SCH00NH0VEN5CHE COURANT De beëdiging van prinses Juliana als regentes - D1STRIBUT1ENIEUWS. LK1NG. OEMENOD NIEUWS. eraf J Staalbaard OVERZEESE GEBIEDEN. De melkveehouderij lijdt verlies BUITENLAND. KOPEN I Reorganisatie Distributie- diensten. „Een goed en getrouw regent” Zorgwekkende conclusie. G U OCTOBER IM fUR bLadZIJDRW. 99e JAARGANG No. 1» WOENSDAG 15 OCTOBER 1947 toen dngin leg* na plat HlUSHAVf <D- EINDHOVEN IUNNBN LEVEREN! „heilige oor- 4W Afl pr ANTHONItSia 10 GOUD* NIEUWSBL4D VOOR ZUIÖtiOLLANO EN UTRECHT ing plaats i lend secrett tutu: Prinses Juliana het Koninkrijk. brengt tevena een nletr [ing mede. achlnenaalden in aaiden aimachineolie )lie*puitj»* Borduurngen Naaimachineriem Rokken'-Spuiter* Cornmesjeu dderophalera machinemotoren Schroevendraaier» Iklosjes aimachlnelampje cplt t garnituur enz. V«rtchl|nt Maandag. Woensdag M Vrildag. Pril» bl| voorultb.ta- lingt Voor Schoonhoven pot 1 «aandcc i 1.30, p«r po«t i 1.57% menger en iel iaar .1 voor ld van •Pg* i de' O en ise N< >ant imburg Hoofdred.: W. Kerremang W. N. VAN NOOTKN, SCHOONHOVEN. Telef. 207 Giro 11751 het® on» op- .Ve- terblljft, maakt rijsver- Inge# Overzicht in ae Ridderzaal tijdens de beëdiging onder stads- kunnen wij Het grote c wezigen verhf Prinses Juli de handscho stilte met 1 eed af, bij - rechterha..u eede omhoog „Ik dat Ik nummer, melden: November worden in de provincie reorganisaties dor vrlj- ig te van de randen te loon 3373,48 3063 07 3206,11 3124,08 3449 43 2279,89 22’6,10 2782,94 3968.24 2815,38 3130 87 2689,85 3450 73 3039,41 2529.53 3429,54 3168,68 twe ben verschl. of boven s verdiend, E Igens in de c-.-ccr half voorlezen i de tijde- Jijk gezag wedt r zich met een zegt: „Mogen eld de kracht en ien voor de ver- moge Gods De Belgis •erde bij tuig van Toen i op - antwoordde hij en kom niet meer Engeland en getekend voor Italië dat tijde: ‘van Britse ien van It getekend rlandse té Londen Galli aan de Koningin; Ik zweer neming van het Koninkliik i namens rrhandigd ïgen- van het catur erzuii ren: Va< met lt •ooi: de 1 ®n; en 1_ 3. Roos met Advertentie»: 1-18 ■-«.f ISO,elke ■Mn. meer f 0.10derde plaatdiig halva prt|a Advertentie» luaaaa 4a tebt driemaal da pri|a. van dé heet taris-ontvan. beroep De pre van de -J de bevolen. H<_ r gedaan en tot Konii id geschonke Haar ho| grootste winsten zijn e kleiweidestreek, da ouwstreken de Zuid- :eland de Betuwe en geheel bulten net weidegebied bied van het ge- teren. zien de het loord- t kon raast de r Zuid- JAVAANSE TABAK. Volgens een ruwe schatting is in de Oost hoek Van Java een voorraad van 1800 ton on- dernemingstabak aanwezig, geschikt vobr de fabrikatle van sigaren en 1500 ton bevol- klngstabak, welke hoofdzakelijk voor de ver vaardiging van sigaretten en pijptabak wordt gebruikt. Gez, ink. 3910,54 5161,97 3445.04 3242.86 4060,37 8539,10 8889,43 6635,20 5114,39 ,A2630,39 2749,48 1857.91 5032,08 2686 39 2857,91 2406,23 winst 537,08 2098,90 244,93 118,78 610,94 6259,21 6613,43 3852,36 1146,18 -184,96 -381,39 -831,94 1581,35 -353.02 328,38 924,31 938,90- idem p. h.% 22,12 77,22 14,64 6,17 33,72 161,32 155,72 116,21 32,07 -11,39 -31,88 -49,52 82,05 -31,38 26,85 -73,65 63,61 n enorm verschil es van scheren! ^contact, een paar „PHILISHAVE" en U is schoon! dat de gezag aan Koninklijk* hankelijkh. Haai men, zijn overtuigt worden zag door Koningin Haar roemi en handhan van ons vol had. Van harte verheugt de volksvertegenwoor diging er zich daarom over, dat Uwe Konin- IT HET5N61STE OPSEHtVtrf t ONS BELICHT Tg GEVEN! leksnslke defeefe mechins wesr primo in orde TH.MCKEN'S-~\ van te zij- >uw en hikklng Sept, '47 ook aan en vol— van IR MEER DAN EEN HALF MILLIOEN GULDEN BOETE, Wegens prijsopdrijving. Na een procedure die maandenlang ge duurd heeft, Is de Amsterdamse Tuchtrechter tot de uitspraak gekomen in de zaak tegen N.V. magazijn „De Bijenkort". In grote trek ken komt dit hierop neer, dat de Tuchtrech ter „De Bijenkorf" geen opzet, maar wel schuld aan overtreding der prljsvoorschriften toekent en hiervoor een boete oplegt, dig in totaal neerkomt op f 615.650. Van de ongeveer dertienhonderd ten laste gelegde vergrijpen achtte de Tuchtrechter «f duizend bewezen. rtigd gen al- dogan, in jemene mt dr. gezag, zolang de uitoefening van het Konin- klijk gezag is eergelegd, de Grondwet steeds ^en T„ zal onderhouden en handhaven. Naties „Ik zweer ,dat Ik de onafhankelijkheid en pr®cht, het grondgebied van de Staat met al Mijn nuls en rmogen zal verdedigen en 1 [emene en bijzondere van alle onderdanen hunner zal beschei iding i i bijzondere i sn, welke de stellen, gelij schuldig Egyptische «la Pasja, Suez-kai gelegei cwartiei de Palestijns» [onnen met het heilige oorlog handen klijke Hoogheid aan Haar eenparige roepstem gevolg heeft willen geven. Als haar voorzitter neem ik thans de vr“ heid Uwe Koninklijke Hoogheid eerbiedig verzoeken de door de Grondwet Regent gevorderde eed in mijn hl willen afleggen. L. S. De hees en mej A. Schen> is benoemd. Ver» iovember in functie Intusi stuurd met die is vooral de oorlog de meederjgj-ige nomen. fes Bai Pap) geheven en dienst Goud) ide deze reorganisatie, welke eenbe- idmlnistratieve vereenvoudiging met brengt, vlot t» doen verlopen, wor- ier zittingsdagen en -uren bekend ge», zodat het publiek en de handelaren centrallsatiemaatregelen geen nadeel ondervinden. De vereenvoudiging onbelangrijke bezuinig! mhte gewisseld te heb. kant van deze rege- van Burgemeester en ig gebracht en aange. ■oor en 4 tegen, die van Adr. Krijgsman (c.h.), ïontenbal (P.v.d.V.j. algemene stemmen be. adviescommissie vor- C. J Meijers L, Dek- a Leeuwe en J. F. van beletselen voor een r blijkbaar dus niet. GOUD TERUG. de V.S hebben de terugkeer van m» de oorlog Rome is weggu. en Amerikaanse troepen Italië 1» ontdekt. De over- kend door de Britse minister Zaken Bevin de Amerikaan- allman, en de Italiaan- iden. De eedsaflegging. ogenblik is aangebroken. De aan heffen zich van hun zitplaatsen, liana heeft haar rechterhand van .«■.noen pntdaan en legt onder doodse t heldere stem de voorgeschreven bij de laatste woorden waarvan zij de land op de gebruikelijke wijze ten heft: „Ik zweer trouw e dat Ik in de waarn) tig en verlan- Ferlichte zee te idtrde knarsen, if naar die zee .opig toch niet ires in de commissie iim worden de vol- teaature. J. van 10 stemmer^; va- s heer J. F: van t in de vacature 10 stem- Hieruit blijkt gemaakt in de Noord-Hollandse Hollandse eilanc Zuid-Limburg. de voorlopige publü» van Drenthe en Ovc~ Overijssel, de Gele... inundeerde gedeelte Niettemin kan men dat od het zandge Graafschap Zutfei zandgebied ÏJmburg hot i worden verdient behoorlijke winst Limburg waarin lezen van de of het algemeen met overwej verdienen. kleinbedrijf 1 .wn, _UE. „RRmJS af ho® de r_....„„..y inpost genomen die «e- Jo«s®n want als we zien, dat aald werd op de bedrij. ^e4 ber#ltende loc •rbezrt- „edrijven. t per 10 Ing g^a- rorm van is bere- drüven is opgenomen, bedrijf ex- dat de r Ie Friese akkerboi— iden, Zeeland Groningen valt ublicatie. Ook he. yerijssel. het zandgebirJ iderse Lijmer» en U» van Zeeland manke n aan deze cijfers reeds tebied van Drenthe in an', de Neder-Veluwe van Noord-Brabant en in N< berekende gezinsloonniet id. Opvallend I» daarnac: -t in de Betuwe en in J •in we kennelijk de resultaten opbrengst van de fruitteelt. In zijn het de vruchtbare streken fgend akkerbouw die behoorlijk terwijl de weidestreken en ver achter blijven. Wij vragen regering deze moeilijkheid wil ut als we zien, dat de Neder. - - bij het berekende loon achterb tedwljl de Friese Veenweide f 537 winst m is het duidelijk, dat een eenvoudige prijs hoging de hier bestaande wanv<yhoudlr niet kan opheffen. isen heeft het dat een van vooi il orndr* [aan van een gemeen oor het toezicht op <Jp dienst der gemeente, iten Benthuizen, Blei* :omen: A. Bons van ■g van Dordrecht: W. - Vertrokken: W. van E. van Hof naar Gou< Molenaarsgraaf. Ingekomen: A. Mole. Alblasserdam; C. Ver. Molenaar van Brandy n. van Slledrecht. w naar Rotterdam. Friese veenweide Friese kleiweide Hollandse veenweide Hollandse kleiweide Noord-Holrandse droogmakerijen Noord-Holïandse akkerbouw Zuid-Hollandse eilanden Zeeland Zeeklei in Noord-Brabant Zandgebied Drenthe Graafschap Zutphen Neder-Veluwe Betuwe Zand Noord-Brabant Meljerij Noord-Lii Noord-Limburg Zuid-Limburg benoeming van uit de Kamer tonen van de en aangékon- j dan prinses van prins Bernhard de m in die zaal blijft onbe- zetten zich ter irvan en prof. Kranenburg i volgende woorden: mlgde Vergadering der Sta lk Uwe Koninklijke Hoog- ;maal welkom in dit plech- een protocol goud naar door de Duitsers ■“Igeroofd en la- cL>kaanse -*Jïkt. I Dit in aanmerking genomen geven den de belangrijke gebieden de onderstaande cijfers te zien: in de eerste kolom staat het werkelijke' gezinsinkomen, in de tweede het °P de bo- reven wijze berekende loon, in de uerde kolom volgt het verschil tussen belde cijfers waaruit blijkt of boven het loon al niet een bedrag is verdiend. Deze winst of verlies is vervolgens in de vierde koloi» H.A. berekend. u>« tobben geleid tot Iwe Koninklijke Hoog- het Koninklijk ge- opgedragen, hebbende met leedwezen vervuld, en Ik uit, dat die om verleden zullen Volt de fc* Radi- perbe, Sjek, Zij w< te willen i mishandeling in Indonesië. „REPUBLIEK DJOKJA. Met klem verzoeken de V.P.P. (Verbonden "olitieke Partijen) in een schrijven aan dr. Van jok. waarvan afschriften zijn gezonden aan minister-president en de voorzitter» van de >mers der Staten-Generaal om niet meer te 'publiek Indonesia" maar van tja". Vele overwegingen zijn -afgegaan o m. dat de re latief is voor het Indone- ...che volk. Het schijven zegt dat van de re publiek van Java en Sumatra immers geen sprake meer kan zijn. Niet alleen in de Soen. dalanden, Madoera en Oost-Java. maar ook op Sumatra Riouw. Sumatra's Oostkust Palem- Banka, en Billiton, zijn grote gebieden, gene van de republiek niets willen wet^n. trok schrijven zegt verder dat reeds gemaakte v-ijijn. hersteld en dat met het - rekening moet worden gehouden: a. „.„inning van de huidige republiek en - -over Java. Madpera en Suma- langer meer sprake zijn; b. Vol ledig aandacht moet worden geschonken aan de opgekomen volksbewegingen, welke zich los m het rijden met wensen te maken van de hu.-.„„ .-^- drie dagen per De regering neme het standr verneemt het A.N.P. dat naming .Republiek Indonesia" met d ‘nemen aan het ministerie eenkomst van Linggadjati is vervallen. SCHEERZEEP VOOR NIET-ROKER8. In verband met de aanwijzing van bon „Tabak 5 Reserve" der Tabakskaart voor een rantsoen scheerzeep maakt het Centraal Dis tributiekantoor bekend, dat mannelijke per sonen van 18 jaar en ouder die in het beslt zijn van een gecombineerde kaart of een versnaperingskaart zich op nader vast te stel len dagen tot de dist’-ibutledienst kunnen wenden. Deze dienst zal hun tegen overleg ging der tweede distributiestamkaart e«g rantsoenbon voor scheerzeep uitreiken. In aansluiting op ons bericht nieuws in een vorig thans nog het volgende--- Met ingang van 1 November worden bij de distributiediensten in de provincie Zuld-Hol« land de volgende reorganisaties doorgevoerd' 1. de distributiedienst Alblasserdam met d» aangesloten gemeenten: Papendrecht, Oud» Alblas en Nieuw-Lekkerland wordt opge heven en gevoegd bij de distributledlend Dordrecht. 2. de distributiedienst Bodegraven- met de 1 aangesloten gemeenten: Zwammerdam, Nieuwkoop en Zevenhoven wordt opgehe ven. De gemeenten Bodegraven en Zwam- merdam worden gevoegd bij de distributie-» dienst Gouda De gemeenten Nieuwkoop eo Zevenhoven worden gevoegd bij de distri» butledienst Alphen aan den Rijn. 3. de distributiedienst Schoonhoven met d» aangesloten gemeenten: Ammerstol en Bergambacht wordt opgeheven en gevoegd bij de distributiedienst Gouda. 4. de distributiedienst Woerden met de aan gesloten gemeenten: Oudewater, Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld, Hekendorp, Papekop en Lange Ruige Welde wordt op geheven en gevoegd bij de distributie- dier’ Teneinde langrijke a< zich mede I den nad< maakt, i van de zullen De L.E.I. on» nog bericht ge- vergelijklng van deze cijfer» >r de oorlog nog niet mogelijk dat In de berekeningen van beloning voor handenarbeid kinderen te hoog werd „DE U.N.O. DEED NIETS" segt Spaak. isch» minister-president en gedeis de U.N.O.Paul Spaak, is per i New York naar België vertrok- men hem vroeg wat de Verenigde het ogenblik tot stand hebben ge- irdde hij: „Niets. Ik ga naar terug." FRANKRIJK IN NOOD. De Franse ambassadeur in de Verenigde Sta ten heeft dringend om 'n noodlening verzocht, daar Frankrijk ander» deze week zonder dol- i zou komen te zitten. >e Amerikaanse regering heeft aan de nood kreet gehoor gegeven en Maandag 93 millioen dollar ter beschikking gesteld voor de aan. koop van Amerikaanse kolen en andere grond stoffen. EREZWAARD VOOR EISENHOWER. Dr. Van Kleffens heeft gisteren in de Ne derlandse ambassade te Washington H.M. de Koningin een crezwaard ovei aan generaal Eisenhouwer Bij deze gelei heid prees de generaal de houding i Nederlandse volk tijden» de bezetting. Onder het aanroepen van de steun des Almachtige heeft Prinses Juliana gistermiddag gezworen haar taak als regentes naar de Grondwet te vervullen. De plechtigheid van de beëdiging zelve was slechts kprt, doch er ging een hartelijke rede aan vooraf van de voorzitter van de Verenigde Kamers der Staten-Generaal, prof. Kranenburg. Tegen 2 uur begon de historische ridder taal zich te vullen met de leden van het ka binet, van de Raad van State en van de bel de Kamers, terwijl buiten de menigte wacht om een glimp op te vangen van het schouw spel, dat een gemoderniseerde afspiegeling zal zijn- van hetgeen te zien was 57 jaar leden toen de vorige regenten voor de minderjarige Koningin Wilhelmina, Koni Emma, beëdigd werd. Prof. Kranenburg opent te ongeveer drie de vergadering met het doen van Koninklijk Besluit, behelzende lijke neerlegging van het Koninkl door H.M. de Koningin. Daarna gaat hij over tot de een commissie van ontvangst leden. Kort daarop klinken de t muziek door de militaire kapel digd als „D% Regentes" treedt Juliana, vergezeld 5 zaal binnen. De trOoi set, De prinses en de prins weerszijden daarvan en spreekt daarop de 5—’—J Namens de Verenl ten-Generaal heet I heid en Haren Gei tig ogenblik. De omstandigheden, die hebt de wet, waarbij aan Ui heid de waarneming van zag als Regentes werd Staten-Generaal met lei ipreek de hartgrondige wens standigheden spoedig tot het behoren. Een reden tot grote dankbaarheid is het echter, dat het Nederlandse volk vol ver trouwen de waarneming van het Koninklijk n Uw handen ziet toevertrouwd. Uwe jke Hoogheid heeft de liefde en aan- cheld van ons volk verworven door lar persoonlijkheid en door Haaf warm mselijk meeleven met zijn w'éï HPweé, met leed en met zijn geluk. Ons volk is diep jd. dat Uwe Koninklijke Hoogheid zal geleld bij de uitoefening van dat ge bet hoge voorbeeld van H. M. de en door de nobele tradities van •irijk geslacht, dat in de verwerving aving van de vrijheid en de rechten volk een zo groot aandeel heèft ge- WEER DRIE GESNEUVELDEN. nponsa oe- weekeinde 3 Nederlanders zijn gesneuveld. 5 gewond werden en 1 vermist wordt. De voornaamste Nederlandse activiteit bestond in een zuiveringsactie tij Tangerang op slecht* 25 K.M. van Batavia. Over de gevechten op Jav». De conclusie van het consulair rapport aan ftalli5 d>t tij de Veiligheidsraad luidt dat de order ..Staakt ult de het vuren", een mislukking geworden is het- ter door de geen wordt geweten aan het achterwege blij- ln het Noord< ven van overeenstemming tussen Neder- fj land en de Republikeinen over de afbakening van Buitenl-- der demarcatielijnen. se gezant tt Volgens bevoegde zegslieden zou het rapport 6C zaakgelastigde te Lont beogen steun in de Veiligheidsraad te krij- voor het voorstel ven Sir Alexander Ce- RumOCF OIT1 Palestina, dat de commissie van drie al* eerste «tap zorgt voor de definitieve demarcatie.lij- De Russische gedelegeerde in de spec nen daar dit absoluut zal moeten voorafgaan PaleStina-commlssfe van de UNO-Assemblée, e» DMtat het ge»chil te regelen. heeft zidh uitgesproken ten gunst» van het aan een poging het ge»cnii te r g zogenaantte meerderheidsrapport, dat voor- Een Amerikaan* peraburea^?RPnubHkêinen 8tel* Pale’tto® tuS8en Joden en Arabieren consuls van mening zijn dalde RepubHkelnen verdelen Hij achtte het zelfbeschikkingsrev... aanvankelijk het bevel ^••‘‘t het vuren Joden en Arabieren de kern van de zaak hebben oP?«vo fd Er zljn e^ ln de gespannen toestand, waarin Palestina ten ontstaan toen de NedeJla^®r®thans verkeert, is een vreedzame samenleving gen tot zuiveringsacties aldus het rapport. tuggen Joden Arabieren nlet mogelijk. De BEROEP OP HET VADERLAND. Amerikaanse vreugde over uit, dat Rusland aeze Keer, Volgens het Chinese blad „Sin Poheen waarschijnlijk voor t eerst, het inzicht van de federatie der Chinese verenigingen voor Amerlka deeit. Radio Batavia een beroep gedaan op de op- Waarschuwing aan Arabieren. „Uien - de en recht in Palestina, zolang de Britse daar troepen daar aanwezig zijn. Hij heeft er te ven* op gewezen, dat de ontruiming van Pa lestina afhankelijk is van zekere voorwaar den. Troepenbewegingen aan da grenzen zou den een ongunstige invloed kunnen uitoefe nen op de toestand en zouden de Britse be langen kunnen schaden. Engeland, aldus de zaakgelastigde, zou hier tegenover niet on verschillig kunnen blijven. Egyptische troepen aan de grens. Het Jaatste deel van'deze Engelse verkla ring is nog eens h^haald toen het volgend» bekend werd: Afdelingen van het Egyptische leger, onder bevel van geneMaF^Altala Pasja, chef van de lerale staf, zijn’ net Suez-kanaal overge- v.okken. Zij he'bb^n zich gelegerd in da pro vincie Sinaï. Hun hoofdkwartier is gevestigd te El Arish, 80 k m. van de Palestijnse grens. Te Kairo is men begonnen met het werven van vrijwilligers voor een heilige oorlog om Palestina te^ redden uit de handen van de zionisten. Later heeft de Egyptische regering bekend gemaakt, dat de cholera-epidemie Egypte zal beletten op grot» schaal deel te nemen aan een heilige Mohammedaanse oorlog tegen de Joden. Andere t log” zijn er .aistei 'Ikheid is itigen van de lichting lichtingen, indien sedert d< komst twaalf maanden zijn verstr« •r dringende gevallen klein verlof voc .1 te verlenen. Voor dienstplichtige: lichtingen bestond deze Indien naar aanleiding van •■Ing de minister verzoeken „vuwvakarbeiders, zullen deze met het belang van de milit! overeenstemming is te bn willlgd. DUITSE AUTO’S NAAR NEDERLAND. Nederland zal 1700 Duitse volksauto’s im porteren, meldt het A.N.P. Het eerste con tract voor de levering van 200 van deze klei ne autotjes met luchtgekoelde mqjor aan Ne derland werd gesloten tijdens de beurs te Hannover. Thans heeft de Nederlandse im porteur van volkswagens een contract geslo ten voor de levering van nog 1500 wagens. De automobielen zullen in regelmatige maande lijkse hoeveelheden tot het einde van het volgend jaar worden geleverd, maar de prijs ts hoger dan aanvankelijk verwacht werd. GEEN BEPERKING VAN HET AUTOVERKEER. In verband met berichten en geruchten als zou ln het voornemen liggen het rijden met personenauto’s gedurende drie dagen per te verbieden, verneemt het A.N.P. dat ■rgelijk voorr e. cr niet bestaat. D» economisch» toe*ti is door de publicatie v*n berel Landbouw-Economlsch Insti duidelijker geworden. Deze ben betrekking op het jaar de hand vin de verkregen gege- nu de adviezen worden opgeste.u richtprijzen, die de regering zal 1 Het 'rapport Over de akkerbouwbec- eind November gereed komen en dat betref fende de pluimveehouderij tegen 1 Januari. De than* gepubliceerde cijfer* hebben betrel o|i 440 bedrijven. Het volledige overzicht 1946—1947 waarop de zo even genoemde ■cial» rapporten betrekking hebben zal ruim 10 000 iblée bii de boekhoudbyreaux aangesloten land- bouwbedrijven omvatten en daardoor eerst in de zomer van 1948 gepubliceerd kunnen wor- “vi. de gegeven» van deze 440 bedrijven «prln- gen enkele bijzonderheden scherp naar voren. In de eerste plaat*, dat de inkomsten in de streken met akkerbouw op zeeklei buitenge, woon -ongunstig afsteken tegen de zandstreken met hoofdzakelijk veeteelt. Daarbij 1» de post loon voor de boer en zijn gezinsleden bere kend na3J- landarbeiderstarief met inbegrip van de koaten voor, sociale lasten. Uit de op gegeven loonbedragen bleek evenwel dat het zij dez» schattingen niet voldoende nauwkeu rig waren hetzij een aanmerkelijke overbe zetting met arbelMslirachten ln vete bedrij- 1 aanwezig was. Om deze overbezettlngs- tor zo goed mogelijk uit te schakelen is daarom de totale loor mlddeldrper H A. betaald - ven zonder overbezetting Om anderzi vermijden dat de bedrijven met ondei ting zouden worden genomen, zijn b®d waar minder dan één arbeidskracht koelen voorkwam, buiten be*chouw4n en. De rente van kapitaal (ln de vo levende have inventaris en gewassen) kend tegen 3 pCt. rente. Voor alle bedi de pachtwaarde ln de berekening ook wanneer de eigenaar «lf het plolteert. tand van de n berekenlngc- tituut belangrijk berekeningen heb- ir 1946—1947 en aan venom*chr< levens zullen derde kolo teld over de vaststellen, of sdrijven zal dit per PAARDEN TERUG. Ho» groot het aantal paarden is. dat d» Duitser* tijden» de oorlog uit Nederland heb. ben geroofd, zal wet nooit precie» kunnen worden vastgesteld maar zeker loopt het in d» tienduizenden. Het allerbeste stamboekmateri- aal v»n de inlandse fokkerij werd daarbij ni»t gespaard. De nogingen direct na de bevrijdlrvi aangewend, om het aantal gelijkwaardige fok- merrie» uit Duitsland terug te krUffen. leden alle schipbreuk. Nedprland kreeg paarden te rug, maar niet van het waardevolte materi aal voor d» fokkerij. Eerst than* twee ja»r na da bevrijding er een kleine teruggave plaat* hebben N« wij veraemen zal binnenkort een commissie near Oldenburg vertrekken om daar met me dewerking van het Oldenburgs stamboek, een 50 paarden uit te zoeken ter gedeeltelijke ver vanging van de medegenomen, paarden. Ne derland moet een gemiddelde prlj» van onge- f.3000 voor deze paarden betalen. HET VERDWENEN GELD TE ALPHEN A.D. RIJN. ige tijd geleden is, wegens verdwijning 100.000 gulden uit een postzak, de direc- van het P.T.T.-kantoor te Alphen aan de A. H„ in arrest genomen en ter beschik- King van de justitie ge»teld. Tegen zijn ge vangenhouding kwam H. in hoger beroep bij het Gerechtshof te '«-Gravenhage. De procu- feur-generaal eiste handhaving van de be schikking der rechtbank, waarbij de gevan genhouding van H, was bevolen. Het Ge rechtshof heeft direct uitspraak gedaan «nH. op vrije voeten gesteld. ONDERWIJZERS NAAR ZUID-AFRIKAf Het departement van onderwijs van de provincie Transvaal (Zuld-Afrlka), is van plan een beperkt aantal Nederlandse leraren en onderwijzers te benoemen voor betrekkingen In Transvaal. De candldaten moeten in staat zijn, om ln het Engels of in het Afrikaans te doceren. EERSTE DADEN VAN DE REGENTES. Onmiddellijk na Haar beëdiging in de Ver- igde Vergadering der Staten-Generaal, zal K.H. Prinses Juliana ln het huis Ten Bosch nieuwe Griekse gezant, de heei ontvangen, die zijn geloofsbrieven handlgen. Daarna ontvangt zij de Deense ge zant, de heer M. A. Wassard, die zijn nieuwe geloofsbrieven van koning Frederik komt aan- eergel) )uden en 1 it Ik 1 van de Staat met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle onderdanen der Koningin en van elk hunner zal beschermen en tot in standhouding en bevordering van de algeme- daar ne en bijzondere welvaart alle middelen aan- wenden, welke de wetten te Mijner beschik- king stellen, gelijk een goed en getrouw Regentes schuldig is te doen ,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig Als de Prinses haar zetel wederom heeft ingenomen, richt de voorzitter kort woord tot de Prinses en aan Uwe Koninklijke Hooghei de wijsheid geschonken worde vulling van Haar hoge taak en zegen op Hare arbeid rusten." Prinses Juliana verlaat dan, onmiddellijk gevolgd door de Prins en, begeleid door de commissie van ontvangst en uitgeleide en de leden van Haar gevolg, naar links en rechts neigend, de Ridderzaal landbouw Iruren van het :t belangrijk tenlngen h *947 en 1 in» zul over ‘itelli Jven bet: larl, rekking t over De Palefiti heeft zogenaai stelt Palestina tuss« leien. van Joder In de i thans vc tussen Amerika vreuf** waart Amenk! roken ten r lerheidsrappc t_j_j en Arabk ...fbaschikkini da kern van waarjn paiest __lzame samenlev -1 niet mogelijk. „_a sprak er dit Rusland deze t eerst, het inzicht Het ligt overigens ln de bedoeling van K.H. Prinses Juliana tijdens het bekleden van het regentschap in haar paleis te Soest- dijk te verblijven. NIEUW DEPARTEMENT. Het Staatsblad van Maandag vermeldt een Koninklijk Besluit tot instelling van een de partement van Algemeen Bestuur, dat de naam zal dragen van ministerie van Alge mene Zaken. Aan dit departement is de zorg opgedragen voor de zaken betreffende het algemeen re geringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover dezé zorg niet bepaaldelijk wordt behart door één der andere departementen van g»meen bestuur. Het besluit is vandaag werking getreden. Tot miftister van Alge Zaken is benoemd de minister-presidei L. J. M. Beel. BOUWVAKARBEIDERS EN DIENSTPLICHT In verband met vele vragen die door in militaire dienst zijnde bouwvakarbeiders wor den gesteld, om met het oog op het grote te kort aan geschoolde bouwvakarbeiders verdere vervulling van de dienstplicht worden vrijgesteld, deelt men ons van de de van het ministerie van Wederopbov Volkshuisvesting mede, dat bij beschi van de minister van Oorlog, van 17 de mogelijkheid is geopend, om dienstplichtigen van de lichting 1945 gende lichtingen, indien sedert de datum 1 opkomst twaalf maanden zijn verstreken, zeer dringende gevallen klein verlof voor za ken te verlenen. Voor dienstplichtigen van oudere lichtingen bestond deze regeling reeds Indien naar aanleiding van deze beschik- king de minister verzoeken bereiken van Poli bouwvakarbeiders, zullen deze zoveel als dit Mo< •taire dienst in d» mlnteter-pre..-. rengen, worden Inge- Kamer* der statei spreken van „Repuv..„„ „Republiek Djokja”. ’-’ilc aan dit verzoek vooraf publiek niet representatief is voor slsche volk. Het schijven zegt dat publiek van Java en Sumatra sprake meer kan zijn. Niet allee.. tra'* Oost bang, Banka, an Billiton, zijn gi welke van de republiek niets Het schrijven zegt verder dat reeds gemaakt fouten moeten warden, hersteld en dat met ht volgende rekening moet worden gehouden- Van de erkenning van de huidige republi, van haar gezag over Java. Madpera en S tra kan niet langer me»r sprake zijn; b. aandacht moet worden geschonken 1 igekomen volksbewegingen, welke zich te maken van de huidige republiek; c. tering neme het «tandpunt ln. dat de'be. Indonesia" met de over- van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1