TAG/ SCHOONHOVENSCHE COURANT Hoofdrad.: W. Kerremana 8. W. N. VAN NOOTEN. SCHOONHOVEN. Telef. 207 Giro 13761 1 Streekbeurzen. ER 1947 DING MOV* Duitsland moet ook Neder land betalen. hoonhoven 9 tot 1 uur 9 uur indbouw nbacht, Stolwijk, inert Ammerrtol) VARZEN >«nJa lasneo i Gouds Tribunaal. „Schuld en verantwoordelijkheid bij de Nederlanders”. muukciijK oppaiuau twui xict wtia vu* L J J ZES BLADZIJDEN 87 OCTOBER 1947 T9e JAARGANG No. 128 WOENSDAG 29 OCTOBER 1947 Pool en een makelau BUITENLAND. D1STR1BUT1ENIEUWS. T BESTUUR vering, zij te niet veel meer dan een tJj- TWEE DOODVONNISSEN BEKRACHTIGD. GEMENGD NIEUWS. punten of andera HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. gesteld de- «e i izet. heel kwe HOE GROOT IS DE „WILLEM RUYS”? it, wan- bo"d gracht. ipacil recht echter me- ^an d eland betreft dani8 fabrieken de 8metei K. BINNENLAND. rag de en koon >r de on de clj- 165; ocl Mar lijn spaar- inleg f 1. ■pi. iden de ipen 200 100 tl moeten renen op een. een i een lag^n OINEHANDEL GOUDA van N.I. 15094 3398 9813 CB.T.B, L.T.B. engenoemde Kring; NIEUWSBLAD VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT isser sneuveld terwijl 27 af 'Set tf- voortgezet, hoofdschotel Je afgevaar- menlng was. voor., de r“- zal waar- 1 gemaakt, gram D en gram. van het parlement jegegaan, waarbij het kwam met de com- zijn omg joni dienst! ».B. aeftrfft «o i/V«. da is kunt bltf- teek goed naaien voor 1 geld." Vurechljnt Maandag, Woonidag •n Vrijdag. Priji bij vooruitbeta ling! Voor Schoonhoven per J ■taanden f IJft per poet f 1J7K Zij )r een M-*ioling itsland te partijen, zjpals de liberalen en achteruitgegaan. •n. Ware dit niet xo dan zouden ze hun «^ting van de oorlog nntiiiirliikA Annrt oMtnrvan rijn »1« ®°Lot,e Inzake het «tal dere streekbeurzen en dït alles tezamen sou al voldoende reden zijn hen te laten voortbestaan. Er te ook nog een andere reden. De overheid zoekt en dringt naar onze smaak wel wat te veel naar centra lisatie. De Jaarbeurs, die klaagt over te kort aan ruimte, te gecentraliseerd en die Palar (tot Lamer), ver root tweu ute pro- de raad moet nemen i de order .staakt het kan helpen bij het betrekkingen tussen scheep- bazwa- rivieren en wegverkeer van het onbruik- i de brug liet meer wij r Wij zullen voore r.’ij hechten aan de van het individu”, litalre bevelhebber in Duitsland, 1 Clay gistere ;uwe politiek i vrijheidsbefi verdedigen wie wij niet geloven zeker SIJ LONDEN, gewonden, 28 doden, list bij Londen tiyej arbeiders, op elkander ‘rsonen de dood von- iden. De eerste twee welke bovenop een er werden in elkander atste rijtuigen van de an de rails gedrukt e» n beide richtingen*1 beurzen aan opofferen. Die streekbeurzen verlangen geen ont zaglijke subsidies, zij hebben weinig kosten, groot- en kleinhandel doen er «aken, het publiek komt er van verre oorden Inkopen doen. Het te onverklaar baar waarom de Jaarbeurs daarvoor zo bezorgd te en de overheid zo bereid ze te veitoleden. We zouden het gemakkelijker kunnen begrijpen als de regering het op richten van streekbeurzen aanmoedlgde en steunde en als de Jaarbeurs dat met welgevallen aanschouwde. Advwteatl»»: 1-18 ■>-■. f 1.90. •Dn»| ■.m. BH! i 0.10dtrda plaaulng halv* prtj». Adv»rt»nU«» uk» da tobt drtamaal da p<W- Drie leefdheidsbe- naar te ne- De reis l in Europa moet drastisch tengevolge "van het ernstige ”°evoeder; ging tot I jten ovi toegeroepe •lijkmatige den kon worden en toen werden daar voor In de plaats gehouden de streek- beter beurzen, die veel bijval genoten en waar van het aantal met sprongen omhoog ging. Na de capitulatie bleek de behoef te niet blijvend en verdwenen streek beurzen, de een na de ander, maar en en, werkbroeken, n willen betrekken zenst, gelieve zich tiding van volledig eschreven Is, voor tan het secretariaat, C 94 Stolwijk. ».K ver- van het Om dat lik. dat aafi Sdheden tot i van Nederlar Staten. Cv ind zullen lanse ambass -1 te Ams te Rotterdam, met i voorlichting op i jiea, welke voor zakenlieden van >pen van betrekki jelijkende 171 Sept. 165; Jept. 163; Land- Sept. 164; Meststof. VERKIEZINGEN IN ZWITSERLAND. De voorlopige uitslag van de Zwitserland gehouden *verkiez|nger Nationale Raad wijst op een versteiL vrijzinnige midden-partij der burj achteruitgang voor de sociaal-der eerj kleine vooruitgang voor de con ache partij, die tot nog toe drie zetel! heeft. De katholieken en de boeren h( hun positie gehandhaafd. Voorts zijn de kleinere r~ protestants conservatieven, de burgerlijke links democraten. AMERIKAANSE PROPAGANDA TEGEN HET COMMUNISME. In Duitsland. van elke Amerikaan 1 militaire regering, dat tegenover het communisme ni len of banken zal steken. Wij n in het werk stellen om ten. waarom wij niet andere stel- zullen vooral wijzen op het e rechten en de zet de Ame- De 26-jarige metselaar J. J. van Vliet uit Haastrecht, ging In 1940 vrijwillig naar Duits- md en trad in November 1943 toe tot de raffen S.S. Als soldaat van een luchtafweer- afdeling zou hij bij Narwa Russische viieg- hebben beschoten. Dit ontkende be- DE COMMISgÉ Nadat.de leden van 1 uit de Veiligheidsraad ’«“ken hadden afgelegr a te reizen om men met de ropublikel zou vandaag ondernome Amerikaans» vliegtuigen taritelt. Zo’n gtreekbeurs is iets geheel anders San de machtige Jaarbeurs. Op de Jaar beurs komen de fabrikanten en groot handelaars met hun artikelen, de be- goekers kunnen die zien en zich er van op de hoogte laten stellen, maar men kan ter plaatse niets kopen en meene men. De streekbeurs daarentegen is haast uitsluitend gerlfcht op directe le- de Ame vering, zij te niet veel meer dan een tij- *x°tt”d‘ delijke winkel, een depot van de gros- te^ ln «Iers. Voor zover ons bekend, worden streek beurzen alleen nog maar gehouden in Groningen en in Bergen op Zoom en acur/ uu wel viermaal per jaar. Men zou verwach- Raad’van X- 1 1-1- _.-x >--X wa^ door sterdam De Rai De Franse i een spoorwegst weg-employé's wensen tegemoet bond en de bond rongen op 1 cessies met in( hier in bijzijn dJ ‘iet on- tviiuoi j zullen d00r door hoek, AA t. as niet meei nen zijn ui; bonnen gor"‘ 1 Noveml^. merkt met C. der geldig. DUITSLAND: EEN DEMORALISERENDE OMGEVING. De Blsschop van Londen, dr. Want. vrees erover uitgesproken dat de I igeving demoraliserend zal werken od - enge pecruten in het ^Britse bezettingsleg0’ tij pleit voor een betere zedelijke en l :;nstige achollng der recruten, alvorens naar Duitsland te zgnden De Jaarbeurs te Utrecht te een machtig lichaam geworden. Zij is van haar stich ting af snel gegroeid en de grote gebou wen op het Vreeburg kunnen al lang niet meer de binnen- en buitenlandse in zendingen omvamen. Natuurlijk dat in werd iuys" van de dat schin is, „Willem in de- i afbeel- fen ziet, ia! zo KONINKLIJKE GIFTEN. de Koningin heeft een bedri ter beschikking gesteld van voor het Keistpakketten-actle. idien schonk de Koningin een bedrag Ianj - voor de hospltaalzorg ln Indië. n“‘ de aankooD van materalen voor voor de arbeldstheraple ln hulsvlijtartikelen in het al- Zöndag gen voor ïrking van rgers, 'n lichte ‘mocraten en *ommunlsti- Is behaald lebben VIJF DODEN, 34 GEWONDEN. In het Nederlasdse legerbericht wordt ge zegd dat tussen en 26 October 4 militai ren gesneuveld zijn en 34 manschappen ge wond terwijl twee Nederlanders vermist wor den. Op 27 October sneuvelde opnieuw een Nederlandse militair. Door de Nederlandse troepen zijn 150 Chipezen. die ten Westen van Serpong op West-Java ontvoerd waren, in veiligheid gebracht. Droog en koud. Na een zomer, waarin de temperaturen bij na steeds boven het gemiddelde waren en ver boven normaal is nu plotseling een periode van koude ingetredei. die, zekefc voor deze tijd van het jaar, een ander uiterste ge noemd kan worden. De laatste dagen zijn de temperaturen gemiddeld vijf graden Celsius onder het noVmale gebleven. Warm of koud, de droogte wordt er min der door. De windwijzers blijven star naar het Oosten gericht en ondertussen wordt de waterstand steeds lager en lager. Het vaartverkeer ondervindt reeds grote i het lage water op de j moest Waterstaat het reeds waarschuwen dat tengevolge lage water de schipbrug bij Vianen baar zou kunnen worden. Gisteren is aangevaren, waardoor auto's reeds ni kunnen passeren. Maandagavond la in verschillende streken Frankrijk sneeuw gevallen en hier kan De nog geen enkele hoop geven op een spoe- einde van de koude en droge periode. De tdrukverdeling blijft ongeveer dezelfde, hoewel tengevolge van wisselende bewolking de temperaturen wel zeer wisselvallig kun nen zijn. In elk geval moeten we nog ver scheidene dagen rekenen op flinke nacht vorsten. PRINSELIJK PAAR BEZOCHT GOEREE EN OVERFLAKKEE. CG-STAKING IN IKIUJK. heeft het gevaar van (gewend door de spoor- geveer 80 pCt. in hun omen. De ambtenaren- lostbaambten heeft aan< jgen van verdere conr 1 November. heeft Haastrecht, ging "in 1940 Duitse Iand en trad on da waffen S.S. Als soldaat van eep rwa Russische v «ods’ tuigen hebben beschoten. Dit ontkende werk in dien was zodoende PI. achtte trisch or kening de familh eigenlijk i GEEN OORLOGSPROPAGANDA MEER. De besprekingen over „oorlogsophitsing” x- zijn Maandag in de politieke commissie van an de UJJ.O. geëindigd met verwerping van de Russische resolutie, waarin Amerika, Turkije v"'*' en Griekenland verantwoordelijk gesteld wor- Aanvaard werd resolutie van Austpa- g° larln iedere vorm zou kunnen be- VAN DRIE. commissie van enige belt ïgd, besloten zij daar contact op ïlnse regering. L len worden In twee die da Amerikaan- In het Engelse parlement heeft de minister van buitenlandse zaken, Bevin, een rede ge houden over de herstelbetalingen door Duits land met fabrieksinstallatles. Hij zelde o.m.: Duidelijke fouten in het cntmantelingssche- ma zullen evenwel worden onderzocht, neer zij onder de aandacht worden Men moet niet uit het oog verliezen, aldus de minister, dat vele buurlanden van Duitsland, Nederland, Frankrijk en België, van een groot deel van hun industriële Capaciteit zijn be roofd. Deze landen hebben recht op vergoe ding en hier past geen weekhartigheid jegens de Duitsers. Hij kon de Duitsers dedelen, dat, voor zover het Engel de ontmanteling der 682 Duitse fs laatste fase der herstelbetalingen is. Mevr. Th. D. Hoe Nieuwerkerk a.d. IJssel een internering, gelijk i 9 maanden, waaruit zij ontslagen. G. van Staveren, uit Krimpen a.d. IJssel, kreeg een internering van 3*/s jaar, waarvan een gedeelte van 11 maanden en 5 dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd. Zijn detine- ring eindigt dus op 31 Dec. 1947 ,v. S. werf tavsns uit da varschiUanria rachtao onXzat ZACHTE ZEEP. In de bonnenlijet voor Vrijdag j achijnlijk een bon worden bekend gei die recht geeft op het kopen van 250 zachte zeep. Kinderen in de groepen E. krijgen een dubbel rantsoen, dua 500 HET AARDAPPELMEEL IN HET BROOD. de voorraden broodbloem in ons land __atste tijd zijn teruggelopen tengevol ge van de moeilijkheden in de graanvoorzie- r.lng, is het tijdstip, waarop de bloemmelange met aardappelmeel in de bakkerij verwerkt zal worden, dichterbij dan aanvankelijk is medegedeeld. Nadat van 26 October af de maalindustrje begonnen is 5 procent aardap pelmeel ln de broodbloemmelange te mengen duurt het nog maar twee weken alvorens brood van de nieuwe samenstelling gebakken wordt. De voormalige S D.-rechercheur G. R. Mo_ zedry, uit Amsterdam zag door de Bijzondere Cassatie zijn beroep verworpen M. het Bijzonder Gerechtshof te Am- ter dpod verooitfeeld. lad wees voorts de revlsie.aanvrage af ln de zaak van J. J C. Baas uit Rotterdam, die ln eerste aanleg ter dood veroordeeld was. van en Ine Het consulaire rapport teat volgent Pater drie Indrukken na: 1. De toestand te een parallel van de Duit se bezetting vsn Nederland, waar een ver zetsbeweglng werkzaam was. Wijzig het woord Duits in Nederlands en men verkijgt de toe stand, die thans in Indonesië heerst". 2. De vernietiging corruptie intimidatie en wreedheden, die door belde partijen in de door de Nederlanders bezette gebieden war den bedreven, zijn verschijnselen, die een oorlog vergezellen. De schuld en verantwoor delijkheid liggen in de eerste plaats b|j de Ne derlanders. 3. Het consulaire rapport bewijst volledig, dat er voor de inval der Nederlandse troe pen orde en recht ln het republikeinse ge bied heersten Van f 50.000 voor de hospitaalzorg in Indië. samenwerking met de Veiligheidsraad of SdllïLuiUtiÏÏ aiSr°°d VlrbSdlthereDle°?n elk ander voor doel lnRe8teld ln,ernatl°- u hl al naal üchaam. De republiekeinse regering ver- talen hutavlUtartikelen ln het al- zoekt met klem dat ef ter *'meen- probleem, zal worden gearbitreerd. BLOEMBOLLEN VOOR OSLO. dpel te bereiken is het noodzakeliil' gelegenheid van de opening van het de Commissie van Drie de bevoegd... stadhuis te Oslo (Noorwegen) in het arbitrage zullen worden gegeven. laar van 1948, op welk tijdstip Oslo te- Ds Veiligheidsraad n»m geen besluit. V«*3«h.!^M v.ud..« opnieuw bU- aanbieden. De bloem- eenkomen. lijn aangei gepoot, „Ik verwacht de Amerikaanse houding 1 der stoel» alle pogingen i lijk te maken, seis geloven. V belang dat wij waardigheid rikaanse mili generaal een nieu rikaanse volk te hen, in i -Wij nisme”. 7 20.000 17847 - 5000 11706 1000 0200 21401 400 15094 16343 3398 4667 9813 10186 10498 10739 18014 18649 19235 19850 21413 ten dat de grote Jaarbeurs zich niet het znlnet gelegen zou laten liggen aan die envoudlge handeltjes in het Noorden en in het Zuiden van ons Ihnd en het be vreemdt te vernemen dat de Jaarbeurs zich inspant om die streekbeurzen te doen verbieden. Dat te altijd *n aanklevende en kenne lijk onvermijdbare eigenschap van grote lichamen haar onaanraakbaarheid, duldt niemand ln haar nabijheid. Zij, de grote moet gediend, maar mag niet ge- naderd worden en ook de eenvoudigste vorm van mede-handelen doet haar ln toom ontgloeien, wat dan meestal de ondergang van het mede-handelaartje beduidt. Nu keert het bestuur van de Jaarbeurs zich tegen de streekbeurzen en reeds te het ambtelijk apparaat aan het werk om "“r bracht naar voren, dat he{ ,a*and besch. niet beviel. Boven door een meisje teleurgesteld en hij tot dienstneming gekomen. Ite termen aanwezig tot een psychia- mderzoek. Overigens verzocht hij re- te houden met de moeilijkheden van ie van besch., wier kostwinner hij is. Uitspraak over 14 dagen. Uitspraken. jogendoom—Albers uit sl werd veroordeeld tot aan het voorarrest van zij in Januari 1947 werd ZWEEDS VLIEGTUIG VERONGELUKT. Een verkeersvliegtuig van de Zweedse jn Luchtvaart Maatschappij, dat Zondag ‘uit de Istanboel naar Athene is vertrokken, is on- de derweg verdwenen. Men ving het laatste be- lte richt van het toestel op, toen het zich op 40 van Athene bevoncL Aan boord be- iich 40 passagiers en een bemanning den. Maandag is op de Oostelijke hel- in het Hymettusgebergte, 30 k.m. van lene, het wrak van het vliegtuig gevon- i. De reddingsbrigades vonden slechts ver- lijken en brokstukken van de ma« Ter gelegenheid van de opening 5 tleuwe stadhuis te Oslo (Noorwegen) L. voorjaar van 1948, op welk tijdstip Oslo t“ vens haar 900-jarig bestaan als stad viert, zal de Nederlandse regering een zending bloem bollen ten geschenke aanbieden. De bloem bollen, die inmiddels in Oslo zijn aangekomen zullen nog deze herfst worden gepoot, zodat <e bij het jubileum bloeien. ONGEVALLEN in de landbouw. uit het jaarverslag van de Centrale Land- bouwonderlinge over 1946 blijkt, dat het aan tel ongevallen vorig jaar zeer hoog is ge weest; op 37.700 aangesloten landbouwers na melijk niet minder dan 19.707, In de tuin- ioujy was de verhouding wat gunstiger, daar registreerde men op 7-468 leden 2 337 onge- /allen. Verrreweg de meeste gevallen waren binnen zes weken genezen, maar aan 1380 ge vallen in de landbouw en 125 in de tuinbouw jnoest toch een voorlopige rente worden toe gekend, omdat de arbeidsongeschiktheid langer zoeken duurde dan 6 weken Ernstige ongevallen zijn Djokja ln <te agrarische beroepen dus niet zeer tal. rijk, maar wel komen er teer veel kleine varwondlngen Woor- WAARSCHUWING VOOR DE VOEDSELCRI8IS. Dennis Fitzgerald, algemeen secretaril van J '-iternationale noodvoedselraad, waar 35 „i ln vertegenwoordigd zijn, heeft ih een rapport aan de afgevaardigden van het stuur, dat zijn vijfde en misschien laatste maandelijkse zitting de Washington hou wezen op de noodzakelijkheid van „ont de nationale en internationale inspanning de opkomende crisis in de voedselvoorrau het hoofd te bieden Zijn waarschuwing is ii vier punten vervat: De graanexport moet 20 pCt. hoger wor- i dan verleden jaar, indien de rantsoenen ln de landen van import qp gelijke hoogte willen blijven: 2. De veestapel .perkt worden t< kort aan vee\- 3. De neiging tot het sluiten van bilaterale overeenkomsten over' voedselsax^kopen moet een halt toegeroepen worden, wil een eerlij ke en gelijkmatige over de wereld verdeelde toewijzing van schaarse artikelen niet gesa boteerd worden. Het graantekort zal de wereld nog jaren kwellep. NEDERLANDS SCHIP GESTRAND. Het Nederlandse motortankdehtp Mildred Is op de vaart van IJsland nabij Beruvlk ge- strapd. De bemanning is gered. De Mildred was onderweg van IJsland naar Botterdam. De Mildred, 552 ton bruto en 246 ton netto, werd ln 1939 bij de Werf De Noord te Alblaa- serdam gebouwd,. teren, „en daarom zullen wij gaan voeren, om de Ame- jginselen voor het Duitse en een aanval doen op geloven". rer niet in het commu- kilometer v vonden ziel van 8 leder Hngen van Athe-? chine. Het grootste schip dat sinds de oorloj afgebouwd was de ..Willem Ruys" i Rotterdamse Lloyd. Höe groot d— - blijkt uit bovenstaande fpto. De Ruys” staat daar op e«n steven en zelfde schaal is daarop afgedrukt een ding van de Utrechtse Domtoren. M<_. dat de „Willem Ruys” bijna twee mat ianff i> ds Domtaraa OVERZEESE GEBIEDEN. dte te verbieden of het bestaan onmogeT Verbluffende verklaringen in de Yeiligheidsraad, regering voor dit doej beschikbaar left. Tot secretaris van de commissie van Drie is benoemd een pro-republikeinse onder daan van Brits-Indlë. De republikeinse ministers Gani en Tamzil, dia sinds het begin van de politie-actie in Batavia vertoeven, zullen ln hetzelfde vlieg tuig naar Djokja reizpn. De Nederlanders hebben toestemming voor hun vertrek gege ven. OUDE SCHOENENBONNEN WORDEN ONGELDIG. Het C.D.K.-deelt mede, dat met ingang van 1 November a.s schoenenbonnqn van nieuw model in gebruik zullen worden genomen Od deze bonnen komt de aanduiding van de soort schoenen voor benevens de letter S. gevolgd andere letter in de linker-boven- andere letter in de Ijnker-boven- waarvan een der letters A t m. H of t.m AH voorkomen, zijn na 15 November teer geldig. De aldus gemerkte bon- uitgereikt voor 1 Maart 1947. Re gemerkt BA t.m BH. alsmede de van nber a.s. af uit te reiken bonnen ge- 'IA tjn. CH blijven tot nader or« esprekingen idag in de poli geëindigd met e resolutie, waarin cenland verantwoorde aen voor oorlogspropaganda, een gemeenschappelijke life, Canada en Frankrijk, waa van propaganda die de vrede dreigen, werd veroordeeld. Op de staten wordt een beroep gedaan, de vriendschappelijke betrekkingen tussen de landen door alle mogelijke middelen te be vorderen en de verspreiding van alle berich ten, waarin het verlangen der volkeren naar vrede wordt uitgedrukt, te bevorderen. Dit is de eerste keer, dat de commissie om trent een belangrijk twistpunt overeenstem ming bereikt heeft, want ook Rusland stemde ditmaal voor. Jljk te maken. Dat te jammer. De streek- beuraen rijn ln die streken geliefd ge- t Veiligheidsraad heeft Maand: bliek vindt er een tegemoetkoming ln de digde van India, Plllal die van mening was. moeilijke koop-omstandlgheden. Zij bloei- dat de verantwoordelijkheid voor de voort. •n. Ware dit niet xo dan zouden ze hun setting van de oorlog ln Imlpneaië na de re- schreven. De Indonesische afgevaardigde voor kort Hd van de Tweede Ki klaarde dat de Veiligheidsraad zich vo problemen geplaatst ziet: 1. het acut bleem. welke stappen voor de uitvoering van «nlrSMil. ^g’e’rtagïl] ■teunt die en wil er de nuttige streek- Nederlgpd en Indonesië. De Gaullé verlangt een nieuwe regering. Generaal De Gaulle heeft een verklaring uitgegeven, waarin hij onmiddellijke ontbin- uaar a® ding van het Franse parlement en nieuwe al- J gemene verkiezingen verlangt. Volgens De wvrux.K.» n» t TGa/jlle vertegenwoordigt de huidige combina- «ebratht Gc.rw .n Overöskkee. Vtn 20al, hlJ „mengesteld feesttooi was vende van hun kiezers verloren hebben, niet ..“ïlddXrL “u'«n b" d"r V*° bUl,'n' ekomen is, De regering, zo zelde de Gaulle, heeft het ■t'x." b\.cb. mbe». :x.T°ï„eSeïaXu.h‘‘.r je;l.T'.nbd‘aJ: trltlMl. h« Oo>t.lUk deel ven 1.«Uend. ,w,„\mntw00rdellJllheld van d, macht op r-- In Stad ah Haringvliet werden door 't echt- paar van der M. dat tezamen 169 jaar telt 4 z c" .«ramA.rina VOO, de Prmeeaj. beBemde poppen a.„,ebo- tot een licht handgemeen munlsten. AMERIKAANSE HANDEL MET NEDERLAND. E. E. Schnellbacher en Eugene M. Brader- man, hoge ambtenaren van het Amerikaanse Ministerie van Handel, zijn thans in Neder land voor het voeren van besprekingen om trent de verkoop van Nederlandse producten in de Verenigde Staten. Gedurende hun ver- «motuisou out u. S Nederland zullen zU overleg pl«gen do bezettingsjaren die beurs niet gehou- den kon worden en toen werden daar- consulaat te Rotterdam, met het oog op een ‘./.ire voorlichting op economisch en han delsgebied, welke voor Nederlandse fabrikap- vaaivvctn ten en zakenlieden van nut kan zijn bij het ren van aanknopen van betrekkingen met Amerikaan- Maandag se afnemers. De heer Schnellbacher is directeur van het wtxawaa, *•- w**- Bureau voor Speciale Diensten en de heer kele bleven bestaan, met wassende popu- Brzdermsn u persoonlijk «sslztent vsn den 1*^4», toegevoegden directeur van het Bureau voor den Internationalen Handel. Op 22 October legden zij de volgende ver- van kterlng af: Bilt „De Amerikaanse regering, alsmed^ parti- dig ei cuiere handelsbureaux ln de Verenlgafe Sta- luchtd ten hebben een geweldige hoeveelheid gege vens met betrekking tot de Amerikaante ma kt verzameld en gerangschikt. Er worden stappen gedaan ln nauwe samenwerking met de Amerikaanse ambassade in Den Haag en lerikaanse consulaten in Amsterdam en dam om deze gegevens ln ruimere mate ‘schikking van exporteurs en fabrikan- t Nederland te stellen. LANDBOUW EN VEETEELT. LANDBOUWPRIJSINDEXCIJFERS. In het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn de landbouw- prijsindexcijfera op de boerderij over Septem ber 1947 gepubliceerd Het Indexcijfer voor akkerbouwproducten Is in vergelijking met Augustus 1947 met 6 pun ten gedaald. Bij veeteeltproducten is een klei ne stijging waar te nemen. Ook het cijfer voor meststoffen vertoont een kleine stijging van 1 punt. Hieronder volgen enige vergi fers: Akkerbouwproducten Aug. Veeteeltproducten Aug 161. Ser' bouwproducten Aug. 163. t<u> Aug 17A Sent 170 GEEN SPOORWEl FRAN1 regering staking afj i voor ong! te kon van pos het verkrijj igang van 1 ZES JAAR VOOR DOODSLAG OP BABY. Zes jaar gevangenisstraf is opgelegd aan de 27-jarige transportarbeider F. F. J. L. te Am sterdam, die J16* negen maanden oude kind van de vrouw, met wie hij samenleefde, dus- l tegen de rand van een krib heeft ge en, dat het enkele dag,en later overleed Als hij uben i échter. lediger I DuitslanJ hls lette n de len, De voor -| BI blijven tot ne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1