SCHOONHOVENSCHE COURANT hier! tris vendijk Het algemeen regeringsbeleid. takt macht” H«ll. I setten ;etten stehouders Service •vervangen n! yvEMm ini VIER BLADZIJDEN 79e JAARGANG No. 13» MAANDAG 19 NOVEMBER 1947 NIEUWSBLAD VOOR ZUIDHOLLANO EN UTRECHT halve BINNENLAND. -°s. a den Duel wereld- De r he haanliaTei on- De regering acht publicatie van een ge- voortgezet. zaken een van I 16 GOUDA financiën mede, in het Ml t nks gewaven Wangen obertjes directoire* ■el )ram< knotten) n bezoeken. 3TE KLAS EN WIJ ALLE :hoonhoven kN DER WAL ter gegronde hoop, dat dezer dagen tot de benoeming der verschillende vertegen woordigers kan worden overgegaan, zodat verwacht mag worden, dat de conferentie begin December bijeen zal komen. dat de G zal worden ge> ►VENEER u. nm, ing tot de op ZATEKDAQ November in Hotel f" ti LEKKERKERK £»k J. GRAAFLAND Uniting 11JO nu De en m< wijl Js lid opgeven, be- van f 160. Ntóien toetreding verdub* Het bestuur. Of fielt landII. b«n Hoofdrad.: W. Kerremans B. W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Telef. 207 Giro 13761 ...ipit i de bon- van sdrif nu aan K. W. "«n het Naar ver- hem van beseft, dat de enige afdoendte waarborg tegen de huiveringwekkende mogelljkhe- Adv.rt.ntle»: 118 m.m. 1 180, alk* m m ma.jd 0.10, d.rd. plaauing prij». Adv.rt.niiM tuwaa t.lat drt.maal d« prl/g. De Ref leedwe voll Bfl het dalen gebruikt deze grote zeevogel, bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie een Schotse gans (albatros) zowel vleugels, voorbereltf en de regering zal het hare -o -.-x staart ate zwempoten om zijn snelheid te doen oin z0 spoedig mogelijk een defini- treffendheid in het staatsapparaat, wacht. De i gel*, in zee te duiken. Hij kan5 een vleugel- grond de verwachting te kunm wijdte van 2 meter bereiken en - lonies op de rotsen in de Noordelijke Atlan tisch* Oceaan bii Schotland. t tot haar sk de na- en rtveren rijen ter wei t hier de 1 het volgende jaai p dt tadt as vtL dni rouwelUke mfe In de geachte. Ieder. »ats heb- door de >lsele va* DE BAAS. ikaanse hulp- »ben de nde wa- .4 staat opstand geling van het cadeaustelsel bevinden zich in een vergevorderd stadium van voorbe reiding en zullen binnenkort eveneens in handen van de aangewezen adviesinstan ties worden gesteld. melk iedere ...geleverd, niettej trekking hiertoe bestaar.__ •ikhandelaar is echter verpli benodigde consumptietnelk lichten kunnen worden irijfschap voor Zuivel, L. en V. OVERZEESE GEBIEDEN. De toekomst van Indonesië. De opvatting, dat het regeringsbeleid tón aanzien van Indonesië practisch op het terecht te gekomen, vindt geen steun in de jongste Kamerde- regeringsapparaat vo^rt het kabinet zon- zijn gedaan, voor de Jaren 19WI946 en der ophouden strijd tegen de helaas nog 1947 resp. f 63 millloen. f 159 millloen en bij sommige instanties aanwezige neiging naar schatting f 183 millloen of te zamen als daarbuiten kan nationale eendracht ^ins _der de nationale verschillen overheersen. Naar aanleiding van de opmerking over een basis-verbreding van het kabinet yelf hiertoe de voorwaarden thans niet aan- wezig acht. Omtrent de grondwetsherziening in verband met Indonesië wordt de verwach- t|pg gekoesterd, dat de commissie nog in de loop van dit jaar, althans in de aan- igenop- vang van 19481 met arbeid gereed in de zal komen en dat de eerste parlementaire lezing van het ontwerp in dë eerste helft van het komende jaar haar beslag zal hebben gekregen. Men rekent er dan ook op dat de daar toe noodzakeltfke verkiezingen in Mei of Juni 1948 gehouden kunnen worden. Buitenlandse politiek, gesproken. De regering is er zich, ten volle van be- wust, dat ons nationaal lot meer dan ooit afhankelijk is geworden van het interna tionale leven. derzoek. w6pu «v XUV6VUJ-...- De hiermede in België opgedane erva- den, geopend door de atoombom, gelegen ringen zijn niet bemoedigend. is in een hogere graad van ordening der statengemeenschap. Nederland blijft ook onvermoeid streven naar een verbe- voor twee tgerelkt als jkte gezinskt van acht personen - en personeelslede! lts aan deze pen iwonerskaart is rantsoenbonnen za ind nog een begin VERLIEZEN NEDERLANDSE STRIJDKRACHTEN. ’’•gering maakt bekend, dat ilwezen in de afgelopen week Igende verliezen gerapporteerd: Koninklijke Marine: 3de kl J. J G. M. Crousen uit >n: korp. mar. J. S. A. KopJansen riem. Over de vraag of hetgeen ten aanzien **1, CJXVX.UX5 fjVU 4V4WM Wp cv*. VU11 I - ww.— **w w* verbetering van de positie van de ar- voldoende en doeltreffend is, kan men van japan aan Indlë ten koste heeft gelegd, deelt de minister van financiën mede, - r Met betrekking tot de kosten van^ het dat de uitgaven die uit 's Rijké schatkist het kabinet zon- zijn gedaan, voor de jaren If Ier ophouden strijd tegen de helaas nog 1947 resj Het bijeenroepen van de conferentie van langs rendheld en nauwgezetheid *en hebben ge. vertegenwoordigers van Suriname, de deeltelijk hun taak reeds volbracht. Ver- Nederlandse Antillen en Nederland tot ge- wacht kan worden, dat dit onderdeel van 2 jteeds het ver- de zuivering omstreeks medio 1948 zal het nieuwe leden voor eerr >or ooglijden Is op Paleis GOEDKOPER MEUBELEN. De handelsmarges voor meubelen, waarover Met het bedrijfsleven geruime tijd besprekin gen zijn gevoerd, zijn nu definitief vastge steld. Tengevolge hiervan, zo deelt men ons van bevoegde zijde mede, zal de verlaging met tien procent van de fabrikantenprijs, die enige tijd geleden werd doorgevoerd, nu ook in een prijsverlaging met tien procent voor het publiek tot uitdrukking kunnen komen. Daarnaast worden maatregelen overwoj dat voor het grootste deel meubelen twee laagste prijsklassen zullen worden ge produceerd. Het betreft hier o.a. meubelen in de prijsklasse van 330—300 gulden voor een' huiskamer, en van 350—630 voor een slaapka mer. DISTRIBUT1EN1EUWS. RAJttSOENBONNEN TEXTIEL VAN NIEUW MODEL. Het centraal distributiekantooi dat met ingang van 1 Noveml bonnen voor textiel van bruik zijn genomen, uitgevoerd in de oranje (waarde 1 punt groen (waarde 10 pur.. groene letter uitgevoerJ hoek bevindt zich een een getal. Deze bonnen zijn e in omloop zijnde bonnen der der aankondiging geldig. DAGELIJKS VERSE MELK. Het komt nog meermalen voor, dat niet overal de melk iedere dag aan consumenten wordt afgeleverd, niettegenstaande het met - betrekking hiertoe bestaande voorschrift. Da melkhandelaar is echter verplicht iedere dag de benodigde consumptietnelk af te leveren. Klachten kunnen worden Ingediend bij hef Bedrijfschap voor Zuivel, 's-Gravenhage. Samenstelling van het kabinet, vestigingswet kleinbedrijf 1937 en de re- Verkiezingen in Mei 1948. Nu eenmaal een kabinet, steunend op. twee partijen, tot stahd is gekomen, meent efe minister-president, dat dezefi. teieurstel- guur 0,6 samenwerking op breder basis De over- dan dit van het kabinet niet in de weg iaaid, zegt hoeft te staan. Zowel in het parlement on be de bezetting en onmlddellljk daarna werking met de deelstaten van de toe- in het leven geroepen, gebreken komstige Verenigde Staten van Indonesië Als eerste resultaat van de in de Ver. Bte* 4>ezulnl- ten gevoerde campagne tot het «paren van »-ter ienjging van de voetiselnood in vertrekt hedenavond een schip met .000 mud tarwe (2 mlllioen 500 duizend kilo) van Philadelphia naar Nederland. Een tweed» schip ifiet ruim S0 duizend mud gaat naar Duitsland, die de regering zich ten doel stelt, tot dus ver niet gerealiseerd. Als gevolg van de toegepaste prijsdruk zijn 2* ten van het levensonderhoud, vergeleken met een jaar geleden, practlsch niet ver hoogd, terwijl de inkomsten der arbeiders door de kinderbijslag, de mogelijkheid om een gratificatie te geven, de herziening der loonbelasting en tarief regeling ia ve le gevallen met ongeveer 14 pet. zijn ge stegen. Van een ernstige toeneming der span ningen op dit gebied'kan dus niet worden Een bewijs van het streven van de rege ring naar versterking van d- nale gemeenschap vormt de steeds nau- Vanchijnt Maandag. Woanjdag en Vrtfdag. Prlfi bi( voorurtbata- ling: Voor Schoonhoven per 3 maanden i 1.30, per poet f 1.57% Öp grond van de over het afgelopen jaar bekend geworden gegevens werden ver scheidene nieuwe prijsdrukkende maatre gelen overwogen. WV1MUC icreu. zwaïiKins vtur uc mriucu uci Zij is doordrongen van de ernst van ’t mogelijk is de meer welgestelden elementen in Djpkja niet heeft --- -- feit dat deze afhankelijkheid ohtzagwek- uit te zonderen van het voordeel der sub- geschieden, grijpt de regering de te Neurenberg ter dood veroor- kende gevolgen met zich kan brengen. Zij s^es op de levensmiddelen is nog in - gevangenis te Landsberg dezelfde Hitler voor de machtsovername ge vangen heeft gezeten is dr. Brandt nv - een verhoor onderworpen door drs. K. W. js in een hogere graad van ordening der Door de kortgeleden verhogingen in de Swart, wetenschappelijk medewerker van het statengemeenschap. Nederland blijft dan prijs van melk en varkensvlees is de po- moest onder uiterst moeilijke omstandlg- °°k onvermoeid streven naar een verbe- sitle van de boerenbevolking verbeterd, heden, die bovendien nog snel wisselen, klaringen van dr. kersten tegenover hem tering en versterking van deze ordening, In het verband van de hiervoor genoem- worden aangevat. bevestigd. Tevens had deze secretaris van zonder nochtans blind te zijn voor fouten, de prijsdrukkende maatregelen wordt er Himmler in Maart 1941 een gesprek afgeluis- die daarbij worden begaan. naar gestreefd de verhoging, die hieruit detallleerd plan voor de opbouw niet mo. terd waarin Himmler als jdjn mening weer- bewijs van het streven van de rege. v°or de kosten van levensonderhoud voort- gelijk zonder overleg met en instemming ‘‘^Sirg dSrSwlM’S ring n^r versterMng van de Internatte, vloeit, op te vangen. van de verte^nwoordlgera van de Indt indringers zouden worden beschouwd en nale gemeenschap vormt de steeds nau- De regering ontkent niet, dat. er ondanks neslsche bevolking. 1 -|.Wl J steun were samenwerking met België en Luxem- de prijsbeheersing in een aantal onder- Naar aanleiding van opmerkingen over - L‘-, 2t_‘xc‘hervormingen van Suri- x name en de Nederlandse De regering is niet van oordeel, dat de worden medegedeeld, dat de wetsontwer- x-‘ -"t staatsregelingen Mar. I Heerler. uit Haarl Koninklijke Landmacht: Sold. Ie kl. F D. Baas’ uit Haarlem; sold, le kl. W. Boll uit Gouda: korp. J. Bongenaar uit Amsterdam; sold. F. Hoek stra uit 's-Gravenhage; sold H. C. Kro nen uit Oosterhout; kapt. H. Punter uit Nijmegen; sold. H. P. Reudlnk uit Lo- chem; sold. Ie kl. A. Smits uit Utrecht; sold. B H. Smits uit Culemborg; serg. H. A. Swlnkels uit Beek en Donk; sold. A de Vos uit Sneek. HITLER’S PLANNEN MET NEDERLAND. Kortgeleden is door dr. F. Kersten, eer tijds masseur van Himmler, medegedeeld, dat begin 1?41 door Hitler en Himmler een uit voerig plan zou zijn opgesteld om vrijwel *t gehele Nederlandse volk naar Polen te de porteren. Dr. Kersten beweerde dit plan ver- trouweiijk ter inzage te hebben gekregen van dr. R. Brandt, Himmlers secretaris. Deze dr. Brandt werd onlangs door het Amerikaanse gerechtshof -- - deeld. In de waarin Hi ----hebben bij monde van de ifdgroepen Ambacht, Banken, Handel, In- itrie, Verkeer en Verzekering, tezamen met „Stichting tot daadwerkelijke bestrijding t Inflatiegevaar”, een brief gericht isterraad, waarin wordt gezegd, dat begroting ’’voor 1948 de diepste teleui bij adressanten heeft gewekt. heidsuitgaven zijn in feite niet gedt. de brief. Een tekort van 1,6 milliard is toelaatbaar. De overheidstaak moet met I langrijk minder kosten te vervullen zijn. .^antoor deelt mede, vember jj. rantsoen- nieuw model in ge- Deze nieuwe bonnen zijn kleuren blauw-grijs met nt) en blauw-grijs met inten). De opdruk is in ird. In de linkerboven- ti letter D gevolgd doo> evenals de thans r C-serie tot na- NIEUWE MINISTER ZONDER PORTEFEUILLE. Bij kon. besluit is tot minister zonder por tefeuille benoemd de heer L. Götzen, thans hoofd van de tweede afdeling van het Minis terie van Overzeese Gebiedsdelen en oud-di- recteur van het Departement van Financiën ie Batavia. De heer Götzen zal niet belast zijn met de leiding van een ministrleel departe ment, doch zijn taak vinden binnen het ka der van het Ministerie van Overzeese Ge biedsdelen. De bedoeling zit hierbij voor om aan de nieuwe minister In het bijzonder de behartiging toe te vertrouwen van de finan ciële en economische vraagstukken, waarvan de verzorging tot het werkterrein van dit mi nisterie behoort. De juiste taakverdeling zal een aangelegenheid zijn van onderling over leg tussen de minister van Overzeese Ge biedsdelen en de heer Götzen Ten behoeve van de voorbereiding van de staatkundige hervormingen zjjn geen verdere voorzieningen nodig. Dank zij de benoeming van deze nieuwe minister voor financiële en economsche aangelegenheden, zal de minister van Overzeese Gebiedsdelen zich meer kun nen wijden aan de staatkundige vraagstuk ken, zulks in samenwerking met de minister president, die als minister van Algemene Za ken ruimer gelegenheid heeft gekregen om tan de staatkundige hervormingen leiding te geven. CRITIEK OP OVERHEIDSUITGAVEN. De werkgevers, 1 hoofdgroepen Amta dustrie, Verkeer en de „Stic van het de minis rijksbt ling PRINSES MARIJKE. Prinses Marijke, die kort gel< nabehandeling In het Gasthuis vooi te Utrecht werd opgepomen, i. Soestdijk teruggekeerd/ EERSTE VROUWELIJKE RECHTER. Op de herdehkingsbijeenkomst van de vljf- en-twintlgjarige fcolitie- en kinderrechtspraak Zaterdag in de Ridderzaal te Den Haaa. ge houden, heeft minister van Maarseveen me degedeeld dat bij Koninklijk Besluit mej. dr. J. C. Hudig is benoemd tot rechter in de ar rondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij is de eerste vrouwelijke rechter in Nederland- KOOLZAADMEEL VOOR NEDERLAND Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft bekend gemaakt dat 250 Longtons kool- laadmeel voor uitvoer naar Nederland Is toe gewezen. :on> Bui- opvolg’ - liberale ongen af te treden, for- zijn betrokken bij eeti >mplot tegen de staat, evenals Manioe in erfelijkheid omdat, zoals in communistische ilngen werd verklbard „de communisten in amenië niet langer van plan zijn het pat- lentaire spel te spelen Anna Pauker is de eerste vre’ nister van buitenlandse zaken L. denis. GRIEKEN KUNNEN OPSTAND Volgens de leider van de Amerl) ••prleningsmisfiie in Griekenland, hebt Staten de Griekse regering voldoend - -i munitie gezonden om haar in •w Dk«llen een einde te maken aan de tegen haar gezag. HET GEHEIM VAN DE ATOOMBOM. Hooggeplaatste deskundigen in Amerikaanse regeringskringen waren niet bereid de ver klaring van Molotof, dat het geheim van d« atoombom niet langer bestaat, te logenstraf fen. Zij verklaarden echter, dat er een groot verschil bestaat tüssen het weten van het -..„sim en het fabriceren van atoom bommen. Voor dit laatste is geld, arbeid e* materiaal nodig. EERSTE TARWEZENDING. -lx_ resultaat van de i >agne tot h< van de “"ivond ioen 500 ederland GOEDKOPER BRILLEN. nieuwe prijsregeling voor brilleglazen en monturen, maakt de glazen goedkoper, ter wijl voor de monturen nieuwe marges zijn vastgesteld. Aan ieder ziekenfondslld moet op de door opticiens berekende prijzen een korting van 20 percent worden verleend. Eventuele, door de ziekenfondsen aan hun leden uit te keren bijdragen worden hierbij niet in aanmerking genomen^ WINKELS MET ST. NICOLAAS EN KERSTMIS TOT 1«.M S AVONDS OPEN. Nü de bevoorrading van vele» winkels zo veel verbeterd is, dat het publiek in ruimere mate dan in vorige jaren zijn inkopen kan doen, mag verwacht worden, dat zich di^ jaar in verhoogde mate de behoefte aan gelegen heid tot het doen van inkopen, in verband met het St. Nicolaas- en het Kerstfeest, zal doen gevoelen. Op grond hiervan heeft de mi nister van Economische Zaken de gemeenten gemachtigd van de wettelijke voorschriften In zake 'de winkelsluiting ontheffing te verlenen tot uiterljjk 10.00 uur des avonds op de werk dagen vallende in de tijdvakken van 1 t.m. 5 1 tjn. 24 December. RUSLAND: CULTUREEL VOORBEELD. De vereniging Nederland—U.S.S.R. hield in het Minerva-paviljoen te Amsterdam een her denkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de socialistische Octo- ber-revolutie in Rusland. Aan deze bijeenkomst, die werd bijge'woond door de Russische ambassadeur werkten me de het Zaanse gemengde arbeiderskoor „De zingende strijders'Betty van den Bosch— Schmidt, Felix de Nobel, Winia Farberow en Luctor Ponse. Dr. A. Saalborn hield een-voor- dracht over de Sovjet-cultuur, die, volgens spreker, zo groot is geworden, dat zij het Westen tot voorbeeld kan strekken. GROTE GEZINNEN MEER KOLEN. Volgens plannen van het Rijkskolenbureau en het Centraal Distributiekantoor zullen aan gezinnen van acht en meer personen binnen kort rantsoenbonnen voor twee eenheden brandstoffen worden uitgereikt als toeslag op de reeds eerder verstrekte gezinskaart. Bij het minimum van acht personen mogen inwonenden, familie- en personeelsleden wor den meegerekend, mits aan deze personen niet reeds een kamerbewonerskaart is verstn’ Met de uitreiking der rantsoenbonnen zal veel mogelijk deze maand nog een begin wor den gemaakt. Ptt g« spoorwe meter zu Men kan king van t bedrijf aan AntiUen, kan het «ti ximaal bor.den, c vervoerd. heTbedrijfsleven zijn door^ver- van State zijn ingediend, zodat verwacht - - oorzaken vooral door de mag worden, dat deze op zeer korte ter- BUITENLAND. gang van zaken In zeer moeilijke vooronderzoeken eerst mijn aan de Kamers kunnen worden aan vrouwelijke minister van Duitsland aan de regering feitelijke aan- betrekkelijk laat kunnen gaan werken. Zij geboden. buitenlandse zaken. knoplngspunten jjiedt om alsnog een werken echter thans met grote voortva- Het bijeenroepen van de conferentie van Anna PaukeY, een bekende»Roemeense cc- „minder benauwde grenscorrectie'1 langs rendheld en nauwgezetheid en hebben ge- vertegenwoordigers van Suriname, de mbniste werd benoemd tot minister vanBu de Oostgrens van ons land te beplgten, deeltelijk hun taak reeds volbracht. Ver. Nederlandse Antillen en Nederland tot ge- T^“kre"r^011 moet ontkennend worden beantwoord De wacht kan worden, dat dit onderdeel van zamenlljk overleg over de verhouding in minlBters werd ged^,or_— regering beschouwt nog steeds het ver- de zuivering omstreeks medio 1948 zal het nieuwe staatsherstel tussen deze meei omdat zou krijgen van de eerder geëiste stroken ge- kunnen worden beëindigd. staatsdelen In Amerika en Nederland, on- complot tegen de staat, evenals Manie Sled, als van het hoogste belang, ten eln- not regering erkent dat de gelde- 'terTon<1 en^e vertraging ten gevolge van werkelijkheid omd.t, eo.1. in com, 1 de Duttend so -aar gctetahte j^ ft O d'ge^- Vr^erZ ZTX de -Nederlandse economie weer n krach. als verouderd beschouwd moeten wor- }®J ®gatles^De regering neeft^ech lementalre spel te speien’. tige basis te verschaffen, en de regering Het ln het VOOmemen, deze aan- W hoopt dan ook, dat deze verlangens bij de gelegenheid in samenwerking met de geallieerden gehoor zullen vinden. Stichting van de Arbeid en de Rljksbe- x Ondernemingsrecht middelaars te bezien. Of een wijziging in het vennootschaps- Over de vraag of hetgeen ten aanzien ^et betrekking tot de vragen, welke vprli recht spoedig zou leiden tot een grondl- van het bezuinigingsvraagstuk gebeurt gommen Nederland na de capitulatie van Ver- ge verbetering van de positie van de ar- voldoende en doeltreffend1 is, kan men van japan aan T beider^ wordt d'aor de regering In twijfel mening verschillen. deelt de minister van getrokken. 'Verbetering van de rechtsposi tie der arbeidery zal^ waarschijnlijk eer der worden verkregen door de instelling van ondernemingsraden. Een ontwerp van wet omtrent de pu- naar uitbreiding en verhoging der uitga- f 405 millloen belopen. - - - MnvMcvxsuvssjsxc MVMxsjxoMxg«*s»xt^*vsJ woi'dt ven. D© opstelling van de rijksbegrotlng voor VCIBU„„ t Schotse gans (albatros) zowel vleugels, en regering zal het hare De regering ontkent niet, dat de doel- 1948 is gegrond op de verwachting, dat in atoomgehei als zwempoten om zijn snelheid te doen om z0 spoedjg mogelijk een defini- treffendheid in het staatsapparaat, met de loop van 1948 de toejtand in Indlë zo. verminderen, hetgeen doet denken aan de tief wetsontwerp te kunnen Indienen. name in dat gedeelte er van, hetwelk tij- danig zal zijn gewijzigd, dat een samen methoden .die bij het landew-van vllegtui- Over de ontworpen herziening van de dens C’ gen worde» toegepast. De vogel vangt winkelsluitingswet wordt momenteel nog werd in het leven vte. door evenals de zee-zwaluwen. in voile bericht van enige advlesinstant.es afgc- vertoont en dat de geest der zuinigheid zal worden verkregen, waardoor vaart, van grote hoogte, met gesloten vieu. wacht. De regering meent met goede nog onvoldoende vaardig geworden te. Van ging op de zuiver militaire uitgaven zal ®ruan 1 een vleugel- gxvrm uv verwachting te kunnen bltspre- de bedragen, die bij verbetering hiervan kunnen worden doorgevoerd. De huidige MUnS)pa’ i broedt in ko- ken, dat nog gedurende deze zitting een zouden kunnen worden bespaard, maakt toestand doet evenwel verwachten, dat de Van ontwerp van wet bij de Kamer zal kunnen men zich echter licht een te grote voor- Marinlersbrigade nog niet zal kunnen worden ingediend. De herziening van de stelling x worden teruggetrokken te Landsberg voor de machtsovern gezeten is dr. onderworpen doe tenschappelijk medev l voor Oorlogsdocurr lededeelt, heeft dr Bi van dr. Kerstei_ Tevens had deze secretaris in Maart 1941 een gesprek afg irin Himmler als zijn mening weer- overgeplaatste Nederlanders, voor j in leven, stellig door de Polen als indringers zouden worden beschouwd en - o_„--r - -w ---- daarom automatisch bij de Duitsers steun were samenwerking met België en Luxem- de prijsbeheersing in een aantal onder- Naar aanleidini zouden zoeken. De opsporingen naar een co- nemingen winsten worden gemaakt, die de staatkundige tuut voor Oorlogsdocumentatie voortgezet. betreft, zijn juist door de gecombineerde o-D r'L’777; -- v Nederlands-Belgisch-Luxemburgse delega- zuivering van het bedrijfsleven een mte- pen tot herziening der tie voorstellen gedaan om samenwerking lukking dreigt te worden. De- zuiveringsra- van Suriname en Curasao bij de Raad tussen het grootst mogelijke aantal lan- den voqr - «*-* »-* d<n te verkrijgen. schillende De vraag of de NED.—INDON. BESPREKINGEN OP AMERIKAANS SCHIP. deel is bekend gemaakt dat de N< Indonesische besprekingen plai ben aan boord van een schip dat i Amerikaanse regering aan de commU. goede diensten ter be*:hikklnj^is gesteld. TWEE OORLOGSMISDADIGERS BERECHT. De temporaire krijgsraad te Makassar heeft opnieuw twéé Japanse oorlogsmisdadigers be recht, n.l. de chef van de intendance, majoor Ornaat Shezo. en de chef van de genie, ma joor Sawado Eito. beiden zijn ter dood ver» oordeeld. WEER VU FMILITAIREN GESNEUVELD. Volgen* tot dusver ontvangen berichten zijn op fl November in Indonesië 5 Nederlander» gesneuveld en 7 gewond. SOEKARNO HEEFT GOEDE VOORNEMENS Soekarno heeft een beroep op de bevolking van de Republiek gedaan om gevolg te geven aan de besluiten van de Veiligheidsraad. De ze besluiten bevredigen de Indonesiërs nog wel niet helemaal, zo zeide hij, maar toch zal de Republiek er zich aah houden. Verder ver klaarde hij, dat, als de vijandelijkheden niet worden gestaakt, het bezoek van de Gommis- sle van Drie geen vruchten afal afwerpen. Hij beschuldigde ons land ervan, de besluiten vas de Veiligheidsraad te kleineren. COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN. De Commissie van Goede Diensten heeft gedurende twee en een half uur met de Ne» derlandse contactgroep vergaderd. Het over leg Is later voortgezet. Bijzonderheden over het onderhoud zijn nog niet bekend. ENORME ZAGERIJ TN BORNEO Binnen 5 maanden zullen machines uit Tsjecho-Slowakije en Amerika in Sampit (Zuld-Borneo) arriveren om een van de grootste houtzagerijen ter wereld op te "—“i. Het betreft hier de houtzagerij 1, welke het volgende jaar in bedt-, In. dagelijkse toevoer van 800 kubieke me- met een dage:i!u> productie van -jke meter geza nd hout, zal over land en water worden nange^e'erd. Slecnts 33 Indonesische arbeideronder leiding van 5 Europeanen kunnen in wae dagploegen, 1 bedrijf exploiteren, aangezien de uiterste me» chanisatie is doorgevoerd. Bruynzeél verzorgt het werktuigkundig der-1 van het bouwproject, terwijl het boswe» zei. met de uitvoering ia belast. Het houttransport vanuit h«-t practlsch on gerepte bosgebied, stroomopwaarts van aanl- pit gelegen, zal langs een 10 kilometer lange reg, welke in de toekomst tot 60 kllo- zai worden uitgebreid, plaats hebben, verwachten, dat de gehele bavol- het district Sampit in het nieuw» i het werk kan worden gezet. Van- troomopwaarts gelegen bosgebied de boomstammen, als vlotten van ma- 4000 stammen, door rottan bijeengo* i, over de rivier naar Sampit 'worde» „minder benauwde grenscorrectie' beplgt-en, woor’ De steeds het ver- de zuivering omstreexs n 'eëiste stroken ge- kunnen worden beëindigd. Ook de regering erkent, dat de gelde lijke classificatie van dfó gemeen ten als verouderd beschouwd moeten wor den. Het ligt in het voornemen, deze aan- ‘l in niet rekt. zo- dagen en 22 staatsherstel tussen deze staatsdelen ln Amerika en Nederland, on dervond enige vertraging ten gevolge van ^moeilijkheden bij de wijze van samenstel- Lonen en prijzen De regering kan gèèi^ algemene verho- 2* r geldlonen toestaan. Binnen en kele maanden zouden de prijzen de lonen weer hebben ingehaald. vwx r-Wat nu het ^voerde beleid ten aanzien merkt de minister-president op, dat hij van prijzen betreft, door de stijging der grondstoffenprijzen op de wereld- - markt la de verlaging van, het prijspeil1, batten, die immers andermaal duidelijk hebben aangetoond, dat de regering nog steeds op haar wijze blijft streven naar ,oud. vergeleken de ÏMwraenI1Jltlng van het staatkundig program van Linggadjati”, aldus een uit eenzetting van de regering, waarin verder gezegd wordt: Dat de politiek van Nederland door de Verenigde ifatles zou zijn veroordeeld, ts bepaald onjuist. De mening, dat ook de Indonesische politiek beheerst behoort te wbrdertfdoor positieve gedachten omtrent het algemeen belang, wordt door de re gering gedeeld. De verwezenlijking daar- van had haars inziens door rechtstreeks overleg tussen Nederland en de republiek 1 bereikt kunnen worden. Nu dit door ver- Het zwakking van de invloed der constructieve Brqynzeei, niet heeft kunnen zal ziji BcovxucMo», bwsix’ •-D----<• v.3 dpor de De commissie Van drie geboden goed*dien- Jer hout £ten aan als een nieuwe mogelijkheid die 00 ku&iei tot het bereiken van overeenstemming zou kunnen bijdragen. De economische opbouw ln Indonesië

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1