I SCHOONHOVENSCHE COURANT Tweehonderd gram brood minder. ttjr Ook verlaging van melk- Naar een vreedzame oplossing Oorlog ónmogelijk ontoelaatbaar en i Kippen en Einden. Weer op de Haven 79e JAARGANG JVo. Hl 4BER 1947 VIER BLADZIJDEN. WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1947 NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT BUITENLAND. een on- ord, Indi Amsterdam—Java. van de GEMEENTERADEN. de dez ten in en kaasrantsoen bij Bevi DE AMERIKAANSE HULP AAN EUROPA. jk d irtijt ende het pen Het expc laft te ot voeds tot edoel van peil welke binnen de vastgestelde pe- ,_k~ J zijn het eigen- r__. aan 1 worden, is met uit ten te igen zout B deze i In bui, krac te vei i heeft iert wt fovember *-*•: KOSTHUIS dorp). Brieven aan 'DRIAAN - C 57. Hoofdredj W. Kerremana 8. W. K VAN NOOTEH, SCHOONHOVEN. Telef. 207 Giro 13763 lg, (w. laten Dr. Beel beg< sdwezen te b' rder was f’- 1 Vervolgen* jan de donesie handellt raad. L verwachten noch tot het volle be- .1 der iraken, lul- wigden deelde V. tot irwaardelljk. en een htenls. genoemde kringen izakelijkheid inziet teneinde een onder- an goederen te voor buiten het congres —middellijke hulp zijn Br, indien Bn de haar r thana V.rachtjnt Maandag Wo«n»dag mi Vrijdag Prij» btj vooral tbeta Itog: Voor Schoonhoven per 3 paandw f 130. pt pori f 137% de binr dooi woo erke nen blijv vooi daar bestal dat 1 die Xr raa<_ li niet ing de irdbare moge- lunle, die reeds laken, ceurd. ver- jebruik .a uit- .elij- oplevere t voorooi melk. dit peil i fen wordei oliën en i ie productie de voorzienii •wenst. betreft, lan i orloj Nadat gedurende enige maanden ons mensl inribnninnr rle inanna hr>of+ rrohnrl nnri litiek< mach mensliev derdaad Oost-Indonesische rege- om de Neder. igen in een bereid hieraan te voortgt aich voor tot de tie. die de verdoel die versch spel zette bevrijdlng het een »n distri- j. zwaar» ver ven Blijk te pc ilitiek en economi □ruggen. Het is het welzijn van regeringen trach- bereiken inplaats punten waarop men ernationale nood-voedselraad kon bij rijzing aan Nederland onvoldoende houden met onze gestegen behoefte iport. wtverzorghig! gymnastiek en Sportmassage 3oud)ngsgymnastle)( J. KOK oegd para-mediena 134 - Schoonhoven uren dag en Donderdag 1—3 t»ur. NIET MET PIJNI iden wil- krachten egh.. Rh. 1*1. Reds 7-, S'/ï mnd. 7.50. 8.-; 5*^ mnd. 9.- 'den gratis ingeënt hakt Campb. Loop» Rh.' P. at ltsholen stu- in stapte aan 1 vinden om ompelde b" tever basil tot het oude l. Het dus uit leri- f" dol- jet van de ker totale in de ird dol- streft, zijn de deel- in de komende vier >g geleden verliezen DI5TJUBUTIENIEUWS. tegen 1951 het bereik, peil voor aardapf ke mat tieverhc nood kantoor de ingang heeft gehad aan. de Lange Meistraat is heden weer het kantoor aan de Naven met een nieuwe ingang in gebruik genomen. auto- dèr Ne- zijn zij 85J4 mnd. 'den gratis ln| hakt Campb. 1 mnd. 5.. p. at. •48 f 5.50 p At. br. ’40 6.50 p. de leg. •ENDERPARK B LEGGENDE KIP” ig 70 - Veenendaal i oude bekend! ■ndlg Bvrtau an 3 GOUDA iesin alle Notaris* ten Deurwaarders, handeling van alle szaken, pachtza- ingsconflicten.enz i contracten en re- Landbouwboek» enz. gen laag tarief. ERZORGSTER Groene Kruis" t* c aan de iJssel 5—14 11- 11- □r per- ter per ft één lijk. met boete vajj 21.9 ta Sabang. 30.9 18 uur van ‘tonale Garde v..ten in de m in staat iet burgerlijk dag te ver» gebrek ;aai{ Van i, het laat Bk zal op- >r ernsti- die ter o.m. het óerde de yerdad ■n voorwaardelljli FUSIE VAN SUIKEREI Ledenvergaderingen van hebben beslist, dat ed suikert» bergen. Roosendaal e i--zunen [de Cc stigJ ing van de gere wjl zij Inderdai ■renlgde Staten i zal de leidir tructleve c cheppen lublikeinse herenigde lerlands-*-Inc ie same allen de overtuiging, dat het zal zijn, zelfs in kan "worden verkregen, ons vermogen ligt, om .J van nationale Inspan- lijstand een gezonde toar telaer van Oostsrhout, da Br van Buitenlandse Za- slotzitting van de confe- lam der regeringen van België, en Nederland” het woord en onder meer het rapport der con- en zei: „Het rapport vormt n wel- overzicht van de moeilijkheden, zestien deelnemende landen het ben moeten bieden, maar het i« uitdrukking van de geweldige po- it om zichzelf AdvartantlMi 1-18 m.m. f 1.80. «ik» rn.cn. mwr f 0.10, dardn plaautog halve prij». Advertentie» tuwen d» tekst driemaal de pri|». leider van de socialistische t hetzelfde geëst op het rlijn. Republlék lanjjs vreed-' g van de gereken moei- iad aan de van Indq- leiding moetert 'afdeling elementen, die van welvaart gebied, en Staten van idoneslsche lenwerking tus_ v.ecl alle volken in Javi ".arte gaat. een be- >n gedaan, len. er daar- king nu meer toede dienst» w mneling inden hulp tot het dat ze hebber >r particuliere male Bank nen de itelndelljke verantwoordelijkheid voor ^ig van veiligheid en recht ook gebied der Republiek, die zefls sldent der Republiek in zijn ant- i Amerikaanse alde-mémolre werd 1 bestaan.. Mochten bln- Republiek toestanden een gevaar vormen Verre Oosten, mocht t en terreur blijven I er van overtuigd, inden voor/lde taak, valken op it yndonesi- e waarbor. Voorwaar- i en gee»- te Vrijdag, na een twee uren een ge en drie maanden j|on van Heemstra, l fer teen gevangenis- Sanden met aftrek draal J. Pl J. Pe- fek van voorarrest lian Haastrecht een 1 van een jaar i wegens mooi 'i,wluitlokklhg tö^Wijf wederree ededaderschi j van deze vi t en ontzettij ide macht Duitsland wil meespreken. Jakob Kaiser, voorzitter van de Christe lijke democratische unie in Duitsland heeft op een vergadering te Weimar de eis gesteld, dat op de conferentie van ministers van Bui tenlandse Zaken over het Duitse vredesver drag te Londen, welke in November gehou den zal worden, ook Duitse vertegenwoordi gers (aanwezig zijn. Wilhelm Pieck, 1 Eenheidspartij heeft partijcongres te Berl worden toegelaten, indien zij hierom verzoch ten. Tenslotte zeide Trygve Lie, dat de huidige situatie naar zijn vaste mening geen bedrek ging vormde van het bestaan der UNO. 1.31.90 ha., liggende m ilaasVersluis, waarbij i •den, genaamd De f 3500, waartoe 1947 werd met overeenkomstig nog eens voorstellen ïwijzigd. De nieu- ;rste loslopende 10, terwijl men 5 veel mag houden als men ïonden, eerste hond f 4, nbepaald aantal, ïr. Maandag vrij, Donderdag f 25, f 5. en 's raid ing en begroting elk f 1. Verklaring van ig. dat slijke Mook heeft tot ing gegeven. De ■al worden opg« nraamelljk Indoi ERRASSING. aak behandeld van tezamen met en- hadden gevormd e de bezetting fout ie weg te ruimen, en op Sinterklaas- acht in Den Haag ms echtgenote en jstje van de heren it-koionel J. M. A. n, de toenmalige taf J. Drost en de i te 's Gravenha» tijdelijk wor- toeslag Van 50 am voor personen van 1520 jaar blijft landhaafd. Zodra een verminderde, aan voer van slachtvee geen extra-vleesbonnen meer mogelijk maakt, zal het kaasrantsoen weer worden verhoogd, zo mogelijk tot het oude peil, terwijl het tevens in de bedoeling ligt tezelfder tijd het basis-rantsoen van 150 gram vlees per week tot het oude peil van aoor uvpcrktê 200 8ram te verhogen. Het vleestekort van (jat een njeu eigen productie zal dus uit import moeten ln het Koninkrijk -orden eengevuld. |n tot stand komt, nieuwe structuur ing van de com- opderzoek naar de mogelijk- kap deze dagen worden te- Het vee. Door de droogte is er dit jaar gebrek aan gras geweest. De oogst aan hooi, stro en ruwvoeder, zoals voederbiet N.E.~ 1 50-60 pet van normaal. Dit heeft gelei het teruglopen van de melkproductie. Aan vankelijk werd de in het productiejaar 1947- 1948 van de veehouders te ontvangen hoe veelheid melk op 3.2 milliard kg. geschat 'n Nieuwe raming is op het ogenblik moeilijk te maken; met een verlies van tenminsta 200.000 ton moet rekening worden gehouden. De regering, aldus de mi uister, tracht het peil van de rantsoenering zo goed mogelijk te handhaven, maar zij mag het er niet op aan laten komen. Het eind zou dan de lasten moeten dragen. He't gaat er om onze voed selpositie zo goed mogelijk te beveiligen door het voeren van een voorzichtig beleid. En zo is de regering er toe gekomen reeds that de rantsoenen, als hierboven vermeld, verminderen om kritieke perioden in de I komst op te vangen en te ingrijpende snoeiingen te voorkomen. De besparing t deze wijze bereikt, geeft een belangrijke v lichting van het tekort. WEER LAND- EN STADSBONNEN? Het ministerie van voedselvoorziening en bet Centraal Distributie kantoor overwegen de mogelijkheid van het wederom Invoeren van verschillende bonkaarten voor grote ste den en voor het platteland. Zowel aan dit systeem als aan de eenvou dige bonkaarten over het gehele land kl« bezwaren, maar die schijnen bij een nieuwde splitsing minder groot te zijn; Geen verdere verlaging Van dit besluit der regering gevolg van de internationale voedselsituatie en de grote schade, welke een hard winter en een uit zonderlijk droge zomer aan de agrarische pioductie heeft berokkend heeft minister Mansholt in een radiorede mededeling ge- j besloot zijn rede met de verze- ie hoop te hebben, dat wanneer er geen verdere tegenslagen komen, het bij deze beperkingen zal kunnen blijven. Het programma voor de export van zuivel producten zal terstond worden herzien en in overeenstemming worden gebracht met de ge wijzigde omstandigheden. Het is natuurlijk waar, aldus de minister, dat deze export ons de zo broodnodige deViezen verschaft en op de afzetmarkten het contact met onze oude afnemers herstelt, maar een redelijk voedsel rantsoen voor (Je eigen bevolking blijft pri mair. de nemendë li jaar hun t Stzaomer op^het ge- 8 Aangaande de kwestie van arbeldskrach- .chctste de mini.- wordt verklaard, dat net huidige over- op de agrarische Bchot aan Italiaanse arbeidskrachten van, 2 i, ook in ons land «ntBioen voldoende is om in de behoeften )gst een verlies be- van al*e an^ere te voorzien, waardoor een oogst- De gedachte van een Europese toll ten opzichte van 1946 door e€n «Peciale commissie, waarvan i 13 van de 16 landen deel willen uitmi verder bestudeerd wordt, wordt goedgek» Dan zijn er nog besluiten genomen ter zekering van het meest doelmatige get van de Europese hulpmiddelen, o.a. de werking van plannen voor gemeenschappelij- -- ju i t ke electrlcitetis-voorziening. is er dit jaar gebrek aan De - - - oogst aan hooi, stro en kpn zei in zoals voederbiet N.E.D., bedroeg hp_ln normaal. Dit heeft geleid tot Xking" 'w«k hoo»> >«<i™ Ct produeBejaar 1947- Burope-ie gemeenschap die heden ontbr >a PU ■«nmhLard«k|Ku?e8chathu? ten. Bevin waarschuwde de afgevaardigd! ig is op het ogenb,,v- nuu een verlies v noet rekening wore- ig, aldus de minister zo go - het ligheid hee le Griekse worden opgeroeper nieuwb „nationale D_ De voornaamste taak van de Nationale Garde, die 50.000 man sterk zal worden, zal het herstellen en handhaven van recht en orde door het gehele land zijn, terwijl het geregelde leger hoofdzakelijk zal worden ge bruikt voor de grensgebieden. De dienstplichtigen in de Nation zullen hun dienst moeten verricht» streken waar ze wonen, en zullen zijn hun werkzaamheden in het leven gedurende enige uren per richten. RUSLAND ZET ZICH SCHRAP. Volgens een correspondent van de Libera- i Cronicle" zijn de Russische strijd- in de Sowjet-zone van Duitsland utegische punten te bezetten om aan mm- w ^.^.den, die zou 'ntstaan wanneer de Londense con- strategische positie van de Sow- Centraal-Europa onzeker kon ma- let oog waarop „voorzorgsmaatre- renst zijn. De troepenbewegingen "icleel herfstmanoeuvres genoemd, lende plaatsen moeten de Duitse ten voor de Sowjet strijd- Trygve Lie, de secretaris-generaal der Verenigde Volken heeft in dë algemene ver gadering van die organisatie een rede uitge sproken, waarin hij een nadrukkelijk be roep deed op de mogendheden om te pogen iqs de verschillen die op politiek en economisch te terrein bestaan, te overbruggen. Het is ab- toe- soluut noodzakelijk voor het welzijn van de be- mensheid, aldus Lie, dat de regering 5 op ten overeenstemming te ver- van alleen te letten op de van opvatting verschilt. Ondanks deze grote verschillen achtte Lie geen gevaar aanwezig voor een nieuwe oor log. Een derde wereldoorlog „is een onmoge lijke en ontoelaatbare gedachte”, zei hij, „die wij moeten uitbannen". Trygve Lie ontveinsde zich niet dat de wereld op het ogenblik bedreigt wordt door iwu- hon8eri tnaar juist de bezwering daarvan leven achtte een van de heilzame vredesbezig- jjer_ heden van de UNO. Lie weer er op, dat de volken van Europa zich onmiddellijk bedreigd zien door honger •n dat een zeer groot deel van Azië te kam- heeft met hongersnoden en epidemiën. zou daarom zeer ernstig zijn voor de sheid, aldus ging Lie verder, indien po- ike verschillen en wantrouwen de UNO :hteloos zouden maken voor haar grote -’‘ïvende taak, welk gevaar thans in- cacj dreigt. Lie drong er op aan, dat alle vredelieven de l*nden tot de Vereniede Naties zouden minister schetste het grote tekort op de wereld aan granen, een probleem waarmede zeer onlangs de conferenties te Genève van de landbouw- en voedselorganlsaties der Ver. Staten, de F.A.O. en de daaraan voorafgaande b-'ernationale graanconferentia* te Parijs zich hebben beziggehouden. Ons land kan, tenge volge van zijn bevolkingsdichtheid, niet in zijn behoefte aan graan voorzien en is voor een belangrijk deel op Import aange’. En met een vermindering van de graa: ranties moet rekening worden gehouden moeilijker wordt de situatie wanneer, thans, bijzondere omstandigheden zijn treden, die ook de eigen productie aanl Nederlandse graanoogst 25 pet. Herinnerende aan de strange winti West-Europa en de droge hele noordelijke halfrond, ter de gevolgen daarvan productie in vele landen, Zij hebben onze graanoof zorgd van 350.000 ton. derving van 25 pet. tc is ontstaan. De intei zijn toewi, rekening aan imp< TROUWEN WORDT DUURDER. HOOG BLOKLAND. De gemeenteraad kwam Donderdag in openbare zitting bijeen, onder voorzitterschap van burgemeester Schakel. In zijn openingsgebed legde hij na druk op de ernst der tijden die ook hier haat neerslag had. Vervolgens sprak hij een kort welkomstwoord en werden de notulen goed gekeurd. Ingekomen waren enige goedgekeur de begrotings wijzigingen, de verbouwing van de openbare school en de begroting 1948 van de vee- en vlees-keurings dienst dia f 204 45 bedraagt. Voordat overgegaan werd tot samenstellen van een commissie, die B, en W. bij de vordering van woningen zal ad viseren, wees de voorzitter op het onaange name van deze kwestie, maar het is nood zaak. Recht en billijkheid moeten betracht worden. In de commissie werden gekozen de heren A. Siebeling, C. Timmer, J. den Har^ tog, C. Vroege en Jan Bikker. B. en W. stel den voor aan Leen Llttel te verkopen een stuk grond, groot 1.31.90 ha., liggende nabij de woning van KlaasVersluis, waarbij zijn inbegrepen de griendlanden, genaamd De Els zulks voor de som van f 3500, waartoe werd besloten. De begroting 1947 werd met enkele postén gewijzigd en overeenkomstig vastge steld. Na voorstellen, en werd de hondenbelasting gei we tarieven zijn: voor de eei hond f 5 en voor de tweede f er voor f 25 net zo wil. Voor kettinghc tweede f 8, voor f 25 een onbej Het trouwen wordt duurdei Dinsdag; f 5, Woensdag f 15, Vrijdag' 15, Zaterdagmorgen f Gags f 25. Gemeenterekenii f 30. Buitenlands paspoort goed gedrag f 1. Tijdens de rondvraag werd gesproken over de uitbreiding Van de straatverlichting, over het modderspuiten door de brandspuit en over de afvalberging de bij openbare schoof FRANKRIJK EN HET SAARGEBIED. De Franse vice-premier, Henry Teitgen, heeft gezegd, dat het Saargebied bij Frank rijk ingelljfd zal worden, of de Sowjet-Unie het wil of niet. Frankrijk wil een vredelie vende oplossing maar denkt *an zijn beveili- ëing. Slotzitting zestienlanden- conferentie. De slotzitting der Zestien-landen conferen tie aangaande het plan Marshall voor hulp aan Europa, werd geopend door Ernest Bevin Engeland» minister vpn Buitenlandse Zaken. Het rapport dat aan Washington voorge legd moet worden, is met algemene «temmen aanvaard. De deelnemende lai vragen Amerikaanse drag van het tekort -- Dit zou deel* door particuliere middelen, deelt door de Internationale Bank voor Her stel en ontwikkeling kunnen worden aange zuiverd. Het bedrag, dat de steun van elk rlijk zou moeten belopen wordt skend. Wel wordt gezegd, dat iding van. de productie, die tegen wordt beoogd in het algemeen te verge- die van de Verenigde Staten in tot 1944”. ie-inspanning van de deelne- en West-Duitsland zal voor- landbouw en voedselvoorzie- en brandstofvoorzienlng, staal, en aanverwant^ industriën arbeidsvraagstuk in het al- zijn. moeten volgens het rapport jrst opleveren- voor Europa: het vooroorlogse productie- graan en melk. Voor suiker en Bn moet dit peil nog in belangrij- overtroffen worden. Enige produc- aangewezen tievernoging voor oliën en vetten en een uit- lanleve- breiding van de productie van zuivelproduc ten Nog “en voorzover de voorziening van veevoeder zoals toelaat, is gewcr.s’ i’ opge- Wat de «cheepvöart intasten, nemendë landen van pla ct lager iaar hun tüdens de ooi it'er in «oed te het ge- iliaai de is landen te van een Europi speciale commissie, e 16 landen deel willen studeerd wordt, wordt gGcu nog besluiten genomen i het meest doelmatige ropese hulpmiGvk' n plannen voor „tetis-voorziening. telse minister van Buitenlandse Za- zijn rede: „Er is hier sprake van van een grote poging tot samen- gebieden. mibe regy- xame -actie vo«r j fokhe Alh* wtï' de*TpzI"'bwe'St^waijjgedacbtJtab. pesië teraard daar dit ook v?nL «q tegenpartijt/fl- berus' nkwlijk waa niet uitgesUien worden, dat de Sortzetting der actie noodzakelijjk zou bïij« in Bij d» opstelling der troepen na de vo||- aan de opbtouw van teling der opreatie» heeft deze mogelijkheid Indonesië üjen de DÜhet opperbevel zwaar gewogen. En toen •- gedurende de behandeling in de Veiligheids raad de ondermijnlngstactiek det Republiek het opbouwwerk ondoenlijk scheen te maken. - groeide de mogelijkheid vap verder oprukken roep op dezi tot steeds dreigender waarschijnlijkheid Zij moge dii Gezien de gevaarlijke reactlea in het buiten- bij op wijz.. Band en voornamelijk in de Veiligheidsraad, dan ooit g ia een voortzetting van de politie.acte niet van - neer te verwachten, zolang de regering de deze richting Jcum mogelijkheid op andere aanvaardbare Tot zover de wijze het gestelde doel te bereiken. Die moge- de Kamer beslc lijkheid schijnt thans steeds groter te wor- verklaring vani. den. DE BEVOLKING WIL MEEWERKEN. De hevoHiiag veriangt eehter één ding In tuil voor haar medewerking aan de vreedsa. me apbouw: de verzekering, dat het terreur- regime de onverantwoordelijke elementen niet teragkeert. Dr. Van Mook heeft tot tweemaal toe deae verzekering gegeven. De «org voor arde en veiligheid aal worden opgedragen aan een gemengd, voornamelijk Indonesisch po- Utle-apparaat hetgeen thans reeds in opbouw Is. Deze consolidatie aal voortgang vinden door de opbouw van een eigen voorlopig be. stuur in de*e gebieden. Ondank» alle moeilijkheden met de Repu bliek gaat het staatkundig hervormingswerk Beperking zuivelexport. Met ingang van 28 September, dus bij het ingaan van de nieuwe eerstvolgende bonnën- lijst, zal het broodrantsoen voor personen van vijf Jaar en ouder met 200 gram per week --- worden verlaagd. Daarnaast moet binnenkort «.tali dta ralleo opw<tan .to laar van 7 liter per twee weken tot B“>uur IuU«n v°'”n P™' d' ter; voor personen van 1S-20 Jaar van 7 rta,".. ae^weta te ketajen ...eva. J. aonen^^ aar en^ ouder va, 4 H.e ta’tav-ui’a ta een Voort, ra, bet k.a.raot.oen 1 .„/„„karnat De rea'rln, 1. bereid hieraan gehalveerd, doch de extra-t< te,.mo« te kamen. Teneinde de., voortgang Sram voor personen van te bespoedigen, stëld de regering zich voor in f“and^aafd-_ de naaste toekomst over ta gaan tot de vor ming van een centrale organisatie, die sich aal kunnen ontwikkelen tot de voorlopige fe derale regering. Zoals lu de Troonrede peeds werd aange- kondigd, stelt de regering zich voorts voor de mogelijkheid te openen door beperk herziening van de Grondwet - we staatkundige structuur van op de kortst mogelijke termijn De Rijksconferenie zal deze i voorbereiden. De samenstellii missie die een J- heid zal openen. - ---- gemoetgezien. pioductie heei Verdar overweegt de regering teneinde de Mansholt in ■ware taak van de luitenant-gouverneur-ge. daan. En hij ■eraal dn Van Mook te verlichten de in- kering, goede ■telling van een collegiaal orgaan waardoor dr. Van Mook «JJn verantwoordelijkheid mede door andere personen aal zien gedragen In verband hiermee hebben de leden van de Commiasie-Generaal zich bereid verklaard hun mandaat ter beschikking te stellen. De rege ring sal beide leden uitnodigen haar van ad. Mes te blUven dienen. Onze verantwoordelijkheid- Het derde punt in het doel, dat de regering Öch bij de aanvang van de politi^-actie had gesteld .namelijk de Republiek niet te vernie- - nesë. blijft onverminderd van kracht. De dez« beperkingen op zichzelf ook is, Republiek heeft getracht een voledig appara- tuur van de staat te vertonen doch is daarin red®" niet geslaagd Men heeft een politie-apparaat, ge ongerustheid, aldus de minister, doch de misdaad tiert welig verder, men heeft "ader® verkJ"‘n« Zan de oorzaken een departement van financiën, doch bij be- volgende mededeelde. ae“weXoZet."S.lve een hernieuwd overleg tawon Nederland en graenleverantle. van Noord-Amenka veroor- de Republiek zoals de Veiligheidsraad dit zaaKt. wenst te te bevorderen bemoeilijkt. Met nadruk vestigt de regering er evenwel de aandacht op dat de tbzns bestaande toe stand niet kan worden bestendigd. Het bevel: „Maakt het vuren" zal door de Republiek dic_ •en ta worden opgevolgd. i'! Kaïüer zijn rklaruig niet historisch overzicht toestand in Iti- ititó.actie en de be- Mir de Veilighgids- iPórder: „staakt het /■Lrtginggji met be- rpampagnes werden eawrs en Chinezen. /.’Jhedew^rking met r|^fchandeld| en. afge- Itninlstter-prerident. gen p^gunstq zich niet den REGERINGSVERKLARING. Zonder commisie-generadl en zonder militair optreden Reeds verscheidene mfüen was het afleggen van een verklaring door de regering over de ontwikkeling in Indonesië uitgesteld, maar gistermiddag heeft de minister-president dr. L. J. M. Beel, toch de zeer uitvoerige uiteenzetting gegeven, waarnaar met belangstelling tas ültgezlem De premier kondigde enkele belangrijke wijzigingen aan doch het voop- samste uit zijn rede Is ongetwijfeld, dat de regering zo enigszins mogelijk, egn hervatting de n>illtaire actie zal vermijden. I STANDVASTIG BELEID. lp met de Tweede Jtuigen. dat de verklai i OQtwiMieUng van gedurende de polit illng Van de kwestie V Hij schetste hoe na dl Vuren” de republikeinen v achetlngei 1 hoe er fluister 1 ontwikkeld en hoe Indonq d“*'e verdacnt werden v»n>; i Nederlander^, werdeij m dat wss. het n de noemde aal moeter ele fraude, zv. mderen. In antecedenten cier 14 dagen ge- 'ABRIEKEN. aandeelhouders fabrieken Zeven- ren Dlnteloord in de toe komst samen zullen gaan werken odder de naam Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken (C.V.S.). gevestigd te Dinteloord. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. Indrapoera Rotterdam—Java. pass. 21-9 Kaap Quuardaful Jofa- van Oldenzarfievelt, pass. 20-9 Dungeneas. K»ta Inten Rotterdam—Java. Kpta Agoeng, Java—Roterdam Djeddah. Oranje. Rotterdam—Java. 31-9 te Suez. Sloterdijk, Rotterdam—Java 21-9 te Suez. Tarakan( Java—Amsterdam 21-9 te Djeddah. Volendam. Java—Rotterdam 20_9 van Sabang. 80-9 te Aden verwacht. REPUBLIKEINEN melden zich. --van del» republikeinse militaire politie, hebben zich bij de Nederlandse riteiten gemeld. Zij werken thans ondei derlands bestuur en naar verluidt, overgeplaatst naar Oost-Java. Onder hen bevindt zich het hoofd l Batavia. INTERNATIONALE BRIGADE. Een internationale brigade, bestaande Indiërs, Malei era en Philippines, welke 1 aoel heeft voor de republikeinse regering vechten, is voor de eerste maal op Midden- -ava' opgetreden. In de loop van de strijd zeuden vijf Nederlanders zijn gedood en on geveer 30 gewond. FIETSENVORDERING IN DE REPUBLIEK? Radio-Djokja heeft een bekendmaking zuivu-. uitgezonden, bevattende de mededeling, dat land afzonderl eigenaars van rijwielen deze moeten laten niet voorgerel registreren. „de uitbreidlr. Rijwielen, welke binnen de vastgeetelde pe- 1951 riode niet zijn geregistreerd, zijn het eigen- lijken is met dom van de staat. de jaren 1940 De product!» mende landen namelijk op de ning, energie hout en vervoer op het [erlcht z innen J allereei ^.Uken van voor ippelei aate NEDERLANDS TEGOED IN AMERIKA. Ondanks de aanzienlijke terugbetalingen die sedert het einde van de oorlog hebben plaats gevonden, beschikt Nederland nog over zeer belangrijke bezittingen in de Verenigde Statefl, Het Nederlandse effectenbezit in pe- le „Nei troleumondernemingen en andere industrieën krachten in de Sowjet-zone wordt geraamd op bijna 500 millioen dollar, bezig strategische punten te beze De Nederlandse regering raamt het Neder- elke situatie het hoofd te bied» lands bezit aan Amerikaanse effecten op 570 kunnen ont;’ millioen dollar, terwijl een latere Ameri- ferentie de kaanse schatting dit bezit op 400 millioen dol- jet-Unie in lar waardeerde. Volgens een raming van de ken, met h« Amerikaanse regering bedraagt de totale gplen gewei waarde van alle .Nederlandse activa in de worden offic Verenigde Staten /ongeveer IJ milliard dol- In verschillende plas lar. burgers plaats maken -achten. De Amerikaanse minister van Buitenland se Zaken, generaal Marshall, heeft naar in welingelichte kringen te Parijs verluidt, openhartig verklaard, dat het Amerikaanse congres op zijn vroegst in December bijeen geroepen kan worden om het ontwerp voor de hulp aan Europa goed te keuren. De be sprekingen zouden minstens twee maanden in beslag nemen, zodat de hulpverlening niet eerder kan beginnen dan in Ijet voorjaar. In middels stellen de afgevaardigden op de Pa- rijse conference zich de vraag of de hulp dan niet te laat komt. De toestand in de be langrijkste Landen in Europa, voornamelijk in Frankrijk en Italië heeft het stadium van 'n crisis bereikt. Frankrijk zal tegen de helft van October geen dollartegoed meer hebben, waarmee het zijn import van kolen, vetten en tarwe uit Amerika <an betalen. Marshall heeft, volgens genoemde krii \erklaard, dat hij de noods van onmiddellijke hulp, breking van de import van komen. Hij zatf echter b, om geen wegen om tot onmi verlenln< over te gaan. tegen krachten, die hun poging len dwarsbomen. Hij noemde niet met name. Baron van Boetzel Nederlandse minlstei ken, voerde in deze rentie „uit nat Luxemburg behandelde ferentie, - sprekend overzicht van de waaraan de zestien deelnemer, hoofd hebben moeten bieden, tevens de uitdrukking van de ging, welke Europa onderneemt te helpen. Wij hebben in de komende jaren nodig dien voldoende hulp alles te doen, wat in in Europa door middel ning en onderlinge bijs stand te scheppen. EBANKRIJK ZONDER STROOM. De Franse regering heeft bekend gemaakt, dat met ingang van Woensdag de industrie in geheel Frankrijk slechts 4 dagen per week electrische stroom zal krijgen. Particulieren zullen twee dagen per week zonder stroom komen te zitten en ook de bioscopen zullen lagere rantsoenen electrici» telt krijgen. De fabrieken zullen elke week drie dagen echtereen stroomloos liggen en de particulie ren zullen op de stroomloze dagen *s mid dags en 's avonds korte tijd aangesloten wore den voor het klaarmaken der maaltijden.^ EEN GRIEKSE NATIONALE GARDE. Het Griekse ministerie van Openbare Vei ligheid heeft heden bekend gemaakt, dat al le Griekse mannen van 34 en 35 jaar zullen Bn voor dienstneming in een garde1’. taak van de man sterk zal handht ■--’e lai -zake ensgehlt jen in Onze uitelndelt-c handhaving men het sr de president der lord ob de Amerikaai itend blijft jjitteraard n het gebied der jven voortduren die >r de veiligheid 1q het 'r een haard van onrust .;aan, dan is Nederland er van het beter begrip zal vinden vooi ook tegenover de Verenigde 1 ir rust de taak om tezamen met e gezagsdragers de veiligheid te i het recht te doen geilden en feë.v' _.i te scheppen voor het economisch 'ag spreken telijk welzijn der Indonesische voltóen en voor omstandig- de duurzame jsamenwerkint) met .Nederland, heidsraad purlhame en der Nederlandse Antlljen. Dit is reikt, als- pchter alleen mogelijk, indtan defi’ beginselen doen het., van Llnggadjatl ook ten aanjlen vafi de Rè- nslotte er;| publiek weer tot leven kunnen komen. Nog- bevrljdini/ maals: de regering blijft hopen, daft a?n re eled publlkelhse zijde de wü tot werkelljBe samen- Wil de rdgerlng der Republiek lanps vreed-' riteiten gemeld 1 vorming vah de Vei "i deelnjphien dan —“rusten bij/ de constr willen werken aan het en rechtsorde in het rept i de opbbuw van de Vt idonesië Ofen de Ne$< unie, elementen welke d« Ben Oost en West en /tussen alle vc de kring der Verenigde Naties ter hai Meermalen reeds heeft de regering roep op deze constructieve elementei Zij moge dit beroyp thans herhalen, bij op wijzend dat de samenwerking ooit geboden is en dat de goede dl de Veiligheidsraad een ontwikkel men vergemakkelijken B regeringsvrklarlrTg De Twee. iloot om de debatten over deze idaag te houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1