I SCHOONHOVENSCHE COURANT F?. schaptas rkwast en inhandel IET ÏN koenen Ijn acht PER ■lUaud" tuvidaccn STAD distributienieuws. Voortdurende opruiing vernielingen Gokken en wedden VIER BLADZIJDEN. 79e JAARGANG No. 197 MAANDAG 15 SEPTEMBER 1947 PRIJZEN VAN AARDAPPELEN. het juist ouder 18 is BUITENLAND. OVERZEESE GEBIEDEN. PUITWERK industriëlen Iers. Bish< GEMENGD NIEUWS. leunichoeneB* va» dan idel 15, Schoonhoven lingbing, imfletten wegens aftrek. i van Schle ROTTERDAM vaTi vier nois, he rsje het rertlj* 14 dagu CHROMEN i van alle soort»» l«n vijlen, pen en «telen >anmakari| luda Veemarkt). •we Markt theater or hen die iets beters wensen 17 Sept formal sselen ii HET FRAUDEREN MET TRIBUNAAL STUKKEN zo deze met ouden, omdat van het en deed kunnen "“■•echt- on- let zijn of wi| in die heerlijke - GOUDA mo- van ten van niet 3kst prils. overzicht tand is evolkinj 'b 450 1 de zo in lan- 6 - ToleL 334 NHOVEN MHOUEN DEVENTER ld. 1ste sold R vgn Fodt dr. gekozer srvoorz iinds id- ru- In gerinf van maak paarc «ChU5 15 3 i voor irdoor jelijkbr «voord Tho- dat jaren geleg- I. ROBINSON hrlicn” Het landse ring uD digd, heidsra; delijk In [rote wapei van iten, 1 Oorlog iurende 35 jaar het witte doek pleidooi voor matische film, laktgeapeelden rag 14 jaar. .TONING van Maastricht 2230. larbij zij i de bedt te ruimen, toen alle inli BINDS 189| >erd, het had hij iale bri- in de jold, r>e eenheid eval is ge- Brnationa- smede het e onderner Mi igen van het i (Arb.). Gevi de laats Iwenen noodkei Hoewel i in de eerste der Eierl.- de toestaiK onderzoek j N.-Holland te nemen toeg, >men lan- petten ,leibe- mogen papier- gaan de poor- vanzelf open. U- luidt In dit het Amt mtwoordc -■-teravond over l (gesproken ter g« bestaan van de 1 door en, ge- die de i van >e*lo- no- lijven ideur, :n in latste cht gebracht ig om de verdub- Niwin comité's in hier pol- v.terstaët Zodra 't laten van over de regelen. Nederland ig te gaan vlie- de Nederland- verboden met Brit- medegedeeld, jongetje zal wet er niet in n vier jaar voor zijp tan worden gesteld. Op staat een mili bedi reerd Lake sprekingen liepen .over Staten uitgenodigd zoi lid in de commissie zil werd tot lid van Ged. jaar later werd Staatspartij, hij gijzelaar lid van de vice-voor- >«<lng Ned< ijd toch niet 1 kunnen uitht t plan larcertificï ieuwe de zwaard) irgerij. 10 t.m. 14 j 20 30 37 30 10 25 10 37 3 in de winkel puntenwaar» Blden. Verschijnt Maandag. Woensdag en Vrijdag. Prijs bij vooruitbeta ling: voor Schoonhoven per 3 maanden 1.30; p. post/ 1.57K r 3 en 8 uur amber 8 uur ten zult tegen leland wor aan de Zui cel is thans hony Hope otate creatie «irbanks Jr. :enda” boven 18 Jaar. niet meer kaarten roken dringend :a»sa geopend. voorstelling 2027 uur. Vrijdag 9 15 uur. re I hoogd, i aardappe geprijsd verkoo per k| de. i - Harry Feia dijk gemaakt verbijsterend ze, die juist luktheid ons zijn de aantal schillende kled opnieuw vai nieuwe punter laten daarom hieronder van de puntenwaarde van eni Dr. VAN MOOK NOG NIET TERUG oorspronkelijk plan niet uit Amerika :erd. Op het laatste te blijven doch een irecteur van de Rege- Batavia, vloog op Schiphol nog enige besprekin- tvatt. de Australische zitting uit de aauBiiui. ronstateerd. een natuur' >ten is, moet to verder In afwijking van het is dr. Van Mook gistere» naar Nederland teruggen "•Jenblik beslc~' iet reisgenoten voorlichting! aar NederlarJ dat dr Van houden vernis legen plaatsen nr km. ten kampong gepl :ing van een pl rpdracht van de van stellingen, zulks te wei| woningen en Liberta, gtinggi alsm [en van de jrand verwoest. Op Zuiden van Balingbing. pamfletten ■Zuid-Sumatra werden waarin de bevolkii de strijd tegen de J, en. daar deze de strijd rie maanden zouden k 4 t.m, 15 is al» „durige droogte dermate ■‘rekking van bonvrij) w..der- of karnemelk 'cproducten noodgedwongen Ier dan in het voornemen jet worden. Met ingang irrtemelk. yoghurt ed r bon worden afgeleverd. en f 0.65 Maandag aan de zaal. Advertentiën: 1—18 mm. 1.80. elke mm. meer 010: cterde plaatsing halve prijs. Advertentiën tussen de tel driemaal de de de of iptie- weken gestaakt mogen zonde» NIEUWSBLAD VDDR ZUI DTIOLLAND EN UTRECHT J HOOFDREDACTEUR: W. KERREMANS. Uiig. 8. W. M. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN Telef. 397. Giro 13783. i van minister :aten en ontwerp onder lere gelegei igen bij TEXEL VERDWIJNT LANGZAAM. Reeds vele jaren strijden bevolking en over heid op de Waddeneilanden tegen de steeds knagende zee. Het eiland Vlieland wordt elk jaar smaller, hoewel het aan de Zuidzijde langzaam aanslibt. Op Texel is thans het zelfde geer Hoewel uitgeslot worden op Noordkust, op vrat massen daar verdi de vragen van betreffende ‘t oefen». >cvez, mini »den dat de Minis- Niwin bij het Ne- waarbij hij als het Niwin-werk aangaf, maar een daad van be- '"le handdruk van ver- die in Indië zijn {eloof, dat de bedoe- c door onze jongens jegetre- ing was lr. wacht van Mussert .-erd hij bevorderd nen, zullen een berc ist^rs van jber bijeen 1 de Britse ..ca. Jcevui, om kwestie verzocht. it Bevin aan Ruslai i. om ervoor te zorgen, dat Russische belast De heeft bevestigd, dat hij en consul beschoten zijn. Hij Z’ trailleur van een afstand van drie minuten gevuurd had, i slachtoffers waren gevallen. De Franse consul-generaal, Etienne Raux, heeft medegedeeld, dat hij en de Australische consul de volgende week naar Sumatra zul len gaan om daar de fronten te inspecteren. Radiorede van Prins Bernhard bei- gele- Ni- der Kruj den 1 werkj den worden ges hetgeen mogelijl van het peil der telijke zone. jaar gelee ^ent dr. Beel, de volk introduceerde ichte van ligheid, hartelijke handd ig met de man di Welnu, ik g« .cze handdruk jrepen is. roldaan zijn wij s"* zijn, ZOla.i •ns bij onz« uiyxt. Bernhard de i een Ier ven ondei’- beeft t “X K >uwen kin- NIEUWE BOUWPLANNEN Teneinde de wederopbouw te stimulereft is Rotterdam opgericht de „Nederlandse tot bevordering van het eigen huis den.»''. Deze komt allereerst met plannen voor de bouw van 402 woningen in Schiebroek Hoewel er van alle huizen een standaardtype gemaakt wordt, kan de adsplrant-koper. die deelnemer in de stichting moet zijn zijn huis naar believen doen inrichten. Het ligt in de bedoeling van deze stichting landelijk te gaan werken. Reeds bestaan er plannen voor Den Haag. Amsterdam Utrecht, Amersfoort. Breda en vermoedelijk ook Heilo. De stichting heoft een dagelijks bestuur met een uitvoerend di recteur terwijl er provinciale en gemeentelil- lijke besturen gekozen zullen worden. De stichting zorgt voor het verkrijgen van hypo theek. terwijl de deelnemers over een vastge steld bedrag moeten beschikken Broek (kort) Colb.jasje(h.) Costuum (2-d.) Costuum (3-d.) iropa Deml-aalson i»»« ,lw- van ‘nten niet alleen van de i gunstiger onderwijs- ,elde ■n d< irlijke verbetering niet toch voorlopig gerekend een verdere afslag van Texels aldus minister .Vos, in antwoord Tweede-Kamerlid ^/reesd moet worden, atste duinen binnen enkele j zijn en de in de polder aangc iting hoofdwaterkering zal worden, de zorg voor de waterkering br plaats bij de achtergelegen pol- :rland behoort, houdt Rijkswaterstaat tand nauwlettend in het oog. vk gereed is. zal met Ged. Sfi nader overlegd worden zeer kostbare maatre >elen practisch vrij van grond en inwendige gebreken mag de verbruiker per kg. wor- t.nf. 14 December 1947 11 cent, rder in de .bedoeling voor de irioden de onderstaande prijzen April '48 nt; na 31 prijzen, die voor goederen betas werden daardoor in de meest uite landen vergelijkbaar en het gevolg in de enkele tientallen jaren voor de eerste wereldoorlog, waarin de gouden i het grootste deel van de wereld een ve< geval dutf: lerikaanse 1de: graaf ONSCHULDIGE S.S.-OFFICIER, Het Amerikaans militair gerechtshof Dachau heeft Otto Skorzeny, Duits parad list der nazi's, die Mussolini heeft ontvo< onschuldig bevonden aan overtreding van oorlogsrecht. Volgens de aanklacht 1 aan het hoofd gestaan van een specu gade, die tijdens het Duits offensief Ardennen (België) in de laatste oorlogswin ter Amerikaanse uniformen droeg. 19 Offi cieren van zijn brigade werden eveneens on schuldig bevonden aan het overtreden oorlogsrecht en oorlogsgebruiken. van handel1 De wel voortbe- _._jend. menen, dat n de goud- ouden van lationale lang Europa zelfs zo 1 .tulr Direct., 0.1 De d« aan de marktstandpl dering duidelijk zich iaën nieuwe PU’ mee leeftijdsgroep v?n 4 to sten split8t ‘n de categor tot en met 14 jaar da( in de meeste gev! ring van textielgoeder deren van 4 tot en met dan voor die van 10 tot Prins Bernhard heeft gist« de zenders een rede uitges éénheid van het 1-jarig L win. Het is nu een teh-Presidei derlandse grondgedac geen liefdadi grijpen, een standhouding plicht doet. V ling van deze daar begi Voldaan zijn dat ook niet zi vaardigde wei vervuld blijft. Prins Bernhard gaf een werk dat reeds tot stan^ ii een beroep op de bevr" belde activiteit van de het land te dragen. HET CONSULAIRE ONDERZOEK. Britse consul-generaal, E. T. Lambert, bevestigd, dat hij en de Australische ■1 beschoten zijn. Hij zei, dat een mi- leur van een afstand van 100 m. twee tot minuten gevuurd had, maar dat er geen doffers waren I - "onsui ren naar Nederland teruggeket ogenblik besloot hij nog zijner reisgenoten de dii rings voorlichtingsdienst uit wel naar Nederland. Hij deelde mede dat dr Van Mook i gen wilde houden met Ei minister van buitenlandse zaken d.e zal nemen in de commissie van dHte Veiligheidsraad, F AMERIKA DE NEUTRALE DERDE? Amerika wordt thans genoemd als de derde mogendheid voor de drie landen-commissie, die de Indonesische kwestie op verzoek van de Veiligheidsraad zal onderzoeken Herbert Evatt de Australische minister van buitenlandse zaken, heeft langdurig geconfe- met Belgische vertegenwoordigers in Success. Vernomen wordt dat de be- r de vraag of de Veren. >uden worden als derde itting te nemen. AMERIKANEN EXPERIMENTEREN MET DUITSE RAKETBOM. De Amerikaanse marine heeft aan boord van het 45.000 ton metende vliegtuigmoeder- schip ..Midway proeven genomen met het afschieten van een Duits V-2 wapen. Het prcjectiel exploiteerde na een afstand te heb. oen algeiegd van tien km, en de autoriteiten verklaarden, dat de proef volkomen geslaagd is. telsel van delijker is dan dat van te laatste kan men al- zelf de weddenschappen »n direct bij het in ont- het ticket het te verwed- 1 storten. Bij de bookmaker kan men iet terrein en telefonisch de wedden- Bven. is nog het r de «paarcertificaten en daar- het nieuwe ontwerp wel om de onder zware nog zwaardere belastingen burgerij, gelegenheid te ge- te gaan wagen bij het wedden waarvan het grootste deel der veel meer weet dan de zoge- tips, die de totalisators doen ver- ide het verlenen tening voor studfei jeschool, is studenten ich tevens ie hogere oi Bedoelde rege- op grond van de om- elangen van de krijgs- «n gediend met een echnische Hogeschool na het candidaats- linister hierdopr de jongelieden met een opleiding tot kader was. dat KARNEMELK TyEER OP DE BON De melkproductie is al» gevolg van langdurige droogte dermate gedaald, dat verstrekking van bonvrije karnemelk en uit onder- of karnemelk bereide consumi melkproducten noodgedwongen twee eerder dan in het voornemen lag moet worden. Met ingang van heden karnemelk, yoghurt ed niet meer KRUPP SPOEDIG MET DE GROND GELIJK De Britse militaire regering in Duitsland is voornemens het besluit van de vier gendheden om de grote wapenfabriek Krupp met de grond gelijk te maken, spoedigste uit te voeren. Dit is aan de Duitsers medegedeeld twee hooggeplaatste Britse autoriteitei neraal-majoor Bishop, plv. stafchef, c raad van advies van de zone toeéprak, en William Asbury de districtscommissaris voor Noord-Rijnland-Westfalen, die hiervan in Es mededeling deed aan de Duitse plaatse- regeringsautoriteiten, industriëlen en vakbondsleiders. Generaal Bishop zei, dat de 16.000 arbeiders Krupp-fabrieken te werk zouden wor- gesteld in een staalfabriek, in reparatie- cplaatsen voor locomotieven, die niet zou- gesloopt, én in andere fabrieken, jk zou zijn door de opvoering Duitse industrie in de wes- Van eerste heer Fiéve Woord: De regeling betreffen) Uitstel van eerste oefei van de Technische Hog) gunstiger dan voor de Landbouwhogeschool, doei dan voor studenten vin dt inrichtingen in het algemeen, hng kwam tot «tand - •tandigheid, dat de bel_..„ macht ten zeerste worder tan de studenten der Teu».» t» verlenen uitstel tot r examen, aangezien de min.»» beschikking krijgt over jor~ groter geschiktheid voor bij bepaalde technische dienst. DE MIJ. NEDERLAND GAAT TOCH VLIEGEN De Stoomvaart Maatschappij heeft besloten onder Britse vlas gen. aangezien haar dat onder d» •e(in samenwerking met de K.L.M is Zij heeft laartoe contact gezocht •e instellingen en personen De nieuwe onderneming draagt de naim Van de British Nederland Airservices Ltd. Zij begint met twee vliegtuigen. Het werkterrein i* het Europees vasteland en Engeland BEVIN EN HET GOUD. De Engelse minister van Buitenlandse Za ken Bevin heeft onlang» uitgeroepen: „Laat Amerika de milliarden aan goud, die het in Fort Knox heeft opgehoopt, weer in circula tie brengen De Amerikanen hebben daar geen officieel antwoord op gegeven, doch een der Amerikaanse kranten maakte de honen de opmerking, dat Bevin beter deed steenkolen dan naar goud te graven, merkwaardige van ait spottende antwoord is, dat het volkomen juist is, want de Britse moeilijkheden worden meer veroorzaakt door gebrek aan kolen, dan door gebrek aan goud. Kon Engeland zijn productie vergroten, dan zouden meer goederen voor de wereldhandel voortgebracht worden en dan zou automatisch het goud uit de onderaardse gewelven van Fort Knox te voorschijn geroepen worden om zijn traditionele taak weer op te nemen. Wat is immers de taak van het goud in de moderne maatschappij? Het gaat niet om het gebruik van gouden munten, want het is in Ult Amsterdam, het geheel niet practisch grote bedragen in ,ewtrks‘.cning in I baar goud te betalen. Doch goud heeft het (jen was tot de N grote voordeel, dat het een hoge en weinig hij sportleraar bij veranderlijke waarde heeft, die door alle geworden volken der wereld, voor zover zij aan de han- tot konst del deelnemen, erkend wordt. Goud is «teed» voor h) inwisselbaar voor plaatselijke munt en is alleen maar ged) aaardoor het middel bij uitstek om er de ruil- iintr in Duitslanc waarde van de verschillende muntsoorten in de niets voor uit te drukken. Zolang dit vlot ging, verliep letje Bink. de Internationale handel gemakkelijk, dank door de led) zij deze „gouden ttandaard”, die het mogelijk werd. Ook e_ maakte zonder formaliteiten geld van het ene van deze lijfw land om te wisselen in dat van een ander. De medewerkster BONAANWIJZING RIJWIELBANDEN Het C.D K. deelt mede, dat t.m. 30 Septem ber a.s. op de bonnen A 01. A 06, A 16 en A 21 van het inschrijvingsbewijs voor eerste verstrekking van rijwielbanden per bon één tourbuitenband kan worden gekocht. Voorts zal men op de bonnen B 01. B 06, B 16 en B 21 van genoemd inschrijvingsbewijs één tour- binnenband kunnen kopen Op bovengenoem de bonnen kan rechtstreeks worden gekocht. Inwisseling bij de diuiributiedienst tegen bandenbonnen is niet nodig. De nieuwe puntenwaardering Zoals wij reeds in ons vorig nummer kon den berichten zijn de aantallen textielpunten dfe voor verschillende kledingstukken ver schuldigd zijn opnieuw vastgesteld Vandaag wordt de nieuwe puntenwaardering van kracht. Wij laten daarom hieronder een op gave volgen van de puntenwaarde van enke» le belangrijke artikelen. 15 j. er. ouder 35 50 60 45 15 40 15 50 o.br. (k.) 6 ietailhandel is verplicht I marktstandplaats enz de :htbaar vermelden. puntenwaardering is de -» tot en met 14 jaar ge niën 4 tot en met 9 en 10 ir. Dit heeft het voordeel, vallen de puntenwaarde- jren, bestemd voor kin- 9 jaar lager kan zij» en met 14 jaar. HOEDEN ENZ. VRIJ VAN DISTRIBUTIE. Het C.D.K. deelt mede, dat met ingang van 15 September 1947 alls soorten mutsen en "i zonder inlevering van textielpunten mogen worden verkocht en afgeleverd. Een jongetje vaTi vier jaar, geheten, uit Illinois, heeft bij e) zijn achtjarig zusje het meisje n uit een jachtgeweer met afge dood. Voordat hij schoot had zij heeft mij geslagen. De officier van justitie heeft medegedee dat geen vervolging tegen het jongetje worden ingesteld, omdat de wet er niet voorziet, dat een kind van vier jaar voor 2 daden verantwoordelijk kan worden gestel Van officiële zijde worden de volgende bij zonderheden vermeldt over de toestand: de republikeinen beschouwen de door de Neder landse troepen bezette gebieden als vljande- Ijjk land, waarin zij ten oorlog trekken. Si de stopzetting van de opmars van Nederlan) se troepen zijn de republikeinen steeds bn taler geworden. Er vinden talloze beschietin gen plaats van Nederlandse patrouilles en detachementen, terwijl ook vernielingen en plundprpartijen aan de orde van de dag zijn. Op West-Java zijn weer verschillende brug gen vernield. Op Midden-Java werd in de omgeving van Salatiga de bevolking geterro riseerd. In het gebied van Banjoemas zijn talrijke bruggen vernield. De tapiocafabriek bij (dnggapoera is verwoest. Ondernemingsgebouwen van Kota Blater, ten Zuid-Westen van Djemberdie, voort kort nog volledig intact, zijn thans in brand ge- stoken en vernield evenals een verder' zuid waarts gelegen fabriek. De waterleiding tus sen twee plaatsen nabij Pasoeroean is ver broken en 40 km. ten Zuidwesten van Banjoe- wangi is een kampong geplunderd. De bevolking van een plaatsje nabij Ma lang kreeg opdracht van de republikeinen tot het bouwen van stellingen, maar velen had den de moed zulks te weigeren. Op Noord- Sumatra zijn woningen en fabrieken van de onderneming Liberta, 30 km. ten Zuidoosten van Tebingtinggi alsmede het krachtstation en woningen van de onderneming Nijkerk ooor brand verwoest. Op Midden-Sumatra, ten Zuiden van Balingbing. werden wederom anti-Nederlandse pamfletten verspreid. Op Zuid-Sumatra werden pamfletten ge vonden, waarin de bevolking wordt aange spoord de strijd tegen de Nederlanders voort te zetten, daar deze de strijd toch niet langer dan drie maanden zouden kunnen uithouden. Voor consumptie-aardappelen van oogst '47 zullen met. ingang van heden maximumprijzen gelden. De prijzen zullen in de loop van de tijd stijgen in verband met de kosten van be waring. Voor aardapp) en zonder uit ten hoogste aan den berekend: t Het ligt verder in de .bedoeling volgende perioden de onderstaande vast te stellen: 15 Dec. 1947 t.m. 26 i 12 cent; 27 April t.m. 31 Mei 13 cent Mei 1948 14 cent. Voor thuisbezorgen mag één cent per kg. meer worden berekend. Bovenstaande prijzen mogen voor de bete- kwaliteiten met één cent worden ver- indien de kleinhandelaar daarnaast >elen in voorraad heeft en duidelijk i op een in het ooglopende plaats ten >op aanbiedt tegen een prijs, die één ct. ig. lager ligt dan de hierboven genoem- Zoals we indertijd hebben gemeld, werden mr. Vhn der M. adjunct-secretaris van het tribunaal te Leeuwarden en een variete-ar- tist A. W. C. van H. gearresteerd op grond van het feit, dat zij stukken uit dossiers ter inzage zouden hebben gegeven aan derden. Voor de Leeuwarder rechtbank stond than* terecht genoemde van H., die er van beschul digd werd dat hij opzettelijk en met mede weten van mr Van der M een aantal stuk- den zou hebben gelicht uit een dossier, be treffende B, deze zocht van H. op en maak te met hem een afspraak in overleg met de politie. Terwijl deze verdekt was opgestelti, werd over de conditie» waartegen de stuk ken zouden worden afgegeven, onderhandeld Aan het einde van deze onderhandelingen werd aan verdachte J 2.000.— ter hand ge steld. De i verdui men heeft allerlei ing irdoor gen verricht u.iden clearing ipensatle-n »»ersen. 'Steem tot iislotte allerl voor 1 ~»risme, land ook lering van de wisn goudbasis economisch kon t :en. Doch ten koste van hoeve» reaucratie en met opoffering, armslag voor de internationale wereld heeft dan ook .indsdien staan, doch heeft geen bloei meer gek) Het is natuurlijk niet juist te i- dit komt door het vasthouden van voorraden. Veeleer is het vasthoudt het goud een gevolg van de intern) economische ontwrichting. Zo nog in volle productie was en het na de oorlog nog kon teren op oi dom, op overzeese gebieden en op l gen in Amerika, ging het nog net. 1 die vermogensbestanddelen stuk voor stuk, hetzij verwoest, hetzij verloren, hetzij ver kocht, hetzij in de lommerd gezet zijn, is Europa net zo arm als de mensen, die op het eind van de oorlog hun linnenkasten hadden leeggeruild voor voedsel, doch niet gene verdienden om met de nieuwe inkomst tegelijk de lopende uitgaven en de wederaan- vulling van hun linrienkast te betalen. Intussen is er nog steeds geen betere geld- waarde-maatstaf gevonden aan goud en Be vins verlangen om het goud weer in circula tie te brengen is dus begrijpelijk gene maar het goud zal eerst in circulatie kor als de voortbrenging van goederen in de 1 den, die aan de wereldhandel deelnr" voldoende groot zal zijn om de national hoefte te bevredigen. Dan wordt het geld weer ,,goud waard" en ten van Fort Knox vanzelf oj Het „sesam open Uluidt produceer! En daarom had 1 blad gelijk, dat aan Bevin ai liever naar kolen, dan naar goud. waarin de gouden standaard in grootste deel van de wereld gold, deze wereld een veel grotere economische vertoonde, dan sindsdien ooit het gev; weest, alle fraaie theorlën van Intel le samenwerking ten spijt. Het was de gro*e crisis van 1929, die economische samenhang van de wereld havende, dat in 1931 het Britse Rijk en 1934 de Verenigde Staten de gouden sti aaard los moesten laten, d.w.z. dat de vrije inwisselbaarheid van papiergeld in goud werd afgeschaft. Toen was het niet langer mogelijk dat het goud zijn rol van internationale waar- de-arbiter tussen verschillende soorten pa piergeld vervulde en men heeft toen met gro te vindingrijkheid allerlei ingewikkelde sy stemen verzonnen, waardoor niettemin inter nationale betalingen verricht konden worden. Daai door ontstonden clearingsinstituten, hai- delsverdragen, compensatie-transacties en al lerlei fictieve koersen. In Duitsland had Schacht dit systeem tot perfectie gebracht zodat daar tenslotte allerlei soorten ..Mar ken" bestonden voor verschillende doelein den (handel, toerisme, rentebetalingen enz) waardoor het land ook zonder de automati sche regulering van de wisselwaarde van de munt op goudbasis economisch kon blijven doorwerken. Doch ten koste van hoeveel bu- hocveel De tbe- DUITSE OOGSTEN HOGER DAN GESCHAT De oogsten in Zuid-Duitsland schijnen zo ver boven de officiële schattingen van Duit- nonen- se zijde uR u komen, dat het Amerikaanse n“ar militaire bestuur in verschillende staten or- der gegeven heeft het verschil tussen schat- >ora is. ting en opbrenggt na te gaan. Amerikaanse ambtenaren gaan daartoe de boerderijen langs. Men vreest, dat van de surplusop- brengst veel lange zwarte wegen zal verdwij- MUSSERT HEETTE ..BOLLETJE BINK" Bi) zijn lijfwacht verrassende carrière Het Amsterdamse Tribunaal heeft de zaak behandeld tegen de 23-jarige H. P. Eillebrecht uit Amsterdam, die in April 1943, toen hem ,ewtrks‘clling in Duitsland w.chtte tje den was tot de N S B. Door bemiddelini hij sportleraar bij de geworden. Na enige tot konstabel. ‘iet tribunaal verklaarde E. dat hij dit :~iaan had aan tewerkstel- land te ontkomen Hijzelf voel de partij en evenmin voor Bol- zoals naar hij zei Mussert ien van zijn lijfwacht genoemd een van de broers van E. was lid ijfwacht en on zekere dag was een van Vrij Nederland bij hen ge- HET IJZEREN GORDIJN. De dertien Engelsen, die in de oorlog met Russische 'vrouwen zijn getrouwd, maar geen verlof kunnen krijgen om deze naar Enge land te laten overkomen, zullen een beroep doen op de vier minist'rs van Buitenlandse Zaken, die in November bije en komen. Zij hebben aan de Britse ministe Eui.emandoe Z ..tn. Levin, om een houd over deze kwestie verzocht. Zjj er op aan, dat Bevin aan Rusland zou gen. om ervoor te zorgen, dat de 13 Vroi niet de zware Russische belasting op de derloosheid behoeven te betalen. HARDE WOORDEN TEGEN RUSLAND. Uit Amerika. 1 Amerikaanse ministerie van Buiten- se Zaken heelt in een officiële verkla- de Russische regering ervan beschul- „een grote meerderheid in de Veilig- raad die inzake de Griekse kwestie dui- omlijnde wensen heeft te dwarsbomen de verklaring werden Bulgarije, Joego slavië en Albanië ervan beschuldigd, de Bel- kan-commissie der V.N. tegengewerkt en haar onderzoekingen gesaboteerd te hebben. Deze landen zouden op uitgesproken wijze de Griekse guerillastrijd aangemoedigd en ge steund hebben. VERLIEZEN VAN DEZE WEEK De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de afgelopen week de na volgende verliezen ztfn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE: Geen verliezen. KON NED. LANDMACHT: Serg. J B. Th. Eibers, Nijmegen: sold. J. Balder. Weesperkarspel; sold. M. Boon stra Tietjerksteradeel; ipld. 1ste kl. A van der Engh. Haarlem; sold. A. Prins, Scheveningen; sold. P. Heek. Amsterdam: sold. 1ste kl. G J. van Zadelhoff, Velp; sold. A J. Herwijnen Rotterdam: sold, j Kooper. 's-Gravenhage; serg.-maj. M. Kamperman, Utrecht; sold. 1ste kl. W. L. Balkema. Groningen; sold R Kier*. Tietjerksteradeel; sold A vgn Roesen- beek Haarlem; serg. C. M. Fodmer. Am sterdam' korp A J. A. Koellmann. Alk maar; sold. W. JIuisman. Delft, sold- C.R Jansen Herwenen Aerdt; korp J. van Kampen. De WljlC sold. 1ste kl H. E. Lammerts. Enschede; *old. J. S. Ach- terkamp. Hengelo het ).«t 1911 heelt de Nedeflandse re- Sehffh ig een einde gemaakte aan het afsluiten bezit" Des weddenschappen op de renbanen en ikte daarmede tevens een einde aan de rdenrennen. Zoals vooraf was gewaar- _„jwd zou. het niet mogelijk zijn die éport te blijven beoefenen indien de totalisator.d.i. de man, die de weddenschappen afsluit, niet tneer toegelaten zou worden. Er weiden nog wel concoursen hippique georganiseerd, maar zo’n concours is iets geheel anders dan een wedstrijd tussen renpaarden. De africhting en training van renpaarden hield vrijwel op en de paardenfokkerij verloor zeer veel aan betekenis. Dat is gedurende 26 jaren zo gebleven en nu in deze zorgelijke en moeilijke tijd, waar in de urgente vraagstukken elke regerings persoon moeten achtervolgen, komt het lands bewind ons verrassen met een wets ontwerp tot wederinvoering van de totalisa- tor. We begrijpen op het ogenblik nog niet helemaal of die kwestie plotseling een dringende behoefte is geworden dat in tijd van grote spanning, de Kamers zich so'n wetsontwerp moeten gaan bezighot Het verbod is destijds uitgevaardigd, oi de toenmalige regering hqt verkeerd achtte, publiek op de renbanen gelegenheid xreeg tot wedden, maar het gokken op de beurs bleef geoorloofd en ‘s lands bestuur handhaafde eveneens zijn eigen loterij. Van deze drie soorten loterijen is de staatsloterij wel de onschuldigste. Men koopt een twintig je of een groter lot, enkelen trekken een prijs, een groter aantal komt er met eigen geld uit en het grootste getal medespelers wordt met een niet teleurgesteld. De deel- nemenden kunnen niet meer verliezen dan hun inzet en de lange duur van de trekkin gen met de perioden van rust tussen de ene 4 irtkking en de volgende, doet de opwinding luwen. Op de beurs kan men spelen met geld dat men niet bezit, en men kan goederen ver kopen die men niet heeft, de koersschomme lingen van elke dag veroorzaken een ner veuze stemming en de verliezer, zijn in staat de speculanten te ruineren. Ook op de ren nen kunnen belangrijke bedragen verloren worden en in Engeland en Frankrijk, waar het wedden zeer levendig is, hebben heel wat wedders hun gehele bezit verwed. In Enge land heeft men het stelsel van de „bookma kerswat nog verleid» de totalisator. Bij deze leen op het terrein j afsluiten en moet mei vangst nemen van den geld -x— buiten h< schappen opgei Aanhangig i Lieftinek, van naast doet vreemd aan, aorgen en gebukt gaande ven haar geld •p paarden, wedders niet naamde apreiden. Sparen en spelen of wedden zijh twee te genover elkaar staande begrippen. Maar met dat spaarplan schijnt het niet vlot te gaan en misschien heeft de regering nu gedacht: la ten we het publiek wat afleiding en finan ciële troost geven met een gokje. K. allerminst en wij olang er nog één geve ie jongens in Indië komen en had hen uitgevraagd over het doen en laten van M.usfièrt. waarbij zij in vertrou wen vertelde vdat het in de bedoeling lag Mussert uit de weg te ruimen. Volgens be schuldigde heeft hij toen alle inlichtingen ge* geven. In September 1944 vluchtte E. naar Duits* land en voegde zich daar bij zijn familie. Met de capitulatie kwam hij in handen van de Amerikanen die hem tot ambtenaar van gouvernementspolitie aan het hoofd van kamp van D.P.’s - aanstelden. Op 1 Aug. I werd hij echter gevangen genomen en tot Februari van dit jaar in diverse genkampen in Duitsland rondgezworven ibunaal zal op 24 September a.s. advle» uitbrengen. VIERJARIGE MOORDENAAR. In Amerika, B|Uy Taylor een ruzie mei met een schot 'gezaagde loop ge ld Billy geroepen! officier van justitie vorderde liaterlng 1 jaar en drie maanden BINNENLAND. MR. DR. F. J. WTTTEMAN BENOEMD. Minister van Binnenlandse Zaken Met ingang van heden heeft H. M. de Ko ningin benoemd tot minister van Binnenland se Zaken, mr. dr. P. J. Witteman uit Over reen. Mr. dr. Witteman Staten gekozen in 1935. Twee jaa. bij ondervoorzitter van de R. K. Van Mei tot December 1942 was te St. Mlchelsgestel, in 1945'46 Eerste Kamer. Hij is thans nog Bitter. In een vorig nummer berichtten wij reeds iat deze benoeming te verwachten was. MORGEN MILLIOENENNOTA. Na de officiële opening van de Staten-Ge- heraal komen morgen de beide Kamers om 3 uur afzonderlijk bijeen. In de Tweede Kamer zal dan zoals gebruikelijk is door minis ter Lieftinck de Rijksbegroting 1948 ‘worden aangeboden. Verder wordt, zoals steeds in de ze zitting, de nominatie opgemaakt voor de door de Koningin te benoemen voorzitter. De vergadering van de Eerste Kamer is Uitsluitend gewijd aan huishoudelijke zaken. UITSTEL EERSTE OEFENING VOOR STUDENTEN »n het Tweede-Kamerlid Von- nde het verlenen van uitstel ïning voor studenten, heeft de lister van Oorlog geant- PERZIE NIEUW TWISTPUNT De Amerikaanse ambassadeur in Teheran, Adden. heeft beloofd, dat Amerika de Iraan- Allen heeft beloofd, dat Amerika de Iraan- het oplossen van haar moeilijkheden. „De Verenigde Staten hebben zich tot doel steld de volkeren der aarde te bevrijden de vree» voor agressie Wij zijn vastbi ten in Iran (Perzië) en overal waar dat dig mocht blijken deze politiek te blij volgenaldus 'de Amerikaanse ambassac. Deze belofte wordt in politieke kringer Teheran zeer belangrijk geacht. De. lai weken heeft Rusland weer toenemende pres- sen sie uitgeoefend om de nog niet bekrachtigde lijke overeenkomst voor de oprichting van een Iraans-Russische oliemaatschappij die in feite de Iraanse olie in Russische handen zou spe len. eindelijk in werking te stellen. Op het programma der nieuwe regering staat als eerste punt de aanvrage van een militair crediet aan de Verenigde Staten ten bedrage van 25 millioen dollar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1