I <4 L SCHOONHOVENSCHE COURANT 9 w. K“ Rssl “S3 derdracht te dragen. Dit komt ook tot uiting Willen de Russen oorlog in 1952? Herbouw van Stolwijks kerk. DISTRIBUT1EN1EUWS. BINNENLAND. ciatlzaak Gouda PLAATSELIJK NIEUWS. BUITENLAND. O 9 t -- JS’ K, Zijn wij verwend r.n OVERZEESE GEBIEDEN. 7X'„k “f bu 79e JAARGANG No. lil F!MBER 1917 WOENSDAG 1 OCTOBER 1947 yiÊR BLADZIJl/ER. NI EUWSBLAD VDDR ZUIDHOLLAND EN UTRECHT I De„WiUem Roys’1 25“ 12“ nd ■elkpost te Him- D en van 13.90— i de stamkaarten them. PROPEC. ij Stolwijk, droeg de kracht. f n en 6-7-8.9 r «tuk f 8.50 taf heden een at teel, baron iwd, dat er 1 geankerd een sterk" nemen. IBP- pmdt inlster c een secretarie zs opgaven van rgers En Rus invloed gespeeld: J. T. Schep--P ee Adv.rt.ntlM: t-18 mjn. t 1,80, alk. 1 0.10 d*rd» plaatring Adv.rt.ntlM tuma 3t drtamaal d. prif». I be- Ident. 109“ 28.°° 17.°’ 2* 810 de nog geruime tijd HoofdretL: W. Kerremanp 8. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Trtef. 207 Giro 13763 10 2#1 oude eeuw, L"Pt i uoue pai ■1 volken ie de zeer de aanhan wor; positie i nieuwe lusie ma( ial geen aandui- m de burgerlijke voorzitter van deze commissie is dr. L. J. M. Beel, minister-presld palen was voor [te er :cht. teld L iren. partij de lordr DOLLARS VOOR FRANKRIJK. ITALIË EN OOSTENRIJK. commissie voor t comnjls-- lerlkaanse 't werk tusser- lar aan Frar V.rtchifnt Maandag, Woentdag Ml Vrijdag. Pril» bij voorultb.ta- llngi Voor Schoonhoven par 3 aoandw f 1.30, pi po* f 1 textiel E reserve en textiel F liet aangewezen. t is. i bti ftige Woi aeeft gek poli- af te elkaar te keer s geschie een der- maatregel moet en de van het Ann mogelijk voor jreenstemminj de fout var. geheel te te ven iw ecl uies vat tegen dat ju- ilanten, was ,’bouw ver ing tot de ie vroegere Jr op de zandstenen lende factoren eeuwse MOEDERS kan voor Stamkaart (gehaald, Novem- ingemeen. ende' amb- :er voor de a.s. letter» i.iem Maandag 30 September tters L t.m. R. Z. telkens van 2 - Gis- dorp op oen. Het le Rolaf- kwam ‘huis afren- do<^r het waar het ;e. De lo- ler verla- voor- licht hand fa koopt DOMHUIS JUR en ruim ERF. t HUUR: JEST WEILAND e« OOILAND. iderdom. Bevragen: DAM. Bodegraaf»» 1, Reeuwijk. het nieuwe vlagge- scWd van de Rotter- damsche Llyod tevens tot dusver het groot ste schip ter wereld, dat na de oorlog werd afgebouwd en In de vaart komt, aan de kade van de werf ..De Schelde’ 'te Vlissingen. wachtend op zijn ver trek naar Rotterdam. id op rlts een kruis- echter zó tand des geleden, 'ebouw ja- t ge- blij- oude en rijwiel en na mbonnen hebben t in de gelegen- s A B af te ha nen. rden gehaald en voor de buiten en te Vlanen en chter uitsluitend brenger INGE 1 van I orden af| r t.m. 23 ie buitei de reizer ptember mber a.i inohe— st NIWIN-ccllec voor de NI WIN actie, die medewerking van een reportage-wagen tehouderL bracht t 261 ojj Dit bedrag zal worden aangewend voor het zenden van Kerstpakketten' naar de militairen in Indië. Loplk. Ongewoon bezoek. een paard op het dor] aanslepend een lemoe' rr rende eerdt in de richting van dt ;g, doch bedacht zich, keerde om en versnelde pas op het gemeentel n. Het dier lbotste met zijn kop c de burgemeesterskamer, 3 rlijkel glasschade aanrichtte juist deze kam< persoonlijke ongelukken paard had zich slechts de gelegenheid ovember, uitslui- 33, Gouda. bescheiden kun- worden wanneer rd. ran 9—13 an van EEN EI VOOR ALLE LEEFTIJDSGROEPEN Op 10 October zal voor alle leeftijdsgroe pen een bon voor een el bekend gemaakt worden. opgebouwd, s komen :en dels lonumentenzorg verzs ratte onmisbai der stenen i rtijd gedempt I civiel gebruik eveneei het eikenhout kan 2/3 gedeelte idige kerk bij de hert zoasl het hout, en de in althans het materiar’ huidige kerk inst van, d_: 1 neer, '::n. V< ïrkt, te riet is hiei funderii eltelijk boven de dat ze gingen wegi toen op sponsen inpla De fundering van tzelfde lot, zodat de scheef begon te zakken, naar het Oosten 1.12 1 naar het Zuiden 87 c bezetting viel aan her denken. Toen eindelijk vrijding een feit van maatregelen beton. i van gewapend be ien ten overvloede tegen de toren als de ragfijne iren behandeld, taal tewerk, dat ;rd. Het kruis- reer als een fijns jen. In het por- bedelaar» op de sren en boerinnen >nden bij hen mes die ze dan na de kregen. De groe ier messen In de EWIJZEN A—B f. t 1947, wordt de een rijwiel be- amkaart hebban, i hebban ontvan- wijg aan te vra- nd worden afge- vak aan het kan- ngskantoren in de MEER SINAASAPPELEN. Het motorschip Bonaire is gisteravond uit Paramaribo naar Amsterdam vertrokken met een lading van ongeveer 14.000 kisten sinaas appelen. In September zijn reeds met de Stuy- vesant en Trajanus respectievelijk 14.000 en o p b r n g 9000 kisten sinaasappelen voor Nederland te. De collecte vervoerd. met werd geho zal worde: men zo ver, i fundering van t kon worden. jenaresse van en onder leidinj t uit Amersfoöi de kerken van .j eQ j verdiend had, begon van 25 betonnen p: in het met behulp sren buizen, Uitvoerster le firma Huisman toekomt voor J silijke werk heef te moeilijkheid was 1 c^ie vol fijne versiers n ite doen. Inderdaad is ia|rin geslapgd. De fra. van de spitsboogve nieuwd te voorschiji m werd e“ s toren kr< rsn i gens het crediet buitenlands kuni Wanneer c Schulden maakt du« zijn uitgaven niet kan betalen uit zijn algen Inkomen, wordt hij be schouwd als een onsolide burger; de staat kal ondsrvlnden dat hij over enkele laren >en soortgelijke bedenkelijke faam zal krij gen- En dan is Leiden in last: dan moeten, jimdat er gfien geld meer is de uitgaven be merkt worden tot wat werkelijk uit eigen ver diensten besteed kan worden en dan,eerst zal blijken, hoezeer wij thanh verwend en ver blind zij: Of echter deze (ran de bevolking neemt, Maat te L •t een bekend verechljr' In •en tijd van stijgende prijken d.w.z. van riC1UCNf>n NlCinVC dalende koopkracht van het geld, grote schijn UEl’ltlNvW DHeUWd. winsten in handen krijgen. De inkomgen VERDWIJNENDE KLEDERDRACHTEN, worden door de prijsstijging steeds hoger en h-w.l ook do m.tort.lon voor nieuw, pro- .ehterultdan, van de landelUka kle- ductla ot nieuwe voorraden ook voortdurend hel™, S "1 duurder worden heeft men toch ateeda meer Wertkapelle op Walcheren, bijvoorbeeld, waar raid Zo moedig echter aan de prüaatUidnk bl>"“ einde komt, .laan de wlnaten om In even laar nok 4 eware vertieren en dan la de pret uit. Vol- ,de kinderen beneden de 18 laar nog 4 S b|J vele ouderen. waar niet direct het gebrek ■iogelijk. dat van da zijde van de prijsbeheer- kledina de oorzaak la ■ing onbillijkheden «uilen worden begaan. aan “eain« ae 00tiaalt maar aan de andere kant zal iedereen moeten VOORSPOEDIG GEITENLAM. toegeven, dat het beter i« thans met matige Een geitenlam van 2_ inkomsten genoegen te nemen dan binnen af- Nieuw St. Joosland (Walcheren) zlenbbare tijd met onbetaalbare verliezen t« werd geboren, geeft reeds thans moeten worstelen. Laten wij daarom de raad Hter melk per dag, hetgeen als e van prof. Brouwer, de leider der prijsbeheer- zondering moet worden aangeme: •Ing. ter harte nemen, prijsopdrijving hel pen vookomen en erkennen dat hef halve el van lagere prijzen en Inkomsten, béter Is dan de lege dop der inflatie. Bleskensgraaf. De weduwe J. Ooms had het ingeluk van de zoldertrap te vallen tenge- termórgen aloet wlge waarvan zij haar heupbeen /brak. Ter hol, achter zich ..handeling is ze vervoerd naar een zieken- dier huis te Dordrecht. weg, in v« nen. raam van c. een behoorlijke! glass: co-burgemeester had ten, zodat geen kwamen. Het verwond. Dit bezoek t ;r diftg vinden in de stand. SchoonrewoeM. Fokveedag. Vrij dag wordt hier voor de tweede maal een fok- 8 gehouden voor zwartbont en roodbont .»..w/ee en varkens. In totaal staan 240 num- looi- mers ingeschreven. Het aantal Inzendingen is - door hen aan. minder dan vorig jaar, wat een gevolg is van 'P 23 November deel te de langdurige (jlroogte, waardoor zeer weinig lcvnt.durs te Rotterdam, gras aanwezig was. Aan de expositie van kaas uit- zullen 108 zeljkazende boeren deelnemen. Aangezien de Bovenwaardse boerinnen er de ’*3 van hebben, een mooi product te presen- ïren, fcan ook ^iït deel van de dag slagen. President Truman heeft de buitenlandse aangelegenheden lie voor toewijzingen van h: congres verzocht, zo spoedig la beginnen aan het program tijdse hulp van 580 millloen dolli rijk, Italië en Oostenrijk. Sinds maanden, eigenlijk reeds sinds het linde van de oorlog, wordt de internationale politiek beheerst door de rivaliteit tussen de <wee grote machten die als overwinnaars uit le strijd traden: Amerika en Rusland. Zolang er nog meer landen waren die in de wereld iets in te brengen hadden, is de wedloop tus- •en deze twee nooit zo scherp naar voren ge treden, doch niet zodra hadden Amerikanen en Russen gezamenlijk de andere grotere mo gendheden verpletterd of zij begonnen tegen •Ikaar op te zien als de vijand van morgen. Reeds meermalen hebben wij in deze kolom men gewezen op de wantrouwende houding die van weerszijden wordt ingenomen en op de pogingen van belde partijen om een zo froot mogelijk aantal volkeren te doen delen in de zegeningen die de zeer verschillende rtaatssystemen aan de aanhangers voorspie gelen. Bij die pogingen wordt natuurlijk nim mer gerept van de positie van voorpost die leze landen bij een nieuwe oorlog zouden *- bemen. Die conclusie mag ieder voor zich schiet is, dat in Rusland geen sergeant en-~- maken. zeker geen generaal het in zijn hoofd zal ha- Overigens wordt ook, althans in het offici- [en om op eigen verantwoording dergelijke iel verkeer tussen de naties, het woord oor- mededelingen te doen. Men zou dus tot de 'og niet gebezigd. Dat geschiedt slechts bij slotsom moeten komen, dat de Russische uitzonderlijke gelegenheden, wanneer voor- gering het wenselijk achtte de Franse burj aanstaande lieden hun „persoonlijke mening" te doordringen van de Russische macht, te kennen geven, waaruit men dan weer mag dan past dit interview wonderwel in de opmaken dat de regeringen er misschien heel sische reclame-campagne voor meer anders over denken. in West-Europa. In elk geval zal de Russische Maar met of zonder duidelijke aanwijzin- regering niet vijf jaar van de voren aankon- gen heeft de wmHozq «Q soms pok moede- digen dat zij oorlog zal gaan voeren. „ZWARjTE” OVERHEMDEN.. Sliedrecht. Crjslsambtenaren hebben in ar rest gesteld L -V. d. H., vertegenwoordiger in manufacturen terzake van het verhandelen van een partij overhemden zonder inachtne- met ming van de geldende distributiebepalingen, uit Hij is te Dordrecht opgesloten en ter beschik king van de Justitie gesteld. BANANEN VOOR «INDEREN. In de bonnenlijst van deze' week zal voor kinderen tot vijf jaar opnieuw een bon voor 500 gram bananen bekend worden gemaakt, Het is noodzakelijk, dat ook de nieuwe bon voor een lange periode wordt aangewezen, waarbij dan naar mogelijkheid zal worden gedistribueerd. Voor zover op de op 13 Au gustus aangewezen bon voor bananen nog niet is afgeleverd, zal die bon voorrang hebben boven de nieuwe. TWINTIG NIEUWE TEXTIELPUNTEN. Wederom worden 20 punten op de textiel- kaarten V A 705 aangewezen. Met onmiddel lijke ingang worden geldig verklaard de bon nen gemerkt: textiel E een punt, textiel E vijf punten; textiel F een punt en textiel F vijf punten De bonnen 1 reserve zijn ni volkomen 11 toren komen. een nietrpas- men dus niet zorgen brengt Behalve de ook een ver- -’--‘jk ten be door het rk toege- NIEUW MINISTERIE. Naar het A N P verneemt, zal min Jonkman binnenkort zeer waarschijnlijk nieuwe portefeuille nl die voor de reorga nisatie van het Koninkrijk onder zijn beheer krijgen. HERZIENING VAN DE GRONDWET. Thans is de Staatscommissie ingesteld aan welke zal worden opgedragen op korte ter- jn te onderzoeken of. en zo ja. in hoeverre t wenselijk is. wijziging te brengen in de bapalingen der Grondwet ten einde de mo gelijkheid te scheppen om ter voorbereiding van d» hervorming van de staatkundige struc tuur van het Koninkrijk de daartoe noodza kelijke wettelijke bepalingen vaM te «tel len SJAHRIR OVER DE „PIJNLIJKE SITUATIE" len, Sjahrir heeft te Londen besprekingen ge- te voerd met Bevin en enige andere personen van het Britse ministerie van buitenlandse zaken. Na het onderhoud zou Sjahrir gezegd hebben: „Bevin is een groot bemiddelaar en wenst, dat de pijnlijke situatie, waarin mijn land zich bevindt, zo spoedig mogelijk wordt opgelost". Volgens hetzelfde bericht hoopt Sjahrir Bevin nogmaals te ontmoeten alvo rens Engeland te verlaten. AMERIKAANSE MILITAIRE WAAR NEMERS TE BATAVIA. Na een vertraging van enkele weken kwa men gisterochtend 8 Amerikaanse officieren te Batavia aan. Zij willen als militaire waar nemers de consulaire commissie bijstaan. De vertraging wordt toegeschreven aan het slech- or te vliegweer boven Manilla en aan technische volg moeilijkheden. Het gezelschap bestaat uit 3 beht kolonels, 4 lultenant-kolonels en 1 majoor. De luitenant-kolonel O. O. Dixon, die 'deel van het gezelschap uitmaakt, is reeds eerder in Indië geweest, in Mei heeft hij n.l. in op dracht van de Amerikaanse ministerie van oorlog een reis door Nederlands en republi keins gebied gemaakt. NIEUWE STAAT ZUID-BORNEO. Te Bandfermasln is een vergadering gehou den. waarop 23 p arttfen vertegenwoordigd waren. Besloten weyj tot het stichten van een autonoom gebied op Zuid-ljprneo dat Band- jermasin en Hoeloe Soengai zal omvatten. De nieuwe staat zal deelnemen aan de federatie van vrije Maten van Indonesië aangesloten bij het Nederlandse gemenebest. Benschop „Denk en den 0—2; T. Schep—F kerker—C. Lak ee van Roest 2 2—0. De diensten der Hervormde Kerk van Stolwijk zijn geslaakt, omdat voortzetting door de bouwvalligheid van het gebouw gevaar oplevert. Het is nietde eerste keer in Stol- wijk's geschiede nis, dat een der gelijke genomen arden. Een eeuw o-leden stdhc’ dezelfde pfcat prachtige kerk, die van de tijds had dat het gebi ig buiten moe^s In het schoolgebouw wer den de diensten gehouden. Tot in 1866 een brand de rest wijk’: sche een pui Slechts toren b' te her: luistert ;n de volgends wedstrij- van VlietH. Langerak Ez. van Roest 2—0; A. Lekker- 2—4); A LekRerkerker—P. C. de Bruijn—G. Schinkel ■Wij hebben dezer dagen moet mHj verwend zijn. Het verwijt, door prof Brouwers, was eigenli frlcht. tot de middenstanders. *en dat er alle aanleiding is >lle bevolkl: Inderdaad hebben vele mensen meer geld Jn handen gekregen maar tegelijk ia de mo- gelijkheid om dat geld om te zetten in goe- mijr Jeren belangrijk kleiner geworden. We kun- het len immers maar een minimum kopen van kleren, huisraad, sieraden, voedsel, versna peringen. enzovoort Hieruit zou moeten voi- ./_t verwend zijn, doch integen- ille kanten er op achter uit zijn «eaan. En toch zit er wat in de redenering jen van P«>I- Brouwer». We kunnen n.l. juist -yot foor die schaarste ms^r weinig uitgeven aan noemd door de rondloj yordt loze wereldburger reeds meermalen gepoogd de kansen op een derde wereldoorlog te me ten. Een Russische generaal komt hem daarbij nu te hulp. In een interview met het Parijse blad „France Soir" heeft de Russische generaal Gouilitsjwili meegedeeld, dat de Sovjet unie in 1951—'52 de fabricage van atoom bommen op „Amerikaans# wijze” ter hand zal nemen. Op de vraag, of Rusland nu reeds over de atoombom beschikt, gaf de generaal geen antwoord. De massa- fabricage van vliegende bommen (raket ten) staat op het programma voor 1949— 1950. De generaal was van mening, dat de Sovjet-Unie, zolang zij zich militair niet de sterkste acht, zich niet in een ge wapend conflict zal laten meeslepen. Na 1952 zal deze toestand zeer zeker veran derd zijn. n |n’ De enige geruststel zlch schiet is, dat in Ruslanc geen gene om op eig< «edelinge i de heer R. Joesse te (Walcheren) dat in April .„ans een halve g, hetgeen als een hoge uit roeden aangemerkt. VROUW VERDRINKT KINDEREN. vrouw in de IJsselstraat te ■ft gisterenmiddag in een vlaag indsverbijstering haar zoontje van in een emmer water gehouden •*~Jronken was. Haar dochter- t even later uit school kwam ilfde manier het leven. b sinds enige tijd, in onmin in militaire dienst tar nog bezocht, en tot een heft 's avonds h« aan het ïkentenis in men dan na kortstondig ongemak cerk op de overdekte speelplaats voor -’htig kerkgebouw kan verwisselen, 1» wat op de nieuwe kerkklok die er ter vervanging van d» geroofde klok hangt: De oude ging, door boze macht Ik houd hier stand door Christus GROTE BUS IN DE SLOOT. Zevenhuizen. Een van de grote, nieuwe op- leggerbussen van de Spoorwegen, in gebruik bij de N.V. Citora, geraakte gistermiddag op lelijke Dwarsweg (hoek Knibbelweg) >ot. Het was een bus van de dienst -Rotterdam, waarin op het ogenblik ingeluk vijftien passagiers waren ge- istreeks half drie passeerde de bus mte, waarbij tengevolge van een de stuurinrichting de chauffeur sn invloed meer had op de rich- ig die de bus zou rijden. Een splitpen was uosgetrild, waardoor een moer gelegenheid kreeg terug te lopen en deze kleine oorzaak had tot gevolg dat de grote bus van de weg geraakte. Van de inzittenden liep een vrou welijke passagier slechts een bloedneus op- de [ehouden. Tot „66 een brand deed: Stol- 's mooie gothi- kerk was «uinhoop ts de mooie bleef als tries- •rinnering aan rrijke dagen staan. Wat men te' weeltje van bouwkunst ging aanpla een vergissing. Een lomp stenen gel rees, dat in geen enkele verhoudir toren stond. Overblijfselen van de gothische kerk pootte men hier en daar het nieuwe bouwsel neer, zoals de zandste pinakels op de hoeken. Verschille..M„ hebben samengewerkt, on» dit 19e bouwsel te gronde te richten. De verlaging van het polderpeil is hiervan de voornaam- ’lling die hierbij over- ste. De palen der fundering kwamen daar- id geen sergeant en dus door gedeeltelijk boven de waterlijn, met het zeker geen generaal het in zijn hoofd zal ha- gevolg, dat ze gingen wegrotten. De kerk len om op eigen verantwoording dergelijke stond toen op sponsen inplaats van op hei- mededelingen te doen. Men zou dus tot de palen. De fundering van de toren onderging slotsom moeten komen, dat de Russische re- hetzelfde lot, zodat de toren bedenkelijk het wenselijk achtte de Franse burgers scheef begon te zakken. Tenslotte stond ze irdringen van de Russische macht. En naar het Oosten 1.12 Meter uit het lood, en >ast dit interview wonderwel in de Rus- naar het Zuiden 87 c.M.. Tijdens de Duitse - -„4-. herstel natuurlijk niet te ...e de lang verwachte be was, mocht met het nemen geen maand meer gewacht skelet van gewapend Twee geweldige steunberen ton (z.g. contreforts) werde nog aan de bedreigde zijden geplaatst. Even nauwgezet stijlen van de torenvensters wai ging men ook in het toren-porti nu weer de ingang der kerk we: gewelf In het portapl hangt we sluier boven de binnentre^endi taal zaten in vroeger eeuwen 1 stenen wandbanken. De boei die naar de kerk gingen, kon sen in bewaring geven, denst geslepen weer terug 1 ven, die door het «lijpen dt_ -- •tenen zuilen zijn gemaakt, kan men nogduiv delijk zien. Het inpulsen der betonnen de toren heilzaam. Ze zakte er zelf» iet» rechter door. Waarschijnlijk is het echter voor het 19e eeuwse 'kerkgebouw fataal gewee»t. Doordat de toren rechter ging «taan, scheur de hij zich los van de kerk, die nu zonder steun was. Over de oorzaken der verrotte fun dering spraken we reeds. Beide factoren maakten dat de kerk vol diepe scheuren zat, en zelfs tekenen vertoonde te zullen inrtor» ten. Herstel aan het 19e eeuwse bouwsel zou weggegooid geld zijn. Zelfs de Synode der Nederl. Hervormde Kerk, die al zoveel zor gen heeft, zag dat in. Ze verleende daarom voor het herbouwen van de voormalige fraaie kruiskerk een subsidie van f 10.000, hetgeen een grote bijzonderheid is. Zelfs behoefde ze bovendien nog een jaarlijkse subsidie, te be ginnen met f 2500.—, die ieder jaar met f 250 verminderd wordt, en dus in 10 jaar afloopt. In de laatste kerkdienst die in het bouw vallige gebouw werd gehouden, is dan ook afgekondiid, dat tot herbouw besloten i». Het plan wordt hopelijk zelfs nog in het bouwplan 1947 opgenomen, zodat in elk geval in heta.» voorjaar begonnen kan worden. Wie denkt, dat door de bouw van deze nieuwe kerk aan de woningbouw materiaal onttrokken wordt, vergist zich. De kerk wordt oude stenen van gesloopte bouwwerken vroeger eeuwen opgebouwd. De rose Dordtse steentjes komen :en dele uit Den Haag, waar Monumentenzorg verzamelingen van zulke voor restauratie onmisbare stenen aanlegt. Een gedeelte der stsnen is afEomstig van een huls dat indertijd aan Prins Hendrik toebehoorde. Het voor gedempt licht nodig» groene glas, is voor civiel gebruik eveneens ongeschikt, evenals het eikenhout voor de banken. Tenslotte kan 2/3 gedeelte van het materiaal der huidige kerk bij de herbouw gebruikt worden, zoasl het hout, en de pan nen, wanneer men althans het materiaal nog kan bergen, vóór de huidige kerk instort. Er is dus geen sprake van, dat de burgerbouw benadeeld wordt. Het nieuwe bouwwerk overeenstemming met de In de fout van de vorige send geheel te bouwen, hoopt weer te vervallen. Financiële de bouw echter met zich mee. subsidies van de Synode is er goeding van de gemeente Stolwijk drage van f 8000.— voor de schade, c rechtzetten der toren aan de werl bracht. Met voortvarendheid heeft de Hervormd» gemeente een financiële actie ingeluld. Een rose Dordtse steen schat men op-, f 0.75, en leder draagt door een gift van f 0.75 dus een steentje bij. Tegels kosten f 1.zodat men ook een tegeltje kan bijdragen. De acht zui len waarop het gebouw zal rusten, zijn elk op f 1000.— geschat. Ze zijn te zwaar om bij te dragen, maar ook figuurlijk kan dat niet meer, want ze zijn al geschonken. Daarmee is echter nog lang geen kerk gebouwd. Solwijk’s gemeentebestuur ziet terecht in, dat een gothische kruiskerk volgens eeuwen oud model in het hart van het dorp een waar- devol sieraad is, en steunt daarom op vel» wijzen. Wanneer de noodkerl een prachtig toepassinj Een Nieuw -3rd i ...Br mei.. zondering moet w: OVERSPANNEN HAAR Een 38-jarige Amsterdam heef van verstandsverbij; 5 jaar zo lang in ee dat het kind verdrc tje van 7 jaar, dat e benam zij op dezelL De vrouw leefde met haar man, die Maandag had deze hai dit bezoek was het wederom ruzie gekomen. Om half acht de vrouw zich geheel ontdaan tiebureau gemeld om een bel sen- ieggen, waarna zjj bewusteloos ink- zakte. De kerk van Stolwijk, die op instorten staat, met daar boven op de gothische spitsen van de vorige kéYk. worden. In- October 1945 was men zo ver, dat van toepassing, met het vernieuwen van de fundering van de vermeld staat, di toren een begin gemaakt kon worden. De ge- door de Duitsers meente Stolwijk, [die eigenaresse van de to- ren is, droeg de kosten, en onder leiding van architect Van Höogevest uit Amersfoört, die in de restauratie van de kerken van Bles- kensgraaf, Groot-Ammers, Vianen en Scher penzeel zijn sporen verdiend had, begon men met het z.g. pulsen van 25 betonnen palen. - T Dit „pulsen" bestaat in het met behulp van de Noord» stoom inpersen yan ijzeren buizen, die met °e sloc beton worden volgestort. Uitvoerster van het boskoop l werk aan de toren was de firma Huisman uit van het or Stolwijk, die alle) lof toekomt voor de wijze jeten’ Omi waarop ze het rpoeilijke werk heeft aange- “eze Kemeei pakt. De grootste moeilijkheid was hierbij de a, ®c aaa gothische bouw, tfrie vol fijne versierselen is, P,10ts®ggeai geen geweld aan te doen. Inderdaad is de fir- j e ma Huisman daajrin geslapgd. De fraaie ge welfde lijnen van de spitsboogvensters der toren zijn vernieuwd te voorschijn gekomen. Op de betonnen paalkoppen werd een nieu we fundering gegoten, «o de toren kreeg een neeten horen, dat 'jt. uitgesproken ....Jijk meer ge- I. maar wij gelo- is deze vraag aan ingsgroepen voor te leggen. jad hebben vele mensen meer m gekregen maar tegelijk la de 1 om dat geld om te zetten langrijk kleiner geworden. V immers maar een minimum koj ren. huisraad. Meraden. voedsc’ y i peringen. enzovoort Hieruit zou mt.c gen. dat wij niet - - deel aan alle kanten er op achter «eaan. En toch zit er wat in de r< f. Brouwers. We kunnen schaarste maar weinig uitgeven aan en zakelijke gebruiksvoorwerpen, waar ie (pensen met teveel geld in hun zak gen. Vooral in de oorlogsjaren is. wat men poemt een -vlot leven" in de mode gekomi waarbij een ieder meent zich uitgaven jrunnen en te moeten verporloven. waarover póór de oorlog niet gedacht werd Op ker missen. tentoonstellingen, feestweken. enz. [wordt veel meer geld .Mukgealagen" dan vroe ger gebruikelijk was. althpna in verhouding tot hetgeen mjen aan ander dingen besteed de. Dit gemakkelijk uitgeven van geld loopt patuurlijk op de duur vast Zolang onze staats, kuishouding niet sluit doch Integendeel een jaarlijks tekort van een paar milliard ver toont, geven wij allen meer uit dan w» ver dienen. En het Is in deze zin dat wij inder daad verwend zijn. De war» stand van onze prmoede komt nog niet aan het licht, ptndat bij verbloemd is met geleend geld. We xeten niet de tering naar de nering, doch te- ajlergerat ons spaarbezit op en vervol- het crediet. dat we zij het met moeite. L-.inen opnemen. een particulier jaar in jaar uit takt du« zijn uitgaven i »en. wordt burger; over «nkt lijke faam zal n last: dr - ser ii verk< --worden hoezeer wij thanh 3 jn geweest. :e verwennerij in alle grqepen l even grote vormen aan bezien. In het algemeen Jnsel. dat handelazaken inde prij%en d.w^. van i het geld, grote schijn „rijgen. De inkomgen >r de prijsstijging Meeds hoger en i de materialen voor nieuwe pro- ileuwe voorraden ook voortdurend >rden heeft men toch ateeda meer ïoedlg echter aan de prijsstijging ian de winsten «m in even dan is de pret uit. Vol- ..„t ogenoiiK het meest verwend u _an «uilen worden begaan, iere kant zal iedereen moeten is thans met matige nemen -‘ialba rarki ireyen. I rorig ja: Gieasen-Nieuwkerk. In de bestuursvergade. ring der voetbalvereniging P.V.V. werd be sloten op 8 October een algemene ledenver gadering te houden waarin de terreinkwestle ter sprake zal komen. Veryolgena lipsloot men op 8 en 15 November Clubavonden te hou den. In de zaal van de heer De Baat werd de algemese jaarvergadering gehouden der ge mengde zangvereniging „Giessenkoor". Voor zitter. de heer C. Kooinuin. Tegenwoordig wa ren 35 leden. Na een kort openingswoord door de voorzitter 1 asemen de notulen, die onveranderd werden goedgekeurd, AU be- veedag stuursleden herkoos men de heren C. Kooi- rundvei” man en A Tukker en mejuffrouw A. Kool- mers ii man Hun herbenoeming werd door hen aan. minder vaard. Men besloot op 23 November deel le de langdurige nemen aan een zaalc«rth.öurs te Rotterdam, gras aanwezig terwijl on 6 en 13 December een tweetal t' voeringen gegevep worden. Na een verloting sloot de voorzitter met slag een woord van dank de vergadering, en bleef tere: men nog geruime tijd in gezellig samenzijn bijeen- Groot-Ammers. Zoals de meeste fruittelers ig weten, zou door de afd. Vijfhee- i en Alblasserwaard der N.F.O. een s in sorteren en verpakken van fruit alhier worden gegeven. Na de avonden wat langer worden zal hiermede spoedig een be gin worden gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1