sal! ikcnhuM Order „Staakt het vuren” niet geëerbiedigd - onsen men istpapier BINPENLAND. «rijen, Hulzen L v. Baaren Regentes Juliana. BUITENLAND. GEMENGD NIEUWS. TIER BLADZIJDEN. 79e JAARGANG No. Ill 3 OCTOBER 1941 MAANDAG 6 OCTOBER 1947. stem uitgebracht on set •Is jaar met «4 DE WITH Het geti ilvor Politiebureau) >it VI isch zo mogelijk aan lar werd we- een ider De Koningin legt tijdelijk het gezag neer Reeds, in een vorig bericht is mede gedeeld, dat de Koningin zich nog zeer vermoeid gevoelt en zich opnieuw genoodzaakt ziet rust te nemen. Deze rust kan eerst doeltreffend zijn, wanneer Hare Majesteit zich tij delijk ontheven weet van de zorg voor de zaken van de Staat. igd Taxateur Land* nndige, biedt aan eg te koop: i »n 70 - Til. 317 IHOOHHOVEH HINDI 1155 SCHOONHOVEN :dig mogelUk agdi flinke Werkster, of 3 dagen per week. JTER. DUklaan B 201, bacht. jtzelfi rerantwoordelijkhei Advertentlei: 1-18 M.f 1 80. elke m.m. meer 1 0.10derde plaatsing halve prije. Advertentie* tuieen de telut driemaal de prl|». bil den wc jnd. die unie tem. lem Viss de Teneinde hiertoe de mogelijkheid te scheppen zal eerstdaags bij de verenigde vergadering der Staten-Qeneraal een wetsontwerp aanhangig worden ge maakt, waarin met toepassing van arti kel 43 van de Qrondwet de gelegenheid wordt geopend, dat Hare Majesteit zo dra haar gezondheiddaartoe aanleiding geeft de uitoefening van het Koninklijk gezag tijdelijk neerlegt. Het wetsontwerp zal inhouden, dat voor de tijd gedurende welke de Koningin het Koninklijk gezag neerlegt prinses Juliana als regentes van het Koninkrijk zal optreden. Hare Majesteit is voor nemens om terstond na de totstand koming van deze wet daaraan voor enige tijd toepassing te geven. De Koningin verzoekt Uitdrukkelijk mede te delen, dat voor enige ongerust heid voor haar gezondheid geen aan leiding bestaat. Het behoeft nochtans niet te ver wonderen, dat de zware zorgen, welke op haar hebben gedrukt en nog steeds drukken, niet ongemerkt aan haar ge zondheid zijn voorbij gegaan. jels talrijke latbare Soekarno’s rei deze nuttige uit te onder vooi publ ken op de order donesische propagé gewelddaden tej aangespoord. De i.N.P. te jhr. Venchlfnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Pxlji bij vooruitbeta ling! Voor Schoonhoven per 3 maanden 1 1.30, per poet f 1.57# niet bekei oartijen, economische t pCt. van de st< maken inrustbarend t vindt men opgenomen, voor onge leid en wij ge be- plicht K. van de Dienst- Kamer nog niet naar een ooios- omst zal kunnen _2irt zijn izien dat de slechts korte 1AME8-VILT- 18 FRAAIER )OK U ONGE- GENOEGEN cte root de naaste iet berzienini DEKEN tot elk be took lage renten), en Bandelseredieten ifsche Straatweg IHT Telefoon 2373 wjet-afge- verklaar- onpartij- jrtenissen Jandse re it en heeft len van de slag ader het meer uitbetaald) is dit een v idig- schatting acht millloen gulden. L.~t suikerge’ jperatieve fal n de totale (ervoor neemt mb er gen same s van vemt den I de: HoIIl kaart ..W« dit bovengc artikelen het land zodanige staat echte •erd, regering ving hoofdstec concur- protest jn klein vaar- r de r zeei re en die bedlegerig, n paleis, hen, die OVERZEESE GEBIEDEN. zeggen de contuls. radlg, pafroltua |lo>lllchtlantaarn, lig verwachten wij kende ilaumvargaaaara Klndarwagana Wandalwagana KlndaratMlan jr de Sowj Beerd. Hij v Sport niet c i de gebeur „De Nederla aanvaller beginsel* l een ld en maar de Prinses Moeder vele .1 aanstaande lij gereed het nu kan vergadei en. Zij de voorzit- roor over onbeheerste gewelddaden van re- lublikeinse aanhangers, opzettelijke inbreu- i op de order „staakt hqt vuren” en In- lesische propaganda, waarin het volk tot aden tegen de Nederlanders wordt _,jord. Raad nam tenslotte de Australische mo- negen stemmen voor, terwijl de en Polen zich van stemming KRIJGSRAAD, de Slnterklaaabom- heeft daders van en bomaanslag aan do gepleegd op 5 De Boer. zijn echt, ale in deze kaasaf/aire kilo opgespoord en proces-verbaal op- 30 andere is nog imste verdachten zijn ip ring opgesloten. OORWEGONGELUK. »luk in België in de i zes mensen om het lerentreln die ikten de ach- met grote end ing weer af en Vincent op een jr dikwijls zeer droeve omstan- arbeid trouwelijk ties, die Zü die van een zorg voor n, want jeringswerk staatsstuk- sr die ernstig >ben. ten slotte loeien, neven, stunte- t aan „Gevangeniswezen!" .Woningtekort!" „J- parlement elders!" „Jeugd en Kunst”!. „On derwijsvernieuwing!”. „Jeugdbeweging en po litiek!" De meisjes en jongens werden het tenslot te een» qyer: ..Militairisme". Daarover zul ten twee jeudige sprekers over veertien da- C«n het pro en contra belichten. .Wij hebben niet de illusie,” zo zd de in leider (ook een scholier) bescheiden ...dat we met dit parlement alle maatschappelijke en culturele problemen oplossen. Maar wij ho pen dat jongeren van allerlei gezindten en opvatting*® hier waardering zullen leren krij gen voor eikaars overtuiging. Dlt streven is •1 belangrijk, want dan zullen we bewezen hebben geen défaltisten te zijn.” van jegaan voor de eerste l van een wetgevende Indonesië, dat thans van dag tot dag van zijn rijkdommen verliest J en botte vernielzucht, leverde meer dan een derde van de aan rubber. O] met het aftappen van verzamelen van de z.g. - __r boqm, dat bewerkt wordt tot ruwe rut Dit vredige beeld wordt thans slechts disch waargenomen, en toch snakt hl rendeel der 72 millioen inwoners van nesië naar dit vreedzame bestaan. Hoe zal Soekarno’s republiek nog de hervs van deze nuttige bezigheden kunnen vei deren? >or M0U|8 teruggekeerd, ?empVdS tan besig BOUW VAT iom, hot De Geailic keurd van 100 Noorwei naar vei.—» der Duitse ma: rentle. De van de hanc men 1 Maatschapi id met gevoerd hebber resultai Duitse DUITS STAAL VOOR NEDERLAND. De maandenlange onderhandelingen, die de Trust Maatschappij voor de handel van Ne derland met het Buitenland in Duitsland heeft gevoerd met de Joint Export Import Agency, hebben op 26 September tot een de finitief resultaat geleid, hierop neerkomende dat de Duitse hoogovens- en staalfabrieken in het Roergebied voor Nederland gaan pro duceren Naar de correspondent van het A. Brussel tijdens een onderhoud met jhr. mr. R. de Wykerslooth, plaatsvervangend gedele geerde voor Nederland bij het Inter-geallieer- de Bureau voor de Herstelbetalingen (IARR) te Brussel vernam, is tijdens de laatste ver gadering besloten aan Nederland onderdelen toe te wijzen van de icha Huatte A.G, de Australische minister van zaken, zeide bij de behandeling rapport in de Veiligheidsraad, dat, j toestand zo was als in het consu laire rapport werd beschreven, het duidelijk was, dat de order van dn Raad niet was na gekomen. Hij stelde een resolutie voor, waar in er op wordt aangedrongen, dat de Com missie van Drie onmiddellijk met haar werk zaamheden zal beginnen. Deze resolutie werd dooi vaardigde Gromiko gecritisei de, dat het consulaire rappoi dig was en de ernst van in Indonesië verkleinde. s Is in dit geval de gehandeld volgens de lag het pal< len aangehi ■^stellenden [in. niet loor het ENGELSE LUCHTVAART, raartmaatschappij heeft met ’t lomische crisis een belangrijke personeel bekend gemaakt, en 2500 personen, ongeveer het gehele personeel, wordt zogenaamde Neder- republi te dag sterker en de J"issi* gepacificeerd. Aan de ?'.e,e„ g door de republikein- jieden* gering in om- :preid Raad documenten uitslagen zijn nog schat dat de drie i zijn vpn de jk ongeveer 80 (i gekregen. :ent heeft zijn ten. üde de Saar ook over aansluiting of Duitsland, Toen verkoos 90 In 1913 is het na de destijds gehouden verkie- ting moeilijk geweest een kabinet samen te •tellen en toen is voor de eerste maal ge dacht aan de benoeming van een of meer •ociaal-democraten tot raadsman der Kroon. In die dagen reisde Mr. Troelstra, de leider van die partij naar ’t Loo voor een bespre king met de Koningin. Toen hij van daar te rugkeerde uitte hij zijn grote verbazing en bewondering over de ongelooflijk uitgebreide Jtenni» van zaken van het Staatshoofd. Enige jaren later verklaarde een officier Van de artillerie, die de Koningin had rond geleid bij een manouevre aan schrijver de zes: „Jk wist wel dat de Oranjes heldere bol len waren, maar ik had toch niet kunnen verwachten, dat de Koningin zo volledig op de hoogte kon zijn met legeraangelegenheden en Zelfs met tartisr-he nnriurwemon Deze beide lange reeks z Diet nodig, melijk dat en Zij weten ataatshoc ker nüigir besef vers koel. gemi».uc> Bovendie geoorlool poede De tot 1 reeds Ipen bij de wederopbouw van gemaal ij trok de grens lang» de „die- £aan£e- landen Hij gelooft niet he‘ Huis en hun toevlucht tot het ouden nemen, omdat zij hon den. „Communisme betekent, »r honger zouden lijden,” voeg- toe. ■slid Everett Dtrksen, republi- -j, die getuige was van een heit jrdenwisseiing tussen de journa- tots iber over de vraag of de volkén al dan niet ondervoed zijn, inter ma slotte en verklaard?, dat hij maand, dat hij Europa had be- r-Jsrvoede mensen had aange- en dat hij ervan overtuigd was, dat enigde Staten hulp moeten verlenen. ngreslid Thomas tenslotte had ook izocht, maar hij was naar Amerika "i, omdat naar hij zeide „hij de langer kon aan?ien". AN DUITSE VISSERSSCHEPF" „lieerden hebben de bouw goedge- i 100 vissersschepen voor Duitsland egen heeft hiertegen geproteateeJ. rerluidt uit vree» voor een herleving marine en voor de Duitse i Geallieerden hebben dit r ld gewezen. De schepen zijn ter vervanging van grotere v w_h, welke als herstelbetaling onder Gaallieerden zullen wordan vardeald. HET 8AARGEBIED NAAR FRANKRIJK. Glateren zijn de bewoners van het Saarge. bied ter stembus gegaan voor de eerste ver kiezing na de oorlog van een wetgevende ver. gaderlng. Indirect het plan I Frankrijk, naamste rege nen terwijl verzetten. De^ totale maar men voorstanders met Frankrijl men hebben Acht proce. de communiste In 1935 »tem< bij Frankrijk procent Hitler. DUITSE HERSTELBETALINGEN. Generaal Lucius Clay, de Amerikaanse mi litaire gouverneur in Duitsland, deelde mede dat de voorgenomen nieuwe demontering voor herstelbetalingen in de Engels-Amerikaanse zóne fabrieken ter waarde van van 250.000 omvat. Hiermede zijn de herstelbetalingen voor West-Duitsland voltooid. De Duitse be» zwaren worden van de hand gewezèn. De order Is niet geheel ge> lopig rapport der zoek naar deze De vorderinge" pen tussen 20 vormig. Ten keinse troepi tal manschap Indonesisd met inbegi der van intensive;;, gebied tussi leidde tot D1STR1BUTIEN1EUWS. BONKAARTEN MET OPDRUK „WEST”. Zoal» reeds gemeld, zullen ingaande 23 No. iber bonkaarten van ëen nieuw model wor- ingevoerd. Ter aanvulling nog het volgen. In de provincie» Noord-Holland Zuid» land en Utrecht i» bovendien op deza op de vlees- en melkbonnen de opdruk Jeat" aangebracht. Hierdoor is het. wanneer it wenaelijk zou blijken, mogelijk voor de jenoepide provincies bonnen voor deza aan te wijzen, welke In de rest van niet geldig zijn en omgekeertj. Of een maatregel zal worden genome» ter nog niet vast. BONNEN VOOR SPIJSOLIE. Zij die op de bonnen K 01 algemeen, welke tm. 13 September recht gaven op het kopen van 120 gr. spijsolie geen olie hebben kun- ir nen verkrijeen kunnen deze bonnen tot uiter. s, lijk 6 October inleveren bij een detaillist. Bij een volgende verstrekking .van olie zal alsnog op deze bonnen olie worden afgeleverd. PAP EN YOGHURT WORDEN DUURDER. In verband met de verhogina van de om zetbelasting van 2 pCt. oP 3 pCt op melkoro. ducten zÜn nieuwe maximumverkoopprljzen voor pap en yoghurt vastgesteld. De nieuwe prijzen, welke vandaag in gaan zijn* één cent per liter hoger dan de tot nu toe geldende. De prije van conmimptiemelk blijft ongewijd zigd. JEUGDPARLEMENT Wij hebben In ons vorig nummer de oprich- waar q ting van de jeugdparlementen besproken, Apeldoc waarmede in ons land een begin Is gemaakt. Na Anteterdam heeft nu ook Noord-Holland» Van hoofdstad er een gevormd. Daar zijn onge veer 200 meisje» en jongens bijeen sekomen en hebben het Haarlemse Jeugdpariement opge richt Met veel enthousiasme. Er werd leven dig gedebatteerd over |ïierlei organisatie vraagstukken. Er waren kM^stie» als de con tributie en het verschil tustfen schooljeugd en werkende jeugd. Om de eergte kwestie op te lossen werd e>en commissie simengesteld. en beuk het tweede vraagstuk werd weggevjiqgd toen derit- •en spreker zeide: „Er Is maar. Wh jcmM" wachters,’'die’het’onnodi Tenslotte moest de keuze woMen nepaald Het paleis is nu ook op een onderwerp, -dat over t*ee weken be- Koningin alleen beschikbaar, w handeld zal worden De suggesties flitsten op: stellingsoord voor oud-illegale „Gevangeniswezen!" .Woningtekort!" „Jeugd- jn beide vleugels wai gevestigd, opgeheven, na talrijke patiënten t logstijd onschatbare diensten te wezen. De mensen, die Vrijdi men, werden niet zeldi bezorgd vragende belangs toestand van de Koningin Hare Majesteit is i beweegt zich gewoon d< het geruststellende bescheid van wisten. Wie voor het paleis stond, viel het hoeveel ruiten, die tijdens de oorlogsds werden vernield, nog ontbraken. Het ps telt nog 200 kapotte ruiten. De Koningin bij de glasvoorziening geen voorrang g< en met het herstel wachten totdat de fen bevolking afdoende geholpen is al zelf in aanmerking te komen. TER WALVISVANGST UITGEVAREN. Zonder enig vertoon is Zaterdagochtend i haiftien de Nederlandse walvisvaarder Wi ,i Barendsz onder leiding van kapitein Klaas sser, voor de tweede maal uitgevaren naar Zuidpool gebieden. HERZIENING VAN DE DIENSTPLICHT WET. :rzl;nlng i Tweede gezoc’ laste igsvoorstel nade: zich aanzlf van nog hebben zij daarmee gestemd over tot een economische aansluiting bij waaraan drie van de vier voor- -“lerende partijen hun steun verle- de communisten zich er tegen VER. VERGADERING STATEN-GENERAAL Tegen Woensdag bijeen geroepen. Het wetsontwerp in zake de tijdelijke neer legging van het Koninklijk gezag door de Koningin is de Raad van State reeds gepas seerd, zodat de indiening bij de Tweede Ka- f ’Tndon mer, ter overweging van de Verenigde ver- fier<n_ j8 «.-„ering der Staten-Generalal zeer spoedig, waarschijnlijk reeds vandaag te wl!' v.n." De belde Kamers der Stalen-Generael rijn Dg Nederlandse a!gevaardlsde mr. Van telegrafisch bijeengeroepen voor een verenig- Kle[(en, ,telde de vraag Hoe lang zll het de vergadering op Woensdag October de. nog v(mr he( de geheU werdd dulde. middags te 1 uur. Het ligt in de bedoeling wordt dat de republikeinse regering geen het wetsontwerp nog dezelfde dag geheel af „erantwoordclijke, vredelievende regering, die 'f?°h”t wetsontwerp wet geworden, dan zal dt’e’Vlch" metkÏÏJ Prinses Juliana In «en verenigde vergadering jspa„n„en aan het Indonesisch, volk der Staten-Generaal begdlgd worden. ZU l«t opgedrongen en die zich onderscheidt d« eed of belofte In handen van de voorzit- da)r bruutMd jegens he, „Mrtoze volk, door ter af. kwade trouw en gemakkelijke beloften, die DE KONINGIN OP HÉT LOO. zij nooit kan nakomen?" Maar niet bedlegerig. Hij zeide vervolgens, dat de gevechten in id worden van de bijzondere a21«en voortduren, d^fdat de re- H.M. de Koningin zijn veler publikeinse ‘roepen hun gewelddaden niet ■itgegaan naar het paleis Het Loo, l>«bben gestaakt. Indien de republlkelned d. Vorstin verblijf houdt, en menige "rder „staakt het vuren’ respecteren Is «r ingezetene richtte de schreden noodzaak voor zulverlngs-operattes D« leis Het Loo verbindingen tussen de zogenaamde Ned< tinne wapperde de koninklijke '»ndse wiggen worden elk. Zen donkere loper bedekte het gebieden worden snel g- andere kant zijn de nog se troepen bezette gebl*J vang en zij liggen versprei Van Klef fens lende de NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHOLLAND EN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT Hoofdred.. W. Kerremana fi. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Tetef. 207 Giro 18763 RECORDPRODUCTIE DER MIJl^EN In de week van 22 tot en met 27 ^eptembiir werden uit de Nederlandse Steenkolenmijnen in totaal meer kolen naar boven gehaald tym in enige andere week sinds de bevrijdtyng. namelijk 211.260 ton. Dit wil zeggen 35 210 /ton per dag. PRIJSVERHOGING IN HET VERSCHIET. Voor eieren, melk v»rken»vl»e» en wintenaaigranep. In een vergadering van de Ned. Cpr Boe. renbond te Tilburg, heeft minister Mansholt verhoging van de prijzen voor eier/in melk, varkensvlees en wipterzaalgranen jn het ver- cshlet gesteld. Van een compensatietoeslag verklaarde de minister zich geen voorstander en merkte op. dat de prijsregeling in algemeen onder de tegenwoordige omstam heden onvoldoende is. Er zal naar geatrei worden het aldus te regelen, daf de oogst- risico's kunnen worden opgavangen. Ten slotte verzekerde de heer Mansholt, gaarne te zullen medewerken aan inkrim. ilng en verzachting van de distributiebepa lingen opdat zo wejpig mogëlljk lasten op de bedrijven worden gelegd. De regering streeft er naar om de kleide boeren goede levenskan sen te verzekeren. IS EUROPA ONDERVOED? De „ellende is niet aan te alen”. Het Amerikaanse Congreslid John. Taber, "publikeins voorzitter van de financiële com- van het Huls van Afgevaardigden, gaan. Van in een persconferentie verklaard, dat Delftse Prlji geen voorstander is van een speciale Con greszitting voor de uitvoering van het plan- Marshall of een hulpprogram voor Europa. Taber, die een korte reis achter de rug heeft door Centraal Europa, de Balkan en Turkije, gaf ongeveer de volglende motivering van zijn standpunt: Op de eerste plaats heeft hij In Rome, Trlëst, Wenen, Istanboel, Ankara en Berlijn geen ondervoede mensen aangetroffen en daarom kan hij de toestand niet als zó ur gent beschouwen pis hij wordt voorgesteld. Op de tweede plaats vatten, de volken van Europa naar zijn mening huil eigen toestand niet ernstig genoeg op en werken zij niet hard ganoeg, althans niet zo hard als het Ameri kaanse volk. Taber Is van oordeel, dat de Ver. Staten dienen te helpen bij de wederopbouw van Europa, doch hij trok de grens lang» de „dic tatoriaal geregeerde' Ir: dat de Europese volken communisme zoi ger zouden lijdi dat zij nog meei de hij hieraan 1 Het Congresli kein uit Illinois, scherpe woor listen en Tat van Europa s rumpeerde ten gedurende de n. zocht, tal van ondei troffen en dat hij de Verei.lo mee. E Het Con| rijkdommen verliest door sabotage t vernielzucht, leverde voor .veru«8eKt-ei derde van de wert— >p de foto i> een Javaan bezig >n van een rubberboom, hot de z.g. latex, het sap van de 7e rubber. 1 «pora- het me- >n Indo- lang ratting en die: erhin- tuigen, Rapport over 14 dagen gereed „staakt het vuren’ in Indonesië el geëerbiedigd, aldüs het vcor- óet zes consuls, die een onder- kwestie hebbert ingesteld. gen van de Nederlandse troe- Juli en 4 Augustu» waren wig- rwijl de hoofdmacht der republi- jen zich terugtrok, bleef een aan- ippcn tusten de wiggen achter De De Au,;rallKhe „solutie luidt: „De Vel- :he tactiek der verschroeide a.rd. Ughetdsraad b„lult d„ „cretarlaat-ge- „cgrlp van plundering, In he bljron- nMa>1 V N worde„ ve„ocht op M -i Chinezen, werd tussen de wiggen ge- ,reden al, d, dla d, Commt..le van teerd. De Nederlanders besloten het Dr,a bl]eenroept an de orgahtsatte van haat ten bun wiggen te zuiveren en dit „erk M nMml en bvervolgen., - ,v°°rMun”« 'e''V.h,'n; n,e‘ d.t d. CotnmlMle van Drie ;zal worden ver- Veronachtzatnlng van het „Haakt hot vu- aoch, me( da ulter!te !pocd mct het waarna. re£ - men van hgar functie te beginnen”. Dr. Evatt, de Australische minister van r T buitenlandse yan het indien d* rapport dat de UITSPRAKEN VAN DE Over c“ De Krijgsraad te velde heeft daders van medeplichtigen aan de bomaanslag aan Prlnsegracht te Den Haag, gepleegd op 5 L_ cember 1946. gvaarvan de heer Boer, zijn echt genote en dienstbode slachtoffer werden. volgt veroordeeld: Kapitein F J. J- baron van Heemstra tot 13 jaar gevangenisstraf met aftrek. (Eis 15 jaar en drie maanden). Verdere straf: ontslag uit de dienst en ontzegging van het recht bij de gewapende macht te dienen. Sergeant A. T. de Boer 13 jaar gevangenis straf met aftrek (eis H‘/j jaar). Korporaal J. P. J. Peterse 9 trek (conform de eis). Soldaat J. J. H. van Haastrecht gens het door zijn schuld ontploffen van handgranaat de verwonding van een ander tengevolge hebbend veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek (eis een jaar), ZWARTE KAAS AFFAIRE. kaasstulvertje is aan het rollen ge- schakel tot schakel volgde de Jscontrole een uitgebreid net van clandestiene aanmaak en verhandeling van kaas, een volksvoedsel bij uitnemendheid, waarvan door deze en dergelijke practijken alweer wat minder kon worden verstrekt 0| de bonnen. Tachtig verdachten zijn aan de tand ge» voeld. Van een winkelier leidde het spoor vla een grossier naar de Rijnstreek, waar een aantal boerenkaasprodycenten aan grossiers In rschillende plaatsen clandestien kaas ver- cht. De prijs van deze „zwarte” kaas lag niddeld 250 pCt. boven de geoorloofde, len kwam bij enige grossiers een on- of de handel in kaasbonnen en melk. Ier aan het licht, e Prijscontrole heeft heden bijna 5.000 tegen 50 betrokkenen :kt. Het verhoor van De voornaar i van Bewari ZES DODEN BIJ SPOC Bij een spoorwegongelul nabijheid van Namen, zijn leven gekomen. Van een goed* een stgile helling beklom raai terste wagens los. Die’’reden m; u?id achterwaarts de helling -etsten in personentn Er werd Een aantal te staan het static WEINIG SUIkIeR. Bietencampagne begonnen- In Weat-Brabant werden de eerste suiker bieten op 1 October naar de fabrieken ge. bracht. Nog deze week zullfen de raffinade rijen met de Campagne beginnen. Deze zal dit jaar niet lang duren warn er zijn dit jaar maar weinig bieten: meer dan 200 millioen kg. minder dan aanvankelijk werd geraamd, hoewel dit jaar 51.000 H.A ^vas ingezaaid te genover 45.000 H.A. in het ivorige jaar In verband met deze erote uitzaai werd een op brengst van 1750 millioen kilo bieten het vooroorlogse kwantum gekaamd. De droog te is als spelbreker opgereden Gerekend tegen de richtprijs van 35, die dit jaar zal gelden (in werkelijkheid krijgen de boeren meer uitbetaald) is dit een verlies van naar dig- schatting acht millioen guldeii. >efd Wel Is het suikergehalte zeer hoog. De coöperatieve fabrieken zullen dit jaar 61 pCt van de totale bietenopbrengst verwer ken Hiervoor neemt Dintelpord Roosendaal en Zevenbergen samen 28 pCjt. voor hun reke ning Sas van Gent 6 pCt.L Puttershoek 14 pCt., Groningen 13 pCt. De'C S.M. verwerkt 40 pCt. verdeeld over haar fabrieken te Bre da Halfweg Oud-Beijerlandl Sas van Gent, Steenbergen en VierverlatenJ i het station Saint rein. I een geweldige ravage aangericht. I wagons kwam dwars over de raila Andere reden in op de muren van ionsgebouw waardoop dit gedeeltelijk instortte. SLAPTE IN Britse luchtve oog op de econc inkrimping per Tussen de 2000 PEN. een derde van >edge- ontslagen. De maatschappij, die het eigendom van da ‘gering is, onderhoudt diensten op Europe»» „oofdsteden. De bekendmaking volgde op de drastisch*, beperking van het Brits^ reizigersverkeer naar het buitenland, waaronder de bepaling, dat er geen deviezen voor buitenlandse ple zierreizen beschikbaar zullen worden gesteld, die nu van kracht is geworden. VERLIEZEN VAN VORIGE WEEK. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerappor teerd: Kon. Marine: gene. Koh. Ned. Landmacht: sold. G. Lette uit Hengelo; luitenant lA .B. B. ter Braak uit Hengelo; lt.-kolonel J. M. Koeman uit Amsterdam; (Sold. W. Mar en» uit Cuyk (N.-Br.); sold. H. Kolk uit Kampen; sold. A. C.JM. H. Teur- llngs uit Tilburg; sold. F. J. Verhey- den uit Boxtel; 2de luitenant G. Bak ker uit Zeist; sold. H. Botterman uit Amsterdam; kapitein J. w. F, terPelk- wijk uit Utrecht; sold. Tl Brakers uit Emmen; sold. 1ste kl. H. |J. Numan uit Beverwijk; sold. L. Catsmjan uit Schie dam; sold. 1ste kl. C. G. yan der Gaag uit Berkel en Rodenrijs; Sold. G. Zent- veld uit Egmond aan Zée; sold. H. Vige uit Haarlem, res. kapt. C. J. J. Emons uit Utrecht. I Voorstellen tot herzienl plichtwet hebben de T< bereikt. Intussen is sint die vc:_ J- geMen: het berz.~ belangrijke voltooiing en het laat Norddeut- indiening een kwestie tijd ia. >cht toekor de ongc van hel iter ver„ die de K. manouevre aan schi zei dat de Oranjes he maar ik had toch i dat de Koningin zo ton zijn met legeraang ‘t tactische onderwerpen, de voorbeelden 'zouden met een zijn te vermeerderen, maar dat ia omdat de feiten bekend zijn, na de Koningin een zware taak heeft zich onophoudelijk inspant om alles te wat Zij moet of wil weten. Er zijn oofden, die ?ich heel wat gemakkeiij- van hun taak afmaken, die niet als Ko jin Wilhelmina met een zq nauw plichts- J hun werk doen. Bijna 50 jaren onder «ware en somtijds bittert dlgheden heeft H.M. d rvuid. De zogenaamde vacantit :h veroorloofde, waren niet als d. der, die al zijn werk en zijn ige weken van zich kan afzetten, want Koningin bla< t ook dan haar Regt doen. Zij tekende niet alleen de i ken, maar deed zulks niet zondei bestudeerd en overwogen te hebt Zoo’n afmattend arbeiden moet de »terk»te vermoeien, zodanig vermt dat een langdurige rust is voorgeschr Het officiële berftht zegt het nog al stu lig „dat de zware zorgen niet ongemerkt Haar gezondheid zijn voorbij gegaanmaar de bedoeling van deze zonderlinge zin is dui delijk. De bedoeling 1» dat de Koningin rust moet nemen. Haar gezondheid is niet ernstig geschaad, alleen rust en nog eens rust is eis yoor herstel. Dan zal Prinses Juliatja regentes zijn, een Vervanging waartoe de Grondwetsherziening yan 1922 da mogelijkheid heeft geepend. Toen is namelijk bepaald, dat niet alleen bij min derjarigheid van den Koning of bij het niet In staat zijn te regeren, de vorst door een regent kan worden vervangen, maar dat ook bij ziekte het koninklijk gezag mocht worden waargenomen door een regent. Koningin Wilhelmina is opgevoed door een wijze, voorzichtige en liefhebbende Moeder, een Koningin, aan wie men met diepe eer bied denkt, maar reeds op Haar 18e jaar werd da Koningin tot de regering geroepen. De Prinses heeft een Moeder, die in wijsheid, voorzichtigheid en liefde Koningin Emma evenaart, maar de Prinses heeft het geluk yan die Moeder vele jaren te kunnen leren tueri wat eeh aanstaande Koningin moet weten, gadèi Nu ia Zij gereed het koninklijke gezag - x- oefeiMp en nu kan Zij dat doen nog bet ervaren oog van Haar Moeder. On» land behoeft zich geen zorg te over het bericht dat enigszins onrv*’ lijkt, want in het officiële bericht de verklaring van H. M. zelf verzekerend, dat er geen reden is vo«* rusthaid aangaande Haar gezondheid weten dat Prinses Juliana hetzelfde hogi heeft van verantwoordelijkheid en j Hare Moeder. irde lingi aet x i die het weei lakkelijke verantwoordelijke, vredelieve voor de vrijheid strijdt, ia, despotische mannefi, c Japannezen heeft opgedronge door bruutheid ji kwade trouw en zij nooit kar. r. Hij zeide vei Na het bekend worden van de bijzondere ln^,es.ië aUcen berichten «ver H.M. de Koningin zijn veler Pu?likeinse. troe gedachten uitgegaan naar het paleis Het Loo, hebben gest waar de Vorstin verblijf houdt, en menige oraer jornse ingezetene richtte de schreden geen no< iet paleis Het Loo. yerjlnd!L„ Van de tinne wapperde de koninklijke lai}dse wig standaard. Een donkere loper bedekte het gebieden bordes. andere kaI Dat is altijd zo als de Koningin er is, zei de ondervraagde parkwachter. De omgeving van het paleis ademde zo Vólkomen rust, dat ongetwijfeld deze verblli pïaats voor de Koningin in haar tegenwoc dige toestand Ideaal te noemen Is. De ho beuken en eiken, die het paleis nog in we< \rige groene bladertooi omringen, lijk wachters, die het onnodige rumoer weren. Het paleis is nu ook weer geheel voor 'Zoningin alleen beschikbaar, want het H( werkers, J, is onlar uit de o( i hebben 1 talels uitkv louden dc naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1