1 2 SCH00NH0VEN5CHE COURANT J HOOFDREDACTEUR: W. KERREMANS. Ultg. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 207. Giro 13763. Nederland aan [LING 1 srwerk ieën R 3OR1NCHEM De beslissing blijft tl EK BLADZIJDEN, 3U9TUS 1947 79® JAARGANG No. W WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1947 OFFICIËLE PUBLICATIES. te passeOrde 25-8 i loen. order iterjc reder nen: M. van Hol De en kl LANDBOUW EN VEETEELT. zal uur en van D, Gouda. 16005 21734 14050 op 10479 6041 2719 6327 6742 18828 19641 16e trekking. 14908 1838 10971 9742 19540 5000 15845 4 P BUITENLAMP. S HET VETO-RECHT. 5483 16800 7288 16084 13230 18756 .000 ton Amen die ook vond consuls aanwi, >r de resolutie onthou- rdag igen Westdijk, larlem is ge- met moet loket 'en 33 leenbank lenaaragraaf gadaring tus 1947 te Brandwijk I. A. MARIS. rultures sn Ma- P. Said, van Sa- Ver- lapper ;aar- i ge- 1102 1713 19938 3732 17747 2304 5351 18334 10893 6369 7109 19790 2530 15770 4486 11622 100 op 13719 19221 jenomen in, dat die lid t zullen van gue- zou thee, Vol aten sten land de te rich- zijn, te- bin. wer- reld ook e Mo( het r ■ainut rsltle baart Tot »n 10 elk bil van iders niet een i nog naar zeek tijgt, ver- r aan rar is: het zi< yolge vï daardoc inundat gewor 70 Lag. 1947. ijk aan de lags 6 uur tderen be- n, klompen opgesteld, miester 'n het Pas- •gen- Vei- iwoordiger Australië, een mi streden gev laatste men /Uftli hl gevluc ring tus0' estegen uitgaansr ■n hebben laan. werk Het zowel teel de vergezeld van twee oud- het volledig ke£k- en Dondert respreklni waai zijp Deken muziel herder ee» ent, rnkrijk Naar wondrs vincie i. de onlus Hint Donderdagnacht werd promr' is, waar oefde. in in een „duldeli. landse agress Zo lang i zijn, kan zei hij. De rej digc arbitrage Veil rhtver- Ceylon gevech- i en ■n 24 (V.oor-Indië) ielni. dat de i en In_ loden in dui- m r gis- s< in 18 wordt ter van de Vei- i z.g. mus vogels uit in de oogstberg Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post/ 1.57 rad bijeen Igheids- 'n be- houding 15000 op 5000 op - f 1000 op 10329 400 op 1102 rrband door het AHlhelmi- •rd. Wel gulden i beide en de runner’ af- de ze juist De Gaulle, gesloten ia. rtlegebleden arden. De pCt. kleiner len zich lan( •lebreerde da waarna tty alhier de parochii uit dat weldra zou blij) cai: Eén herder. Eén ku< ‘••onds half negt ...B ..Concordia” :omst serenade. ■"‘T-Blokland. Het dameskoor aide op het concours te Werkt In z Veilighc enkele Australi resolut1- Gromj tig vers verwacl millioen liter onmiddellijke ex- ean dit product 'n krijgt hiervan cir- tiglng van de meest details samengebracht waren be- L. de Groot en i; F. J. de Jong it Herwijnen. laar Hilversum, ■Nieuwkerk. Nadat Maandag reeds een Poolse resolutie was verworpen werd gisteren een nieuwe uitspraak door de Polen voorgesteld, wel aanvaard. Daarin werden de regeringen van Nederland en de Javaanse republiek „her innerd aan het bevel tot staken van het vu ren”. 5008 15915 21004 21902 correspond. zeiden welinge Iers, dat Indie s aat zou l en peulvruch- opbrengst over -s <je Gel- t met zorg te- iltgedroogd en sul- andgronden waar- gras meer geven- Over- len de boeren reeds bij. raden mopten er vroeg er niet zeer snel re de knollenoogst. een niets meer terecht- s resolutie, ue elf landen, tegenwoordigd vormen, de nakor TEGEN DE GAULLE. Socialistische Partij *;?kondigd, dat elk ht a, die zich aansluit larlementsfractle i buiten de partij NIEUWSBLAD VOOR ZUHHflUAND EN UTRECHT oranje het dc vlaggen. De pastoor was collega’s kapelaans en armenbestuur. Velen hadd< Om ,7 uur cel plee Alg lof sioniiten kloost» sprak namens hoop uit v gelden: F' 's Avonc eniging welk< Hoog.Blokland. Het dameskoor ..Symphonia" behaalde op het concours te Werkendam in d» ere.afdeling een ie prijs met 309 punten. Een peukje blik en e— waren Zate.-, tussen Velten zone ten Noi gen werden wonden ver’, dcortastendhei bij de bran< noodrem trok, wc een nog naar van testien hield Zaterdag studering van nen het kader den geen besli debatten is kon den voorstander studering van stellen door Benelu: Echte eens c trekkel kon wor Na dri Fran ders kije gelij’ De Konijnenfol .janlseerde vorige lenhorst haar 6de 1 Sept, zal de gehouden op 3 Inkellera die op roet op Vrij- van Noordelooi ludriaan van 9-* ang de weg de nieuwe pi een pater uit een welkomstwoord ianen. Hij sprak d*~ |ken dat hier idde. ff jen bracht de muziekver- da nieuwe voor Veevo» rgustus—27 f- ?rgeleken m< niet véél v.oouwwerkpaai ook in de dat daar voor deze zijn vrijgegeven, e periode rjog •ehouders moet l voorlopig in de volf sn, zullen die voor 31 ligt het een istiek; 7.30 Ont» 8 50 Voor da 9.30 Waterstan- 10.00 Morgenwlj. 10.35 Piano en ifillessextet; 12 26 rd; 12.38 Orkest: 13.45 Zang; 14.00 uzlek: 15.00 Voor ramof.; 15.45 Zie- Reportage; 17.48 luziek; 19.00 Le- 19.30 Leven en 4; 20.05 Operett» 5 Quartet: 22.48 ïarp; 23 25 Gra« •n waren nog i lid van de Advertentlën: 118 m m. 1.80. elke m m. méér 0.10; derde plaatsing halve prijs. Advertentlën tussen de tekst driemaal de prijs. Duits daar ook randeld. ;ntie waarvan de juiste da- is, zal behalve door de en Amerika, ook door ■nomen. STAATSLOTERIJ. 9e trekking. che voorstel, anale Hof de /elllgheidsraad n in de Indone- «voorstel werd itavia over daar de moi zijn en de landit Aan de KLM niets De Franse MRP hebben afgei gevaardigden, die gevormde pi automatisch worden. BRITSE MIJNWERKERS GAAN ZES DAGEN WERKEN Inwerkers, die de laatste 3ek werkte mische crio 400 200 op 1. Zaterdaj inioren tegen R V.V.H. jnioren tegen R V.V.H. speelde Alblasserdam «g gladiolen ingehaald bij de grens van lorp. Van vele huizen wapperden df Duizenden doden. Vluchtelingen uit de Pendsjaab vertelden bij aankomst in New Dell... „oorlog" op de grens tussen Pakistan dia voortduurt Men schat het aantal d( dit gebied in de laatste weken op enige zenden De constituerende vergadering nam teren een minuut stilte In acht ter herdenking van de doden. ;ramma’s. ustus. >espreking; 19 31 jsraad; 20.05 Or- erie voor Studen- ivondoverdenking; »caal allerlei. ie muziek; 19.25 iet; 20.15 Residen. n; 2115 Cabaret; Dansorkest; 22.35 nerika, 23.15 Con« r de consumptie): Stand Ive op de drpge gronden, de vroege soorten vroeg afgestorven De middel-late rassen vertonen tekenen afsterven, doch gsringe neerslag kan goe_ t verwachten. de industrie): Stand iets beter dan in die in Juni ter oer week ifgelppen wt Intussen sti door de Aneta bindir thans ge ^den uit ^ergunnini 's-Graver.l. kend. Maandag is de ver en gerst van Poellaan in de door de landbot opgegaan. pe groot gevaar op len, doch de 1 het vuur te moed wordt (vuurwérk, we den worden v< vallen Maandagavo Gasselte) bij 1 door wrijving machine. Veei garnituur ginf ge ging in vle dit doen gemeente. Bovenr*' in verba.i hebb- vraE.„~. getroffen. DISTRIBUTIEDIENST NIEUWPOORT. De distributledlenst Nieuwpoort maakt be» kend: Personen die zijn aan te vragen kunnen volledig ingevulde fom geleverd te Nieuwpc tember van 911 ui In verband met soneels-leden, kur geen aanvragen worden Na 1 Sept, geven de uitsluitend recht o phet waspoeder, er mag dus afgeleverd. Het kantoor te Nieuwpoort zal op zijn gesloten, in verband hiermede zitting van Maandag worden September (Woensdag). De wh Maandag hun bonnen inleveren m< dag inleveren. Winkeliers v op Dinsdag van 13 uur. Goui 11 uur. EEN EUROPESE TOLUNIE? v De commissie voor Europese samenwerking waarin zestien landen vertegenwoordigd ield Zaterdag haar derde zittingsdag ter tudering van een Europees herstelplan van het plan.Marshall. Er lissingen «nomen maar uit de >men v»st te staan dat vele lan. Iers zijn van een uitgebrelde be- -■ i een Europese tolunie. in te i __jr een speciaal lichaam, zoals door I •jx boorgesteld. ter was men het er In het algemeen over dgt een dergelijk plan pas in eenAbe- alijk verre toekomst in practijk gebracht ./orden. Na drie dagen van besprekingen bleek, dat Frankrijk en Italië hartstochtelijke voorstan ders zijn van een Europese Tolunie. dat Tur- 1 zich eveneens ten gunste ijan een der gelijke unie heeft uitgesproken, en dat Oos. tenrijk. Denemarken. Griekenland. Ijsland. Luxemburg JJederland Noorwtgen Portugal. Zweden en Zwitserland een andere bestudering voorstaan. Eire twijfelt er aan of een tolunie op dit ogenblik uitvoerbaar is; Engeland heeft te kennen gegeven dat het zich in een spe ciale positie bevindt tengevolge van zijn im periale verplichtingen en daardoor niet zal kunnen deelnamen. 1500 op 12699 1000 op 4194 400 op 157OB 200 OP lava de bibliotheek en het tste natuurwetenschappe- dit gebiecj waren, bete- i wetenschappelijke we- i het bijzonder een grote van het onderzoekings- tgebroken. suikerproefstation diei b op landbouwkundig alleen het belang i Java, doch van de vrijheid waarmede i jpronkelijk werk van ndeskundigen* aan de i TOCH NOG GRA8KUILEN. Hoornaar. Ondanks de droogte, waardoor de grasgroei in sterke mate wordt belemmerd zijn hier fti de omgeving nog boeren in de gelegenheid een graskuil aan te leggen. Oe commissie ter uitvoering van de wet Noodvoorziening ouden van dagen heeft Vrij dagavond ten gemeentehuize zitting gehou den. Er hebben zich verscheidene oudjes aangemeld, die van de nieuwe regeling zul len profiteren. Het 2-jarlg zoontje van A. Slomp trok Zaterdagavond een' koffiepot van een petro- ieumlichtje en kreeg de inhoud over zijn lichaam. Dr. Brandsma uit Noordeloos heeft het*ventje behandeld. In verband met de vele vermakelijkhe den .in de omgeving ia het gecombinaerda ng t it d( en, waa. trwijl het "Be aldus ieeg acht dingen. De aangenomen Australisch-Chinese reso lutie houdt in, dat de consuls te Batavia van de landen, die lid zijn van de Veiligheids raad. rapport zullen uitbrengen. Rusland heeft geen consulaire vertej woordiger in Batavia. De leden van de ligheidsraad, die daar een vertegem hebben, zijn Amerika, Engeland, China en België. Drie niet-leden van de Raad, te weten Tsjechoslowakije, Zwitserland en Denemar ken, hebben ook consuls te Batavia, maar op hen slaat de resolutie niet. Gisteravond kwam het Belgiscl dat verzoekt aan het Internationi vraag voor te leggen of de Veil wel bevoegd is zich te mengen sische aangelegenheid. Het ,x evenwel verworpen. PLAATSELIJK NIEUWS. JUBILERENDE BEDRIJVEN De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, Kantoor Gouda, ontving van hoger hand een verzoek om opgaaf van bedrijven van werkelijke nationale betekenis, welke in 1948. wanneer het regeringsjubi leum van de KonincAsal worden gevierd, 'n rond aantal jaren (bijv. 10, 25, 50, enz.) be staan. De Kamer zal het op prijs stellen, Indien bedrijven, waarbij zulks het geval is, daar van mededeling willen doen, onder opgaaf ^van de oprichtingsdatum. TIEN DODEN. In de laatste twee dagen zijn bij ten langs de demarcatie-lijnen op Java Sumatra tien Nederlanders gesneuveld ei gewond. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. Nieuw-Holland BataviaAmsterdam 25-8 Sabang. Oranje AmsterdamBatavia Perim. Saparoea AmsterdamBatavia 25.8 te 4Volendam RotterdamBatavia 26-8 bang. Ook na drie resoluties in de Veiligheidsraad ustus. astiek; 7 30 Mor» lodiën.: 9.00 Licht» eutertje; 10.15 Or„ Loor; 1.30 De ziel» jelus; 12.03 Orgel; icert; 12.55 Zonne- g; 13.20 Concert; 14.30 Voor de i.30 Orkest; 16.00 >n; 17 45 Over In- 120 Sportpraatje; ia; 19.15 Gramo- ideropbouw; 20.05 ie man: 20.20 Ka- strijd; 21.20 Ka_ yens. 22.17 Avon^ 30 Dansmuziek. stiek; 7.30 Auba. est; 9.15 Morgen- 9.35 Gramofoon; Mannenkoor1050 12.00 Viool en 12.33 £lftttéland; 13.45 Zang; 14.00 erf; 16.30 Orgel; Zang; 17.30 Dans. De duinen; 1900 rgel; 19.30 Zang; ep Orkest: 21.10 21.45 Ovejr In- Overzicht; 22.31 agmenten. ustus. itiek; 7.30 Orgeb Gramofoon; 8.31 loon; 9.30 Piano» idienst; 11.00 Vlo- leroverlzcht; 12.33 nèconcert; 1400 ;anten; 14.54 Gra.’ Zang: 16 45 Kin- itel; n!3S Orkest;' 15 Orkest;'1^30 )15 Land- en n; 19.45 Gnmo- mermuz’ek; 2100 [e; 21 50 Sympho. 22.45 Avondover# 5735 1485 12100 15' f 100 op 1097 41 7332 11, 21933 DE VOEDERNORMEN. De veevoedernormen, welke het schap voor Veevoeder voor de periode van 31 Augustus—27 September heeft vastgesteld, zijn, vergeleken met die van de voorafgaand* periode, niet véél gewijzigd. Landbouwwerkpaarden ontvangen dejse pe riode en ook in de dahrop volgende geen mengvoeder, daar voor deze groep granen uit eigen oogst zijn vrijgegeven. Voor zeugen en beren zal deze periode 90g voeder worden verstrekt. Veehouders moeten er rekening mee houdet^, dat dit voorlopig de laatste keer is en dat zij zich in de volgende perioden, evenals voor paarden, zullen dienen te red den met dc granen, die voor zeugen en beren zijn vrijgegeven. Wel ligt het in de bedoeling voor deze dieren een geringe hoeveelheid kernvoeder beschikbaar te stellen als nood* zakelijke atthvulling op het graanrantsoen. Voor pluimvee zullen vijf eieren, geleverd in de periode 8 Juni—5 Juli, recht geven op 1 kg. voeder, bestaande uit 25 pet. gemengd graan en 75 pet. ochtendvoer. Veahouders, die geen of zeer weinig voe- dergranen hebben geteeld buiten de algemene normen om, zullen een extra hoeveelheid mengvoeder ontvangen, ten behoeve van zeu gen, beren, kippen en landbouwwerkpaarden. meer met de Indonesische kwestie inlaten, tenzij er iets „zorgwekkends" gebeurt. DJOKJA VOELT ZICH BEDREIGD. De Nederlandse strijdkrachten zijn tot 56 km. van de republikeinse hoofdstal jakarta doorgedrongen en bevinden km. ten noordwesten van Soerakarta, wordt uit republikeinse bron gemeld. Geen guerilla^ Volgens de correspondent van Ass. Press te Batavia, zeiden welingelichte Nederlandse woordvoerders, dat Indies economie ondanks de door de republiek aangerichte verwoes tingen weer op gang zou kunnen worden ge bracht door een crediet van 500 millioen dol lars met een looptijd van minstens drie jaar. Als Den Haag machtigt tot bezetting Djokja, dan zou volgens hun oordeel de rilla niet voortgezet worden en Indië als voornaamste leverancier van kina, 1 tin eji rubber kunnen, worden hersteld, gens dr. Van Mook en mr. Van Hoogstrat wil een groot deel der eerlijke nationalist met Nederland samenwerken, als Nederla werkelijk oprecht is in zijn verlangen, Verenigde Staten van Indonesië op t< .ten. ivond is te Kostvlies (gemeente het korendorsen brand ontstaan van de drijfriemen ener dors- ■rtien korenmijten en het dors- igen verloren, Ruim 550 hl. rpg- lammen op. DISTRIBUTIEDIENST GOUDA. Indiening aanvragen om Werkkleding. Bedrijven welke door omstandigheden ver» zuimd hebbfin in de maand Mei resp. Juni j-L een aanvrage om werkleding in te dienen, worden alsnog in de gelegenheid gesteld een aanvraagformulier in te vullen en in te die nen in het tijdvak van 25 Augustus t.m. 5 September 1947. Door bedrijven met 10 en meer werkkle ding dragende personen moet dit colleftief ge- geschieden. Door persone nin bedrijven r.,«. minder dan 10 werkkleding dragenden. dit individueel ingediend worden aan 1 van het distributiekantoor Weathav* Gouda, tijdens de gewone loketuren. De inwoners van buitengemeenten kunnen ‘jen op de gewone zittingsdagen in hun ■nte. nstaande eeldt niet voor bedrijven die - >and mét mutaties, arbeiders in dienst >ben genomen, waarvoor nog niet is aange- A -a.-, i aagd. Hiervoor worjjk t.z.t. een regelinf ft zijn zitting van Maandagavond heeft de ïheidsraad met 7 stemmen voor, geen tegen fen vier onthoudingen de door lië en China gezamenlijk ingediende utie aangenomen. Kort tevoren had lyko zich tegen deze resolutie zo krach- ozet. dat weer een veto van hem werd :ht, dat echter achterwege bleef. Gro myko diende tegelijk een' amendement in op de resolutie, waarin werd voorgesteld, dat de elf landen, die in de Veiligheidsraad ver- -.-.od zijn, een commissie zouden die toezicht zou moeten houden op >ming van de order: „Staakt het vu ren". Over dit amendement, dat zeven stem men verwierf, sprak Frankrijk zijn veto uit. Aangenomen is ook de Amerikaanse reso lutie, waardoor de Veiligheidraad besloten beeft zijp goede diensten aan te bieden bij het zoeken van een oplossing van het ge schil. „De Raad verklaart zich bereid, in dien de partijen zulks verzoeken, een oplos sing te vergemakkelijken door een commissie uit de Veiligheidsraad bestaande uit drie le den, waarvan elke, partij een lid aanwijst, terwijl het derde wordt aangewezen door de twee aldus gekozen leden". Deze kreeg acht stemmen. Er waren drie T.R.I.-OFFICIER GEARRESTEERD. Binnen drie uren na zijn aankomst te Ba tavia is door de Nederlandse militairen ge arresteerd de TRI-officiér Adjeng, die ver dacht werd een van groot aantal moorden. Reeds bij het eerste verhoor bekende Ad jeng, dat hij in de „Bersiap-tijd" <de periode waarin .de republikeinen de macht overnamen van de Japannezen. October 1945) 35 moor den had gepleegd. Hij werkte in deze peri ode als beul te Batavia en vertrok later naar Poerwokerto, waar hij benoemd werd tot lui tenant van de TRI. Donderdagnacht kwam hij te Batavia terug en werd prompt gear resteerd m een publiek huis, waar hij sa men met zijn assistent vertoe'* TREINBRAND ÉIJ BERLIJN EIST 26 DODEN. sigaret, een lokkend benzlne- een pakje, waarin spoelen met films. Zaterdag oorzaak van een treinbrand 1 en Kremmen. In de Russische loorden van Berlijn, waarbij 26 men- I gedood en 47 gewond. Zes der Ka rkeren in levensgevaar Dank zij de •id van een conducteur dia vlak idhaard was en meteen aan de 'erd voorkomen dat de ramn grotere omvang aannam De eige- de films is gearresteerd. PRIESTER ONTHOOFD. Mgr Giacomo Ukmar uit Triëst. die zich naar de door de Zuid-Slaviërs bezette zone van Venejia Giulia begeven had om kinde ren te dopen, is door een woedende menigte ernstig mishandeld. Met een schedelfrnctuur en verscheidene messteken werd mgr. Ukmar naar een ziekenhuis in Fiume overgebracht. Een Driester, die trachtte de prelaat te verde digen. werd onthoofd. Sjabrir, Sjahrir hield een korto redevoering waar bij zei, dat geen der resoluties de situatie Indonesië zou verbeteren. Hij verlangde lijke veroordeling van de Neder- issie” en effectieve maatregelen, er Nederlandse troepen in Indonesië 1 er geen standvastige vrede komen, «publiek is bereid elke onpartij- -„J te aanvaarden, zei hij, als de iligheidsraad maar niet wordt gepasseerd. Een onderzoek door de consuls van de lan den, die ook in de Veiligheidsraad zitting hebben, vond hij onvoldoende, daar „de meeste consuls in Batavia de zaak door eeh Nederlandse bril bezien”. DE K.L.M.-VERBINDING. se"int uit Batavia, dat de luchtver ing der KLM met Batavia over Ceylon jeheel hersteld is, daar de moellijkhe- de weg geruimd zijn en de landings- ling is verlengd. Aan de KLM te •nhage is echter hiervan niets be- op tad Djok- 1 zich 40 aldus GEMENGD NIEUWS. DROOGTE BLIJFT AANHOUDEN. Aan het weeroverzicht van het Kon. Ned. Met Inst. te De Bilt ontlenen wij, dat de luchtdrukveranderingen ook in de komende dagen gering zullen blijven waardoor het thans heersende weertype zal aanhouden Dit betekent: overwegend zonnig en warm weer met in de middag voornamelijk in het midden en Zuiden van het land verspreide buien. De plaatselijkheid van de buien en de over het merking pemend tan men zeggen, dat de algemeen geringe regenhoeveelheden in aan- droogte-periode bijna overal zal aanhouden. GROTE OOGST-BRANDEN. gehele oogst aan tarwe, ha de grote boerderij aan de Haarlemmermeer, bewoond >uwer S. Tensen in vlammen brandende oogstberg leverde op voor de boerderij en de stal- brandweer van Hoo’fddorp wist beperken tot de oogstberg. dat een z.g. mushenkli 'aefmede vogels uit boomgc zerjaagd) in de oogstberg is De Veiligheidsraad zal zich waarschijnlijk bezig houden met b( over het hantergh van het veto De door de algemene vergadering aangeno men resolutie, welke de Grote Vijf aanspoort om alles in het werk te stellen om te verze keren. dat het gebruik van het vetorecht de Veiligheidsraad niet zal beletten snelle beslis singen te nemen zalh et onderwerp vormen. VOEDSELBXPERTS BIJEEN. Gedelegeerden van 36 landen zijn Maandag te Genève bijeengekomen voor de derde zititng van de voedsel, en landbouworganisatie (F A.O.) der Ver. Naties. De belangrijkste taak is de oprichting van een wereldvoedselraad voor de rationele ver deling van het voedsel. Vele delegaties van de 49 leder niet aanwezig. Rusland is geen organisatie. BINNEM.AND. NEDERLAND KRIJGT 5 MIÏLIOEN LITER SPIJSOLIE. Amerika heeft ongeveer 20 •pijsolie toegewezen voor port naar gebieden, waaf tekort bestaat. Nederland ca 5 millioen liter. GRAAN VOOR NEDERLAND EN BELGIE. Nederland en België krijgen ieder 46. graan en meed toegewezen door de 1 kaanse ministerie van landbouw BESTRIJDING KOLORADOKEVER. De Nederlandse regering heeft zich gewend me teen nota tot de regeringen van België, Engeland, Frankrijk en Luxemburg inzake 't gevaar en bestrijding van de koloradokever. Hierin zijn de maatregelen, die Nederland tegen deze kevers heeft genomen, uitvoerig uiteengezet, waarna een beroep op de ge noemde regeringen wordt gedaan om ernstig in overweging te nemen na te gaan welke maatregelen in hun land en in de Britse zo nen van Duitsland getroffen kunnen worden tot intensivering van de bestrijding. De gevolgen van de droogte. De droogte, die vobral op de lichte en ho ge gronden en op de zware rivierklei .ernstige gevolgen heeft, bad tot nu toe de volgende uitwerking: Granen: (behalve zomer gerst e ten) korrel bleef klein, de stro-oj het algemeen laag. Aardappelen: (voor meest gunstig behalv waar de vroege tijn. De middel-lat van afsterven, doel de oogst verwachte (VOOr da au»».... Juli. Ln de «vooraatige zoute la de toestand nog slechter 1 stand der gewassen Is er 60 a dan in de omliggende streken. Tal van veehouders zijn gedwongen hun vee af te slachten, door de slechte toestand der weiden. De melkposltle baart in het Westen des lands nog weinig zorg. Tot de droogte lag zij 20 pCt. bbven die van 1946 In de week van 27 Juli2 Augustus daalde zij tot het peil van dat jaar. In de week van 39 Augustus lag zij weer 2 pCt. hoger. Voor de wintermaan den is.in de vorm van melkpoeder een voor- Gebeel anders 1® het wat de melkproductie betreft in het Oosten van het land. Op de hoge zandgronden en langs derse IJssel ziet men de herfst met gemoet. De kleiweiden zijn ul‘ len evenals de verbrande zaï gchijnlijk dit jaar geen gr:: tl voeren oP deze «ronder De hoci. <en bietenvoorra-c, tijdig aan geloven. Wanneei gen komt zal er ook van d belangrijk wintervoedsel,. 1 k<Ook de melkvoorzienlng van de grote ste den wordt moeilijker De zuivel'abrlek te Eefde een kleine honderdduizend litc het Westen leverde, kon de ai slechts 20 000 liter verzenden. 1 op de fabrieken de kostprijs minderde aanvoer. Toch grenscorrecties? Volgende maand conferentie te Arnhem. Naar wij vernemen zal eind September in Arnhem een conferentie worden gehouden over de verdeling van Duits grondgebied On der andere zullen daar ook de grenscorrec ties worden beha Aan deze conferer turn noc niet bekend Westerse mogendheden Rusland worden deelgei HOOFDPRIJZEN I treffende de gronden waarop de Java-sui- kerindustrie werd gedreven zowel als over de apparaten en de werking daarvan van alle fabrieken alsmede het proefveldwezen en het cythologische kruisingswerk. Het wetenschap pelijk onderzoek zal hierdoor in ernstige ma te worden belemmerd. Eveneens is het enor me materiaal van aan de suikerfabrieken uit gebrachte adviezen verloren gegaan. Ook het proefstation voor de berget in Midden- en Oost-Java, even buiten .pa lang, is door ontploffingen en brand volko men verwoest. De Britse mijnwerkers, die de laatste maan den slechts vijf dagen per week werkten, zul len in verband met de economische crisis ..als lening" tot Mei 1948 ‘weer zes dagen per week gaan werken. HET ..VRIJE" INDIA. Een millioen daklozen schatting is ongeveer een millioen in- 1 van Pendsjaab (de. omstreden grenspro- in Voor-lndië) dakloos geworden door asten, die er zich de laatste weken tus sen Hindoes en Mohammedanen hebben voor gedaan. Ongeveer honderd vijftig duizend van hen zijn naar New Delhi «evlucht. waaf hun aankomst de spanning tussen Hindoes en Mohammedanen is gestegen zodat als v««o- zorgsmaatregel een uitgaansverbod is 1 .kondigd. Incidenten hebben zich tot nu toe echter niet voorged; OVERZEESE GEBIEDEN. MISDADIG VANDALISME VAN REPUBLIKEINEN. Het wereldberoemde proefstation voor de «ulkerindustrie te Pasoeroean heeft door het vandalisme der terugtrekkende repübiikcnse strijdbenden ernstig fceleden. Zowel de biblio theek als het archief zijn verbrand. Een niet onbelangrijk deel der apparatuur iS gespaard gebleven. De vernietiging van archief, die de grootst lijke bezittingen op d! kent voor de gehele reld en voor Java in I ■lag. De continuïtie ,rk is hierdoor afgeoroxen. "~t Pasoeroeanse suikerproefstation diende „al op chemisch als op landbouwkundig en .■hnisch gebied niet alleen het belang van suikerindustrie op Java, doch van de ja renlang volgehouden vrijheid waarmede alle publicaties van oorspronkelijk werk van een zeer selecte staf va ndeskundigen aan de wc- ter kennis werd gebracht, diende het een wereldbelang, ogelijk nog erger is de verniet! proefstations-archief, waarin itieuze daw...» -- - vergeten werkkleding 1 dit alsnog doen. De >rm. moeten 'worden in- >oort op Woensdag 3 Sep» mr. t mutaties in het aantal per» innen door bedrijven nog i Ingediend. 1 rantsoenbonnen ,G-4ft st kopen van 250 gram 1 geen soda op worde» Mr. Van Kleffens. De Nederlandse vertegenwoordiger, mr. Van Kleffens voerde vervolgens het woord. Mr. Van Kleffens deelde mede, dat de Ne derlandse regering de resoluties van de Vei ligheidsraad bestudeert. Hij zei er van over tuigd te zijn, dat de Nederlandse regering al les in het werk zal stellen om een spoedige beslissing te bereiken. Nederland zal een vreedzame oplossing van harte, toejuichen. Kabinetszitting. Reeds vandaag zou de ministerraad in "s Gravenhage in een extra zitting komen om de resoluties van de Veilij raad te bespreken en om zo mogelijk slissing te nemen ten aanzien van de die Nederland moet aannemen. GROMYKO VOORZITTER yAN DE r VEILIGHEIDSRAAD. Gromyko, de Russische afgevaardigde de Veiligheidsraad en de man, die tot maal toe het veto-recht gebruikte, Maandag 1 September voorzittt ligheidsraad. De Veiligheidsraad *zal zich voee.lnqig niet Albl&Mcrdam. Voetbal. Zaterdag speel den de a-junioren tegen RV.V.H. a. Uitslag 33. De c-junioren tegen R V.V.H. c. Uitslag 3—Zondag speelde Alblasserdam 3 tegen I.F.C. 3. Uitslag 2—3. Alblasserdam 2 tegen I.F.C. 2. Uitslae 2—?. Geen feestviering. In vei met de toestand in Indonesië zullen d bestuur van de Oranjevereniging ,WI na" geen, feesten worden georganiseer gaat de kindertractatie waarvoor 780 is opgehaald, door. Verder zullen de muziekkorpsen Excelsior en Soli Deo Gloria op 1 September concerten geven op de Dam en de Uitbreiding van 7.309.30 uur Concert Soli Deo Gloria Op Zaterdag 30 Auustus geeft Soli Deo Gloria een conc'ert in de Uitbreiding van 7.309 30 >r uur. Naor wij vernemen, zal het cadeau van »- de burgerij in verband met de behaalde suc cessen van dit corps, op 1 September des middags op de Dam officieel worden aan- 'door geboden. Ameide. De Konijnenfokvereniging „Steeds- voor- hoger" organiseerde vorige week in zaal van afge- ca{£ Diepenhorst haar 6de clubtentoonstel- na ling, jonge dieren 1947. Waarvoor 149 num mers waren ingezonden. De grote belangstel ling mocht een succes genoemd worden daar door de strenge winter veel verloren is gegean van de eerste nesten. Wij zagen dan ook in afwijking van andore jaren veel meer jonge dieren, welke door twee keur meesters zijn afgekeurd. De hoogste onder scheiding werd behaald door een groot chin- chila ram. eigenaar en tevens fokker J. v. Gort. Vermoedelijk door de warmte, was de belangstelling niet groot. De vereniging ör- ganiseerd in December haar grote winter 'tentoonstelling. Pastoornwisseling. Haastrecht. Pastoor Clarijs heeft op harte lijke wijze afscheid genomen van zijn pa rochie, die hij node verliet. Zijn parochie was hem zeer na. De gehele Zondag was het een komen en gaan van parochianen die hem de hand kwamen drukken. Des avonds waren de voltallige besturen van de Katholieke vereni gingen in het verent gj^gsgebouw snmenge- komen, waar het kerkwltuur een geschenk van de parochie aanbood. Tien bestuursleden spraken woorden van dank voor de steun en aangename samenwerking. Nadat een af scheidslied was gezongen vertelde de »chei- dende priester van de taak die hem te Lan- gedijk wachte.- Met de priesterlijke zegen werd de' bijeenkomst gesloten De Haas trechtse muziekvereniging Concordia bracht een serenade ten afscheid." PASTOOR WESTDIJK FEESTELIJK INPEHAALD. Haastrecht. Pastoor H. H. -Westdijk, tot ennige dagen kapelaan te Haarlem is Vrij dagavond door een groté stoet van welpen. Kajotters, gidsen «d -bruidjes getooid met De uitreiking van nieuwe bonkaarten voor burgers en zelf verzorger 4 m! ?hotl tin* den te: Nieuwpoort op 2 Sept, van 9II en van 1-4 3 uur; Langerak op 3 Sept, van 911 en van 1 uur. DISTRIBUTIEKRING IJSSEL8TEIN. Aanvragen Werkkleding. Personen die in Mei—Juni van. dit jaar ver» zuimd hebben werkkleding aan te vragen, zul len hiertoe alsnog la de gelegenheid wordei) gesteld te: IJsselstein 28 Augustus 1947 van -12 uur. Montfoort 29 Augustus 1947 van 1012 uur» Linschoten 29 Augustus 1947 van 23 uur. Benschop 28 Augustus 1947 van 10—12 uur. Polsbroek 26 Augustus 1947 van 1012 uur. Hoenkoop 27 Augustus 1947 va nlO12 uur. Lopik 27 Augustus 1947 van 1012 uur. Stamkaarten van betrokkenen moeten worde* medegberacht. t Bedrijf- irlode istge rafgt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1