Mue SCHOONHOVENSCHE COURANT 1 IOVEN 4II >TEN, Dtl msen 'vangen ippen 3 Alleen op de wereld... binnenland. De republiek overtuigd van „de aanval' Buitenland. s».=.=S We JAARGANG Mo. M GUSTCT 1M7 DISTRIBUTKNKUWS. De spreiding van het bezit. meester get i, dat het bi HET STANDPUNT VAN DE REPUBLIEK. 21994 de 16662 19397 13667 tussc 'ordei f 200 f 100 ver- 11629 10715 427 1604 rtl Overzee** gebied». piillloen I»» DE gemaal IDE N VIM HOVEN De took op POPEC. i 1947 :l*le be en te Leerden latsen f 2.- reln RS rrein HEBBEN I '6-0113-54 27 Aug. acanti* M(t liters sten Verschijnt Maandar, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30; p. post/1.57H bang. Tabinta 21-8 van Batavia te Amsterdam. 200 100 op Op 1846 5128 11148 1898 14615 20466 20613 119f8 9698 18281 10059 19168 14538 19208 naar midd< Stroom te issie van Balkan Met het 1 gedf- ,Onze i in 1 is id£e 10921 8593 J643< 3327 16573 6 tabak recht gemeens stelt z men zou talistiscl en tusst den een irfet in- erk- leeft is) 1.. als 1 'enigi >ben staat uilen s ten Sjarifoeddin bekend tgsbevoegdheden, in- .den worden overge- 1 ver- irlan- her maanden i, heeft regerii verzoc kaart recht tabak, iogei ...istructievt len welkom 2 interirrt-regei 1 staken der 1 mai verlie? •chter 5 groot- uitvoer -ze wijzt meer joor zij breiden Aan ingen, ft, en jn ver» week heeft f .t de regeringi n Hatta zoudt mag deze impasse niet idse regering zal zeer /elke wet ronten 1 de t vlugger iet schuim M. 't Vuil boender eg. Zoals worden instellei ver het gelen d ;en laatdun- 'gen tsen •Idige wei 1, he f 1000 op 8407. f 400 op 9337 - 2104 6098 10328 20301 4296 6718 9407 9427 18126 20009 21329 2165. misdrijf, die 71/» had gaarne een de heer Pootjes 1 is ondergedoket> ing wij een. succes heeft, stéét niet alleen zijn kin_ •n 302 In voor meer sche republikc ijokja meldt, 1 voorbereidingen et de mogelijkheid, vijandelijkheden in de t schakt ondgp nen het niet waar- verlening van eetj - van I tand’’ en 1 hebben J Slowat rijn volgens xommuniqué's laar gaan iezen aan groter K-31 tï JA 707 aretten of kerftabak, der gecombineerde zengenoemd tijdvak sigaretten of kerftt van 100 wikkeiei Van 1 zullen 1 waarvoc den ge. twee- en 65 b&taan. om mt. Wij wagentrelnei te gel- Er zijn nog onge eigen locomotieven in die do£b" duet zijn van de Uitstekend voldoe Daarom ons slee zelf de derverlan in de das 1946 -- het verklaarde namens dan Je sub-eommir-' mderzoek in de haik Leerdam 30 F, Opster t Gorinchem N IJZEREN1 de politieke actie economische nood- ieel voor een in- >g meer in Jn- 1 ‘Republiek zal Advertentie^: 1—18 mjn. 180. elke mm. meer f 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst driemaal de prijs. Tweede Kamer heeft ild, dat de rc iet de ont inzien van Indo le Kamer inlich- is niet onwaar- il kunnen ge- pct. der uitga- wereldoorlog. -strijders 20 buitenland Dr. Van Mook: ER ZAL SPOEDIG EEN INTERIM- REGERING WORDÈÏi INGESTELD. dr. Van rede ge- ACHT BIADZIIDEN VRIJDAG AUGUSTUS 1M1 nieoadv»^ HOOFDBED ACTEUR: W. KERREMANS UK*. S. A W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. Wl. Gil» 1*!«S. I irbaanbewaker. te Hekendorp» van-«ijn kamp-, een weinig po-, was hij uit da omen en had hij ten gedaan, om, ijn tegen brandt te Gquda alleen Hengelo en En-y Jeel naief klon_ t hij niet gewe- ils men iets met n dat zijn com. ver had gezegd, oorbereidipg va« voor onbepaiddf dat wij bin ge crisis zullen zal meeslepen maken zodat iO kunnen hand- vraag krijgen hun stuuj. Verenigde Naties niet langer als be» beschouwde. Alexander Ci Groot-Brittannië, dat de commiss: totdat de Raad op zou zijn teruggekoi zich bij deze ziem ■rschel Johnson dat Amerika irde toestand engen in de ',N., die volgei tie dat '-1 deel- jpen of ring en vallen. u>t de >rden de industrieën der met Engels en Amerikaans ig gebracht, zopder twijfel met taansmiddelen der arerwopnen •lijke mate te hersWllen doch s een middel óm de producti- itstand, Italië en Japan ondërge- is Amerikaanse econo- de I -Europa wordt op die Hatt I de toewijzing van van schepen, verdeling terwijl men tegelijkertijd -'■md.de zwaarste eisen sn, welke on- rusting onzer niet het ge- r grote hoogte aan argelaten? Dat we zijn? En deed men iet men ons ander- Indië regelen, lakke- rlozlng waar de in jk HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ, f 1000 even 400 van heid 1 beatuur van >Le Francais" heeft medegedeeld, zal indienen voor d den gemeenteraadsi EEN OVERSOW MIL1 wij gemeld hebben zal een commissie ingesteld, welke een onderzoek zal ■n naar de vraag, of, en zo ja, Jn hoe- »t wenselijk is, door wettelijke maatre gelen dé spreiding van bezit, over het volk en een redelijker verdeling van het inkopen over verschillende groepen fier bevolking te bevorderen. Het ligt, zo vernamen wij, niet in de bedoeling deze commissie de vraag te laten bestuderen, op welke wijzê de bezitten de klasse haar bezit moeten afstaan ten be hoeve van de bez’itlozen. Wel zal nagegaan 'worden, hoe en in hoeverre de staat er aan titlozen bezit te ver- 1 wordt gedacht aan sprt rederij rschlll Het >èling deze op 1 haar bezit n de bez'itloze aoe en in hoevei kan medewerken de bezn schaffen. In dit verband een aandeel in de winst. De nadruk dient dan ook te vallen op de wetenschappelijke aard van de commissie, 't Is in de eerste plaats een studiecommissie. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. Batavia naar Nederland r. 22-8 van Batavia naar Sa. van de 1 staand t Sir Al van over, ven, sing sloot Hers mede, verwar te brei de V.N Ie president, dat de Ver. zullen zijl) een plan op -t betrekking tot de onvoorziene ilp van het buitenland, welke is iten. De internationale situatie ingend noodzakelijk gemaakt te een reserve, zowel njet het oog len, welke aan het wereldher- mden als op plotselinge moei- 'J in het binnenland of in het ,7ij moeten voorbereid zijn op zowel als op te voorziene om- rojh en zijn daaitoe financieel beter dan een jaar geleden, aldus de pre» 1 en corrupts 1 de andere ka bestuursapparaat jndeel, er werden mensen opzij gezet. Dr. Van Mook der mede, dat in de bezette g bevelen gegeven zijn, dat in gebieden de republikeinse jsrdt regering opgevolgd mogen worden, itwikke- ties, die constructieve ged; ven, zullen welkom zijn. Zo zal de interim-regering w< Door het staken der actie heeft se regering haar gpede wil getoont ♦«Hing met de republiek. dr. Van om te in de door en angst- twee jaar geleden, direct na lapitulptje, maakten Australische of- ieren in Indonesië anti-Nederlandse propa ren kleine 1 Voor* voorste, de best.- aanvaard. Djokja was duidelijk dat moest komen. De Nederlandse regering had te kiezen tus sen misstanden en corruptie enerzijds en Linggadjati aan de andere kant. De republiek zelf kon hasr bestuursapparaat blijkbaar niet saneren, integendeel, er werden competente deelde ver- gebieden strikte n de beveiligde ders niet meet Politieke organisa- lachten kunnen ge- spoedig mogelijk lorden ingesteld. de Nederland- >d, 'in tegen in de vergadering der r. de voorztiter medegedeel voornemens is in verband m< ling van*dc toestand ten aar nesiè, op korte termijn aan d< tingen te verstrekken. Het i «chijnlijk, dat dit a.s. Dinsdag zal schladexx. -vangen Het is' id in de eigen 1 dé „Rassemblement du van generaal De Gaullê dat het candidatenlijsten de in October a.s. te hoi» sverkiezipgen. IOT VAN TWAALF iLIARD. Amerikaanse begroting. In zijn beschouwing over de begrotirfg JuU 1947—JUli 1948 heeft President Truman me degedeeld, dat het inkomen wordt geschat op 41,6 milliard dollars, terwijl de uitgaven wor den beraamd op 37 milliard. Het zal echte» noodzakelijk zijn, een reserve te vormen, het buitenland zal in de vorm van lenir steun, enz. 4,3 milliard worden verschaft de nationale schuld zal kunnen wordei laagd van 258 tqt 253'milliard. Truman wees er op, dat 74 ven verband houden <net de Nationale defensie 28 pet., oud-s pet., intresten 14 pet., steun aan 12 pet. Verd< Staten te -steil RUSLAND: EEN BEDREIGING. Eerst een crisis, dan oorlog? De Amerikaanse minister van Handel. Har riman heeft de beschuldiging uitgesproken, dat Rusland een bedreiging voor de wereld vrede vormt. Hij waarschuwde, dat de demo- cratiën atoomvergeldingsmiddelen tegen aan vallers bezitten In deze openlijke aanval op de Sowjet-Unie, zei Harriman: Overal, waar een dictatuur be. staat, hetzij communistisch of fascistisch, be staat een bedreiging van de veiligheid en de vooruitgang van vrije mensen Een nieuw en dreigend imperialisme (de politiestaat) houdt bijna alle volken van Oost-Europa gevj en dreigt West-Europa te overstromen. een primmig feit dat er een mogendheii wereld is die oP chaos ten bate van zijn belangen aanstuurt. De Russische leiders gelocen, nen enkele jaren in een ernstige verkeren die de wéreld met ons én ons op deze wijze zwak zal wij ons niet meer als leiders I haven, waardoor zij de gelegenheid ki macht uit te iel ellende ver, i wie sommigen ffen zijn veroor- verdachte trekt Aan één van de t nu wel tot -’xie altijd nog beter en te worden". Kennelijk geeste- Jen wereldlijk ge- ft hij herhaalde., ie Koningin ge, ach een psychia» ilde instellen, ig 'al in 1940. aal. is' duidelijk, dat hierdoor dus de basis e gehele Linggadjati-politiek. waaraan de Nederlandse regering steeds blijft vast houden. gevaar lijdt. Het zou ons niet ver wonderen indien de Nederlandse regering binnenkort voor de ernstige noodzaak zal staan om (pet volledige reverentie voor de binnenlandse politieke verhoudingen door tastend op te treden teneinde het ontstaan van meer stabiele verhoudingen in het Ko ninkrijk mogelijk te maken. Natuurlijk zullen de besprekingen in de Veiligheidsraad van de grootste invloed hierop zijn. Dat echter de Nederlandse regering onder sterke pressie zou staan van de militaire leiding in Nederlands- Indië werd in politieke kringen in Den Haag ten sterkste* ontkend. s. zal de ■reenkom- oudó maxi- igste kwali- 38 cent tot ie beste kwa- SINDS BESTAND 58 GS8NEUVELDEN. In het officiële legerco»mt medegedeeld, dat de Nederlands de staking der vijandelijkwde: opgelopen tpt 58 gesneuvel»n, 158 gewonden. Naar aanleiding van dé veelvuldige be schieting door tondzwerveïide TNI-groepen werden in de omgeving ;van Gqmbong zuive ringsacties ingezet, waarbij ,de tegenstanders gevoelige verliezen leden. Van Sumatra wordt nor gemeldt, dat te Tjoerah Malang 50 km. ten Zuidwesten van Djember op 12 Augustus een twintigtal vrou wen van door Nederlandse troepen bevrijde Chinezen en Madoerezen door de republikei nen zijn vermoord. BONNEN VOOR TABAK. Voor het tijdvak van 24 Augustus t.m. September a.s. geven de bonnen v *“v en K-32 tabak der tabakskaart Qi cp één rantsoen sigai Bon K-35 tabak d geeft gedurende bov< op twee rantsoenen ier verklaarde de er op bedacht z> Hen met vraag om hulp te verwacht! heeft het dril zorgen voor op de problems stel zijn verboi. rijkheden, hetzij buitenland, Wi onvoorziene, ■tandigheden in staat' c sident. EUROPA EN HET ROERGEBIED. Meer en meer dringt de overtuiging op. dat het Europese vraagstuk voor een zeer groot gedeelte wordt beheerst door de toestanden in het Rijn- en Roergebied. Zolang de kolenpro> ductie in die streek niet meer op gang komt, zal West-Europa met een groot kolentekort blijven kampen, waardoor de industriële voort brenging in ale omringende landen te laag blijft Hiervan is «eer het gevolg, dat deze landen hun Amerikaanse aankopen niet kun nen betalen, hetgeen tot de bekende dollar- moeilijkheden aanleiding geeft. Anderzijds kan Duitsland zeen nieuwe koopkracht ontwikkelen zolang dit voorheen rijke gebied niets aan het buitenland aan te bieden heeft. Het zijn thans de Fransen die cr bezwaar tegen maken, dat men het mijnbedrijf en dê industriën van het Roergebied weer tot ontwikkeling brengt, zo lang er geen beslissing is genomen over de in wiens handen het uiteindelijke be_ -van deze streek zal komen te liggen. Deze aarzeling is begrijpelijk genoeg, doch zij KLEINE OORLOG IN SLQWAKIJE. belet het herstel van Europa Bovendien is er SS 'n w belet,en Pohtieke meningsverschillen SS-ers, Oekraïense fascisten, leden van het tug8en de overwinnaars dat de Europese lan- Oekraiense «leger van de opstand en be- den weer grond ondcr dc voeten krijgen Het roepsrovers. Naar gemeld wordt, hebben de- Iou te hopen zijn dat ook deze aangelegen S'0'”? K "Vr?’ ,°P “'"T1" he,d d°°' h«> Marshallplan Xd I Si J Z,J ZUn worden «ere«ald wadi ander”,.11 Euro. d« offldHe Tsjecho-Slowaakao communiqué. pa b,nnon hel Jaar V00f totaol onoverkom^ C vernierin?n '"te^mwri DeerJèrHezaJngaan 1Üke econornischc moeilijkheden. Tsjecho-Slowaaksc zijde z(jn echter groter KINDERVERLAMMING IN ENGELAND. dan die aan Oekraïnse. de week eindigende op 9 Augustus, zijn in Engeland en Wales 568 gevallen van J— --’imming geconstateerd, tegen 448 ei -.1 de daaraan voorafgegane twee weken. '946 bedroeg het totaal aantal gevallen gehele jaar 606. Dit is slechts 38 i in de laatst vermelde week. Ook in Noord.Ierland heeft de ziekte zich geopenbaard evenals in Schotland. RUSLAND BELUST OP OLIE. Na enige maanden het stilzwijgen te heb ben bewaard, heeft de Sowjet-Unie opnieuw de Perzische regering om olie-concesslea in Noord-Perzië verzocht. De Russische ambas sadeur Sadchikov heeft premierGhavam een ontwerp-verdrag ter hand gesteld en hem zocht 't aan het nieuwe Iraanse kabinet goedkeuring voor te leggen. In Britse kringen acht mt schijnlijk, dat Perzië tot v concessie zal overgaan. COMMUNISME EN VAKVERENIGINGEN Ingevolge een der bepalingen van de Ame- ikaanse arbeidswetgeving va» Taft-Hartley hebben bijna 500.000 man personeel van de Amerikaanse vakverenigingen het formulier ontvangen, waarop zij de verklaring moeten tekenen, dat zij afwijzend staan tegenover het communisme. Zoals bekend is, heeft de leider van de CIO (Congres of Industrial Organisa tions) Murray, verklaard, dat hij deze maatre gel als een belediging beschouwt en vele vak- verenigingsleiders, onder wie John Lewis, hebben te kennen gegeven, dat zij de verkla ring niet zullen tekenen. DE GAULLE MAAKT VORDERINGEN. •ft zich een Gaullistische •t Franse parlement gevormd, n.»door de campagne van generaal De Qaul- le voor het aan de macht komen als leider van een flinke anti-communistische meerder heid in het land, in een nieuw stadium Is ge komen Het Peupl heeft Het uitvoerend comité heeft namens de Pa- soendan-taveging aan minister Beel eeh tele gram gezonden, waarin aan het kabinet wordt véftocht na de bevrijding van West-Java op korte termijn uitvoering te geven aan de ar tikelen 3 en 4 van de overeenkomst van Ling gadjati inzake de wensen van zelfbestuur voor het Soendanese volk, los van de republiek Indonesië met een gelijkwaardige status als West-Borneo enOost-Indonesië. Het Soendanese volk wenst loyale samen werking met Nederland en de Nederlanders, een gelijkwaardig deel te worden in de Ver enigde Staten van Indonesië, overeenkomstig de gedachten van de proclamatie van 4 Juli. DE REGERING VERTREKT. De Indonesische republikeinse leiders zijn, naar AP uit Djokja meldt, gisteren begonnen aHe nodige voorbereidingen te treffen in band met de mogelijkheid, dat de Nedei ders de vijandelijkheden in volle omvang vatten. Het kabinet heeft Dinsdagavond de voorbe reidingen voortgezet tot overbrenging van de zetel der centrale regering naar Sumatra door J- benoeming van vice-president Mohammed x.»tta tot vice-oppetbevelhebber van de Indo nesische legérs. Hatta zou op daze wijze auto matisch formeel leider worden van de rege ring zowel als van de gewapende macht, in dien Soekarno zijn functie als president en opperbevelhebber niet zou kunnen uitoefenen. Mohammed Hatta is nu in Boekit Tinggi op Sumatra. Verleden gemaakt, dat c* dien nodig, aan dragen. PASOENDAN VRAAGT ZELFBESTUUR. - -ging tegemo Tsjecho-Slowaaksc zijde dan die aan Oekraïnse. GRIEKENLAND EN DE U.N.O. Woensdagavond heeft de Veiligheidsraad voorlopig voor de laatste maal zijn aandacht aan de Griekse kwestie besteed. Gromyko, de Russische afgevaardigde, zijn regering, dat deze d< commissie vöor EXTREMISTEN VERNIETIGEN SUIKER. Van officiële zijde wordt medegedeeld, dat op de aulkèrfabriek Pangka bij Slawi en op de suikerfabriek Djatibarang bij Brebes fen kwantum van 20.000 ton suiker door brand it' vernield. Bij de inspectie, enige tijd geleden, over een aantal suikerfabrieken gehouden, werd dit kwantum nog op beide fabrieken aan getroffen zodat de vernietiging daarvan door extremistische elementen onomstotelijk vast staat. Angst voor terreur op Java. Een politieke medewerker schrijft: De politieke situatie rondom Indonesië baart de Nederlandse regeting thans de groot ste zorgen. Ook de Nederlands-Indische re gering geeft in talrijke telegrammen aan Den Haag uiting aan haar diepe bezorgdheid. Het betreft hier in de eerste plaats de politieke ontwikkeling sedert de bemoeienis van de Veiligheidsraad met fiet Indonesische pro bleem- De bevolking In de pas door Nederland bezette gebieden van de republiek blijkt dag aan dag meer vatbaar voor de intimidatie- methode van de zijde der republiek. Deze Intimidatie bedient zich h'oofdzakelijk van de volgende motieven: 1. De Neaerlandefs zijn begonnen uit financiële en zaak. Nederland staat financh eenstorting en zal zich niet lan| donesië kunnen handhaven. De dus binnenkort terugkeren. 2. De Veiligheidsraad is op onze hand. 3. De Nederlanders zullen zich in ieder ge val op 1 Januari 1949 definitief uit de repu bliek terugtrekken. 4. Dc bevolking van geheel Indonesië steunt de republiek. Deze motifeven schijnen blijkens offici rapporten grote indruk te maken op de I volking in de door Nederland bezette bieden, die aanvankelijk meer tot 'medewer king met Nederland bereid was dan thans t geval is. De onzekerheid over de toekomst in politiek opzicht blijft voortduren en oefent éen funeste invloed uit. Vele vooraanstaande personen in Nederlands-Indië schijnen thans slechts één uitkomst te zien: herneming van tie politie-actie om het centrum van de anti- Nederlandse propaganda uit te schakelen. Eerst dan zal de werkelijke rust ondgp de bevolking kunnen terugkeren. Wellicht mag men de rede van Mook als een nieuwe poging zien, trachten de Indonesische bevolking i Nederland bezette gebieden tot vrij loos naar voren treden uit te nodigen door haar de verzekering te geven van de Neder landse bescherming tegen eventuele republi keinse wraaknemingen. Hierbij komt nog, dat van Oost-Indonesië en Bon se invloed groeit, juist ook tionaal prestige, dat de i houding - van de Veiiighei verkrijgen en door het v(. dat haar eigen regeringen door de weigering van de haar delegaties tot de bespiekingen laten. Het i_' J-- van de gehele Linggadjati-pol ook in het gebied rneo de republikein- >k door het interna- republiek door de •idsraad schijnt te zqrlies van prestige. geleden hebben Veiligheidsraad toe te Een gevoel van ontnuchtering heeft zich *an ons volk meester gemaakt, sinds wij moeten ervaren, dat het buitenland ten aanr zien van de Indonesische kwestie de Neder landse offers, rechten en belangt kend terzijde stelt. Hét is of wij tegt muur van onkunjje en onwil opbotse volkomen miskenning van de gewei- vloed ten goede, die de Nederlandse minheld in de Indische Archipel had, en in nog veel grotere mate zou kunnen heb ben op de ontwikkeling van de welvaart in het Oosten en op voorziening van de wereld- J 1 markten met de producten der Indische on dernemingen. Het buitenland over de Nederlant land. Men prijst ons voor ons harde werk, onze goede sociale en hygiënische toestanden, onze soliditeit op het punt van financiën, enz. maar zodra wij deze nationale eigenschappen buiten onze nauwe landsgrenzen vruchtdra gend willen maken, worden ons tal van hin derpalen in de weg gelegd. Dan komt er van de verbondenheid der volken, die gemeen schappelijk de stormloop der overweldigers hebben opgevangen, weerstaan en doorstaan niet veel'meer terecht. Het plan tot recon structie van de wereld na de oorlog houdt niet in de eerste plaats rekening met de of fers, die leder aan de gemeenschappelijke taak heeft gebracht, doch stelt zich op een nuchter financieel, ja, men zou kunne/L zeg gen, op een hard kapitalistisch standpunt. Wij moeten onze buitenlandse beleggingen te gel- de maken, eer wij hulp krijgen; onze industrieën worden zelfs gedwongen hun terondernemingen en andere belangen in het buitenland te verkopen. Dit laatste is bijv, 't geval met de Aku, de fabrieken van kunstzij- de-producten te Arnhem, die de. 12 of 13 4 (nillioen dollar, die zij belegd had in Ameri can Bemberg Corporation en in de North American Aviation onder druk heeft moeten afstaan. Dit is een gevolg van de betrekke- lijk toevallige omstandigheid dat een deel der AKU-aandelen zich in handen van een Duit se maatschappij bevinden, die door de Ame rikanen buit is verklaard. Men maakt dus ge bruik van de moeilijke positie, waarin ons land tengevolge van de oorlog is komen te verkeren om ons uit onze buitenlandse be leggingen weg te dringen. Tegelijkertijd woi •verwonnen landen kapitaal op gang geuracm, zupuei. *t doel de bestaansmiddelen der volken In redelijke mate te hert.- niet minder als een middel óm de viteit van Duitstand, Italië en J* schikt te maken aan de Ameri mlsche politiek. West-r wijze achtergesteld bij grondstoffen, verkoop V|n Meenkool enz., t« aan landen als Nederland.de stelt tot garantie van de credietei misbaar zijn voor de wederuitn bedrijven. Moeten we daardoor ▼oei krijgen, dat we tot op gr-' ons eigen lot worden over"* dus „alleen op de wereld' dit ny maar consequent. li< zijde zelfstandig de zaken in dan zouden we daar betrekkelijk gem< lijk overheen komen. Deze verwaarl echter van onze belangen enerzijds, buitenlandse steun gewenst Is, tegenover c ondeskundige en vooringenomen inmenging ii de Indische zaken anderzijds, kan moeilijl •nders dan desillusie en wrevel wekken. Toch is het misschien wel goed, dat wij duidelijk ervaren, dat leder volk .ook thans vrijwel alleen is aangewezen op eigen kracht en doorzettingsvermogen. Laat men zich niet te veel illusies maken over internationale hulp, over internationale onbaatzuchtigheid of over internationaal onpartijdig recht. Wat weegt ia de wereld is prestati de mate, waarin men aan de handel c neemt, waartoe men in staat is te kope” »e verkopen. Daarom zullen waarderi..o medewerking ons slechts ten deel va naarmate wij zelf de handen beter uit ■touw «teki Hij, die <e wereld! Setpember as thee dienovei verhoogd; de voor de laai n stijgt van 'is voor de cent. te komen aan dc be_ >edkope thee welke door naar verwacht wordt. tor de Overheid met isekomen dat zowel grossiers tenmin- goejlkoopste prijsklas- ran het kwantum, dat t uitvoerend comité lan-iMweging aan mi gezonden, waai cht na de bevi termijn uiti 3 en 4 var inzake de •ndanese ië met De republiek heeft gisteren medegedeeld, dat zij niet in staat is de Nederlandse voor stellen voor regeling van het geschil te aan vaarden. In dc boodschao werd gezegd, dat de berichten; welke kortelings de republi keinse regering hadden bereikt, de vrees hadden doen toenemen voor Nederlandse mi litaire operaties op grote schaal met de be doeling het gehele rep. gebied te bezetten. BE THEEPRIJZEN WORDE^i VERHOOGD. Meer thee In de goedkoopste klasse Tengevolge van een aankoopcontract met Engeland, was ons land tot voor enige tijd in Btaat thee te betrekken tegen lage prijzen, welke vecal beneden de wereldmarktprijs voor thee waren gelegen; thans is dit echter niet meer mogelijk, zodaj de thee alleen kan wor den aangekocht tegen de werc’dmarktprijs, welke belangrijk hoger ligt dan de oude aan koopprijzen. Met ingang van 12 consumentenprijs voor «tig moeten worden mumconsumentenprij! telt thee peif 100 gram s cent, de maximumprijs Utelt van 50 cept tot 74 Teneinde tegemoet «taande vraag naar goi deze prijsverhoging zich zaj uifbre(Mpn. is door de theepakkers overeemu. door de pakkers als door de «te 30 pét. thee van de gc_J «e zal worden geleverd va., de detaillist afneemt. Dinsdag Regeringsverklaring over Indonesië. Een afscheiding in de republiek. :adogan, de afgevaardigde verklaarde hiertegen- jsie in functie zou blij’ zijn vroegere beslis- >men. De voorzltte» iswijze aan. on (V.S.) deelde hierna nog :a besloten heeft de huidige, in Griekenland ter sprake Algemene Vergadering va» >nde maand vergadert. luitenant-gouverneur-generaal Mook heeft voor radio Batavia een houden. Dr. Van Mook begon met een overzicht van de Indonesische geschiedenis van de Japanse capitulatie af. Hij reide alleen de feiten in groot verband te willen beschouwen en niet in te zullen gaan op de besprekingen in de Veiligheidsraad alsmede op allerlei verdacht makingen en onwaarheden die rohd deze kwestie zijn ten beste gegeven. Van Mook schilderde het ontstaan van de republiek als een enscènering van invlbedrijko Japanners. Het karakter der republikeinse strijdorgani saties noemde,dr. Van Mook zuiver Japans. Sprekende over de wapenstilstand beschul digde dr. Van Mook de republikeinen van voortdurende schendingen en terreur. De republikeinse regering kon Linggadjati niet doorzetten. Dit werd haar door de ver schillende strijdorganisaties verhinderd. Het moet dc gehele wereld duidelijk zijn, dat het ons wél ernst is met Linggadjati, anders wa- wij niet zo lang opgesloten gebleven in gebieden, aldus dr. Van Mook. lortgaande zeide de landvoogd ,.Oi stellen voor een rechtsherstel werden -.esprekingen met redelijke Indonesiërs lard. Djokja deed dit echter niet. Het t daar een hergroepering DE HOUDING VAN AUSTRALIË. In een hoofdartikel van „Jé Maintiendrai" lezen wij: „Reeds Japanse ci ficie ganda Wist onze Regering dit en wist de Veilig heidsraad dit? WELKE WEG De (R.K.) Maasbode schrijft in een beschou wing over de besprekingen in de Veiligheids raad: „Lang ren. De het insla ker actie 1 lozer. landse regering ook al pm redenen niet makkelijk vdllen. tenzij de regering van de republiek di van haar bereidheid om tot een regeling ,rij komen blijk geeft en dat binnen de koi a At* m°gelijke tijd, lijkt er slechts één mogelijk- munique wordt held te b^aan- de te voltooien, hoe-i >dse verliezen n. veel lawaai door partijdige- n Vermiste en *Che belangen ook moge worden EUROPA „VREET” DOLLARS. Nu men in deze dagen allelwege hoort spreken over het tekort aan dollars, waar mee alle Europese landen- te kampen hebben, is het de moeite waard enkele cijfers té jge- ven. Zo voerde Europa (zonder Rusland en Engeland) in Maart van dit jaar voof 49,7 miliioen dollar uit naar Amerika, doch voer de voor 348 miliioen dollar ïn. In April wa ren deze cijfers resp. 65,6 miliioen eh 387 mil- lioen dollar. Neemt m$n de landen afzonder lijk, dan ziet men dat vrijwel geen enkel land een ook maar enigszins bevredigende verhouding tussen Amerikaanse import en ex port heeft. Nederland voerde in die maanden uit Amerika in voor 30 miliioen, 41,8 miliioen e"n 25,6 miliioen dollar. De uitvoer naar Ame rika bedropg* niet meer dan resp. 1,3 miliioen, 3,2 miliioen en 1,7 miliioen dollar. Alleen Zweden en Epgeland wisten hun uitvoer naar 'Amerika gedurende drie maanden te verbete ren. In Amerika maakt men zich thans de •te zorg over de vraag, hoe men de i moet gaande houden als de Europese landen geen dollars en geen crediet meer hebben om hun aankopen te betalen. Als het eenmaal zover is, en dfe tijd is niet zover af, zal niet alleen Europa geteisterd worden door een groot goederentekort, doch ook in Amerika een grote crisi^ uitbreken door gebrek aan afzet, waardoorheen reuze overproductie zal ontstaan. Daarom zoekt men van beide zijden leien om de Amerikaanse goederen kunnen laten doorvloeien. DIAMANTNIJVERHEID BRENGT DEVIEZEN OP In de eerste zes maanden van dit jaar voer de ons land voor 4.300.000 guldqp aan onbe werkte diamanten in en voerde het voor 10.500 000 gulden aan bewerkte juwelen uit; een voordelig deviezenverschil dus van ruim zes miliioen gulden. De maand Juni spande verre, weg de kroon met een Invoer van 1.100.000 gulden en een uitvoer van 2.400.00. Onze dia mantnijverheid begint dus w^er geld in het laadje te krengen. NIEUW MATERIEEL VOOR DE SPOORWEGEN. Men heeft besloten de electrificatie bij de N.S. uit te breiden tot bijna alle lijnen. Waar de electrificatie niet verantwoord is zal wor- gen. N.V. Werkspoor is op het ogenblik bezig 15 electrische locomotieven te bouwen, elk-van 250 pk., waaiVan de aflevering nog dffflaM wordt verwacht. Ter vervangng van de thans4 gebruikte Amerikaanse legerlocomotieven wordt een diesel-electrische locomotief i 1000 tot 1200 pk. ontworpen, die een snelht.u "0 tot 125 km. per uur zal kunnen ont ken. i bestaande electrische tweewagentreinen driewagentreinen worden gemaakt^ roor thans dertien tussenrijtuigen wor- [ebouwd. Voorts worden gebouwd 29 3 vierwagentreinen, terwijl plannen hieraan nog 41 twee- en 20 vier- •n toe te voegen. --jeveer 50 diesel-electrische dienst, die geheel een pro- Adrastes 17-8 van 1 zijn van de Nederlandse industrie en die Nieuw Holland ver. .kend voldoen. Van dit type zijn daarom nog een vijftigtal in bestelling. kan en mag deze impasse niet du- Nederlandse regering zal zeer snel besluit moeten nemen, welke weg zij wil laan. De toestand ap de fronten Is kritie- dan op het ogenblik, dat de politionele begon en het vooruitzicht schijnt hope- Het beslissende woord zal de Neder- regering ook al pm interne niet makkelijk vdllen. Maar regering van de republiek duidelijk bereidheid om tot een regeling te blijk geeft en dat binnen de kortst ce tijd, lijkt er slechts één mogelijk- Jolen: hoe-f Woensdag heef n iaeologi- groep binnen het l-maakt waardoor de cami het flii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1