1 SCH00NH0VEN5CHE COURANT HOOFDREDArmtmt* W 1FKR.IMRMAWR nu» W W V4W wwvrwwr Voortdurende gevechten. De Moloch mitht I - GOUDA rljgnaaldsn len Kruis" 1 ner Iliums TYPEN zoen ACHT BLADZIJDEN VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1947 79e JAARGANG No. 193 ’TEMPER 1940. HOOFDREDACTEUR KERREMAN8 UM<. S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Trtef 207. Giro 13763. geïsoleerde :ursusien 19070 19116 één man. der Do V E R K A I I ichten. het U droevig, mair o'lihl ibben n all»»n varkrl|g- INDERNEMINB" laplkaratraat 31 laatst» keling on 393 K IS27 van gheid Ouderkerk irhew N CLVaikSSEN !envoudigste met- id en elastiek in extielgoederen te het schuifje naar <t de punt van het i drukt het schuif* let band of elas- :vig vast. 20 cent. Neem zo'n soliede en Ie rijgniald. De wone HOISTPO1DE1S 3ESTTABLETTKN nieuws DHOUWEN 200 100 400 200 100 14531 3280 11436 12634 4461 9829 16125 9418 1164 12360 18775 IB BOEKEN NA AB IERLAND. 3698 11715 3968 15824 6365 14145 8166 16344 18217 9028 17082 haar leven MOORDRECHT OVERZEESE GEBIEDEN. itet de m de be- Schoonhoven 17466 13334 4952 16350 3OUDA v.ZEN Hoofd] De klaart van de po- vee basis vooi de voor bet -f 7.95 I land- van 31 rondreis Frankrijk, i Neder- n de eco- Jen zullen lan v te bla- be- La Verenigde 'cheden ge. is de orga- wordt ringen vaardig klein, most U bö lOUWBOfiST :mt dat de Koningin dr Van heeft ontvangen. naai tandere» i Grot werkt jemaakt. dat de Ame- 1 een bezoek heeft hem over de laatste ilaire activiteit in te dr. Van Mook in de bijgedra- r en daar Inmiddels Djokja tdurend den. Sept Gi- verwacht. ;mbe Kaap Bon igekomen te Batavia, i 12.15 van Rotterdam ten. OP JEUGDIIERBERG- :ONFERENTIE. lag heeft Prinses Juliana de i internationale jeugdherberg- voor een Zij zulle land. Schotia Zwitserlan» roedselsitubi. ne omstandig! A 203. iael. jemeen Reglement rovlncle Zuid-Hol- ■n bekend, dat zij (tveer -eiegg. Dez» van b moet bliek f 50000 f 1000 f 400 f 100000 f 25000 f 1500 f 1000 J de i •n mag die i deze >mens idelen deskundigen Denemar- meer dan 8000 i om de land- lakt of be- het ver- vlo- vol- die bedra. lieltui- ho- «en' uit- On tijd. men en milliard mder- l mil. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30; p. port 1.57 PRINSES C< Woensdagmidd» zitting van de conferentie te Blaricum bijgewcond. Dr. K. J. Anrick. uit Zweden, hield een Inleiding, die door een levendige discussie werd gevolgd. De Prinses volgde de gedach tenwisseling met veel belangstelling. Na af loop gebruikte de Prinses de thee temidden van de afgevaardigden waarbij zij zich uit voerig liet voorlichten over de stand van het jeugdherbergwerk in de verschillende landen. adium Ame- aarde, Het consulair onderhoek. Franse consul.generaal in Batavia, rde dat de commissie van zes consul Java haar rapport over de schendinp J— -taakt het vuren in Indonesi men twee maanden zal hebt ver- ils op ngen van »sië waar- jben vol- ven van zer natie vormen ter ..De oude ving In gevaar, warring en zijn toekomst onze nleu™“ Advertentiën: 1—18 mm. 1.80. elke m m meer f 0.10; derde plaatsing halVe prijs. Advertentiën tussen de tekrt driemaal de prlja Ne- be- Chi- ribon door Hun wo- i In brand nog ver- West-Java beschoten, sn. »re imerkt en be- meer nemir Met l kingen zijn de president, dat het reek voort- deJ Verenigde dse posten. ,H.alfr^rd JQn in ve- dessa's, troffen, tdurend Neder- niet zo landse troe- NIEUW VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT 15741 17549 21977 8682 13944 12442 2056 15749 20119 ten ten schien hel t ge il i« >o’n te- worden onttrokken ■stel en wederopbouw. ?ed aan geheel inpro- ,4t ontnomen aan dat is: herstel, wederop- grnen 3—13. flla 1 60— lijvie 6—25. bieten 2 40 groene 6—27. rode 8— in 4—20. prei 21-30. nen 16104 snijbonen -40 uien 7—18. wus- !2 aardbeien 250-290 )Iauw 40—130, wit 80-1 dbeien 6, meloenen 8 in 10. redevoering e weken he bevolkii wrdenaars opruienc terwijl “-noord Toestand in Europa wordt snel slechter, ïnde minister van Bult de Verenigde Staten, op een perconferenti ining LAND, v.y. in d» i de volgende tr ied en 1.30 m. hol. en bedraagt «oog waarnemei aken van heeft dat Amerika van l van Europa zo si t op 1 kan worden hulp aan verschilt» Engeland. Frankrijl igen van lebben daar zeer toe ing durft thans hier i aan te geven. 1 ide propaganda van 1 1 daarnevens voortd1 tot gewapend optrede 4465 5958 11351 11743 16787 19692 !f hun offers In mensen en M«ud ■sllndende Moloch blijven brengen niet te zuchten: er is niets tegen 2-5 7-9 uur of laat in een Daarom mee genomen, het vol- a in het buitenland in versneld tempo inisterie van Buiten bezorgdheid gewekt ind van het jaar eei Grootste kracht. verzekering, dat de iwere economische ga landen van Noord- en t oog zouden verlie- lanse landen op om bij het handha- ies de prettige ilangè'ervaring Ie tijd rolle opleiding] jheids- lustra- ge- zij volgens Oost, te ver- ïdja peld. in deze trein be- jord. Naar aanleiding te de republikeinse le- -gen. Oerip Soemohardjo, commandant van de eerste divisie rensen over te richten, dat hij van de commissie van het minister!^ zal heden nog uit sprekingen over het :.-.nen, te Was- ""ort uit te bren- uM aldus Lovett, dat de ver- toestand in Europa ten oogsten vooral in uitputting der financiële grol st k» dat de in het massa voor beleg- -te uit ing van volgen, ionale eco- *n, kan h-' rijzigd m „Oude wereld is uit^eput, haar beschaving is in gevadr’* 13235 14627 18860 4412 20982 2391 1005 1127 11332 17322 14824 13314 2121 9579 21406 6317 4170 9224 14442 SCHEPEN VAN EN NAAR IND1E. Johan van Oldenbarneveldt pass. 4 braltar. wordt 24 Sept, te Batavia Kota Inten passeerde 3 Septer Ornaje 4 September aangekoi Utrecht 3 September om naar Batavia vertrokken. ekendedeaanvana lag 7 Sept. a.e. Zondagmiddag ial en dagelijks aan osthaven63 Gouda gevorderden, kan- H. B.Sen U.L.O. ■ssen volgens af dagen Vangen aan ving dagelijks. gen. Door onze 1 perfect leren. I, gedipl. leraar i sprak van een nieuw sta» West Duitsland tot een >raat te maken, en verklaarde, de jongste conferentie is gehouden onder motto „Deutschland ueber Alles". GANDHI VAST VOOR DE VREDE. De 78-jarige Mahatma Gandhi is reeds meer dan 34 uur in hongerstaking. Hij zal vasten „totdat de normale toestand in Calcutta w»serv gekeerd is”. Gistermiddag heeft de oude Indische leider besloten weer voedsel tot zich te nemen. De ruat is evenwel nog lang niet hersteld. Een kleine groep Hindoe-soldaten, die was uitgezonden om 120.000 Sikhs en Hindoes te beschermen, vond slechts vijftienhonderd overlevenden. De anderen waren afgeslacht. Wegen, velden en dorpen lagen bezaaid met n de wereldvrede. Het samengaan de les zou de grootste kracht in de werel4 bescherming van de mensheid, wereld is uitggpi^t. haar bescha» Haar volkeren leven In ver- en zijn vervuld van vree» voor da -t. Hun hoop moet gevestigd zijn op ieuwe wereld," zo besloot de president GEBREK IN POLEN. Eraatige TBO '“•jen van de missie wuuworganisatie van tien Poolse kinderen helft van het Poolse AMERIKAANS! NED1 Dinsdag vertrok een groep van 26 bouwers uit Iowa voor een bezoek n dagen aan Europa. Zij zullen een maken door Engeland, Schotland, 1 België, LuxeVnburg, Zwitserland en land, waar zij de voedselsituatie en nomische en politieke omstandighedc bestuderen. DE HONDERDDUIZEND GETROKKEN. Iprjjzen Staatsloterij. van civiel of militair dit slechts van de bovenbe- De gebieden, welke hierbul- op geen enkele wijze onder ig doch in feite slechts vol e- role van het bestaande republi- r, dat door de bevolking als 'tend. De republikeinse rege- 1--halve de Nederlandse aan- ze demarcatielijnen een uit een con- „wu de i De president gaf de Verenigde Staten de nau’ menwerking tussen de la Zuid.Amerlka niet uit het zen Hij riep^de Amerika» de Verenigde Staten te helpen 'tjhïén republiek verwacht nog steeds „oorlog”. Nederlandse actl-communiqu meldt, deze uitlatingen afkomstig zitn van de repu- T.R.I. op grote schaal aanvallertTieeft blikeinse regering Red.l verschillende plaatsen in de be- «eden daarbij op «eeda driestere Republikein. l.kerberloM. heidsraad tot Volgens het republikeinse legercommuniqué gerend. De- heerste levendige militaifë activiteit rondom de in omvang sector van Semarang in het bijzon» Nederland- Salatiga waar de Nederlanders met gen aanvielen. Volgens hetzelfde commi zijn Nederlandse oorlogsschepen actief g» in de nabijheid van Djapara. AANSPORING MOORD. Een militaire woordvoerder van het N< landse leger In Indonesië deelde de voortgezette zuive vwr het Nederlandse leger bezette Java uitstekende resultaten hebbe verd. In enkele gevallen volking, „beu van het onrustatoken republikeinse raddraaiers" medegel aarivallers uit hun woonplaatsen t ven. Als voorbeeld van de republil vatting over het verzoek van 4» raad de vijandelijkheden te stake... - een boodschap aan. die de republikeinse ge- ..De raal-majoor Moestopo op 17 Augustus j.l. voor de onder zijn bevel staande troepen zond vijandelijke 1 «genheid van de Mohammedaanse jaar- geellfeerd» ng. Daarin wordt o.m. gezegd, dat „het reikt °ver >rden van Nederlandse soldaten moet de vrede". •Ten worden geïntensiveerd, aangezien de Neder- Truman ri» landers bij voortduring bestandschendingen kaanse ae v dcn aUe geruchten ower e PInnLahat °P dezelfde dag hield ook luitenant-gene- ken van de Amerikaan! raai Soetomo ter viering van het tweejarig *eerd, ,pi?8 dc,nt. legdH bestaan der Indonesische onafhankelijkheid de Verenigde Staten de voor radio Djokja een redevoering, waarin hij nastreven, met niet mln volgens de militaire commentator o.m. uit- Jan «U Iwbben v riep: „Iedere avond wordt een of twee Rol- de mjMa re o*®™1 nning landers door onze broeders, die niet onder- de V erenigde Sts 3 en zorg gebracht. Een aantal landen staat nog indings- giegjjj aan die buitenlan»ise overheersing bloot werd die wij gebracht hebben te overwinnen Vele rein van de voiken van Europa en Azië Teven in de schaduw van de gewapende agressie. Het economische herstel is ten achter geble ven en grote industriële gebieden zijn afhan- ktlijk van de Amerikaanse economie gebleven, hetgeen even pijnlijk voor Amerika als voor de betrokken gebieden Is. Veel van deze eco- nom'sche depressie is een gevolg yan politie ke vrees en onzekerheid en niet alleen van de vernielingen door de oorlog. Plan-Marshall. betrekking tof de Parijse conferentie zei ?sident dat het zonder twijfel in het be- 'j Staten en het Westelijk _lgemeen is dat het beroep van Europa op de Verenigde Staten met sym. pathie en welwillendheid te gemoet getreden wordt. Amerika is bereid alles te doen binnen veilige grenzen, om Europa te helpen. De moe'lijkheden der Verenigde Staten noemde de president klein in tegenstelling tot de strijd om het bestaan, waarin de volken van Euro pa zi'n betrokken. De vrije landen In Euro pa zullen spoedig hun behoeften bekend ma ken Hopelijk zullen de vrije staten van het werelddeel Amerika bereid zijn zoveel moge lijk bij te dragen tot een duurzame vrede tot INDONESISCHE WAARDERING De verjaardag van de Koningin werd te Ba. tavia gedurende twee dagen gevierd waar bij van Indonesische zijde zeer waarderer redevoeringen t a.v. Nedérland werden den. Daarbij werd tevens critiek uitg» i bestuur en de dn In deze Nede. rolking i niet door maatref vensr rijst kan van de normale toestand spreke» balans bij de inheemse bevolkin derlandse zijde doorgeslagen REGERINGSVERKLARING VAN DJOKJA. iblikeinse persbureau Antara haalt aan van de republikeinse deze catagorisch tegensj rs het gehele en men in de facrtb elke doorgaans eeft men 4e dollars. ...f kleine ig geld in MINISTERRAAD BIJEEN. het De Ministerraad is gistermiddag in buitenge- de wone zitting bijeengekomen. De Ministerraad A-u werd bijgewoond door dr. Van Mook. It. kolo- it of nel ^bdoel Kadir Widjojo Atmodjo. regerings commissaris voor bestuursaangelegenheden van West-Java. en de leden van de Commissie-Ge- neraal Het ligt in de bedoeling vandaag even eens een bijzondere zitting te houden, waarbij alleen de leden van het kabinet aanwezig zul len zijn. Voor het begin van de kabinetazitting heeft een kleine plechtigheid plaats gehad. In te. iwoordigheid van de volledige Ministerraad, leden van de Commissie-Generaal. mevr. Van Mook en dochtertje, heeft de minister- pres.dent. dr L. Beel, de onderscheiding van het Grootkruis in de orde van Oranje-Nassau aan de luitenamt-gouverneur-generaal uitge. reikt. De minister-president hield hierbij een 1U«CUU ko",e enorme be- H®t hikking stel- M°ok- mo- de vaardlgd raketten, en en totaal en verbindingswegen plaatsen te bezetten. Indien er sprake is gezag, dan geldt doelde gebieden, ten vallen, zijn Nederlands geza] dig onder contro: keinse bestuur, wettig wordt erk» ring beschouwt derhalve de kondiglng van de definitiev( voor de „bezette gebieden" als a) breiding, welke niet bestond, b) als solideren van de Nederlandse politieke .wurg greep" en c) als een vooruitlopen op de nog te nemen besluiten door de Veiligheidsraad. De verklaring besluit met de mededeling, dat de republikeinen niet de eenzijdig Nederland se interpretatie van de zogenaamde bezette gebieden accepteren. TOEKOMST VAN INDONSIE NIET SOMBER. Gedurende zijn terugreis uit Indonesië heeft minister Meher zich met een der passagiers on derhouden over de bevindingen, die hij in In donesië had opgedaan. Hij gaf daarbij als zijn mening te kennen, dat hij de toekomst van dit door de natuur rijk gezegende land niet donker inziet, dat er hard wordt gewerkt en dat de zaken met het ter beschikking (taan de materiaal goed worden aangepakt. Veel positieve verbeteringen zijn de minis ter opgevallen sedert hij zijn eerste bezoek kan de Oost bracht. De lieden die in Batavia nog blijk geven van de koloniale geest zijn te tel len. Uiteraard bestaat er nog een gevoelig te kort aan technisch geschoold personeel, doch door het bevorderen van het uitzenden van krachten, hoopt de Minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting daarin te voor zien. Tengevolge van zijn vervroegde terugkeer, heeft de Minister geen bezoeken buiten Ba tavia kunnen afleggen en enkele aar- mde gehou- nnztxira <1W1. MUUrlUj WCIU VCVCU» Vl.WCA UllgebZacht ronaomae op het repubiikelns bestuur en de druk, die door dc republikeinse regering werd uitge- vue,jïu‘I oefend. In de onlangs bezette gebieden bestaat immunque een toenemen(je neiging om samen te werken et geweest en te verjenen aan de Nederlandse troe pen. De r laatste gen. De t mo» de tang, aangespo» Twee en een half jaar na het eindigen van He oorlog staat menigeen verbijsterd, dat het herstel, de wederopbouw, de opleving van de Industrie der hervatting j[jn de handel, de toeneming van de productie nog niet verder zijn gevorderd dan tot het weinige waarmede we genoegen moeten nemen Sommigen zoqken het antwoord op die vraag, waar het niet te vinden is. Zij menen dat de zwarte handel het gebrek aan grondstoffen, het tekort aan schepen en spoorwagens, er de schuld van tljn en ongetwijfeld dragen deze verschijnse len bij tot het voortduren van de tekorten, maar zij zijn niet de hoofdzaak I De voornaamste oorzaak van ons tekort In de meer dan onzinnige bewapening, enige waarin de regeringen de staatslieden generaals heil en baat voor de mensheid scl nen te zien. Zodra niet wat 't vuren gestaai bet allereerste waartoe mensen en geld schikbaar werden gesteld, was niet voor herstel maar voor het hervatten van de nielingen. namelijk voor de legers en de ten De bewapenlngswedstrijd is weer in le M«nS- tot vreugde en profijt van hen de wapenen fabriceren en. leveren. De be< gen die thans voor de moord- en verniel gen worden uitgegeven, zijn aanmerkelijk ger dan die welke in 1938. vlak voor het breken van de oorlog werden gevoteerd het ogenblik houdt de werejd. in vredesti negentien milUoen man onder de wapen- veertig staten geven gezamenlijk 82 mii gulden per jaar uit om die legers te or houden Bij die twee en tachtig duizend Hoen gulden komen dan nog de i Kragen welke alle lantien ter beschik...* ten voor het onderzoek om toch zo gauw gelijk de snelste weg te vinden, waarop •lle« vernielende atoombom kan vervr" 4 verdere middelen tot verdelging Ret U. «itgeputte Frankrijk, dat zijn inwoners r" broodrantsoen van 2 ons per dag voorset weeft bijna de helft van alle staatsuit^ ban het leger n.l. 43 6 pCt- Hier hebben we dus het antwoord op de vraag waarom we nog steeds rondom in de te- uat korten zitten Wanneer men weet dat 19 mil- J«h Hoen allemaal sterke valide mannen In de kazernes wor»len vast gehouden en hun dag» doorbrengen met exerceren en schWhlet» en als men weet dat alle staten, missch. wel niet zoveel als Frankrijk maar toch 1 grootste deel van hun belastinggelden uiti ven aan het onderhoud van hun leger, dan, het geen raadsel meer waarom er z»x' kort blijft. Al die mannen aan het proces van herst» al dat geld wordt besteed ductieve dingen en wordt wat «o dringend nodig is bouw productie Ja ja. zal men tuc.... alDat ^'natuurïiik niet waar. Oorlogen, le gere en vloten zijn ireen natuurrampen, maar zuiver mensenwerken door mensen voorce- reld en uitgevoerd, door mensen gewild Nfts tegen teAoen? Er U alles tegen te doen Msar Biet de Manier waarop men tot nu toe U te werk gegaan op conferenties UNO. biieen- komst enz. De wil. die nu legers en wape- Ben voorschrijft moet even krachtig ontwape- Blng begeren Het schijnt echter, «lat de mens heid nog altijd niet tot het besef van geza menlijk zelfbehoud Is gekomen en dat zij. zo- •ta.mirfen nW begrijpen del een voleende oorlog niet vermeden wordt door die voor te bereiden, zullen de mensen zelf moeten to- •en en het zonder ophouden uitschreeuwen, dat zij geen oorlog en geen legere meer wil len. Als zij zelf haar de versli behoren zij 14 te doen. BUITENLAND. VREES VOOR DUITSLAND. Het Brits-Amerikaanse plan tot verhoging van het peil der Duitse industrie heeft een Russische protest uitgelokt en in Frankrijk „gemengde gevoelens" gewekt. De chef van de economische en financiële afdeling van het Franse militair bestuur te Berlijn deelde mee, dat Frankrijk tegen het plan geen bezwaren had en niet van pli was, het herstel van de Duitse industrie bemoeilijken. Daarentegen hebben Franse den van alle politieke schakeringen de slissing krachtig veroordeeld. Het. blad Monde, dat dikwijls de mening van „buiten landse zaken” weergeeft, vraagt zich af of 't riet beter ware geweest het bekendmaken van de verhoging van het industriële peil (tot meer dan 10 millioen ton per jaar) twee maanden uit te stellen. Thans is de indruk gemaakt, aldus het blad, dat men niet langer wilde wachten en hierdoor wordt de kans groot, dat de in Novermer a.s te houden bespre kingen van de Grote Vier nadelig worden be» Invloed. Radio Moskou van het streven, rikaans protector dat de jongste c» het motto „Deutschl men, snden. “"en, velden Ken. Het normale leven in India en Pakistan staat stil. Honderden winkels zijn gesloten. Bussen en taxi's rijden niet. In de fabrieken niet meer gewerkt. En de beide rege- i zitten met de handen in het haar en igen op goed geluk allerlei decreten ui^ TOCH JOODSE INSTEMMING Met delingsplan voor Palestina Het Zionistische comité van actie te Zurich heeft het meerderheidsrapport van do en quête commissie voor Palestina goetigekeur»! al» basis voor onderhande'.ing ri. Rabbijn. Sil ver, de voorzitter van het Amerikanso comité voor tet Joodse agentschap, noemde het rap port eer. aanvaardbare basis vqqx besprekin gen en deed een beroep op Amerika om de votiiMellen te doen uitvoeren. De Jgroen Zwai Leohmi, de Joodse verzetsorganisaties, heeft verklaard, dat zij de verdeling van Pa lestina als „een historische en nationale runs voor het Joodse volk” beschouwt. Australische consuls-generaal mededeelt, gisterochtend voor ’tocht naar Oost.Java vertrokken Republikeins boodschap aan de Veiligheidsraad. Tn een boodschap tot de Veiligheidsraad ver jaart de republikeinse regering dat de Ne derlanders een „oorlog van grote omvang" voorbereiden en dat op zekere plaatsen troe penconcentraties worden waargenomen. Zij dringt aan op het zenden van een onderzoek commissie door de Veiligheidsraad en geeft een lijst van zeker aantal schendingen van de order tot staken der vijandelijkheden en „wreedheden", in de loop der laatste weken door de Nederlanders bedreven. Genoemd wor den mitrrilieurbeschletingen door de Neder landse luchtmacht op treinen met evacués en - op de burgerbevolking uitgevoerd, en voorts van de een aantal moorden en daden van geweld, be. Nederla» »lreven door Nederlandse militairen (Wij m»fceten er uitdrukkelijk op wijzen, dat neraal-majoor Moestop tot de onder zijn beve ter gelegenheid van d< wisseling. Daarin wordt uitmoorden van Nederl» worden geïntensiveerd, aange landers bij voortduring be» pier—" Het repul een verklaring gerjng, waarin deze catagor dat de Nederlanders het g» lijke gezag uitoefenen in keinse gebieden, welke zij 1 verklaring zegt, dat aankondig gaande „bewust een verkeerd» draagwi indse pe» Madoera". Tot troepen er slee! ’ring sche jokja een redev» militaire •dere avond i ioor onze b» Hen worde» voor een varen i‘‘ Het kan geen zonde zijn nog wat meer vermoorder Volgens het hoofd van de verbin dienst der eerste republikeinse divisie op 20 Augustus j.l. te circa 15 uur een tr» aan het station Wanaredja te Garoet door „volkstroepen” overrompeld. De 17 Neder landse soldaten, die zich vonden, werden vermor ~J van dit bericht, haastte de rept gercommandant, It.-gen. Oerip zich aan de commandant van de eerste divl zijn gelukwensen over te brengen en hem te vens te berichten, dat hij deze daar ten zeer ste waardeerde. Voorts wekte hij de -com mandant op, de ongeregeldheden tegen de Ne derlanders voort te zetten. Geheel in lijn met deze opwekki de republikeinse troepen vorige we gegaan met aanvallen op Nederlandse verbindingswegen eh patrouilles, maar le gevallen ook op kampongs en waarin de eigen bevolking werd getivxxv». Ondanks de door radio Djokja voortdurend dor vPr in allerlei berichten gesuggereerde Neder- -lïïiS* k!Hn in t< l.ndse opmars naar Djokjakart», Is niet «o ”h w‘ar‘, vergekomen en hebben de Nederlandse troe- v.-.rn),i,pn - pen tot rmeerlmisact.es beperkt. SÜSkl In deze gebieden neemt het vertrouwen in fcen Hopelijk zullen het Nederlandse bestuur onder de inheemse werelddeel Amerika 1 bevolking toe, hetgeen de commentator voor njk bij te dragen tot een niet gering deel het resultaat noemt van heil van de mensheid, de door het binnenlands bestuur genomen Onze tegenzin om geweld te gebruiken moet itregelen tot verkoop van textiel en le- niet gezien worden als be®luitelo^b“ld wat (middelen en tot aankoop van voorraden betreft nakoming van het Handvest ie. Ver en andere landbouwproducten. Daardoor enlgde Naties zo vervolgde de president Noch men in zekere mate van een terugkeer ate een uitnodiging aan anderen om volgens en en „is de eigen inzicht met de gr»mdslagen van de in- ing naar Ne- temationale vrede om te springen. Amerika schaart zich achter de Naties .die zich voor grote moeilijkl plaatst zien. Sedert haar ontstaan Is i Antara hult nleatie bij een welhaast ononderbroken con- lublikeinse re- flirt betrokken. Men moet zich hierdoor ech- >risch tegenspreekt, ter niet tot een onrechtvaardig oordeel over tehele en uiteinde- de Verenigde Natiea als zodanig laten verlei de fartó republl- den. hebben bezet. igingen dienaan- ie indruk geven rijdte en het karakter van de jnetraties op Java, Sumatra en op heden zijn de Nederlandse ichts in geslaagd enkele steden Volgens de bevindlnge de voedsel- en landbou» VN zijn acht van de sitief op TBC en de is tuberculeus. De conimissie bestaat uit tien uit Nederland, Groot-Brittannlë, ken, Amerika en Canada, die km in Polen afgelegd hebben bouwproductie op te voeren. Meststoffen zijn, volgens <ie commissie, eeg van de eerste vereisten hiervoor. >nse gewoonte is een vorm •iding, die niet onderschat grote massa van het pu- lo»W belangstelling voor de het bedrijfsleven en voelt •den, waarmee de onder- te kampen hebben. Zonder twij- ■•ikaanse verschijnsel van in- Amerikaanse openbare mening >g niet blind zijn voor de grote er aan zijn verbonden. Het ko- j kleine coupures is oorzaak, de speculatie doordringt in kringen, die gevolgen van een ongelukkige afloop geheel niet kunnen dragen. De grote van het publiek is veel vatbaarder beursgeruchten dan een solide laag Iers en beursspeciplisten. welke 1b-‘- de aard van hun befoep de ontwikkt*.. de nationale economie nauwkeurig Hoewel popularisering van de national nomie wenselijk geacht kan worde» Amerikaanse systeem niet ongewi Nederland ingevoerd worden. KONINKLIJKE GESCHENKEN AAN BOEREN Evenals vorig jaar heeft de Koningin ook deze zomer geschenken gezonden naar boeren in de door de oorlog geteisterde streken. Fokzeugen, gefokt op de Konh.klijke boer derij Het Loo werden gezonden naar 2 zwaar getroffen boeren in Zeeuws-Vlaanderen. Aan een groep kleine landbouwers in Groede en omgeving, die tezamen met een werktuigen vereniging voor coöperatief gebruik van landbouwwerktuigen hadden opgericht deed da Koningin een tractor aanbieden. itenland- Robert perconferentie ver- mening is, dat de mei slechter wordt, de aanvaarding van het plan- gewacht en tussentijd- lende Europese landen rijk en Italië noodzakelijla woordvoerder van het Neder Indonesië deelde o.a. mede, reeds reringsacties in het vindt er bezette gebied op voortg» .ten hebben opgele- wordt Heeft de burgerbe- door de medegeholpen de latsen te verdrij- zepublikeinse op- n de Veiligheids- ten. haalt hij lublikeinse ge- ..De Verenigde Staten zien zich geplaat Augustus j.l. voor een langdurige mllitajre bezetting van i zond vijandelijke gebieden, daar helaas tusse» aansejaar- geallieerden geen overeenstemming Ft I. dat „het reikt over de hoofdlijnen voor de regeling van moet de vrede" Met deze woorden, die president leder- Truman sprak op het Congres der Amerl- landen in Petrópolis (Brazilië), wer- ruchten over een spoedig terugtrek- inse troepen gedemen- 5 er de nadruk op. dat ie wereldvrede zullen inder vasthoudendheid, voor het behalen van jrwinnlng. Dit brengt mee dat taten hun militaire sterkte zul- tooid. Het rapport zal terstond aan de Veilig! raad worden toegzonden De Franse en A» lische consul-generaals die een bezoek bracht hebben aan Djokja welk bezoek „zeer bevredigend” noemden, zouden plan vandaag een bezoek brengen aan Java om informaties uit de eerste hand t» zamelen. OfficietJl werd bekend ge e-.ktaanse corsul-generaal gebracht aan dr Gani om ontwikkeling in de consul lichten. Men neemt aan, dat Foote dr. Gani er van op de hoogte heeft gesteld, dat de consulaire- commissie, heeft besloten militaire attaché's naar verschillende punt“n van Java te sturen om zich van de toestand op de hoogte te stel len. De Franse en zijn, naar A F P een inspectiet Re] BINNENLAND. NOGMAALS BEZÏTSVERSPREIDiNG Men vestigt er onze aandacht op, dat In Amerika het bezit van aandelen in fabrie ken en andere onderneminsen zoveel popu lairder is dan in ons land, hetgeen groten deels wordt veroorzaakt door het feit, dat In Amerika de aandelen veel kleiner zijn, de order sta» Hier kost een aandeel doorgaans nominaal schijnlijk bin» f 1000.- In Amerika heeft men aandelen (shares) van slechts enkele dollars. Het volg is, dat mensen met kleine inkon ▼eel gemakkelijker enig geld in aanó beleggen. ze Amerikaan-" bezitsverspreiding. worden. De grot, krijgt daardou gang van zaken in 1 de moeilijkhet nemingen fel is dit Amefi vloed op doch men gevaren, pen van speeul ■olgen Het Jat de T.R.I. op grote schaal laan op verschillende plaa vrijde gebieden daarbij op stee» wijze het beroep van de Veiligh» staking van de vijandelijkheden nege ze aanvallen waren veel ernstiger i» dan tot dusver gebruikelijk was De Nederland se verliezen bedroegen gisteren 3 gesneuvel den en 7 gewonden. Ten Westen van Batavia verdreven Neder landse troepen een formatie van de T.R.I., welke circa 30 man sterk was. In Oost-Java hebben republikeinse troepen een aanval gedaan op een suikerfabriek te Wo- noasik in het Probolinggose Vrij sterke troe- pen van de T.R.I. vielen Pasoeroean. Bangil doof en Woholedjo aan. Ten Westen van Soerabaja moest op ver- •chillende plaatsen Nederl artillerie worden gebruikt De T.R.I. beschoot op Oost.Java Ne derlandse troepen met mortieren Op Sumatra ■werd Pematang Siaqtar met mortieren be schoten .terwijl Lahat eveneens werd bescho ten De suikerfabriek te Paroendaja in de re gentschap Madjalengka op West-Java werd in brand geetoken. Op Oost-Jaca sloot de TRI verder de 'sluizen te Watoedakon. waardoor talloze sawahs droog kwamen te liggen en niet konden worden beplant. De voedselsituatie voor dc bevolking in het gebied ten Westen van jokdrto werd ernstig benadeeld. len van Kisarang op Sumatra werd v éauto van de assistentpresident beschot bij twee burgers werden gewond. L. u werden twee burgers ontvoerd. Op Java en Sumatra werden wederom derlandse patrouilles posten en bivaks schrten In de nacht van 31 Augustus zijn nese inwoners van Soember bij Cheri' een groep van de T.R.I. overvallen ningen werden geplunderd en daarna gestoken Vijftig Chinezen worden mist Ten Noorden van Tj’mahi in werden Chinezen door de T.R.I. In het gebied van Padang worden degene» die kleding en voedsel van de Nederlande» aannemen als verraders gebrand» dreigt. De se Zal Lovett, t klaard, toestand dat niet Marshall se als is. Het is duidelijk, slechtering van de gevolge van slechte o Frankrijk en de ui reserves getypeerd door de economische crisis in Engeland ons vroeg geweldige crisis kunnen storten, ten tijdelijkq maatregelen worden liever in de komende maanden dan gend jaar Onze missies melden, dat de toestand achteruit gaat. Op het mi» landse Zaken heeft dit en we zullen vóór het ei» beslissing moeten nemen. George Kennan, hoofd voor economische politiek van Buitenlandse Zaken zal 1 Parijs, waar hij aan de bespre!: pl&n-Marshall heeft deelgenomen, te hington terugkeren om rapport uit te bren gen. Ook Marshall wordt binnen 24 uur u.. Rlo terugverwacht. Lovett verklaarde verder, dat deskundigen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën thans de mogelijkheid van het vormen van een „pool tot steun der valuta-" bespreken om de financiële stabiliteit van Europa te bevorderen. Als de twee voornaam ste oorzaken van de snelle economische ach teruitgang in Europa beschouwt Lovett d» terugslag van de economische crisis in En geland en het feit, dat vele landen gedwon gen zijn, hun economie in de eerste plaats t<- richten op het verkrijgen van voedsel. ilnde- >ubli- De van m e\ ’trokken iche dep» rees en imieling» en dr Irootkruis de luiter De mini toespraak. Hbl»i verneemt in eudientie i jaa» ilgee ipbouw. rvatting productie i tot het weini ten nemen. die vraag. dat i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1