mg er bon. I I ionhoven naf 1124.- pEen wereld van overvloed- NI! NIET SEN MING 3ramofoons Rassenivaan. After sï: ieders LRLIJN »t 8 Ooud< oont de moeite. rwagent itiit De enquete naar het Londens beleid. Geen huurverhoging. VEMBF.R 1947 ACHT BLADZIJDEN. 79e JAARGANG Ml VRIJDAG 7 NOVEMBER TM7 I (op Uw bon) reu- k.g. de he n-ii R-12 aan keui R-M Passeerde kelen hun eigen land, haalden {“J1* 'In-eriTi'. orlaHinvor net notu« Q-U Q-l« Q-14, 15967 - 0^ J Piano-verlichtlng y een genoegen rcenen - SCHOONHOVEN Indien een mens zich verheven gevoelt MOVEN n dat een fatsoenlijk mens lem inlaat. 12984 20805 Jver relbekendfl enz. enz. enz. rijn voorradig! urée - tafelzuren Vlees gram Adv.it.ntla. tuiwn driemaal de prl|«. OVERALL'S RKBROEKEN VEN T*l. JM nen Q-W F 3.08 per X pond ret. 'nde adres: 200 gram 5 eie fangen en ook raakte >.Mooi Jdig 100 of k 100 of tekst, 'sbeleid -/ en b inval oorlog zitting Jövem- ntaakt die met ducht. z Tsjechi peric. rband dat voor het as. O; ''O. vi®e«eiw et W Batavia—Rotterdam it. 20937 12476 738 NIMIAO VOOR ZUID HOLLAND EN UTRECHT SCH00NH0VEN5CHE COURANT Hoofdred.: W. Kerremang B. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207 Glxo 1376» egenen, kennén ieeld. De verbant copresponc b later gearresteerd worden gebi men voor Novembt Vanch^at Maandag, Wotmdag •a Vrijdag. Prtj» bij vooiultbata- Jlngi Voor Schoonhoven per 3 moandon f 1.30, per port f Advertentie*: 1-18 mjn. f 1.80. elke m.m. meer f 0.10derde plaatsing halve prtj«. de tekst 19452 W073 8812 7595 f 4907 1" 2770 11 3537 '6232 schijnt er ti voor de Prijzen pleegd te worde verlaging Er zullen dat de tulp aan ilegd idse Q-9S Versni of sel Batavia—R’dam 11-11 te Southamp- vacht. ita Amsterdam—Batavia 6-11 van Aden. In de troj die voor zenscheli Wanneer een parelt op zo’n schelp te trapi zich onmiddellijk, en i zijn voet als Mst toshtnUtJi volledig t Europa aan de aangele- Ifrijzend Mnder- 500 gram bloem of zelfrijzend of kindermeel 1 of kinder» ika van de beschik tenen van taanse zone. J. 9 logger» en aan de grote i toe mochten »n 400 ton ter vis- r van zeevis zal hierdoor verhoogd len wat de voedselpositie ten goe- v.aten "nder het i ___Jeren e- daden gepie hun veront, den harde klai autoriteiten tre kele maatref leider.van d<=« i de door de hijr „De was li en, dat reeds ten 1 sinds de oor- dam" maar houdt, t te Suez cholera Er zal i den Inge ook de i slaven waren en zich niet met hei wcutiu Het Nederlandse vqDc moet eerst in zijn fijner medemensen, hebben al- binnenste te rade gaan voor het de Ame- leén**dte twee daarvan verdriet Bij een ontmoeting ergert de een zich en de ander joelt zich tekort gedaan, maar deze kleine »«v acuoucmu® v^ia. n.«i ynaangenaamheden verlopen verder zon- «en dat onder een bruine of lier schade voor de samenleving. h—J ccn zvzz. «dele iel ka... R-M vlees R-M melk R-M melk R-05 melk R-13 melk R-15 melk R-M div„ R-14 rei. 8980 12694 11243 19711 10170 11354 18250 19793 207c 750 gram suiker, of 1500 gram jam, urn versnaperingei /ersen 250 gram isel enz. of 500 250 gr versnapi "Bm zachte ram zachte mof suik< rlkanen veroordeelt over het rassenon derscheid. Zal het Nederlandse volk kunnen erken- f eem zwarte huid een even edele ziel kan scnuilen, of Erger wordt het evenwel indien lemana misschien een even weinig slechte geest gich superieur acht boven een ganse groep als onder de best verzorgde en geschoren tan mensen. Deze vorm van meerderheids- blanke huid? Indien het dat meent te waan wordt in de onaangename gevolgen kunnen doen, dan moet het ook bij de evenwel nog overtroffen door de rassen- Amerikanen de goede wil veronderstellen iwaan die gehele volken en volkengroepen tot hetzelfde inzicht te komen. En waar- piet minachting doen neerzien op andere, lijk is daarvan gisteren een teken geble- De grootste en meest bekende tragedie ken. Een neger is benoemd tot rechter, m dit gebied: is die van Hitlers Herren- Dit is een benoeming, die ongetwijfeld rolk tegenover* de Joden. Dat antiseml- grote opschudding zal veroorzaken bij de tlsme vond de felste bestrijding in Ameri- Amerikanen en vooral indien blanken ka, dat in de oorlog ging, mede „om de u" J" ■- vrijheid van onderdrukte minderheden” te gaan verzekeren. SCHEPEN VAN EN NAAR INDIE. De Beren» 4-11 van Rotterdam te Batavia. Kedoe 8-11 van Roterdam te Batavia verwacht. Kota Agoeng Rotterdam—Batavia passeerde 5-11. Queesant. Kota Baroe 5-11 Quessant Kota Inten 8-H van Batavia te Rotterdam aan gekomen. Nieuw-Holland Amsterdam—Batavia 5-11 van Algiers. Oranje Batavia—Amsterdam 4-11 vwx Singa pore. Sloterdijk P ton verwa< Tabint In Argentinië wordt graan ver brand; in vele Europese landen sterven kinderen bij gebrek aan voedsel Het is een schrijnende tegen stelling die in een wereld waar vrede is niet opgelost schijnt te worden. Zou een ongerijmdheid van veel geringer belang de oorlogvoering gehinderd hebben, dan was het pro bleem reeds lang opgelost. De secretaris-generaal van de wereld-noodvoedselraad F. A. O.) sir. John Boyd Orr drukte het aldus uit: „Indien de inspanning der volkeren wordt gebruikt voor de ontwikkeling van landbouw en industrie met de zelfde toewijding als voor de pro ductie van vernietigingswapenen in oorlogstijd, kan een wereld van honger binnen vijf jaar in een wereld van overvloed worden veranderd” Het kan indien ja indien. Sir. John zeide niet of hij meende dat vijf jaar ook voldoende zou zijn om het gewenste inzicht en de ver- onderstelde toewijding te doen baan- breken. »all. aal - ▼ertrekleen waar i bas!»' voor Duitsland te vinden. Marshall heeft medegedeeld uitgewerkte plannen voor de hi zullen worden voorgel. Congrescommissie voor buitenland Goad voor Europa? uit .Amerikaanse re-- het Congres worden uren dat een fond» vto hulp aan Eurog^ worm erkent, dat >r~oorlogse [enaren id van stellen op een post, waar deze in contact laoet komen jpet blanke klanten. Indien een neger de moed heeft een wo ning te betrekken in een wijk waar bkm- der v< ten wonen, indien hij een blank meisje ber 18 wil trouwen of wanneer hij zich slechts vertoont in de wachtkamer voor blanken aan het station, dan is zijn leven in ge vaar. Vooral in de Zuidelijke staten van Amerika is de negerhaat zéér sterk en «te zogenaamde „colorline”, de grens tussen blank en awart, uiterst scherp getrokken. ï)aar komen ook regelmatig lynchpartijen voor, waarbij een woedende blanke me. blgte een weerloze neger vermoordt, zon der dat de, ook al blanke, politie ingrijpt. Wanneer dus de zwarte soldaten in de Amerikaanse llnie’s zich bewust zouden zijd geworden van het feit, dat zij strij den tegen de onderdrukking van minder heden, zou het hen wellicht duidelijk ge worden zijn, dat zij zelf evenzeer een pnderdrukte minderheid vormen. Deze rassenhaat en rassenwaan was een Van dte ergste aanhangsels van de oorlog, maar zij is dat evenzeer van de vredestijd. De Amerikanen die ten strijde trokken voor de vrijheid en pochten over de gro te vrijheid in 1 verbaasd en enigszins medelijdend over zoveel wanbegrip de schouders op wan neer een Europeaan of de negers ook overtuigd waren van. de grote vrijheid in Amerika. De Amerikaan redeneert zon der de vloek van Noach te berde te bren gen. Het laat hen koud of men de negers wil beschouwen als afstammelingen tan Cham, over wie Noach zijn vloek uitge sproken heeft. De Amerikaan weet slechts dat de neger zwart is, dat zijn voorouders naar met t en naar het cabinetten te Lor. de discussies werden enige t ontwerp aangebracht. De •m dat de kosten van de f 50.000 zal kqsten. I volgens de nieuwe ld naar „het regerlngsb —De Geer, Gerbrandy Schermerhorn-Drees sedert de Duitse in Nederland van 10 Mei 1940 en de met Japan tot aaq. de opening van de z J-voorlopige Staten-Generaal op 20 N< mv. 1945". Het gehele ontwerp werd tot veler verras sing zonder hoofdelijke stemming aanvaard. tropische diepzee komen schelpen voor, >r de mens gevaarlijk zijn. Deze reu- <lpen wegen soms meer dan 250 k.g. r een parelduiker het ongeluk heeft, schelp te trappen, sluiten de «cihalen Iddellijk, en de arme man zit met ‘in een klem. BINNENLAND. fg De Tweede Kamer heeft in de afgelopen dagen* in behandeling genomen het voorstel ,o van de heer Van der Goes van Naters tot het houden van een enquête naar de gebeurtenis sen, verband houdende met de Duitse invaj in Nederland en naar het beleid der opeen volgende kabinetten te Londen. In de loop van wijzigingen in het kamerleden schatter enquête ongeveer f De enquête *al hoofd halen een zwarte bediende aan te worden ingesteld rwei- waar in mntfLC.t kabinetten CANADESE PRESIDENT NAAR NEDERLAND. De beide Kamers der Staten-Generaal zul len de Canadese minister-president Macken zie King, die een bezoek aan ons land zal brengen, Donderdag in verenigde vergadering ontvangen. DUITSERS MOGEN VISSEN. De Amerikaanse bezettlRg®autori*eiten hl Duitsland het ben besloten het aan Ameril als herstelbetaling toegewijzen gedeelte vroegere Duitse zeevisserijvloot ter king te stellen van de voedselautoritf de gecombineerde BritsAmerikai Het betreft hier 23 stoomtrellers. ongeveer 100 kotters die weer i visserij gaan deelnemen. Tot nu slechts Duitse schepen benedei vangst gaan. De aanvoer kunnen worde de komt. POOLSE VLUCHTELINGEN GARRESTEERD, De Poolse regering maakt bekend, dat drie van de zes personen die met de oppositieleider Mikolajczyk zijn gevlucht, zijn gearresteerd, nadat zij de Pools—Tsjechoslowaak*e zrens hadden overschreden. GENOEG ERWTENSOEP. Evenals een jaar geleden, is ook de beschikbare hoeveelheid fijne peul ten, zoals bruine bonen, grauwe erwt, pucijners et. schokkers, niet grotér dan een half kilo per hoofd van de bevolking. Anc is het met de groene erwten, waarvan kwantum naar schatting tien maal zo g. is. Daarbij komt dan nog een vrij belangrijke hoeveelheid uit import verkregen witte bo nen. Van alle peulvruchten tezamen is er on-* getwijfeld voldoende om een regelmat’ ziening deze winter mogelijk te mak»... is dus niet nodig meer te kopen dan voor on middellijk gebruik. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 25000 19452 5000 20073 1500 f 1000 400 200 100 R-M diverse» R-M diverse» Bonkaarten R-21 brood R-21 boter B-2» boter R-M melk R-21 vlees R-22 vlees R-21 kaas R-21 eieren rerp Bovengenoemde bonnen 1 een den worden gebruikt, met rek- de bonnen voor melk, waar' dag 10 November mag woi De tussentijds aangewezen en Q-06 Divgrten, rethtt vlees, zijn gfeldig tm. 8 1 De volgende reVds eerder aai zijn nog geldig tot 15 Noi I Diversen 100 gram bloe bakmeel of kindermeel I Diversen 100 gram bloei bakmeel biscuits. I Rcs erve bakmeel biscuits. Q-M Diversen 750 gram suiker, boterham- stroolsel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. Q-15, Q-16 Diversen 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gr. jam, stroop’ enz. of 250 gr versnaperingen. Q-05 Diversen 250 gram zachte zeep. Q-17 Diversen 500 gram zachté zeep. Bonkaarten bfjz. arbeid, *.s. moeders en zieken Q-21 Suiker 250 gram suiker, boterham- Strooisel enz., of 500 gram jam, stroop 1 -* "*7 gram versnaperingen, versnaperingenkaarten enz. - 2 rantsoenen sigaretten of kernaoaK. Versnaperingen 200 gr. versnaperingen of 200 gram sSlker, boterhamstrpoiseü enz. of 400 gram jam, stroop enz. naperingen 150 gr. versnaperingen 100 gram suiker, boterhamstrooi- enz. of 200 gram jam, stroop enz NÓG EEN EXTRA rAntSOEN VLEES. Behalve het reeds in de oonnenlijst bekend gemaakte extra-rantsokm* vlees van 100 gram wordt nog een extra rantsoen van 100 gram beschikbaar gesteld. Voor personen van vijf jaar en ouder is voor de komende periode du» 600 gram vlees aangewezen. In verband hier mede maakt het C.D.K. bekend, dat voor het tijdvak van 7 t.m. 22 November R-03 vlees, 100 gram vlees of verkrijgen is. 10 11 liter melk. 100- gram kaas of 12» gram korstloze kaas. 125 gram koffie. 50 gram thee. bü». arbeid, a-K móeder» en rieken 800 gram brood. 250 gram boter. 250 gram margarine <4 200 grom vet, 5 liter melk. 300 gram vlees. 100 gram vlees. gram kaas of 29» a korstloze kV», leren. kunnen reeds he- uitzondering van irop eerst op Maan< orden gekocht. bonnen: Q-0» tgevende op 100 November. angewezen bon- ovember: gram bloem of zelfrijzend kindermeel gram bloem of zeil t kindermeet of I NEDERLANDSE STEM IN DUITSE MIJNEN Frankrijk, België, Luxembourg en land zullen qen directe stem krijgen in het bestuur van alle steenkolenmijnen lp het Ruhrgebied, waar onderdanen van deze lan den voor meer dan 50 pCt. het aandelenkapi taal In handen hebben, aldus is bij een nieu we Engels-Amèrlkaanse regeling bepaald. Deze nieuwe regeling is gevolgd op een protest van de drie landen tegen het onlangs ontworpen plan voor de steenkolenproductie in het Ruhrgebied. Hoewel de regering er handhaving van het: vooi een offer van de huiseige vraagd, meent zij op grond van gemene belang van een stabiel 1< peil voorlopig nog geen huurverhoging te kunnen toestaan. Deze mening is mede geba seerd op het feit, dat ook thans nog slechts in zeer beperkte mate 'Onderhoudswerkzaam heden kunnen worde» verricht. „VOLENDAM” NAAR INDONESIË VERTROKKEN. Uit Rotterdam is Woensdagavond de „Vo lendam" uit de Merwehaven naar Indonesië vertrokken met 2100 militairen aan boord. In tegenstelling tot andersluidende berich- i kunnen wij mededelen, dat de „Volen- niet de route langs de Kaap zal nemen, de gewone route door het Suezkanaal alleen wordt er niet te Port Said noch «ez aangelegd, zodat contact met de door j besmette gebieden vermeden wordt, digc nu te Algiers en In Aden water wor- ne jenomën. In deze laatste plaats komt post aan boord. vooral indien blanken de moeten verschijnen voor de rechtbank waar de neger met baret en bef achter de w groene tafel zit. Toch is deze benoeming Daartoe bracht Amerika machtige Ie- een zo weinig schokkende gebeurteifik.dat <era op de been, legers die de overwinning vele couranten buiten Amerika, het be- beTOchten hebben. Amerika’3 zonen stre- richt niet zullen plaatsen. Indien wij er den «topper doch meestal zonder precies ^echter het gloren in zien van de afschaf te weten waarom het ging. In dit geval fing van rassenwaan, is het een van de was die onwetendheid zeer bevorderlijk meest, moedgevende berichten uit een voor de goede stemming in de Amerikaan- lange reeks van donkere maanden en ja- ge regimenten, want die waren immers sa- r®n- mengesteld zowel uit blanken als.uit ne gens. Wij zeiden Amerlka’s zonen en voor de militaire dienst werden de bevolkings groepen inderdaad gelijk gesteld. Maar bij alle andere gelegenheden zien de blanke Amerikanen met diepe minachting, ^selfs met afschuw neer op de zwarte Amerika nen. Die moeten reizen in afzonderlijke trelncoupé’s, zij mogen niet in de eafé's en restaurants aan de drukke straten ko- me», zij hebben bioscooptheaters waarin een blanke geen voet zal zetten, de open bare ambten zijn voor de negers onbereik baar en ook bij de mééste particuliere be drijven zal geen Amerikaan het in zijn BUITENLAND. FRANSE CIRKELGANG. De Franse regering heeft besloten alle ko>- lenjjubsidiea af te schaffen en de nieuwe prü» voor kolen vast te «tellqp op 2160 fres. per ton tegen tot dusverre 1350 fres. Tevena heeft de regering besloten onmiddellijk een onder zoek in te stallen naar de mogelijkheden ener algemene verhoging van de maximum prijzen in de industrie. De regeling heeft er echter op gewezen, dat een eventuele verhoging van de prijzen in de industrie niet mag leiden tot een verhoging van de levensmiddelenprijzen. Het kabinet 33I nu de mogelijkheid van een loons verhoging gaan bezien. Er zijn reeds tekenen van onrust in de gele deren der georganiseerde werknemers te be speuren. De communistische bladen zijn egu felle campagne tegen de prijzenpolitiek dejr ti gering begonnen. In officiële kriqgen geeft men toe d&t de prijsverhoging ten gevolge zal hebben dat transport, electrlcltelt. gas cement, staal en an dere producten van slëutelindustrlën duurder worden. I Daarna zal de regering wel gereed zMn met> de voorstellen tot herziening der lonen. Al» die doorgevoerd zijn zullen de prijzen weer te laag blijken en dan enzovoorts en dan nög een». De inflatie loert reeds in Frankrijk. ATOOMBOM IS GEEN GEHEIM. Rusland wil vrede. !?nheld van de dertigste verjaar- >vjet-revolutle heeft Molotof gis- ede uitgesproken, Welke door rerd uitgezonden. De Russische uitenlandse zaken deed daarin J- “lededellng: de politiek alleen-be Lord Jowttt, de 1 heeft verklaard, da|w weegt de kwestie van t „•atelliet-riaten van Rus verdragen met Engeland Verenigde Naties te I Lord Vanslttart, tleke adviseur van ziening van de m durend niet-nak< de rechten vrijheden Ook hij aan de nieuw pri: kingen in Ter gelegei dag der Sov. teravond een redt radio-Moskou wer minister van buit ojn. de volgende med._-- „Het is bekend, dat de politiek van Ameri ka gebaseerd Is op het alleen-begt van het geheim van de atoom-bom, ofschoon dit ge heim als niet bestaand mag worden be schouwd Molotof legde er vervolgens de nadruk op, dat Rusland tot het uiterste de belangen van de wereldvrede zal verdedigen. De Sovjet unie heeft belang, zo betoogde Molotof, bij een duurzame vrede. Hoewel het' Russische economische stelsel verschilt, hebben gedu rende de oorlog de Sovjet-Unle, de Verenigde Staten en Groot-Brlttannlë samengewerkt. Waarom zou die samenwerking thans onmo gelijk zijn? DE MAN VAN HET PLAN KOMT. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Marshall, zal 20 November naar Lon- rtnnr vertrekken waar hij mede zijn best zal huurpeil p°en j bM1* -vopr het *redesvetdraK m«t g?" Mnr^all 8 Congrescc: genheden. Marshall verklaarde zijn uiterste best te R_M re»erve sullen doen om met de Sfivjet-Unie tot over*, r-m bster, R-02 boter eenstemznlnf te komeo. D1STR1BUT1EN1EUWS. BOTER OF MARGARINE NAAR KEUZE. Naar wij vernemen heeft het departement van landbouw, visserij en voedselvoorziening besloten, dat eerlang op de boterbon ook mar garine zal mogen worden gekocht. Voor de goede dtde voegen wij daaraan toe, dat het omgekeerde, het kopen van boter op de mar* garinebon, niet wojdt toegestaan. AANVRAGEN ‘VAN WERKSCHOENEN. Op nader bekend te maken dagen tussen 9 en 23 November kunnen weer aanvragen voor werkschoenen voor personen van 16 Jaar en ouder worden ingediend, voorzover zij se dert 1 Januari jl geen bon voor werkschoe nen (of Bngelse werkschoenen) hebben ont vangen. Arbeiders in bedrijven met 10 arbei ders of minder moeten individueel een aan vrage indienen. Voor arbeiders In bedrijven met ïneer dan 10 arbeiders moet het bedrijf collectief aanvragen. In het laatste geval kan aangevraagd worden met een aanvraagformu lier, hetwelk vergezeld moet zijn van eep lijst met de namen der betreffende werknemers. MEER MELK. GEEN KAAS VOOR BABIES. Deskundigen op voedingsgèbied achten het wenselijk, dat kinderen van 0 t.m. 1 jaar een onder de huidige omstandigheden zo groot mogelijk melkrantsoen krijgen. Om hieraan tegemoet te komen i» besloten voor kinderen van 0 t.m. 1 jaar het kaasrantsoen van 100 gr. per twee weken te vervangen door 1 liter melk, zodat hun totaal melkrantsoen voortaan 11 liter melk bedraagt. Deze regeling gaat o» 10 November in. DE NIEUWE BONNEN. Voor het tijdvak van 9 t.m. 22 November geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van de daarachter vermelde artikfileni R-M brood, R-ll brood, R-W res., B-U res. 800 gram brood. 1600 gram brood. 250 gpam margarine of 200 gram vet. boter 250 gram boter, boter 125 gram margarine «4 100 gram vet. vlees, R-ll vlees. R-12 vlees 100 gram vlees. 400 gram vlees. 3l/s Uter melk, 6 liter melk. 6*/« liter melk. 10 liter melk, liter melk. gram im kor 5 gram ATTLEE PRIJST WALCHEREN’S WEDEROPBOUW. W De Britse premier Clement Attlee verklaar- ae Woensdagmorgen op Schiphol, vóór zijn terugkeer naar Engeland: „Ik ben blij de ge legenheid te hebben gehad voor korte tijd naar Nederland te komen en wel voorname lijk omXet eiland Walcheren en het volk van Walcheren te bezoeken Sprekende over het herstel van oorlog veroorzaakte schade, zei h in staat het grootse werk te ziei is volbracht: de wederopbouw si. logsdagen, toen ik het overstroomde eiland zag”. Attlee hoopte, dat de wederopbouw met succes zou worden voortgezet, zodat het eiland zijn oude welvaart zal herkrijgen. voor degenen, dié koop te lopen met waarschuwt alle „pprec wen" aan beide zijd< Oceaan voor het aanmt skjes" in Duitsland, Spanje en Turkije en ..»lische agressie’ in Indonesië en NIEUWE MUSSOLINI. Volgens het Joego-Slavische persbureau hebben Italiaanse nationalisten zich te Trlëst aan nieuwe uitdagingen en gewelddaden schuldig gemaakt. Tijdens voorstellingen in verschillende theaters hebben Italiaanse fa- cisten nationalistische pamfletten verspreidt, aft in onder het spelen vaii het orkest fascistische Mid- liederen aangeheven en andere soortgell; Irroe- daden gepleegd. Onder degenen, die hierom - --twaardiging te kennén gaven, wer- ippen uitgedeeld. De bezettings- j-effen in dit verband geen en- ■ejjel, aldus de correspondent. De deze fascisten is ERNSTIGE BOTSING. Vier gesneuvelden' Uit het gebied van Poerworedjo- wordt reeds geruime tijd vijandelijk optreden eemeld. Deze e.rh»»nhnu«<.n activiteit nam een ernstige vorm aan, toen een h<*rinnf>rt anf nn wBPr mUR tot ontploffing gebracht werd op Ne- vnn_ ■eXruch- «J1**-. waardoor 4 Nederlandse ml- r ten ca- lita'ren werden gedood 3 zwaar en 1 licht J»e- wond Het ter zake ingeetelde onderzoek wees 'nders dat bet R®Publikelns optreden geschiedde Ul.eaan 1 het 1” opdracht van het T.N I.-commando. Om een kliekjes" groot herring te voorkomen i« het in de nabijheid kenland oriike van Bandjarnegara eelet»on verantwoordelijke ugtlsche stafkwartier van de T N.I. gestraft door een ia c u- bombardement en een beschieting met boord- .Htfevnnrl wanen» door 7 Nederlandse vliegtuigen. aken Het Daarbij zouden aldus het legerhericht van Republikeinse zijde, zeven Indonesische bur gers zijn gedood en vier gewond. Bovendien zouden tien woonhuizen zijn verwoest. Het Nederlandse communiqué besjuit met te constateren dat de Republikeinse activiteit in de randgebieden toeneemt Op Vest, en den-Java moesten de Republikeinse striidi Pen uit Nederlands gebied worden veMrewn Op Java zowel als op Sumatra worden Ne derlandse patrouilles en poeten beschoten Op 4 November bedroegen de Nederlandse verliezen één gesneuvelde en één gewonde Verdere prijsverlagingen? In ons vorig nummer meldden wij reeds, dat de regering ernaar streeft de prijs van industriële producten vrijwillig te doen ver lagen. Op biet ogenblik schijnt er tussen het Dl- rectoraat-Generaal voor de Prijzen en de in dustrie overleg gepleegd te worden over de mogelijkheden om tot verlaging van een aan tal prijzen te komen. Er zullen waarschijnlijk veranderingen van geringe omvang zijn, maar er zullen oo£ prijsverlagingen komen van grote betekenis. Het is niet mogelijk, dat de nieuwe 'prijs verlagingen reeds omstreeks de tweede helft van deze jnaand worden bekend gemaakt. Het zal wat langer duren alvorens de ver laging der prijzen tot in de kleinhandel heeft doorgewerkt. ELKE DAG NAAR INDIE. Zoals bekend, heeft de K.L.M. reeds ge- ruimen tijd het plan, een dagelijkse dienstop openen. Het wachten was slechts op AVED7I5DCD ABRIDIWN ige matei^aal, dat echter geleidelijk 11 vVCKXCCöC UCDIDUcN. toegenomen, zodat er, vermoedelijk reeds, in December, voldoende Constellations zullen zijn nei vuren om de dagelijkse dienst naar Batavia te kun- 248 GESNEUVELDEN. nen beginnen. In de periode van 4 Augustus tot 31 Octo ber hebben de Nederlandse verliezen bedra gen 248 gesneuvelden, 745 gewonden en 19 vermisten. sgens rpllcl de Volgen» mededelingen gerlngakrlngen zal e“s - voorgesteld goed te keuren dat een fond» van 3 milliard dollar voor hulp aan gesticht. Leidende figuren i» Washington overwegen een deel van de Amerikaanse goudreserve naar Europa te zenden, ten einde het Euro pese herstel te steunen. Baikanstaten schenden vredes verdragen. de Engelse Lord-Kanseller, Groot-Brittannlë over- .a het schenden door de "-.island van de vredes- en Amerika voor de brengen. voormalig eerste dlploma- de regering, eiste een her- verdragen „viegens het voort- .......comen der verplichtingen om van de mens en de elementaire te beschermen”. stelde voor, het gehele onderwerp Ver.' Naties voor te leggen, of t irincipa in de internationale betre^- la te voeren, volgens hetwelk verdra gen, die geschonden worden, automatisch on geldig worden. „KLEIN ASSEMBLEE” GEVORMD. De politieke commissie van de UNO heeft het Amerikaanse voorstel tot vorming van een „kleine Assemblée" aangenomen met 43 tegen zes stemmen. De „kleine Assemblée" is be doeld als een aanvulling van de Veiligheids raad. Zij zal permanent in zitting zijn. Na de stemming verklaarde de Russische afgevoa- |de, Wisjinskl, dat de Sovjet-Unie de „kit. Assemblée” zal boycotten. De afgevaardig den van Polen. Züid-Slavië, Tsjecho-Slowa- kije, de Oekraïne en Wit-Rusland, beijverden zich het Russische voornemen te steunen. IMPERIALISME, ZEGT RUSLAND. Het Russische blad Izevestia schrijft, dat het vonnis, dat door een militaire rechtbank over 16 bewakers van het concentratiekamp Sachsenhausen werd uitgesproken, er aan t men op zijn hoede moet zijn de vrede bedreigen door te de atoombom. Het vonnis rechte mannen en len van de L loedigen van de „Hitler het „fascisme” in Grle- ■urkije en de „imperla- Indo-China.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1