SCH00NH0VEN5CHE COURANT ZES k. BINNENLAND. D1STR1BLTIENJEUWS. e KGW Jfc te vervangen 1 1 ZONDERE scum C. M. V. SLUPE. erdag 20 Nov., nam. 3 uur, Ottoland bouwen van een ndweergarage - 156(J0 -- Inflatie Twintig milliard dollar voor Europa SM. nSu.Mss h'*'* Samenzwering tegen Surinaamse regering ontdekt »ft NOVEMBER geS BLADZIJDEN 19e NIMLAD VOOR ZUIDHOLIAND EN UTRECHT ie van In. ■BESTEDING de week sn per weck één bon voot totale bevel- Duits- de waars it hij ontvangen, niet ■communistische 18972, 20675. 400: 200: Q WOENSDAG TZ NOVEMBER Wtt Naar lebber gen« seste van mini ten, hen, van Indonc De Maandag t het Verenigingsge* 1 te Ottoland; in nuuu ATCOkS'ET >ER FIGUUR Iroot, SCHOONHOVEB. ig van 9-4 uur aanwezig lest! na werden Amerika :elfde mening Gay’s vereind root I if Jurgemeester: 1TI-COMM1 •i van de 1 •-left verkls {era, dat linke echt; W. F Kopper IJssel; J td90 rmt ...j de brood* ikaarten per als volgt: bon voor Hooidr ea.: W. Kerremana S. fc W. N. VAN NOOTEN, SCHOONHOVEN. Tetet. 307 Giro U7M zoc ken ichijnl de be- rtsnir- zig me gemeet daari overl 1ST. .*,..*1 gemaakt, i pest la uit- ig mensen aaq bon voor im. i bon vooV voor der- blijven De Justitir gaanc.« mera ve oreiigeu, uiuvu «v eerst duchtig realiseren dat daarmede ’t -1.--- enkele echte* van L. igen van ""ornemen ter bes p^-, gevrone tafels gedekt met kleurig pluche of met een eenvoudig zeiltje, be- one Venchljnt Maandag. Wo«nidag •n Vrijdag. Prt)« bij vooruitbeta ling! Voor Schoonhoven per 3 maanden f 1.30. per port f 1.57J4 HOOF! 25000: 1500: 400: 3899, 200: 2244, Ufl: 7805, OP de RAADSZAAL nkomstig het Aanbe. -sreglerpent W.B. wor, mbestoed: IE VERLIEZEN. liezen van Zondag ea sneuvelden en 45 Mg* der i x drac aan tmdj» stermorgen inses-Regent iDSE verli i 4 eest zertrouwt, dat binnen enkele De .commissie kan worden bijeen de t definitieve bespreking. Eurc -Ubink houdt zich thans be- heef zies over de bezoldiging der Eurc en zal In aansluiting Over de bezoldiging der ?nde ver- toen men int hij werd r. dat ganzen worden, St. Maartene- afwachten. omen: A. Boer enge- n der Sterre uit Zoe- Dwingeloo; J. P. van erk aan de IJssel; N. echt; W. Koppenoluit enol en gezin J. Schoenm» van uitlooj onder met Italië «n staten meer dai i doch tensk Adv.rUntl*.1-18 m.m. t I 80. «ik» m m. n>Mi f 0.10d.rda plaatsing bajv. ptijt. Adv.rt.nitM tuman da tebt drtomaal da prijs. komt; het I, doch enkele sproken dienen te worden. Zo heeft de regering bij de aanvraag van de behandeling der rijksbegroting in de Tweede Kamer, die gisteren begem, ’n bij andere beleids kwesties. Minister tinek geeft koud en wetenschappelijk c feiten en de Kamer mag zich daarin ver diepen. In de ingewikkelde stijl, die wij hierboven kenmerkend noemden voer der gelijke stukken, heeft prof. Lieftinck, die ons land reeds onschatbare diensten heeft bewezen, de financiële toekomst van ons land uiteengezet. Hij gaat daarbij uit van twee mogelijkheden: le. dat in 1948 die buitenlandse hulpver lening voldoende zal zijn om de Neder, landse volkshuishouding op het peil van het ogenblik te handhaven. En 2e. dat er geen buitenlandse steun zal komen, ook niet van het plan-MarshaM, zodat ^Nederland geheel op eigen kracht zal moeten drijven. M UIIJV. 0 UVV1MV VCrGw» e hoog |8i dat (je totale ultvoei rrlman. Amerika gaat. Er zijn j ingmet zjg de uitvoer op andere rteldop Tenslotte verklaarde .jt van raaj dat een kapitaal van 20 mill.* 3ese ter beschikking is gesteld om hr* aan van nieuwe aders te financieren. rln- is er evenwel nog niets dat er op déze onderzoekingen met succes krr“* t °nt» van O<;to- hen bends bli Ban- ite geërn. j hebben die Kamer doen tockomen. Enige hoofdza ken daaruit hebben wij reeds in ons num- mer van Maandag kunnen publiceren. Maar er was meer. Bijvoorbeeld dat ge deelte uit de uiteenzetting dat afkomstig was van prof. Liefdek, de minister van financiën. Deze bewindsman heeft lang zamerhand geheel de allure gekregen van vakminister. In debatten met hem ver liest de Kamer zich zelden fc. Een ontevreden minister.? N. Ct ter ore komt te van de laatste maander dat enkele ministers het buitenge lijk achten, hun taak te blljvei -1-. -Eén van ben, de minister vjfti Mai aan onze goudreserve in ’48 Schagen van Leeuwen, i. D‘an blijft er toch nog een dit voornemen opgege minister-president eh Na zijl len, wel -allen DRRIJZEN STAATSLOTERIJ. 5379. 8670. 1000: 11510, 19608. 13911. 8008. 18092, 11652, 11799, 13513. 14566, 1*159, 18760. IN PERZIE HEERST DE PEf Te Teheran is officieel bekend dat in het Westen van Perziö de gebroken. Er zouden reeds veertig de ziekte bezweken zijn. worden door hen, die op de een of ande re manier betrokken zijn bij het doen en zy laten van de regering. In deze‘betekenis taal wil dat dus zeggen, dat die verhandelin gen door ernstige mannen weldoordacht samengesteld, blijven in de sfeer van dossiers en gföene tafellakens. Maar in ons democratisch bestel is dat eigenlijk piet de bedoeling. Het zijn stukken die irie van i zijn deps i is van de afzienbare •rpen, doch bij gsrust en de Zonds tegenstrijdige belanj ”jke regeling orde kar inzien van de ;eeft de ministc - Waarvj ..igezien <fe indu las jaagt. Ongetwi istrie en in het bijzonder ireid om aan de overheldsmai Ing te verlenen mits zij i__ lijk stadium bi| de voorben .fekênd en van de noodzaak der maatrege len Is overtuigd. sk met bijbehorende ig zijn verkrijgbaar - (rest, f 3.-) bij de eet W. VAN DEI Veerdam 21. Papen- Telefoon 5986. Giro, n« 142626. neester en Wethouder» Ottoland: Veel officiële stukken hebben, behalve dat zij lang zijn, ook het kenmerk dat se vrij onleesbaar zijn. Die omstandigheid Pri?8®8 Juliana heeft veelal tot gevolg dat het staats- stukken blijven, dus uitsluitend gelezen 20ndheid te J“- in de weker 1 waarsc„_ ik zal hervat Omtrent de i in de verneemt het A.N. {eland perèonen betrokke ‘jeeft donesië )ult- vrijwilligers. Om de [enheid te *t< amse samé- ig een vakv„_ een wekeHji i tot f 20 to< Iers heerste ing. omdat er naar len verb .id zal d den. De har. Januari 1948 g( iere schoenen wordt de bliek er op gev gestempeld moet wva «.va. ~vv de loopzooi bijzondere maatregelen, als het verkopen paar De prli, van buitenlandse efteeten. Om aü laatste noodsprong ook nog een deel van de Nederlandse goudvoorraad in de lom merd te brengen, moet de regering zich BEDRUF8VERGUNNINOENBE8LUIT. De hoofdgroep Industrie heeft In een uit voerige brief bij de minister van Economische Zdken geprotesteerd tegen de thans plaat svindende controle op het Bedijfsvergunningen- beslult door ambtenaren van de CED.E.C., die in de verschillende bedrijven machinelijs- ten opvragen en de capaciteit der betrokken bedrijven willen vaststellen De hoofdgroep gewezen, dat deze controle aan aantal ambteqar.en werk geeft voor Jfsleven uitermate bezwaarlijk te. ter- resultaten van een en ander op zijn twijfelachtig zijn. In haar brief heeft de igroep voorts tot uitdrukking gebracht. t zij het betreurt. dat de overheid door latregelen al* deze waarvan het nut niet ingezien de industrie tegen iich harnas jaagt. Ongetwijfeld te de ln- en In het bijzonder haar organisatie latregelen mede- in een zo vroeg ■elding hierin MAATREGELEN TEGEN KAA88MOKKEU De laatste tijd zienltjke partijen Belgische grens woi de dit euvel tei schap voor Zuil ter diepte van ongeveer grens het vervoeren van de voorschriften is gebon H.M. De Koningin P.oode Kruis 75.000. Het is de wens i som zal worden gel uitrusting van de I heil der zün. :kpn naar Renswoude r Rhenen Rlrkje van legraven, Nanne l, Grietje Roos D. van Rij. volg zal geven. MINISTER GOTZEN BEEDIGD. De nieuwbenoemde minister, de heer viin. Götzen, is gistermorgen op het paleis Soe! door Prinses-Regentes, Juliana beëdigd. lesurv van uwuu munoiv ben. Dat is tweeduizend mlllioen. Voor on- geveer een kwart daarvan, dus voor 500 mlllioen gulden zou prof. Lieftinck nog wel kans zien het gat te stoppen, door dragen. De commissie is voorts van meni -*- Amerikaanse methode van vri_ de beste te om tot een hoge pro^v...- --- men» doch de hulpverlening moet geenszins inhouden, dat de Europese landen verplicht zullen worden de Amerikaanse methode over te nemen. Over het verschil van het maximum (17 milliard) en het minimum (12 i commissie, prijsverloop in hoogste bec' Herstelling, d iten geen prijsdaling lerstelt wèl eeft prijsdaling, dat hiervoor geen VEREENVOUDIGING IN DE BON-AAN- WIJZING VOOR BROOD. Met ingang van 23 November ieds werd aangekondigd, boi ivoudigd model in gebrul’ i. Tezelfder tijd zal ook e< KONINGIN HERSTELD. Naar wij destijds bij de beëdiging van rinses Juliana als regentes gemeld hebben, ‘in haar taak neergelegd voor- cember teniende herstel van ge leken. De toestand van H.M. is van rust dermate verbeterd dat - iltfk op genoemde datum haar heeft er op itten. een groot het bedrlji wijl de minst- hoofdg dat Zaken deelt maatregelen de Rijksbe- kan worden tent mede, dat hij ,n het har» idzaak de Zondags- dustrle en 1 aan herziening te hert.» rtuk van de werklr ',ing spelen mogeli rol, dat een te g< op kor- isteld. van amb- de salaris- —eel «let )-kaartei één voor 800 gram, taarten per week één één bon voor 400 grar" taarten per week, vóén één voor 400 gram. taarten per week één bon voo» iwe systeem van bonaant^jzen ivolg, dat in plaats van 51*/s mil- 23*/f mlllioen bonnen per 14 da- p worden gebracht Dit houdt in, ers elke veertien dagen 22 mil* minder behoeven te plakken dan ..lans het geval is, d.w.z. dat zij elke 14 dagen *?nminste 250.000 opplakvellen minder zullen behoeven te gebruiken, hetgeen dus een be langrijke geldbesparing voor de bakkers be- 1 tekent. Bovendien zullen hun uitgaven in nog 1 A/U.MB- helangrljker mate dalen, doordat de werk- terwijl zaamheden, verbonden aan het opplakken der orlogse hotmen aanzienlijk verminderen. Voorts bete- iltsland *£ent d® nieuwe regeling ook voor de Staat t een bezuiniging, daar wederom minder bon- nen behoeven te worden Ingenomen ed ge- controleerd. De consument zal van de nieuwe regeling geen moeilijkheden ondervinden. Hij zal n£ iy x rij wel steeds „wlsselbonnen” terug kunnen krijgen. Van de per 14 dagen in omloop ko- mende 29‘/s milllofn bonnen zijn nJ. bijna 13 mlllioen (of ongejseer 44 pCt.) bonnen van 800 t en 400 gram t.w. de bonnen van de D en E- i kaarten, de aanvullende bonnen van de B en lar, die C-kaarten, alle bonnen van de kaarten voor zichzelf bijzondere arbeid en rantsoenbonnen. Een tweede wijziging is Voorts, dat de broodbonnen van de gewone bonkaarten voor voedingsmiddelen na 23 November één week geldig zullen zijn. De broodbonnen van de toeslagkaarten *voor bijzondere arbeid enz. worden als tot dusver eens per 14 dagen aan» gewezen en blijven 14 dagen geldig. VRIJDAG A.S. ZEEP. De.bonnenlljst, welke Vrijdag bekend word»' gqg gemaakt, zal ook 225 gram huishoudzeep ol leen 180 gram toiletzeep vermelden. Kinderen on- der^de 5 jaar ontvangen een dubbele hoeveel» Er zal 500 eram suiker worden verstrekt. uit Zaamslag*. J C. E. van Wier, geh jseen. Vertrokken: ggekerke; L Teekena nen naar Rotterdam, r Haastrecht; W. var atoombommen in rusland. John Griggs, een geheimzinnige onbekende, en die de Moikouse correspondent van de „In de translgeant' wordt genoemd, heeft vandaag in dit Franse blad een sensationeel yprhaal af gedrukt, volgens hetwelk Rusland enkele atoombommen heeft gemaakt, waarvan er, bij een proefneming op 10 Juni in de buurt van de stad Irkoetsk in Siberië, één tot ontplof fing is gebracht. De Russische industrie zou er nog niet in zün geslaagd de bom in maaea* productie te vervaardigen, zoals de Amerika nen dat doen. Hierdoor zou de Russische In dustrie nog vijf jaren ten achter zijn bij de Amerikaanse. Ing 'erh< i van de root halve kilo. t bevesitglng te geven. Minister' Ueftlnck heeft er nooit van richt evenmin ontkennen. gehouden koelen met gouden tonmate teS'rek meri beloven. Zo ook zegt hij nu, dat omvang rijke leningen „althans *n terugval zullen kunnen behoeden". Maar voor het twee de geval, dat toch eigenlijk de werkelijke toestand van ons land weergeeft, is de minister nog somberder. Hij schat dat Ne derland zonder buitenlandse credieten ’n tekort van twee milliard gulden zal heb- BRIEVEN UTT INDIE. «w Militairen in Indonesië moten weet ongelimiteerd schrijven. Voortaan zullen de mllitaren in Indonesia zoveel post naar Nederland mogen verzanden ate zij willen De op I November wegens bver- tmut.,™ m d. S*» l te stellen zich een positie in de verzonden mochten worden, te namelijk weer -nenlev ng te verwerven 1beeft de opgeheven omdat men VOOr het vraagstuk van ,aï°2}ie d de, overbelasting een andere oplossing heeft Pen «n *en gevonden Wel zullen de militairen voor hun van f 15 tot f 20 to^ekend. Onder de samen- t de ZP({enaamde postbladen mogen ge- zweerde» heerste echter e®« balken Indien zij tenminste wille» stemming, omdat er naar hun mening vrijwel rreanonderen niets voor hen Gedaan werd. De leider der beweging Sanches, vertoefde NEDERLAN1 dertien jaar in Nederland en bli jiin terug- De Nederlandse a keer in Suriname in Augustus van dit laar Maandag bedroegen trachtU hij zich reeds dadelijk éen leider*- wonden. 8.8.-ER8 IN BELGIE TERECHTGESTELD. Maandagmorgen zijn 27 Belgische S.S.-era leden van de voormalige rexigten-organiaatie Degrelle, ttf Charlbroi terechtge- werden ter dood veroordeeld we- -indeel in de moord op vooraan- jen in de nacht van 17 Augustus en wegens collaboratie met de Duits* bezetters. BUITENLAND GENERAAL CLAY OVER DUITSLAND8 VOEDSELPOSITIE. radio Hamburg meldt, heeft de van de Amerikaanse zone van ld, generaal Clay, verklaart, dat, meeste Europese landen hun voordooi productie o ij na hebben bereikt, Duitsland minder dan de helft produceert van het tot In geen ander land is de voed- le zo afgenomen, als in Duitsland, leraal Clay. Hij schreef dit voorna- j aan het feit, dat Duitsland 28 pCt. bouwgrond aan Polen hoeft moeten SALARISSEN RIJKS- EN GEMEENTE- PER8ONEEL. dossiers en gftene tafellakens. Maar In zelMweishsld v.» ons democratisch bestel is dat eigenlijk De minister van binnenland., met de bedoeling Het sljn stukken die °P vraagstukken behandelen, welke evenzeer doordrongen k van de noot pan gewone tafels gedekt met kleurig wet binnen afzienbare tijd aa„ -J,“ -nderwerpen, doch bij het vraagsti Zondagsrust en de ZondagsheUigir zovele tegenstrijdige belangen een i nadere wettelijke regeling bezwaarlijk te termijn aan de orde kan worden ges w - - - - Ten aanzien van de bezoldiging uitvoerige verhandeling aan de leden van tenaren geeft de minister toe, dat WnmAr Anen tnekomen. Enige hoofdza- fen en lonen van het overheidspersonec ruim— ln een mate zijn verhoogd, welke overeen- ken daaruit hebben wij reeds in ons num- komt met de verho in k08ten van het --levensonderhoud. Toeh gevaar voor inflatie? De minister vertrouwt, dat binnen enkele De Amerikaanse commissie-Harrimin, die weken de salariscommissie kan worden bijeen de voorstellen heeft bestudeerd, welke de 18 geroepen voor ^de definitieve bespreking. Europese landen in Parijs hebben opgesteld, heT De commissie-Ublnk houdt zich thans be- heeft een programma voor hulpverlening aan iet een advies over de bezoldiging der Europa vastgesteld, dat Amerika in 1948 5 3/4 d ente-secretartesen en zal in aansluiting milliard dollar zal kosten. Voor de periode vcwaaaaaa^^... - -- raan adviseren over de bezoldiging der van 1948 tot 1951 zijn de kosten geraamd op mjnder dan nest de Kamer zich zelden in politieke overige groepen van gemeente-personeel. een bedrag, dat tussen de 12 en 17 milliard taal 1Q 1M8 twistgesprekken, zoals dat vaak voorkomt De minister waarschuwt er voor als zou <*<Mar zal liggen; de zestien landen hadden Beiproducle S andïe bcleldc kwesties. Minister Uefy S' heid der gemeenten zich aanstonds weder in volle omvang kunnen ontplooien. Nog op ve- 3‘/> milliard dollar aan Europa te schenken, afataan minister is met zijn ambtgenoot van drage van 5 3/4 milliard terug kunnen beta- tle verwachtte, verklaarde hij, dat de export X' to -ref. b« d,„ d. moet gezen ren t® leveren. De cijfers, die zij heeft opge- geven, houden evenwel geen rekening met PALESTINA, AMERIKA EN RUSLAND. WORDT BOTER w CENT TEB K O^ bddras.n en lenlna.n voor het Europe,, her- In „b-eommlule der Verenlad. N.tlM DUURDER? .tel van de Internationale Bank voor Herstel voor de verdellns van Paleatlna ie de vraa* wil det betln de be- S.JS'gte’de'kt v’- d”0^."^ "r komt daardoor op f l.<6 heeft het Internationale Monetaire Fond, be- Iteiten wensen loofd zorg te dragen vaor het oprichten van te b„ de Aral— wiUen het be- een stabilisatiefonds van drie milliard. deelte bij de Jo< nog aan in de door de commtesie-Harriman vastge- d_ oude gtad o. ie boter, stelde bedragen te niet begrepen het geld dat gte,1i_n Enfleiai >pen, doch niet nodig zal zijn voor aankopen in Canada en llQ|^ v‘oorai bevolking, 1 OVERZEESE GEBIEDEN De Surinaamse politie heeft eqn samen- positie te verwerven Tegelijk met Sanchea It zwering van jongelieden ontdekt, die van zijn 15 anderen aangehouden onder wie 7 plan waren een voorlopige regering te vor- Surinaamse mllitaren men na net bezetter* van de mmtaire barak- De bedoeling was de gouverneur en enkel» ’"in. het hoofdkwartier van politie en de te- vooraanstaande Nederlanders te gijzelen, ten en teiegraafinstalaKies. De leider was einde de instelling van eén nieuw onafhanke» Stmches. lijkheiflibegtuur af te dwingen. »ft eep opelagplaata v* -- ion Sanches te 32 Mar te geconstateerd, dat aan kaas over de Nederlands- rrden gesmokkeld. Ten ein- ïgen te gaan heeft het Bedrijf- Ivel bepaald, dat in een strook Met Ingang van 23 November zullen, zoals - k m ]ang8 de reeds werd aangekondigd, bonkaarten van kaas aan beperken- vereenvoudigd model in gebruik worden ge- jnden. nomen. Tezelfder tijd zal ook een aanzienlijke SCHENKT 75 MO vereenvoudiging in de bonaanwijzing worden heeft aan het Nederlandse o» eeu lUt „.ebenhep «root b^n“ d'e“U” b'e'kS™ worden aangewezen »n wel als vol| Op de A-kaarten per week één 2000 gram. Op de B- 1000 gram en Op de C-ki 2000 gram en Op de D-k! 800 gram en 4 Op de E-kê 800 gram. Het nieuv heeft tot gevolg, Hoen gleehts 29*/! gen in omloop x. dat de bakker- Hoen bonnen r...„ thans het- tenn.. behr- van de Koningin, dat deze _’brulkt voor de vorming en 8 Roode-Kruis teams, die tot lesische bevolking werkzaam 2( GEEN „DOOD WATER-. Dat Urk nog niet aan „dood water" ligt, bewijzen weer de visvangsten, welke dit Jaar gedaan zijn. Op de gemeentelijke vlsafslag te dit jaar reeds meer dan f 2 000.000 omgezet, tervrijl het vorige jaar de totale omzet f 866 000 bedroeg. „.Jagplaats van wapen* ge- s Sanches te 32 jaar en heeft SLACHTOFFERS OP ONDERNEMINGEN. tele«rab«b bericht 1, op 1 1 “n™" N,>'”teb«r een Nederland, setaployoerde van Surtnerne vertoeven. Don- d, gedert 1M7 wegr ln exploitaUc zijndt. „b. b berondernemlng BodJnnF Ged<* hU Bulten- !llê«iln«bw„“en™rdOT "rg (J’vlil °B kteetHel"» d.R door oxlremla, lavond. Het plan beetond om Gouvar- t'ne'ïlt,v°Arrd'n ‘i,„d. bericht Iron, onder arrest te «tellen en lemend nl/iï deh .Lil,1 dalton^ b’ e,;"\^%ro“rèervarEv'.n„ -teSmC«o“«e W d« thee-ondememlns -Gunboene I ~^lte van ztte vMtótaeen wó d°m< d' »d>»tal«trateur en de eetet. d'« onderneming de dood )lltiedlen*t w»en. gevonden- Toeteand rustig. gebeurtenissen in Suriname 'LP. nog nader, dat een 80.tal .eken te nagenoeg allen uit In- teruggekeerde Surinaamse oorlogs- j heeft de ._zen geroe- -iners/ergoeding •nder de samen verbitterde mening vrL.. Bij gerut doeling Hg «intuïtie OVCUll het plan-MarshaJI, prlj8 - per jjajVe jjj geen bevesltj richt evenrnl ...vdgu, „„anen ook omgekeerd. SCHOENEN EN KUNSTZIJDE GOEDKOPER Z_.»mber zal de prijs van dames-, en kinderschoenen met ca. 6 procent -laagd. -- deze prijsverlai mdel krijgt ecl. gelegenheid uit te verkopei aandacht van fevestlgd, dat ._t zijn in de van de link voor in e zal bh laagd. pu- “Prijs op elk ver- met 5 pro- haar rdmïng zegt de band- houdt met het enigde Staten. Het 1 seexd op de ver on* Verenigde Stater i het rege- andere veronderstelt ten oorzaak, de commlssje meent, i m°el" grond bestaat. De Europese export v aangeslagen, aldus de heeft daarom de gedeelte verlaa 1.3 milliard dolli )rt merkt zij zich er vpor inlandse verbruik» ;e leggen ter will» rapport ddoening dat 1 bet erbaasd over de ven jlde bedragen, doch de gedachte, dat geringere i beter is dan geen hulp.' Minister Lieftinck is, naar h$ AK bericht, van mening, dat dej *- 'leyaar voor inflatie f sng toezicht laafd. Hij noei..w» - de commissi® had voorge- Slmc dollar aan Europa te schen-. M» dit bedrag ate lening te ver- vonder te het toe, dat het Interna- bij de Fonds voqr een stabiMsatie- heeft j 3 milliard dollar zou zorgen. Een ran. >bruik van het internationale fonds derd Nederland boven iedere andere onmiddellljke hulpverlening, aldus inflatie gevaar benauwend groot zou wor- dat enkele ministers het buitengewoon r den. Daarom stelt de heer Lleftick voor, üjk achten, hun taak te blijven vervul hoogstens de waarde van een half mil- Eén van hen, de minister vdh Marine, de heer tekort vatl duizend mlllioen gulden. En djt voornemen opgegeven op aandrang van de daarvoor weet deze bekwame minister, die minister-president eh te een maand met va- Bteeds de spits moet afbijten als ’t gaat cantie gegaan. Na zijn terugkeer rezen ■nleu- om bet aankondigen van onaangename maatregelen, maar een oplossing, bezul dagen aan Zjjn aanvankelijk voornemen ge- nigen, soberder gaan leven. Voig zal geven. V|n{ Dat betekent dat Nederland, Mien do mester gotzbn berdigd. hulp van het plan-Maxshs.il met tot gen stand zou komen, voor duizend mlllioen voorg! gulden zou moeten bezuinigen op 2 aankopen ln het buitenland. Reeds heeft de minister van financiën met een voort varendheid!, die doet veronderstellen dat zijn vertrouwen in de buitenlandse hulp niet al te groot is, "doen berekenen hoe de bezuiniging verdeeld zou moeten wor den. De militaire uitgaven zouden 50 tot 100 mlllioen minder kunnen. De rest moet gevonden worden ln d« civiele sector”, zoals dat* heet, hetgeen fnhoudt, dat er minder machines en ma terialen’, minder voedsel, minder grond stoffen voor de industrie, ook d"e kleding industrie, gekocht kunnen gorden. De conclusie die minister Lieftinck hier aan verbindt is duidelijk genoeg en geeft voldoende aanknopingspunten om ’n hel der beeld te krijgen van de nooddruftige toestand, waarin Nederland verkeert. Ten besluite volgt hier de letterlijke tekst: „Het is zonder meer duidelijk, dat, !n- <Men dergelijke beperkingen noodzakelijk zouden blijken, dit een ernstige terugslag zou hebben op het gehele sociaal-econo- mische leven hier te lande en op het be reikbare volksinkomen. Een gedeelte van het in de beide voorafgaande jaren be- st. Maartensda» een reikte herstel zou weer verloren gaan", gewijd aan de heilige m« 1 leefde van 319400 ':h in een 1 tvorst verh< die eer de’n. gew - zljnt, Iden een ichtte. lerikaai tellen landt 1 jprogramn.» ■astgesteld, dat zal kosten. Voor de perlu— 1951 zijn de kosten geraamd op dat tussen de 12 en 17 milliard liggen; de zestien landen lm 2Ö milliard g voorgesteld 1 serste jaar een aan Europa te a er wd ie Europese landen de gehete otj- mat ige van 5 3/4 milliard terug kunnen beta- t|e De commissie heeft het door de 16 landen laln bldVaBen" gevraagde bedrag verlaagd, omdat het toch d Duitse ec niet mogelijk zal zijn voor dit bedrag goede- -„Herhnur’ ren te teveren, De cljter,, dte eij heelt op,e- te ™d"h»u‘” geven, houden evenwel geen «rekening mef bijdragen en leningen voor het Europese her- van de Internationale Bank voor Herstel Wederopbouw of van particuliere geld pers. De commissie schat, dat in de ko- mde vier jaar 11/4 milliard dollar uit deze M.onnen zal kunnen worden geput. Daarnaast heeft het Internationale Monetaire Fonds be loofd zorg te dragen vaor het oprichten van een stabilisatiefonds van drie milliard. In de door de commtesie-Harriman vast stelde bedragen te niet begrepen het geld nodig zal zijn voor aankopen in Canada Zuld-Amerika. Zij stijy, hierbij aan, dat Verenigde Staten in jiun eigen belang een deel daarvan zuUen moeten financieren. Aan Begin December zal de prijs van dames-, Canada en de Zuid-Amerlkaanse landen l heren- en kinderschoenen met ca. 6 procent zij een wenk spontaan in de onkosten vt worden verlaagd. Reeda ln de Joop van die het herstel van de Europese economie bij maand zal deze prijsverlaging merkbaar wor thier tot ongeveer 10 I zijn voorraad duur- sn. In het bijzon hét kopende r dee verbruikspi hielvoerlng of ...ikerschoen van 1 het binnenland innenkort com....—.- igde bedrag 'lelijk zal leveren, houden i en lei - X0; de Internationale Bank voor Heratel voor d, v„deii„s Va„ doch willen het be- een stabilisatiefonds van drie milliard. JUS k» dJ j£d2 auS ts JïLÏÏrih Er wordt nog aan ln de door de commtesie-Harriman de oude «tod ^ondw ta?^rtXS.“b.he« men voortaan op de boter, «telde bedragen la nlM begrepen bet geld dat mgdand ™rde aan. dat eendere” -garlne kan kopen, d«h niet nodig ad voor aankopen ln Canada ^TÏoorel Ut .«tod met de «eer ge^»? ZIJ atlft, hierbij aan dat de d6 bcvolki„g bekwaren rou meebrengen. aten to -tun «gen belang een De Sowle-Vnte. Polen, ■ftjeche-SowakUe zuUen moeten tlnaroleron ^Aan veneauela apraken alch uit voor verde- over het vlrdelingsplan van Pah een Joodse en een Arabische staat 1 afgevaardigden het vrij goed eens. 1 mening, dat de en Rualand wareil keer dez< - DE BELGISCHE CONGO EN HET URANIUM. De gouverneur-generaal der Belgische Con- let maximum gOi jungerg, heeft tegenover jtfUrnalisten ver- 11 ui* VBn kla“rd, dat de voornaamste uranium-adera i j w*r- 21011 te Sjlnkolobwe, op 40 km. afstand van °J* ln de Var”. Jadostad bevinden. Het personeel bestaat uit sdrag is geba- Belgen en Inlanders. De geruchten volgens - e welke de mijnen met prikkeldraad omgeven zijn en door Amerikaanse soldaten zouden warden bewaakt, werden dodr de gouverneur- generaal ten steUigste tegengesproken. van Léon Jungers deelde verder mede, dat het juist steld. Zij te, dat de totale uitvoer van uranium naar gens hun aar Amerika gaat. Er zijn geen redenen aanwe- staande Beige zig de uitvoer op andere landen te richten. 1944 Tenslotte verklaarde de gouverneur-gene raal dat een kapitaal van 20 mlllioen francs ter beschikking is gesteld om het opsporen nieuwe aders te financieren. Tot nu toe --wi^ dat zfti be- _venv onder rroond. Europe islagen, was eveneens te r „e commissie-Han Zij heeft daarom de aanvankelijke ramir; een zesde gedeelte verlaagd en vastgeste ongeveer 8.3 milliard dollar. Aan het slot haar rapport merkt zij op, dat de Europese legeringen zich er vpor dieren te hoeden ar" de binnenlandse verbruikers (grote ontberi.- gen op te leggen ter wille van de export. In Europa is het rapport van de commls- sle-Harrlman met voldoening Ragroet: Rome idt het' verheugend, dat geeff politieke druk plan-Marshall zal begeleiden; Kopenha- is verbaasd over de vermindering van de jestelde bedragen, doch troost zich met ,edacHte, dat geringere steun nog altijd r is dan geen hulp. inister Lieftinck is, naar h$f A.N.P. uit Den Haag bericht, van mening, dat dege ver mindering het'geyaar voor inflatie in Europa vergroot, tenzij een streng toezicht op lonen ken. en prijzen blijft gehandhaafd. Hij noemde het iefoon. veelbelovend, dat de commissie had voorge- Simon - steld 3-*/» mallard dollar aan Europa te schen- Men heel ken in plaats van alt bedrag ate lening te ver- vonden. Simon strekken en Juichte het toe, dat het Interna- bij de Ned. l..« tionale Monetaire Fonds voqr een stabiMsatie- heeft een Nederiant fonds van 3 milliard dollar zou zorgen. Een r®n. die ook ln Su dergelijk gebruik van het Internationale fonds derdagavond were prefereert Nederland boven iedere andere kende, dat het tijd vorm van onmiddellijke hulpverlening, aldus van de Surinaams! de minister 'Vrijdagavond. Het GEEN ANTI-COMMUNI8ME. Bj01 - - Een functionaris van de Britse bestuurs- Yan e,<en_ Z". raad in Duitsland heeft verklaard, dat de on- r***® -- r Brits toezicht, staande Duitse pers op- J ’^u' icht heeft ontvangen, niet deel te nemen 1 de anti-communistische campagne van •het Amerikaanse militaire bestuur. militaire en doi..«. SPECULATIES OVER VERDELING VAN DUITSLAND. Naar aanleiding van een hoofdartikel 1 ..Times’"' waarin wordt gezegd, dat Engel: met Amerika en Frankrijk reed* plannen h< opgesteld voor de vorming van een West-Dt se staat, waarmee de verdeling van Duitsland een feit zou worden heeft een woordvoerder gelege.... j Katholieke feestdag, van het Engelse ministerie van buitenlandse Surinaai i aan de heilige Maarten van Touft. die zaken ontkend dat besprekingen zijn gevoerd regering .-jfde van 319-400 Volgen* de legende ver. over de houding van de Westelijke mogendhe- stopte bij zich in een ganzennest, toen men den. wanneer dfi komende bijeenkomst van de hem tot kerkvorst verheffen wilde want hij ministers van buitenlandse zaken op een mis vond zichzelf die eer piet waardig Hij werd lukking uitloopt. De woordvoerder week er op echter gtvondèn. gewijd en zo pop ilair. dat dat de onderhandelingen over de vredesverr nog leder jaar te zijner gedachtente de ganzen dragen met Italië de voormalige Duitse **- De het moeten ontgelden en opgegeten worden, tellietstaten meer dan eens dreigden te ml*- derti< Het plaatje toont een aantal St. Maarten*- lukken doch tenslotte met «ucce* zijn b*- ganzen. die hun droevig lot afwachten. kroond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schoonhovensche Courant | 1947 | | pagina 1