«I NEN Een Chr. U L O. School? I De commissie van drié V vraagt in Hart OCTOBER 1947 19e JAaRGANG No. 12S VIER BLADZIJDEN WOENSDAG 22 OCTOBER 1947 NIMLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT GEMENGD NIEUWS. o ZWARTE K Nederland. OVERZEESE GEBIEDEN. keui keui nhoven. KRING. SCHOONHOVEN eur volgt nog na« BUITENLAND. BINNENLAND. GEMEENTERADEN. van ik Adv.rUntlM: 1-18 f LBO. at n««r I 0.1bdarde plaataia» i der eerste taart mede- wroom tonen solleftle kamers WETHOUDER VAN ZUYLEN HERDACHT. HOENKOOP. Vanchlfnt Maandag. Woenidag M Vrijdag. Priji bl| voorultbaia* len, i kan Jen igbei an over- zo goed van gelin te v. winr* iter de dat sutsoorten en r U blijvend f een CENTE ring Set spe- een in de van de i we ing en i aan o«rder ig bijeen. Vermaat, waarna Marijke gis- ■ling in het sw.i opgeno- op De istjaar ning een ouder van burgemeester gemeente in ie leden wa ited, n het leven. ia stoffering 0-172 gemeente werd een 2 pCt. van de jaar- noeten codekt iet ïeds Dat voor g worder het j i rai deze een worde De Amstei ten van 1 der verder matighedei reau opge£ len uit de agent, g.c •lega's Dezt een ni nisch Zij he mete van 1 comst mgen ii na'a mej. J. zieken naaischool van B. en irprijs van verhuren BRAND OUDE.’ mlge van ulende as in iroken. de ven en zal hun ie kantongerechten nemen de Bij- door de Kroon roor ieder der ge- rijn, op te heffen ‘fedane zaken dit ihoven not iets te i nota'* ten apoe- retarie te Schoon- .HOL. Iftt heeft loop VI cordciji geëist, het uitl ber van dl het rundvee' opende, zegt in door de runderen te i voor diej erkende veehandel 5 HoUai i zen hou< Hier t strijdii s noema - veehouc reeds onder te w< provinc 5 een kas apltein v. Hij n zich eers' op SCHOON. ihoonhoven. g is pluk- appa- in een it men ziet ting, was bomei Als de gepluk; onder van jemaakt, .a-epide; siachtoffe -•--*-eval1 in over op eerst na zal de Bijzi rechtsmacht PRINSES MARIJKE WEER NAAR -LSTHUIS. is Prinses I'” nabehandeling rs te Utrecht *1 van ruim 6*/« I gemeenten met js inbegrepen) zi. van de Gaullc lijsten verenigd; fe' reent, de .percent. ialisten bet( verkiezingei van 15 peïc rolerej i runt voorzien. iulosebestrijding i een feit is ge- belang. Naar er binnenkort n zo effec ten er van om in alle „r dieren de aankleve ander echter, de eerste pro- in het lev»n 1 November sa. oven. In verband seloten. zijn. H lag in te lever ber inleveme ukkelijk wordt rijdag 31 Octo >n geholpen. Gouda is Weet- dijk in gehoor ont Onderwijs, Kunsti van Financiën. ing van 3 No- inkoop van 100 ten worden inge- k.g. stikstof (N), stof worden afge aarde van 10 k.g, t.b.c.-vrije vees mogelijk t-1 Volksgezondhi >uders hebbên te belang bij, ook moreel. De IN TEHUIS VOOR )EN VAN DAGEN. Ten gevolge van onvoorzicl van smeulende as is in een I van dagen in Wunsiedc’ brand uitgebroken. De snel uit, dat geen der venste verdieping in gered. 28 personen om :htige behandeling tehuis voor ouden :Udel (Noord-Beieren) brand breidde zich zo bewoners van de bo- het gebouw kon worden strijding kwamen in de vlammen dat de d derij i3- Het fges< hi or). Wel dijke en van een i voor >or detaillisten in ff en; oor detaillisten in premie toege- de verbetering onder voor« ier premie aan cht en Ammerstol Ier de Distributie. HET GA1 Naar wij vernemen i teren voor een korte r gasthuis voor ooglijden men. HUWELIJK PRINSES ELISABETH. Geschenk van onse regering. beslotei I en PI i hun Rondetafelconfe- lava is met 27 stemmen te- lutie aangenomen, waarin t de bevolking van West- proeving vóór alles be- i, rust en veiligheid en alle krachten dringen! In moderne Amerikaanse t bedient men zich van een spec inrichting, waardoor het niet in de bomen te klimmen om ken. Als de vrucht door een i raat geplukt is, tuimelt zij het Toen ambti trole insteldei winkelbedrijf zienlijke tekc volgen- J- J de arrondissements- opheffing van alle worden overgegaan tondere Raad van dan overgaat op DEVIEZEN PER TELEFOON. zer dagen is de laatste hand lieuwe kabelverbinding voor i verkeer tussen Nederla leeft een lengte van ongeveer ter en biedt door het zoger golfsysteem de mogelijkheid I gesprekken te voeren. Bovendien is de kabel voorzien i ciale muziekgeleiders. die in de toekc belangrijke verbetering kunnen brer" kwaliteit van de. Engelse programma radio-distrl*- Voor het Nederland, land en de met Engeland grote beteken! Nederlandse gesprekken, land over dt ons land gedagteke het bedt -fte van l 1. i« iet tijdvi der betalii cent per i 1 na de maand. mber blijven voor odhaafd. Dit geldt Bergambacht en oven zijn de vol- REGENTES ONTVANGT MINISTERS. De Prinses-Regentes heeft gisteren in het Paleis Soestdijk in gehoor ontvangen de mi nisters van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen en ,a.'en werkvoorraad hij in s 17.600 ra tegen pi N.V.' misstanden, t opzien- heepsarts, heeft op versprei- dr. Mel- chakeling mjulst voor roken. Dr. Mel- 1, door het pu- Maatschap- itleend: is het aan c »n van ver- de Neder- rijft voorts, »eft, onjuisthe- et is geschied. „Willem Barendsz jienische en sociale een der commissa- dr. Melchior, aan- voor Kaapstad ge- begrip te hebben KANTONGERECHTEN EN RECHT BANKEN NEMEN TAAK OVER. Met ingang van 1 Januari a.fc. zullen Tribunalen worden opgeheven en zal rechtsmacht overgaan op de kantongeri Verder ligt het in het voornemen d< rondere gerechtshoven op een door de te bepalen tijdstip, dat voor ieder de rechten verschillend kan zijn, zodra het aantal nog niet afge tot een 1 zo kort eerst de oe veehoi grootste maar dit. Mede met het oog op onze export is Ne derland verplicht de t.b.c.-bestrijding met alle mogelijke energie ter hand te nemen, daar we door de oorlog achter zijn geraakt. sprak de V o or t, i 11 e r ter overleden wethouder n. J. »oov.or i/ maanden heb innering sproken naai iverlijden v,jl wethouder fïom woor- ,\ewel Van l geweest, hem in jet begin ziekte Hij had irkt en voor zijn j had een 5n en ver- >unt zoals hij dat zag zon- rsoons, Hij deed dat oo kal- r maar steeds zo dat hij tond. Hoewel hij maar emeente is geweest, zal hem verse* »n. *n staanfle de ver. van Landbouw heeft Zuid en Noord-Holland aangewe- cies, waarin dat verbod tot het inderen dus het lies i TEGEN DE RUSSEN. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft zich gisteravond met veertig stemmen voor, zes stemmen tegen en elf ont,- houdingen uitgesproken ten gunste van de instelling van een nieuwe Balkancommissie, ondanks de heftige tegenstand van Rusland en Polen. frultteeltbedrijven peciale knip-vang- meer nodig is i fruit te vernuftig tuimelt zij vanzelf ii toestel hangende zak. Dit laatste werd imen. Tegen de voor de vloot te gesloten worden, de thuisvloot, wel- eginnen, zijn brandstofbe- indse regering heety besloten aan isabeth van Engeland en Philips r gelegenheid van hun aan een geschenk aan te bieden, uit een drlnkservies, speci- door de N.V. Ned. Glasfa- en uitgevoerd in hoge kwa- Met ingang van de kalibonnen, verklaard. Dezt digheid tot 31 L In afwijking vember 1846, wi k g. kalistikstof leverd ter kan thans 100 leverd tegen L stikstof (N.). ROZIJNEN VOOR KLEUTERS. Er is een kleine partij rozijnen aangevoerd die juist toereikend is om aan de kinderen van 2—5 jaar (de D-groep) één rantsoen van 100 gram te verstrekken. Voor deze groep zal in de bonnenlijst van deze week een voorin- leveringsbon, tevens koopbon, worden be« kend gemaakt. BONNEN VOOR KUNSTMEST. 1 November 1947 worden voorzien van opdruk 2, geldig te bonnen behouden hun gel- December 1947. van de regelint taarbij voor aar bonnen moeti waarde van 15 1 100 k.g. Jcalistikst- 1 bonnen ter waa EEN FILIAALHOUDER MET PRAKTIJKEN, -tenaren van de C.( ien bij een filiaal van Jf in Den Haag, ontdekten zienlijke tekorten op de voorraden volgens de distributie-gegevens zoudei ten zijn. Er ontbraken o.ir suiker, 521 rantsoenen boti kaas. De filiaalhouder bekc korten warei van de Zo had anderen handeld per stuk. IN HAAR WIEK GESCHOTEN. In ons blad van Vrijdag publiceerden een béricht over de ergerlijke vervuiling met alle hygiëne spottende toestanden e boord van Nederlands moderne walvisvaart „Willem Barendsz", Deze door de Nederl. Maatschappij voor de Walvisvaart N.V. krampachtig geheim gehouden zijn aan het licht gekomen, door het barende boek daarover, van de schc dr. A. Melchior. De Maatschappij deze onthulling gereageerd, door het den van een geschrift, waarin over chlor’s boek als over „een aaneenscl van overdreven voorstellingen en or gestelde feiten", wordt gesprol chior heeft hierop geantwoord, bliceren van een schrijven aan de 1 pij, waaraan het navolgende is ont De strekking van mijn boek, kaak stellen en daardoor verkrijger beteringen van wantoestanden bij landse Walvisvaart". De arts schri dat hij de directie verzocht het1', den aan te wijzen, hetgeen niet is ger Op 27 Februari is van de „Willem Bar< een rapport over de hygi fouten op het schip aan rissen gezonden, zo meldt gezien de directie reeds a toand had niet het minste voor de ernstige klachten der scheepsartsen. Deze commissaris bracht de directie van ge noemd rapport op de hoogte. Alle medische en hygiënische veranderingen, zowel ten goe de als ten kwade, aldus dr. Melchior, zijn buiten de scheepsartsen om aangebracht. De inspecteur der maatschappij, die te Las Pal mas aan boord kwam, negeerde de scheeps artsen volkomen. Dr. Melchior verklaart} dat hij en zijn collega een medisch rapport in kaartsysteem aan hun opvolger hebben over^ gedragen en dat zij deze mondeling mogelijk op de hoogte hebben gebracht. ver- lere te zijn .000 zake" politie ideld. lit de t berechte n en de ^Bijz. „dat een on- ir de orga- leiden tot die zaken en J*r reeds zo cixiquenten.* gelegd aan het telefo- nd en Engeland, personele 157 kilo- ondemi maamde draag- recht. 84 gelijktijdige Aan J. kend van waarde, de remei Ten 8 van het (r..k L. ziin toelhi Daarna si om ver verdeling - schieden naai de gemeenten lonen. De raad vond verdeling naar de keurlonen het billijkst omdat de ontvangen keurlonen weergeven het belang, dat elke gemeente bij de de dienst heeft. Door de oorlogsomstandlghe- Br_ den kon vrijwel nergens normaal geslacht worden. Dit ggbeurde wel in Montfoort in de 1 export slachterij Zonder nadere regeling zou den de verliezen van de dienst over 1941 t.m. 1945, welke nog steeds niet zijn afgewikkeld, voor 13 van Montfoor^ komen. Daarom be sloot de raad die verliezen te laten verdelen over de deelnemende gemeenten naar de in 1939 ontvangen keurlonen en daarbij geen re. kening te houden met de in Montfoort voor de export slachterij ontvangen keurlonen. Om te maken, dat deze dienst voortaan niet meer met een verlies sluit, stelt Oudewater voor de keurlonen met ongeveer 25 pCt, te verhogen. Aangezien de deelnemende gemeen ten keurlonen moeten afdragen naar het ta rief van Oudewater. besloot de raad de tarie ven ook voor Hoenkoop met 25 pCt. te ver hogen. Op voorstel van de heer Baars wordt be sloten (de heer Rietveld (r.k.) is hiertegen) bij Oudewater als zijnde de centrumgemeente van de vleeskeuringsdienst, aan te dringen op verlaging van de uitgaven van die dienst. Tot leden van de commissie van advies al» bedoeld in de woonruimtewet 1947. worden benoemd de heren A. Hogendijk. L. van Dam, M. van Oljen P. Gaikhorst. en M. G. Hogen doorn. De rekening der gemeente over 1946 wordt hierna door burgemeester en wethouders aan geboden De rekening sluit met een batig sal do van f 5030.91. Het algemeen beheer vor. derde een uitgaaf van f 2172, de openbare vei ligheid f 2948 volksgezondheid f 157.- volks huisvesting f 162. bijzonder lager onderwijs f 250 dit bedrag is zeer laag, omdat van de ge meente Oudewater in 1946 geen declaraties zijn ontvangen voor de daar schoolgaande kinde ren). armenzorg vergde ruim f 800. terwijl de totale belastingopbrengst f 7956 bedroeg, ge splitst als volgt: f 4623 grondbelatsing. f 2360 belasting, f 150 hondenbelasting, f 840 lemingsbelasting en f 40 vergunnings- De Nederlai Prinses Eli» Mountbatten ter Btaand huwelijk dat zal bestaan »al vervaardigd briek Leerdam t liteit loodkristal. LANDBOUW EN VEEfEELT. TERUGGANG VAN DE VEESTAPEL. Minder koeien en varkens, In September waren in Nederland 2.231.057 runderen en 1.043.278 varkens, aldus blijkt uit de cijfers van de herfsttelling 1947. Ten opzichte van September 1946 betekent dit voor de rundveestapel een achteruitgang van rond 78.000 stuks en voor de Varkensstapel van rond 125.000 stuks. Bij het rundvee ver- tonen de rubrieken jongvee over de gehele linie een teruggang in vergelijking met Sep tember 1946, Bij de melk- en kalfkoeien ver tonen de rubrieken lx en 2x gekalfd kleine vooruitgang doch 3x gekalfd en een teruggang, waardoor het totaal 1.290.090 ongeveer 23.000 lager ligt dan in September 1946. De teruggang van de varkensstapel wordt voornamelijk veroorzaakt door de verminde ring van het aantal biggen beneden 6 we ken, dat met 181.734 stuks ongeveer 75.000 stuks lager ligt dan in September 1946. Aan zienlijk is ook de vermindering van het aan tal varkens van 6095 k.g. van 190.633 in September 1946 tot 175.987 in dezelfde maand van 1947. Verplichte tuberculosebestrijding onder bet rundvee. loofsbrief onderzocht lid J. J. van Zuljlen ie bevonden, zodat tot SEMI-AUTONOOM GEBIED. In de slotzitting van de rentie van West Java is met gen 21 een resoluti werd verklaard, dat Java na jaren van bepj hoefte heeft aan orde, dat vereniging van noodzakelijk is voor het herstel van de wel vaart. Voor de wederopbouw wordt samenwerking met de Nederlandse overheid noodzakelijk ge acht. De overgrote meerderheid der bevol king van West-Java wenst deze en is daar toe bereid. De vórming van een regering voor West- Java met deelneming van Indonesische lei ders is van essentiëel belang. Gezien de po litieke toestand is het nog te vroeg om een definitief besluit te nemen; daarom wordt tot de Nederlands-Indise regering het verzoek gericht een algemene conferentie van verte genwoordigers van alle bevolkingsgroepen te beleggen, ten einde een voorlopige onafhan kelijke regeringsinstantie op democratische grondslag voor West-Java in het leven te roepen. Volgens A.P. zal West-Java een semi-auto- noom gebied worden binnen de Ver. Staten van Indonesië. Onder voorzitterschap van Schreuders kwam de raad dezer openbare vergadering bijeen. Alk ren tegenwoordig. Na de opening si herdenking van de i Zuijlen: Voor ongeveer woorden ter herinnering aanleiding van het overlijden X», Van Vliet Helaas moet ik nu wjj den van herinnering spreken. Zuijlen niet lang lid van de raad en nog korter wethouder, heeft hoge mate leren waarderen. Van he van zijn wethouderschap af tot aan, ün heeft hij geijverd voor de gemeente. Hi zich vltjg In de diverse zaken ingever. heeft herhaaldelijk getoond alles vooi wethouderschap te willen doen. Hij zelfstandige kijk op de gemeentezakei dedigde zij,n standpunt zoals hij der aanzigp des perse me zakelijke manier precies zei waar het op st< kort bestuurder der gemi het lang duren eer we hl Deze woorden werdei aadoring aan.gehonrd. vandaa spoedii verklei naar de macht. NOG MEER JODEN. In officiële Britse kringen verwacht men, dat er binnen de eerstkomende zes of zeven weken meer dan 25.000 Europese Joden zul len trachten op illegale schepen Palestina binnen te komen. van de» En| ributie. et internationale telefoonverkeer van de Scandinavische landen, Duits- meer Oostwaarts gelegen landen “3 is deze nieuwe verbinding van ,tnis, niet in het minst voor de i deviezenpot. De kosten van de die vreemde landen met Enge- ieze kabel voeren, komen namelijk ten goede. Hierna volgde de agenda. De notulen wer den vastgesteld, terwijl nog enkele inge komen stukken hoofdzakelijk goedkeuringen van genoemde raadsbesluiten, voor kennisge ving werden aangenomen. Zo ook het bericht van Ged. Staten, dat zij de rekening over 1945 hebben vastgesteld. De bouwverordening werd gewijzigd in dier voege, dat een vergunning voor het maken van e>en afscheiding verleend moet worden, wanneer deze voldoet aan de eisen gesteld bij de bouwverordening Aan het personeel der gratificatie toegekend van wedde voor 1947. Afgewezen werd het verzoek van Oudewat om de gemeenschappelijke regeling voor irleskeuringsdienst zodanig te wijzigen, irdeling van verliezen en winsten zal ir de Inwonertallen der deelnemen- m en niet naar de ontvangen keur- het en te laar f -Jkse istgesteld en even- waterleidingbedrijf inst 1946. In de gemeente-begroting voor !7 werden enige wijzigingen vastgesteld. Daarna kwam aan de orde een verzoek van de vereniging voor Ger. Schoolonderwijs om medewerking tot stichting ener school voor uitgebreid lager onderwijs. B. en W. stellen de raad voor daaraan te voldoen, omdat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld. De heer Tukker vraagt of het zo nood zakelijk is, daar toch in Hardinxveld een pri ma school aanwezig is en ook in Sliedrecht wel twee scholen zijn. Hij vraagt ook of het m de bedoeling ligt ook een school daarvoor *ouw«a, MtgMua ihan» «orme Kostan zou De voorzitter der Commissie van Drie heeft zich in verbinding gesteld met de Ne derlandse minister-president en te kennen- gegeven, dat de Commissie voornemens is zien zonder uitstel naar Indonesië te be wegen. De minister-president heeft de voorzitter telegrafisch medegedeeld, dat namens de Ne derlandse regering de luitenant-gouverneur- generaal Van Mook alle gewenste hulp zal verlenen en samen met jhr. Van Vreden- burch het eerste contact met de Commissie zal opnemen. De Commissie wordt tegen het einde van deze week te Batavia verwacht. der maatschappij, boord kwam, negee ilkomen. Dr. Melchic zijn collega een me aan hun opvolger hel Iragen en dat zij deze mcndel’- gelljk op de hoogte hebben geU ZES AGENTEN GEARRESTEERD. dienst van de Centrale Controle van de ardamse politie heeft Zaterdag zes agen- het politiebureau Warmoesstraat, on- 'enking van het plegen van onregel- len, gearresteerd en in het hoofdbu- ;esloten. Een der arrestanten, die ai de dienst zijn geschorst, is een oudere die vermoedelijk zijn vijf jongere col lega's op het verkeerde pad heeft gebracht. De arrestatie is het gevolg van een uitge breid onderzoek, dat de interne controle dienst van de politie heeft Ingesteld; BRITSE VLOOT WORDT OPGELEGD. Officieel is medegedeeld, dat de Britse’ Thuisvloot beperkt zal worden tot één krui ser en vier torpedoboot-jagers. Deze maat regel is nodig geworden door het tekort aan manschappen tengevolge van de demobilisa tie. Het opleidings-instituut Gosport Porsmouth zal De herfst-manoeuvres van de thul ke 6 October hadejen moeten bef afgelast vanwege noodzaak tot t sparing. CHfLERA BREIDT ZICH UIT IN EGYPTE Egyptische ministerie van Gezondheid Dinsdag bekend gemaakt, dat in de fan 24 uur de cholera-epidemie het re- Jfer van 561 nieuwe slachtoffers heeft Het totaal aantal sterfgevallen sinds tbreken van de epidemie op 23 Septem- lit jaar bedraagt thans 2832. veestapel in Nederland op termijn. Daarmee is aller- tondheid gebaat, doch ook er individueel het niet alleen financieel, i ervaringen getuigen de heer L a n s e r ding, waarbij een motorrijder werd bet ziekenhuis i» latverlichting hoek j voorzitter en zorg dragen, inlichtingen om- e bijdragen aan in verband met >uden van dager een en ander I is een tijdelijk tien de Raad va a ouderdoms-pen- B o e r wil deze tien, waarop wet- jpmerkt, dat deze len is vastgesteld, de onkosten van e zes weken ge in klein gedeelte iat een verhoogde lilijk kon worden graaf antwoordt jzondere uitgaven erzlen. UITSTEL BETALING VERMOGENS- HEFFING De minister van Financiën heeft bepaald, cat de belastingschuldige die niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijnen in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de’ door hem verschuldigde vermogensaanwasbe- lasting of vermogensheffing Ineens te beta len of ten volle te betalen, een verzoekschrift ont uitstel van betaling kan indienen ten kan tore van de ontvanger tegen door deze af te geven gedagtekend ontvangbewijs. Over het bedrag van de aanslagen, dat bij de afgifte van het ontvangbewijs nog niet is betaald, is interest verschuldigd, berekend over het tijdvak tussen de vervaldag en de dag der betaling. De rentevoet bedraagt der tig cent per geheel bedrag van f 100 voor elke na de vervaldag ingegane kalender- Om tief i overhc provinci op te r» van die' zodat h* vinciale werden geroepen. Het „Bisluit r—-- dat hiertoe de mogelijkl in artikel 2, dat het verbodei Minister aangewezen provir. houden. Dit verbod geldt i igenen, die aangesloten zijn bij gezondheidsdienst en ook niet Haren. s Minister „and, Utrecht en Noord-Ho als provincies, waarin dat iden van runderen geldt. •srmede is dus de verplichte t.b.c.-be- ling onder het rundvee in de drie ge lde provincies een feit geworden en alle noucers in deze provincies zullen daarom is deze winter hun vee dienen te laten erzoeken. Ook dienen alle veehouders lid worden van de gezondheidsdienst in hun fincie. De nog niet aangeslotenen krijgen ..aart thuis gestuurd, die zij ingevuld en ondertekend naar hun Gezondheidsdiensten terug dienen te zenden. Zij kunnen op die kaart invullen waar zij hun melk leveren en wie zij als dierenarts met de tuberculosebe- "~i wensen te belasten, 't Is gewenst dierenarts, die de praktijk op de boe.- doet, ook de t.b.c.-bestrijding verrich’. merken van de reactiedieren wordt i.fgeschaft (dus geen gat meer in het linker oor). Wel zullen de dieren voor een gemak kelijke en vlugge herkenning en administra tie van een blikmerk in het rechteroor wor den voorzien. Runderen, die ingeschreven zijn in Stamboek, fok- of controleregister, vallen hier buiten, evenals die runderen, welk-1 reeds van een oormerk zijn t de verplichte tuberci genoemde drie provincies den, is van buitengewoon zich laat aanzien, zulllen lag een verklaring afleggen. Hij zal zo dig mogelijk aandringen op parlementaire iezingen om zodoende de weg te openen .C.D. een con- een groot zij aan- dfe er m moe- Er ontbraken” o m 3212 rantsoenen ter, 946 rantsoenen cende, dat deze te- ontstaan doordat hij een deel 2 zwart verkocht had- samenwerking met veertien rantsoenen suiker zwart vet prijzen van f 8.tot f 13. FRANKRIJK EN DE GAULLE. Van een totaal van ruim 6*/» millioen stem men, die in 844 gemeenten met meer dan 9000 inwoners (Parijs inbegrepen) zijn uitgebracht heeft de RPF. van de Gaulle 38,6 percent op haar lijsten verenigd; ftde communisten kwamen op 29,3 percent, de socialisten op 15, de M.R.P. op 10,1 percent. Voor de commu nisten en de socialisten betekent dit in ver gelijking met de verkiezingen van November 1946 een verlies van 15 percent; de M R.P. liep 60 percent terug. Generaal de Gaulle zaï Indien de wereld spreekt van het probleem Duitsland, dan is dat een verzamelnaam, collectieve aanduiding voor een aantal grippen. Want er zijn vele Duitse problemen. Enige ervan zijn reeds op deze plaats bespro ken maar er duiken steeds nieuwe verba zingwekkende feiten op uit he| voormalige derde rijk, dat thans geen rijk meer is. Het is zélfs geen eenheid meer. Duitsland bestaat nog slechts als twee invloedssferen, een Rus sische en een Westerse. Die toestand is ge groeid uit de dveregnkomst tussen de grote geallieerden van de oorlog en de aardrijks kundige en militaire consequenties daarvan vormen evenzoveel problemen Maar er is nu n ander Duits vraagstuk, dat onze aandacht aagt. In Yalta en in Potsdam hebben de grote rlogsleiders gepoogd op deugdelijke wijze te voorkomen, dat Duitsland nog eens een gevaar voor de wereldvrede zou gaan vor men. Zij hebben zich verdiept in grenslijnen en troepensterkten, doch zij hebbel) slechts zeer terloops het probleem aangeroerd, dat meer en meer het belangrijkste blijkt te zijn. Dat is de houding, die de Duitser aanneemt. De geallieerden hebben zich verzekerd van de militaire overwinning, maar zij hebben verzuimd maatregelen te nemen voor de gees telijke victorie. De beiettingsmachten in Duitsland hebben, voor zover het de Weste lijke zones betreft, nog slechts enige weinig doordachte pogingen in dte richting aange wend. Men heeft na de actie tegen de verbroederingy^net de Duitsers plotseling het roer gewénd en als gevolg daarvan zette men zich aan de heropvoeding van het Duit se volk in de begrippen van democratie. En dat nu blijkt te plotseling gegaan te zijn. De Duitsers hebben enige rechten aan de demo cratie ontleend, maar zij weigeren hardnek kig de eenvoudigste plichten na te komen. Tot de rechten bahoort bijvoorbeeld het sta kingsrecht. Het is schril duidelijk gebleken, dat de Duitsers dit privilegie van een demo cratische arbeider op allerhande manieren uit buiten, maar zij hebben zich nog geen enkele moeite getroost te overwegen, dat staking tlechts het laatste machtsmiddel la, waarnaar de arbeider behoort te grijpen. De Duitsers staken/y voor alles, wat niet naar hun zin is, zonder voorafgaand overleg en zonder duide lijke doelstellingen. Zij worden daarin ge sterkt door hun leiders, die zich te pas en te onpas beroepen op het eergevoel van de be zettende mogendheden en dan als gevojg daarvan verwrongen voorstellingen geven aan het Duitse volk. Dat volk zou, als ieder an der, In staat geacht moeten worden zich te gedragen als een fatsoenlijke natie. Maar de democratische rechten, die het verleend zijn vooronderstellen een afschuw van het dic tatoriale systeem van Hitler, een bezonken ■ordeel bij de Duitse kiezers en het een zo als het ander blijkt maar al te dikwijls ntbreken. Indien de Duitsers zich werke- eigener beweging zouden willen hervor men tot een vredelievend volk, dan zouden zij hun krachten moeten geven om de bittere herinneringen, die het buitenland aan de glo rietijd van het derde rijk heeft, weg te wis sen. Zij zouden zich bijvoorbeeld moeten zet ten aan het zoveel mogelijk vergoeden van toegebrachte schade om daarna, zoveel doen lijk, met een schone lei te herbeginnen in vrede met de buurstaten te levRR. Daaruit zou dan welhaast vanzelf een democratische staatsopvatting volgen. De Duitse politieke partijen, zowel als de Individuele Duitser proberen evenwel zoveel mogelijk de buit uit de oorlog te behouden en zij verzetten zich scherp tegen elke vorm van schadevergpeding aan de slachtoffers van het nazi-regirae. Indien Nederland een eis in stelt tot teruggave van gestolen kostbaar stamboekmateriaal van de Limburgse paar denfokkerijen, dan is elke Duitse boer doof. Zijn enige zorg is het gestolen paard te ver bergen bij huiszoekingen. Nederland kan paar den krijgen, zeker, als het die duur betaalt en dan nog zijn het paarden minderwaardig vergeleken bij de gestolen merries. Als de geallieerde landen genoegen wensen te nemen met een herstelbetaling in natura inplaats vaii in goud en indien daarto» fabrieksinstalla- ties uit Duitsland weggevoerd zullen worden, dan gaan de Duitse arbeiders in staking, zelfs als die installatie gedeeltelijk uit geroofd ma teriaal bestaat De Duitsers willen hun buit houden. Ze willen ook de voordelen van het nieuwe regime plukken. Zij eten van twee wallen en vinden zich zelf dan nog het meest beklagenswaardige volk van Europa. Dat is het zeker niet. Polen en Griekenland hebben bijvoorbeeld veel meer te lijden van de na oorlogse wanorde. En die landen behoren tot de slachtoffers van Hitler! van Eek wordt een van maximaal f 640 voor twee arbeiderswoningen. dat het rijk 75 pCt. di< •ente restitueert. slotte wordt de gele st nieuw benoemde II Deze wordt in orde .elating wordt besloten, raa sluiting. ring tot het ver- t inzake grenswij- e polder Kraaie- ng behancMd. Na stel tot volledig» van een verkeers- e aan te brengen delijke oprit ter vaard. iting 1948 van den jsdienst van ve» Zoals algemeen bekend mag worden ge acht, heeft de Overheid in ons land/altijd een open oog gehad voor de bestrijding van de tuberculose onder het rundvee, Ajetuige de vele en velerlei maatregelen, die/in de loop der laatste Jaren zijn getroffen, r ~i de bestrijding dezer ziekti mogelijk te doen zijn, wi rheidswege reeds laag plannen or id’s gezondheidsdiensten vpor richten. De oorlog mirt, lien, vertraagde egn--<n het 1946 werd vóór dat le gezondHeidsdiensten -)en bestrijding tuberculose onder dat hiertoe de mogelijkheid len is incies niet een voor noven gaat dai rechtbank en Bijz. gerechtshoven tot opheffing van Cassatie, wiens de Hoge Raad. Dit is de kern van een wetsontwerp, dat thans bij de Tweede Kamer is ingediend. Toen in December 1946 een wetsontwerp vi scheen om de mogelijkheid van een snelli procedure bij de bijzondere rechtspleging scheppen, gaf de minister ven Justitie als: mening, dat toen ten minste nog 45.00 van meer omvangrijke aard tegen i delinquenten moesten worden behanc het zo juist ingediende ontwerp deel nister mede, dat het aantal nog niet zaken b‘j de Bijz. gerechtshoven Raad van cassatie zo groot is, middellijk algehele overgang naai nen van de gewone justitie zou stagnatie in de afdoening van tot vertraging in de berechting der lang preventief gedetineerde delinqi iken ieke In mi- Geen latere sluitingstijd. GIESSENDAM. Vrijdagavond kwam de ge meenteraad in een voltallige openbare ver gadering bijeen. De voorzitter, burgemeester H. C. Vermaat, opende de vergadering met gebed, waarna de notulen werden vastge steld. Ingekomen was een verzoek van C. den Uil om een gedeelte van de barak te mogen huren om haar daarin voort te zetten. Op voorstel W. werd besloten voor een huurpi f 3.50 per week een gedeelte te voor 3 dagen in de week. Daarna werd besloten overeenkomstig verzoek va.i Ged. Staten om de salarissei van de adhinct-commies ter secretarie vast t stellen op*T 2000.— en die van de ambtem ter secretarie op f 1600.plus de jaarlijl verhogingen. De gemeente-rekening over het dienstjaar 1945 vastgesteld en eens de rekening van het i dienst 1946. In de gen 1947 werden enige wija n.wam aan de “ing voor Ger. ing tot stichting lager onderwijs. Telef. 207 Giro 13761 Boofdred: W. Kerremans 1860

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1