fe SCHOONHOVENSCHE COURANT iet een Shave” BUITENLAND. OVERZEESE GEBIEDEN. GEMENGD NIEUWS. Gouds Tribunaal. BINNENLAND. dM Het regentschap van Prinses Juliana. GEMEENTERADEN. Oorlog of vrede? „Aanvalsoorlog" in Indonesië. Dertien doden in één week. Prijzentheorie en practijk. Morgen doop van H.K.H. Marijke. D1STR1BUT1EN1EUWS. JHKR BLADZIJDEN. WOENSDAG 8 OCTOBER 1947 79e JAARGANG Ne. 11» OCTOBER 1947 NIEUWSBLAD VOOR ZUIDflOUAND EN UTRECHT In te onder- - EINDHOVEN ge els >—11 uur. buitei iet b rder ont Hlini met ban Joka o.a. wij 3AARD jm- lan- rijwielbanc en. dafl uw d met de he droog- vliegt era£ 1—8 1—3 -12 en •n 0.30 CAFE’S EEN UUR LANGER OPEN. Volledige overeenstemming aan dg Achterweg. re og dat i kracl oin een te op nins «te tter leest de te onveranderd van jk» van tellfbe- in een be- Hlj >ten merika twoord »nd moet Nu stonde kwestie of geil” -* het klac wej dinf zake Frai stelt van tenlar De Soi tegen plaat! voorli isgeving Hoofdred.: W. Kerreman, S. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Tetot. 207 Giro 13782 men. werd ml té een 1 zlge" >uit- tuur rand Altse .ohl, jewone Ierland, honger lers enige ma- ge- iklijke langs de Koninl rijden en pen jaar. In t heel veel .gen werken, en function- innen nagaan V»r»chf|nt Maandag, Wo*n»dag mi Vrtjdag. Prl>« bi] vooruitbeta ling: Voor Schoonhoven per 3 maanden t IJft per poet f 1.57% van de 11 uur tdagen t i de regellni ie bebouwin Vere_ om een werd samenle- _;voerd moe- Schaffing van nu om van ir en vrij er In dit ver_ jenbaar wacht» kilograi verhout per meter, enzovoort Maar slisend Is. hoevet lo’a melk en heeft en hoeveel komsten moet zijn bedrijf ei dit punt As he dervinden dat leveren onder voldoende op phchtingen en beórijfsbenodigdl zijn worstelinj enige was konden de naar de woi de arrt op de den, -*• k A en Wijk B van ber. Wijk C en Wijk a 10-1 n 10- No. 225 v fo. 220—ei i tot 3 uur. 12 uur en vu> wijst op het politlerap- 1 staat in verband tnet de Waaggebouw. :nt caféslultlng wordt’daar Een machine hoedanigheden niet alleei kaense en de lan'den uitoefent'. wórdt -laakt dat na, ie lezers met een of enkeft artike- :hten: „Alweer igele- van zoo’n .loten daar- reer aan te te melden Vaststelling van het aspect van de plein De van gebl De op dt nerwat worj" Ag van de aard en ing van het Kerk, OPIU^I j een inval in het lese zeeman L. K. te de. Rotterdai bereiden van bereide opiui in beslag gene gaspenningen. 1 BTd. irtij voor- eidse stu- i de zijde lelln- -12 en van 10—12 en van van 10- einde van ieman uit Haastrecht werd l van zijn vermogen, tot 1000.opgelegd. Hendrik Smit uit len uitgesteld, om jenheld te stellen zi beraden. 1 g t wijst e- dig een opei Bij Chine betrapte op het opium, schuiven, en 3270 f gearresteei gewijzigde gemeenterekening IMS wordt wegns verschillende bezwaren van Ged. Sta ten. voorlopig vastgesteld als volgt: Gewone dienst Ontvangsten f 308 947.39 uitgaven f 338 174.84 nadelig saldo f 29.227 45 Kapi. taaldienst. Ontvangsten f 491.736.98. uitgaven f 476.682,27* Voordeelig saldo f 15.054.69. Het ontwerp-wijziging van de gemeentebe» grotlng 1947 w.ordt vastgesteld. Voorlopige vaststelling heeft plaats va* dg De gemeentere bare vergadering u --jmeester 1 sloot tot raadslid verzoek van van Brandweercommandant :se subsidie uit de gemeente jnd beschikt, •aad verleende de van mar publ den •voldoen e° te verwijü op wilden zette de mar hiertegen. Er in zich ook e< mengden, B inkomsten van htie keerden. die met een gummistok de ten en vertelt u kwam zover, niet ten achter agentefi de i werd later i AdrurttaHMi 1-18 a.m. I 1.80. alka m m. iM«r f 0.10 darde plaaulng halve prl|». Advertantlaa tuaean da tobt driemaal de prtyt sselstein. zijn de zittingsdag» vastgesteld op zonder hoofdelijke stem- Avondnljverheidschool een f 800 op de gemeentelijke LEKKERKERK. iring op Woensdag irgerneeater mr. G. rezig met kennii fenomen. j 8 van de politieverordening krijgt een lid h. luidende- Het is verboden, an- lan op de daarvoof- aangelegde paden of zigh te bevinden in een park, plai rnige andere daarvoor aangelegde t »nige andere van gemeentewege de S. onderGu kreeg ■ndheid i noopte tten, terwijl ide voor ha «hield, dat ze het volk. ger wilde de zaak terugverwe- ir de procureur-fiscaal. Mocht zich toch bevoegd achten, dan .rekening te houden met de ongun- loed van haar echtgenoot (O.) Haar was in item Gay een as uitwerpend e beklimmen. Ik van de spit de oeroude sft h— ieder zijn me. weten Wf tenmin hebben. Nu was rers van dien aard ,icht gemurmel van opsteeg als de spre- aanroerde. Hij be- of minder, dan dat ater voor stond dan 1 -r bij de ...engewoon lep te ver- ^oor r rssSf b-»». botsingen met nachtelijke aanx tan, aanvallf een L een K; kost- ringsat heb- bender. n verrassend als t uitvloeisel van gen- Het.Va»J' gevech lut doet niet an- doera uitvoeren en de Nederl f.. Brouwers be. rtAre t it hetzelfde. Daarna jnderling vergeleken accountantsdienst van uw aap te pas om .a berekenignen i we dan horen, dat reinig waarde heb. 1 ontmoedigend, vanzelf dat het moeilijk ig voor landbouwproducten baat een prijs te bepalen. Niemand zeggen wat gezaaid wordt kosten de ben van het het belangrijkste, gd hoe de inkom- u yerhouden tot die tten kan heel goed zijn, zinn logram graan of per in een evenredige de prijsontwikkeling pet paar schoenen, iet beslissend. Be ten graan hoeveel ki- de boer te verkopen ?ens van die in- de uitgaven voor gen bestrijden. Op z( - jn dagelijks on- 'ringt. De bedrijven omstandigheden on rek van alle ver- i na aankoop van een redelijke belo- laten. se eenvoudige raad ergelijk het netto-inkomen Is dat berekend wordt dpor ifcouw-boekhoudbureaux (niet alleen in chtbaarste delen van Fr.iesland maar gehele land) met de inkomsten van of zakenmensen dis Stig kapitaal werkt- eens. of (ie boeren nie,t andere bevolkingsgroepen. leed zich op de rnstige ordever- jnsweg liep eeh van alcohol het irgers de hoe- lij weigerde te oolitie om zich .en hem daar naar het bureau, ver een 26-jarige student, zich oiin een vechtpartij, waar- mtal militairen en burgers die zich eensgezind tegen de po- De agenten trachtten met een orde te herstellen, doch het dat een der militairen een der gummistok ontrukte Defe man ingerekend. Intussen was S. bij Maria Maandag- karakter, •-J zaak iger op trlbu- ng. Maria lelijk mét /.tonaliteit het wetsbesluit _ue Niettemin werd e” ïarla werd ver- V 13—15 uur. i 1315 uur. n 1315 uur. 3—15 uur. •n 14r—16 uur. en Hoenkoop kom» EEN OPGEJAAGDE BEVOLKING. De bevolking van Bikini, die het eiland heeft moeten verlaten, in verband met de «toomproeven en zich op het eiland Rongi- rik vestigde, moet opnieuw verhuizen, want de levensomstandigheden op-Rongirik zijn volge slecht. Landbouw en visserij “unnen de be- Mei II volking niet onderhouden. De bewoners zul-i stemming len zich nu naar het eiland Oejelang, 450 numenten: kilometer ten Zuidwesten van Bikini moe ten begeven. NIEUWE PARTIJ VAN MR. OUD. Wij ontvingen het volgende communiqué: Op uitnodiging van mr. P. J. Oud is een aantal niet-soclalistische democraten Zater dag te Utrecht in vergadering bijeen geko- - Na een uitvoerige gedachtenwisseling 1 besloten tot de vorming van een Co- tot voorbereiding van de oprichting van Democratische Volkspartij. Alle aanwe nen, ten getale van 72 personen, traden als lid van het Comité toe. lid, de In- reeks be de Neder- voeren van n 10 tot 11.30 uur. i 9.30 tot 12 uur eensgezind teg< agenten trachtter ie te herstellen, een der militairi aistok ontrukte B^rgam- hem als- tich met PRINSELIJK PAAR NAAR GOEREE. Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn voornemens op 27 October een officieel be- »ek te brengen aan Goeree en Overflakkee. Thans is bij de Tweede Kamer Ingediend een r overweging in de Verenigde Vergadering slag der Staten-Generaal het wetsontwerp „Toe passing van artikel 43 van de Grondwet waarin de mogelijkheid wordt geschapen, H.M. de Koningin in de gevallen, Haar gezondheid daartoe aanleiding geven, de uitoefening van het Koninkli zag tijdelijk neerlegt en waarin teve’ bepaald, dat in dat geval Prinses Jul Regentes pan het Koninkrijk wordt STUDENT DEDOOD. In Leiden heeft zich een vechtpar gedaan, tengevolge waarvan een Lei dent het leven heeft verloren. Van der politie werden de volgende medede i daarover gedaan: Zondagavond te half tien deet Stationsweg te Leiden een err.o, storing voor. Op de Statior man, die onder de invloed v nubliek lastig viel, o.a. door burj i van het hoofd te slaan. Hi, aan de sommatie der po ijderen. Toen de agentei overorengen naar het .an, ontstoii »en aar i 9.30 tot 1130 uur. n 2 tot 4 uur. an 2 tot 4 uur. SCHOENENBONNEN, zullen worden uitge- 13 bestemd voor het n met 17 Januari 1948. orden uitgereikt aan i het cijfer 1 (één) en van het Inlegvel, als- de maanden October, t.m. 1945, «n aan kin- cember 1946 en Janu- t zijn van de Bon 604 GE TbutlMtamkaart, titel- lopende Bonkaart 711 rking voor een ZWENDEL MET MELKBONNEN. In het Huis Van Bewaring te Zutphen zijn /gesloten een zuivelarbeider en een kan goed te maken. Bij toorbediende, werkzaam op een zuivelfabriek dan qpk steeds uit te Apeldoorn, die kans hebben gezien aoor vervalsing van forrftulieren tich groot aantal distributiebescheiden toe eigenen, te weten 3500 rantsoenen boter en 10000 rantsoenen melk, die wederom in de handel werden gebracht. an 1.30 9 tot ..oraanstaande figuur uit immunistlsche partij, is, teza- andere partijleiders, gearres- en ervan beschuldigd, gelden isterd welke door het Zwit- leld voor Poolse en heer Van Trigt vraagt of de rooilijn de huizen langs de Voorstraat dezelfda lieven is. Voorzitter bevestigt dit. maar merkt lat volgens het bestuur van de Krimpe- aard hier verder achteruit gebouwd moef worden. Er waren geen bezwaren tegen de werp-regeling ingébracht en tot vastetel wordt besloten. Van de caféhouders was een verzoek ingeko. men om de café*» om 11 uur inplaats om 10 uur te sluiten in verband met het bus- en veerbootverkeer en^het houden van vergade ringen. B. en W sèllen voor gelet qp de in lichtingen van de plaa'selijke politie, op werk_ dagen om 11 uur en op Zondagen en Christe lijke feestdagen de sluiting op 10 uur te be palen. De heer Hoogerwaa W. voor hun >ndags op 10 i gehoord dat er x-1 geven en hij <ers. >e heer Oskam: ..Wat een draaiborden, hebben het verzoek toch on- „DUITSERS. SABOTEERT.’” In enige pkatsen in de Amerikaanse zone zijn pamfletten van opruiend karakter ver spreid, die o.a. het-Volgende inhielden: „Duit sers! De bevelen van het geallieerd bestui”- zijn ons ongeluk en verderf. Hand in ha»« met deze schurken werken de pseudo-Duit”“ helpers van het slag van Pieck, Grotewol^, Hogner en Auerbach. Politieke en ge misdadigers beheersen thans ons vadei Willekeur, slavernij, wetteloosheid en L zijn door een tegenstander zonder erbarmen in het land gebracht. Het is de wil van de vijand deze toestand permanent te maken. Daarom, Duitsers, saboteert de aanwijzingen van de bezettingsmacht.” BEREID. huis van de 54-jarige T. aan de Atjehstraat, imse politie deze juist opium. Er werden ruwe im en attributen om te lomen, tevens f 3362 Hij werd onverwijld WERELDHANDELMAAT8CHAPPIJ. EEN NIEUWE POLYP? In 1945 is een samenwerking tot stand ge komen van Engelse Amerikaanse en Cana dese bankiers fabrikanten en handelshuizen. welke sindsdien is georganiseerd in de „World Commerce Corporation" (Wereld-Handelmaat- schappij). Deze maatschappij die niet alleen over fabelachtige kapitalen, mar. relaties in de hoosgte kringen beschil zich ten doel de wereldhandel in he meen te beovrderen en helpen vergroten van of door oorlogen verwoest! thans reeds eblangen in 4, m de verkoop Britse artikelen, waarin zij haar Het Brits-Amerik: hiermee op grote scha< gemaakt aan de werldhanded. keerd ook deze wereldhandel maakt aan dat kapitaal. GELDLENING AANGEGAAN. KRIMPEN AAN DE LEK raad kwam Woensdag in qpen- ig bijeen onder voorzitterschap r Van Oordt. teolating van het nieuw Dekker, i de Nederlandse iten, teku We hebben op dezelfde plaats enige malen eschreven over een onderwerp, waarvan, aar veler mening, het voortbestaan van on- beschaving afhangt, namelijk de vorming van een Europese statenbond, de Verenigde Staten van Europa. Daarover zou nog her haaldelijk iets te melden zijn geweest en menigmaal hadden we het* voornemen er weer op terug te komen, maar we lieten r omdat niets verkeerder is dan om dt van een courant te achtervolgen ander plan, idee of wens Na e len al zal een aantal lezers zucl over die Statenbond" en het artikel oni zen laten of zelfs tegen het ontwerp bond ingenomen geraken. We beslo om dit onderwerp slechts dan wc roeren wanneer enig nieuw feit zou zijn. Bij een zo veel omvattend plan kan men geen plotselinge veranderingen verwachten, geen opzienbarende vooruitgangen, evenmin als een snel opgeven van het ideaal. Altijd is de massa traag gebleken in het aanvaar den van grote wijzigingen in de ving. Hoe lang is er niet strijd gex ten worden om te komen tot afsch ieta zo schandelijks als de slavernij en wordt de menigte gesteld voor de vraag van Europa een staat te maken als die Noord-Amerika, met een centraal bestuui met behoud van de eigen wetgeving en hehen. De prijs hiervoor: het verdwijnen van het oorlogsgevaar, is haast te schoon om door allen direct te worden aangenomen. Er is nu iets gebeurd dat de aandacht de regeringen en de bevolkingen heeft trokken en het la vleiend voor ons z« wustzijn als natie, dat Nederland daarii aandeel heeft. We bedoelen de oprichting van de driebond bekend onder de naam Benelux, dat zijn de beginletters van België. Neder land en Luxemburg. Deze tolunle is niet slultend een handelsmacht gebleken hD nog wel de derde handelsmacht der wereln^ maar zij blijkt het voorbeeld te zijn vooreen Europeese aaneensluiting, een verduidelijking in de ontwikkeling van het plan Marshall. Amerika heeft dit plan voorgesteld en op gevraagd, een antwoord dat t t zijn op Europese samenwerkir len de naties niet langer voor de zij samenwerking al of niet mo- „eltyk, al of niet gewenst en al of niet dade lijk uitvoerbaar achtten, nu moesten zij wel kiezen omdat Amerika zijn onmisbare hulp afhankelijk stelde van het bereiken van zo danige samenwerking Zestien landen hebben zich toen bereid verklaard tot samenwer king en ondertussen zijn andere machten aan het werk gegaan om tot een stevige federa tie te komen. Besprekingen en congressen werden gehouden, de onvermoeide strijder voor een Europese statenbond .graaf Couden- hoven Kalergi, verscheen blakend van geest drift weer in de arena jen in Gstaad, in Zwit serland. kwamen 150 parlementsleden uit 10 Europe» landen bijeen, die het vraagstuk vjjf dagen lang bespraken en een Uitvoerend Comité van de Unie van Europese parle mentsleden samenstelden. Dat getal van 150 betekent niet dat er niet meer parlements leden zijn, die het denkbeeld van een sta tenbond aanhangen. Graaf Coudenhoven heeft e» jaar geleden een enqueue gehouden on der de volksvertegenwoordigers van 10 staten in ons werelddeel en daarbij bleek, dat toen reeds 1571 van hen, dat is 38 pCt. van het •ndervraagde aantal zich positief uitspraken voor een Europe» federatie. Slechts 46 ant woordden afwijzend. Deed men nu nog eens •oo'n onderzoek dan zou de utslag stellig nog gunstiger zijn. In Gstaad is gebleken, dat in de Franse Kamer 301 van de 539 leden; in de Griek» 207 van de 354; in de Italiaanse 342 van de 554; in de Luxemburgse 28 van de 51; en er 1 in de Nederlandse Tweede Kamer 53 van de het^Mii 100; in onze Eerste Kamer en in de Zwitserse Bondsraad de helft en in de Belgische Ka mer 49 procent met „Ja" antwoordden op de vraag of zij voor een statenbond waren. Langzaam ontwaakt de mensheid uit haar odtyogsverdoving en langzaam schijnt zij ook tot het besef te komen, dat men niet gelaten moet afwachten of een nieuwe oorlog haar zal komen verpletteren, maar dat men inte gendeel zich daartegen ten krachtigste te weer moet stellen. En daartoe is maar één middel: eendracht. K. per i of melk i. 'tot i men stof dat is ni« ael zakkf- vlees de hij vervolge’ gebruiken om c, en zijn gezin te het. Daar de boeren de schoen wringt. de gegeven or om na aftr< belastingen iheden nog nir.g voor de boer over te Wij zouden daarom dez« willen geven. verf’1 van de boeren, zoals de landhouw-boekht de vruchtbaarste delen over het gehele land) n industrüUéD ‘reenkomst t nog staan bij rekening de onkGo. begin mot veronderstelli doch nu h< neert en de bo^kh< wat de resultaten x kan het o.i. niet kostprijs benaderen heid. Het is dan o< als prof. Brou' rust op kostprijsbereke verklaart daaraan ma'ar ke waarde toe te kennen. 1 daarmee toegegeven, dat de ambtenarenbureau weir- in de lucht >e- Voor de boeren U echter et’, hoe de prijzen of beter gezegd h en, dat aten in de landbouw zich yerhc waarin van andere beroepen. Het mocht dat de prijzen per 100 kllc lijk ge- kilogram vlees of “’l* rens wordt verhouding stgpn. luliana tot per metej; katoer t benoemd enzovoort Mat ToeH.hU».. Het wetsontwerp is vergezeld van een toe lichting, waarin om. wordt getegd: de Ko ningin ziet zich genoopt te bevorderen, dat Haar de mogelijkheid wordt geboden, wan neer Haar gezondheid daartoe ijaar Haar oordeel aanleiding geeft, door het nemen van rust, herstel van gezondheid te zoeken en zieh alsdan tijdelijk ontheven te weten van de zorgen voor de zaken van de Staat. Het is de vurige wens, dat de omstandig heden, welke tot indiening van het ontwerp leiden, spoedig tot het verleden zullen mogen behoren. Zoals wij reeds gemeld hebben, zal dit wetsontwerp vandaag behandeld worden. In dien het wordt aanvaard, schijnt het in de - bedoeling te liggen op 14 October Prinses over Juliana in de Ridderzaal te beëdigen als dan Regentes, De Veiligheidsraad heeft In zijn zitting van gisteren de behandeling van het goorlopig rapport der Consulaire Commissie voortgezet. De vertegenwoordiger van Indië dr. P. P. Pillai wees er op, dat alle pogingen van de Veiligheidsraad om het NederlandsRepubli keinse conflict snel tot een einde te brengen, generlei nut hebben gehad. De Chinese gedelegeerde T. S. Tsjang, zei dat het voorlopige rapport der consul» eigen lijk voor zich zelf spreekt. Hij betreurde het dat de Veiligheidsraad dit rapport, dat nog maar een voorlopig karakter draagt, in open bare behandeling heeft genomen. Het is im mers mogelijk, dat hst definitieve rapport heel andere gezichtspunten opent. Het voormalige Twee ie Kamerli donesiër Palar, uitte een lange schuldiglngen aan het adres van landers, die hij betichtte van het een aanvalsoorlog. Het aantal doden- tussen 29 September en 6 October aan Nedferlandse zijde bedraagt voUgens het Nederlandse communiqué 13. Voorts wordt melding gemaakt van 60 wonden en 1 vermiste. De vermelde actie» over deze periode be helzen beschietingen van Nederlandse bivaks jublikeinen, aanvallen van republi- die soms 200 man sterk zijn, ..igen met Nederlandse patrouilles, een .telijke aanval op een hospitaal te Ba- aanvallen te Saragan en op Sumatra, Nederlandse patrouille aanviel. De zuive- Nederlndse patrouille aanviel. De zuive-* sactie tegen zwervende republikeinse .en moesten voortgang vinden. republikeinse communique’s sinds 29 imber geven geen gedetailleerde opgaven ie verliezen. Sinds die dag zijn 4 doden gewonde gemeld. Voorts worden om. :hten met Nederlandse eenheden op Ma- *ra gemeld, óedurende drie uren t hebben Nederlandse troepen gevuurd om Nederlan ders te dekken, die in het gebied van Ma lang aardappelen stalen, aldus het republi keinse communiqué van 1 October. Dit com muniqué maakt verder nog melding van he- °ïn vige gevechten bij Loemadjang op Oost- gelaat gewond. Nadat •schoten gelost waren, .ich met hun arrestant een arts begeven, om irblnden. Toen zij zich >ning der arts bevon- >ubliek in massa op, om de Bij de vechtpartij die de politie zich genood- ie vuurwapenen gebruik j_ -*..jdodelijk werd 13—15 uur. en 1315 uur. 5 uur. uur. n 14—15J0 uur. en te Hoenkoop wor» e datum opgeheven. Iruk op gewezen, dat 3en aan de op de op. andere dagen en uren roepen, geen gelegen- 'halen van distributie! De directeur-generaal van de prijzen prof. iau' Brouwers die de vorige week sprak op de er vergadering van de F.N.Z ontmoette weinig bijval toen hij zijn betoog hield over de prijs- en loonpolitiek. En hij had die bijval ook niet oe verwacht. Hij is een nun. die zijn mening "J0’ niet onder stoelen of bankeji steekt want, zo- I als hij zegt wat voor nut heeft het de din- gen te verbloemen. Laat lipver ieder zijnjme. ning ronduit zeggen, dan ste. wat we aan elkander die mening van prof. Brouw» dat er telkens weer een licl protest uit de vergadering ker de agrarische kwesjies toogde immegs, niet meer o de landbouw er niets slecht de industrie en dat was iets wat er boeren niet inwilde Nu is het-buitem moeilijk om dergelijke verhoudingen gelijken maar de boeren zetten evenvoudig naast elkaar, welke winsten er in de industrie worden gemaakt en de verliezen die zü zelf geboekt hebben of vrezen over het lopende jaar te moeten boeken. De professor vaagde een deel van de critiek bij voorbaat weg door te verklaren, dat lr prijsberekeningen niet al te veel waarde l ben. Dat is echter een even verrassend benauwend standpunt, want tot alle prijzen die door het Dir< Prijzen zijn vastgesteld, het dergelijke kostprijsberekeningen. Landbouw-Economisch Institui ders dan zulke berekeningen deskundigen, waarover prof.. I schikt doen van hun kant hetz< worden de berekeningen oi “r komt nog eens de inlsterie van Landbouv na te gaan of Inderdaad de waarheid nabij komen. Als deze berekeningen toch w« ben is dat wel Hat spreekt vanzelf dat het buitengewoon loeilijk ig voor landbouwproducten bij voor- bepalen. Niemand kan thans de tarjye die volgende maand t en volgend jaar geoogst, moet opgesloten om de onkosten 8Q£d te maken. Bij toorbediende, ing gaat men a»- - losten van het afgelopen loest men daarbij met 1 lingen en schattinge" iet stelsel enkele jaren •-- -’-•loudbureaux kui van de prijzen zijn geweest, anders, of de berekende steeds meer de werkelijk, jok wel zeer bevreemdend. 'UWgrs wiens gehele arbeid be- tprijsberpkeningen nu plotsel een zeer betrekkel Eigenlijk heeft ie prijsvorming door inig meer is dan een DE CONFERENTIE DER GROTE VIER. Het Franse ministerie van Buitenlandse een, deelt mede, dat de Sowjet-Unle de inse regering er van in kennis heeft ge ld, dat zij 25 November als begindatum de conferentie van ministers van Bui- indse Zaken te Londen aanvaardt. iowjet-Unie heeft voorts geen bezwaar uitstel van de conferentie van de tsvervangers der ministers en geeft de rkeur aan 6 November als begindatum. Gemeenteraadsvergader October Voorzitter bun van der Willigen Afwe. de heer Duiverman. Na opening door de V o o r z i t Secretaris de notulen, welke worden goedgekeurd. Zes ingekomen stukken worden voor kennis» geving aangenomen. Op een verzoek van de Ned. Vereniging v Brandweercommandanten om een jaarlijl bijdrage van f 25 wordt afwijzend beschikt. Od verzoek van Ged Staten wordt In de «p 14 Mei vastgestelde Monumentenverorde- ig artikel 5 aangevuld met: „Het in het eer_ lid van dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van werken en gebouwen voor het slopen of veranderen daarVan. waarvan Inge- art. 7 van het Koninklijk besluit van 7 1945, Staatsblad F 67 voorafgaande toe- ning van de Rijkscommlasie voor de Mo» .iumentenzorg is vereist. Het verzoek van B. en W. van Diever om adhaesiebetuiging aan het verzoek tot de Voorzitter van de Read van Ministers inzak» opheffing van de classificatie der gemeenten, wordt afgewezen, daar gemeend wordt dat dit onderwerp genoegzaam naar voren is ge bracht Besloten wordt om het raadsbesluit van 27 December 1946 tot het toekennen van een xiJ- delffke salarisverhoging van 10 pCt aan de ambtenaren ondanks de bezwaren van Ge4 Staten, onverkort te handhaven Een pas ingekomen verzoek van bewörn van de Tiendweg West om ook bij hen lichtpunten voor straatverlichting te doen ken wordt in handen van B- en W. De behandeling van de zaak tegen Gasperin uit Schoonhoven, kreeg I’ middag een enigszins luidruchtig omdat zij een beetje hardhorend is. De is nog niet ten einde, daar de verdedig! juridische gronden aantoonde, dat het naai niet bevoegd was tot behandeling. Gasperin heeft n.l. door haar huwelf’ een N.S.B.-er de Nederlandse natie wel verkregen .maar deze bij 4 van 17 Dec. weer verloren. de behandeling voortgezet. Mi weten, lid van N.S.B. en N.S.V.O. geweest te zijn, aangeboden te hebben kookster worden in het Duitse leger, en haar sti zoon bij de Ortskommandant in Gouda we gens anti-Duitse uitlatingen te hebben aan geklaagd. Ook had ze mr. Slager uit Schoon hoven bij de S.D. aangegeven, waardoor de ze moest onderduiken. De aanklacht van het ]oka tribunaal kreeg een fel karakter, doordat de D hardhorendheid van Maria de tribunaal- voorzitter noopte een vervaarlijk stemgeluid op te zetten, terwijl ze bovendien weinig be- voorstei om4 grip toonde voor haar verkeerde handel»!)- ze, en volhield, dat ze „iets goers’’ had wil- n g len doen voor het volk. nieuw L De verdediger wilde de zaak terugverwe- £,rs dan op de daarvoou aangelegde paden te zen zien naar de prooureur-tlscaal Mocht lopen 2| h bevlndef„ ln een Dark plant_ het tribunaal zich toch bevoegd achten, dan „Bn p, eni andere daarv00t aanïeleadB be_ vroeg hU rekening te houden met de ongun- soen p( enl andpre van semMntcwage aan. «Hg. Invloed van haar echtgenoot (OJ Haar gelegd6 bepiantlng Mndw daartoe gerechtigd familie was in het geheel niet nazi-gezind, te terwijl' haar man al lang op vrije voeten is. De Het tribunaal zal over 14 dagen laten ho ren. wat het heeft beslist. Maarjen Eegdeman uit verbeurdverklaring van zijn een bedrag van f De zaak tegen bacht moest word! nog in de gelegi zijn verdediger te KLACHTEN OVER HET BEHEERS INSTITUUT. De Vaste Commissie voor privaat recht uit de Tweede Kamer heeft ring er op gewezen in haar voorlopig slag op het wetsontwerp tot wijziging aanvulling van enkele artikelen van het sluit vijandelijk vermogen, dat de gestie het Beheersinstituut tot talrijke en klachten aanleidinj werd een verslag, ding enz. van dit hoeveel het beheer gens kost. Prinses Margriet niet aanwezig. Prinses Margriet is nog niet geheel her steld van een midden-oor-ontsteking en zal daarom niet aanwezig kunnen zijn bij de doopplechtigheid van Prinses Marijke in de Domkerk te Utrecht. Bij die plechtigheid komt morgen de stoet Van Soestdijk en gaat in de stad Utrecht via de Museumbrug, Museuml-ian, Maliebaan, Nachtegaalstraat, Nobelstraat, Jans Kerkhof, Jansstraat, Korte Domstraat naar de Doi kerk en zal hier omstreeks tien over elf aa komen. De auto's met de leden van d- familie zullen zeer langzaam rij< dezelfde route terugkeren. BUREAUX IN WOONHUIZEN. Een ernstig kwaad. Het aantal woningen, dat in Den Haag ln oe- gebruik is bij rijksinstelllngen als bureau, iih8 bedraagt ongeveer 1000 (grotendeels zonder de 31 kh verelste vergunning van B. en W. voor de c. onttrekking van woonruimte aan haar be stemming). Daaronder bevindt zich een be langrijk aantal moderne flatwoningen (394) maar overigens zijn de betreffende panden over het algemeen herenhuizen, waarvan de meeste behoorlijke huisvesting zouden kun- i bieden aan tenminste twee of drie ge- _.inen. Naar ,ruwe schatting wordt aldus woonruimte voor 8000 a 10 Opo personen in beslag genomen. zz.ng in het larschuwingssc agenten zie) jnïng van restant te laten verbinc stoep van de woi den, drong het public student te ontzetten, toen ontstond, zag zaak wederom van di te maken, waardoor de student getroffen. van burgemi Men fcesk benoemde ri Od het niging jaarlijks afwijzei De rs ming aan voorschot subsidie Eed adres van P. J. den Boer verzoek be vattend tot wijziging van het uitbreldlngsplsq werd aangehouden. Men besloot een geldlening aan te gaan van f 42.000, met de Nutsspaarbank te Kinderdijk, af te lossen in 10 jaap .tegen een rente vaq 2?/4 PCt. per jaar. Met enkele woarden na mde raad 79 0678# Met enkele woorden nam de Voorzitter namens de raad afscheid van wethouder Ooma die gemeend heeft te moeten bedanken al> wethouder.raadslid. r d brengt dank aan S>’ i voorstel om de sluiting uur te handhaven Spr. caféhouders zijn, die er wijst op het gevaar van COMMUNISTEN IN ZWITSERLAND GEARRESTEERD. Edgar Woog, een vooraanstaande de Zwitserse communistische pai men met vijf andere partijleld! teerd. Zij wordei te heben verduis serse volk waren ingezami Russische kinderen. een samenwerkii Engelse Amerik Iers fabrikanten lien is georgi ’orporation” mgatschapi^ kapitalen, maar ook over _!c hccsgtg kringen beschikt, stelt loei de wereldhandel in het alge- i de industrialisatie te technische achterlijke <teld. ‘^ste landen. Zij heeft yaB 47 landen en regelt van tal vah Ameri- maor ook die van werkzaamheden raanse kapitaal -’-aoi dienstbaar v-, doch omge- l dienstbaar ge- EXTRA SPIJSOLIE. In December stelt men weer een extra rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar Op 18 December wordt een bon bekend ge maakt, waarop onmiddellijk gekocht kan worden. Het doorgaan van de distributie van sla-olie; wordt in gevaar gebracht, wanneer te we&jig flessen be|chikbaar zijn. Publiek en winkelier kunnen 'door tijdige terugleve ring van de ledige flessen de verstrekking i> December waarborgen. en straf- de rege- ver- tot wijziging en tlkelen van het Be lgen, dat de gestie van tut tot talrijke en ernstige tg heeft gegeven. Gevraagd rekening en verantwoor- Instituut en een overzicht van vijandelijke vermo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1