van Heiningen. 2e serie 1 Duindam, Jongenburger, AAA. Jongenburger AAA. rers, Hercules. 3. 1 J. Rijsdijk, AAA; de middag bestond gelegenheid een van de leerlingen te bezlch- hlnister van Vprkeer en Waterstaat hedegedeeld, dat in Nederland voorlo- |n plaats is voor een tweede lucht- latschappij met integnationald lijn- h. Dit met het oog ’op de concurrentie internationale luchtverkeer, ndruk echter, als zou de Il van de [scheepvaartma ygaan deelnemen aap het |Ueh bevorderen, is hiet j [zou het op prijs gesteld fe scheepvaart voor een bt h de KLM had deëlgenomen of i lp deelnemen. Het ^vraagstuk van 1 exploitatie van d» schccpvaartm; ten heeft de bijzondere aandacht Ister.jl als tin aanzieji van»()de scheepvaart 1 1 gewest, zal ioÖk Gfc luchtvaartBlonder IndseVvlag, naar wiM-dt gehoopO een StwiKke^ing tegémoet gaan. Is zeer wel mpgelijk, dat het lu g).009,000 niet voldoende fal zijj naaste lang gea l| Snelle [ei Nederig) Meerderheid mrband d^hrm^de '[>1 ■len voor Thet deffl rtje KLM thani aan èltaat om, {zo de oi leiding gewn, metj it»n-Generaal een, L .dtienbezl^; aa® i I i het ernsug^’reHOrt wan.! i kort mogelijke termijn is bepaald, dat gcnicejjitell Lekscholen ééri-jarigc Ipiila f onderwijzers of pnderwï ken instellen. Dt mogelijkheid tl Jpn leMr’.mgen tot genoemde sphl len vüDfuimd. FOKBAG TE fokveedLg i jaar met fokmatélia en vele beli lun kennis of nzie}i var, zal ioÖk naar w( teglfmoel gaai “ipgelijk, dat et voldoende fal te[| |inaht|eren. toqkpmst heeft de fac$T dat z|j. teij a én doelmatige loi Uttdse Ibu^c aeidj vaii I daarm^ voor Thet LLM thamf «loot de rij e van de prettige tussen de Vak- oonhoven bestaat, zullen doen voor -R*... kon spreker Nieuw Lekkerland. Op enkele aardap pelvelden gelegen aan de Dorpslaan, zijn co loradokevers ontdekt. Na enig zoeken heeft men er ruim 20 gevangen. Papendrecht. P r edik bei. dag 3 Augustus Ned. Herv Kerk. 10 uur de heer De Groot van Nieuw-Lekkerland; 6 uur de heer Van Pel. van Zwijndrecht. Geref. Kerken 10 en 2.45 uur ds. Meijnen, v»» Dordrecht. Geref Kerken (Art. 31.) 10.45 uu» ds Reijenga van Dordrecht. Oud Geref. Gemeente. 10 en 6 uur Leesdionst Chr G» rcf. Kerk 10 en 6 uur ds. Van der Knijff. rdigers ten. Mr. (treedt, heel sengezet hoe dt ■laakt dat de 1 de besprekini kwam een de bcëindii in voort IEUWSBLAD VOOR ZUIUHOLLAND EN UTRECHT S en een crediet voor Suriname van 40 *n gulden vastgesteld. Palestina. De Ijjken van de twee sergeants, die de Joodse terroristen-organisatie in, Pa lestina heeft vérmoord, wegens de terechtstel ling van drie [Joodse ondergrondse strijders, zijn gevonden. Toen men het touw vaij de ”-,e doorsnijden, had een ernstig}* ex its, waardoor nog twee ernstige ge en. De lijken van de sergeants men verpulverd, ids-Indische regering heeft be- dat aan de eilanden Banka en van dc Riouwarchipël onaf- m de republiek van Scckarno Reeuwtjk. Rekeningen bedrijven. B. en W. helpbgn ter openbare kennis gebracht dat de rekeping van inkomsten en uitgaven der gemeentebedrijven: G E.B Waterleiding en Bouwtedrijf. tot en met 13 Augustus ter ge- meente-sccretarie van 9 tot 12 uur voor eer ieder ter inzage zijn gelegd. V isfuiken gelicht. Het kwam dc laatste tijd veelvuldig voor, dat onbevoeg den visfuiken lichtten en dc vis ontvreemdden. »Het is thans aan de politic gelukt drie jon gens. twee van 14 jaar en één van 18 jaar, afkomstig uit Rotterdam op heterdaad te be trappen. De jongens kregen een procesver baal Carrier I laar Walta uit carrier over dc werd door een pass sloot gereden. Enig pal waterschade verloren struif werden gemaakt. Voor het tijdvak Elk der volgende kopen van: J—01 Brood J02 Brood J—01 Boter 12 Boter Boter Vlees Vlees J—01 Melk J—03, J—05 J—01 Divi J—02 Div< De f( dan 35 j beste f voerd aoor hi ken. Het is dus geen wonder, dat een s. daartoe opgerichte vereniging, cje VLAV, die reeds meer dan 20tt leden telt, een dergelijke dag. te Gorinchem wenste. De premiere vorig jaar was een succes. De tweede, die dit jaar gehouden zal worden op Donderdag 7 Augus tus, belooft ook veel. De fatalogus bevat niet minder dan 230 inzendingen van het beste materiaal. Zo komen er vrijwel alle prijs winnaars van de centrale keuring te Rotter dam, voorzover zij van het Gelderse type zijn. Dt keuringen beginnen om 8 uur. s Middags zal er een boerenconcours worden gehouden, d.w.z. een demonstratie van het fokmateriaal; 50 van de beste ruiters en amazones uit de Alblasserwaard en Vijfherenlanden zullen tal van oefeningen uitvoeren. b graad dames, kringdiploma A. de Jong en Vink. 3de graai ten en G. 1ste gra< ders en b< der Leeden en 2de graad h: Azn. en A. ’t Lam Bovendien wiov nog beslag te lcgg< prijs in hun afdelir Rectiflcat ons raadsverslag van de gemeent» wij een batig moet zo verstal batige slot f 18087.30 bt f 20.000 zou hebben bcdr< le te innen posten weest. Deze posten uitdrukking in de Verder werd ten aanzien van het grondbe drijf gezegd, dat de gemeente van ongeveer 10 1 Wanneer het uitbi wordt vastgestcld men kan zij dc t ha. Thans 1 ha. Gevonden: Twee etuis met passen, potlood en pennen. Bergambacht. De damclub D LD. bacht speelde Maandagavond te f vriendschappelijke wedstrijf De uitslag was als volgt: n Hej-k—M. Droog ?elenW van der Horst iflandP A van OudenM. Visser den BergP de Jong Uitslag BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wilhelmina Maria, d van J. A. van Engelen en J. M. Snel. Wilhelmina, d. van L. van Trierum en J. Schagen. Hcndri1- Boudewijn Maria, z. van A J. Jamin en Farkas. Ondertrouwd: P. J. W. Groenen 29 grote gerust- j en j M H W(?wer 22 j Overleden. M. heeft getoond <(Je pieljt M j issen en daar- PLAATSELIJK NIEUWS. Nieuwiglingendag A.A.V. Alblasierdam. Zaterdag 26 Juli! organi seerde de AAV in combinatie met de Dordt- se AV-Commissie voor dit district een Nieu welingendag voor junioren heren en -dames. Hier volgen de uitslagen: Hoogspringen jongens veld, Sparta, Krimpen; AAA; Hoogspringen B. Sparta, Dordrecht; 2 W. 80 m. jongens B. 1 W. 800 m. heren. 1-L. Beve 3000 m. heren D. en S. "lijnjan, DCV; kogelstoten jongens lek. Sp. Dordrecht; Verspringen heren i 2 H. van der Wiel c- Klasse D. 1 1... Risseuw, AAA. Klasse E. 1 L. Evers, Hercules; 2 G. van Lit. Sp. Krimpen: Verspringen Dames. IC.’ Verspringen meisjes. 1 C. Hoogspringen meisjes. 1 DCV, 2 C. de Bruin, AAA. 60 m. meisjes. 1 A. van J. Ncderlof AAA, 3 C. de Bi 60 m. adspiranten. 1. A. Rosendaal; 3 H. van Stenis, 80 m. 1 H. Dij» Dt.; 3 A. Naaktj 100 m v Groenenburg, Sp. AAA. 100 m. Jongens. 1 A. Seton, Maastiand. AAA: 3 L. Mans, Sp. 100 m. Heren D. 1 Lammers. Sp. 100 m. Heren E. 1 L. Brussee, de Bruin, AAA. 3 Duindam. Sp. 110 m. Dames. 1 C. Verschoor, R. Dijkstra. Sp. Dt.; Verspringen jongens B. 1 L. Groeneveld, Sp. Krimpen; 2 I. Verkerk AAA. Verspringen jongens A. 1 K. Schook; 2 Broekhuizen, AAA. De 4 x 80 m„ tijd 41.7 i hiermede het Dordtse re?oi naam verbeterd. Dc 4 x 100 m ging tussen de Krimpener- waard eh AAA. Krimpener won deze wed strijd. Ameide. de voetbalveren an Brakel 1 imeide 2 speelde gelijk Ameide 3 i en verloor me Onder leiding van het ondei soneel maakten de kinderen der sen der Bijz. School een uitst— sterdam en omstreken. Zij htw. volop genoten. Arkel. De gemeenterekening o door Ged. Staten van Zuld-Hollai keurd terugontvangen. Op Zaterdag te Puttershoek gehouden jaarlijkse personele wedstrijden van de turn kring Dordrecht behaalden verschillende le den van de plaatselijke gymnastiekvereniging Omos gunstige resultaten. De uitslagen wa ren als volgt: 1ste graad dames, kringdiploma A. Schen ders. 2de g S. melk. 200 gram kaas, 50 gram korstlcze kaas, stooisel enz. sel enz. of 1500 gram of 750 gram 250 gram waspoec soda 1600 gram brood. 200 gram kaas. 800 gram brood. 800 gram brood. van 3 t m 16 Augustus bonnen geeft recht op een vriendschappelijke wedstrijd, bacht toonde zich de meerdere en j een overwinning naar huis. Hieror uitslag: Schoonhoven Bergambacht. M. DroogJ. van Erk W. van der HorstC. Deelen G. A. van EgmondG. Graafland M. VisserT. de Ouden P. de JongD. van der Berg A. BouterA. C. P. de Langen N. W. Veer—A. Burger A. MeskerJ. Speksnijder J. J. van der LeedenA. de Jooden J. MaaslandM. Scholten H. DuelE. Noorlander 800 gram brood. 400 gram brood. 125 gram koter. 125 gram margarine of 100 gr. vet. 250 gram margarine of.200 gr. vefc 100 gram vlees. 200 grani vlees 4 liter melk. Melk 7 liter rersen rersen Wü s^an voort, p. Thans zijn illerhancje noodmaatregelen in Imitvoering, die het mogelijk moeten maken de t courant t? blijven uitgëvep. Wij hebben zeer l gfegronde hoop, dat wij daarin zullen slagen. Binnen enkele nummers zal het woord Nood- uitgave yan de kop kunnen verdwijnen. Dan fcfjilen binnen het bedrijs ongetwijfeld telkenf f^og moeilijkheden zich voordoen, iriaar de le* j&r en de ‘adverteerder zal daarvan’ niets me— pemerken. Wij houden ons overtuigd van het medele ven. dat in die kringen zal bestaan voor de. ramp, di$ ons getroffen heeft. Wij verwachten evenwel igeeflh medelijdende houding. Het cou- i^antbedrijf moet doorgaan. Welnu, ]iet gaat doorl DE RIJKSVAKSCHOOL MET VACANTIE. De leerlingen van de Rijksvalèschool kwa men Donderdagmiddag voijr dc laatste maal in deze cursus bijeen, om de examen en overgang te yei burgemeester Nieuwenhuisen wezig de heer A. E. van Ken de van de minister van One. mische zaken en een aai figuren uit juweliers- én kringen. De directeur der school, de heer W. H. van der Jagt opende de bijeenkomst. In een toe spraak memorearde hij de moeilijkheden waarmee men in het afgelopen jaar te kam pen had, zoals kolennood gebrek aan leer krachten en opkomst in militaire dienst van enkele leerlingen. Niettegenstaande dit alles kan men toch op een geslaagd leerjaar te rugzien, al zijn bij de overgangs-examens veel slachtoffers gevallen. Als gedelegeerde van de minister van On derwijs maakte de heer Van Kempen bekend, dat degenen, die met goed gevolg eindexa men deden, vrijstelling zal worden verleend voor het examen vestiging ambacht. Voorts spraken nog de heren Mandersloot. voorzitter van de Vakgroep, Goldschmeding, voorz. van de federatie Goud en Zilver, Stroopman, voorz. vakgroep Uurwerk, Gal- lenkamp, voorz. vakgroep Groothandel, Van Loon, secr. tentoonstelling Hart van Hol land en Fredericks, grossier. Allen reikten de daarvoor in aanmerking teger komende leerlingen prijzen uit, die beschik- Ar baar waren gesteld door hun firma of orga- nisatie. Burgemeester van spreker verstandhoui school Hij bel< een echt De nJ. t heer Vrot de we tigen. J03 Reserve J04 Reserve J06 Reserve J11 Brood f J11 Boter 250 gram boter. J12 Boter 125 gram margai J—11. J—12 Vlees «100 gram i J—13. J—15 Melk 12 liter mell J—11 Diversen 100 gram kaas. J12 Diversen 50 gram korstloz J—13, J14, J15 Diversen 250 grai boterhamstrooisel e of 500 gram Jam of 250 gram vers J—16 Diversen 250 gram waspoeder soda. J13 Reserve 800 gram brood. J16 Reserve 500 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinder» biscuits. arbeid, a.s. moeders en zieke* DE VARKENSSTAPEL BIJ DE VOORJAARS. TELLING. Bij de in Mei jl. gehouden voorjaarstelling van de varkensstapel is deze blijkens het Statistisch Bulletin no 41, jaargang 1947. v»n het Centraal Bui eau voor de Statistiek in verhouding tof Mei 1946 met rond 200.000 die ren teruggelopen en bedroeg ruim 50 pCt in vergelijking met Mei 1939. Buna over de ge hele linie is een teruggang te bemerken. Deze komt het sterkst tot uitdrukking bij het aantal biggen beneden zes weken, dat in Mei 1946 nog 371.741 stuks bedroeg, tegen slechts 260.763 in de overeenkomende maand van 1947. Aanzien lijk ook ia de achteruitgang in het aantal fok- seugen dat nog nooit gebigd heeft, met in 1946 nog 71 979 tegen slechts 33.384 in Mei 1947. Een Termeerdcriéfibvalt te constateren van het aantal varkens van 60—150 kg. alsmede bij het aantal mestzeugen. De varkensstapel benadert thana wear de grootte, die zij had ten tijde v«n da bmmjding in 1945. De slechte voeder- positie ia «Haraard de voornaamste oorzaak in de tarucrang tiet belangrijkste nieuws. Taogavalge van de bezwaren, die de brand in onu drukkerij voor het bedrijf opleverde moetan ditmaal volstaan met mier» opsomming van de voorna van kat aieuws. In de volgefide evamrai de toelichting niet ontbreker ’.over <tte bij het verdere nieuws noov zal Wijken door het partiële hiaat, daag ka de nieuwsvoorziening ontsta IndasMsië. Op voordracht Van heeft de Veiligheidsraad van de Vereni„ ties de Indonesische kwestie in behandel genoman. Dadelijk na dit besluit zijn genwoordigers van Nederland cn Vooi ioegalaten. Mr. Van Kleffens. die voor Neu. land optreedt, heeft in een zeer helder bete uiteengezet hoe de feiten liggen en duidel gemaakt dat de republiek van Soekarno tot de besprekingen kan worden toegcl; Er kwam een voorstel in bespreking dclijk de gevechten op Java en Sur doen beëindigen voor de «v worden voortgezet. De Nederlandse troepen hebben van de Noordkust (Tegal) tot de Zuidkust (na bij Tjilatjap) in twee delen gesplitst. Dc ver woestingen door de republikeinen nemen steeds ernstiger vormen aan. Het is geble ken. dat bij de republikeinen Japanners aan de strijd en aan de vernielingen deelnemen. Mr. Van Kleffans bestreed het recht van de Veiligheidsraad om zich met de kwestie te be moeien Het Indonesische conflict is een zuiver binnenlandse aangelegenheid. Hij deelde me de dat de Nederlandse regering een aantal bui tenlandse mogendheden zal uitnodigen een on derzoek it* Indonesië ,n t« stellen. I»e Eestte Manier heeft, na de Tweede Ka mer, het wetvoorslel tot bet verstrekken van rijk'wege van '1 millioen gulden aan de KLM aanvaard. Ook oen wijziging in de .jdjenst- piirUtwet werd goedgekeurd. Verder werd de G N. Huis- P M. Zon_ ir. mej. H. Kalis C. (extra prijs). HET VERTREK VAN DE MILITAIREN- Het geduld van degenen, die de vertrekken de soldaten Woensdag een laatste vaarwel wil den toeroepen werd wel op dc proef gesteld. Omstreeks half elf kwamen de militairen, be pak- en beladen sommigen nog in gezelschap van familieleden van dc barakken naar het Doelenplein gelopen Hier stondén grote vrachtwagens gereed, waarmee zij naar Rot terdam zouden worden gebracht. Burgers wer den op het plein niet toegelaten, dus de Lopi- kerstraat was vol belangstellenden, met en zonder droge ogen. Appél op appèl volgde cn juist zou de colonne afreizen, toen de nizoenscommandant kwam aangelopen lijstje namen van soldaten, die voorl voorgoed ongeschikt waren om de mee te maken Enigszins verbluft. ma< met een blij gezicht, zochten zij hun bij elkaar en verdwenen zo gauw zij l Het moest eens een vergissing zijn! Eindelijk, om half één draaide dc stoet de Doelenstraat uit. Voorop reed de overste in zijn jeep. Zoals men weet maakt hij de rei? mee, om over énkele weken per vliegtuig terug te keren. De zware trucks waarmee -de soldaten werden vervoerd droegen allerlei opschriften, zoals ..Wij gaan Soekarno halen" ,We brengen een aapie mee” Tot over twee jaar”. enz -Vanuit de hoogte riepen de jongens nog één maal de Schoonhovenaren waarmee .zij in hun korte verblijf hier, zulke goede vrienden ge worden waren een laatste groet toe. DENK EN ZET. fenoemde damclub ontving I de damclub uit Bergarfiba Bovenaan deze courant moeten wij het „N oodu i t ga vë' afdrukken. Het is schrikwekkend woord, voorzover h«t duidt op de nood; die in ons bedrijf is ont- *-in, maar het is evenzeer hoopvol, d*t de- fourant gedrukt tyordt dat er tenrfiinste ave is. die o& tijd bij de lezers kvordt Da^ is ook” de stemming}, dut Irijf heerst, er'is nqod, maar er u ïttelijke streven ong ondanks alll) onpe taak’ in het leven van deze te blijven vervullen. J Wat géfehied I». pi Woenscwgavond is, brand uitgebbéken in de juwen, fiie de $*chn. afdelingen herber- dat is 1 dus in Üe drukkerij ep alles wat rtoe benport, aan dal Lange Wéistraat. Jn- rdaad kah hien gespalken worden van net t b r ek e p van eens brand,, want tussen i vertrekj ^van de laatste dergenen. die in de drukkerij verbleven en het waarpemen cm-Waaiende gloed,fdie uit het dak sloeg. :rliep? slöcnts ongeveet/ twintig minuten. Al- menken uit het bedrijf, zowel als de brand- intNir-iiFM fl weerdewS'undigen, tasten volkomen in het w duister omtrent de ooraaak van dc ,prand. Er 1 ost onsH d«*n ook slcc^ hot vermelden van ,tch doen horen. Het verj^op van ^e bli|issingswerkzaamhcdenv aaJ’. De bewoner van het tyovenhuis, onmiddelijk enden hebben hier- greniend aan de drukkerij, zelf een tech- ir uit het bedrijf, was de eerste kdfe het onnèil ontwaarde. Da}ik zij zijn on- AV die rtm‘dde|tyl« glarm en hel buitengewoon voort- optfeden van de eerste brapdweer- iie de brandmelding vernam, is een k« ramp voorkomen. Binnen enkele werd water gegeven met een slang terleiding en dapelijk daarop ver-» Schoonhovense brandweer met het •riaal om het vuur krachtdadig te len. Dat was nodig. De papiervoorra- i de zolder van de drukkerij, waar de (egonnen is. branden, tezamen met t rk van dak en magazijnruimten zo dat het gevaar zich ernstig deed aanzien, (aar de brandweer is erin geslaagd binnen *n half uur de loeiende vuurgloed onder de knie te krijgen. De gehele zolderverdieping van de drukkerij met een zeer waardevolle papiervoorraad is weliswaar verloren gegaan, maar hetgeen daar beneden stond is, vooral in deze tijd* nog waardcvoller. De kostbare drukpersen voor de courant en het andere drukwerk, zijn op het ogenblik onvervangbaar. Natuurlijk hebben die waterschade opgelopen en het is op het ogenblik nog zeer bezwaarlijk te bepalen, hoe groot die Zal zijn. Doch het staat vast, dat ook deze schade tot het rpjni- maal bereikbare beperkt is gebleven, doordat reeds in de aanvang van de bluswerkzaamhe den zeilen over de machines zijn aangebracht, waardoor ze voor dc grote watervloed, die boven dringend nodig was, gespaard zijn ge bleven. Hulp. Bij alle verdriet en moeilijkheden, die deze lalige avond over ons bedrijf zijn geko- is het ons een vreugd hier melding te kunnen maken van het schitterende hulpwerk dat verricht is. De na een vermoeiende dag huiswaarts gekeerde personeelsleden zijn al len. nog zonder gegeten te hebben en zonder zich een ogenblik te bedenken, naar de plaats van de ramp geijld, zodra zij daarvan kennis kregen. Zij hebben meer gedaan dan mense lijkerwijs verwacht of gevergd kon worden en zij hebben ongetwijfeld een zeer belangrijk aandeel gehad in de redding van hetgeen- ge red is. Zij hebben de machines toegedekt en dfe maatregelen genomen, die het thans moge lijk maken, dat de lezer deze courant in han den houdt. Uit dit optreden blijkt, dat het ge hele personeel van dc firma Van Nooten meer heeft dan hart voor het bedrijf waarin het werkt. Het heeft getoond begrip en verant woordelijkheidsgevoel te bezitten voor de be langrijke functie, die een streek-nieuwsblad vervult. Allen van hoog tot laag begrepen zon der aanwijzing: „Vrijdag moet weer een cou rant verschijnen" en uit dat begrip zijn heilzame daden voortgevloeid. Het is di treden en vooral de geest waar«i» voortgekomen, die van de zijde uitgevers het meest op prijs ges wordt Wij zijn ervan overtuigd dat ook dt zers cn alle representanten van het opénbare leven uit de streek, voor wie allen deze cou rant een belangrijke schakel is, dat gevoelen zullen delen. Indien Wij over hulpwerkzaamheden spré ken mogen wij zeker niet de bereidvaardige omwonenden vergeten, die de zeilen fourneer* den, opslagruimte beschikbaar stelden, en me nige waardevolle handreiking verleenden bij de blussings- en reddingswerkzaamheden. Dat alles geschiedde met een voortvarendheid, die bewonderenswaardig mag heten. Daardoor ook kon de brandweer zich bepalen tot het eigenlijke blussingswerk. Bij het voorlaatste alarm voor de brandweer, dat was toen eni ge Duitsers een proef wilden nemen, hebben die machthebbers gebriest over de lange tijd die toen nodig was om water te geven. Geheel Schoonhoven heeft zich destijds vermaakt over het 'geringe genoegen dat de Duitsers vart hun proefalarm hadden. Maar nu heeft diezelfde ..wvense’burgerij een prachtig staal van imheid en doortastendheid van cte /eer. onder commando van de heer Died Visser, gekregen, dat haar een *- stelling kan zijn, .fie brandweer t soel en deskundig te kunnen blussen uoc.- aan is het te danken da| de handzetterij, de r^chinezetterij en stereotypje-inrichting geen iade vi|n enige betekenis hebben opgelopen. deze plaats mqg 't het .gehele bedrijf zijn, dat zijn dankbaarheid doet kepnen voor de blussing. nisch werkèi die het onn} ...iddelU, varend man, di< vreselijk» minuten op de wat< scheen de grote matei bestrijdc- den op brand bc houtwerl fel, Mat eer (b(ji J). 800 gram brood, gram boter. gram margarine of 200 gr. ve| 5 liter melk. gram vlet sram vlet im kaai v.uren. 250 gram suiker, boterham. strooiael enz. of 500 gram jam stroop en» of 250 gram versnaperingen. INGENKAARTEN enz. QB, QC 707 leringen 200 gram verfnapenngen of 200 gram suiker boter- streoisel enz. of 400 gram jam stroe” J—36 Versnaperingen 100 gram versnape... of 100 gram suiker, bc hamstrooisël enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds Vrij dag 1 Augustus worden gebruikt, met uitzon dering van dc bonnen voor melk waarop eerst op Maandag 4 Augustus mag worden verkocht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1