SCH00NH0VEN5CHE COURANT kei 1 1 Bijna negentig doden in drie weken CURSUS aAt* andel OwtftMd rijgnaaldan 4 W AUGUSTUS IH acht bladzijden 79e JAARGANG No 109 VRIJDAG 29 AUGUSTUS 194» NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT id f 8. P-ft f8.50 p.p. zijn voor de ogen van hun P pp. e opleiding ■Nieuwk«rk i permanent wavg imei en heren «man, En de ander scheen van goud. autobindtn „Een Koningip die heerst?" i, Schoonhoven „Door dat tot dit". BINNENLAND. lonhoven RDAM rijdt. oonhoven en tend éeu i alleen verkrijg* MOERNEMINQ" Lopikirgtnat 32 ge- uit «I ng de ff vwhepan in er- de het schuifje naat t de punt van het drukt het schuif- st band of etas' zig vast 20 cent. Neem zo’n «oliede ev rijgnaald. lohrulko bondon fvernoldi bandu Envoudigste met- 1 en elastiek in ixtielgoederen te orat Schoonhoven Igende pL Madjalaja imoes dat inmenginj ing niet zou 1 Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post f 1.57 H het eiland van ove- en zich led. In een uit ”an Dit igen zijn dit de West VHS, doomt lange aat af PoX fans worden thans bil 4 over de gruwd =t verloop van de i f 8.- 4 Sept.: elgië (zonder f 49.50 p.p, l het halve ien gevierd gaan onze g< lar. Het was Op wordv vlees het lie die er die gewond Aoor de N« 4G. 'erzlcht” wordt vooi en vroeger, i vlees be_ ragen zullen worden volgens worden t hoofd het be- >nder ’t met de en in f f 8.- p.ft (HOVEN JD* ROTTERDAM zweren lelden Ner" zwaï en t lesorgai niet op van ht steeds i en lang, zijn „de Grot :nige, die f 8.50 p. p. f 7.50 ••k 3Ie aanbieding IERKSCHOENEN ONDIR BONI i op lijken aan ideren. De lekt met z™ izenden me., irapport van het 250 >rdt op likbaar racht. maar in ravijnen eden opga- de republikeinse opperbevel- 11 Soedirman: .Hij. die nalaat der verschroeide aarde toe te pas- s landverrader voor de krijgsraad uaagd”. niet dat. wat een- irijs gegeven, „_»n propaganc .1 worden teruggehaaid ien van een gekroonde van c 3d. Ant kui minister v landen vol rijfs- de „fsbot- worden jewon- worden 1c acties Speciaal rijdek’ ing is rug te tvallen geleidelijk lublikeinee Advertentiën: 118 m.m. 1.80. elke m.m. meer f 0.10: derde - plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tekst driemaal de prijs. ZIEKTE OP DE VOLENDAM. troepentransportschip Volendam wordt te Batavia verwacht. Naar de Dienst mtacten meedeelt, zijn er aan boord ziektegevallen: waarschijnlijk para- jedaardige soort. De ziekte vorsienscnooi aie aan naar mueaer ver- tel>: „Zie, toen ik eens, tienjaar nauwelijks oud, Was ingeslapen in de tuin te Wilstadt, Verscheen me een engel, schitterend van HOOFDREDACTEUR: W. KERREMANS. Uiig. 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 207. Giro 13763. te Katerveer jber voor het brug bij jaar gemonteerd, >ter van een i, In overweging ïk op deze bn" ijsgang en uitv« te kunnen doen. tiële actie war en en 16 vermi Nederlandse der actie bedragen iden en 18 vermiste iert deze opgave z. landse militairen Uitroeien van In een commentaar van van de Regeringsvooriichtinï via. werd o.m. gezegd dat c de republiek voor 1 bannen moeten woi ligheid. waarme buiten de republ belangen van berateurs worden. De met de opmerking. ig een hernieuwt localiseren. „Ii elijk zijn, dat ladigers nog ni ideel Ie Europeanen, die redden, werden bij de rentien Europeanen ver- jk verminkte lij- Op dit huiselijk tafereel ontbreekt een lid van het koninklijk gezin, namelijk prins Ber nard, omdat hij zelf deze foto heeft genomen. De foto geeft het laatste portret van de Koningin en laat Haar zien, niet als de gekroon de vorstin, of in een van Haar talrijke functies, maar als de gelukkige Moeder en Groot moeder. Oosthoek, dat ’t rende vijf of zes in alle stre- roldoende Ne- ingen, Is een - reiden, zijn, uit vrees Soerabaja ge in het Para- ult de gebieden hun be waren J her- igen; alleen te êdö 7000. dat Boemiajoe feit op ope- Op troepen, hadden en HVbÖlUl, werkgt 1 pamflet Staat ver! tuur, onderc voelen voor een bronzen stui- iGdel, omdat de nieuwe stuiver weinig verschil tonen, terwijl sn moeten worden Medan) van op e personen. Van Tegal, |len gevon- •n en daar- Sommigen inderen hebben «vieren a.s. geldig an 100 gr. gekocht. DEZE WFEK WEER EEN EI. In de bonnenlijst. die op 28 Augustus bek< is gemaakt is een bon aangewezen voor i ei voor personen van 21 jaar en ouder. GEEN SODA OP WASPOEDERBONNEN. Op de rantsoenbonnen voor waspoeder is van 1 September af uitsluitend 250 gram waspoeder verkrijgbaar. Soda wordt op deze rantsoenbonnen niet meer beschi’ steld. GEEN RIJSTKINDERMEEL MEER, De wereldschaarste aan voedingsgranen doet zich in verscherpte mate gevoelen bij. rijst. In de behoeften van rijst-etende landen wordt sinds lange tijd slechts voor een zeer beperkt gedeelte voorzien. Dit heeft tot ge volg, dat in principe bij de verdeling der wereldvoorraden voor de niet-rijstetende landen /lit artikel niet beschikbaar wordt ge steld. Rekt/ning houdend met deze situatie is besloten de nog in Nederland aanwezige kleine voorraden rijst te reserveren voor ’n zeer sobere verzorging van de daarvoor in aanmerking komende ziekenhuispatiënten. DU beeft tot gevolg, dat da be&chikbaarstah moord op de worden medegec WU1.> mc lezen in de dicht! ta Lama aanzegging kregen te anders huizen en winkels zoude -■-,J Rekenende op spoedige t taraan geen gevolg, hunner begaven zich op straat grepen Allen kregen wonden die r waren en werden servenfabriek. met met lappen en zakki benzine vend. Nog nadere gruwelen worden verhaald in het offciëie communiqué: Te Koeningan. be zuiden Cheribon. zijn 23 Europeanen gearres teerd door gepeupel mishandeld en vermoord. Elf bleven leven die de volgende dag werden mishandel, waarbij weer slachtoffers vielen. De paar overblijvenden zijn levend met de lij ken van de eerder gevallen slachtoffers begra ven. In een kampong bij Brastagi (boven werd een kuil ontdekt met >38 lijken onmenselijke wrede wijze verrnódrct Ook bij Balapolelang. ten Zu/dJn werd een massagraf van Euronm den, die met speren waren doorWtak na in het massagraf waien gegoóra leefden toen nog en twee kindc kunnen ontsnappen. Over de moord op Indo-Europeanen. ge pleegd bij Banjoewangi. zijn bijzonderheden aan het licht gekomen, verstrekt door enke len die er het leven hebben afgebrt 1 en deels uitgehongerd in lederlandae troepen were Het 1 Vrijdag-- Legercontacten meedeelt, zijn honderd ziektegevallen: waarsc typhus van een goe breidt zich snel uit. Ongeveer 1400 der opvarenden worden rechtstreeks naar Buitenzorg in quarantaine gezonden; 600 Mariniers zullen met de Vo lendam de reis voortzetten naar Soerabaja, waar ook zij in quarantaine moeten. HET COMMUNISME. In Amsterdam worden door links extre- istische communistische groepen pamflet ten verspreid waarin opgewekt wordt de klassenstrijd tegen de Staat en het leger met kracht aan Hoe derland BRUGGENBOUW. De in aanbouw zijnde brug (Zwolle) zal omstreeks 1 Octot verkeer worden opengestéld. De Deventer wordt nog dit jaar maar zal niet voor de win! kunnen worden voorzien, alsnog een houten hulpdel maken om bij eventuele V van de schipbrug dienst te ZILVERGELD IN HET GEDRANG. In het voorlopig verslag der Tweede Ka mer inzake de nieuwe regeling voor het Ne derlandse muntwezen wordt opgemerkt, dat men zich vrij algemeen met de strekking van het wetsontwerp kan verenigen. Men acht 't juist, dat pasmunt voortaan in nikkel wordt geslagen. Enkele leden dringen aan op liqui datie van onze zilvervoorraden in Amerika. Of en in hoeverre het nieuwe muntsysteem past in het kader van de Benelux is 'n vraag, welke vele leden gaarne zouden zien beant woord. Over veren gi ningen munten van acht verbonden. Gewezen wordt muntstelsel voor In Suriname b.v. is r culatie; de gulden noteei in Ned. Indië de kans zilvergeld aanwezig s grote gevaar, dat er veren munten naar 1 gedirigeerd. Enige leden ver van oud model, omdat en de cent zo weinig verse! vele telefoonautomaten zoudei omgebouwd. Verder gaan er stemmen op tot handhaving van de halve cent en de halve stuiver. het wel of niet handhaven van de zil- juldens en rijksdaalders lopen de me- nogal uiteen, terwijl men aan nikkelen deze waarde ook al bezwaren Hniezen, 17 ir 1 gewond én 17 an ten en Chl- wer_ West- Zo bevinden unei lueses evacués niet vast gedwongen :d. is even- W°- partij de slachtoffers het sl op O._Java toont, »n 91 Chinezen, 17 Zwaai an en i 16 Chflnezt ;rd werden '/187 aderen. Vertnist sn 15 anderen. Op ..oord 66 Chinezen e loch alle gegevens zijn noj De cijfers zijn wat or •rmisten betreft, nog onzeker, in Tasikmalaja b.v, 6000 Chio' ‘iteit en herkomst nog rntal personen dqt land is geëvacueerd end. »n bleken van gelul - leed en te- —regen al jong i, net blijde gelaat verander- achter men smart en strijd g, werkloosheid, crisis, we- in eigen land, vlucht naar jaren in ballingschap, te- jest en verarmd land, tekor- moeilijkheden alom, ongewilde idië, geen vrede, noch hier, noch MASSAGRAVEN VAN EUROPEANEN EN CHINEZEN. Moorden ontdekt tijden» poli/üvA?! actie. Van officiële zijde Wv. heden bekend gemaakt O’ zijn ontdekt tijdens het v< nele actie in Indonesië. Een voorlopige opgave van der Republikeinse terreur t dat daar vermoord werdei Europeanen en 17 anderen, werden 91 Chinezen, 17 European deren, zwaar gewond werden 26 15 anderen. Ontvoerd werden nezen en 10 anderen. Vei den 515 Chinezen er Java werden vermolm Indonesiërs, doch niet binnen. De en vei van wie identite* staat. Het aar.v. naar het binnenin tiling geheel bekei Te Medan werden 1700 Chinese huizen en 30 andere woningen vernield. Te Palembang werden 200 huizen vernield. In de omg°uin“ van Bandoeng werden zeer zwaar besch<—-o- de navolgende plantsen: Sqekaboemi, Tjitja- CT- DISTRIBUT1ENIEUWS. bndak. Leuwilliang. Soreang, Bandjran. Ran- tjaekek, Djatiwangi. Koeningan. Kawali. Tjia. mis. Garoet. Leles. Djatitoedjoeh, ArdjawL nangon. Bekasi Krawang en Rengkasdengok. Slachting te Malang. Chinezen te Malang --’edeeld, dat op 31 c tbevolkte wijk Ko- evacueren, daar len worden ver- bevrijding ga- ,B'. Een-en.iwin- 1 en werden >n wonden die niet dode- :,i opgesloten in een con_ touwen vastgebonden en jpen en zakken bedekt. Toen werd daar overgegoten en allen verbrandden Ie. OVERZEESE GEBIEDEN. REPUBLIKEINSE VOORLICHTTNI Bloemlezing uit „Indisch Weekove van de Legervoorlichtingsdienst. Op 29 Juni spoorde generaal-majoor dr. Moestopo, commandant van het hoofdkwartier te Madioen zijn ondergeschikten als volgt aan: „Alle Nederlandse vijanden dienen zo snel mogelijk Me worden onthoofd. Verdrijft niet slechts de vijand, maar vermoord hem Op 7 Juli gaf deze militaire machthebber een nieuwe order uit. luidende: „Vermoordt de Nederlanders, op welke wijze dan ook. Al le middelen zijn.,geoorloofd". Toen de politiële actie was Ingezet, verklaar de deze zelfdeLfigeneraal-majoor in een brief aan zijn ondaRommandanten: ..De comman danten in OcWl-Java dienen God te loven, aangezien thaill de tijd is aangebroken, waarop wij eens en Wooral in staat worden gesteld de Nederlanders te dqden af te slachten en te verbrandeii. zoals reeds destijds bevolen was”. In de avond van de 28ste Juli verklaarde een republikeinse kolonel in een radiocommen-» taar: „Broeders, vernielt alles, vernietigt iede re Hollander. Past de politiek der verschoei- de aarde toe en laat niets ongeschonden in handen van de vijand vallen”. SQfitomo riep op 2 Juli o.a. voor de radio uit: t Vooruit burgerij slacht de Hollandse sol- dat<n af Djongossen (Ind. bedienden), voer Hollandse soldaten dronken wacht dan rustig tot zij slapen, grijp een hard voorwerp en slaat hen dg schedel in, zodat de hersenen de lucht inspatten". Radio Djocja gaf diezelfde avond o.m. de navolgende passage: „Is thans niet de tijd aan gebroken om in de Grote Oost de koppen der Holanders te gaan snellen. Vooruit mensen 1>» de buitengewesten, thans is de tijd aangebro ken om “de Hollanders de nek af te slaan". Op 24 Juni moedigde generaal-majoor Djo- ko Sjoejono aan tot het voeren van de ver schroeide aarde-politiek. waarbij hij o.m. zei. de: „Elke duimbreed gronds. iedere dessa, Iedere stad, ieder huis en iedere fabriek, die in handen kan vallen van de Nederlandse impe rialistische fascisten zal met de grond gelijk moeten worden gemaakt, en in vlammen tot as vergaan". En tenslotte hebber generaal de taktiek ri sen zal als worden gedai „HANDHAVING LINGGADJATI”. Op 26 Augustus is te 's Gravenhage ,met medewerking van het Indisch-Nederlands ge nootschap het Indisch-Nederlands comité Handhaving Linggadjati opgericht. Schandel^ke be»tand»tchendingen door de republikeinen. Het Ned. .actie-communique” meldt, dat T. NI.-benden en rep. strijdorganisaties sedert de oproep op 5 Augustus tot staken van de vij and.lijkheden dit bevel vijfhonderdmaal over schreden hebben. Deze opzettelijke schendin. gen veroorzaakten vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking, terwijl sedert 2 Aug. 85 Nederlandse militairen zijn gesneuveld. 234 zijn gewond en 2 militairen worden vermist. De Nederlandse verliezen tijdens de veertien daagse politiële actie waren 74 gesneuvelden. 178 gewonden en 16 vermisten. De totale ver liezen aan Nederlandse zijde sedert de aan- varg der actie bedragen 159 gesneuvelden. 412 gewonden en 18 vermisten. Sedert deze opgave zijn weer tien Neder- gesneuveld. i het roversnest- de woordvoerder igsdienst te Bata- de methoden van eens en voor goed uitge- >rden en dat de moedwil- lede de bevolking binnen en bliek opgeofferd wordt aan de een groepje profiteurs, colla- en dilettanten teniet gedaan moet ie woordvoerder besloot zijn overzicht '""'“rking. dat de Nederlandse re gering een hernieuwde politiële actie zal kun nen localiseren. ..Iedere beoordelaar zal het duidelijk zijn, dat bij de actie de zwaarste misdadigers nog niet gepakt zijn en dat zij integendeel nog voortdurgnd hun werk voort zetten. Niemand die de situatie kent zal het derhalve verbazen wanneer de regering ten slotte besluit aan het roversnest (Djokjakar ta) een eind te maken. Integendeel”, aldus bo_ vengepoemde woordvoeder. Soekarno rekent nog op overwinning. de m Een speciale correspondent te Batavia seint: De halstarrige houding van de republiek moet verklaard worden uit het feit, dat de hoogste politieke leiding der republiek door de desorganisatie der republikeinse verblndin- met als gevolg, 't -«fen niet op de hoogte js van het volkomei bedragen aan zil- ïên van haar „weermacht”. Soekarno nog steeds aan de mogelijkheid van taire overwinning. Intussen komt er meer angst en onzekerheid aan rept- zijde omdat men voelt, dagelijks meer geïso leerd te geraken. Als een symptoom daarvan is te beschouwen de arrestatie van de midden- Javaanse vorsten, die tot dusverre een spel van quasi-medewerking aan de republiek heb ben gespeeld. Bevreesd, da thun, sympathie voor de Nederlanders van invloed zou zijn op de bevolking zijn de republikeinen tot hun ar restatie overgegaan. Geen opmars naar Djokja? Wacht regering rapporten van consuls? In de buitengewone kabinetszitttng van Woensdag is gesproken over de wijze, waar op de regering een beslissing kan nemen over de in Indië te volgen gedragslijn. Er bestond weinig geneigdheid, na de beslissing van de Veiligheidsraad bevel te geven voor een op mars naar Djokja. Veel eerder zal men be sluiten het uit te brengen rapport der con suls af te wachten, voor er verdere stappen worden ondernomen. Het vraagstuk ligt thans zo, dat men naar een weg zoekt om, op basis van de door de Veiligheidsraad genomen beslissingen, opnieuw contact op te nemen met de republikeinse re gering. op de verdeeldheid van het de onderlinge rijksdelen. nog zilvergeld in cir- :ert daar f 1.40, terwijl op devaluatie van het schijnt, grote Nederland UITHONGERING. In de omgeving van Kamal Madoera trof men tientallen verhongerde vrouwen en kin< Je bevolking was bedt' M.vermate verzwakt. Duis thans op het ziekem disch Rode Kruis. Vruchten mochten, volgens verklaringen van de bevolking, niet worden geplukt. Dit was door de republikeinse autoriteiten ten strengste verboden, ze waren staatseigendom en alleen bestemd voor de rep. regerings- am*3tenaren- De bevolking werd aangeraden •hadigd Z‘Ch maar met boombladeren te voeden. VOLKSHERSTEL-SIGARETTEN GOED KOPER. Binnenkort zullen opnieuw Volksherstel- sigaretten in de handel worden gebracht, waarop een toeslag van één gulden per pakje zal worden geheven, in tegenstelling tot de tegenwoordige toeslag, die drie gulden per pakje bedraagt spoord. Kinderen ouders vermoord. Volgs een opgave van zich hadden kunnen kampong Pakis zev< moord, van wie de gruw< ken zijn gevonden. GEEN RONDE-TAFEL-CONFERENTIE IN SEPTEMBER. In plaats daarvan een secre tariaat voor de West. Naar wij van welingelichte zijde vernemen zal het aanvankelijk voornemen, om in Sep tember in Nederland een Ronde-tafel-confe- rentic te houden ter bespreking van de staat kundige hervorming voor de Ned. Antillen en Suriname geen gevolg gegeven kunnen wor den Voornamelijk omdat de minister van O. G. en zijn departement de handen vol heb- b-’n met Indië, zodat de tijd van voorberei ding te kort blijkt te zijn. Inplaats daarvan zal er in Den Haag Secretariaat worden gevestigd, bestaande 6 vertegenwoordigers van Suriname, 6 de Ned. Antillen en 11 uit Nederland, secretariaat zal de nodige voorbereidin, treffen en besprekingen inleiden. Door samenstelling en zijn werkzaamheid zal secretariaat direct tegemoetkomen aan rechtmatige verlangens, welke in de leven. En schoono moeder, hemels. In z’n hand Droeg hij twee kronen, de een van doornen, „Louise, kies!" Zo sprak hij. Maar ik stak de hand niet uit: Ik was beschroomd en sidderde in m’n droom, kiezen zou. mens zijn", nrak hij, koos t eerste! trans op t hoofd, „Een mens, die lijdt, gevoelt arbeidt, of. En 'k voelde het bloed mij biggelen langs de slapen. sprak de engel en hij lei De gouden koningkroon mij in de schoot" Deze koningin Louise zegt verder dat zij zich zelf niet gekroond acht tot koningin vóór zij de kroon der smarte heeft gedragen. Koningin Wilhelmina heeft die kroon ge dragen. K. DE TOESTAND OP JAVA. Het te Batavia verschijnende Chinese blad „Sin Po" meldt over Java's Oosthoek, dat ’t daar na de bezetting gedurende vijf of zes dagen rustig bleef, waarna zich ken in het Djemberse, waar onv< derlandse troepen waren, plunderii brandstichting, ontvoering en moord als besmettelijke ziekte begonnen te versprs De Chinezen van Panaroekan zijn, uit om vermoord te worden, naar vlucht; hetzelfde geschiedde roeanse. Minstens 11.000 Chinezen Oosthoek zochten bescherming in de die onder Ned. controle staan, nadat zittingen waren geroofd en hun huizen i platgebrand. Djember en Loemandjang bergen de meeste vluchtelingen; alleei Djember bevinden zicji er reeds 7000. De „Sin Po*- meldt voorts, in as werd gelegd tengevolge van het dat de Nederlandse troepen die plaats 26 Juli bezetten en de volgende dag hun raties voortzettend, haar weer verlieten. 28 Juli hebben toen republikeinse die zich ’evoren van hun uai.ormen ontc'ftn, de Chinese huizen gip’urderrf verbrand, terwijl 2000 Chinezen naar Siram- p k werden geëvac iceid, Jut 8 km. verder op in de bergen is gelegen, omtrent hun lot is nog niets bekend. Een ander, eveneens te Batavia verschij nend blad, de „Keng- Po", meent, dat wan neer de republiek thans „honderd procent onafhankelijkheid” zou krijgen en dé Neder landse troepen uit de Archipel zouden wor den teruggetrokken, de Indonesiërs waar- schijnlijk een week lang feest zouden vieren, waarna ongetwijfeld een burgeroorlog tussen links en rechts zou losbarsten, waarbij waar schijnlijk de socialisten, als gemachtigden, ’t meest te lijden zouden krijgen en vermoede* lijk zouden worden weggevaagd. Het blad acht het best mogeHjk, dat d« van Sjahrir, Sjarifoeddin en Soekarno slachtoffer van een dergelijke oorlog tussen fanatieke en radicale tegenstanders als communisten en fascisten zou worden en verzekert, dat inmenging van de V.N. dez» ontwikkeling niet zou kunnen verhinderen. DEZE EN VOLGENDE WEEK EEN ONS VLEES EXTRA. Zowel deze als de volgende week personen die geboren zijn in 1942 extra-rantsoen van 100 gram ikbaar gesteld. Deze maatregel is genomen in verband mei het nog steeds stijgend aanbod van slachtvee als gevolg van de aanhoudende droogte. De eerste bon van 100 gram is in de bonnenlijst van Donderdag bekend gemaakt. de vleesbonnen die Vrijdag a.s. len, kan desgewenst inplaats van 150 gram paardevlees worden j ireid waarin opg< jd tegen de Staat i te vatten. gevaarlijk een en ander voor ons Va- i in deze benarde tijden zou kunnen zija toont een geheim pam.’let waarin men uitvoerig uiteenzet hoe de arbeiders de strijd moeten propaganderen tegen pen „maat schappelijk niet verantwoorde productie", hoe zij moeten weigeren daaraan mede te wer ken en hoe zij in hun bedrijven moeten ss boteren. Uiteengezet wordt de organisatievorm i plaatselijke bedrijfskernen, bedrijfstak-kei nen en plaatselijke comité’s, benevens c landelijke organisatie in een landelijk comi té, een raad van toezicht, een redactie com missie, een verbindingscommissie en 'n soli- dari tei tscommissie. Uitvoerig wordt bepaald hoe de bedri kern (cel) onder de mede-arbeiders op beste wijze kan warken, hoe de bedrijft singen tot klassenconflicten moeten opgevoerd. Hoe of stakingen slechts gei nen kunnen worden, bijv, indien zij vervangen door gezamenlijk gevoerdi over meer soortgelijke bedrijven. I worden aanbevolen stakingen. Regelmatig moet de arbeider aan het van zijn bedrijfskem gegevens over h< drijf waarin hij werkt, de stemming on personeel, conflictstof, acties en bijzonderhe den over zijn werkgever verstrekken. Men gaat in bedoeld pamflet uit van de gedachte dat het begrip Staat verbonden is met natio nalisme, dictatuur, onderdrukking, onrecht en uitbuiting. Nationaal Reveil waarschuwt het Neder landse volk met de .grootste ernst met deze Russische methodes het staatsgezag en het economisch leven niet te ontwrichten. Helder en duidelijk blijkt dat de vijfde colonne weder aan het werk is, men zij op zijn hoede. In vroegere eeuwen gaf het volk gaarne de vorst een bijnaam, die, naar men meende, diens belangrijkste eigenschap weergaf en karakteristiek was voor zijn regeringsperio de. Sinds lang siert men op deze wijze de koningsnamen niet meer op en keizer Wil helm II van Duitsland heeft lang, maar tever geefs, moeite gedaan om zijn grootvader Wilhelm I de naam van „de Grote” toe te voegen. Hij zelf was de enige, die hem deze betiteling gaf. Keizer Wilhelm begreep - maal door de menigte ia prijs gegeven, door geen monarchenwil, door geen propaganda of «elfs beloning kan worden teruggehaald. De ultbllnkendste daden van een gekroonde zou den hem nu geen lof-naam meer doen krij gen. Bestond echter het gebruik nog dan «óu Koningin Wilhelmina met een ere-titel worden aangeduid, een naam die deed uitko men hoe zwaar en tragisch, hoe moeilijk en veel-eisend haar taak is geweest, maar ook hoe krachtig en doordacht zij die heeft vol bracht. Volgend jaar zal het halve eeuwfeest van Haar kroning werden gevierd en ook nu, bij Haar 67e verjaardag gaan onze gedachten te rug naar dat kroonjaar. Het was of alle goe de feeën bij de kroon van dat koningskind hadden gestaan. Zij was jong, gezond, mooi, rijk, werd Koningin over een welvarend land, zou heersen over een volk dat Haar geestdriftig liefhad en vereerde. Zij had 'n wijze, voorzichtige moeder, die Haar terzijde bleef in de moeilijke jaren der onervaren heid. Welk een heerlijk, effen, bebloemd pad lag voor haar open, hoe omzweefden haar geluk, vreugde, levenslust en voorspoed. Zij betrad de mooie weg, maar bevond dat die kort was, dat de bloemen overgingen in distels en doornen, dat het pad ruw en kan tig werd. De beloften der feeën bleken geen ernst te zijn geweest, inplaats van geluk en vreugde kwamen beproevingen, 1< genspoed. De jeugdige trekken kre groeVen van ernst, het de in een, waarac vermoedde: oorlog, derom oorlog, nu de vreemde, vijf rug in een verwoe ten, lasten, strijd in Int in Insulinde. Een drukkend zware taak is Haar opgelegd een smartelijk en afmattend koningschap, maar hoe dapper en ongebogen heeft Ko ningin Wilhelmina dat volvoerd. Nooit heeft zij geaarzeld, ook niet toen de jaren 'Haar meer begonnen te drukken. Waakzaam en kloek bleef Zij op Haar post en Haar naaste omgeving, die Haar ongebroken werkkracht dag aan dag waarneemt, weet nog maar ten dele, wat de Koningin van zich eist. Als nog het gebruik bestond om vorsten bijnamen te geven, met welke ere-titel zou men deze veel begaafde Vrouw aanduiden? (..Wilhelmina de Kloeke? De Sterke? De Trou we? De Goede? Een andere titel komt Haar toe: Wilhel mina de standvastige. „Standvastig is gebleven mijn hart in te genspoed" zingt het Wilhelmus. Standvastig Was Zij in de vele tegenspoeden, waaraan Zij het hoofd heeft moeten bieden. Nooit wist Z(j van wijken voor leed en lasten, zware lasten en wanbegrip. Zij bevond dat kracht ligt in het bittere en kracht vooral ook in Haar onwankelbaar geloof en Godsvertrou wen. Koningin Wilhelmina heeft de keuze daan als die andere koningin, Louise, „Vorstenschool”, die aan haar moeder ver- drl< >ddei ien 1 welijl rden ilden Hing gulden ,En nog eens riep hij dat ik „Wat wilt ge. Koningin of spra Ik het En hij drukte mij een doornenki

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1